شماره‌ 1818‏‎ ‎‏‏،‏‎3 May 1999 ارديبهشت‌ 1378 ، ‏‎ دوشنبه‌ 13‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Business
Stocks
Sports
World Sports
Science/Culture
Arts
Environment
Articles
Last Page
عادت‌‏‎ كردن‌‏‎ ورزش‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ كودكان‌‏‎
دهيد‏‎

شتابان‌؟‏‎ چنين‌‏‎ كجا‏‎ به‌‏‎

در‏‎ امروز‏‎ پيروزي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ جشن‌‏‎
مي‌شود‏‎ برپا‏‎ تهران‌‏‎

كنفدراسيون‌‏‎ دبيركل‌‏‎ تقدير‏‎
ايران‌‏‎ ميزباني‌‏‎ از‏‎ آسيا‏‎ فوتبال‌‏‎

:شمشيربازي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎
تهران‌‏‎ و‏‎ اصفهان‌‏‎
جهاني‌‏‎ مسابقات‌‏‎ ميزبان‌‏‎
شدند‏‎ شمشيربازي‌‏‎

جوبيلوايواتا‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ بازي‌‏‎ حاشيه‌‏‎ در‏‎
شست‌ ، ‏‎ بايد‏‎ را‏‎ چشمها‏‎
ديد‏‎ بايد‏‎ ديگر‏‎ جور‏‎

بسكتبال‌‏‎ از‏‎ خبرهايي‌‏‎

پينگ‌پنگ‌‏‎ فاتح‌‏‎ الف‌‏‎ تهران‌‏‎
شد‏‎ معلولان‌‏‎ و‏‎ جانبازان‌‏‎

مازندران‌‏‎ و‏‎ كرمانشاه‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎
مي‌روند‏‎ پيش‌‏‎ بي‌شكست‌‏‎

عادت‌‏‎ كردن‌‏‎ ورزش‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ كودكان‌‏‎
دهيد‏‎

