شماره‌ 1771‏‎ ‎‏‏،‏‎20 February 1999 اسفند 1377 ، ‏‎ شنبه‌ 1‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Business
Sports
World Sports
Science/Culture
Arts
Environment
Articles
Last Page
تبليغات‌‏‎ تبليغات‌‏‎ هفته‌‏‎ آغاز‏‎ با‏‎
و‏‎ شهرها‏‎ شوراهاچهره‌‏‎ انتخاباتي‌‏‎
كرد‏‎ دگرگون‌‏‎ را‏‎ روستاها‏‎

و‏‎ حج‌‏‎ كاروان‌هاي‌‏‎ مديران‌‏‎ نشست‌‏‎
حرم‌‏‎ در‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ بعثه‌‏‎
عبدالعظيم‌‏‎ حضرت‌‏‎

زمينه‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎:كشور‏‎ وزير‏‎
كشورهاي‌‏‎ با‏‎ رابطه‌‏‎ گسترش‌‏‎
ندارد‏‎ ترديد‏‎ خليج‌فارس‌‏‎ حوزه‌‏‎

دوم‌‏‎ بزرگ‌‏‎ ائتلاف‌‏‎ نامزدهاي‌‏‎
را‏‎ طالقاني‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ ياد‏‎ خرداد ، ‏‎
داشتند‏‎ گرامي‌‏‎

از‏‎ شوراها‏‎ اعضاء‏‎ گزينش‌‏‎ معيار‏‎
مديريت‌‏‎ كرباسچي‌‏‎ غلامحسين‌‏‎ نگاه‌‏‎
دغدغه‌‏‎ زيست‌‏‎ محيط‏‎ حفظ‏‎ و‏‎ شهري‌‏‎
شوراهاست‌‏‎ اصلي‌‏‎

به‌‏‎ بوشهر‏‎ سفر‏‎ از‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
گشت‌‏‎ باز‏‎ تهران‌‏‎

براي‌‏‎ يونسي‌‏‎ علي‌‏‎ برنامه‌‏‎ چكيده‌‏‎
اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎

رئيس‌‏‎ به‌‏‎ اجاق‌‏‎ موسوي‌‏‎ نامه‌‏‎
نظر‏‎ اختلاف‌‏‎ مجلس‌درباره‌‏‎
نظارت‌‏‎ مركزي‌‏‎ هيات‌‏‎ اعضاي‌‏‎

تركيه‌‏‎ سفارت‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ تجمع‌‏‎ با‏‎
سازمان‌‏‎ دفتر‏‎ و‏‎
دستگيري‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ كردهاي‌‏‎:ملل‌‏‎
كردند‏‎ اعتراض‌‏‎ اوجالان‌‏‎

روز‏‎ سوم‌‏‎ خبرگان‌‏‎ جلسه‌‏‎ نخستين‌‏‎
مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ سه‌شنبه‌‏‎

كار‏‎ اسلامي‌‏‎ سياسي‌حزب‏‎ فعاليت‌‏‎
شد‏‎ آغاز‏‎

موقت‌‏‎ جمعه‌‏‎ امام‌‏‎
انتخاب‏‎ را‏‎ مردم‌گرايان‌‏‎:تهران‌‏‎
بفرستيد‏‎ شوراها‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كنيد‏‎

تبليغات‌تبليغات‌‏‎ هفته‌‏‎ آغاز‏‎ با‏‎
و‏‎ شهرها‏‎ شوراهاچهره‌‏‎ انتخاباتي‌‏‎
كرد‏‎ رادگرگون‌‏‎ روستاها‏‎

گرمتر‏‎ تبليغاتي‌‏‎ فعاليتهاي‌‏‎ آينده‌‏‎ روزهاي‌‏‎ در‏‎ رود‏‎ مي‌‏‎ انتظار‏‎
شود‏‎ تر‏‎ گسترده‌‏‎ و‏‎
برگزاري‌‏‎ روز‏‎ اسفند‏‎ هفتم‌‏‎ فرارسيدن‌‏‎ آستانه‌‏‎ در‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
داوطلبان‌‏‎ تبليغات‌‏‎ انجام‌‏‎ مهلت‌‏‎ آغاز‏‎ با‏‎ و‏‎ شوراها‏‎ انتخابات‌‏‎
.شد‏‎ دگرگون‌‏‎ كشور‏‎ روستاهاي‌‏‎ و‏‎ شهرها‏‎ چهره‌‏‎ شوراها ، ‏‎ در‏‎ عضويت‌‏‎
شهرستانهاي‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ سطح‌‏‎ از‏‎ همشهري‌‏‎ خبرنگاران‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
تازه‌اي‌‏‎ جوش‌‏‎ و‏‎ جنب‏‎ نامزدها‏‎ تبليغات‌‏‎ آغاز‏‎ با‏‎ كشور‏‎ مختلف‌‏‎
در‏‎ عضويت‌‏‎ نامزدهاي‌‏‎ هواداران‌‏‎ و‏‎ مي‌خورد‏‎ چشم‌‏‎ به‌‏‎ شهرها‏‎ در‏‎
نصب‏‎ تراكت‌ ، ‏‎ پخش‌‏‎ رنگي‌ ، ‏‎ تبليغاتي‌‏‎ پوسترهاي‌‏‎ نصب‏‎ با‏‎ شوراها‏‎
اشتياق‌‏‎ از‏‎ خبر‏‎ داوطلبان‌‏‎ تصاوير‏‎ جوار‏‎ در‏‎ رنگ‌‏‎ سه‌‏‎ پرچم‌هاي‌‏‎
.مي‌دهند‏‎ ملي‌‏‎ اتفاق‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ مردم‌‏‎ استقبال‌‏‎ و‏‎
تعيين‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ مسئول‌‏‎ مقامات‌‏‎ برخي‌‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎
تا‏‎ همچنان‌‏‎ كانديداها‏‎ صلاحيتهاي‌‏‎ بررسي‌‏‎ داوطلبان‌ ، ‏‎ صلاحيت‌‏‎
داوطلبان‌‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ داشت‌‏‎ خواهد‏‎ ادامه‌‏‎ راي‌‏‎ اخذ‏‎ روز‏‎
فهرست‌‏‎ چند‏‎ يا‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ آنها‏‎ نام‌‏‎ كه‌‏‎ نامزدهايي‌‏‎ و‏‎ مستقل‌‏‎
با‏‎ مي‌خورد‏‎ چشم‌‏‎ به‌‏‎ مختلف‌‏‎ سياسي‌‏‎ گروههاي‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ منتشره‌‏‎
مختلف‌‏‎ شهرهاي‌‏‎ و‏‎ استانها‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ مربوطه‌‏‎ ستادهاي‌‏‎ تشكيل‌‏‎
از‏‎ بيشتر‏‎ چه‌‏‎ هر‏‎ خود‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ ارائه‌‏‎ با‏‎ مي‌كنند‏‎ تلاش‌‏‎
.باشند‏‎ موفق‌‏‎ عمومي‌‏‎ آراء‏‎ و‏‎ افكار‏‎ جلب‏‎ در‏‎ پيش‌‏‎
و‏‎ پوستر‏‎ بيشترين‌‏‎ خبر‏‎ اين‌‏‎ تنظيم‌‏‎ لحظه‌‏‎ تا‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎
كه‌‏‎ شده‌‏‎ پخش‌‏‎ شهر‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ داوطلباني‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ تبليغاتي‌‏‎ تراكت‌‏‎
.دارد‏‎ قرار‏‎ سياسي‌‏‎ اصلي‌‏‎ گروههاي‌‏‎ فهرست‌‏‎ در‏‎ آنها‏‎ نام‌‏‎
شوراي‌‏‎ در‏‎ عضويت‌‏‎ داوطلب‏‎ دويست‌‏‎ و‏‎ هزار‏‎ چهار‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ ميان‌‏‎ از‏‎
در‏‎.‎كرد‏‎ خواهند‏‎ انتخاب‏‎ نماينده‌‏‎ پانزده‌‏‎ مردم‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎ شهر‏‎
براساس‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ شناخته‌شده‌‏‎ و‏‎ فعال‌‏‎ گروههاي‌‏‎ سطح‌‏‎
دوم‌‏‎ ائتلاف‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ شده‌‏‎ منتشر‏‎ تاكنون‌‏‎ كه‌‏‎ فهرست‌هايي‌‏‎
ايران‌‏‎ مشاركت‌‏‎ جبهه‌‏‎ سازندگي‌ ، ‏‎ كارگزاران‌‏‎ از‏‎ متشكل‌‏‎ خرداد‏‎
سازمان‌‏‎ مبارز ، ‏‎ روحانيون‌‏‎ مجمع‌‏‎ كارگر ، ‏‎ خانه‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎
دفتر‏‎ قم‌ ، ‏‎ علميه‌‏‎ حوزه‌‏‎ مدرسين‌‏‎ مجمع‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ انقلاب‏‎ مجاهدين‌‏‎
با‏‎ ديگر‏‎ تشكل‌‏‎ چند‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ همبستگي‌‏‎ حزب‏‎ وحدت‌ ، ‏‎ تحكيم‌‏‎
شوراها ، ‏‎" يا‏‎ و‏‎ "مدني‌‏‎ جامعه‌‏‎ تحقق‌‏‎ ;شوراها‏‎" همچون‌‏‎ شعارهايي‌‏‎
عرصه‌‏‎ به‌‏‎ پاي‌‏‎ "مردم‌‏‎ همبستگي‌‏‎ حضور‏‎ و‏‎ عمومي‌‏‎ مشاركت‌‏‎ ابزار‏‎
.گذاشته‌اند‏‎ تبليغاتي‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎
گروههاي‌‏‎ فهرست‌‏‎ در‏‎ نامشان‌‏‎ كه‌‏‎ هم‌‏‎ داوطلباني‌‏‎ ديگر‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎
ايثارگران‌‏‎ جمعيت‌‏‎ مبارز ، ‏‎ روحانيت‌‏‎ جامعه‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ همسو‏‎
شعارهاي‌‏‎ مطرح‌كردن‌‏‎ با‏‎ قراردارد‏‎..‎و‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎
كرامت‌‏‎ حفظ‏‎" و‏‎ "زندگي‌‏‎ سبز‏‎ شهر‏‎" قبيل‌‏‎ از‏‎ خود‏‎ تبليغاتي‌‏‎
.پرداخته‌اند‏‎ تبليغاتي‌‏‎ فعاليتهاي‌‏‎ به‌‏‎ "انساني‌‏‎
و‏‎ هواداران‌‏‎ مساعدت‌‏‎ با‏‎ مستقل‌‏‎ و‏‎ منفرد‏‎ داوطلبان‌‏‎ سو‏‎ ديگر‏‎ از‏‎
صحنه‌‏‎ شهرها‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ پراكنده‌‏‎ ستادهاي‌‏‎ تشكيل‌‏‎ و‏‎ خود‏‎ همفكران‌‏‎
.بخشيده‌اند‏‎ ديگر‏‎ شوري‌‏‎ را‏‎ انتخاباتي‌‏‎ مبارزات‌‏‎
تبليغات‌‏‎ انجام‌‏‎ روند‏‎ در‏‎ ايجادشده‌‏‎ فضاي‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎
مردمي‌‏‎ گسترده‌‏‎ انتخابات‌‏‎ نخستين‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ شوراها‏‎ انتخابات‌‏‎
و‏‎ مجال‌‏‎ حال‌‏‎ تا‏‎ كه‌‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ اصول‌‏‎ مهم‌ترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ و‏‎
آينده‌‏‎ روزهاي‌‏‎ در‏‎ مي‌رود‏‎ انتظار‏‎ بود ، ‏‎ نيافته‌‏‎ بروز‏‎ امكان‌‏‎
از‏‎ گسترده‌تر‏‎ و‏‎ گرم‌تر‏‎ چه‌‏‎ هر‏‎ تبليغاتي‌‏‎ فعاليتهاي‌‏‎ بازار‏‎
.يابد‏‎ جريان‌‏‎ پيش‌‏‎

