شماره‌ 1871‏‎ ‎‏‏،‏‎8 Jul 1999 تير 1378 ، ‏‎ پنجشنبه‌ 17‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Business
Stocks
Sports
World Sports
Science/Culture
Arts
Environment
Articles
Last Page
روحانيت‌‏‎ دادسراي‌ويژه‌‏‎ حكم‌‏‎ با‏‎
شد‏‎ توقيف‌‏‎ سلام‌‏‎ روزنامه‌‏‎

ازنمايندگان‌‏‎ صنفي‌روزنامه‌نگاران‌‏‎ انجمن‌‏‎ درخواست‌‏‎
را‏‎ مطبوعات‌‏‎ قانون‌‏‎ اصلاحيه‌‏‎ طرح‌‏‎
بگذاريد‏‎ مسكوت‌‏‎

!سرقت‌‏‎

كودكان‌‏‎ شدن‌‏‎ ربوده‌‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎
كودكان‌‏‎ :‎شده‌اند‏‎ جدا‏‎ هم‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ والديني‌‏‎ توسط‏‎
بايد‏‎ كشور‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ به‌‏‎ سفر‏‎ براي‌‏‎ انگليسي‌‏‎
باشند‏‎ داشته‌‏‎ گذرنامه‌‏‎

است‌‏‎ فراگرفته‌‏‎ خشونت‌‏‎ را‏‎ آرژانتين‌‏‎ پايتخت‌‏‎

بازداشت‌‏‎ ساعت‌‏‎ از 24‏‎ بعد‏‎ روزنامه‌نگار‏‎ ‎‏‏3‏‎
شدند‏‎ آزاد‏‎

روحانيت‌‏‎ دادسراي‌ويژه‌‏‎ حكم‌‏‎ با‏‎
شد‏‎ توقيف‌‏‎ سلام‌‏‎ روزنامه‌‏‎


از‏‎ اسلامي‌‏‎ سعيد‏‎ خط‏‎ به‌‏‎ نامه‌‏‎:‎سلام‌‏‎ سردبيري‌‏‎ شوراي‌‏‎ عضو‏‎ عبدي‌‏‎
است‌‏‎ محرمانه‌‏‎ مهر‏‎ هرگونه‌‏‎ فاقد‏‎ و‏‎ مشاورين‌‏‎ حوزه‌‏‎
ويژه‌‏‎ دادسراي‌‏‎ اسلامي‌‏‎ سعيد‏‎ نامه‌‏‎ درج‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎:‎اجتماعي‌‏‎ گروه‌‏‎
مبني‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ قانون‌‏‎ ماده‌ 6‏‎ بند 6‏‎ به‌‏‎ استناد‏‎ با‏‎ روحانيت‌‏‎
محرمانه‌ ، ‏‎ مسائل‌‏‎ و‏‎ دستورها‏‎ و‏‎ اسناد‏‎ انتشار‏‎ و‏‎ نمودن‌‏‎ فاش‌‏‎ بر‏‎
.كرد‏‎ تعطيل‌‏‎ موقت‌‏‎ به‌طور‏‎ را‏‎ سلام‌‏‎ روزنامه‌‏‎
شوراي‌‏‎ عضو‏‎ عبدي‌‏‎ عباس‌‏‎ زمينه‌‏‎ همين‌‏‎ در‏‎ ما‏‎ خبرنگار‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
چاپ‌‏‎:‎گفت‌‏‎ خبرنگاران‌‏‎ با‏‎ گفت‌وگو‏‎ در‏‎ سلام‌‏‎ روزنامه‌‏‎ سردبيري‌‏‎
نبوده‌‏‎ محرمانه‌‏‎ اسرار‏‎ افشاي‌‏‎ به‌هيچ‌وجه‌‏‎ اسلامي‌‏‎ سعيد‏‎ نامه‌‏‎
بوده‌‏‎ محرمانه‌‏‎ مهر‏‎ هرگونه‌‏‎ فاقد‏‎ و‏‎ دست‌نويس‌‏‎ نامه‌اي‌‏‎ بلكه‌‏‎
.است‌‏‎
باشد‏‎ داشته‌‏‎ وجود‏‎ نامه‌‏‎ دو‏‎ بايد‏‎ "احتمالا‏‎:كرد‏‎ اضافه‌‏‎ وي‌‏‎
تايپي‌‏‎ نامه‌‏‎ ديگر‏‎ و‏‎ كرده‌ايم‌‏‎ چاپ‌‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ دست‌نويس‌‏‎ نامه‌‏‎ يكي‌‏‎
.است‌‏‎ بوده‌‏‎ كامل‌تر‏‎ "احتمالا‏‎ كه‌‏‎
كرده‌‏‎ اعلام‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎ كه‌‏‎ سئوال‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
مشاورين‌‏‎ حوزه‌‏‎ از‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ اسلامي‌‏‎ سعيد‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ نامه‌‏‎ است‌‏‎
و‏‎ مي‌كرده‌‏‎ كار‏‎ مشاورين‌‏‎ حوزه‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ سعيد‏‎:گفت‌‏‎ بوده‌‏‎
.است‌‏‎ بوده‌‏‎ وي‌‏‎ خط‏‎ به‌‏‎ نامه‌‏‎
و‏‎ سر‏‎ ما‏‎ معتقدند‏‎ برخي‌‏‎ اگر‏‎:گفت‌‏‎ سلام‌‏‎ سردبيري‌‏‎ شوراي‌‏‎ عضو‏‎
هم‌‏‎ ما‏‎ تا‏‎ كنند‏‎ منتشر‏‎ را‏‎ نامه‌‏‎ اصل‌‏‎ زده‌ايم‌‏‎ را‏‎ نامه‌‏‎ ته‌‏‎
.كرديم‌‏‎ چاپ‌‏‎ كامل‌‏‎ را‏‎ نامه‌‏‎ ما‏‎ چيست‌‏‎ غيرجناحي‌‏‎ نامه‌‏‎ بفهميم‌‏‎
او‏‎ اينكه‌‏‎ و‏‎ سلام‌‏‎ روزنامه‌‏‎ شب‏‎ سردبير‏‎ دستگيري‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
مي‌تواند‏‎ روحانيت‌‏‎ ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ آيا‏‎ و‏‎ است‌‏‎ بوده‌‏‎ غيرروحاني‌‏‎
قبول‌‏‎ را‏‎ ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ اصل‌‏‎ اگر‏‎:‎گفت‌‏‎ كند‏‎ بازداشت‌‏‎ را‏‎ وي‌‏‎
.كنيد‏‎ قبول‌‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ بخش‌‏‎ اين‌‏‎ بايد‏‎ مي‌كنيد‏‎
مطبوعات‌‏‎ قانون‌‏‎ تغيير‏‎ طرح‌‏‎ با‏‎ نامه‌‏‎ اين‌‏‎ ارتباط‏‎ مورد‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
هزينه‌‏‎ بايد‏‎ كنند‏‎ تصويب‏‎ را‏‎ طرحي‌‏‎ مي‌خواهند‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎:‎گفت‌‏‎
به‌‏‎ طرح‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌دانم‌‏‎ بعيد‏‎ من‌‏‎ هرچند‏‎ بپردازند‏‎ نيز‏‎ آنرا‏‎
.برسد‏‎ نهايت‌‏‎
