شماره‌ 1786‏‎ ‎‏‏،‏‎9 March 1999 اسفند 1377 ، ‏‎ سه‌شنبه‌ 18‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Life
Business
Stocks
Sports
World Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
ايتاليا‏‎ به‌‏‎ امروز‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
مي‌رود‏‎

خاتمي‌‏‎:‎"الرياض‌‏‎" روزنامه‌‏‎ مفسر‏‎
خاورميانه‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ رهبران‌‏‎ نگاه‌‏‎
تغيير‏‎ ايران‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ فارس‌‏‎ خليج‌‏‎ و‏‎
است‌‏‎ داده‌‏‎

نشست‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎
نقطه‌‏‎ شوراها‏‎ انتخابات‌‏‎:‎مطبوعاتي‌‏‎
ايران‌‏‎ انتخابات‌‏‎ تاريخ‌‏‎ در‏‎ عطفي‌‏‎
است‌‏‎

وصاحبنظران‌ ، ‏‎ انديشمندان‌‏‎ حبس‌‏‎
آرمانهاي‌‏‎ و‏‎ خواستها‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎
است‌‏‎ مردم‌‏‎

دبيركل‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
گسترش‌‏‎ :اسلامي‌‏‎ كنفرانس‌‏‎ سازمان‌‏‎
با‏‎ اسلامي‌‏‎ كنفرانس‌‏‎ سازمان‌‏‎ روابط‏‎
بين‌المللي‌‏‎ سازمانهاي‌‏‎ ساير‏‎
است‌‏‎ ضروري‌‏‎

وليعهد‏‎ با‏‎ تلفني‌‏‎ گفت‌وگوي‌‏‎ در‏‎
عزم‌‏‎ بر‏‎ جمهوري‌‏‎ عربستان‌رئيس‌‏‎
با‏‎ رابطه‌‏‎ توسعه‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎
كرد‏‎ تاكيد‏‎ عربستان‌‏‎

وزارت‌‏‎ انتخابات‌‏‎ ستاد‏‎ توسط‏‎
شده‌‏‎ شمارش‌‏‎ آراء‏‎ كشور‏‎
شوراي‌‏‎ علي‌البدل‌‏‎ و‏‎ اصلي‌‏‎ اعضاي‌‏‎
شد‏‎ اعلام‌‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎

جمع‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎
پشتوانه‌‏‎ شوراها‏‎:‎استانداران‌‏‎
كشورند‏‎ اجرايي‌‏‎ مديريت‌‏‎

مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ رئيس‌‏‎
دفاع‌‏‎ دوران‌‏‎ هاي‌‏‎ ارزش‌‏‎:‎نظام‌‏‎
منتقل‌‏‎ جوان‌‏‎ نسل‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ مقدس‌‏‎
شود‏‎

اجراي‌‏‎ لايحه‌‏‎:قضاييه‌‏‎ قوه‌‏‎ سخنگوي‌‏‎
مجلس‌‏‎ به‌‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ اصل‌ 168‏‎
شد‏‎ خواهد‏‎ تقديم‌‏‎

سفارت‌‏‎ بيانيه‌‏‎ يك‌‏‎ صدور‏‎ با‏‎
جمهوري‌‏‎ ايران‌در‏‎
از‏‎ برخي‌‏‎ ادعاهاي‌‏‎ آذربايجان‌‏‎
كرد‏‎ تكذيب‏‎ را‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ نشريات‌‏‎

هاشمي‌‏‎ نماينده‌آيت‌الله‌‏‎ عيادت‌‏‎
از‏‎ رفسنجاني‌‏‎
امامي‌كاشاني‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎

شوراها‏‎ در‏‎ زنان‌‏‎ حضور‏‎:‎تاج‌زاده‌‏‎
عرصه‌‏‎ در‏‎ زنان‌‏‎ توانايي‌‏‎ نشانه‌‏‎
مديريت‌است‌‏‎

ايتاليا‏‎ به‌‏‎ امروز‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
مي‌رود‏‎