كودكان‌‏‎ چاقي‌‏‎ در‏‎ تلويزيون‌‏‎ نقش‌‏‎

به‌طوري‌‏‎ دارد‏‎ وزن‌‏‎ اضافه‌‏‎ نفر‏‎ يك‌‏‎ كودك‌‏‎ پنج‌‏‎ هر‏‎ از‏‎ "تقريبا‏‎
%داشتن‌ 20‏‎ -چاقي‌‏‎).‎مي‌شوند‏‎ محسوب‏‎ چاق‌‏‎ فردي‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ كه‌‏‎
ارتباط‏‎ زيرا‏‎ مي‌شود‏‎ عنوان‌‏‎ بيماري‌‏‎ يك‌‏‎ اضافي‌‏‎ وزن‌‏‎ بيشتر‏‎ يا‏‎
قلب‏‎ نظير‏‎ بيماري‌هايي‌‏‎ و‏‎ انسان‌‏‎ سلامتي‌‏‎ با‏‎ تنگاتنگي‌‏‎ بسيار‏‎
(دارد‏‎ ديابت‌‏‎ و‏‎
چاق‌‏‎ نوجواناني‌‏‎ به‌‏‎ تا‏‎ دارند‏‎ آن‌را‏‎ آمادگي‌‏‎ نيز‏‎ چاق‌‏‎ كودكان‌‏‎
يك‌سوم‌‏‎ و‏‎ هستند‏‎ چاق‌‏‎ نوجوانان‌‏‎ يك‌سوم‌‏‎ "تقريبا‏‎ شوند ، ‏‎ تبديل‌‏‎
.بوده‌اند‏‎ چاق‌‏‎ كودكي‌‏‎ از‏‎ نيز‏‎ تعداد‏‎ اين‌‏‎ از‏‎
چاق‌‏‎ كودكان‌‏‎ وزن‌‏‎ كم‌نمودن‌‏‎ به‌‏‎ كمك‌‏‎ و‏‎ چاقي‌‏‎ از‏‎ كودكان‌‏‎ حفظ‏‎
.هستند‏‎ سرنوشت‌ساز‏‎ و‏‎ حياتي‌‏‎ بسيار‏‎ موضوعاتي‌‏‎
كودكان‌‏‎ "كردن‌‏‎ فعال‌‏‎"
هم‌‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ دست‌‏‎ غيرفعال‌‏‎ زندگي‌‏‎ نوع‌‏‎ و‏‎ طفوليت‌‏‎ دوران‌‏‎ چاقي‌‏‎
در‏‎ و‏‎ هستند‏‎ بي‌جنبوجوش‌‏‎ كودكان‌‏‎ از‏‎ نيمي‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ مي‌دهند ، ‏‎
.مي‌شود‏‎ كم‌‏‎ آنها‏‎ جسماني‌‏‎ فعاليت‌‏‎ سريع‌‏‎ خيلي‌‏‎ نيز‏‎ نوجواني‌‏‎
طبق‌‏‎ دبيرستاني‌‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎ ثبت‌نام‌‏‎ مثال‌ ، ‏‎ به‌عنوان‌‏‎
به‌‏‎ سال‌ 1991‏‎ در‏‎ %از 42‏‎ تربيت‌بدني‌‏‎ كلاسهاي‌‏‎ در‏‎ علاقه‌شان‌‏‎
.است‌‏‎ يافته‌‏‎ كاهش‌‏‎ سال‌ 1995‏‎ در‏‎ %‎‏‏25‏‎
مكانهاي‌‏‎ در‏‎ ندارند‏‎ فعاليتي‌‏‎ خانه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كودكاني‌‏‎ "معمولا‏‎
مايلند‏‎ كودكان‌‏‎ اين‌‏‎ همچنين‌‏‎ هستند ، ‏‎ بي‌جنبوجوش‌‏‎ نيز‏‎ ديگر‏‎
داشته‌‏‎ را‏‎ فعال‌‏‎ نقش‌‏‎ كمترين‌‏‎ سازمان‌يافته‌‏‎ فعاليت‌هاي‌‏‎ در‏‎ تا‏‎
.باشند‏‎
كنند‏‎ شركت‌‏‎ فعاليتي‌‏‎ در‏‎ تا‏‎ مايلند‏‎ چاق‌‏‎ كودكان‌‏‎ اوقات‌‏‎ بسياري‌‏‎
.مي‌كند‏‎ ناراحت‌‏‎ را‏‎ آنان‌‏‎ عدم‌تناسب‏‎ و‏‎ شرمندگي‌‏‎ احساس‌‏‎ اما‏‎
در‏‎ مناسب‏‎ "كاملا‏‎ آغاز‏‎ كودكان‌‏‎ كردن‌‏‎ فعال‌‏‎ به‌‏‎ كمك‌‏‎ درواقع‌‏‎
.مي‌كنند‏‎ تلويزيون‌‏‎ تماشاي‌‏‎ صرف‌‏‎ آنها‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ زماني‌‏‎ كاهش‌‏‎
به‌‏‎ هفته‌‏‎ در‏‎ ساعت‌‏‎ از 21‏‎ تلويزيون‌‏‎ تماشاي‌‏‎ ساعات‌‏‎ كم‌كردن‌‏‎
از‏‎ را‏‎ كودكان‌‏‎ مي‌تواند‏‎ هفته‌‏‎ در‏‎ ساعت‌‏‎ به‌ 7‏‎ يعني‌‏‎ آن‌‏‎ يك‌سوم‌‏‎
ساعتي‌‏‎ هر‏‎ برعكس‌‏‎ و‏‎ سازد‏‎ دور‏‎ چاقي‌‏‎ بيماري‌‏‎ خطرات‌‏‎ به‌‏‎ ابتلا‏‎
افزايش‌‏‎ را‏‎ خطرات‌‏‎ اين‌‏‎ شود‏‎ افزوده‌‏‎ تلويزيون‌‏‎ تماشاي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎
تماشا‏‎ تلويزيون‌‏‎ هفته‌‏‎ در‏‎ بيشتر‏‎ ساعت‌‏‎ كودكي‌ 5‏‎ اگر‏‎ مي‌دهد ، ‏‎
.خواهدشد‏‎ چاق‌‏‎ بيشتر‏‎ %‎‏‏10‏‎"احتمالا‏‎ كند‏‎
هميشگي‌‏‎ زندگي‌‏‎ نوع‌‏‎ در‏‎ تغييرات‌‏‎ درنتيجه‌‏‎ كودكان‌‏‎ وزن‌‏‎ بيشتر‏‎
و‏‎ محدوديت‌‏‎:‎شامل‌‏‎ مي‌تواند‏‎ تغييرات‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ حاصل‌‏‎ آنان‌‏‎
و‏‎ مناسبت‌‏‎ تغذيه‌‏‎ هفته‌ ، ‏‎ در‏‎ تلويزيون‌‏‎ تماشاي‌‏‎ ساعات‌‏‎ در‏‎ كاهش‌‏‎
والدين‌ ، ‏‎ اگر‏‎.باشد‏‎ خانواده‌‏‎ اعضاي‌‏‎ به‌همراه‌‏‎ بدني‌‏‎ فعاليت‌‏‎
را‏‎ فعاليتهايي‌‏‎ فعاليت‌ ، ‏‎ عدم‌‏‎ به‌جاي‌‏‎ دوستان‌‏‎ و‏‎ معلمين‌‏‎
به‌انتخاب‏‎ كودكان‌‏‎ دهند‏‎ قرار‏‎ كودكان‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ "متناوبا‏‎
بدين‌ترتيب‏‎ و‏‎ نمود‏‎ خواهند‏‎ اقدام‌‏‎ خود‏‎ فعاليت‌‏‎ و‏‎ ورزش‌‏‎ نوع‌‏‎
.گشت‌‏‎ بازخواهند‏‎ تندرستي‌‏‎ عادات‌‏‎ به‌سوي‌‏‎
"خانواده‌‏‎ محيط‏‎"
مي‌كنند‏‎ احساس‌‏‎ كودكان‌‏‎ دارند‏‎ مثبت‌‏‎ نگرش‌‏‎ والدين‌‏‎ كه‌‏‎ هنگامي‌‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ دست‌كم‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ مشخص‌‏‎ تحقيقي‌‏‎ در‏‎ مي‌شوند ، ‏‎ حمايت‌‏‎ كه‌‏‎
به‌‏‎ فرزندش‌‏‎ وزن‌‏‎ كاهش‌‏‎ برنامه‌‏‎ در‏‎ موفقيت‌‏‎ براي‌‏‎ بايد‏‎ والدين‌‏‎
و‏‎ الگو‏‎ خواهران‌‏‎ و‏‎ برادران‌‏‎ والدين‌ ، ‏‎ كند ، ‏‎ شركت‌‏‎ طولاني‌‏‎ مدت‌‏‎
.هستند‏‎ راه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ مطمئني‌‏‎ مشوق‌‏‎
موضوع‌‏‎ اين‌‏‎ درگير‏‎ را‏‎ خانواده‌‏‎ تمام‌‏‎ كه‌‏‎ ديگري‌‏‎ مهم‌‏‎ دلايل‌‏‎ از‏‎
به‌‏‎ بيشتري‌‏‎ آمادگي‌‏‎ "معمولا‏‎ چاق‌‏‎ والدين‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آن‌‏‎ مي‌سازد‏‎
باشند‏‎ چاق‌‏‎ والدين‌‏‎ دو‏‎ هر‏‎ اگر‏‎ دارند ، ‏‎ چاق‌‏‎ فرزندان‌‏‎ داشتن‌‏‎
والدين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ اگر‏‎.‎بود‏‎ خواهد‏‎ چاق‌‏‎ كودكشان‌‏‎ %به‌احتمال‌ 80‏‎
از‏‎ هيچ‌يك‌‏‎ اگر‏‎ و‏‎ خواهدرسيد‏‎ %به‌ 50‏‎ نسبت‌‏‎ اين‌‏‎ باشد‏‎ چاق‌‏‎
دارد ، ‏‎ وجود‏‎ كودك‌‏‎ شدن‌‏‎ چاق‌‏‎ احتمال‌‏‎ %تنها 10‏‎ نباشند‏‎ چاق‌‏‎ آنان‌‏‎
"‎‏‏، خصوصا‏‎ است‌‏‎ ارتباط‏‎ در‏‎ متعددي‌‏‎ عوامل‌‏‎ با‏‎ چاقي‌‏‎ كه‌‏‎ چند‏‎ هر‏‎