اينكه‌‏‎ براي‌‏‎:افزود‏‎ رابطه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ دليل‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ عبدي‌‏‎
.است‌‏‎ نشده‌‏‎ عمل‌‏‎ وارد‏‎ توان‌‏‎ تمام‌‏‎ با‏‎ قوا‏‎ موازنه‌‏‎
كدام‌‏‎ مي‌دهيد‏‎ احتمال‌‏‎ سلام‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ اينكه‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ عبدي‌‏‎
به‌‏‎ من‌‏‎:گفت‌‏‎ شوند‏‎ توقيف‌‏‎ و‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎ فشار‏‎ تحت‌‏‎ روزنامه‌ها‏‎
.مي‌شود‏‎ منتشر‏‎ ديگر‏‎ روزنامه‌‏‎ چند‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ فكر‏‎ اين‌‏‎
است‌‏‎ حاكي‌‏‎ سلام‌‏‎ موقت‌‏‎ توقيف‌‏‎ چگونگي‌‏‎ از‏‎ ما‏‎ خبرنگار‏‎ گزارش‌‏‎
روز‏‎ سلام‌ ، ‏‎ روزنامه‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ سعيد‏‎ نامه‌‏‎ چاپ‌‏‎ به‌دنبال‌‏‎
روحانيت‌ ، ‏‎ ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ (چهارشنبه‌ 16/4/78‏‎)‎ گذشته‌‏‎
نامه‌ ، ‏‎ ماهيت‌‏‎ درباره‌‏‎ و‏‎ احضار‏‎ را‏‎ سلام‌‏‎ روزنامه‌‏‎ مديرمسئول‌‏‎
مديريت‌‏‎ از‏‎ را‏‎ سئوالهايي‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ دسترسي‌‏‎ چگونگي‌‏‎ و‏‎ كيف‌‏‎ و‏‎ كم‌‏‎
:گفت‌‏‎ مورد‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ خوئينيها‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎.‎كرد‏‎ مطرح‌‏‎ روزنامه‌‏‎
فرد‏‎ از‏‎ ما‏‎ موثق‌‏‎ شناخت‌‏‎ و‏‎ واصله‌‏‎ نامه‌‏‎ محتواي‌‏‎ به‌‏‎ باتوجه‌‏‎
مديريت‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ و‏‎ آزادي‌‏‎ با‏‎ ضديت‌‏‎ در‏‎ نامه‌‏‎ نويسنده‌‏‎ و‏‎ مذكور‏‎
سعيد‏‎ طرف‌‏‎ از‏‎ مذكور‏‎ نامه‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ حاصل‌‏‎ اطمينان‌‏‎ روزنامه‌‏‎
نامه‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ باتوجه‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ نوشته‌‏‎ معدوم‌‏‎ اسلامي‌‏‎
و‏‎ بوده‌‏‎ بودن‌‏‎ محرمانه‌‏‎ از‏‎ نشانه‌اي‌‏‎ هرگونه‌‏‎ فاقد‏‎ رسيده‌‏‎
به‌‏‎ فاكس‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ بوده‌‏‎ دست‌نويس‌‏‎ نامه‌‏‎ يك‌‏‎ "صرفا‏‎
اقتضاء‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ تعهد‏‎ و‏‎ است‌‏‎ رسيده‌‏‎ روزنامه‌‏‎ تحريريه‌‏‎
مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ به‌ويژه‌‏‎ و‏‎ ملت‌‏‎ و‏‎ عمومي‌‏‎ افكار‏‎ كه‌‏‎ مي‌كرد‏‎
محدوديت‌ها‏‎ اين‌گونه‌‏‎ پشت‌‏‎ كه‌‏‎ دستهايي‌‏‎ و‏‎ نامه‌‏‎ اين‌‏‎ ماهيت‌‏‎ از‏‎
خبر‏‎ آن‌‏‎ انتشار‏‎ به‌‏‎ تصميم‌‏‎ لذا‏‎ شوند ، ‏‎ مطلع‌‏‎ موضوع‌‏‎ از‏‎ هستند‏‎
.شد‏‎ گرفته‌‏‎
از‏‎ ديروز‏‎ بعدازظهر‏‎ ساعت‌ 8‏‎ در‏‎:‎مي‌افزايد‏‎ گزارش‌‏‎ اين‌‏‎
كه‌‏‎ دادند‏‎ اطلاع‌‏‎ شفاهي‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ گرفتند‏‎ تماس‌‏‎ ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎
را‏‎ "سلام‌‏‎" انتشار‏‎ عدم‌‏‎ دستور‏‎ ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ دادستان‌‏‎
شد‏‎ خواهد‏‎ ارسال‌‏‎ روزنامه‌‏‎ براي‌‏‎ "كتبا‏‎ حكم‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ داده‌اند‏‎
مبني‌‏‎ روحانيت‌‏‎ ويژه‌‏‎ دادستان‌‏‎ نامه‌‏‎ بعدازظهر‏‎ ساعت‌ 9‏‎ در‏‎ كه‌‏‎
دفتر‏‎ در‏‎ ثانوي‌‏‎ اطلاع‌‏‎ تا‏‎ سلام‌‏‎ روزنامه‌‏‎ توقيف‌‏‎ قرار‏‎ بر‏‎
.گرديد‏‎ ابلاغ‌‏‎ مديرمسئول‌‏‎ به‌‏‎ روزنامه‌‏‎
ويسي‌‏‎ مراد‏‎ آقاي‌‏‎ بعدازظهر‏‎ ساعت‌ 5/4‏‎ ديروز‏‎ است‌ ، ‏‎ گفتني‌‏‎
ويژه‌‏‎ دادسراي‌‏‎ ماموران‌‏‎ از‏‎ نفر‏‎ سه‌‏‎ توسط‏‎ روزنامه‌‏‎ شب‏‎ مسئول‌‏‎
زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ گرديد‏‎ هدايت‌‏‎ دادسرا‏‎ به‌‏‎ و‏‎ بازداشت‌‏‎ روحانيت‌‏‎
مبني‌‏‎ مربوطه‌‏‎ قاضي‌‏‎ براي‌‏‎ روزنامه‌‏‎ مديرمسئول‌‏‎ تلفني‌‏‎ توضيحات‌‏‎
توجه‌‏‎ و‏‎ بحث‌‏‎ مورد‏‎ خبر‏‎ درج‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ هرگونه‌‏‎ عدم‌‏‎ بر‏‎
نگرديد‏‎ واقع‌‏‎ موءثر‏‎ روزنامه‌‏‎ مديرمسئول‌‏‎ به‌‏‎ مسئوليت‌ها‏‎ كليه‌‏‎
.است‌‏‎ نشده‌‏‎ آزاد‏‎ هنوز‏‎ ساعت‌‏‎ اين‌‏‎ تا‏‎ و‏‎

ازنمايندگان‌‏‎ صنفي‌روزنامه‌نگاران‌‏‎ درخواست‌انجمن‌‏‎
را‏‎ مطبوعات‌‏‎ قانون‌‏‎ اصلاحيه‌‏‎ طرح‌‏‎
بگذاريد‏‎ مسكوت‌‏‎