:سياسي‌‏‎ صاحبنظران‌‏‎ و‏‎ كارشناسان‌‏‎ تحليل‌‏‎
روابط‏‎ گسترش‌‏‎ در‏‎ عطفي‌‏‎ نقطه‌‏‎ ايتاليا ، ‏‎ به‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ سفر‏‎ *
اروپاست‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎
و‏‎ راديو‏‎ و‏‎ مطبوعات‌‏‎ بويژه‌‏‎ جهان‌‏‎ گروهي‌‏‎ رسانه‌هاي‌‏‎*
خبري‌‏‎ پوشش‌‏‎ درصدد‏‎ نيرو‏‎ بسيج‌‏‎ با‏‎ اروپايي‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ تلويزيون‌‏‎
سفرند‏‎ اين‌‏‎
سفربه‌‏‎ آستانه‌‏‎ در‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎ با‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ ديدار‏‎
ايتاليا‏‎
حجت‌الاسلام‌والمسلمين‌‏‎:‎اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ -‎تهران‌‏‎
به‌‏‎ سفر‏‎ آستانه‌‏‎ در‏‎ دوشنبه‌‏‎ روز‏‎ رئيس‌جمهوري‌ ، ‏‎ خاتمي‌‏‎ سيدمحمد‏‎
معظم‌‏‎ رهبر‏‎ خامنه‌اي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ حضرت‌‏‎ حضور‏‎ به‌‏‎ ايتاليا ، ‏‎ كشور‏‎
معظم‌‏‎ مقام‌‏‎.‎كرد‏‎ ديدار‏‎ ايشان‌‏‎ با‏‎ و‏‎ رسيد‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎
از‏‎ را‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ بيشتر‏‎ چه‌‏‎ هر‏‎ توفيق‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ رهبري‌‏‎
.كردند‏‎ مسئلت‌‏‎ متعال‌‏‎ خداي‌‏‎
منظور‏‎ به‌‏‎ (سه‌شنبه‌‏‎)‎ امروز‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
.مي‌شود‏‎ ايتاليا‏‎ رهسپار‏‎ سه‌روزه‌‏‎ ديداري‌‏‎
خاتمي‌‏‎ سيدمحمد‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎ سفر‏‎ با‏‎ همزمان‌‏‎
بلندپايه‌‏‎ هيات‌‏‎ يك‌‏‎ راس‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ ايتاليا‏‎ به‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
گروهي‌‏‎ رسانه‌هاي‌‏‎ مي‌گيرد ، ‏‎ صورت‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ و‏‎ اقتصادي‌‏‎ سياسي‌ ، ‏‎
بسيج‌‏‎ با‏‎ - ايتاليا‏‎ راديوتلويزيون‌‏‎ و‏‎ مطبوعات‌‏‎ بويژه‌‏‎- جهان‌‏‎
خبري‌‏‎ پوشش‌‏‎ درصدد‏‎ گسترده‌‏‎ امكانات‌‏‎ گرفتن‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ و‏‎ نيرو‏‎
.هستند‏‎ مهم‌‏‎ رويداد‏‎ اين‌‏‎
عنوان‌‏‎ به‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ سفر‏‎ نخستين‌‏‎ كه‌‏‎ ايتاليا‏‎ به‌‏‎ سفر‏‎
كشورهاي‌‏‎ به‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ بلندپايه‌‏‎ مقام‌‏‎ و‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
و‏‎ ايران‌‏‎ روابط‏‎ بر‏‎ تاثير‏‎ لحاظ‏‎ به‌‏‎ بويژه‌‏‎ است‌‏‎ اروپايي‌‏‎
همين‌‏‎ در‏‎.است‌‏‎ برخوردار‏‎ بسزايي‌‏‎ اهميت‌‏‎ از‏‎ اروپا‏‎ اتحاديه‌‏‎
شخصيتهاي‌‏‎ و‏‎ راديوها‏‎ روزنامه‌ها ، ‏‎ پيش‌ ، ‏‎ هفته‌ها‏‎ از‏‎ زمينه‌‏‎
پيرامون‌‏‎ موافق‌‏‎ نظرهاي‌‏‎ اظهار‏‎ با‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ سياسي‌‏‎
سفر‏‎ انجام‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ علاقه‌مندي‌‏‎ و‏‎ توجه‌‏‎ مراتب‏‎ سفر ، ‏‎ اين‌‏‎
.كرده‌اند‏‎ اعلام‌‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
سفر‏‎ اين‌‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ ايتاليا‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ سفير‏‎
آقاي‌‏‎ سفر‏‎:كرد‏‎ اظهار‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ با‏‎ گفتگو‏‎ در‏‎
پايتخت‌هاي‌‏‎ مهم‌ترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ رم‌‏‎ به‌‏‎ خاتمي‌‏‎
براي‌‏‎ مناسب‏‎ فضايي‌‏‎ و‏‎ بستر‏‎ ايجاد‏‎ در‏‎ بسزايي‌‏‎ تاثير‏‎ اروپايي‌‏‎
.داشت‌‏‎ خواهد‏‎ اروپا‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ روابط‏‎
آقاي‌‏‎ رسمي‌‏‎ ديدارهاي‌‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎:‎افزود‏‎ ايران‌‏‎ سفير‏‎
نمايندگان‌‏‎ مجالس‌‏‎ رئيسان‌‏‎ وزير ، ‏‎ نخست‌‏‎ جمهوري‌ ، ‏‎ بارئيس‌‏‎ خاتمي‌‏‎
كاتوليك‌هاي‌‏‎ رهبر‏‎ دوم‌‏‎ پل‌‏‎ ژان‌‏‎ نيزپاپ‌‏‎ و‏‎ ايتاليا‏‎ سناي‌‏‎ و‏‎
مخدر ، ‏‎ بامواد‏‎ زمينه‌مبارزه‌‏‎ در‏‎ تفاهمي‌‏‎ يادداشت‌‏‎ جهان‌ ، ‏‎
همكاري‌هاي‌‏‎ يادداشت‌‏‎ فني‌ ، ‏‎ و‏‎ علمي‌‏‎ همكاري‌هاي‌‏‎ يادداشت‌‏‎
.شود‏‎ امضا‏‎ مشترك‌‏‎ جانبه‌‏‎ يك‌‏‎ دوجانبه‌و‏‎
ديدار‏‎ كشورها‏‎ ديگر‏‎ و‏‎ ايتاليايي‌‏‎ خبرنگار‏‎ مي‌شود 240‏‎ اضافه‌‏‎
اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ خاتمي‌‏‎ سيدمحمد‏‎ آقاي‌‏‎ روزه‌‏‎ سه‌‏‎ رسمي‌‏‎
.مي‌دهند‏‎ خبري‌‏‎ پوشش‌‏‎ ايتاليا‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎
امور‏‎ وزارت‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ اداره‌‏‎ در‏‎ مسوول‌‏‎ يك‌‏‎ را‏‎ آمار‏‎ اين‌‏‎
براي‌‏‎ شده‌‏‎ صادر‏‎ كارتهاي‌‏‎ تعداد‏‎ اساس‌‏‎ بر‏‎ و‏‎ ايتاليا‏‎ خارجه‌‏‎
.كرد‏‎ كشورهااعلام‌‏‎ ديگر‏‎ و‏‎ ايتاليايي‌‏‎ خبرنگاران‌‏‎
نمايندگيهاي‌‏‎ دايم‌‏‎ حضور‏‎ از‏‎ غير‏‎ به‌‏‎ ديگر ، ‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎
تقريبا‏‎ ايتاليا ، ‏‎ در‏‎ ملي‌‏‎ و‏‎ جهاني‌منطقه‌اي‌‏‎ بزرگ‌‏‎ رسانه‌هاي‌‏‎
بين‌المللي‌‏‎ شبكه‌هاي‌خبري‌‏‎ همه‌‏‎ تصويربرداران‌‏‎ و‏‎ گزارشگران‌‏‎