فرد‏‎ وزن‌‏‎ اضافه‌‏‎ درجه‌‏‎ بر‏‎ زياد‏‎ بسيار‏‎ مقدار‏‎ به‌‏‎ محيط‏‎
.است‌‏‎ تاثيرگذار‏‎
"كمتر‏‎ خوراك‌‏‎"
آن‌‏‎ از‏‎ بيشتر‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهند‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ وزن‌‏‎ هنگامي‌‏‎ افراد‏‎
بهترين‌‏‎ بنابراين‌‏‎ كنند‏‎ استفاده‌‏‎ آنرا‏‎ كنند‏‎ دريافت‌‏‎ كالري‌‏‎ كه‌‏‎
و‏‎ كمتر‏‎ خوراك‌‏‎:است‌‏‎ چيز‏‎ دو‏‎ از‏‎ تلفيقي‌‏‎ وزن‌‏‎ كاهش‌‏‎ برنامه‌‏‎
.بيشتر‏‎ بدني‌‏‎ حركت‌‏‎
نيز‏‎ غذاها‏‎ از‏‎ كمتر‏‎ كالري‌‏‎ دريافت‌‏‎ مورد ، ‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ به‌جز‏‎
.كند‏‎ ايجاد‏‎ بيشتري‌‏‎ كالري‌‏‎ اختلاف‌‏‎ مي‌تواند‏‎
حذف‌‏‎ با‏‎ به‌تدريج‌‏‎ را‏‎ غذائيشان‌‏‎ رژيم‌‏‎ مي‌توانند‏‎ كودكان‌‏‎
و‏‎ ميوه‌ها‏‎ بيشتر‏‎ خوردن‌‏‎ و‏‎ دسرها‏‎ و‏‎ چرب‏‎ مختصر ، ‏‎ غذاهاي‌‏‎
نيز‏‎ غذا‏‎ كوچكتر‏‎ پرس‌هاي‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ دهند ، ‏‎ تغيير‏‎ سبزيجات‌‏‎
.باشد‏‎ خوبي‌‏‎ كمك‌‏‎ مي‌تواند‏‎ مورد‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
"بيشتر‏‎ حركت‌‏‎"
روزهاي‌‏‎ است‌ ، ‏‎ مهم‌‏‎ وزن‌‏‎ كاهش‌‏‎ براي‌‏‎ نيز‏‎ جسماني‌‏‎ فعاليت‌‏‎
انجام‌‏‎ به‌هنگام‌‏‎ تحرك‌‏‎ ‎‏‏،‏‎ باشد‏‎ فعاليت‌‏‎ از‏‎ سرشار‏‎ بايد‏‎ كودكان‌‏‎
..و‏‎ دوستان‌‏‎ ملاقات‌‏‎ براي‌‏‎ دوچرخه‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ روزانه‌ ، ‏‎ كارهاي‌‏‎
.مي‌سوزانند‏‎ كالري‌‏‎ همگي‌‏‎.
ساعت‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ روزانه‌‏‎ كودكان‌‏‎ تحركات‌ ، ‏‎ نوع‌‏‎ اين‌‏‎ علاوه‌بر‏‎
متوسط‏‎ شدت‌‏‎ تا‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ آغاز‏‎ كم‌‏‎ شدت‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ فعاليت‌‏‎ نوعي‌‏‎ به‌‏‎
به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ بهتر‏‎ البته‌‏‎ و‏‎ دارند‏‎ احتياج‌‏‎ مي‌يابد‏‎ ادامه‌‏‎
.فعاليت‌‏‎ شدت‌‏‎ به‌‏‎ نه‌‏‎ شود‏‎ تاكيد‏‎ كالري‌‏‎ تمام‌‏‎ سوزاندن‌‏‎
اندازه‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ آهسته‌‏‎ يا‏‎ تند‏‎ پياده‌روي‌‏‎ مايل‌‏‎ يك‌‏‎ درحقيقت‌‏‎
را‏‎ بيشتري‌‏‎ زمان‌‏‎ آهسته‌‏‎ پياده‌روي‌‏‎ تنها‏‎ مي‌سوزانند ، ‏‎ كالري‌‏‎
.مي‌طلبد‏‎
كم‌‏‎ شدت‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ فعاليت‌هايي‌‏‎ از‏‎ چاق‌‏‎ كودكان‌‏‎ مي‌رسد‏‎ به‌نظر‏‎
لذت‌‏‎ بيشترين‌‏‎ مي‌رود‏‎ پيش‌‏‎ خود‏‎ متوسط‏‎ شدت‌‏‎ تا‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ آغاز‏‎
آنان‌‏‎ توسط‏‎ آسان‌تر‏‎ برنامه‌‏‎ نوع‌‏‎ اين‌‏‎ بنابراين‌‏‎.مي‌برند‏‎ را‏‎
.مي‌يابد‏‎ ادامه‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ پذيرفته‌‏‎
آغاز‏‎ متوسط‏‎ شدت‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ فعاليت‌هايي‌‏‎ مي‌رسد‏‎ به‌نظر‏‎ برعكس‌‏‎ و‏‎
از‏‎ دسته‌‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ مي‌شود‏‎ سنگين‌‏‎ خيلي‌‏‎ درنهايت‌‏‎ و‏‎ مي‌شوند‏‎
.طاقت‌فرساست‌‏‎ و‏‎ سخت‌‏‎ بسيار‏‎ كودكان‌‏‎
كار‏‎ زمان‌‏‎ و‏‎ دهيم‌‏‎ كاهش‌‏‎ را‏‎ فعاليت‌‏‎ شدت‌‏‎ است‌‏‎ بهتر‏‎ بنابراين‌‏‎
.دهيم‌‏‎ افزايش‌‏‎ را‏‎
وزن‌‏‎ اضافه‌‏‎ كه‌‏‎ كودكاني‌‏‎.است‌‏‎ قدرتي‌‏‎ تمرينات‌‏‎ انجام‌‏‎ ديگر‏‎ راه‌‏‎
افراد‏‎ مي‌توانند‏‎ مي‌شوند‏‎ قوي‌‏‎ و‏‎ آهنين‌‏‎ كه‌‏‎ هنگامي‌‏‎ دارند‏‎
در‏‎ كودك‌‏‎ قوي‌ترين‌‏‎ "غالبا‏‎ آنان‌‏‎ زيرا‏‎ گردند‏‎ استثنايي‌‏‎
.هستند‏‎ كلاسشان‌‏‎
خانگي‌‏‎ تمرين‌‏‎ مي‌تواند‏‎ گران‌‏‎ نه‌چندان‌‏‎ دمبل‌هاي‌‏‎ يك‌سري‌‏‎
از‏‎ مي‌توانند‏‎ كودكان‌‏‎ اين‌‏‎ حال‌‏‎ درعين‌‏‎ و‏‎ باشد‏‎ مناسبي‌‏‎ "كاملا‏‎
در‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ و‏‎ كنند‏‎ استفاده‌‏‎ ورزشها‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ در‏‎ قدرتشان‌‏‎
.ببينند‏‎ نيز‏‎ آسيب‏‎ و‏‎ ضربه‌‏‎ خود‏‎ كار‏‎ شروع‌‏‎
مدارس‌‏‎ ورزشي‌‏‎ فعاليت‌هاي‌‏‎ از‏‎ حمايت‌‏‎ با‏‎ مي‌توانند‏‎ والدين‌‏‎
مي‌توانند‏‎ همچنين‌‏‎.‎شوند‏‎ سهيم‌‏‎ فعال‌‏‎ محيطهاي‌‏‎ پديدآوردن‌‏‎ در‏‎
-دوچرخه‌سواري‌‏‎ مسيرهاي‌‏‎ و‏‎ پيست‌ها‏‎ بيشتر‏‎ ايجاد‏‎ ازطريق‌‏‎
زمين‌هاي‌‏‎ و‏‎ پياده‌روي‌‏‎ مسيرهاي‌‏‎ -بسكتبال‌‏‎ دوره‌اي‌‏‎ مسابقات‌‏‎
والدين‌‏‎ آن‌‏‎ علاوه‌بر‏‎كنند‏‎ كمك‌‏‎ خود‏‎ جامعه‌‏‎ احياء‏‎ به‌‏‎ بازي‌‏‎
.باشند‏‎ ورزش‌‏‎ در‏‎ كودكانشان‌‏‎ همبازي‌‏‎ يا‏‎ مربي‌‏‎ مي‌توانند‏‎
"موفقيت‌‏‎ براي‌‏‎ فرصتهايي‌‏‎"
روزانه‌‏‎ فعاليت‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ طرح‌ريزي‌‏‎ و‏‎ منظم‌‏‎ ورزشي‌‏‎ برنامه‌‏‎
.شوند‏‎ زندگي‌‏‎ در‏‎ عمده‌اي‌‏‎ تغييرات‌‏‎ باعث‌‏‎ مي‌توانند‏‎ فراوان‌‏‎
را‏‎ فرصتهايي‌‏‎ فعاليت‌‏‎ نوع‌‏‎ انتخاب‏‎ در‏‎ مي‌توانند‏‎ والدين‌‏‎
حمايت‌‏‎ را‏‎ آنان‌‏‎ سپس‌‏‎ و‏‎ دهند‏‎ قرار‏‎ خود‏‎ چاق‌‏‎ فرزندان‌‏‎ دراختيار‏‎
.كنند‏‎
شاهسون‌‏‎ مرواريد‏‎:‎مترجم‌‏‎
ورزشي‌‏‎ طب‏‎ مجله‌‏‎:منبع‌‏‎