در‏‎ ايران‌‏‎ روزنامه‌نگاران‌‏‎ صنفي‌‏‎ انجمن‌‏‎:اجتماعي‌‏‎ گروه‌‏‎
طرح‌‏‎ ماندن‌‏‎ مسكوت‌‏‎ درخواست‌‏‎ مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ به‌‏‎ نامه‌اي‌‏‎
:است‌‏‎ ذيل‌‏‎ شرح‌‏‎ به‌‏‎ نامه‌‏‎ اين‌‏‎ متن‌‏‎نمود‏‎ را‏‎ مطبوعات‌‏‎ اصلاح‌‏‎
به‌ويژه‌‏‎ كشور‏‎ فكر‏‎ اهل‌‏‎ مكرر‏‎ درخواستهاي‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎
قانون‌‏‎ اصلاح‌‏‎ طرح‌‏‎ كليات‌‏‎ جرايد ، ‏‎ ارباب‏‎ و‏‎ روزنامه‌نگاران‌‏‎
بدون‌‏‎ كه‌‏‎ طرحهايي‌‏‎ چنين‌‏‎ تصويب‏‎.گذشت‌‏‎ مجلس‌‏‎ تصويب‏‎ از‏‎ مطبوعات‌‏‎
شده‌‏‎ تدوين‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ اهالي‌‏‎ و‏‎ كارشناسان‌‏‎ نظرات‌‏‎ نقطه‌‏‎ ملاحظه‌‏‎
و‏‎ تنگ‌‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ سالم‌‏‎ فعاليتهاي‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ عرصه‌‏‎ مي‌تواند‏‎
.كند‏‎ روبه‌رو‏‎ جدي‌‏‎ مشكلات‌‏‎ با‏‎ را‏‎ قلم‌‏‎ اصحاب‏‎
محترم‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ از‏‎ ايران‌‏‎ روزنامه‌نگاران‌‏‎ صنفي‌‏‎ انجمن‌‏‎
در‏‎ تا‏‎ بماند‏‎ مسكوت‌‏‎ مدتي‌‏‎ براي‌‏‎ مذكور‏‎ طرح‌‏‎ دارد‏‎ درخواست‌‏‎
تنش‌هاي‌‏‎ از‏‎ دور‏‎ و‏‎ آرام‌‏‎ فضاي‌‏‎ در‏‎ بتوان‌‏‎ شده‌‏‎ ايجاد‏‎ فرصت‌‏‎
اهالي‌‏‎ و‏‎ دست‌اندركاران‌‏‎ مسئولان‌ ، ‏‎ كارشناسي‌‏‎ نظريات‌‏‎ سياسي‌‏‎
ارائه‌‏‎ و‏‎ مطبوعات‌‏‎ قانون‌‏‎ بيشتر‏‎ چه‌‏‎ هر‏‎ غناي‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ مطبوعات‌‏‎
جمع‌آوري‌‏‎ روزنامه‌نگاران‌‏‎ فعاليت‌‏‎ براي‌‏‎ مطلوبتر‏‎ راهكارهاي‌‏‎
قوانين‌ ، ‏‎ تدوين‌‏‎ در‏‎ شتابزدگي‌‏‎ شك‌‏‎ بدون‌‏‎.‎داد‏‎ قرار‏‎ توجه‌‏‎ مورد‏‎ و‏‎
.مي‌دهد‏‎ قرار‏‎ جديدتري‌‏‎ معضلات‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎ مجلس‌‏‎
تفكرهاي‌‏‎ و‏‎ سليقه‌ها‏‎ و‏‎ گرايشها‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ حال‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎
زمينه‌ساز‏‎ مي‌تواند‏‎ اصلاحي‌‏‎ طرح‌‏‎ مفاد‏‎ تنظيم‌‏‎ در‏‎ مختلف‌‏‎
.باشد‏‎ كامل‌‏‎ و‏‎ جامع‌‏‎ قانوني‌‏‎ ارائه‌‏‎
"قبلا‏‎ كه‌‏‎ همانگونه‌‏‎ ايران‌‏‎ روزنامه‌نگاران‌‏‎ صنفي‌‏‎ انجمن‌‏‎
منطبق‌‏‎ طرحي‌‏‎ تدوين‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ مجلس‌‏‎ دارد‏‎ آمادگي‌‏‎ كرده‌‏‎ اعلام‌‏‎
و‏‎ خارجي‌‏‎ و‏‎ داخلي‌‏‎ متحول‌‏‎ شرايط‏‎ اساسي‌ ، ‏‎ قانون‌‏‎ با‏‎
شغلي‌‏‎ امنيت‌‏‎ و‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ استقلال‌‏‎ تامين‌كننده‌‏‎
و‏‎ نظارتي‌‏‎ وظيفه‌‏‎ انجام‌‏‎ در‏‎ ومطبوعات‌‏‎ روزنامه‌نگاران‌‏‎
.دهد‏‎ ياري‌‏‎ اطلاع‌رساني‌‏‎

!سرقت‌‏‎

پيدا‏‎ گسترده‌تري‌‏‎ ابعاد‏‎ روز‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ مشكل‌‏‎ يك‌‏‎ بررسي‌‏‎
مي‌كند‏‎