و‏‎ حج‌‏‎ كاروان‌هاي‌‏‎ مديران‌‏‎ نشست‌‏‎
حرم‌‏‎ در‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ بعثه‌‏‎
عبدالعظيم‌‏‎ حضرت‌‏‎


در‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ بعثه‌‏‎ و‏‎ حج‌‏‎ كاروانهاي‌‏‎ مديران‌‏‎ نشست‌‏‎
برگزار‏‎ عبدالعظيم‌‏‎ حضرت‌‏‎ حرم‌‏‎ آستانه‌‏‎ در‏‎ روزپنجشنبه‌‏‎ حج‌‏‎ امور‏‎
.شد‏‎
نشست‌‏‎ شهرري‌دراين‌‏‎ از‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
رهبري‌‏‎ بعثه‌‏‎ و‏‎ حج‌‏‎ كاروانهاي‌‏‎ مديران‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ از 150‏‎ بيش‌‏‎
.شركت‌دارند‏‎
ري‌‏‎ محمدي‌‏‎ محمد‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎ نشست‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ روز‏‎ دومين‌‏‎ در‏‎
بر‏‎ تاكيد‏‎ ضمن‌‏‎ ايراني‌‏‎ حجاج‌‏‎ وسرپرست‌‏‎ ولي‌فقيه‌‏‎ نماينده‌‏‎ شهري‌‏‎
عشق‌‏‎ و‏‎ معنويت‌‏‎ كسب‏‎ حج‌براي‌‏‎ مناسك‌‏‎ فرصت‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ لزوم‌‏‎
همفكري‌و‏‎ و‏‎ جامعه‌‏‎ با‏‎ ارتباط‏‎ برقراري‌‏‎ با‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎:‎گفت‌‏‎
.دارد‏‎ قوي‌‏‎ انگيزه‌‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ تكميل‌‏‎ ديگران‌‏‎ هدايت‌‏‎
با‏‎ بيشتر‏‎ چه‌‏‎ هر‏‎ ارتباط‏‎ و‏‎ اتصال‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ شركت‌كنندگان‌‏‎ وي‌‏‎
.كرد‏‎ دعوت‌‏‎ آنها‏‎ به‌‏‎ توسل‌‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ وتلاش‌‏‎ (ع‌‏‎) بيت‌‏‎ اهل‌‏‎

زمينه‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎:كشور‏‎ وزير‏‎
كشورهاي‌‏‎ با‏‎ رابطه‌‏‎ گسترش‌‏‎
ندارد‏‎ ترديد‏‎ خليج‌فارس‌‏‎ حوزه‌‏‎