دبير‏‎ همچنين‌‏‎.‎شده‌اند‏‎ رم‌‏‎ وارد‏‎ امروز‏‎ تا‏‎ نيز‏‎ منطقه‌اي‌‏‎ و‏‎
زمينه‌‏‎ همين‌‏‎ در‏‎ ايتاليا‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ مشترك‌‏‎ كميسيون‌‏‎
به‌‏‎ ايران‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خاتمي‌رياست‌‏‎ آقاي‌‏‎ سفر‏‎:‎است‌‏‎ معتقد‏‎
و‏‎ پايدار‏‎ همكاري‌هاي‌‏‎ براي‌‏‎ كشور‏‎ دو‏‎ جدي‌‏‎ عزم‌‏‎ نشانه‌‏‎ ايتاليا‏‎
.است‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ و‏‎ اقتصادي‌‏‎ سياسي‌ ، ‏‎ مناسبات‌‏‎ گسترش‌‏‎
در‏‎ گزارش‌هايي‌‏‎ چاپ‌‏‎ ژاپن‌با‏‎ پرتيراژ‏‎ روزنامه‌هاي‌‏‎ همچنين‌‏‎
اولين‌‏‎ خاتمي‌‏‎ كه‌‏‎ كردند‏‎ تصريح‌‏‎ ايتاليا‏‎ به‌‏‎ خاتمي‌‏‎ سفر‏‎ مورد‏‎
به‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ پيروزي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ايران‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
با‏‎ "كيزاي‌‏‎ نيهون‌‏‎" روزنامه‌‏‎.مي‌كند‏‎ سفر‏‎ اروپايي‌‏‎ كشور‏‎ يك‌‏‎
بازسازي‌‏‎ براي‌‏‎ اروپا‏‎ - تهران‌‏‎ روابط‏‎ گسترش‌‏‎ اهميت‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎
ايتاليا ، ‏‎ به‌‏‎ سفر‏‎ با‏‎ خاتمي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ يادآور‏‎ ايران‌‏‎ اقتصاد‏‎
روزنامه‌‏‎ اين‌‏‎دهد‏‎ گسترش‌‏‎ را‏‎ اروپا‏‎ با‏‎ روابط‏‎ دارد‏‎ قصد‏‎
سخنراني‌‏‎ ايراد‏‎ را‏‎ خاتمي‌‏‎ سفر‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ ژاپني‌‏‎
دانشجويان‌‏‎ و‏‎ استادان‌‏‎ جمع‌‏‎ در‏‎ تمدنها‏‎ گوي‌‏‎ و‏‎ گفت‌‏‎ درباره‌‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ ذكر‏‎ ايتاليايي‌‏‎
كاتوليك‌هاي‌‏‎ رهبر‏‎ پاپ‌‏‎ با‏‎ خاتمي‌‏‎ ديدار‏‎ ژاپني‌‏‎ روزنامه‌هاي‌‏‎
چند‏‎ طي‌‏‎ همچنين‌‏‎.‎خوانده‌اند‏‎ بااهميت‌‏‎ را‏‎ واتيكان‌‏‎ در‏‎ جهان‌‏‎
نمايندگان‌‏‎ از‏‎ اعم‌‏‎ - ايتاليا‏‎ سياسي‌‏‎ شخصيتهاي‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎
در‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ سياسي‌‏‎ وابستگان‌‏‎ و‏‎ دولتي‌‏‎ چهره‌هاي‌‏‎ مجلس‌ ، ‏‎
را‏‎ ايتاليا‏‎ در‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ حضور‏‎ جداگانه‌ ، ‏‎ اظهارنظرهاي‌‏‎
.خوانده‌اند‏‎ كشور‏‎ دو‏‎ روابط‏‎ گسترش‌‏‎ در‏‎ عطفي‌‏‎ نقطه‌‏‎

خاتمي‌‏‎:‎"الرياض‌‏‎" روزنامه‌‏‎ مفسر‏‎
خاورميانه‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ رهبران‌‏‎ نگاه‌‏‎
تغيير‏‎ ايران‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ فارس‌‏‎ خليج‌‏‎ و‏‎
است‌‏‎ داده‌‏‎


سيد‏‎ سياسي‌‏‎ افكار‏‎:همشهري‌‏‎ اعزامي‌‏‎ خبرنگار‏‎ -‎ منوره‌‏‎ مدينه‌‏‎
خاورميانه‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ رهبران‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ خاتمي‌‏‎ محمد‏‎
با‏‎ واقع‌بينانه‌تر‏‎ برخوردهاي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خليج‌فارس‌‏‎ و‏‎ عربي‌‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ ترغيب‏‎ ايران‌‏‎
همكار‏‎ و‏‎ الرياض‌‏‎ پرتيراژ‏‎ روزنامه‌‏‎ خبرنگار‏‎)‎ عبدالله‌‏‎
خبرنگار‏‎ به‌‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎ اعلام‌‏‎ با‏‎ (الاخبار‏‎ مصري‌‏‎ روزنامه‌‏‎
سعودي‌‏‎ عربستان‌‏‎ و‏‎ مصر‏‎ بويژه‌‏‎ عربي‌ ، ‏‎ دولتهاي‌‏‎:افزود‏‎ همشهري‌‏‎
دست‌‏‎ ايران‌‏‎ با‏‎ روابط‏‎ بهبود‏‎ براي‌‏‎ گسترده‌اي‌‏‎ تلاش‌‏‎ به‌‏‎
بهبود‏‎ اين‌‏‎ راه‌‏‎ سر‏‎ بر‏‎ زيادي‌‏‎ موانع‌‏‎ هنوز‏‎ اما‏‎ زده‌اند ، ‏‎
وجود‏‎ تندروهايي‌‏‎ كشورها‏‎ اين‌‏‎ همه‌‏‎ در‏‎ زيرا‏‎ ;دارد‏‎ وجود‏‎ رابطه‌‏‎
مخالفت‌‏‎ سياسي‌ ، ‏‎ رهبران‌‏‎ نظر‏‎ مورد‏‎ تشنج‌زدايي‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ دارند‏‎
.مي‌كنند‏‎
با‏‎ خانوادگي‌اش‌ ، ‏‎ وابستگي‌هاي‌‏‎ علت‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ سعودي‌‏‎ خبرنگار‏‎
دارد‏‎ نزديكي‌‏‎ روابط‏‎ مصر‏‎ و‏‎ عربستان‌‏‎ سياسي‌‏‎ رهبران‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎
و‏‎ سعودي‌‏‎ عربستان‌‏‎ كل‌‏‎ مفتي‌‏‎ "باز‏‎ بن‌‏‎ عبدالعزيز‏‎ شيخ‌‏‎" از‏‎
مصر‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ مبارك‌‏‎ حسني‌‏‎ بلندپايه‌‏‎ مشاور‏‎ باز‏‎ بن‌‏‎ اسامه‌‏‎
از‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ با‏‎ كشورها‏‎ اين‌‏‎ روابط‏‎ بهبود‏‎ مخالفان‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎
و‏‎ سعودي‌‏‎ عربستان‌‏‎ وليعهد‏‎ و‏‎ پادشاه‌‏‎ عبدالله‌‏‎ ملك‌‏‎ و‏‎ فهد‏‎ ملك‌‏‎
امور‏‎ وزير‏‎ و‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ موسي‌‏‎ عمرو‏‎ و‏‎ مبارك‌‏‎ حسني‌‏‎ همچنين‌‏‎
.برد‏‎ نام‌‏‎ ايران‌‏‎ با‏‎ روابط‏‎ بهبود‏‎ حاميان‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ مصر‏‎ خارجه‌‏‎
به‌‏‎ باز‏‎ بن‌‏‎ عبدالعزيز‏‎ شيخ‌‏‎ هواداران‌‏‎ كه‌‏‎ "عكاظ‏‎" نشريه‌‏‎
در‏‎ ديروز‏‎ مي‌كنند‏‎ منتشر‏‎ مدينه‌‏‎ و‏‎ مكه‌‏‎ در‏‎ حج‌‏‎ ايام‌‏‎ مناسبت‌‏‎
تشنج‌زدايي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ و‏‎ خليج‌فارس‌‏‎ دولتهاي‌‏‎ خود‏‎ سرمقاله‌‏‎
.فراخواند‏‎