شتابان‌؟‏‎ چنين‌‏‎ كجا‏‎ به‌‏‎

است‌؟‏‎ شده‌‏‎ نزولي‌‏‎ سير‏‎ دچار‏‎ بانوان‌‏‎ تيراندازي‌‏‎

.داريم‌‏‎ فاصله‌‏‎ سيدني‌‏‎ المپيك‌‏‎ با‏‎ سال‌‏‎ دو‏‎ از‏‎ كمتر‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
در‏‎ حضورشان‌‏‎ تثبيت‌‏‎ براي‌‏‎ كشور‏‎ صدها‏‎ از‏‎ ورزشكار‏‎ هزاران‌‏‎
ميان‌‏‎ در‏‎.تلاشند‏‎ در‏‎ رنگارنگ‌‏‎ مدال‌‏‎ صدها‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ و‏‎ سيدني‌‏‎
المپيك‌ ، ‏‎ در‏‎ ايراني‌‏‎ ورزشكار‏‎ بانوان‌‏‎ سهم‌‏‎ جهاني‌ ، ‏‎ تلاش‌‏‎ اين‌‏‎
.است‌‏‎ تيرانداز‏‎ دو‏‎ يا‏‎ يك‌‏‎ حضور‏‎ احتمال‌‏‎ فقط‏‎ زمان‌‏‎ اين‌‏‎ تا‏‎
آسيايي‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ سوم‌‏‎ تا‏‎ اول‌‏‎ رتبه‌هاي‌‏‎ آوردن‌‏‎ بدست‌‏‎
را‏‎ (‎كامل‌‏‎ تيم‌‏‎ يك‌‏‎) تيرانداز‏‎ سه‌‏‎ مي‌تواند‏‎ (‎شهريور 78‏‎)
تمرينات‌‏‎ ماهه‌‏‎ پنج‌‏‎ تعطيلي‌‏‎ ولي‌‏‎ كند‏‎ سيدني‌‏‎ راهي‌‏‎ "مستقيما‏‎
خواسته‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ تيم‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ ناگفته‌‏‎ و‏‎ گفته‌‏‎ مشكلات‌‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
.است‌‏‎ داده‌‏‎ روءيا‏‎ رنگ‌‏‎
ندارند ، ‏‎ اطمينان‌‏‎ خود‏‎ ثبات‌‏‎ به‌‏‎ ورزشكار‏‎ و‏‎ مربي‌‏‎ كه‌‏‎ وقتي‌‏‎
موجودي‌‏‎ كل‌‏‎ و‏‎ ندارند‏‎ اختصاصي‌‏‎ سلاح‌‏‎ تيراندازان‌‏‎ كه‌‏‎ وقتي‌‏‎
شبانه‌‏‎ اردوهاي‌‏‎ وقتي‌‏‎ است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ خارج‌‏‎ رده‌‏‎ از‏‎ اسلحه‌‏‎ پايتخت‌ 3‏‎
دو‏‎ تيم‌‏‎ تجهيزات‌‏‎ و‏‎ ندارند‏‎ تفريحي‌‏‎ امكانات‌‏‎ كوچكترين‌‏‎ روزي‌‏‎
كه‌‏‎ وقتي‌‏‎ مي‌رسد ، ‏‎ ورزشكار‏‎ بدست‌‏‎ ازمسابقه‌‏‎ قبل‌‏‎ هفته‌‏‎
خود‏‎ ازآينده‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ حاشيه‌اي‌‏‎ مسائل‌‏‎ درگير‏‎ تيرانداز‏‎
تايلند‏‎ وزن‌‏‎ هم‌‏‎ سيدني‌‏‎ در‏‎ مدالهايمان‌‏‎ سبد‏‎ است‌ ، ‏‎ بيمناك‌‏‎
.بود‏‎ خواهد‏‎
وضعيت‌‏‎ مي‌تواند‏‎ حادثه‌‏‎ صدها‏‎ سيدني‌ ، ‏‎ در‏‎ ديگر‏‎ سال‌‏‎ دو‏‎ تا‏‎
فعلي‌‏‎ دست‌اندركاران‌‏‎ شايد‏‎.‎كند‏‎ متحول‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ ورزش‌‏‎
كنند‏‎ حفظ‏‎ را‏‎ خود‏‎ موقعيت‌‏‎ زمان‌‏‎ آن‌‏‎ تا‏‎ نتوانند‏‎ يا‏‎ نخواهند‏‎
و‏‎ مربيان‌‏‎ تيراندازان‌ ، ‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ است‌‏‎ مسلم‌‏‎ آنچه‌‏‎ ولي‌‏‎
كشور‏‎ اين‌‏‎ ورزش‌‏‎ جامعه‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ مختلف‌‏‎ رده‌هاي‌‏‎ مسئولين‌‏‎
در‏‎ ايران‌‏‎ سهميه‌‏‎ افزايش‌‏‎ آنها‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ كه‌‏‎ دارند‏‎ تعهداتي‌‏‎
.است‌‏‎ المپيك‌‏‎
تاريك‌‏‎ نه‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ درخشان‌‏‎ نه‌‏‎ تيراندازي‌‏‎ ساله‌‏‎ هشت‌‏‎ كارنامه‌‏‎
بي‌تجربه‌اي‌‏‎ و‏‎ كم‌تجربه‌‏‎ هر‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ چشم‌گير‏‎ نكته‌‏‎ ولي‌‏‎
اين‌‏‎ دليل‌‏‎.‎است‌‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ در 2‏‎ تيم‌‏‎ پس‌رفت‌‏‎ است‌ ، ‏‎ لمس‌‏‎ قابل‌‏‎
.نمي‌دهد‏‎ تغييري‌‏‎ نتيجه‌‏‎ ماهيت‌‏‎ در‏‎ باشد ، ‏‎ كه‌‏‎ چه‌‏‎ هر‏‎ ماندن‌‏‎ جا‏‎
هستند ، ‏‎ ملت‌‏‎ يك‌‏‎ ورزش‌‏‎ نماينده‌‏‎ تيرانداز‏‎ چند‏‎ تنها‏‎ كه‌‏‎ جايي‌‏‎ در‏‎
نسبت‌‏‎ تعهد‏‎ و‏‎ وظيفه‌شناسي‌‏‎ حس‌‏‎ دهنده‌‏‎ نشان‌‏‎ خوب‏‎ نتيجه‌‏‎ كسب‏‎
پوشش‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ ورزشكارانش‌‏‎ كه‌‏‎ ملتي‌‏‎ است‌‏‎ ملت‌‏‎ يك‌‏‎ اعتبار‏‎ به‌‏‎
فائزه‌‏‎.‎هستند‏‎ تحليل‌‏‎ و‏‎ تجزيه‌‏‎ و‏‎ توجه‌‏‎ مركز‏‎ در‏‎ پيشتر‏‎ برتر‏‎
است‌ ، ‏‎ بانوان‌‏‎ ورزش‌‏‎ طلايه‌دار‏‎ زيادي‌‏‎ عده‌‏‎ گمان‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ هاشمي‌‏‎
بايد‏‎ شما‏‎":‎مي‌گويد‏‎ تايلند‏‎ اعزامي‌‏‎ ورزشكاران‌‏‎ به‌‏‎ خطاب‏‎
مقام‌‏‎ اگر‏‎ باشيد ، ‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ براي‌‏‎ خوبي‌‏‎ سفيران‌‏‎
نمونه‌‏‎ اسلام‌‏‎ و‏‎ حجاب‏‎ تبليغ‌‏‎ براي‌‏‎ بايد‏‎.‎نيست‌‏‎ مهم‌‏‎ نياورديد‏‎
سفير‏‎ ايراني‌‏‎ ورزشكار‏‎ زن‌‏‎ مي‌دانيم‌‏‎ ناگفته‌‏‎ ".‎باشيد‏‎ خوبي‌‏‎
در‏‎ ايستادن‌‏‎ ولي‌‏‎ است‌‏‎ اسلام‌‏‎ جهان‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ براي‌‏‎ شايسته‌اي‌‏‎
نماينده‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ رده‌بندي‌‏‎ نقطه‌‏‎ پائين‌ترين‌‏‎
.نيست‌‏‎ ايران‌‏‎ ورزش‌‏‎ براي‌‏‎ شايسته‌اي‌‏‎
بايد‏‎ هم‌‏‎است‌‏‎ سنگين‌‏‎ تيراندازي‌‏‎ دست‌اندركاران‌‏‎ تمام‌‏‎ وظيفه‌‏‎
براي‌‏‎ هم‌‏‎ و‏‎ كنند‏‎ مطرح‌‏‎ مرزها‏‎ از‏‎ بيرون‌‏‎ در‏‎ را‏‎ فعلي‌‏‎ تيم‌‏‎
كردن‌‏‎ فكر‏‎ مقطعي‌‏‎ اما‏‎.‎كنند‏‎ تربيت‌‏‎ تيرانداز‏‎ آينده‌‏‎ سالهاي‌‏‎
.نمي‌دهد‏‎ جواب‏‎ هم‌‏‎ مقطعي‌‏‎ گاهي‌‏‎
براي‌‏‎ و‏‎ نرسيده‌‏‎ جا‏‎ هيچ‌‏‎ به‌‏‎ آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ در‏‎ فعلي‌‏‎ تيم‌‏‎
استعداد‏‎.‎ندارد‏‎ پيش‌رو‏‎ فراخي‌‏‎ راه‌‏‎ هم‌‏‎ سيدني‌‏‎ المپيك‌‏‎
گرفتن‌‏‎ ناديده‌‏‎ براي‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ نقابي‌‏‎ ايراني‌‏‎ ورزشكاران‌‏‎
نمي‌كند ، ‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎ جوانها‏‎ روي‌‏‎ كه‌‏‎ تيمي‌‏‎كاستي‌ها‏‎
آينده‌‏‎ سال‌‏‎ ده‌‏‎ براي‌‏‎ نتيجه‌گيري‌‏‎ و‏‎ پيشرفت‌‏‎ براي‌‏‎ تضميني‌‏‎
دوم‌‏‎ تيم‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ امروزهم‌‏‎ بي‌تجربه‌‏‎ جوانان‌‏‎ اگر‏‎.‎ندارد‏‎
راه‌‏‎ خارجي‌‏‎ سفرهاي‌‏‎ و‏‎ مفيد‏‎ اردوهاي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ شوند‏‎ داده‌‏‎ پوشش‌‏‎
و‏‎ بگيرند‏‎ جا‏‎ اصلي‌‏‎ تركيب‏‎ در‏‎ مي‌توانند‏‎ زودي‌‏‎ به‌‏‎ كنند‏‎ پيدا‏‎
به‌‏‎ كه‌‏‎ كاري‌‏‎ تازه‌‏‎ جوان‌‏‎ از 12‏‎.برسند‏‎ هم‌‏‎ مدال‌‏‎ به‌‏‎ شايد‏‎
سرگذاشتن‌‏‎ پشت‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ نفر‏‎ يك‌‏‎ فقط‏‎ پيوستند‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ كاروان‌‏‎
ورودي‌‏‎ امتياز‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ قرار‏‎ اصلي‌‏‎ تركيب‏‎ در‏‎ اضطراب‏‎ پر‏‎ مراحل‌‏‎
اطمينان‌‏‎ جوانانمان‌‏‎ به‌‏‎ چرا‏‎ پس‌‏‎.‎آورد‏‎ بدست‌‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ المپيك‌‏‎ به‌‏‎
نشانده‌ايم‌؟‏‎ ضابطه‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ رابطه‌‏‎ چرا‏‎ نمي‌كنيم‌؟‏‎
تيم‌‏‎ كارايي‌‏‎ ارزيابي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ آلمان‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ كه‌‏‎ بودجه‌اي‌‏‎ با‏‎
داده‌‏‎ پيشنهاد‏‎ تيرانداز ، ‏‎ يك‌‏‎ ساله‌‏‎ دو‏‎ بورسيه‌‏‎ براي‌‏‎ ايران‌‏‎
ايران‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ رهبري‌‏‎ براي‌‏‎ آلماني‌‏‎ مربي‌‏‎ از‏‎ مي‌توان‌‏‎ است‌ ، ‏‎
نه‌‏‎ -‎مرغوب‏‎ مهمات‌‏‎ و‏‎ اسلحه‌‏‎ قراردادن‌‏‎ با‏‎ يا‏‎ كرد‏‎ دعوت‌‏‎
تمام‌‏‎ داخلي‌‏‎ مربي‌‏‎ و‏‎ تيم‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ -‎سال‌ 1343‏‎ فشنگهاي‌‏‎
گروهي‌‏‎ تلاش‌‏‎ حاصل‌‏‎ كه‌‏‎ پيش‌آمده‌‏‎ موقعيت‌‏‎ در‏‎ را‏‎ تيم‌‏‎ اعضاي‌‏‎
را‏‎ بودجه‌‏‎ اين‌‏‎ آلمان‌‏‎ فدراسيون‌‏‎.‎كرد‏‎ سهيم‌‏‎ است‌ ، ‏‎ بوده‌‏‎ آنها‏‎
چند‏‎ بالفعل‌‏‎ و‏‎ بالقوه‌‏‎ توانايي‌هاي‌‏‎ و‏‎ استعداد‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎
آن‌‏‎ تمام‌‏‎ قراردادن‌‏‎ آيا‏‎ است‌ ، ‏‎ كرده‌‏‎ هزينه‌‏‎ تيراندازان‌‏‎ از‏‎ نفر‏‎
جوانترها‏‎ "مخصوصا‏‎ سايرين‌‏‎ كردن‌‏‎ محروم‌‏‎ و‏‎ فرد‏‎ يك‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎
هم‌‏‎ جهاني‌‏‎ مدال‌‏‎ به‌‏‎ فرد‏‎ اين‌‏‎ اگر‏‎ است‌؟‏‎ انصاف‌‏‎ موقعيت‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎
ايران‌‏‎ تيمي‌‏‎ متزلزل‌‏‎ مقام‌‏‎ از‏‎ دردي‌‏‎ بازهم‌‏‎ كند‏‎ پيدا‏‎ دست‌‏‎
.شد‏‎ نخواهد‏‎ درمان‌‏‎
و‏‎ قهرماني‌‏‎ ورزش‌‏‎ از‏‎ واقعي‌‏‎ هدف‌‏‎ ;بپرسيم‌‏‎ خود‏‎ از‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎
چيست‌؟‏‎ مرزي‌‏‎ برون‌‏‎ اعزام‌‏‎