نمايندگي‌هاي‌‏‎ رئيسان‌‏‎ و‏‎ سفيران‌‏‎ مشترك‌‏‎ نشست‌‏‎:سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
و‏‎ فارس‌‏‎ خليج‌‏‎ حوزه‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎
كشور ، ‏‎ وزير‏‎ باحضور‏‎ شب‏‎ پنجشنبه‌‏‎ كشور‏‎ جنوبي‌‏‎ استانداران‌‏‎
آفريقايي‌‏‎ و‏‎ عربي‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ امور‏‎ معاون‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ وي‌‏‎ معاونان‌‏‎
.شد‏‎ خارجه‌برگزار‏‎ وزارت‌‏‎
وزير‏‎ لاري‌‏‎ موسوي‌‏‎ عبدالواحد‏‎ سيد‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎
گسترش‌‏‎ راههاي‌‏‎ تسهيل‌‏‎ و‏‎ منظوربررسي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ نشست‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎
خليج‌‏‎ كشورهاي‌حوزه‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ ميان‌‏‎ روابط‏‎
در‏‎ ترديدي‌‏‎ هيچ‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎:گفت‌‏‎ گرفت‌ ، ‏‎ صورت‌‏‎ فارس‌‏‎
فارس‌‏‎ خليج‌‏‎ حوزه‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ با‏‎ روابط‏‎ گسترش‌‏‎ براي‌‏‎ اراده‌خود‏‎
.ندارد‏‎
حوزه‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ سفيران‌‏‎:‎داشت‌‏‎ اظهار‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎
اين‌‏‎ مقامهاي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ پيام‌جمهوري‌‏‎ فارس‌‏‎ خليج‌‏‎
مشترك‌‏‎ منافع‌‏‎ نظرگرفتن‌‏‎ در‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ كه‌‏‎ برسانند‏‎ كشورها‏‎
خودرا‏‎ روابط‏‎ زمينه‌ها‏‎ تمامي‌‏‎ در‏‎ پيش‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ تا‏‎ است‌‏‎ آماده‌‏‎
.دهد‏‎ گسترش‌‏‎ كشورها‏‎ اين‌‏‎ با‏‎
و‏‎ كشور‏‎ وزارتخانه‌هاي‌‏‎ ميان‌‏‎ مشتركي‌‏‎ كميته‌‏‎ داد‏‎ پيشنهاد‏‎ وي‌‏‎
و‏‎ صنعتي‌‏‎ تجاري‌ ، ‏‎ اقتصادي‌ ، ‏‎ همكاري‌هاي‌‏‎ گسترش‌‏‎ خارجه‌براي‌‏‎
جلسه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ حاضران‌‏‎ موافقت‌‏‎ كه‌مورد‏‎ شود‏‎ تشكيل‌‏‎ فرهنگي‌‏‎
.گرفت‌‏‎ قرار‏‎
عاليات‌‏‎ عتبات‌‏‎ از‏‎ ايراني‌‏‎ زائران‌‏‎ ديدار‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ لاري‌‏‎ موسوي‌‏‎
مساعد‏‎ نظر‏‎ مورد‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎:گفت‌‏‎ عراق‌‏‎
رفاه‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ زائران‌‏‎ منزلت‌‏‎ شان‌و‏‎ حفظ‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ اما‏‎ دارد‏‎
براي‌‏‎ طرف‌عراقي‌‏‎ اقدام‌‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ حلي‌‏‎ قابل‌‏‎ مسائل‌‏‎ آنان‌‏‎
.ضروريست‌‏‎ آنها‏‎ كردن‌‏‎ برطرف‌‏‎
وزارت‌‏‎ آفريقايي‌‏‎ و‏‎ عربي‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ امور‏‎ معاون‌‏‎ صدر‏‎ محمد‏‎
روابط‏‎ گسترش‌‏‎ كه‌‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎ بيان‌‏‎ با‏‎ نشست‌‏‎ اين‌‏‎ نيزدر‏‎ خارجه‌‏‎
بود‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ شعارهاي‌‏‎ فارس‌از‏‎ خليج‌‏‎ حوزه‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ با‏‎
كشورها‏‎ بااين‌‏‎ روابط‏‎ گسترش‌‏‎ بر‏‎ خارجه‌‏‎ وزارت‌‏‎ سياست‌‏‎:‎گفت‌‏‎
.است‌‏‎ استوار‏‎

دوم‌‏‎ بزرگ‌‏‎ ائتلاف‌‏‎ نامزدهاي‌‏‎
را‏‎ طالقاني‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ ياد‏‎ خرداد ، ‏‎
داشتند‏‎ گرامي‌‏‎


خرداد‏‎ دوم‌‏‎ بزرگ‌‏‎ ائتلاف‌‏‎ نامزدهاي‌‏‎ شوراها ، ‏‎ تشكيل‌‏‎ آستانه‌‏‎ در‏‎
را‏‎ او‏‎ نام‌‏‎ و‏‎ ياد‏‎ طالقاني‌‏‎.‎.‎.‎آيت‌ا‏‎ حضرت‌‏‎ مزار‏‎ بر‏‎ حضور‏‎ با‏‎
.داشتند‏‎ گرامي‌‏‎
آرزو‏‎ يادآور‏‎ همواره‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ طالقاني‌‏‎.‎.‎آيت‌ا‏‎ حضرت‌‏‎ نام‌‏‎
مردم‌‏‎ بنيه‌‏‎ تقويت‌‏‎ و‏‎ شوراها‏‎ تشكيل‌‏‎ براي‌‏‎ ايشان‌‏‎ تلاش‌‏‎ و‏‎
.است‌‏‎ بوده‌‏‎ نظام‌‏‎ سالاري‌‏‎
امام‌‏‎ خط‏‎ ائتلاف‌‏‎ گروههاي‌‏‎ و‏‎ مشاركت‌‏‎ جبهه‌‏‎ مشترك‌‏‎ كانديداهاي‌‏‎
انقلاب‏‎ كبير‏‎ رهبر‏‎ خميني‌‏‎ امام‌‏‎ حضرت‌‏‎ مرقد‏‎ در‏‎ حضور‏‎ با‏‎ سپس‌‏‎
اداي‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ بنيانگذار‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ اسلامي‌‏‎
.كردند‏‎ احترام‌‏‎

از‏‎ شوراها‏‎ اعضاء‏‎ گزينش‌‏‎ معيار‏‎
مديريت‌‏‎ كرباسچي‌‏‎ غلامحسين‌‏‎ نگاه‌‏‎
دغدغه‌‏‎ زيست‌‏‎ محيط‏‎ حفظ‏‎ و‏‎ شهري‌‏‎
شوراهاست‌‏‎ اصلي‌‏‎