مردم‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ جامعه‌‏‎ موضوعات‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ مسئله‌‏‎ :‎اشاره‌‏‎
را‏‎ اجتماعي‌‏‎ مسائل‌‏‎ افراد‏‎ البته‌‏‎.‎كند‏‎ تغيير‏‎ دارند‏‎ دوست‌‏‎
يك‌‏‎ در‏‎ پديده‌ ، ‏‎ يك‌‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎.‎مي‌بينند‏‎ متفاوتي‌‏‎ به‌طور‏‎
جامعه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ درحالي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎ شود‏‎ تلقي‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ مسئله‌‏‎ جامعه‌ ، ‏‎
عيني‌‏‎ شرايط‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ ديد‏‎ تفاوت‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ نباشد‏‎ چنين‌‏‎ ديگر‏‎
.است‌‏‎ آمده‌‏‎ به‌دست‌‏‎ تجربه‌‏‎ ازطريق‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ جامعه‌‏‎ مردم‌‏‎
مي‌كنند‏‎ زندگي‌‏‎ هم‌‏‎ كنار‏‎ انسانها‏‎ كه‌‏‎ هركجا‏‎ هرحال‌ ، ‏‎ به‌‏‎
برتري‌جويي‌‏‎ حس‌‏‎ از‏‎ برخاسته‌‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ ايجاد‏‎ مسئله‌‏‎
مطرح‌‏‎ به‌گونه‌اي‌‏‎ دارند‏‎ دوست‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ انسانها‏‎ خودبيني‌‏‎ و‏‎
هر‏‎ به‌‏‎ دست‌‏‎ روحي‌‏‎ هيجانات‌‏‎ و‏‎ نيازها‏‎ برآوردن‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ باشند‏‎
است‌‏‎ مهم‌‏‎ آنچه‌‏‎ ولي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎ است‌‏‎ طبيعي‌‏‎ امري‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ مي‌زنند‏‎ اقدامي‌‏‎
هر‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آن‌‏‎ با‏‎ برخورد‏‎ نحوه‌‏‎ و‏‎ مشكل‌‏‎ ريشه‌يابي‌‏‎
به‌‏‎ گزارش‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎مي‌كنند‏‎ برخورد‏‎ به‌نوعي‌‏‎ آن‌‏‎ با‏‎ جامعه‌اي‌‏‎
حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مي‌پردازيم‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ مسائل‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ بررسي‌‏‎
مي‌كنيم‌‏‎ سعي‌‏‎ گزارش‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎دارد‏‎ وجود‏‎ ما‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎
به‌‏‎ افراد‏‎ از‏‎ بعضي‌‏‎ ما‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ چرا‏‎ و‏‎ چيست‌؟‏‎ سرقت‌‏‎ بشناسيم‌‏‎
.مي‌آورند‏‎ روي‌‏‎ آن‌‏‎
ايجاد‏‎ قانون‌‏‎ سايه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ نظمي‌‏‎ و‏‎ ضوابط‏‎ براساس‌‏‎ جامعه‌‏‎ افراد‏‎
ضوابط‏‎ به‌‏‎ عده‌اي‌‏‎ حال‌‏‎.‎مي‌كنند‏‎ زندگي‌‏‎ يكديگر‏‎ كنار‏‎ در‏‎ شده‌‏‎
از‏‎ ديگر‏‎ گروهي‌‏‎ و‏‎ مي‌كنند‏‎ عمل‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ پاي‌بندند‏‎ قوانين‌‏‎ و‏‎
ضوابط‏‎ و‏‎ اصول‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ افرادي‌‏‎ اين‌رو‏‎ از‏‎.‎مي‌كنند‏‎ تخطي‌‏‎ آن‌‏‎
.مي‌شوند‏‎ خوانده‌‏‎ منحرف‌‏‎ يا‏‎ كجرو‏‎ مي‌كنند‏‎ سرپيچي‌‏‎ اجتماعي‌‏‎
ارائه‌‏‎ را‏‎ گوناگوني‌‏‎ تعاريف‌‏‎ كارشناسان‌‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
كه‌‏‎ رفتاري‌‏‎ از‏‎ است‌‏‎ عبارت‌‏‎ انحراف‌‏‎":‎معتقدند‏‎ آنان‌‏‎.‎مي‌دهند‏‎
يا‏‎ و‏‎ اجتماعي‌‏‎ هنجارهاي‌‏‎ با‏‎ و‏‎ نداشته‌‏‎ نرمال‌‏‎ و‏‎ عادي‌‏‎ صورت‌‏‎
".باشد‏‎ نداشته‌‏‎ تطابق‌‏‎ عرضه‌شده‌‏‎ الگوهاي‌‏‎
افراد‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ هنجارهايي‌‏‎ جامعه‌اي‌‏‎ هر‏‎ در‏‎ "معمولا‏‎
عادي‌‏‎ فردي‌‏‎ روانشناسان‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ هستند ، ‏‎ آنها‏‎ رعايت‌‏‎ به‌‏‎ ملزم‌‏‎
را‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ تعيين‌شده‌‏‎ موازين‌‏‎ و‏‎ مقررات‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ خوانده‌‏‎
براين‌‏‎.‎كند‏‎ دوري‌‏‎ ديگران‌‏‎ حقوق‌‏‎ به‌‏‎ تجاوز‏‎ از‏‎ و‏‎ بشمارد‏‎ محترم‌‏‎
را‏‎ موازين‌‏‎ و‏‎ مقررات‌‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ كساني‌‏‎ منحرف‌‏‎ افراد‏‎ اساس‌‏‎
.مي‌گيرند‏‎ ناديده‌‏‎
انحرافات‌‏‎ ازجمله‌‏‎.‎.‎.‎و‏‎ سرقت‌‏‎ موادمخدر ، ‏‎ قاچاق‌‏‎ اعتياد ، ‏‎
در‏‎ آن‌‏‎ وسعت‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ جوامع‌‏‎ درهمه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اجتماعي‌‏‎
قضاوتهاي‌‏‎ فرهنگها‏‎ و‏‎ جوامع‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ متفاوت‌‏‎ مختلف‌ ، ‏‎ جوامع‌‏‎
.دارند‏‎ آنان‌‏‎ درجه‌‏‎ و‏‎ انحرافات‌‏‎ با‏‎ ارتباط‏‎ در‏‎ را‏‎ گوناگوني‌‏‎
.مي‌كند‏‎ تغيير‏‎ نيز‏‎ مكان‌‏‎ و‏‎ زمان‌‏‎ به‌‏‎ بستگي‌‏‎ انحرافات‌‏‎ همچنين‌‏‎
و‏‎ مكان‌‏‎ در‏‎ بايد‏‎ مسئله‌اي‌‏‎ هر‏‎ مي‌شود‏‎ گفته‌‏‎ دليل‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎
.آيد‏‎ به‌دست‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ درستي‌‏‎ نتايج‌‏‎ تا‏‎ شود‏‎ بررسي‌‏‎ خود‏‎ زمان‌‏‎
اجتماعي‌‏‎ انحراف‌‏‎ يك‌‏‎ سرقت‌‏‎
براي‌‏‎ را‏‎ زمينه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ آسيبهاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ سرقت‌‏‎
از‏‎ ناشي‌‏‎ معضل‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌كند ، ‏‎ فراهم‌‏‎ ديگر‏‎ انحرافات‌‏‎ پيدايش‌‏‎
.است‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ و‏‎ اقتصادي‌‏‎ اجتماعي‌ ، ‏‎ مختلف‌‏‎ عوامل‌‏‎
شكل‌‏‎ تغيير‏‎ طرف‌ ، ‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ مردم‌‏‎ آگاهي‌‏‎ و‏‎ ارتباطات‌‏‎ توسعه‌‏‎ با‏‎
ديگر ، ‏‎ طرف‌‏‎ از‏‎ افراد‏‎ توقعات‌‏‎ سطح‌‏‎ ارتقاء‏‎ و‏‎ اجتماعي‌‏‎ زندگي‌‏‎
در‏‎ زياده‌طلبي‌‏‎ روحيه‌‏‎ رشد‏‎ و‏‎ فردي‌‏‎ عواطف‌‏‎ گسيختگي‌‏‎ باعث‌‏‎
ولي‌‏‎ نباشد‏‎ علت‌‏‎ تنها‏‎ عامل‌‏‎ اين‌‏‎ شايد‏‎.‎است‌‏‎ گرديده‌‏‎ افراد‏‎
.مي‌باشد‏‎ عارضه‌‏‎ اين‌‏‎ بروز‏‎ در‏‎ موءثري‌‏‎ بسيار‏‎ عامل‌‏‎