در‏‎ امروز‏‎ پيروزي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ جشن‌‏‎
مي‌شود‏‎ برپا‏‎ تهران‌‏‎

آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎
دارد‏‎ امتياز‏‎ به‌‏‎ چشم‌‏‎ صدرنشين‌‏‎ با‏‎ جدال‌‏‎ در‏‎ سايپا‏‎

از‏‎ يكي‌‏‎ سايپا‏‎ با‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ صدرنشين‌‏‎ پيروزي‌‏‎ جدال‌‏‎
به‌‏‎ بسياري‌‏‎ زيباي‌‏‎ لحظه‌هاي‌‏‎ فصل‌‏‎ اين‌‏‎ جدول‌‏‎ بالاي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎
خصوص‌‏‎ به‌‏‎ سايپا‏‎ مهاجمان‌‏‎ نبرد‏‎ بين‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ دارد‏‎ همراه‌‏‎
همچون‌‏‎ پيروزي‌‏‎ باتجربه‌‏‎ مدافعان‌‏‎ با‏‎ ابوالقاسم‌پور‏‎ بهنام‌‏‎
.است‌‏‎ ديدني‌‏‎ دفاع‌‏‎ قلب‏‎ در‏‎ پيرواني‌‏‎
پيشرفت‌‏‎ عامل‌‏‎ بزرگترين‌‏‎ باشگاهي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ تداوم‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
فوتبال‌‏‎ سايه‌‏‎ در‏‎ ملي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ است‌ ، ‏‎ كشور‏‎ هر‏‎ در‏‎ فوتبال‌‏‎
قالب‏‎ و‏‎ شكل‌‏‎.مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ بارور‏‎ باشگاهي‌‏‎
پرورش‌‏‎ مناسبي‌‏‎ سبك‌هاي‌‏‎ و‏‎ الگوها‏‎ با‏‎ اگر‏‎ باشگاهي‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎
"قطعا‏‎ گيرد ، ‏‎ بهره‌‏‎ دنيا‏‎ روز‏‎ آموزشي‌‏‎ علمي‌‏‎ روشهاي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ يابد‏‎
.شد‏‎ خواهيم‌‏‎ شايسته‌اي‌‏‎ و‏‎ درخور‏‎ فوتبال‌‏‎ صاحب‏‎
باشگاههاي‌‏‎ جام‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ تاثير‏‎ تحت‌‏‎ گذشته‌‏‎ هفته‌‏‎ در‏‎ ليگ‌‏‎
بانك‌‏‎ مقابل‌‏‎ پيروزي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎ تساوي‌‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ قرار‏‎ آسيا‏‎
.كرد‏‎ جلوه‌‏‎ كم‌رنگ‌‏‎ بالطبع‌‏‎ نيز‏‎ آن‌‏‎ حواشي‌‏‎ مسائل‌‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎
آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ چارچوب‏‎ در‏‎ امروز‏‎ بعدازظهر‏‎
مي‌رود ، ‏‎ سايپا‏‎ مصاف‌‏‎ به‌‏‎ ليگ‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ صدرنشين‌‏‎ پيروزي‌‏‎
امتياز‏‎ (‎‎‏‏42‏‎) با‏‎ سايپا‏‎ و‏‎ دارد‏‎ اندوخته‌‏‎ امتياز‏‎ (‎‏‏58‏‎)‎ پيروزي‌‏‎
.است‌‏‎ سوم‌‏‎ جاي‌‏‎ در‏‎
به‌‏‎ را‏‎ قهرماني‌‏‎ حكم‌‏‎ پيروزي‌‏‎ براي‌‏‎ امروز‏‎ بازي‌‏‎ امتياز‏‎ يك‌‏‎ كسب‏‎
خودي‌‏‎ تماشاگران‌‏‎ حضور‏‎ در‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ همراه‌‏‎
.كند‏‎ برپا‏‎ را‏‎ فصل‌‏‎ اين‌‏‎ قهرماني‌‏‎ جشن‌‏‎ مي‌تواند‏‎
خود‏‎ رقيبان‌‏‎ از‏‎ گرفتن‌‏‎ فاصله‌‏‎ با‏‎ گذشته‌‏‎ هفته‌هاي‌‏‎ از‏‎ پيروزي‌‏‎
براي‌‏‎ دغدغه‌اي‌‏‎ هيچ‌‏‎ امروز‏‎ و‏‎ شد‏‎ دست‌نيافتني‌‏‎ جدول‌‏‎ در‏‎
بازي‌‏‎ در‏‎ حلالي‌‏‎ اسماعيل‌‏‎ و‏‎ استيلي‌‏‎ حميد‏‎.‎ندارد‏‎ قهرماني‌‏‎
و‏‎ شدند‏‎ اخراج‌‏‎ بازي‌‏‎ از‏‎ داور‏‎ دستور‏‎ به‌‏‎ ملي‌‏‎ بانك‌‏‎ مقابل‌‏‎
.كنند‏‎ همراهي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ تيم‌‏‎ نمي‌توانند‏‎ امروز‏‎
فوتبال‌‏‎ در‏‎ روزها‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ حاشيه‌اي‌‏‎ مسائل‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ البته‌‏‎
اسير‏‎ مواقعي‌‏‎ در‏‎ ما‏‎ بازيكنان‌‏‎ اينكه‌‏‎ و‏‎ انداخته‌‏‎ سايه‌‏‎ ما‏‎
بازيكن‌‏‎ دو‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎.‎نوشت‌‏‎ خواهيم‌‏‎ موقع‌‏‎ به‌‏‎ مي‌شوند‏‎ جوبازي‌‏‎
ادموند‏‎ و‏‎ بودن‌‏‎ اخطاره‌‏‎ دو‏‎ به‌دليل‌‏‎ رهبري‌فر‏‎ بهروز‏‎ فوق‌‏‎
امروز‏‎ بازي‌‏‎ غايبان‌‏‎ از‏‎ آسيبديدگي‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ "احتمالا‏‎ بزيك‌‏‎
.بود‏‎ خواهند‏‎ پيروزي‌‏‎
خود‏‎ دفاعي‌‏‎ خط‏‎ مشكلات‌‏‎ اخير‏‎ بازيهاي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ سايپا‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎
حل‌‏‎ "تقريبا‏‎ بوداغي‌‏‎ حميدرضا‏‎ و‏‎ ميرمحمدي‌‏‎ ابراهيم‌‏‎ با‏‎ را‏‎
بهنام‌‏‎ است‌ ، ‏‎ امروز‏‎ بازي‌‏‎ امتياز‏‎ سه‌‏‎ هر‏‎ خواهان‌‏‎ كرده‌‏‎
شايستگي‌هاي‌‏‎ اثبات‌‏‎ براي‌‏‎ امروز‏‎ سايپا‏‎ گلزن‌‏‎ ابوالقاسم‌پور‏‎
.دهد‏‎ نشان‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ پيروزي‌‏‎ دفاعي‌‏‎ خط‏‎ برابر‏‎ در‏‎ بايد‏‎ خود‏‎
كه‌‏‎ شده‌‏‎ باعث‌‏‎ جدول‌‏‎ هفتم‌‏‎ تا‏‎ سوم‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ بين‌‏‎ فاصله‌ناچيز‏‎
و‏‎ سخت‌‏‎ رقابت‌‏‎ دارند‏‎ قرار‏‎ رديف‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ تيم‌هايي‌‏‎ همه‌‏‎
تيم‌‏‎ بازي‌‏‎ روش‌‏‎.‎كنند‏‎ دنبال‌‏‎ پاياني‌‏‎ هفته‌‏‎ تا‏‎ را‏‎ نزديكي‌‏‎
شناخته‌‏‎ حريفان‌‏‎ براي‌‏‎ "تقريبا‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ بازي‌‏‎ سيستم‌‏‎ و‏‎ پيروزي‌‏‎
سانترهاي‌‏‎ و‏‎ پيروزي‌‏‎ چپ‌‏‎ و‏‎ راست‌‏‎ پيستونهاي‌‏‎ نفوذ‏‎ است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎
پاسهاي‌‏‎ آنكه‌‏‎ ضمن‌‏‎ است‌ ، ‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ هميشگي‌‏‎ روشهاي‌‏‎ از‏‎ كوتاه‌‏‎
تيم‌‏‎ اين‌‏‎ مهاجمان‌‏‎ به‌‏‎ پيروزي‌‏‎ مياني‌‏‎ خط‏‎ توسط‏‎ كه‌‏‎ نيز‏‎ عمقي‌‏‎
.است‌‏‎ خطرناك‌‏‎ مي‌رسد‏‎
و‏‎ كرده‌‏‎ تمرين‌‏‎ بيشتر‏‎ را‏‎ عمق‌‏‎ از‏‎ نفوذ‏‎ سايپا‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎
مانور‏‎ و‏‎ زدن‌‏‎ شوت‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ مناسب‏‎ فضاي‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ مهاجمان‌‏‎
.مي‌آورند‏‎ بوجود‏‎ خود‏‎ مياني‌‏‎ خط‏‎ بازيكنان‌‏‎ براي‌‏‎ بيشتر‏‎
نبود‏‎ و‏‎ سايپا‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ جوان‌‏‎ و‏‎ باتجربه‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ از‏‎ تلفيقي‌‏‎
زيبا‏‎ بازي‌‏‎ يك‌‏‎ ديدن‌‏‎ نويد‏‎ پيروزي‌‏‎ موءثر‏‎ و‏‎ شاخص‌‏‎ بازيكن‌‏‎ چند‏‎
.مي‌دهد‏‎ آزادي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ امروز‏‎ را‏‎
از‏‎ التهاب‏‎ و‏‎ پيروزي‌‏‎ براي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ جشن‌‏‎ كردن‌‏‎ برپا‏‎ انگيزه‌‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ دليلي‌‏‎ بهترين‌‏‎ سايپا‏‎ براي‌‏‎ سوم‌‏‎ مكان‌‏‎ ندادن‌‏‎ دست‌‏‎
دست‌‏‎ به‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ توان‌‏‎ همه‌‏‎ امروز‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ هر‏‎ بازيكنان‌‏‎
.كنند‏‎ خرج‌‏‎ بازي‌‏‎ امتياز‏‎ سه‌‏‎ هر‏‎ آوردن‌‏‎
قهرماني‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ حضور‏‎ بر‏‎ تاييد‏‎ مهر‏‎ پيروزي‌‏‎ امروز‏‎
بتواند‏‎ آينده‌‏‎ دوره‌‏‎ براي‌‏‎ شايد‏‎ تا‏‎ مي‌زند‏‎ آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎
را‏‎ آن‌‏‎ ژاپني‌ها‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ باشگاهها‏‎ جام‌‏‎ دادن‌‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ عميق‌‏‎ زخم‌‏‎
.بخشد‏‎ التيام‌‏‎ بردند‏‎ خود‏‎ با‏‎ راحتي‌‏‎ به‌‏‎ ما‏‎ خانه‌‏‎ در‏‎

كنفدراسيون‌‏‎ دبيركل‌‏‎ تقدير‏‎
ايران‌‏‎ ميزباني‌‏‎ از‏‎ آسيا‏‎ فوتبال‌‏‎


آسيا‏‎ فوتبال‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎ دبيركل‌‏‎ ولاپان‌‏‎ پيتر‏‎: ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
برگزاري‌‏‎ از‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ به‌فدراسيون‌‏‎ نمابري‌‏‎ ارسال‌‏‎ با‏‎
دوره‌‏‎ نهايي‌هجدهمين‌‏‎ و‏‎ پاياني‌‏‎ نيمه‌‏‎ مرحله‌‏‎ مطلوب‏‎
تهران‌‏‎ در‏‎ آسيا‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ فوتبال‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎
.كرد‏‎ ابرازخرسندي‌‏‎
از‏‎ نوشته‌است‌‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎ به‌‏‎ خطاب‏‎ وي‌‏‎
باشگاه‌‏‎ و‏‎ جنابعالي‌‏‎ رهبري‌‏‎ تحت‌‏‎ ايران‌‏‎ فدراسيون‌فوتبال‌‏‎
مسابقه‌ها‏‎ اين‌‏‎ عالي‌‏‎ سازماندهي‌بسيار‏‎ براي‌‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎
.مي‌كنم‌‏‎ تشكر‏‎
تماشاگران‌‏‎ از‏‎ آسيا‏‎ فوتبال‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎:افزود‏‎ ولاپان‌‏‎
كه‌‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ هواداران‌‏‎ به‌ويژه‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ فوتبال‌‏‎
و‏‎ هيجان‌‏‎ و‏‎ وشور‏‎ فوتبال‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ وصف‌ناپذير‏‎ علاقه‌‏‎ با‏‎
.مي‌كند‏‎ ستايش‌‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ آنان‌‏‎ وفاداري‌‏‎
اين‌‏‎ تاريخ‌‏‎ در‏‎ اظهارداشت‌‏‎ آسيا‏‎ فوتبال‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎ دبيركل‌‏‎
براي‌‏‎ اين‌‏‎ نداشته‌است‌ ، ‏‎ نظير‏‎ مسابقه‌اي‌‏‎ كنفدراسيون‌چنين‌‏‎
فوتبال‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ ديدارپاياني‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ بار‏‎ نخستين‌‏‎
درورزشگاه‌‏‎ تماشاگر‏‎ هزار‏‎ آسيا 120‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ قهرماني‌‏‎
و‏‎ منظم‌‏‎ مسابقه‌ها‏‎ روز‏‎ دو‏‎ هر‏‎ در‏‎ تماشاچيان‌‏‎ داشتند ، ‏‎ حضور‏‎
دوستي‌‏‎ از‏‎ بي‌نظيري‌‏‎ همايش‌‏‎ آنان‌‏‎ پرداختند ، ‏‎ به‌تشويق‌‏‎ مرتب‏‎
در‏‎ را‏‎ شكست‌‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ حتي‌زماني‌كه‌‏‎ و‏‎ گذاشتند‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎
اين‌‏‎ ازبازيكنان‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ پشتيباني‌‏‎ شد‏‎ متحمل‌‏‎ پاياني‌‏‎ ديدار‏‎
در‏‎ واقعه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎ كه‌‏‎ دادند‏‎ ادامه‌‏‎ تيم‌‏‎
يك‌‏‎ را‏‎ مسابقه‌ها‏‎ اين‌‏‎ وي‌‏‎.‎مي‌كند‏‎ افتخار‏‎ برابرجهانيان‌‏‎
ايران‌ ، ‏‎ جمهوري‌اسلامي‌‏‎ دولت‌‏‎ از‏‎ و‏‎ خواند‏‎ يادماندني‌‏‎ به‌‏‎ واقعه‌‏‎
برگزاري‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ افرادي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ امنيتي‌‏‎ و‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروهاي‌‏‎
.كرد‏‎ قدرداني‌‏‎ و‏‎ تشكر‏‎ كوشيدند ، ‏‎ اين‌مسابقه‌ها‏‎