بتوانند‏‎ بايد‏‎ افراد‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ جايي‌‏‎ روستا‏‎ و‏‎ شهر‏‎ شوراهاي‌‏‎ *
كنند‏‎ وظيفه‌‏‎ انجام‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ سياسي‌‏‎ شعارهاي‌‏‎ طرح‌‏‎ بدون‌‏‎
از‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ آنچه‌ ، ‏‎:‎همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ - ساري‌‏‎
بايد‏‎ ولي‌‏‎ است‌‏‎ بي‌نظير‏‎ دنيا‏‎ در‏‎ يافت‌‏‎ دست‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ معنوي‌‏‎ بعد‏‎
مادي‌‏‎ توسعه‌‏‎ بدون‌‏‎ ماست‌‏‎ هدف‌‏‎ پايدار‏‎ توسعه‌‏‎ اگر‏‎ كه‌‏‎ بپذيريم‌‏‎
از‏‎ بايد‏‎ سربلند‏‎ و‏‎ آباد‏‎ ايراني‌‏‎ ساختن‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ نمي‌آيد‏‎ بدست‌‏‎
.برد‏‎ بهره‌‏‎ ايرانيان‌‏‎ همه‌‏‎ تخصص‌‏‎ و‏‎ انديشه‌‏‎ -‎ فكر‏‎
مردم‌‏‎ جمع‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ سازندگي‌‏‎ كارگزاران‌‏‎ حزب‏‎ كل‌‏‎ دبير‏‎
و‏‎ شهر‏‎ اين‌‏‎ جامع‌‏‎ مسجد‏‎ شبستان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ ساري‌‏‎ شهرستان‌‏‎
در‏‎ ما‏‎ امروز‏‎:افزود‏‎ بودند‏‎ آمده‌‏‎ گرد‏‎ اطراف‌‏‎ خيابانهاي‌‏‎
عقيده‌‏‎ تحمل‌‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ كه‌‏‎ هستيم‌ ، ‏‎ نابسامانيهايي‌‏‎ شاهد‏‎ جامعه‌‏‎
دانست‌‏‎ بايد‏‎ اما‏‎ مي‌زنند‏‎ دست‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ ندارند‏‎ را‏‎ مخالف‌‏‎
و‏‎ است‌‏‎ آمده‌‏‎ عدالت‌‏‎ و‏‎ آزادي‌‏‎ تامين‌‏‎ براي‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎
و‏‎ آزادي‌‏‎ طالب‏‎ اسلامي‌‏‎ نظام‌‏‎ گذشته‌‏‎ استبدادي‌‏‎ نظام‌‏‎ برخلاف‌‏‎
افكار‏‎ همه‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ كساني‌‏‎ اگر‏‎ و‏‎ است‌‏‎ مردم‌‏‎ همه‌‏‎ رفاه‌‏‎
همه‌‏‎ كه‌‏‎ بدانند‏‎ بايد‏‎ نمي‌دهند‏‎ را‏‎ نظرات‌شان‌‏‎ بيان‌‏‎ اجازه‌‏‎
و‏‎ آرام‌‏‎ محيطي‌‏‎ وجود‏‎ بدون‌‏‎ هدف‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ هستند‏‎ عدالت‌‏‎ طالب‏‎ مردم‌‏‎
.نمي‌آيد‏‎ بدست‌‏‎ امنيت‌‏‎ از‏‎ برخوردار‏‎
روزهاي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مواردي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎:‎گفت‌‏‎ كرباسچي‌‏‎ غلامحسين‌‏‎
خاطرات‌‏‎ ذكر‏‎ مي‌شد‏‎ مردم‌‏‎ شدن‌‏‎ برانگيخته‌‏‎ موجب‏‎ انقلاب‏‎ نخستين‌‏‎
و‏‎ شكنجه‌‏‎ ‎‏‏،‏‎ ظلم‌‏‎ مورد‏‎ ستم‌شاهي‌‏‎ نظام‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ كساني‌‏‎ توسط‏‎
در‏‎ ناكرده‌‏‎ خداي‌‏‎ امروز‏‎ اگر‏‎ و‏‎ مي‌گرفتند‏‎ قرار‏‎ بي‌عدالتي‌‏‎
و‏‎ باشد‏‎ داشته‌‏‎ وجود‏‎ زورگويانه‌‏‎ رفتارهاي‌‏‎ كشور‏‎ از‏‎ گوشه‌اي‌‏‎
است‌‏‎ آن‌‏‎ دهنده‌‏‎ نشان‌‏‎ نشود‏‎ داده‌‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ عقايد‏‎ بيان‌‏‎ اجازه‌‏‎
خود‏‎ ايده‌آلهاي‌‏‎ و‏‎ آرمانها‏‎ به‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ نظام‌‏‎ هنوز‏‎ كه‌‏‎
.است‌‏‎ نيافته‌‏‎ دست‌‏‎ بود‏‎ آزادي‌‏‎ آنها‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ كه‌‏‎
و‏‎ اقتصادي‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ ما‏‎ امروزكشور‏‎ كه‌‏‎ فاصله‌اي‌‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
است‌‏‎ زياد‏‎ بسيار‏‎ دارد‏‎ پيشرفته‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ با‏‎ سازندگي‌‏‎
سازندگي‌‏‎ براي‌‏‎ يكديگر‏‎ دست‌‏‎ در‏‎ دست‌‏‎ مردم‌‏‎ همه‌‏‎ بايد‏‎ بنابراين‌‏‎
رفاه‌‏‎ ايجاد‏‎ براي‌‏‎ درازي‌‏‎ راه‌‏‎ هنوز‏‎ ما‏‎ زيرا‏‎ كنند‏‎ تلاش‌‏‎ كشور‏‎
اگر‏‎ و‏‎ داريم‌‏‎ پيش‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ جانبه‌‏‎ همه‌‏‎ توسعه‌‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ كامل‌‏‎
كشور‏‎ اين‌‏‎ شهروند‏‎ را‏‎ خود‏‎ همكاري‌‏‎ و‏‎ همبستگي‌‏‎ با‏‎ مردم‌‏‎ همه‌‏‎
.كرد‏‎ خواهند‏‎ تلاش‌‏‎ آن‌‏‎ آباداني‌‏‎ و‏‎ عمران‌‏‎ در‏‎ قطعا‏‎ كنند‏‎ احساس‌‏‎
جمعه‌‏‎ كه‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراهاي‌‏‎ انتخابات‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ كرباسچي‌‏‎
زمينه‌‏‎ كه‌‏‎ جاهايي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎:‎كرد‏‎ تاكيد‏‎ مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ آينده‌‏‎
مي‌كند‏‎ فراهم‌‏‎ نزديك‌‏‎ از‏‎ و‏‎ مستقيم‌‏‎ بطور‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎ حضور‏‎
افراد‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ جايي‌‏‎ شورا‏‎.‎شهروروستاست‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراهاي‌‏‎
كنند‏‎ عمل‌‏‎ خود‏‎ وظيفه‌‏‎ به‌‏‎ سياسي‌‏‎ شعارهاي‌‏‎ بدون‌‏‎ بتوانند‏‎ بايد‏‎
و‏‎ همت‌‏‎ با‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ پيروزي‌‏‎ سالگرد‏‎ بيستمين‌‏‎ در‏‎ و‏‎
.است‌‏‎ شكل‌گيري‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ شوراها‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ دورانديشي‌‏‎
از‏‎ بدور‏‎ مي‌توانند‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ افرادي‌‏‎ كرد‏‎ تلاش‌‏‎ بايد‏‎ بنابراين‌‏‎
كشور‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ براي‌‏‎ شايسته‌اي‌‏‎ خدمتگزاران‌‏‎ هياهو‏‎ و‏‎ جنجال‌‏‎
انتخاب‏‎ شوراها‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ زيرا‏‎ كرد‏‎ انتخاب‏‎ باشند‏‎
- فني‌‏‎ مسائل‌‏‎ و‏‎ شهرها‏‎ اداره‌‏‎ و‏‎ مديريت‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ بايد‏‎ مي‌شوند‏‎
باشند‏‎ داشته‌‏‎ آگاهي‌‏‎ شهرسازي‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ امور‏‎ كليه‌‏‎ و‏‎ مهندسي‌‏‎
زيرا‏‎ باشند‏‎ معتقد‏‎ زيست‌‏‎ محيط‏‎ سلامت‌‏‎ به‌‏‎ آنكه‌‏‎ مهم‌تر‏‎ و‏‎
.است‌‏‎ زيست‌‏‎ محيط‏‎ حفظ‏‎ گرو‏‎ در‏‎ كشورها‏‎ آينده‌‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ امروز‏‎:گفت‌‏‎ سازندگي‌‏‎ كارگزاران‌‏‎ حزب‏‎ كل‌‏‎ دبير‏‎
حفظ‏‎ مساله‌‏‎ مي‌كند‏‎ تاكيد‏‎ آن‌‏‎ بر‏‎ دنيا‏‎ كه‌‏‎ مفاهيمي‌‏‎ بزرگترين‌‏‎
معيار‏‎ دو‏‎ با‏‎ بين‌المللي‌‏‎ سازمانهاي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ زيست‌‏‎ محيط‏‎
حاكميت‌‏‎ حق‌‏‎ به‌‏‎ احترام‌‏‎ و‏‎ بشر‏‎ حقوق‌‏‎ اول‌‏‎ مي‌سنجند‏‎ را‏‎ كشورها‏‎
و‏‎ زيست‌‏‎ محيط‏‎ به‌‏‎ احترام‌‏‎ دوم‌‏‎ و‏‎ مدني‌‏‎ آزاديهاي‌‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎
پيشرفته‌‏‎ مطالعات‌‏‎ و‏‎ مي‌كنند‏‎ زندگي‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ كه‌‏‎ مكانهايي‌‏‎
زيست‌‏‎ محيط‏‎ مساله‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ مسائل‌‏‎ همه‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ دنيا‏‎
.است‌‏‎

به‌‏‎ بوشهر‏‎ سفر‏‎ از‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
گشت‌‏‎ باز‏‎ تهران‌‏‎