نشست‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎
نقطه‌‏‎ شوراها‏‎ انتخابات‌‏‎:‎مطبوعاتي‌‏‎
ايران‌‏‎ انتخابات‌‏‎ تاريخ‌‏‎ در‏‎ عطفي‌‏‎
است‌‏‎

مي‌كند ، ‏‎ فعاليت‌‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ قالب‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ گروهي‌‏‎ هيچ‌‏‎
بگيرد‏‎ ايرادي‌‏‎ شوراها‏‎ انتخابات‌‏‎ از‏‎ نتوانست‌‏‎
با‏‎ گفت‌وگو‏‎ در‏‎ دوشنبه‌‏‎ روز‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
مسائل‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ آنان‌‏‎ پرسش‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ خارجي‌‏‎ و‏‎ داخلي‌‏‎ خبرنگاران‌‏‎
ونيز‏‎ كشور‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراهاي‌‏‎ انتخابات‌‏‎ دوره‌‏‎ نخستين‌‏‎ مختلف‌‏‎
.گفت‌‏‎ پاسخ‌‏‎ انتظامي‌‏‎ و‏‎ امنيتي‌‏‎ مسائل‌‏‎
والمسلمين‌‏‎ همشهري‌حجت‌الاسلام‌‏‎ خبرنگار‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
با‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراهاي‌‏‎ انتخابات‌‏‎:گفت‌‏‎ لاري‌‏‎ موسوي‌‏‎ عبدالواحد‏‎
نقاط‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ انتخاباتي‌‏‎ تنها‏‎ داوطلب ، ‏‎ هزار‏‎ حدود 336‏‎
.داشتند‏‎ دخالت‌‏‎ درآن‌‏‎ مردم‌‏‎ طورمستقيم‌‏‎ به‌‏‎ كشور‏‎ مختلف‌‏‎
داوطلب‏‎ ازنظرتعداد‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراهاي‌‏‎ انتخابات‌‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
.بود‏‎ بي‌سابقه‌‏‎ كشور‏‎ انتخابات‌‏‎ ساير‏‎ درمقايسه‌با‏‎
ومسئله‌‏‎ اشكال‌‏‎ باكمترين‌‏‎ انتخابات‌‏‎ اين‌‏‎:‎وزيركشوراظهارداشت‌‏‎
قانون‌‏‎ چارچوب‏‎ در‏‎ فعال‌‏‎ گروههاي‌‏‎ كه‌‏‎ گونه‌اي‌‏‎ شدبه‌‏‎ برگزار‏‎
به‌‏‎ نسبت‌‏‎ نتوانستند‏‎ گروههاي‌مخالف‌‏‎ ديگر‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ اساسي‌‏‎
.بگيرند‏‎ ايراد‏‎ آن‌‏‎ صحيح‌‏‎ برگزاري‌‏‎
هزارو‏‎ و 660‏‎ ميليون‌‏‎ انتخابات‌ 23‏‎ دراين‌‏‎:كرد‏‎ خاطرنشان‌‏‎ وي‌‏‎
.كردند‏‎ شركت‌‏‎ شرايط‏‎ ازواجدين‌‏‎ نفر‏‎ ‎‏‏446‏‎
به‌‏‎ جمعيت‌‏‎ كم‌‏‎ هزارروستاي‌‏‎ از 31‏‎ بيش‌‏‎ در‏‎:گفت‌‏‎ لاري‌‏‎ موسوي‌‏‎
سه‌‏‎ به‌‏‎ نزديك‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ حدنصاب‏‎ به‌‏‎ آنها‏‎ نرسيدن‌جمعيت‌‏‎ لحاظ‏‎
مختلف‌‏‎ دلايل‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ وپرجمعيت‌‏‎ متوسط‏‎ روستاي‌‏‎ هزارو 500‏‎
بين‌‏‎ در‏‎ وهمچنين‌‏‎ حدنصاب‏‎ به‌‏‎ داوطلبان‌‏‎ تعداد‏‎ نرسيدن‌‏‎ ازجمله‌‏‎
.نشد‏‎ برگزار‏‎ شوراها‏‎ انتخابات‌‏‎ كوچ‌رو ، ‏‎ عشاير‏‎
از‏‎ فعال‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ مردم‌‏‎ انتخابات‌‏‎ دراين‌‏‎:‎كرد‏‎ وزيركشورتصريح‌‏‎
عطفي‌‏‎ نقطه‌‏‎ واين‌‏‎ آمدند‏‎ بيرون‌‏‎ سربلند‏‎ آزمايش‌ديگر‏‎ يك‌‏‎
.آيد‏‎ بشمارمي‌‏‎ ايران‌‏‎ انتخابات‌‏‎ درتاريخ‌‏‎
ازسوي‌‏‎ نحوه‌انتخابشهردار‏‎ درخصوص‌‏‎ پرسشي‌‏‎ به‌‏‎ درپاسخ‌‏‎ وي‌‏‎
نهادوپارلمان‌‏‎ يك‌‏‎ شوراها‏‎:گفت‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراهاي‌‏‎ اعضاي‌‏‎
ملي‌‏‎ منافع‌‏‎ بايد‏‎ شهردار‏‎ انتخاب‏‎ درزمينه‌‏‎ كه‌‏‎ كوچك‌هستند‏‎
.ترجيح‌بدهند‏‎ شخصي‌‏‎ رابرمنافع‌‏‎
:گفت‌‏‎ واصفهان‌‏‎ قم‌‏‎ حوادث‌‏‎ درمورد‏‎ سئوالي‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ وزيركشور‏‎
مسجد‏‎ در‏‎ موثر‏‎ عوامل‌‏‎ از‏‎ تعدادي‌‏‎ حادثه‌قم‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎
متهم‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ برخي‌نيز‏‎ و‏‎ مطلع‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ برخي‌‏‎ كه‌‏‎ شناسايي‌‏‎
دادگاه‌انقلاب‏‎ توسط‏‎ اكنون‌‏‎ هم‌‏‎ پرونده‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ شده‌اند‏‎ احضار‏‎
.مي‌شود‏‎ رسيدگي‌‏‎ قم‌‏‎
خصوص‌‏‎ دراين‌‏‎:‎داشت‌‏‎ اظهار‏‎ اصفهان‌‏‎ نمازجمعه‌‏‎ حادثه‌‏‎ درخصوص‌‏‎ وي‌‏‎
درايجاد‏‎ موثر‏‎ عوامل‌‏‎ يكي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ پيگيري‌‏‎ دوبعد‏‎ از‏‎ مسئله‌‏‎
انتظامي‌ ، ‏‎ مسوولان‌‏‎ برخي‌‏‎ ازناحيه‌‏‎ قصور‏‎ علت‌‏‎ حادثه‌وديگري‌‏‎
وبه‌‏‎ گزارشي‌تهيه‌‏‎ زمينه‌ها‏‎ ودراين‌‏‎ اطلاعاتي‌‏‎ و‏‎ امنيتي‌‏‎
شده‌‏‎ ارائه‌‏‎ قانوني‌‏‎ وپيگيري‌‏‎ جهت‌رسيدگي‌‏‎ مربوط‏‎ مسئولان‌‏‎
.است‌‏‎
نظارت‌‏‎ و‏‎ اجرايي‌‏‎ هيات‌هاي‌‏‎ اختلاف‌‏‎ درمورد‏‎ وزيركشور‏‎
قانون‌‏‎ براساس‌‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎:‎گفت‌‏‎ انتخابات‌شوراها‏‎ دربرگزاري‌‏‎
شوراها‏‎ انتخابات‌‏‎ اساسي‌درخصوص‌‏‎ قانون‌‏‎ اصول‌‏‎ اجراي‌‏‎ به‌‏‎ مكلف‌‏‎
.است‌‏‎
حقوقدانان‌‏‎ زمينه‌ ، ‏‎ دراين‌‏‎ اختلاف‌‏‎ حل‌‏‎ براي‌‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
كشور‏‎ وزارت‌‏‎ و‏‎ مجلس‌‏‎ رئيس‌‏‎ جمهور ، ‏‎ سوي‌رئيس‌‏‎ از‏‎ بي‌طرفي‌‏‎
نظري‌‏‎ واختلاف‌‏‎ مشكل‌‏‎ درجاهايي‌كه‌‏‎ و‏‎ شدند‏‎ اختلاف‌‏‎ حل‌‏‎ مامور‏‎
.مي‌شود‏‎ عمل‌‏‎ هيات‌‏‎ اين‌‏‎ نظر‏‎ براساس‌‏‎ باشد‏‎ داشته‌‏‎ وجود‏‎
طرح‌‏‎ رااجراي‌‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ آينده‌‏‎ مهم‌‏‎ برنامه‌‏‎ لاري‌‏‎ موسوي‌‏‎
وزارت‌‏‎ كار‏‎ مهمترين‌‏‎:‎ گفت‌‏‎ و‏‎ ذكركرد‏‎ كشوري‌‏‎ تقسيمات‌‏‎ جامع‌‏‎
با‏‎ كشوري‌‏‎ جامع‌تقسيمات‌‏‎ طرح‌‏‎ اجراي‌‏‎ آينده‌‏‎ درسال‌‏‎ كشور‏‎
.گرفت‌‏‎ خواهد‏‎ صورت‌‏‎ كشور‏‎ دانشگاههاي‌‏‎ از‏‎ تعدادي‌‏‎ همكاري‌‏‎
حل‌‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎ با‏‎ وزيركشور‏‎ مشكل‌‏‎ آيا‏‎ پرسيد‏‎ خبرنگاري‌‏‎
تفويض‌‏‎ براساس‌‏‎:‎گفت‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ كه‌‏‎ خير‏‎ يا‏‎ شده‌است‌‏‎
فرماندهي‌‏‎ اين‌‏‎ جانشين‌‏‎ وزيركشور‏‎ قوا ، ‏‎ فرماندهي‌كل‌‏‎ اختيارات‌‏‎
براي‌‏‎ وزيركشور‏‎ نيرودراختيار‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎ در‏‎
شوراي‌امنيت‌‏‎ رئيس‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ وي‌‏‎ قانوني‌‏‎ اختيارات‌‏‎ اجراي‌‏‎
.مي‌گيرد‏‎ قرار‏‎ كشور‏‎
حذف‌‏‎ احتمال‌‏‎ بر‏‎ مبني‌‏‎ سئوالي‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎
اگر‏‎:‎گفت‌‏‎ آينده‌‏‎ سالهاي‌‏‎ در‏‎ انتخابات‌‏‎ بر‏‎ هيات‌نظارت‌‏‎
از‏‎ دستگاهي‌‏‎ هيچ‌‏‎ كنند‏‎ عمل‌‏‎ خود‏‎ قانوني‌‏‎ وظايف‌‏‎ به‌‏‎ دستگاهها‏‎
.نمي‌شود‏‎ خارج‌‏‎ صحنه‌‏‎
وزارت‌‏‎ نيز‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراهاي‌‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎:افزود‏‎ لاري‌‏‎ موسوي‌‏‎
تا‏‎ كرد‏‎ تلاش‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ عمل‌‏‎ خود‏‎ قانوني‌‏‎ وظيفه‌‏‎ به‌‏‎ كشور‏‎
انجام‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ كار‏‎ انتخابات‌‏‎ اجرايي‌‏‎ و‏‎ نظارتي‌‏‎ دستگاه‌هاي‌‏‎
انتخابات‌‏‎ از‏‎ نظارت‌‏‎ حذف‌‏‎ به‌‏‎ من‌‏‎:داشت‌‏‎ اظهار‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎.‎دهند‏‎
بايد‏‎ خود‏‎ قانوني‌‏‎ وظايف‌‏‎ درچارچوب‏‎ نظارت‌‏‎ ولي‌‏‎ نيستم‌‏‎ معتقد‏‎
.بگيرد‏‎ را‏‎ مجريان‌‏‎ احتمالي‌‏‎ لغزشهاي‌‏‎ جلو‏‎ و‏‎ كند‏‎ عمل‌‏‎
گروهي‌‏‎ هيچ‌‏‎ آنگاه‌‏‎ شود‏‎ مجري‌‏‎ بخواهد‏‎ ناظر‏‎ اگر‏‎ شد ، ‏‎ يادآور‏‎ وي‌‏‎
اجرا‏‎ و‏‎ نظارت‌‏‎ مرز‏‎ اگر‏‎ و‏‎ بگيرد‏‎ را‏‎ لغزش‌‏‎ جلو‏‎ نمي‌تواند‏‎
حذف‌‏‎ صحنه‌‏‎ از‏‎ دستگاه‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ كدام‌‏‎ هيچ‌‏‎ آن‌وقت‌‏‎ شود‏‎ مشخص‌‏‎
.نمي‌شوند‏‎
شركت‌كنندگان‌‏‎ تعداد‏‎ كاهش‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ رسالت‌‏‎ روزنامه‌‏‎ خبرنگار‏‎
سئوال‌‏‎ رياست‌جمهوري‌‏‎ انتخابات‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ انتخابات‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
مي‌گفتند‏‎ ما‏‎ به‌‏‎ شما‏‎ همفكران‌‏‎ برخي‌‏‎:‎گفت‌‏‎ لاري‌‏‎ موسوي‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎
و‏‎ سرگذاشته‌‏‎ پشت‌‏‎ را‏‎ خبرگان‌‏‎ مجلس‌‏‎ انتخابات‌‏‎ تازه‌‏‎ مردم‌‏‎ كه‌‏‎
تعويق‌‏‎ به‌‏‎ انتخابات‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كردند‏‎ پيشنهاد‏‎ و‏‎ هستند‏‎ خسته‌‏‎
.بيفتد‏‎
و‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎ علاقه‌‏‎ ديدن‌‏‎ با‏‎ ما‏‎ ولي‌‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ از‏‎ جمعي‌‏‎ و‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
و‏‎ كرديم‌‏‎ اجرا‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ انتخابات‌‏‎ اين‌‏‎ برگزاري‌‏‎ به‌‏‎ اسلامي‌‏‎
نيز‏‎ انتخابات‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ حضور‏‎ جلوه‌هاي‌‏‎ مردم‌‏‎ كه‌‏‎ ديديم‌‏‎
داده‌‏‎ جلوه‌‏‎ رنگ‌‏‎ كم‌‏‎ حضور‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ سزاوار‏‎ و‏‎ دادند‏‎ نشان‌‏‎
.شود‏‎
وزير‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراهاي‌‏‎ جلسه‌‏‎ نخستين‌‏‎ برگزاري‌‏‎ زمان‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎
رسيده‌‏‎ شكايات‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ انتخابات‌‏‎ اين‌‏‎:گفت‌‏‎ كشور‏‎
و‏‎ برسد‏‎ نظارت‌‏‎ و‏‎ اجرايي‌‏‎ هيات‌هاي‌‏‎ نهايي‌‏‎ تاييد‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ اول‌‏‎
جشن‌‏‎ با‏‎ همزمان‌‏‎ آينده‌‏‎ سال‌‏‎ ماه‌‏‎ فروردين‌‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎ شوراها‏‎ رسمي‌‏‎ جلسات‌‏‎ خم‌‏‎ عيدغدير‏‎
قانوني‌‏‎ وظايف‌‏‎ از‏‎ شهردار‏‎ انتخاب‏‎ اختيار‏‎:‎داشت‌‏‎ اظهار‏‎ وي‌‏‎
خواهند‏‎ گزينش‌‏‎ ضوابط‏‎ طبق‌‏‎ شهرداران‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراهاي‌‏‎
.شد‏‎

وصاحبنظران‌ ، ‏‎ انديشمندان‌‏‎ حبس‌‏‎
آرمانهاي‌‏‎ و‏‎ خواستها‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎
است‌‏‎ مردم‌‏‎