:شمشيربازي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎
تهران‌‏‎ و‏‎ اصفهان‌‏‎
جهاني‌‏‎ مسابقات‌‏‎ ميزبان‌‏‎
شدند‏‎ شمشيربازي‌‏‎


در‏‎ ايران‌‏‎ شمشيربازي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ جديد‏‎ رئيس‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
تحولات‌‏‎ نويد‏‎ خود‏‎ تلويزيوني‌‏‎ راديو‏‎ و‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ نشست‌‏‎ اولين‌‏‎
.است‌‏‎ داده‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ اين‌‏‎ مديريت‌‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ را‏‎ وسيعي‌‏‎
انتخابفريدون‌‏‎ را‏‎ راه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ قدم‌‏‎ اولين‌‏‎ محمدزاده‌‏‎ مهدي‌‏‎
اعلام‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ ذكر‏‎ فدراسيون‌‏‎ جديد‏‎ دبير‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ ناظمي‌‏‎
در‏‎ مستقل‌‏‎ سازمان‌‏‎ سه‌‏‎ دارد‏‎ نظر‏‎ در‏‎ فدراسيون‌‏‎ اين‌‏‎ داشت‌‏‎
آنها‏‎ مسئوليت‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ ايجاد‏‎ فلوره‌‏‎ و‏‎ سابر‏‎ اپه‌ ، ‏‎ اسلحه‌هاي‌‏‎
را‏‎ اقتصادي‌‏‎ كار‏‎ توان‌‏‎ كه‌‏‎ دهد‏‎ قرار‏‎ افرادي‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ را‏‎
.باشند‏‎ داشته‌‏‎
برنامه‌هاي‌‏‎ اجراي‌‏‎ بر‏‎ افزون‌‏‎ جاري‌‏‎ سال‌‏‎ در‏‎:افزود‏‎ همچنين‌‏‎ وي‌‏‎
داخلي‌ ، ‏‎ مسابقات‌‏‎ داوري‌ ، ‏‎ و‏‎ مربيگري‌‏‎ آموزشي‌ ، ‏‎ وسيع‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ جهاني‌‏‎ و‏‎ بين‌المللي‌‏‎
اپه‌‏‎ رشته‌‏‎ در‏‎ شمشيربازي‌‏‎ جهاني‌‏‎ مسابقات‌‏‎ رابطه‌‏‎ همين‌‏‎ در‏‎
فلوره‌‏‎ و‏‎ سابر‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ و‏‎ اصفهان‌‏‎ در‏‎ جاري‌‏‎ سال‌‏‎ تيرماه‌‏‎
.مي‌شود‏‎ انجام‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ ماه‌‏‎ شهريور‏‎
و‏‎ فجر‏‎ مبارك‌‏‎ دهه‌‏‎ گراميداشت‌‏‎ مسابقات‌‏‎:‎كرد‏‎ اضافه‌‏‎ وي‌‏‎
در‏‎ اپه‌‏‎ جام‌‏‎ پيكارهاي‌‏‎ و‏‎ تبريز‏‎ شهر‏‎ در‏‎ ستارخان‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎ ساري‌‏‎

جوبيلوايواتا‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ بازي‌‏‎ حاشيه‌‏‎ در‏‎
شست‌ ، ‏‎ بايد‏‎ را‏‎ چشمها‏‎
ديد‏‎ بايد‏‎ ديگر‏‎ جور‏‎


جهاني‌‏‎ كاروان‌‏‎ است‌‏‎ زده‌‏‎ سر‏‎ هم‌‏‎ آفتاب‏‎ است‌‏‎ دميده‌‏‎ سپيده‌‏‎
خواب‏‎ گذراست‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ آسيا‏‎ كاروان‌‏‎ است‌‏‎ رفته‌‏‎ كه‌‏‎ مدتهاست‌‏‎
ديد ، ‏‎ را‏‎ آفتاب‏‎ ديد ، ‏‎ را‏‎ روز‏‎ شد ، ‏‎ بيدار‏‎ بايد‏‎ است‌‏‎ بس‌‏‎ گران‌‏‎
گرفت‌‏‎ ياد‏‎ انداخت‌‏‎ دور‏‎ را‏‎ شده‌‏‎ رفوزه‌‏‎ تجربيات‌‏‎ ديد‏‎ را‏‎ علم‌‏‎
عمل‌‏‎ و‏‎ بي‌عمل‌‏‎ ادعاي‌‏‎.‎افكند‏‎ ديگر‏‎ طرحي‌‏‎ و‏‎ گفت‌‏‎ نو‏‎ سخن‌‏‎
مدتهاست‌‏‎ احساسي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ دوران‌‏‎ ندارند‏‎ خريدار‏‎ ديگر‏‎ بي‌علم‌‏‎
امور‏‎ بر‏‎ (AFC) يا‏‎ و‏‎ فيفا‏‎ كه‌‏‎ نظارتي‌‏‎ با‏‎ و‏‎ است‌‏‎ آمده‌‏‎ بسر‏‎
و‏‎ گل‌‏‎ يك‌‏‎ را‏‎ صاحبخانه‌‏‎ حق‌‏‎ پيشاپيش‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ دوراني‌‏‎ دارند‏‎
زمين‌ ، ‏‎ شرايط‏‎ است‌‏‎ گذشته‌‏‎ هم‌‏‎ ميدانستند‏‎ پنالتي‌‏‎ يك‌‏‎ يا‏‎
مناسب‏‎ تمرينات‌‏‎ را‏‎ قبيل‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ مسائلي‌‏‎ و‏‎ هوا‏‎ و‏‎ آب‏‎ تغييرات‌‏‎
مقدار‏‎ به‌‏‎ روز‏‎ تكنيك‌‏‎ از‏‎ موءثر‏‎ استفاده‌‏‎ و‏‎ جديد‏‎ علوم‌‏‎ كمك‌‏‎ به‌‏‎
ندارد‏‎ حق‌‏‎ صاحبخانه‌اي‌‏‎ هيچ‌‏‎ حالا‏‎.است‌‏‎ كرده‌‏‎ حل‌‏‎ زياد‏‎
امتياز‏‎.‎باشد‏‎ قوي‌تر‏‎ كه‌‏‎ مگر‏‎ بداند‏‎ برنده‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ پيشاپيش‌‏‎
علم‌‏‎ هست‌‏‎ امتيازي‌‏‎ اگر‏‎ حالا‏‎ ندارد‏‎ را‏‎ گذشته‌‏‎ اهميت‌‏‎ تماشاگر‏‎
وقت‌‏‎.‎است‌‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ و‏‎ مديريت‌‏‎ بالاخره‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ مربي‌‏‎ است‌ ، ‏‎
شست‌ ، ‏‎ بايد‏‎ را‏‎ چشم‌ها‏‎":‎سپهري‌‏‎ سهراب‏‎ زنده‌ياد‏‎ بقول‌‏‎ كه‌‏‎ آنست‌‏‎
آسيا‏‎ قهرمان‌‏‎ جمعه‌‏‎ روز‏‎ استقلال‌‏‎ اگر‏‎ "ديد‏‎ بايد‏‎ ديگر‏‎ جور‏‎
از‏‎ انبوه‌‏‎ توده‌اي‌‏‎ و‏‎ ميكرد‏‎ ارضاء‏‎ را‏‎ ما‏‎ ملي‌‏‎ غرور‏‎ مي‌شد‏‎
كاستيهاي‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ اشكالش‌‏‎ ولي‌‏‎ مي‌كرد‏‎ راضي‌‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎
و‏‎ بزرگ‌نمايي‌‏‎ تبليغات‌ ، ‏‎ از‏‎ بزرگي‌‏‎ سرپوش‌‏‎ زير‏‎ در‏‎ را‏‎ ما‏‎ مسلم‌‏‎
تصحيح‌‏‎ از‏‎ را‏‎ مسئولان‌‏‎ و‏‎ ميكرد‏‎ پنهان‌‏‎ رنگارنگ‌‏‎ ادعاهاي‌‏‎
.ميكرد‏‎ غافل‌‏‎ نداده‌‏‎ نتيجه‌‏‎ مسيرهاي‌‏‎
ابزارهاي‌‏‎ تمام‌‏‎ قهرمان‌شدن‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اصل‌‏‎ اين‌‏‎ روشن‌تر‏‎ روز‏‎ از‏‎
بسيار‏‎ چه‌‏‎ اگر‏‎ تماشاگر‏‎ تشويق‌‏‎ و‏‎ شور‏‎ و‏‎ عشق‌‏‎ مي‌طلبد‏‎ را‏‎ لازم‌‏‎
!ميشود‏‎ چه‌‏‎ بقيه‌‏‎ تكليف‌‏‎ ابزارهاست‌ ، ‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ ولي‌‏‎ است‌‏‎ ارزش‌‏‎ با‏‎
به‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ نياموخته‌اند‏‎ ما‏‎ بازيكنان‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ هنوز‏‎ متاسفانه‌‏‎
مطلق‌‏‎ حاكم‌‏‎ داور‏‎ كه‌‏‎ نشده‌‏‎ داده‌‏‎ تعليم‌‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ آنگونه‌‏‎ آنان‌‏‎
برهم‌‏‎ جز‏‎ (نابحق‌‏‎ يا‏‎ بحق‌‏‎) سوت‌‏‎ هر‏‎ از‏‎ بعد‏‎ اعتراض‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ زمين‌‏‎
ما‏‎ دارد؟‏‎ حاصلي‌‏‎ چه‌‏‎ تيم‌‏‎ و‏‎ تماشاگر‏‎ خود ، ‏‎ رواني‌‏‎ تعادل‌‏‎ ريختن‌‏‎
از‏‎ خالي‌‏‎ و‏‎ مقتدرانه‌‏‎ و‏‎ قانوني‌‏‎ داوري‌‏‎ از‏‎ صحيحي‌‏‎ الگوي‌‏‎ هنوز‏‎
مسابقات‌‏‎ در‏‎ را‏‎ غيره‌‏‎ و‏‎ تماشاگر‏‎ از‏‎ اعم‌‏‎ حاشيه‌اي‌‏‎ مسايل‌‏‎
بازيكن‌‏‎ خطاي‌‏‎ از‏‎ وقتي‌‏‎ نكرده‌ايم‌‏‎ ارائه‌‏‎ خود‏‎ باشگاهي‌‏‎
جنجال‌آفرين‌‏‎ تماشاگر‏‎ و‏‎ متمارض‌ ، ‏‎ تلف‌كن‌ ، ‏‎ وقت‌‏‎ پرخاشگر ، ‏‎
خود‏‎ قانوني‌‏‎ اختيارات‌‏‎ حد‏‎ در‏‎ قاطع‌‏‎ برخورد‏‎ و‏‎ گذشتيم‌‏‎ براحتي‌‏‎
شكستن‌‏‎ توهين‌ ، ‏‎ فحاشي‌ ، ‏‎ قبيل‌‏‎ از‏‎ مسائلي‌‏‎ از‏‎ وقتي‌‏‎ نكرديم‌‏‎
بخواهيم‌‏‎ چه‌‏‎ نهاديم‌‏‎ برهم‌‏‎ چشم‌‏‎ و‏‎ گذشتيم‌‏‎ راحتي‌‏‎ به‌‏‎ اتوبوس‌ها‏‎
ناصواب‏‎ غايت‌‏‎ به‌‏‎ بدعتي‌‏‎ و‏‎ كرده‌ايم‌‏‎ آموزي‌‏‎ بد‏‎ نخواهيم‌‏‎ چه‌‏‎ و‏‎
مقتدر ، ‏‎ داور‏‎ يك‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ آن‌وقت‌‏‎.‎كرده‌ايم‌‏‎ پايه‌گذاري‌‏‎ را‏‎
مي‌آوريم‌‏‎ كم‌‏‎ دارد ، ‏‎ سر‏‎ پشت‌‏‎ را‏‎ فيفا‏‎ نظارت‌‏‎ و‏‎ قدرت‌‏‎ كه‌‏‎ داوري‌‏‎
.مي‌بازيم‌‏‎ روحيه‌‏‎ و‏‎
پايه‌هاي‌‏‎ هم‌‏‎ دست‌‏‎ در‏‎ دست‌‏‎ هستيد‏‎ كه‌‏‎ رده‌‏‎ هر‏‎ در‏‎ "لطفا‏‎ آقايان‌‏‎
اعم‌‏‎ رده‌ها‏‎ تمام‌‏‎ در‏‎ و‏‎ پيش‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ بمراتب‏‎ را‏‎ انضباط‏‎ بناي‌‏‎
تماشاگران‌‏‎.‎كنيد‏‎ محكم‌‏‎ تماشاچي‌‏‎ و‏‎ مربي‌‏‎ داور ، ‏‎ بازيكن‌ ، ‏‎ از‏‎
وضع‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ را‏‎ خود‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ فهميده‌‏‎ و‏‎ باهوش‌‏‎ آنقدر‏‎ ما‏‎
.دهند‏‎ تطبيق‌‏‎
جدا‏‎ ورزش‌‏‎ عاشقان‌‏‎ و‏‎ فهيم‌‏‎ تماشاگران‌‏‎ از‏‎ را‏‎ تماشاگرنماها‏‎
به‌‏‎ آلوده‌‏‎ را‏‎ محيط‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ وجود‏‎ از‏‎ را‏‎ ورزشگاهها‏‎.‎كنيد‏‎
اعمال‌‏‎ از‏‎ راه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كنيد‏‎ پاك‌‏‎ مي‌كنند‏‎ ناسزا‏‎ و‏‎ توهين‌‏‎
هر‏‎ طرفداران‌‏‎ از‏‎ انجمني‌‏‎ از‏‎ گرفتن‌‏‎ ياري‌‏‎ و‏‎ انضباطي‌‏‎ قوانين‌‏‎
كه‌‏‎ را‏‎ احتمالي‌‏‎ سيلاب‏‎ جلوي‌‏‎ آنكه‌‏‎ خلاصه‌‏‎ و‏‎ كنيد‏‎ استفاده‌‏‎ تيم‌‏‎
كه‌‏‎ نكنيد‏‎ پيلان‌‏‎ لشكر‏‎ به‌‏‎ موكول‌‏‎ گرفت‌‏‎ ميشود‏‎ بيل‌‏‎ با‏‎ حالا‏‎
.نشود‏‎ هرگز‏‎ هم‌‏‎ شايد‏‎ ميشود‏‎ مشكل‌‏‎ بسيار‏‎ كار‏‎
دادفر‏‎ محمود‏‎ دكتر‏‎