گوناگوني‌‏‎ موارد‏‎ به‌‏‎ نشريات‌‏‎ حوادث‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ روزانه‌‏‎
خبرهاي‌‏‎ گرچه‌‏‎.است‌‏‎ پرداخته‌‏‎ سرقت‌‏‎ مسئله‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ برمي‌خوريم‌‏‎
در‏‎ معضل‌‏‎ اين‌‏‎ نشان‌دهنده‌‏‎ ولي‌‏‎ هستند‏‎ ناقص‌‏‎ "عموما‏‎ درج‌شده‌‏‎
.مي‌باشد‏‎ جامعه‌‏‎
تير‏‎ ماه‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ روزنامه‌‏‎ حوادث‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بررسي‌اي‌‏‎ طي‌‏‎
مختلف‌ 20‏‎ حوادث‌‏‎ بين‌‏‎ است‌‏‎ گرفته‌‏‎ صورت‌‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ مرداد‏‎ و‏‎
سن‌ ، ‏‎ خبرها‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎.‎مي‌باشد‏‎ سرقت‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ مورد‏‎
بررسي‌‏‎ براساس‌‏‎.‎است‌‏‎ نشده‌‏‎ مشخص‌‏‎ سرقت‌‏‎ نحوه‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ مكان‌‏‎ زمان‌ ، ‏‎
مادي‌ ، ‏‎ انگيزه‌‏‎ مورد‏‎ شده‌ 8‏‎ اعلام‌‏‎ مورد‏‎ ازبين‌ 20‏‎ شده‌‏‎ انجام‌‏‎
سارقين‌‏‎ انگيزه‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ مورد‏‎ و 11‏‎ غيرمادي‌‏‎ انگيزه‌‏‎ مورد‏‎ يك‌‏‎
.است‌‏‎ نشده‌‏‎ مشخص‌‏‎
اقتصادي‌‏‎ وضع‌‏‎ با‏‎ آن‌‏‎ مقايسه‌‏‎ و‏‎ جوامع‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ بامطالعه‌‏‎
جامعه‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ وضعيت‌‏‎ با‏‎ سرقت‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آن‌‏‎ نشان‌دهنده‌‏‎
نابسامان‌‏‎ وضعيت‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ جوامعي‌‏‎.‎دارد‏‎ مستقيم‌‏‎ ارتباط‏‎
بيشتر‏‎ مشابه‌‏‎ جرائم‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ سرقت‌‏‎ "معمولا‏‎ برخوردارند‏‎ اقتصادي‌‏‎
مادي‌‏‎ نيازهاي‌‏‎ افراد ، ‏‎ خريد‏‎ قدرت‌‏‎ كاهش‌‏‎ زيرا‏‎.‎مي‌شود‏‎ مشاهده‌‏‎
-معنوي‌‏‎ انگيزه‌هاي‌‏‎ گاه‌‏‎ گرچه‌‏‎.نمي‌برد‏‎ ازبين‌‏‎ را‏‎ افراد‏‎
اجتماعي‌‏‎ آسيبهاي‌‏‎ بروز‏‎ از‏‎ مانع‌‏‎ مي‌تواند‏‎ غيره‌‏‎ و‏‎ اعتقادي‌‏‎
نيازهاي‌‏‎ تامين‌‏‎ كه‌‏‎ بپذيريم‌‏‎ را‏‎ واقعيت‌‏‎ اين‌‏‎ بايد‏‎ ولي‌‏‎ شود‏‎
بايد‏‎ جامعه‌‏‎ دست‌اندركاران‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ انسان‌‏‎ هر‏‎ مسلم‌‏‎ حق‌‏‎ اوليه‌‏‎
.باشند‏‎ داشته‌‏‎ خاص‌‏‎ توجه‌‏‎ مسئله‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎
چيست‌؟‏‎ سرقت‌‏‎
خانه‌ها ، ‏‎ ديوار‏‎ از‏‎ رفتن‌‏‎ بالا‏‎ به‌‏‎ "صرفا‏‎ سرقت‌‏‎ گذشته‌‏‎ در‏‎
‎‏‏،‏‎ مي‌شد‏‎ اتلاق‌‏‎ اتومبيل‌‏‎ ربودن‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ كردن‌‏‎ افراد‏‎ جيب‏‎ در‏‎ دست‌‏‎
و‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ تغيير‏‎ سرقت‌‏‎ ابعاد‏‎ و‏‎ شكل‌‏‎ امروزه‌‏‎ كه‌‏‎ درحالي‌‏‎
حمله‌‏‎ مغازه‌ها ، ‏‎ و‏‎ بانكها‏‎ به‌‏‎ حمله‌‏‎ اخاذي‌ ، ‏‎ قالب‏‎ در‏‎ بيشتر‏‎
دزدي‌‏‎ و‏‎ منازل‌‏‎ از‏‎ سرقت‌‏‎ جاده‌ها ، ‏‎ و‏‎ عابرين‌خيابانها‏‎ به‌‏‎
گروهي‌‏‎ به‌صورت‌‏‎ "غالبا‏‎ كه‌‏‎ مي‌باشد‏‎ افراد‏‎ ربودن‌‏‎ و‏‎ اتومبيل‌‏‎
به‌‏‎ نيز‏‎ مواقع‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌باشد‏‎ اسلحه‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ و‏‎
.مي‌شود‏‎ منتهي‌‏‎ آدمكشي‌‏‎ و‏‎ قتل‌‏‎
:مي‌گويد‏‎ اين‌رابطه‌‏‎ در‏‎ مددكاري‌‏‎ كارشناس‌‏‎ نجفي‌ ، ‏‎ معصومه‌‏‎
نبايد‏‎ امروزه‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ تصور‏‎ وسيعتري‌‏‎ مفهوم‌‏‎ سرقت‌‏‎ از‏‎ امروز‏‎"
ديگران‌‏‎ جيب‏‎ در‏‎ دست‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ ديوار‏‎ از‏‎ رفتن‌‏‎ بالا‏‎ را‏‎ سرقت‌‏‎
از‏‎ تخطي‌‏‎ عمومي‌ ، ‏‎ اموال‌‏‎ از‏‎ سوءاستفاده‌‏‎ بلكه‌‏‎ بدانيم‌‏‎ كردن‌‏‎
نوع‌‏‎ اين‌‏‎ زيرا‏‎ بدانيم‌‏‎ سرقت‌‏‎ جزء‏‎ نيز‏‎ را‏‎ اجتماعي‌‏‎ مسئوليتهاي‌‏‎
گاه‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌گذارد‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ سوئي‌‏‎ اثرات‌‏‎ چنان‌‏‎ سرقت‌‏‎
".است‌‏‎ جبران‌‏‎ غيرقابل‌‏‎
را‏‎ اجتماعي‌‏‎ و‏‎ فردي‌‏‎ امنيت‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ معضلي‌‏‎ سرقت‌‏‎ هرحال‌‏‎ به‌‏‎
كنند‏‎ سعي‌‏‎ بايد‏‎ تربيتي‌‏‎ دست‌اندركاران‌‏‎ و‏‎ مي‌اندازد‏‎ به‌خطر‏‎
.ببرند‏‎ ازبين‌‏‎ و‏‎ شناسايي‌‏‎ را‏‎ اجتماعي‌‏‎ مسائل‌‏‎ ريشه‌هاي‌‏‎
سرقت‌‏‎ عوامل‌‏‎
در‏‎":‎است‌‏‎ معتقد‏‎ سرقت‌‏‎ ريشه‌هاي‌‏‎ درخصوص‌‏‎ مددكاري‌‏‎ كارشناس‌‏‎
اما‏‎ مي‌دانستند‏‎ خانواده‌‏‎ در‏‎ را‏‎ معضلي‌‏‎ هر‏‎ منشا‏‎ گذشته‌‏‎
در‏‎ معضلات‌‏‎ اين‌‏‎ ريشه‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ روابط‏‎ پيچيدگي‌‏‎ با‏‎ امروزه‌‏‎
به‌تدريج‌‏‎ كه‌‏‎ بيمارگونه‌‏‎ اجتماع‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ جستجو‏‎ اجتماع‌‏‎
آلوده‌‏‎ را‏‎ چيز‏‎ همه‌‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ سرباز‏‎ نهايت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ متورم‌‏‎
اقتصاد‏‎ كرد؟‏‎ بايد‏‎ چه‌‏‎ شرايط‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ شما‏‎ به‌نظر‏‎.مي‌كند‏‎
يا‏‎ و‏‎ كرد‏‎ بيدار‏‎ را‏‎ كاري‌‏‎ وجدان‌‏‎ كرد ، ‏‎ درمان‌‏‎ را‏‎ بيمار‏‎
همه‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ شايد‏‎.‎داد‏‎ رواج‌‏‎ را‏‎ اجتماعي‌‏‎ و‏‎ فردي‌‏‎ مسئوليت‌‏‎
به‌‏‎ بي‌ارتباط‏‎ موارد‏‎ اين‌‏‎ همه‌‏‎ اساس‌‏‎.‎باشد‏‎ مهم‌‏‎ موارد‏‎ اين‌‏‎
سالم‌‏‎ جامعه‌‏‎ و‏‎ اجتماعي‌‏‎ اصلاح‌‏‎ هرحال‌‏‎ در‏‎ ولي‌‏‎ نيست‌‏‎ خانواده‌‏‎
جامعه‌اي‌‏‎.‎مي‌سازد‏‎ فراهم‌‏‎ سالم‌‏‎ انسان‌‏‎ رشد‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ زمينه‌‏‎
شرافت‌هاي‌‏‎ و‏‎ زيست‌‏‎ انسان‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ انسان‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎
ديگران‌‏‎ زندگي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ و‏‎ كرد‏‎ حفظ‏‎ را‏‎ اسلامي‌‏‎ و‏‎ انساني‌‏‎
".كرد‏‎ جستجو‏‎
عاطفي‌ ، ‏‎ -رواني‌‏‎ عوامل‌‏‎ در‏‎ را‏‎ سرقت‌‏‎ ريشه‌هاي‌‏‎ كارشناسان‌‏‎
اقتصادي‌‏‎ ريشه‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ ولي‌‏‎ مي‌كنند‏‎ جستجو‏‎ غيره‌‏‎ و‏‎ اجتماعي‌‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ آمده‌‏‎ به‌عمل‌‏‎ بررسيهاي‌‏‎ در‏‎.دارند‏‎ بيشتري‌‏‎ تاكيد‏‎
نياز‏‎ به‌دليل‌‏‎ فرد‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ دزدي‌ ، ‏‎ مهم‌‏‎ ريشه‌هاي‌‏‎
تامين‌‏‎ عدم‌‏‎مي‌زند‏‎ سرقت‌‏‎ به‌‏‎ دست‌‏‎ اوليه‌‏‎ نيازهاي‌‏‎ رفع‌‏‎ و‏‎ مادي‌‏‎
و‏‎ شغل‌‏‎ نداشتن‌‏‎ نداري‌‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎ پول‌ ، ‏‎ كسب‏‎ روشهاي‌‏‎ اقتصادي‌ ، ‏‎
و‏‎ بهداشت‌‏‎ و‏‎ غذا‏‎ از‏‎ بهره‌مندي‌‏‎ امكان‌‏‎ عدم‌‏‎ مناسب ، ‏‎ مسكن‌‏‎
بيكاري‌‏‎ و‏‎ تنگدستي‌‏‎ بودن‌ ، ‏‎ گريبان‌‏‎ به‌‏‎ دست‌‏‎ فقر‏‎ با‏‎ بالاخره‌‏‎
فراهم‌‏‎ كجرويها‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ به‌‏‎ دادن‌‏‎ تن‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ زمينه‌‏‎
.مي‌كند‏‎
راه‌حل‌‏‎ تنها‏‎ آسايش‌‏‎ و‏‎ رفاه‌‏‎ امكان‌‏‎ اقتصادي‌ ، ‏‎ رشد‏‎ البته‌‏‎
انسان‌‏‎ اوليه‌‏‎ احتياجات‌‏‎ و‏‎ نيازها‏‎ رفع‌‏‎ ولي‌‏‎ نيست‌‏‎ بشر‏‎ مشكلات‌‏‎
.باشد‏‎ آلودگيها‏‎ و‏‎ مفاسد‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ مانع‌‏‎ مي‌تواند‏‎
درستي‌‏‎ نظارت‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ تامين‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ والدين‌‏‎ كه‌‏‎ شرايطي‌‏‎ در‏‎
كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ موجب‏‎ ندارند ، ‏‎ فرزندان‌‏‎ تربيت‌‏‎ و‏‎ تعليم‌‏‎ بر‏‎
و‏‎ باشند‏‎ برخوردار‏‎ كافي‌‏‎ اخلاقي‌‏‎ رشد‏‎ از‏‎ نتوانند‏‎ فرزندان‌‏‎
ناباب‏‎ دوستان‌‏‎ با‏‎ همنشيني‌‏‎ با‏‎ و‏‎ نمايند‏‎ انتخاب‏‎ را‏‎ درست‌‏‎ راه‌‏‎
.ندارد‏‎ آنان‌‏‎ براي‌‏‎ خوبي‌‏‎ سرانجام‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شوند‏‎ كشيده‌‏‎ راهي‌‏‎ به‌‏‎
سرقت‌‏‎ عوارض‌‏‎
و‏‎ كار‏‎ از‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ امنيت‌‏‎ تزلزل‌‏‎ سبب‏‎ سرقت‌‏‎
و‏‎ مي‌بينند‏‎ نابود‏‎ را‏‎ خود‏‎ كوشش‌‏‎ زيرا‏‎.‎مي‌كند‏‎ دلسرد‏‎ فعاليت‌‏‎
انساني‌‏‎ شرافت‌‏‎ خلاف‌‏‎ امري‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ جوامع‌‏‎ همه‌‏‎ در‏‎ دليل‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎
.مي‌آورند‏‎ به‌حساب‏‎
و‏‎ است‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ امنيت‌‏‎ عدم‌‏‎ و‏‎ قتل‌‏‎ وحشت‌ ، ‏‎ و‏‎ رعب‏‎ عامل‌‏‎ سرقت‌‏‎
و‏‎ دولت‌‏‎ عليه‌‏‎ جسارت‌‏‎ و‏‎ جرات‌‏‎ كم‌كاري‌ ، ‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ زمينه‌‏‎
.مي‌سازد‏‎ فراهم‌‏‎ را‏‎ دولتي‌‏‎ دستگاههاي‌‏‎
كرد؟‏‎ بايد‏‎ چه‌‏‎
يك‌‏‎ تا‏‎ دهيم‌‏‎ انجام‌‏‎ بايد‏‎ چه‌‏‎ بگوئيم‌‏‎ بايد‏‎ سخن‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎
بايد‏‎ جامعه‌‏‎ اصلاح‌‏‎ براي‌‏‎.‎باشيم‌‏‎ داشته‌‏‎ پويا‏‎ و‏‎ سالم‌‏‎ جامعه‌‏‎
داد؟‏‎ اقدامي‌انجام‌‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ انديشيد‏‎ تدبيري‌‏‎ چه‌‏‎
اصلاح‌‏‎ براي‌‏‎ نيازي‌‏‎ تا‏‎ نيايد‏‎ به‌وجود‏‎ آسيبي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آن‌‏‎ اصل‌‏‎
درمان‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ پيشگيري‌‏‎ اصل‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ پزشكان‌‏‎نباشد‏‎ آن‌‏‎
را‏‎ راه‌حلي‌‏‎ چه‌‏‎ جامعه‌‏‎ بيماري‌‏‎ از‏‎ جلوگيري‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ معتقدند‏‎
مانع‌از‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اقدامي‌‏‎ پيشگيري‌ ، ‏‎.‎دهيم‌‏‎ ارائه‌‏‎ مي‌توانيم‌‏‎
هر‏‎ وقوع‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ است‌‏‎ بهتر‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ انحرافات‌‏‎ رشد‏‎
.پيش‌نيايد‏‎ اتفاقي‌‏‎ تا‏‎ كرد‏‎ فراهم‌‏‎ را‏‎ زمينه‌اي‌‏‎ حادثه‌اي‌‏‎
از‏‎ بايد‏‎ سالم‌‏‎ جامعه‌‏‎ يك‌‏‎ داشتن‌‏‎ براي‌‏‎ معتقدند‏‎ عده‌اي‌‏‎
ارزشهاي‌‏‎ و‏‎ مذهب‏‎ تقويت‌‏‎ به‌‏‎ عده‌اي‌‏‎.كرد‏‎ شروع‌‏‎ خانواده‌ها‏‎
در‏‎ دولت‌‏‎ دارند‏‎ اعتقاد‏‎ ديگر‏‎ عده‌اي‌‏‎ و‏‎ دارند‏‎ اعتقاد‏‎ جامعه‌‏‎
.باشد‏‎ داشته‌‏‎ را‏‎ موءثري‌‏‎ نقش‌‏‎ مي‌تواند‏‎ جامعه‌اي‌‏‎ هر‏‎
از‏‎ جلوگيري‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آن‌‏‎ اينها‏‎ همه‌‏‎ بندي‌‏‎ جمع‌‏‎ و‏‎ نتيجه‌‏‎
و‏‎ آموزش‌‏‎ و‏‎ تربيت‌‏‎ مسئله‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ ابتدا‏‎ اجتماعي‌‏‎ آسيبهاي‌‏‎
بايد‏‎ بعد‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎.‎پرداخت‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ و‏‎ فردي‌‏‎ اخلاق‌‏‎ تقويت‌‏‎
پرداخت‌‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ نظم‌‏‎ ايجاد‏‎ براي‌‏‎ قوانين‌‏‎ اجراي‌‏‎ و‏‎ به‌تبيين‌‏‎
قوانين‌‏‎ اجراي‌‏‎ و‏‎ تربيتي‌‏‎ امور‏‎ بر‏‎ اجتماعي‌‏‎ نظارت‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ و‏‎
.است‌‏‎ ضروري‌‏‎ جامعه‌‏‎ درمان‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
جامعه‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شويم‌‏‎ يادآور‏‎ سخن‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎
برسند‏‎ تعالي‌‏‎ و‏‎ رشد‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ بتوانند‏‎ افراد‏‎ كه‌‏‎ ايده‌آل‌‏‎
اين‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ مسئولين‌‏‎ است‌‏‎ اميد‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ضروري‌‏‎ ذكرشده‌‏‎ موارد‏‎
.باشند‏‎ داشته‌‏‎ توجه‌‏‎ امر‏‎
كاظمي‌‏‎ زهرا‏‎