خط‏‎ پيروان‌‏‎ مجمع‌‏‎ و‏‎ مبارز‏‎ روحانيون‌‏‎ مجمع‌‏‎ بيانيه‌مشترك‌‏‎
خوزستان‌‏‎ امام‌‏‎
امام‌‏‎ خط‏‎ پيروان‌‏‎ مجمع‌‏‎ و‏‎ مبارز‏‎ روحانيون‌‏‎ مجمع‌‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
روند‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ نگراني‌‏‎ مشتركي‌‏‎ بيانيه‌‏‎ صدور‏‎ با‏‎ خوزستان‌‏‎
حجت‌الاسلام‌‏‎ بازداشت‌‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ اخير‏‎ سياسي‌‏‎ رخدادهاي‌‏‎
.كردند‏‎ اعلام‌‏‎ كديور‏‎ والمسلمين‌‏‎
همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ دفتر‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ مشترك‌‏‎ بيانيه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ در‏‎
جرم‌‏‎ به‌‏‎ صاحبنظران‌‏‎ و‏‎ انديشمندان‌‏‎ حبس‌‏‎:‎است‌‏‎ آمده‌‏‎ شده‌‏‎ ارسال‌‏‎
مباني‌‏‎ دهنده‌‏‎ تشكيل‌‏‎ نظريات‌‏‎ و‏‎ آراء‏‎ منصفانه‌‏‎ نقد‏‎ و‏‎ دلسوزي‌‏‎
مصون‌‏‎ و‏‎ تقويت‌‏‎ جهت‌‏‎ آنها‏‎ بهبود‏‎ و‏‎ اصلاح‌‏‎ هدف‌‏‎ با‏‎ نظام‌‏‎ تئوريك‌‏‎
برگزاري‌‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎ آن‌هم‌‏‎ شكننده‌ ، ‏‎ آفات‌‏‎ و‏‎ خطرات‌‏‎ از‏‎ ماندنشان‌‏‎
محترم‌‏‎ رياست‌‏‎ سفر‏‎ آستانه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ شوراها‏‎ قانون‌‏‎ موفقيت‌آميز‏‎
افراد‏‎ برخي‌‏‎ حمله‌‏‎ و‏‎ مبارزه‌‏‎ جز‏‎ پيامي‌‏‎ هيچ‌‏‎ اروپا‏‎ به‌‏‎ جمهوري‌‏‎
آنها‏‎ كه‌‏‎ مردم‌‏‎ حق‌‏‎ به‌‏‎ خواسته‌هاي‌‏‎ و‏‎ آرمانها‏‎ عليه‌‏‎ جريانها‏‎ و‏‎
.باشد‏‎ داشته‌‏‎ نمي‌تواند‏‎ مي‌بينند‏‎ خود‏‎ منافع‌‏‎ با‏‎ تقابل‌‏‎ در‏‎ را‏‎
برخاسته‌اند‏‎ انديشه‌‏‎ عليه‌‏‎ مبارزه‌‏‎ به‌‏‎ امروز‏‎ كه‌‏‎ آنهائي‌‏‎
جهل‌پروري‌‏‎ با‏‎ است‌‏‎ نتوانسته‌‏‎ تاكنون‌‏‎ ملتي‌‏‎ هيچ‌‏‎ بدانند‏‎ بايد‏‎
بالندگي‌‏‎ و‏‎ پيشرفت‌‏‎ ناهموار‏‎ و‏‎ سخت‌‏‎ راههاي‌‏‎ انديشه‌زدايي‌‏‎ و‏‎
.نمايد‏‎ عبور‏‎ آنها‏‎ از‏‎ سلامت‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ هموار‏‎ خود‏‎ بر‏‎ را‏‎

دبيركل‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
گسترش‌‏‎ :اسلامي‌‏‎ كنفرانس‌‏‎ سازمان‌‏‎
با‏‎ اسلامي‌‏‎ كنفرانس‌‏‎ سازمان‌‏‎ روابط‏‎
سازمانهاي‌بين‌المللي‌‏‎ ساير‏‎
است‌‏‎ ضروري‌‏‎


كنفرانس‌‏‎ سازمان‌‏‎ دبيركل‌‏‎ "العراقي‌‏‎ عزالدين‌‏‎":‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
خاتمي‌‏‎ سيدمحمد‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎ با‏‎ ديروز‏‎ اسلامي‌‏‎
.كرد‏‎ گفتگو‏‎ و‏‎ ديدار‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
همدلي‌‏‎ و‏‎ وحدت‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
ما‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ طبيعي‌‏‎ امري‌‏‎ را‏‎ اختلافات‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ كشورهاي‌‏‎
را‏‎ خود‏‎ نيروي‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ كشورهاي‌‏‎ مشتركات‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ بايد‏‎
.گيريم‌‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ اسلام‌‏‎ دنياي‌‏‎ مشكلات‌‏‎ رفع‌‏‎ و‏‎ مسائل‌‏‎ حل‌‏‎ براي‌‏‎
درك‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎ بيان‌‏‎ با‏‎ اسلامي‌‏‎ كنفرانس‌‏‎ سازمان‌‏‎ رئيس‌‏‎
از‏‎ يك‌‏‎ هر‏‎ مسائل‌‏‎ مي‌شود‏‎ بهتر‏‎ اسلام‌ ، ‏‎ جهان‌‏‎ عام‌‏‎ مسائل‌‏‎
اسلامي‌‏‎ كنفرانس‌‏‎ سازمان‌‏‎ دبيركل‌‏‎ از‏‎ كرد‏‎ حل‌‏‎ را‏‎ عضو‏‎ كشورهاي‌‏‎
اين‌‏‎ همكاري‌‏‎ و‏‎ همدلي‌‏‎ نزديكي‌ ، ‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ تلاش‌‏‎ كه‌‏‎ خواست‌‏‎
.دهد‏‎ انجام‌‏‎ كشورها‏‎
با‏‎ سازمان‌‏‎ اين‌‏‎ همكاري‌‏‎ ارزيابي‌كردن‌‏‎ مثبت‌‏‎ ضمن‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
را‏‎ آنها‏‎ با‏‎ روابط‏‎ گسترش‌‏‎ بين‌المللي‌ ، ‏‎ هاي‌‏‎ سازمان‌‏‎ ساير‏‎
.خواند‏‎ ضروري‌‏‎
به‌‏‎ توجه‌‏‎ لزوم‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ اسلامي‌‏‎ كنفرانس‌‏‎ سازمان‌‏‎ رئيس‌‏‎
اظهار‏‎ غيراسلامي‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ در‏‎ مسلمان‌‏‎ اقليتهاي‌‏‎ حقوق‌‏‎
با‏‎ برخورد‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ كنفرانس‌‏‎ سازمان‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ اميدواري‌‏‎
و‏‎ شريف‌‏‎ قدس‌‏‎ و‏‎ فلسطين‌‏‎ مسائل‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ اسلام‌‏‎ جهان‌‏‎ مشكلات‌‏‎
.باشد‏‎ فعالتر‏‎ افغانستان‌‏‎ و‏‎ ليبي‌‏‎ عراق‌ ، ‏‎ كشورهاي‌‏‎ مشكلات‌‏‎ نيز‏‎
در‏‎ نيز‏‎ اسلامي‌‏‎ كنفرانس‌‏‎ سازمان‌‏‎ دبيركل‌‏‎ العراقي‌‏‎ عزالدين‌‏‎
انديشه‌‏‎:‎گفت‌‏‎ تمدنها‏‎ گفتگوي‌‏‎ طرح‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎
عمق‌‏‎ هنوز‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ پرمحتوايي‌‏‎ انديشه‌‏‎ يك‌‏‎ تمدنها‏‎ گفتگوي‌‏‎
دنيا‏‎ به‌‏‎ زمان‌‏‎ مرور‏‎ به‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ نشده‌‏‎ عرضه‌‏‎ دنيا‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ محتواي‌‏‎
را‏‎ اسلامي‌‏‎ كنفرانس‌‏‎ سازمان‌‏‎ پيشرفتهاي‌‏‎ وي‌‏‎شد‏‎ خواهد‏‎ عرضه‌‏‎
اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ اسلام‌‏‎ جهان‌‏‎ مثبت‌‏‎ احساس‌‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎
.دانست‌‏‎ ايران‌‏‎
محورهاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ را‏‎ اعتمادسازي‌‏‎ مسئله‌‏‎ العراقي‌‏‎ عزالدين‌‏‎
همچنين‌‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ اسلامي‌‏‎ كنفرانس‌‏‎ سازمان‌‏‎ فعاليت‌‏‎ عمده‌‏‎
مهمترين‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ را‏‎ بين‌المللي‌‏‎ سازمانهاي‌‏‎ ساير‏‎ با‏‎ همكاري‌‏‎
.كرد‏‎ ذكر‏‎ اسلامي‌‏‎ كنفرانس‌‏‎ سازمان‌‏‎ فعاليتهاي‌‏‎
خود‏‎ گفتگوهاي‌‏‎ محور‏‎ از‏‎ گزارشي‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ العراقي‌‏‎ عزالدين‌‏‎
كنفرانس‌‏‎ سازمان‌‏‎ عملكرد‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ خارجه‌‏‎ وزير‏‎ با‏‎
.كرد‏‎ بيان‌‏‎ را‏‎ اسلامي‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ مشكلات‌‏‎ حل‌‏‎ براي‌‏‎ اسلامي‌‏‎

وليعهد‏‎ با‏‎ تلفني‌‏‎ گفت‌وگوي‌‏‎ در‏‎
عزم‌‏‎ بر‏‎ جمهوري‌‏‎ عربستان‌رئيس‌‏‎
با‏‎ رابطه‌‏‎ توسعه‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎
كرد‏‎ تاكيد‏‎ عربستان‌‏‎


در‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ عربستان‌‏‎ وليعهد‏‎ عبدالله‌‏‎ امير‏‎:سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
خاتمي‌‏‎ محمد‏‎ سيد‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎ با‏‎ تلفني‌‏‎ تماسي‌‏‎
.كرد‏‎ گفتگو‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
رئيس‌‏‎ جمهوري‌ ، ‏‎ رياست‌‏‎ اخبار‏‎ و‏‎ اطلاعات‌‏‎ كل‌‏‎ اداره‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ جدي‌‏‎ عزم‌‏‎ تلفني‌‏‎ مكالمه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ جمهوري‌‏‎
مورد‏‎ را‏‎ كشور‏‎ دو‏‎ ميان‌‏‎ برادري‌‏‎ تحكيم‌‏‎ و‏‎ روابط‏‎ توسعه‌‏‎ براي‌‏‎
.داد‏‎ قرار‏‎ تاكيد‏‎
امور‏‎ وزيران‌‏‎ مذاكرات‌‏‎ مثبت‌‏‎ نتايج‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
اظهار‏‎ رياض‌ ، ‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ نفت‌‏‎ و‏‎ خارجه‌‏‎
خطرات‌‏‎ به‌‏‎ بيشتري‌‏‎ توجه‌‏‎ اوپك‌‏‎ اعضاي‌‏‎ تمامي‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ اميدواري‌‏‎
نعمت‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ تا‏‎ باشند‏‎ داشته‌‏‎ نفت‌‏‎ قيمت‌‏‎ شديد‏‎ كاهش‌‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎
.كنند‏‎ استفاده‌‏‎ كشورشان‌‏‎ بيشتر‏‎ پيشرفت‌‏‎ براي‌‏‎ خدادادي‌‏‎
گفت‌وگو‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ سعودي‌‏‎ عربستان‌‏‎ وليعهد‏‎ عبدالله‌‏‎ امير‏‎
اميدواري‌‏‎ اظهار‏‎ كشور‏‎ دو‏‎ نفت‌‏‎ وزيران‌‏‎ توافق‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎
.يابد‏‎ افزايش‌‏‎ نزديك‌‏‎ آينده‌‏‎ در‏‎ نفت‌‏‎ قيمت‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎

وزارت‌‏‎ انتخابات‌‏‎ ستاد‏‎ توسط‏‎
شده‌‏‎ شمارش‌‏‎ آراء‏‎ كشور‏‎
شوراي‌‏‎ علي‌البدل‌‏‎ و‏‎ اصلي‌‏‎ اعضاي‌‏‎
شد‏‎ اعلام‌‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎

صدرمنتخبين‌‏‎ در‏‎ راي‌‏‎ ميليون‌‏‎ ازنيم‌‏‎ بيش‌‏‎ كسب‏‎ با‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎
دارد‏‎ قرار‏‎
شهر‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ علي‌البدل‌‏‎ و‏‎ اصلي‌‏‎ اعضاي‌‏‎:سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
.شدند‏‎ مشخص‌‏‎ تهران‌‏‎
اعلام‌‏‎ خود‏‎ اطلاعيه‌‏‎ آخرين‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ انتخابات‌‏‎ ستاد‏‎
و 389‏‎ هزار‏‎ و 403‏‎ ميليون‌‏‎ يك‌‏‎ شمارش‌‏‎ پايان‌يافتن‌‏‎ با‏‎ كرد‏‎
از‏‎ ماخوذه‌‏‎ و275راي‌‏‎ و 480هزار‏‎ ميليون‌‏‎ يك‌‏‎ مجموع‌‏‎ از‏‎ راي‌‏‎ برگ‌‏‎
و‏‎ اصلي‌‏‎ اعضاي‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎ در‏‎ راي‌‏‎ اخذ‏‎ شعبه‌‏‎ و 663‏‎ هزار‏‎ دو‏‎
.شدند‏‎ مشخص‌‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ شوراي‌‏‎ علي‌البدل‌‏‎
نفر‏‎ اسامي‌ 15‏‎ كشور ، ‏‎ وزارت‌‏‎ انتخابات‌‏‎ ستاد‏‎ گزارش‌‏‎ براساس‌‏‎
تهران‌‏‎ شهر‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ علي‌البدل‌‏‎ عضو‏‎ نفر‏‎ وشش‌‏‎ اصلي‌‏‎ عضو‏‎
:است‌‏‎ زير‏‎ شرح‌‏‎ به‌‏‎
سعيد‏‎ -‎‎‏‏2‏‎(‎‏‏588633‏‎) نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎ -‎‏‏1‏‎ اصلي‌‏‎ اعضاي‌‏‎ اسامي‌‏‎
-‎‏‏4‏‎ ‎‏‏369662‏‎) كديور‏‎ جميله‌‏‎ -‎‎‏‏3‏‎(‎‎‏‏386069‏‎)‎ كاشاني‌‏‎ حجاريان‌‏‎
اصغرزاده‌‏‎ محمدابراهيم‌‏‎ -‎‎‏‏5‏‎ ‎‏‏350173‏‎) جلايي‌پور‏‎ فاطمه‌‏‎
حكيمي‌پور‏‎ احمد‏‎ -‎‎‏‏7‏‎(‎‎‏‏322897‏‎) عطريانفر‏‎ محمد‏‎ -‎‏‏6‏‎ ‎‏‏347173‏‎)‎
سيدمحمود‏‎ -‎‎‏‏9‏‎(‎‏‏279946‏‎) دروديان‌‏‎ محمدحسين‌‏‎ -‎‎‏‏8‏‎ ‎‏‏304460‏‎)‎
-‎‏‏11‏‎ ‎‏‏224867‏‎) لطفي‌‏‎ مرتضي‌‏‎ -‎‎‏‏10‏‎ ‎‏‏260462‏‎)‎ طباطبايي‌‏‎ عليزاده‌‏‎
-‎‏‏13‏‎(‎‏‏215520‏‎) فروزش‌‏‎ غلامرضا‏‎ -‎‎‏‏12‏‎ ‎‏‏220021‏‎)‎ خسروي‌‏‎ رحمت‌الله‌‏‎
-‎‏‏15‏‎(‎‏‏200521‏‎) دوزدوزاني‌‏‎ عباس‌‏‎ -‎‎‏‏14‏‎(‎‎‏‏210303‏‎)‎ وسمقي‌‏‎ صديقه‌‏‎
(‎‏‏192211‏‎) غرضي‌‏‎ سيدمحمد‏‎
-‎‏‏2‏‎(‎‏‏190772‏‎)سليماني‌‏‎ داود‏‎ -‎علي‌البدل‌1‏‎ اعضاي‌‏‎ اسامي‌‏‎
-‎‏‏4‏‎ ‎‏‏176289‏‎) عابديني‌‏‎ حسن‌‏‎ -‎‎‏‏3‏‎(‎‎‏‏176566‏‎)‎حقيقي‌‏‎ حسين‌‏‎ محمد‏‎
-‎‏‏6‏‎ ‎‏‏165217‏‎) اسحاق‌‏‎ آل‌‏‎ يحيي‌‏‎ -‎‎‏‏5‏‎(‎‏‏167288‏‎) رضوي‌‏‎ سيدمنصور‏‎
اين‌‏‎ نتايج‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ نشان‌‏‎ خاطر‏‎ (‎‎‏‏152106‏‎)‎ سيفيان‌‏‎ محمدكاظم‌‏‎
استان‌‏‎ انتخابات‌‏‎ بر‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ تاييد‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ انتخابات‌‏‎
.برسد‏‎ تهران‌‏‎

جمع‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎
پشتوانه‌‏‎ شوراها‏‎:‎استانداران‌‏‎
كشورند‏‎ اجرايي‌‏‎ مديريت‌‏‎