بسكتبال‌‏‎ از‏‎ خبرهايي‌‏‎

مي‌شود‏‎ برپا‏‎ قشم‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ اميد‏‎ تيم‌‏‎ آمادگي‌‏‎ اردوي‌‏‎
اميد‏‎ بسكتبال‌‏‎ تيم‌‏‎ آمادگي‌‏‎ اردوي‌‏‎ مرحله‌‏‎ دومين‌‏‎:‎ ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
ماه‌‏‎ ارديبهشت‌‏‎ تا21‏‎ روز 18‏‎ از‏‎ شركت‌ 16بازيكن‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎ قشم‌‏‎ جزيره‌‏‎ در‏‎ جاري‌‏‎
كامران‌‏‎ حساس‌ ، ‏‎ جلال‌‏‎ كبير ، ‏‎ آيدين‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ محمدرضا‏‎
مجيد‏‎ ايماني‌ ، ‏‎ ميثم‌‏‎ تاجيك‌ ، ‏‎ پويا‏‎ بابك‌مرادي‌ ، ‏‎ جمشيدوند ، ‏‎
سعيدي‌ ، ‏‎ احمد‏‎ مرشد ، ‏‎ زندي‌ ، ابراهيم‌‏‎ ايمان‌‏‎ رضايي‌ ، ‏‎ علي‌‏‎ باراني‌ ، ‏‎
محمد‏‎ ايوبي‌و‏‎ حشمت‌الله‌‏‎ خانچي‌ ، ‏‎ نسيم‌‏‎ مجلسين‌ ، ‏‎ سيدعلي‌‏‎
.شده‌اند‏‎ دعوت‌‏‎ اردو‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ شاهسون‌‏‎
در‏‎ اجرا‏‎ به‌‏‎ مسابقه‌‏‎ تا‏‎ تمرين‌‏‎ از‏‎ طرح‌‏‎ همچنين‌‏‎ اردو‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
و‏‎ بسكتبال‌‏‎ نوين‌‏‎ تفكرات‌‏‎ توسعه‌‏‎ هدف‌‏‎ با‏‎ طرح‌‏‎ اين‌‏‎آمد‏‎ خواهد‏‎
و‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ روش‌‏‎ و‏‎ برنامه‌ها‏‎ بااهداف‌ ، ‏‎ مربيان‌‏‎ آشنايي‌‏‎
.مي‌شود‏‎ انجام‌‏‎ وجوانان‌‏‎ اميد‏‎ تيمهاي‌‏‎ تمرينات‌‏‎ اجراي‌‏‎
مهارتهاي‌‏‎ از‏‎ تمرين‌‏‎ اجرايي‌‏‎ روش‌‏‎ مرحله‌‏‎ سه‌‏‎ شامل‌‏‎ طرح‌‏‎ اين‌‏‎
تمرينات‌‏‎ براساس‌‏‎ مسابقه‌‏‎ هدايت‌‏‎ روش‌‏‎ كارگروهي‌ ، ‏‎ تا‏‎ فردي‌‏‎
تحليل‌‏‎ و‏‎ تجزيه‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ انجام‌تمرينات‌‏‎ روش‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ انجام‌‏‎
.است‌‏‎ مسابقه‌‏‎
سال‌ 2000‏‎ جوانان‌‏‎ تيم‌‏‎ اردوي‌‏‎ در‏‎ بازيكن‌‏‎ ‎‏‏20‏‎
از‏‎ ايران‌‏‎ جوانان‌ 2000‏‎ بسكتبال‌‏‎ تيم‌‏‎ اردوي‌‏‎ مرحله‌‏‎ سومين‌‏‎
آزادي‌‏‎ ورزشي‌‏‎ مجموعه‌‏‎ در‏‎ جاري‌‏‎ ماه‌‏‎ تا24ارديبهشت‌‏‎ روز 21‏‎
.مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ تهران‌‏‎
شده‌‏‎ دعوت‌‏‎ زير‏‎ شرح‌‏‎ به‌‏‎ بازيكن‌‏‎ از 20‏‎ اردو‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ براي‌‏‎
بنكدارپور‏‎ عادل‌‏‎ و‏‎ جوادي‌‏‎ مهدي‌‏‎ داوري‌ ، ‏‎ جواد‏‎ صفي‌ ، ‏‎ اميد‏‎:است‌‏‎
پيچيده‌ ، ‏‎ صفا‏‎ قهرماني‌ ، ‏‎ بابك‌‏‎ هنردوست‌ ، ‏‎ اصفهان‌ ، عليرضا‏‎ از‏‎
و‏‎ طهماسيان‌‏‎ هراچ‌‏‎ داودداودپور ، ‏‎ بهرامي‌ ، ‏‎ نيكخواه‌‏‎ آيدين‌‏‎
از‏‎ آفاق‌‏‎ اكبرآبادي‌ ، حامد‏‎ وحيد‏‎ تهران‌ ، ‏‎ از‏‎ جو‏‎ آريا‏‎ افشين‌‏‎
و‏‎ برادري‌‏‎ آرش‌‏‎ كاران‌ ، ‏‎ صيفي‌‏‎ هيوا‏‎ نوربخش‌ ، ‏‎ رضا‏‎ خراسان‌ ، ‏‎
و‏‎ خوزستان‌‏‎ از‏‎ كريم‌‏‎ محسن‌‏‎ كردستان‌ ، ‏‎ از‏‎ حامدسهرابنژاد‏‎
.گلستان‌‏‎ از‏‎ پيرعلي‌‏‎ ميلاد‏‎
جوانان‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ شهرستاني‌‏‎ مربي‌‏‎ سه‌‏‎
تهران‌ ، ‏‎ از‏‎ درده‌‏‎ مهدي‌‏‎ آقايان‌‏‎ از‏‎ بسكتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎
به‌‏‎ خوزستان‌‏‎ از‏‎ ملايي‌‏‎ عليرضا‏‎ و‏‎ اصفهان‌‏‎ از‏‎ اماني‌‏‎ سينا‏‎
از‏‎ كه‌‏‎ جوانان‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ دراردوي‌‏‎ مربيان‌‏‎ با‏‎ همكاري‌‏‎ منظور‏‎
مجموعه‌‏‎ سالن‌بسكتبال‌‏‎ در‏‎ جاري‌‏‎ ماه‌‏‎ ارديبهشت‌‏‎ تا24‏‎ روز 21‏‎
.آمد‏‎ عمل‌‏‎ به‌‏‎ دعوت‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ برگزار‏‎ تهران‌‏‎ آزادي‌‏‎ ورزشي‌‏‎
قبرس‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ اميد‏‎ تيم‌‏‎
سال‌‏‎ زير 22‏‎ اميد‏‎ تيم‌‏‎ بسكتبال‌ ، ‏‎ فدراسيون‌‏‎ هماهنگي‌‏‎ با‏‎
كشور‏‎ به‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ تورنمنت‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ جهت‌‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎
تا 3‏‎ ارديبهشت‌‏‎ روز28‏‎ از‏‎ مسابقات‌‏‎ اين‌‏‎.‎مي‌كند‏‎ سفر‏‎ قبرس‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎ خردادماه‌‏‎