به‌‏‎ خود‏‎ روزه‌‏‎ دو‏‎ سفر‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎:سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ توصيف‌‏‎ مفيد‏‎ و‏‎ پربار‏‎ را‏‎ سفر‏‎ اين‌‏‎ بوشهر ، ‏‎ استان‌‏‎
و‏‎ فرهنگ‌‏‎ با‏‎ متدين‌ ، ‏‎ مردم‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ سفر ، ‏‎ دستاورد‏‎ بزرگترين‌‏‎
.بود‏‎ بوشهر‏‎ استان‌‏‎ مقاوم‌‏‎
آغاز‏‎ بوشهر‏‎ شهر‏‎ به‌‏‎ ورود‏‎ با‏‎ چهارشنبه‌‏‎ روز‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ سفر‏‎
از‏‎ بوشهر ، ‏‎ استان‌‏‎ از‏‎ خود‏‎ ديدار‏‎ روز‏‎ دو‏‎ در‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎.شد‏‎
با‏‎ خود‏‎ ديدارهاي‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كرد‏‎ ديدن‌‏‎ استان‌‏‎ اين‌‏‎ شهرهاي‌‏‎
بوشهر ، ‏‎ استان‌‏‎ به‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ سفر‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎.گفت‌‏‎ سخن‌‏‎ مردم‌‏‎
به‌‏‎ ريال‌‏‎ ميليارد‏‎ بر 520‏‎ بالغ‌‏‎ اعتباري‌‏‎ با‏‎ عمده‌‏‎ طرح‌‏‎ ‎‏‏56‏‎
.رسيد‏‎ بهره‌برداري‌‏‎
شهرهاي‌‏‎ مردم‌‏‎ براي‌‏‎ خود‏‎ عمومي‌‏‎ نطق‌هاي‌‏‎ همه‌‏‎ در‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
بر‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ استان‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ مسئولان‌‏‎ جلسات‌‏‎ در‏‎ و‏‎ بوشهر‏‎ استان‌‏‎
فعال‌شدن‌‏‎ خواستار‏‎ استان‌‏‎ اين‌‏‎ قابليت‌هاي‌‏‎ و‏‎ توانايي‌ها‏‎
.شد‏‎ منطقه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ گوناگون‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ بخش‌هاي‌‏‎

براي‌‏‎ يونسي‌‏‎ علي‌‏‎ برنامه‌‏‎ چكيده‌‏‎
اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎

مخالفان‌‏‎ جذب‏‎ براي‌‏‎ تلاش‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ منازعات‌‏‎ در‏‎ طرفي‌‏‎ بي‌‏‎ حفظ‏‎
است‌‏‎ يونسي‌‏‎ علي‌‏‎ هاي‌‏‎ برنامه‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎
براي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ پيشنهادي‌‏‎ وزير‏‎ يونسي‌‏‎ علي‌‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
اين‌‏‎ چكيده‌‏‎.‎كرد‏‎ اعلام‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎
:است‌‏‎ زير‏‎ شرح‌‏‎ به‌‏‎ برنامه‌‏‎
به‌‏‎ آن‌‏‎ تحكيم‌‏‎ و‏‎ دوست‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ با‏‎ روابط‏‎ بسط‏‎ براي‌‏‎ تلاش‌‏‎ *
وزارت‌‏‎ با‏‎ بيشتر‏‎ چه‌‏‎ هر‏‎ مساعدت‌‏‎ و‏‎ خارجي‌‏‎ سياست‌‏‎ مكمل‌‏‎ عنوان‌‏‎
.خارجه‌‏‎ امور‏‎
و‏‎ جانبه‌‏‎ همه‌‏‎ امنيتي‌‏‎ برقراري‌‏‎ در‏‎ مردمي‌‏‎ مشاركت‌‏‎ جلب‏‎ *
ارتباط‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎ همبستگي‌‏‎ و‏‎ وحدت‌‏‎ تقويت‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ پايدار ، ‏‎
جامعه‌‏‎ بيشتر‏‎ چه‌‏‎ هر‏‎ اعتماد‏‎ ايجاد‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ با‏‎ حكومت‌‏‎ پيوسته‌ ، ‏‎
.كشور‏‎ اطلاعاتي‌‏‎ نظام‌‏‎ به‌‏‎
.مخالفين‌‏‎ به‌‏‎ دشمنان‌‏‎ تبديل‌‏‎ و‏‎ مخالفين‌‏‎ جذب‏‎ براي‌‏‎ تلاش‌‏‎ *
و‏‎ داخلي‌‏‎ سرمايه‌گذاران‌‏‎ براي‌‏‎ آرام‌‏‎ و‏‎ امن‌‏‎ فضايي‌‏‎ ايجاد‏‎ *
كشور ، ‏‎ اقتصاد‏‎ در‏‎ اخلالگر‏‎ و‏‎ مخرب‏‎ عوامل‌‏‎ كشف‌‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ خارجي‌‏‎
قرار‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎ اختيارات‌‏‎ و‏‎ چارچوب‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ جايي‌‏‎ تا‏‎
.بود‏‎ خواهد‏‎ توجه‌‏‎ مورد‏‎ گيرد ، ‏‎
سياسي‌‏‎ منازعات‌‏‎ در‏‎ بي‌طرفي‌‏‎ حفظ‏‎ *

رئيس‌‏‎ به‌‏‎ اجاق‌‏‎ موسوي‌‏‎ نامه‌‏‎
نظر‏‎ اختلاف‌‏‎ مجلس‌درباره‌‏‎
نظارت‌‏‎ مركزي‌‏‎ هيات‌‏‎ اعضاي‌‏‎