موسوي‌‏‎ عبدالواحد‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎:سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
اعضاي‌‏‎ اسامي‌‏‎ نهايي‌‏‎ اعلام‌‏‎ با‏‎ همزمان‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ لاري‌‏‎
آنچه‌‏‎:‎كرد‏‎ اظهار‏‎ شده‌‏‎ شمارش‌‏‎ آراي‌‏‎ تعداد‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ شوراي‌‏‎
همايش‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎.‎است‌‏‎ پذيرفتني‌‏‎ داده‌اند ، ‏‎ راي‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ مردم‌‏‎
برگزاري‌‏‎ كساني‌‏‎ ابتدا‏‎:گفت‌‏‎ كشور‏‎ سراسر‏‎ استانداران‌‏‎
اين‌‏‎ اما‏‎ مي‌دانستند‏‎ مشكل‌آفرين‌‏‎ را‏‎ شوراها‏‎ انتخابات‌‏‎
.شد‏‎ برگزار‏‎ مطلوب‏‎ كيفيت‌‏‎ با‏‎ انتخابات‌‏‎
ديگر‏‎ از‏‎ كم‌مسئله‌تر‏‎ شوراها‏‎ انتخابات‌‏‎:‎افزود‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎
:كرد‏‎ خاطرنشان‌‏‎ وي‌‏‎.‎است‌‏‎ بوده‌‏‎ تاكنون‌‏‎ شده‌‏‎ برگزار‏‎ انتخابات‌‏‎
افكار‏‎ شد ، ‏‎ عوض‌‏‎ مسائل‌‏‎ بسياري‌‏‎ انتخابات‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ و‏‎ قبل‌‏‎
صف‌بنديهاي‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ پيدا‏‎ ديگري‌‏‎ چهره‌‏‎ انتخابات‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ عمومي‌‏‎
.شد‏‎ تغيير‏‎ نوعي‌‏‎ دچار‏‎ نيز‏‎ اجتماعي‌‏‎
شوراها‏‎ اين‌كه‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ لاري‌‏‎ موسوي‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎
ما‏‎ وظيفه‌‏‎ كرد‏‎ تاكيد‏‎ هستند‏‎ كشور‏‎ اجرايي‌‏‎ مديريت‌‏‎ پشتوانه‌‏‎
:كرد‏‎ اظهار‏‎ همچنين‌‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎.‎است‌‏‎ مردمي‌‏‎ آراي‌‏‎ حفظ‏‎
در‏‎ تصويب‏‎ براي‌‏‎ شوراها‏‎ اجرايي‌‏‎ آيين‌نامه‌‏‎ و‏‎ دستورالعمل‌‏‎
ساماندهي‌‏‎:‎كرد‏‎ خاطرنشان‌‏‎ وي‌‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ آماده‌‏‎ دولت‌‏‎ هيات‌‏‎
حاشيه‌‏‎ در‏‎ احساس‌‏‎ شوراها‏‎ كه‌‏‎ باشد‏‎ گونه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ شوراها‏‎
.نكنند‏‎ بودن‌‏‎
اين‌‏‎:‎گفت‌‏‎ صنفي‌‏‎ تجمعات‌‏‎ برگزاري‌‏‎ درخصوص‌‏‎ همچنين‌‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎
مجوز‏‎ با‏‎ و‏‎ قانوني‌‏‎ به‌طور‏‎ بايد‏‎ اما‏‎ نيست‌‏‎ ممنوع‌‏‎ تجمعات‌‏‎
.شود‏‎ برگزار‏‎

مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ رئيس‌‏‎
دفاع‌‏‎ دوران‌‏‎ هاي‌‏‎ ارزش‌‏‎:‎نظام‌‏‎
منتقل‌‏‎ جوان‌‏‎ نسل‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ مقدس‌‏‎
شود‏‎


اعضاي‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
كرمان‌ ، ‏‎ استان‌‏‎ شهيد‏‎ سرداران‌‏‎ بزرگداشت‌‏‎ كنگره‌‏‎ ستاد‏‎
هشت‌‏‎ جهادگران‌‏‎ و‏‎ شهدا‏‎ خاطرات‌‏‎ و‏‎ آثار‏‎ گردآوري‌‏‎ و‏‎ گراميداشت‌‏‎
روشن‌‏‎ براي‌‏‎ ارزشمند‏‎ و‏‎ بزرگ‌‏‎ حركتي‌‏‎ را‏‎ مقدس‌‏‎ دفاع‌‏‎ سال‌‏‎
با‏‎ جديد‏‎ نسل‌‏‎ آگاهي‌‏‎ و‏‎ آزادي‌‏‎ مشعل‌‏‎ نگه‌داشتن‌‏‎
بي‌نظير‏‎ تاريخ‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ غيور‏‎ مردم‌‏‎ افتخارآفريني‌هاي‌‏‎
.دانست‌‏‎ تحميلي‌‏‎ جنگ‌‏‎
لشكر‏‎ همچنين‌افتخارآفريني‌هاي‌‏‎ رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎
بزرگ‌‏‎ حماسه‌‏‎ خلق‌‏‎ به‌ويژه‌‏‎ مقدس‌‏‎ دفاع‌‏‎ دوران‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ ثارالله‌‏‎
نوع‌‏‎ در‏‎ راكه‌‏‎ والفجر 8‏‎ بزرگ‌‏‎ عمليات‌‏‎ در‏‎ اروندرود‏‎ از‏‎ عبور‏‎
محسوب‏‎ دنيا‏‎ جنگهاي‌‏‎ تاريخ‌‏‎ در‏‎ بي‌نظير‏‎ عملياتي‌‏‎ خود‏‎
.داشت‌‏‎ مي‌شودپاس‌‏‎

اجراي‌‏‎ لايحه‌‏‎:قضاييه‌‏‎ قوه‌‏‎ سخنگوي‌‏‎
مجلس‌‏‎ به‌‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ اصل‌ 168‏‎
شد‏‎ خواهد‏‎ تقديم‌‏‎

مندرج‌‏‎ مفاد‏‎ از‏‎ سياسي‌‏‎ جرايم‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ جرم‌‏‎ تعريف‌‏‎
است‌‏‎ لايحه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
قضايي‌‏‎ سازمان‌‏‎ جديد‏‎ رئيس‌‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
.شد‏‎ منصوب‏‎ مسلح‌‏‎ نيروهاي‌‏‎
رياست‌‏‎ به‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ كه‌‏‎ كشور‏‎ قضايي‌‏‎ مسئولان‌‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎
تهران‌‏‎ نظامي‌‏‎ دادستان‌‏‎ نيازي‌‏‎ محمد‏‎ شد‏‎ برگزار‏‎ يزدي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎
كشور‏‎ مسلح‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ قضايي‌‏‎ سازمان‌‏‎ رياست‌‏‎ به‌‏‎ سمت‌‏‎ حفظ‏‎ با‏‎
.شد‏‎ منصوب‏‎
پيشنهادي‌‏‎ لايحه‌‏‎ جلسه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎:‎گفت‌‏‎ قضاييه‌‏‎ قوه‌‏‎ سخنگوي‌‏‎
دادگستري‌‏‎ وزارت‌‏‎ در‏‎ مستقر‏‎ قضايي‌‏‎ لوايح‌‏‎ تهيه‌‏‎ كميسيون‌‏‎
رسيدگي‌‏‎ كيفيت‌‏‎ موضوع‌‏‎) اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ اصل‌ 168‏‎ اجراي‌‏‎ درباره‌‏‎
و‏‎ بحث‌‏‎ (‎منصفه‌‏‎ هيات‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ و‏‎ علني‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ سياسي‌‏‎ جرايم‌‏‎ به‌‏‎
مسئولان‌‏‎ نهايي‌‏‎ نظر‏‎ جانبه‌‏‎ همه‌‏‎ بررسي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ تا‏‎ شد‏‎ بررسي‌‏‎
.شود‏‎ ارائه‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ به‌‏‎ دولت‌‏‎ هيات‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ قضايي‌‏‎
تحقق‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ سال‌ 1376‏‎ اوائل‌‏‎ از‏‎ كميسيون‌‏‎ اين‌‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
جرايم‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ درباره‌‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ اصل‌ 168‏‎ اهداف‌‏‎ كامل‌‏‎
رئيس‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ منصفه‌‏‎ هيات‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ و‏‎ علني‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ مطبوعاتي‌‏‎
شده‌‏‎ انجام‌‏‎ اقدامات‌‏‎ تكميل‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ يافت‌‏‎ ماموريت‌‏‎ قضاييه‌‏‎ قوه‌‏‎
نظريات‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ با‏‎ اصل‌‏‎ اين‌‏‎ اجراي‌‏‎ حسن‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ و‏‎
نظر‏‎ جلب‏‎ با‏‎ و‏‎ حقوقي‌‏‎ امور‏‎ كارشناسان‌‏‎ و‏‎ برجسته‌‏‎ حقوقدانان‌‏‎
اعلام‌‏‎ و‏‎ بيان‌‏‎ شامل‌‏‎ كه‌‏‎ جامعي‌‏‎ طرح‌‏‎ تهيه‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ انديشمندان‌‏‎
حدود‏‎ و‏‎ انتخاب‏‎ نحوه‌‏‎ منصفه‌ ، ‏‎ هيات‌‏‎ اعضاي‌‏‎ شرايط‏‎ و‏‎ مشخصات‌‏‎
و‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ اجراي‌‏‎ در‏‎ سياسي‌‏‎ جرم‌‏‎ تعريف‌‏‎ و‏‎ آنان‌‏‎ اختيارات‌‏‎
.كند‏‎ اقدام‌‏‎ اسلامي‌‏‎ موازين‌‏‎ اساس‌‏‎ بر‏‎
گروههاي‌‏‎ تشكيل‌‏‎ با‏‎ كميسيون‌‏‎ اين‌‏‎:‎گفت‌‏‎ همچنين‌‏‎ فرد‏‎ عباسي‌‏‎
مراجع‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ ذيربط‏‎ مبادي‌‏‎ از‏‎ نظرخواهي‌‏‎ با‏‎ و‏‎ كارشناسي‌‏‎
لايحه‌‏‎ اين‌‏‎ اسلامي‌‏‎ بشر‏‎ حقوق‌‏‎ ملي‌‏‎ نهاد‏‎ و‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ قضايي‌ ، ‏‎
مسئولان‌‏‎ جلسه‌‏‎ تقديم‌‏‎ دادگستري‌‏‎ وزير‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ و‏‎ تهيه‌‏‎ را‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ قضايي‌‏‎