كودكان‌‏‎ شدن‌‏‎ ربوده‌‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎
كودكان‌‏‎ :‎شده‌اند‏‎ جدا‏‎ ازهم‌‏‎ كه‌‏‎ والديني‌‏‎ توسط‏‎
بايد‏‎ ازكشور‏‎ خارج‌‏‎ به‌‏‎ سفر‏‎ براي‌‏‎ انگليسي‌‏‎
باشند‏‎ داشته‌‏‎ گذرنامه‌‏‎


كودكان‌‏‎ شدن‌‏‎ ربوده‌‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎:‎اجتماعي‌‏‎ گروه‌‏‎
اين‌‏‎ بردن‌‏‎ و‏‎ شده‌اند‏‎ جدا‏‎ هم‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ والديني‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ توسط‏‎
تدوين‌‏‎ انگلستان‌‏‎ در‏‎ جديدي‌‏‎ قانون‌‏‎ كشور‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ به‌‏‎ كودكان‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎
زير 16‏‎ افراد‏‎ جديد ، ‏‎ قانون‌‏‎ اين‌‏‎ اساس‌‏‎ بر‏‎ ايرنا ، ‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
سفر‏‎ براي‌‏‎ نيز‏‎ انگليسي‌‏‎ شده‌‏‎ متولد‏‎ تازه‌‏‎ نوزادان‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ سال‌‏‎
.داشت‌‏‎ خواهند‏‎ جداگانه‌‏‎ گذرنامه‌‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎ كشور‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ به‌‏‎
گذشته‌ 230‏‎ سال‌‏‎ طي‌‏‎ انگلستان‌ ، ‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ معاون‌‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ توسط‏‎ انگليسي‌‏‎ كودكان‌‏‎ خارج‌‏‎ به‌‏‎ انتقال‌‏‎ و‏‎ ربودن‌‏‎ مورد‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ گزارش‌‏‎ آنان‌‏‎ والدين‌‏‎
كودكان‌‏‎ سرپرستي‌‏‎ "غالبا‏‎ دادگاه‌‏‎ شوهر ، ‏‎ و‏‎ زن‌‏‎ متاركه‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
مشاركت‌‏‎ دستور‏‎ يا‏‎ مي‌دهد‏‎ قرار‏‎ والدين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ را‏‎
صادر‏‎ را‏‎ شده‌‏‎ زمان‌بندي‌‏‎ برنامه‌‏‎ يك‌‏‎ اساس‌‏‎ بر‏‎ سرپرستي‌‏‎ در‏‎
.مي‌كند‏‎
را‏‎ فرزندان‌‏‎ ندارند ، ‏‎ حق‌‏‎ مادر‏‎ يا‏‎ پدر‏‎ موارد ، ‏‎ گونه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
محل‌‏‎ تغيير‏‎ يا‏‎ ببرند‏‎ كشور‏‎ خارج‌‏‎ به‌‏‎ ديگر‏‎ والد‏‎ اطلاع‌‏‎ بدون‌‏‎
.دهند‏‎
دادگاه‌‏‎ كار‏‎ دستور‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ ديده‌‏‎ متعددي‌‏‎ موارد‏‎
بدون‌‏‎ فرزند‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ گرفته‌‏‎ ناديده‌‏‎ مادر‏‎ يا‏‎ پدر‏‎ توسط‏‎
خارج‌‏‎ به‌‏‎ ندارد ، ‏‎ قرار‏‎ او‏‎ سرپرستي‌‏‎ تحت‌‏‎ كودك‌‏‎ كه‌‏‎ والدي‌‏‎ اجازه‌‏‎
.مي‌شود‏‎ برده‌‏‎