شده‌‏‎ تاييد‏‎ افراد‏‎ پرونده‌‏‎ به‌‏‎ نظارت‌‏‎ مركزي‌‏‎ هيات‌‏‎ ورود‏‎*
ندارد‏‎ قانوني‌‏‎ وجاهت‌‏‎ نظارت‌‏‎ و‏‎ اجرايي‌‏‎ هياتهاي‌‏‎
روزهاي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ اختلاف‌نظرهايي‌‏‎ بروز‏‎ پي‌‏‎ در‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
پيرامون‌‏‎ انتخابات‌‏‎ بر‏‎ نظارت‌‏‎ مركزي‌‏‎ هيات‌‏‎ اعضاي‌‏‎ ميان‌‏‎ اخير‏‎
نيز‏‎ و‏‎ آمد‏‎ پيش‌‏‎ داوطلبان‌‏‎ صلاحيت‌‏‎ تعيين‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ نحوه‌‏‎
مطبوعات‌ ، ‏‎ برخي‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ اختلاف‌نظرها‏‎ اين‌‏‎ نادرست‌‏‎ انعكاس‌‏‎
ارسال‌‏‎ با‏‎ مذكور‏‎ هيات‌‏‎ اعضاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ اجاق‌‏‎ موسوي‌‏‎ سيدمجتبي‌‏‎
اتهامات‌ ، ‏‎ رد‏‎ ضمن‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ رئيس‌‏‎ به‌‏‎ خطاب‏‎ نامه‌اي‌‏‎
نادرست‌‏‎ خود ، ‏‎ درباره‌‏‎ را‏‎ نظارت‌‏‎ مركزي‌‏‎ هيات‌‏‎ رئيس‌‏‎ اظهارات‌‏‎
:است‌‏‎ آمده‌‏‎ اجاق‌‏‎ موسوي‌‏‎ نامه‌‏‎ از‏‎ بخش‌هايي‌‏‎ در‏‎.خواند‏‎
قانوني‌‏‎ مراحل‌‏‎ داوطلبان‌‏‎ صلاحيت‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ زمان‌‏‎ از‏‎ - ‎‏‏1‏‎
به‌‏‎ گرديده‌ ، ‏‎ رد‏‎ آنان‌‏‎ صلاحيت‌‏‎ كساني‌‏‎ اگر‏‎ و‏‎ شود‏‎ طي‌‏‎ بايد‏‎ خاصي‌‏‎
مي‌كنند‏‎ شكايت‌‏‎ بالاتري‌‏‎ رده‌‏‎ به‌‏‎ (‎‎‏‏50‏‎) ماده‌‏‎ (‎‏‏1‏‎)‎تبصره‌‏‎ استناد‏‎
مربوطه‌‏‎ نظارت‌‏‎ هياتهاي‌‏‎ (‎‎‏‏50‏‎)‎ ماده‌‏‎ (‎‏‏3‏‎)تبصره‌‏‎ استناد‏‎ به‌‏‎ و‏‎
اعلام‌‏‎ اجرايي‌‏‎ هياتهاي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ نتيجه‌‏‎ و‏‎ رسيدگي‌‏‎ را‏‎ شكايات‌‏‎
و‏‎ قطعي‌‏‎ خصوص‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ نظر‏‎ و‏‎ مي‌كنند‏‎
.لازم‌الاجراست‌‏‎
شده‌‏‎ تاييد‏‎ افراد‏‎ پرونده‌‏‎ به‌‏‎ نظارت‌‏‎ مركزي‌‏‎ هيات‌‏‎ ورود‏‎ - ‎‏‏2‏‎
وجاهت‌‏‎ استان‌‏‎ و‏‎ شهرستان‌‏‎ بخش‌ ، ‏‎ نظارت‌‏‎ و‏‎ اجرايي‌‏‎ هياتهاي‌‏‎
ساوجي‌‏‎ موحدي‌‏‎ آقاي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ ندارد‏‎ قانوني‌‏‎
رد‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ شده‌‏‎ صلاحيت‌‏‎ رد‏‎ افراد‏‎ شكايات‌‏‎ وجود‏‎ عليرغم‌‏‎
.مي‌باشد‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ شده‌‏‎ تاييد‏‎ افراد‏‎ صلاحيت‌‏‎
بپذيريم‌‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ غيرقانوني‌‏‎ روش‌‏‎ اين‌‏‎ اگر‏‎ محال‌‏‎ فرض‌‏‎ به‌‏‎ - ‎‏‏3‏‎
رد‏‎ مي‌تواند‏‎ نيز‏‎ را‏‎ شده‌‏‎ تاييد‏‎ افراد‏‎ مركزي‌‏‎ هيات‌‏‎ كه‌‏‎
(‎‏‏29‏‎) و‏‎ (‎‏‏26‏‎) مواد‏‎ مفاد‏‎ رعايت‌‏‎ به‌‏‎ مكلف‌‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎ كند ، ‏‎ صلاحيت‌‏‎
و‏‎ دليل‌‏‎ بدون‌‏‎ نمي‌تواند‏‎ "قطعا‏‎ مركزي‌‏‎ هيات‌‏‎ و‏‎ هستيم‌‏‎ قانون‌‏‎
كه‌‏‎ نيست‌‏‎ درست‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ دهد‏‎ انجام‌‏‎ را‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ معتبر‏‎ مدرك‌‏‎
به‌‏‎ نسبت‌‏‎ بتواند‏‎ مبهم‌‏‎ و‏‎ غيرمعتبر‏‎ ليست‌‏‎ براساس‌‏‎ مركزي‌‏‎ هيات‌‏‎
در‏‎ شده‌‏‎ صلاحيت‌‏‎ تاييد‏‎ افراد‏‎ از‏‎ قابل‌توجهي‌‏‎ تعداد‏‎ رد‏‎
كه‌‏‎ كند‏‎ اقدام‌‏‎ مربوطه‌‏‎ شهرستان‌‏‎ نظارت‌‏‎ و‏‎ اجرايي‌‏‎ هياتهاي‌‏‎
شب‏‎ يكشنبه‌‏‎ در‏‎ آمده‌‏‎ به‌وجود‏‎ مسائل‌‏‎ ريشه‌‏‎ متاسفانه‌‏‎
كه‌‏‎ مي‌گيرد‏‎ نشات‌‏‎ قضيه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ ‎‏‏25/11/1377‏‎
آقاي‌‏‎ جناب‏‎ و‏‎ اينجانب‏‎ اعتراض‌‏‎ با‏‎ ساوجي‌‏‎ موحدي‌‏‎ آقاي‌‏‎ روش‌‏‎ اين‌‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ غيرمسئولانه‌‏‎ دخالت‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ واقع‌‏‎ راه‌چمني‌‏‎ دكتر‏‎
.شد‏‎ نامبرده‌‏‎ و‏‎ بنده‌‏‎ بين‌‏‎ لفظي‌‏‎ مشاجره‌‏‎ به‌‏‎ منجر‏‎ پرسنل‌‏‎
به‌‏‎ ساوجي‌‏‎ موحدي‌‏‎ نامه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ اتهاماتي‌‏‎ درخصوص‌‏‎ اجاق‌‏‎ موسوي‌‏‎
آورده‌‏‎ چنين‌‏‎ خود‏‎ نامه‌‏‎ در‏‎ شده‌‏‎ داده‌‏‎ نسبت‌‏‎ وي‌‏‎ به‌‏‎ مجلس‌‏‎ رئيس‌‏‎
:است‌‏‎
منظور‏‎ به‌‏‎ مذكور‏‎ جلسه‌‏‎ كه‌‏‎ برسانم‌‏‎ استحضار‏‎ به‌‏‎ است‌‏‎ لازم‌‏‎ -‎ ‎‏‏1‏‎
بعد‏‎ لكن‌‏‎ گرديد‏‎ تشكيل‌‏‎ شده‌ها‏‎ صلاحيت‌‏‎ رد‏‎ شكايات‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎
كه‌‏‎ گرديد‏‎ مطرح‌‏‎ موردنظر‏‎ ليست‌‏‎ پرونده‌‏‎ چند‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ از‏‎
نظارت‌‏‎ و‏‎ اجرايي‌‏‎ هياتهاي‌‏‎ در‏‎ قانون‌‏‎ برابر‏‎ آنان‌‏‎ صلاحيت‌‏‎
اشاره‌‏‎ كه‌‏‎ همان‌طوري‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎ تاييد‏‎ مورد‏‎ استانها‏‎
و‏‎ اجرايي‌‏‎ هياتهاي‌‏‎ تصميمات‌‏‎ (‎‏‏50‏‎)‎ ماده‌‏‎ (‎‏‏3‏‎) تبصره‌‏‎ براساس‌‏‎ شد‏‎
و‏‎ قطعي‌‏‎ قانون‌‏‎ (‎‏‏48‏‎)‎ ماده‌‏‎ براساس‌‏‎ بخشها‏‎ و‏‎ شهرستانها‏‎ نظارت‌‏‎
است‌‏‎ نداشته‌‏‎ را‏‎ مجدد‏‎ بررسي‌‏‎ حق‌‏‎ مركزي‌‏‎ هيات‌‏‎ و‏‎ لازم‌الاجراست‌‏‎
(‎‏‏5‏‎) اختلاف‌‏‎ حل‌‏‎ كميته‌‏‎ اخير‏‎ تغيير‏‎ ادعا‏‎ اين‌‏‎ حقانيت‌‏‎ مبين‌‏‎
.مي‌گردد‏‎ تقديم‌‏‎ پيوست‌‏‎ به‌‏‎ مصوبه‌‏‎ تصوير‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ نفره‌‏‎
ليست‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ نبايد‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ بوده‌‏‎ ناحيه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ ما‏‎ بحث‌‏‎
درباره‌‏‎ توضيحات‌‏‎ اداي‌‏‎ به‌منظور‏‎ نيز‏‎ فوق‌‏‎ كارمند‏‎ و‏‎ بپردازيم‌‏‎
هيات‌‏‎ در‏‎ قانوني‌‏‎ وجاهت‌‏‎ كه‌‏‎ نامبرده‌‏‎ بود ، ‏‎ آمده‌‏‎ جلسه‌‏‎ به‌‏‎ ليست‌‏‎
را‏‎ خود‏‎ خواسته‌‏‎ القاء‏‎ و‏‎ موضوع‌‏‎ طرح‌‏‎ به‌‏‎ اصرار‏‎ نداشته‌‏‎ مركزي‌‏‎
قرار‏‎ راه‌چمني‌‏‎ دكتر‏‎ آقاي‌‏‎ اعتراض‌‏‎ مورد‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎
توضيحات‌‏‎ اداي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ خواستيم‌‏‎ ساوجي‌‏‎ موحدي‌‏‎ آقاي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ گرفته‌‏‎
كند‏‎ ترك‌‏‎ را‏‎ جلسه‌‏‎ نامبرده‌‏‎ اعضاء ، ‏‎ توسط‏‎ تصميم‌گيري‌‏‎ براي‌‏‎
جلسه‌‏‎ آقايان‌‏‎ نظر‏‎ با‏‎ من‌‏‎ داشت‌‏‎ اظهار‏‎ وقاحت‌‏‎ كمال‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎ ولكن‌‏‎
.مي‌كنم‌‏‎ ترك‌‏‎ را‏‎
بين‌ 5‏‎ و‏‎ ندارد‏‎ قانوني‌‏‎ سمت‌‏‎ هيچ‌گونه‌‏‎ كه‌‏‎ فردي‌‏‎ !!تاسف‌‏‎ زهي‌‏‎
نمايندگان‌‏‎ منتخب‏‎ ثاني‌‏‎ در‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ منتخب‏‎ "اولا‏‎ كه‌‏‎ نماينده‌‏‎
حمايت‌‏‎ اعتبار‏‎ به‌‏‎ "كاملا‏‎ و‏‎ ناشايست‌‏‎ برخوردي‌‏‎ بوده‌‏‎ مردم‌‏‎
را‏‎ بي‌احترامي‌‏‎ نهايت‌‏‎ ساوجي‌‏‎ موحدي‌‏‎ آقاي‌‏‎ قبول‌‏‎ غيرقابل‌‏‎
كه‌‏‎ شده‌‏‎ چه‌‏‎ را‏‎ ما‏‎ است‌؟‏‎ مسائل‌‏‎ اين‌‏‎ پاسخگوي‌‏‎ كسي‌‏‎ چه‌‏‎ بنمايد‏‎
حفظ‏‎ را‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ و‏‎ نمايندگي‌‏‎ جايگاه‌‏‎ خود‏‎
!نمي‌كنيم‌؟‏‎
وي‌‏‎ تعبير‏‎ به‌‏‎ و‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎ "اسلحه‌‏‎ كشيدن‌‏‎" عنوان‌‏‎ طرح‌‏‎ - ‎‏‏2‏‎
در‏‎ موضوع‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ بزرگ‌‏‎ دروغي‌‏‎ و‏‎ كذب‏‎ اتهامي‌‏‎ ششلول‌بندي‌‏‎
.است‌‏‎ نبوده‌‏‎ ديگر‏‎ افتراچيزي‌‏‎ و‏‎ تهمت‌‏‎ يك‌‏‎ حد‏‎
مسكوني‌‏‎ منازل‌‏‎ در‏‎ اينجانب‏‎ توسط‏‎ اسلحه‌‏‎ كشيدن‌‏‎ اتهام‌‏‎ -‎ ‎‏‏3‏‎
از‏‎ بزرگتر‏‎ افترايي‌‏‎ جز‏‎ نيست‌‏‎ چيزي‌‏‎ ديگر‏‎ هرجاي‌‏‎ يا‏‎ بهارستان‌‏‎
!!للمكذبين‌؟‏‎ ويل‌‏‎ گفت‌‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ قبلي‌‏‎ افتراي‌‏‎
پاسخگوي‌‏‎ بايد‏‎ نامبرده‌‏‎ دور‏‎ نه‌چندان‌‏‎ آينده‌‏‎ در‏‎ ان‌شاءالله‌‏‎
.باشد‏‎ واهي‌‏‎ اتهامات‌‏‎ اين‌‏‎ همه‌‏‎