سفارت‌‏‎ بيانيه‌‏‎ يك‌‏‎ صدور‏‎ با‏‎
جمهوري‌‏‎ ايران‌در‏‎
از‏‎ برخي‌‏‎ ادعاهاي‌‏‎ آذربايجان‌‏‎
كرد‏‎ تكذيب‏‎ را‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ نشريات‌‏‎


جمهوري‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ سفارت‌‏‎:سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
از‏‎ برخي‌‏‎ اتهامات‌‏‎ بيانيه‌اي‌‏‎ انتشار‏‎ با‏‎ ديروز‏‎ آذربايجان‌‏‎
.كرد‏‎ تكذيب‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ عليه‌‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ نشريات‌‏‎
در‏‎ كشور‏‎ آن‌‏‎ روزنامه‌‏‎ چند‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
در‏‎ همكاري‌‏‎ و‏‎ داخلي‌‏‎ ثبات‌‏‎ زدن‌‏‎ برهم‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ مقالاتي‌‏‎
.بودند‏‎ كرده‌‏‎ متهم‌‏‎ لاچين‌‏‎ و‏‎ شوشا‏‎ شهرهاي‌‏‎ سقوط‏‎
به‌‏‎ نيز‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ نسخه‌هايي‌‏‎ كه‌‏‎ خود‏‎ بيانيه‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ سفارت‌‏‎
رو‏‎ علايق‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎:است‌‏‎ افزوده‌‏‎ شده‌‏‎ ارسال‌‏‎ روزنامه‌ها‏‎ اين‌‏‎
با‏‎ مغاير‏‎ را‏‎ روند‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ عده‌اي‌‏‎ كشور‏‎ دو‏‎ مردم‌‏‎ رشد‏‎ به‌‏‎
جو‏‎ ايجاد‏‎ و‏‎ تماس‌ها‏‎ كاهش‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ مي‌دانند‏‎ خود‏‎ منافع‌‏‎
سوي‌‏‎ از‏‎ بارها‏‎ كه‌‏‎ بي‌اساس‌‏‎ و‏‎ كهنه‌‏‎ ادعاهاي‌‏‎ سوءظن‌‏‎ و‏‎ بدبيني‌‏‎
.مي‌كنند‏‎ تكرار‏‎ را‏‎ شده‌‏‎ تكذيب‏‎ ايران‌‏‎ سفارت‌‏‎
به‌‏‎ احترام‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ كرد‏‎ تاكيد‏‎ بيانيه‌‏‎ اين‌‏‎
حسن‌‏‎ روابط‏‎ گسترش‌‏‎ خواستار‏‎ بين‌المللي‌‏‎ موازين‌‏‎ و‏‎ اصول‌‏‎
.است‌‏‎ آذربايجان‌‏‎ جمهوري‌‏‎ با‏‎ برادرانه‌‏‎ و‏‎ همجواري‌‏‎

هاشمي‌‏‎ نماينده‌آيت‌الله‌‏‎ عيادت‌‏‎
از‏‎ رفسنجاني‌‏‎
امامي‌كاشاني‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎


در‏‎ امامي‌كاشاني‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ بستري‌شدن‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
مهندس‌‏‎ قلبي‌ ، ‏‎ عارضه‌‏‎ به‌دليل‌‏‎ تهران‌‏‎ بيمارستانهاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
هاشمي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ نمايندگي‌‏‎ به‌‏‎ ديروز‏‎ هاشمي‌‏‎ محسن‌‏‎
در‏‎ حضور‏‎ با‏‎ نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ رئيس‌‏‎ رفسنجاني‌‏‎
نماينده‌‏‎ ملاقات‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.كرد‏‎ عيادت‌‏‎ ايشان‌‏‎ از‏‎ بيمارستان‌‏‎
نزديك‌‏‎ از‏‎ ايشان‌ ، ‏‎ سلام‌‏‎ ابلاغ‌‏‎ با‏‎ رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎
آيت‌الله‌‏‎ معالج‌‏‎ پزشكي‌‏‎ كادر‏‎ تلاش‌‏‎ و‏‎ مداوا‏‎ نحوه‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎
ايشان‌‏‎ براي‌‏‎ خداوند‏‎ درگاه‌‏‎ از‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ قرار‏‎ امامي‌كاشاني‌‏‎
.كرد‏‎ عاجل‌‏‎ شفاي‌‏‎ و‏‎ سلامت‌‏‎ آرزوي‌‏‎

شوراها‏‎ در‏‎ زنان‌‏‎ حضور‏‎:‎تاج‌زاده‌‏‎
عرصه‌‏‎ در‏‎ زنان‌‏‎ توانايي‌‏‎ نشانه‌‏‎
مديريت‌است‌‏‎


كسب 7/7‏‎ كشور ، ‏‎ وزارت‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ سياسي‌‏‎ معاون‌‏‎:سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
از‏‎ نشاني‌‏‎ را‏‎ زنان‌‏‎ توسط‏‎ شهر‏‎ اصلي‌شوراهاي‌‏‎ كرسي‌‏‎ از‏‎ درصد‏‎
.دانست‌‏‎ كشور‏‎ مديريت‌‏‎ عرصه‌‏‎ در‏‎ زنان‌‏‎ توانايي‌‏‎
مشاركت‌ ، ‏‎ زنان‌ ، ‏‎ ميزگرد‏‎ در‏‎ دوشنبه‌‏‎ روز‏‎ تاج‌زاده‌‏‎ مصطفي‌‏‎
تهران‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ اميني‌‏‎ علامه‌‏‎ تالار‏‎ محل‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مديريت‌‏‎
سراسركشور‏‎ شهر‏‎ شوراهاي‌‏‎ سوم‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ زنان‌‏‎:گفت‌‏‎ شد ، ‏‎ برگزار‏‎
.دارند‏‎ عضويت‌‏‎
در 8‏‎ و‏‎ دارند‏‎ عضويت‌‏‎ زن‌‏‎ شهر 2‏‎ شوراي‌‏‎ در 48‏‎:داشت‌‏‎ اظهار‏‎ وي‌‏‎
زن‌‏‎ شهر 4‏‎ شوراي‌‏‎ عضو‏‎ از 5‏‎ شهرساوه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ زن‌‏‎ شورا 3‏‎
.شدند‏‎ انتخاب‏‎ اصلي‌‏‎ اعضاي‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎
دراين‌‏‎ نيز‏‎ تهران‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ علمي‌‏‎ عضوهيات‌‏‎ طلب‏‎ شادي‌‏‎ دكتر‏‎
و‏‎ كرد‏‎ اشاره‌‏‎ مديريتي‌‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ زنان‌كشور‏‎ وضعيت‌‏‎ به‌‏‎ ميزگرد‏‎
روند‏‎ يكي‌‏‎ مي‌بينيم‌‏‎ كشورها‏‎ توسعه‌‏‎ درروند‏‎ دوپديده‌‏‎:گفت‌‏‎
.است‌‏‎ مديريت‌‏‎ روند‏‎ ديگري‌‏‎ و‏‎ اشتغال‌‏‎
ميزگرد‏‎ دراين‌‏‎ درامورزنان‌‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ مشاور‏‎ بروجردي‌‏‎ خانم‌‏‎
اين‌‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ زنان‌‏‎ دولتي‌‏‎ غير‏‎ سازمان‌‏‎ از82‏‎ بيش‌‏‎:‎گفت‌‏‎
.فزاينده‌اي‌دارد‏‎ روند‏‎ سازمانها‏‎

كوتاه‌‏‎ خبرهاي‌‏‎

اعلام‌‏‎ اطلاعيه‌اي‌‏‎ صدور‏‎ با‏‎ اسلامي‌‏‎ ايران‌‏‎ همبستگي‌‏‎ حزب‏‎ *
انتخابات‌‏‎ قوانين‌‏‎ در‏‎ نقص‌‏‎ و‏‎ اشكال‌‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ باتوجه‌‏‎:كرد‏‎
سال‌ 78‏‎ ماه‌‏‎ ارديبهشت‌‏‎ و 28‏‎ روزهاي‌ 27‏‎ در‏‎ حزب‏‎ اين‌‏‎ مختلف‌ ، ‏‎
نظام‌‏‎ اصلاح‌‏‎ و‏‎ بررسي‌‏‎ همايش‌‏‎" عنوان‌‏‎ تحت‌‏‎ علمي‌‏‎ همايش‌‏‎
دانشگاههاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ اجتماعات‌‏‎ تالار‏‎ رادر‏‎"كشور‏‎ انتخاباتي‌‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎ تهران‌‏‎
خميني‌‏‎ حاج‌سيداحمد‏‎ درگذشت‌‏‎ سالگرد‏‎ چهارمين‌‏‎ مراسم‌‏‎ *
برگزار‏‎ (‎ره‌‏‎)خميني‌‏‎ امام‌‏‎ حرم‌‏‎ در‏‎ الي‌ 17‏‎ ساعت‌ 15‏‎ از‏‎ پس‌فردا‏‎
صدور‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ زنان‌‏‎ جمعيت‌‏‎.‎مي‌شود‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ دعوت‌‏‎ مراسم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ براي‌‏‎ مردم‌‏‎ از‏‎ بيانيه‌اي‌‏‎
© 1998 HAMSHAHRI, All rights reserved.
Web design and hosting by Hamshahri Computer Center.