است‌‏‎ فراگرفته‌‏‎ خشونت‌‏‎ را‏‎ آرژانتين‌‏‎ پايتخت‌‏‎


پايتخت‌‏‎ آيرس‌ ، ‏‎ بوئنوس‌‏‎:همشهري‌‏‎ خارجي‌‏‎ رسانه‌هاي‌‏‎ واحد‏‎
به‌‏‎ خود‏‎ شهرت‌‏‎ دادن‌‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ خطر‏‎ در‏‎ "احتمالا‏‎ آرژانتين‌ ، ‏‎
زندگي‌‏‎ براي‌‏‎ لاتين‌‏‎ امريكاي‌‏‎ جاهاي‌‏‎ امن‌ترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ عنوان‌‏‎
ضرب‏‎ به‌‏‎ تهديد‏‎ حمله‌ ، ‏‎ گزارشهاي‌‏‎ گذشته‌ ، ‏‎ سال‌‏‎ طي‌ 3‏‎است‌‏‎ كردن‌‏‎
كه‌‏‎ جاري‌‏‎ سال‌‏‎ در‏‎است‌‏‎ شده‌‏‎ برابر‏‎ شهر 2‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ سرقت‌‏‎ و‏‎
شد ، ‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎ انتخابات‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ اصلي‌‏‎ و‏‎ محوري‌‏‎ موضوع‌‏‎ جرايم‌‏‎ ارتكاب‏‎ و‏‎ بزهكاري‌‏‎
.بود‏‎ خواهد‏‎ انتخابات‌‏‎
ماه‌‏‎ در 2‏‎ پليس‌ ، ‏‎ بازرسي‌‏‎ ايستگاههاي‌‏‎ سي‌ ، ‏‎.‎بي‌‏‎.‎بي‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ آيرس‌‏‎ بوئنوس‌‏‎ در‏‎ معمولي‌‏‎ منظره‌اي‌‏‎ گذشته‌ ، ‏‎
مي‌شد ، ‏‎ شناخته‌‏‎ لاتين‌‏‎ امريكاي‌‏‎ جاي‌‏‎ امن‌ترين‌‏‎ شهر‏‎ اين‌‏‎ زماني‌‏‎
خشونت‌‏‎ و‏‎ سرقت‌‏‎ از‏‎ موجي‌‏‎ را‏‎ آرژانتين‌‏‎ پايتخت‌‏‎ اكنون‌‏‎ اما‏‎
.است‌‏‎ فراگرفته‌‏‎
و‏‎ گرفت‌‏‎ قرار‏‎ سرقت‌‏‎ مورد‏‎ يكي‌‏‎ نفر ، ‏‎ هر 3‏‎ از‏‎ پيش‌ ، ‏‎ سال‌‏‎
از 2‏‎ بيش‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ گزارش‌‏‎ جرم‌‏‎ ارتكاب‏‎ فقره‌‏‎ ميليون‌‏‎ يك‌‏‎ "تقريبا‏‎
شهري‌‏‎ براي‌‏‎ گزارشها‏‎ اين‌‏‎.‎است‌‏‎ سال‌ 1995‏‎ ارقام‌‏‎ و‏‎ آمار‏‎ برابر‏‎
شهرت‌‏‎ خوشگذراني‌ها‏‎ و‏‎ طولاني‌‏‎ زنده‌داريهاي‌‏‎ شب‏‎ به‌‏‎ هميشه‌‏‎ كه‌‏‎
مي‌شود‏‎ ديده‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ گفتني‌‏‎است‌‏‎ ناخوشايند‏‎ بسيار‏‎ داشت‌‏‎
حفاظهاي‌‏‎ و‏‎ ميله‌ها‏‎ با‏‎ بيشتر‏‎ هرچه‌‏‎ را‏‎ مغازه‌ها‏‎ و‏‎ خانه‌ها‏‎
بازرگاني‌‏‎ مراكز‏‎ ساير‏‎ و‏‎ داروخانه‌ها‏‎.‎مي‌پوشانند‏‎ آهني‌‏‎
.مي‌گيرند‏‎ قرار‏‎ تهاجم‌‏‎ مورد‏‎ بيشتر‏‎ مغازه‌ها‏‎ مانند‏‎ كوچك‌‏‎
من‌‏‎ نزديك‌‏‎ مغازه‌‏‎ يك‌‏‎ گذشته‌ ، ‏‎ سال‌‏‎ در‏‎":‎مي‌گويد‏‎ مغازه‌دار‏‎ يك‌‏‎
بوده‌ام‌ ، ‏‎ ايمن‌‏‎ حالا‏‎ تا‏‎ من‌‏‎ اما‏‎.‎قرارگرفت‌‏‎ سرقت‌‏‎ مورد‏‎ بار‏‎ ‎‏‏6‏‎
".دارم‌‏‎ اقامت‌‏‎ اينجا‏‎ در‏‎ است‌‏‎ سال‌‏‎ اينكه‌ 3‏‎ با‏‎
وسط‏‎ نه‌‏‎ داريم‌‏‎ امنيت‌‏‎ شب‏‎ نه‌‏‎":‎مي‌گويد‏‎ ديگر‏‎ مغازه‌دار‏‎ يك‌‏‎
به‌‏‎ هميشه‌‏‎.‎هستيم‌‏‎ اوضاع‌‏‎ مراقب‏‎ و‏‎ مواظب‏‎ "دايما‏‎ ما‏‎.‎روز‏‎
خريد‏‎ براي‌‏‎ ببينيم‌‏‎ تا‏‎ مي‌كنيم‌‏‎ نگاه‌‏‎ مشتريانمان‌‏‎ صورت‌‏‎
".دارند‏‎ درسر‏‎ پليدي‌‏‎ منظورهاي‌‏‎ يا‏‎ آمده‌اند‏‎

بازداشت‌‏‎ ساعت‌‏‎ از 24‏‎ بعد‏‎ روزنامه‌نگار‏‎ ‎‏‏3‏‎
شدند‏‎ آزاد‏‎


بازداشت‌‏‎ ساعت‌‏‎ از 24‏‎ پس‌‏‎ روزنامه‌نگار‏‎ سه‌‏‎:‎اجتماعي‌‏‎ گروه‌‏‎
.شدند‏‎ آزاد‏‎ ديروز‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎ توسط‏‎
سه‌شنبه‌‏‎ روز‏‎ صبح‌امروزكه‌‏‎ و‏‎ آريا‏‎ روزنامه‌هاي‌‏‎ خبرنگاران‌‏‎
به‌‏‎ ملل‌‏‎ سازمان‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ تحصن‌‏‎ برگزاري‌‏‎ از‏‎ خبر‏‎ تهيه‌‏‎ براي‌‏‎
پس‌‏‎ و‏‎ بازداشت‌‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎ توسط‏‎ بودند‏‎ رفته‌‏‎ منطقه‌‏‎ اين‌‏‎
بازداشتگاه‌‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎ انتظامي‌ 105‏‎ حوزه‌‏‎ به‌‏‎ انتقال‌‏‎ از‏‎
ساعت‌‏‎ از 18‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ منتقل‌‏‎ بزرگ‌‏‎ تهران‌‏‎ انتظامي‌‏‎ ناحيه‌‏‎ اطلاعات‌‏‎
دادگاه‌‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ انفرادي‌‏‎ سلول‌‏‎ در‏‎ بازداشت‌‏‎ و‏‎ بازجويي‌‏‎
نظم‌‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎ امنيت‌‏‎ عليه‌‏‎ اقدام‌‏‎ اتهام‌‏‎ به‌‏‎ عمومي‌‏‎ و‏‎ انقلاب‏‎
خبرنگار‏‎ سه‌‏‎ اين‌‏‎.مي‌شوند‏‎ آزاد‏‎ تبرئه‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ محاكمه‌‏‎ عمومي‌‏‎
روزنامه‌نگاران‌‏‎ صنفي‌‏‎ انجمن‌‏‎ به‌‏‎ سرگشاده‌اي‌‏‎ نامه‌‏‎ ارسال‌‏‎ با‏‎
.شدند‏‎ خبرنگاران‌‏‎ از‏‎ حمايت‌‏‎ خواستار‏‎


Copyright 1996-1999 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.