تركيه‌‏‎ سفارت‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ تجمع‌‏‎ با‏‎
سازمان‌‏‎ دفتر‏‎ و‏‎
دستگيري‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ كردهاي‌‏‎:‎ملل‌‏‎
كردند‏‎ اعتراض‌‏‎ اوجالان‌‏‎


با‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ ايران‌‏‎ مقيم‌‏‎ كردهاي‌‏‎ از‏‎ جمعي‌‏‎:خبر‏‎ مركزي‌‏‎ واحد‏‎
ملل‌‏‎ سازمان‌‏‎ نمايندگي‌‏‎ دفتر‏‎ و‏‎ تركيه‌‏‎ سفارت‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎
.كردند‏‎ اعتراض‌‏‎ اوجالان‌‏‎ عبدالله‌‏‎ دستگيري‌‏‎ به‌‏‎ متحد‏‎
ديگر‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ ايراني‌‏‎ كردهاي‌‏‎ از‏‎ نفر‏‎ هزار‏‎ پنج‌‏‎ حدود‏‎
دادن‌‏‎ سر‏‎ با‏‎ داشتند‏‎ شركت‌‏‎ تظاهرات‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كردنشين‌‏‎ شهرهاي‌‏‎
و‏‎ آمريكا‏‎ جاسوسي‌‏‎ سازمانهاي‌‏‎ همكاري‌‏‎ مختلفي‌‏‎ شعارهاي‌‏‎
عبدالله‌‏‎ دستگيري‌‏‎ براي‌‏‎ تركيه‌‏‎ امنيتي‌‏‎ دستگاه‌‏‎ با‏‎ را‏‎ اسرائيل‌‏‎
.كردند‏‎ محكوم‌‏‎ اوجالان‌‏‎
بستن‌‏‎ گلوله‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ شعارهاي‌‏‎ در‏‎ همچنين‌‏‎ كرد‏‎ تجمع‌كنندگان‌‏‎
آلمان‌‏‎ در‏‎ اسرائيلي‌‏‎ ديپلماتهاي‌‏‎ توسط‏‎ را‏‎ آلمان‌‏‎ مقيم‌‏‎ كردهاي‌‏‎
با‏‎ قاطع‌‏‎ برخورد‏‎ خواستار‏‎ متحد‏‎ ملل‌‏‎ سازمان‌‏‎ از‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ محكوم‌‏‎
.شدند‏‎ جنايت‌‏‎ اين‌‏‎ عاملان‌‏‎
دفتر‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ راهپيمايي‌‏‎ انجام‌‏‎ با‏‎ سپس‌‏‎ تهران‌‏‎ مقيم‌‏‎ كردهاي‌‏‎
ده‌‏‎ در‏‎ را‏‎ قطعنامه‌اي‌‏‎ و‏‎ تجمع‌‏‎ متحد‏‎ ملل‌‏‎ سازمان‌‏‎ نمايندگي‌‏‎
.كردند‏‎ قرائت‌‏‎ ماده‌‏‎
با‏‎ همبستگي‌‏‎ اعلام‌‏‎ ضمن‌‏‎ كنندگان‌‏‎ اجتماع‌‏‎ نيز‏‎ قطعنامه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
دستگيري‌‏‎ كردن‌‏‎ محكوم‌‏‎ و‏‎ تركيه‌‏‎ كردستان‌‏‎ كارگران‌‏‎ حزب‏‎ كل‌‏‎ دبير‏‎
اسرائيلي‌‏‎ و‏‎ آمريكايي‌‏‎ جاسوسي‌‏‎ سازمانهاي‌‏‎ همكاري‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎
طريق‌‏‎ از‏‎ كردها‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ مسئله‌‏‎ مسالمت‌آميز‏‎ حل‌‏‎ خواهان‌‏‎
.شدند‏‎ بين‌المللي‌‏‎ مجامع‌‏‎
شدن‌‏‎ بسته‌‏‎ رگبار‏‎ به‌‏‎ از‏‎ تهران‌‏‎ مقيم‌‏‎ كردهاي‌‏‎ قطعنامه‌‏‎ در‏‎
محاكمه‌‏‎ و‏‎ برده‌‏‎ نام‌‏‎ "فاجعه‌‏‎" يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ آلمان‌‏‎ در‏‎ كردها‏‎
بشر‏‎ حقوق‌‏‎ مدافع‌‏‎ مجامع‌‏‎ و‏‎ متحد‏‎ ملل‌‏‎ سازمان‌‏‎ وظيفه‌‏‎ آن‌‏‎ مسببان‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ عنوان‌‏‎

روز‏‎ سوم‌‏‎ خبرگان‌‏‎ جلسه‌‏‎ نخستين‌‏‎
مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ سه‌شنبه‌‏‎