پينگ‌پنگ‌‏‎ فاتح‌‏‎ الف‌‏‎ تهران‌‏‎
شد‏‎ معلولان‌‏‎ و‏‎ جانبازان‌‏‎


قهرماني‌‏‎ پينگ‌پنگ‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ دوره‌‏‎ نوزدهمين‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
تهران‌‏‎ تيم‌‏‎ قهرماني‌‏‎ با‏‎ ديروز‏‎ ايران‌‏‎ معلولان‌‏‎ و‏‎ جانبازان‌‏‎
ايستاده‌‏‎ كلاس‌‏‎ در 5‏‎ كه‌‏‎ پيكارها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎رسيد‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ الف‌‏‎
.كردند‏‎ كسب‏‎ را‏‎ سوم‌‏‎ تا‏‎ عنوان‌هاي‌اول‌‏‎ زير‏‎ نفرات‌‏‎ شد ، ‏‎ برگزار‏‎
محمدحسن‌‏‎ -‎خراسان‌ 2‏‎ از‏‎ كوثري‌‏‎ كيقباد‏‎ -‎ايستاده‌1‏‎ كلاس‌ 6‏‎
.الف‌‏‎ تهران‌‏‎ طهماسبي‌از‏‎ علي‌‏‎ -‎گيلان‌ 3‏‎ از‏‎ زماني‌‏‎
-شرقي‌ 2‏‎ آذربايجان‌‏‎ از‏‎ محرمي‌‏‎ حميد‏‎ -‎ايستاده‌1‏‎ كلاس‌ 7‏‎
.مركزي‌‏‎ استان‌‏‎ از‏‎ رضايي‌‏‎ داود‏‎-‎خراسان‌ 3‏‎ از‏‎ كيومرثي‌‏‎ كيومرث‌‏‎
كريم‌‏‎ -‎الف‌ 2‏‎ تهران‌‏‎ از‏‎ زين‌الدين‌‏‎ علي‌‏‎ -ايستاده‌1‏‎ كلاس‌ 8‏‎
و‏‎ چهارمحال‌‏‎ از‏‎ فاتحي‌‏‎ براتعلي‌‏‎-‎شرقي‌ 3‏‎ آذربايجان‌‏‎ از‏‎ نجفي‌‏‎
.بختياري‌‏‎
رهبري‌‏‎ بهنام‌‏‎ -‎كرج‌ 2‏‎ از‏‎ عليمرداني‌‏‎ عباس‌‏‎ -‎ايستاده‌1‏‎ كلاس‌ 9‏‎
:ايستاده‌‏‎ مازندران‌كلاس‌ 10‏‎ از‏‎ محمدرضازارعي‌‏‎ -‎اصفهان‌ 3‏‎ از‏‎
عبدل‌‏‎ -‎كرج‌ 3‏‎ از‏‎ نيكخواه‌‏‎ مهدي‌‏‎ -‎زنجان‌ 2‏‎ از‏‎ گروسي‌‏‎ مسعود‏‎ -‎‏‏1‏‎
.بختياري‌‏‎ و‏‎ چهارمحال‌‏‎ خودسوزاز‏‎

مازندران‌‏‎ و‏‎ كرمانشاه‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎
مي‌روند‏‎ پيش‌‏‎ بي‌شكست‌‏‎


ايران‌‏‎ اميدهاي‌‏‎ واليبال‌‏‎
اميدهاي‌‏‎ اول‌‏‎ دسته‌‏‎ قهرماني‌‏‎ واليبال‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
با‏‎.‎دارد‏‎ جريان‌‏‎ كرمانشاه‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ شركت‌ 8‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ ايران‌‏‎
مازندران‌ ، ‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ آن‌‏‎ طي‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ پيگيري‌‏‎ ديدارهايي‌‏‎ برگزاري‌‏‎
پيروز‏‎ خود‏‎ حريفان‌‏‎ بر‏‎ تهران‌‏‎ و‏‎ شرقي‌‏‎ آذربايجان‌‏‎ كرمانشاه‌ ، ‏‎
.شدند‏‎
گيم‌‏‎ در 3‏‎ رقابت‌ها‏‎ اين‌‏‎ قهرماني‌‏‎ اميدهاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ تهران‌‏‎ تيم‌‏‎
بر‏‎ بر 15‏‎ و 25‏‎ بر 19‏‎ بر 23 ، 25‏‎ امتيازهاي‌ 25‏‎ با‏‎ و‏‎ پياپي‌‏‎
.شد‏‎ چيره‌‏‎ خراسان‌‏‎ تيم‌‏‎
با‏‎ و‏‎ نتيجه‌‏‎ همين‌‏‎ با‏‎ رقابت‌ها‏‎ اين‌‏‎ ميزبان‌‏‎ كرمانشاه‌‏‎ تيم‌‏‎
مركزي‌‏‎ تيم‌‏‎ بر‏‎ بر 18‏‎ و 25‏‎ بر 14‏‎ بر 19 ، 25‏‎ امتيازهاي‌ 25‏‎
.كرد‏‎ غلبه‌‏‎
بر‏‎ بر 2‏‎ مازندران‌ 3‏‎ تيم‌‏‎ انجام‌شده‌‏‎ ديدارهاي‌‏‎ ديگر‏‎ در‏‎
از‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ شرقي‌ 3‏‎ آذربايجان‌‏‎ تيم‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ غلبه‌‏‎ تهران‌‏‎ توابع‌‏‎
تيم‌‏‎ سه‌‏‎ رقابتها‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ روز‏‎ سه‌‏‎ گذشت‌‏‎ با‏‎.‎گذشت‌‏‎ خوزستان‌‏‎ سد‏‎
.روند‏‎ مي‌‏‎ پيش‌‏‎ شكست‌‏‎ بي‌‏‎ مازندران‌‏‎ و‏‎ كرمانشاه‌‏‎ ‎‏‏،‏‎ تهران‌‏‎
دوم‌‏‎ دسته‌‏‎ اميد‏‎ تيمهاي‌‏‎ واليبال‌‏‎ مسابقات‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ همچنين‌‏‎
.شد‏‎ انجام‌‏‎ ديگر‏‎ ديدار‏‎ سه‌‏‎ كشور‏‎
داد ، ‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ زنجان‌‏‎ صفر‏‎ بر‏‎ سه‌‏‎ يزد‏‎ ديدارها ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
و‏‎ شد‏‎ پيروز‏‎ اصفهان‌‏‎ بر‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ سه‌‏‎ نتيجه‌‏‎ با‏‎ غربي‌‏‎ آذربايجان‌‏‎
.كرد‏‎ غلبه‌‏‎ گيلان‌‏‎ بر‏‎ صفر‏‎ بر‏‎ سه‌‏‎ گلستان‌‏‎ استان‌‏‎
بافق‌‏‎ شهر‏‎ در‏‎ كشور‏‎ دوم‌‏‎ دسته‌‏‎ اميد‏‎ تيمهاي‌‏‎ واليبال‌‏‎ مسابقات‌‏‎
.دارند‏‎ شركت‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ هفت‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ آغاز‏‎ يزد‏‎ استان‌‏‎
و‏‎ غربي‌‏‎ آذربايجان‌‏‎ گلستان‌ ، ‏‎ قزوين‌ ، ‏‎ يزد ، ‏‎ اصفهان‌ ، ‏‎ گيلان‌ ، ‏‎
رقابت‌ها‏‎ از‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ شركت‌كننده‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ زنجان‌ ، ‏‎
.هستند‏‎


Copyright; 1999 HAMSHAHRI, All rights reserved.
Web design and hosting by Hamshahri Computer Center.