:گفت‌‏‎ رهبري‌‏‎ خبرگان‌‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ اصفهان‌‏‎ استان‌‏‎ مردم‌‏‎ نماينده‌‏‎
سه‌شنبه‌‏‎ (‎سوم‌‏‎ eدوره‌‏‎)‎ خبرگان‌‏‎ مجلس‌‏‎ جديد‏‎ جلسه‌دوره‌‏‎ نخستين‌‏‎
.مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ قم‌‏‎ در‏‎ آينده‌‏‎
سيد‏‎ كاشان‌آيت‌الله‌‏‎ از‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
روزهاي‌‏‎ در‏‎ جلسه‌‏‎ اين‌‏‎:‎افزود‏‎ كاشان‌‏‎ نمازجمعه‌‏‎ در‏‎ يثربي‌‏‎ مهدي‌‏‎
كاشان‌‏‎ جمعه‌‏‎ امام‌‏‎.يافت‌‏‎ خواهد‏‎ ادامه‌‏‎ چهارشنبه‌‏‎ و‏‎ سه‌شنبه‌‏‎
رهبرمعظم‌‏‎ با‏‎ جلسه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ خبرگان‌‏‎ مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎:‎گفت‌‏‎
.كرد‏‎ خواهند‏‎ ديدار‏‎ پنج‌شنبه‌‏‎ روز‏‎ در‏‎ نيز‏‎ انقلاب‏‎

كار‏‎ اسلامي‌‏‎ سياسي‌حزب‏‎ فعاليت‌‏‎
شد‏‎ آغاز‏‎


جوانگرايي‌ ، ‏‎" شعار‏‎ با‏‎ "كار‏‎ اسلامي‌‏‎ حزب‏‎":سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
سياسي‌‏‎ فعاليت‌‏‎ "كار‏‎ پديده‌‏‎ به‌‏‎ بهادادن‌‏‎ و‏‎ زنان‌‏‎ حقيقي‌‏‎ مشاركت‌‏‎
سهيلا‏‎ محجوب ، ‏‎ عليرضا‏‎ كه‌‏‎ كار‏‎ اسلامي‌‏‎ حزب‏‎.‎كرد‏‎ آغاز‏‎ را‏‎ خود‏‎
تاج‌الدين‌‏‎ عبدالرحمن‌‏‎ و‏‎ (‎تهران‌‏‎ مردم‌‏‎ نمايندگان‌‏‎)جلودارزاده‌‏‎
تصميم‌‏‎ به‌‏‎ بنا‏‎ هستند‏‎ آن‌‏‎ موءسس‌‏‎ اعضاي‌‏‎ (اصفهان‌‏‎ مردم‌‏‎ نماينده‌‏‎)
در‏‎ توليدي‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ همه‌جانبه‌‏‎ حضور‏‎ هدف‌‏‎ با‏‎ و‏‎ كارگر‏‎ خانه‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ راه‌اندازي‌‏‎ انقلاب‏‎ دستاوردهاي‌‏‎ حفظ‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ قدرت‌‏‎

موقت‌‏‎ جمعه‌‏‎ امام‌‏‎
انتخاب‏‎ را‏‎ مردم‌گرايان‌‏‎:تهران‌‏‎
بفرستيد‏‎ شوراها‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كنيد‏‎


به‌‏‎ مردم‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ تهران‌‏‎ ديروز‏‎ جمعه‌‏‎ نماز‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
دانشگاه‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ موقت‌‏‎ امام‌جمعه‌‏‎ جنتي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ امامت‌‏‎
.شد‏‎ برگزار‏‎ تهران‌‏‎
تهران‌ ، ‏‎ موقت‌‏‎ جمعه‌‏‎ امام‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
و‏‎ ثبات‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎ حضور‏‎ نماز‏‎ اول‌‏‎ خطبه‌‏‎ در‏‎
حضور‏‎ اين‌‏‎ ضرورت‌‏‎ بر‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ ركن‌اساسي‌‏‎ يك‌‏‎ نگهداري‌انقلاب‏‎
تشكر‏‎ و‏‎ تقدير‏‎ با‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ دبير‏‎.كرد‏‎ تاكيد‏‎ آينده‌‏‎ در‏‎
بيستمين‌‏‎ مناسبت‌‏‎ رهبري‌به‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ پيام‌ارزنده‌‏‎ از‏‎
گرفتن‌‏‎ قرار‏‎ ضرورت‌‏‎ بر‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ پيروزي‌‏‎ سالگرد‏‎
اسلامي‌‏‎ جامعه‌‏‎ آينده‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ سرلوحه‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ اين‌پيام‌‏‎
اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ تاريخ‌‏‎ از‏‎ پاسداري‌‏‎ لزوم‌‏‎ آنگاه‌‏‎ وي‌‏‎.كرد‏‎ تاكيد‏‎
:گفت‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ يادآور‏‎ را‏‎ پيروزي‌انقلاب‏‎ به‌‏‎ منجر‏‎ وقايع‌‏‎ و‏‎
با‏‎ و‏‎ فراموشي‌سپارند‏‎ به‌‏‎ را‏‎ گذشته‌‏‎ دارند‏‎ اصرار‏‎ عده‌اي‌‏‎
را‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ آرمانهاي‌‏‎ و‏‎ ارزشها‏‎ گذشته‌‏‎ رژيم‌‏‎ تطهير‏‎
نماز‏‎ دوم‌‏‎ خطبه‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ موقت‌‏‎ جمعه‌‏‎ امام‌‏‎.‎سوال‌ببرند‏‎ زير‏‎
شود‏‎ اجرا‏‎ افرادي‌‏‎ وسيله‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ شوراها‏‎ قانون‌‏‎:‎گفت‌‏‎ جمعه‌‏‎
گروهي‌ ، ‏‎ مقاصد‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ باشندنه‌‏‎ صداقت‌‏‎ و‏‎ خدمت‌‏‎ اهل‌‏‎ كه‌‏‎
.دارند‏‎ سياسي‌‏‎ و‏‎ جناحي‌‏‎
كه‌‏‎ بيفتد‏‎ كساني‌‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ شوراها‏‎ قانون‌‏‎ اجراي‌‏‎ اگر‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
جاهاي‌‏‎ به‌‏‎ پرش‌‏‎ براي‌‏‎ سكويي‌‏‎ را‏‎ شوراها‏‎ و‏‎ سياسي‌دارند‏‎ مقاصد‏‎
مردم‌‏‎ جان‌‏‎ به‌‏‎ مصيبتي‌‏‎ جاي‌خدمت‌ ، ‏‎ به‌‏‎ آنوقت‌‏‎ مي‌دانند ، ‏‎ ديگري‌‏‎
قانون‌‏‎ تدوين‌‏‎ روند‏‎ بيان‌‏‎ با‏‎ تهران‌‏‎ موقت‌‏‎ جمعه‌‏‎ امام‌‏‎.مي‌شود‏‎
قانون‌‏‎ كه‌‏‎ كرده‌اند‏‎ سعي‌‏‎ قانونگذاران‌‏‎:اظهارداشت‌‏‎ شوراها‏‎
تلاش‌‏‎ گذشته‌‏‎ طول‌سالهاي‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ مجلس‌‏‎ و‏‎ كنند‏‎ تدوين‌‏‎ مناسبي‌‏‎
امسال‌‏‎ و‏‎ بنويسد‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ نامه‌‏‎ آئين‌‏‎ و‏‎ قانون‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎
توصيه‌‏‎ نيز‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ وي‌‏‎.‎شد‏‎ فراهم‌‏‎ شوراها‏‎ قانون‌‏‎ زمينه‌اجراي‌‏‎
انتخاب‏‎ را‏‎ افرادي‌‏‎ و‏‎ شركت‌كنند‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎ تاآگاهانه‌‏‎ كرد‏‎
ابعادقبول‌‏‎ همه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ انقلاب‏‎ و‏‎ نظام‌‏‎ تنها‏‎ نه‌‏‎ كه‌‏‎ كنند‏‎
و‏‎ گرا‏‎ گروه‌‏‎ نه‌‏‎ باشند‏‎ گرا‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎ صادق‌‏‎ بلكه‌‏‎ باشند‏‎ داشته‌‏‎
.فريب‏‎ مردم‌‏‎


© 1998 HAMSHAHRI, All rights reserved.
Web design and hosting by Hamshahri Computer Center.