شماره‌ 2259‏‎ ‎‏‏،‏‎4 Nov 2000 آبان‌1379 ، ‏‎ شنبه‌ 14‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Life
Business
Sports
World Sports
Science/Culture
Arts
Environment
Articles
Last Page
Advertisements

هندبال‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ ناكامي‌‏‎ باعث‌‏‎ عواملي‌‏‎ چه‌‏‎
شد‏‎ ايران‌‏‎

تعداد‏‎ توسعه‌‏‎ سوم‌‏‎ برنامه‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎
واحد‏‎ پنجاه‌‏‎ به‌‏‎ قهرماني‌‏‎ ورزش‌‏‎ پايگاههاي‌‏‎
مي‌رسد‏‎

داد‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ العين‌‏‎ اقتدار ، ‏‎ با‏‎ پرسپوليس‌‏‎

برد‏‎ فولاد‏‎ را‏‎ مدعي‌‏‎ همشهري‌‏‎ دو‏‎ جدال‌‏‎

سراسري‌‏‎ جشنواره‌‏‎ فاتح‌‏‎ اصفهان‌‏‎ استان‌‏‎
دانشجويان‌‏‎ هندبال‌‏‎

كرد‏‎ مغلوب‏‎ را‏‎ " السد‏‎ " دوحه‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎

ايران‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ برتر‏‎ جام‌‏‎ واليبال‌‏‎

ايران‌‏‎ راهي‌‏‎ جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎ جوانان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎
شد‏‎

هندبال‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ ناكامي‌‏‎ باعث‌‏‎ عواملي‌‏‎ چه‌‏‎
شد‏‎ ايران‌‏‎انبوه‌‏‎ مشكلات‌‏‎ و‏‎ هندبال‌‏‎
خودباوري‌‏‎ روح‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ نياز‏‎ روز‏‎ علم‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ هندبال‌‏‎ *
خور‏‎ در‏‎ نتيجه‌اي‌‏‎ كسب‏‎ به‌رغم‌‏‎ ايران‌‏‎ هندبال‌‏‎ :ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
و‏‎ چهارمي‌‏‎ مقام‌‏‎ كسب‏‎ و‏‎ تايلند‏‎ آسيايي‌ 1998‏‎ بازيهاي‌‏‎ در‏‎ توجه‌‏‎
با‏‎ راه‌‏‎ اين‌‏‎ تداوم‌‏‎ در‏‎ چين‌‏‎ همچون‌‏‎ مطرحي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ بر‏‎ پيروزي‌‏‎
كه‌‏‎ تلاشي‌‏‎ همه‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ مواجه‌‏‎ بسياري‌‏‎ مشكلات‌‏‎
كه‌‏‎ آنچه‌‏‎ به‌‏‎ نتوانست‌‏‎ دادند ، ‏‎ به‌خرج‌‏‎ خود‏‎ از‏‎ هندبال‌‏‎ مسئولان‌‏‎
.كند‏‎ پيدا‏‎ دست‌‏‎ داشت‌‏‎ را‏‎ استحقاقش‌‏‎
در‏‎ مباركه‌‏‎ فولاد‏‎ تايلندتيم‌‏‎ آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎
را‏‎ اشتباهاتش‌‏‎ چوب‏‎ اصفهان‌‏‎ در‏‎ آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ جام‌‏‎ مسابقات‌‏‎
كنار‏‎ از‏‎ آساني‌‏‎ به‌‏‎ نيكو‏‎ فرصتي‌‏‎ دادن‌‏‎ ازدست‌‏‎ با‏‎ و‏‎ خورد‏‎
در‏‎ هرگز‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ پنجمي‌‏‎ مقام‌‏‎كرد‏‎ عبور‏‎ بزرگ‌‏‎ افتخاري‌‏‎
ايران‌‏‎ جوانان‌‏‎ تيم‌‏‎ سپس‌‏‎.‎نبود‏‎ ايران‌‏‎ روبه‌رشد‏‎ هندبال‌‏‎ قواره‌‏‎
از‏‎ گرفته‌‏‎ صورت‌‏‎ قوي‌‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ و‏‎ لازم‌‏‎ تداركات‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎
بازيكن‌‏‎ چند‏‎ كردن‌‏‎ عمل‌‏‎ بااحساسي‌‏‎ فولاد‏‎ همانند‏‎ فدراسيون‌‏‎ سوي‌‏‎
.نشد‏‎ ميزباني‌‏‎ امتياز‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ به‌‏‎ موفق‌‏‎ مهم‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎
خارجي‌‏‎ مربيان‌‏‎ و‏‎ كارشناسان‌‏‎ همه‌‏‎ اذعان‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ جوانان‌‏‎ تيم‌‏‎
شايستگي‌‏‎ نظر‏‎ هر‏‎ از‏‎ مشهد‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ شركت‌كننده‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎
برده‌‏‎ بازي‌‏‎ شدن‌‏‎ عوض‌‏‎ اما‏‎ داشت‌ ، ‏‎ را‏‎ افتخار‏‎ سكوي‌‏‎ بر‏‎ ايستادن‌‏‎
بر‏‎ سنگيني‌‏‎ تاوان‌‏‎ اول‌‏‎ روز‏‎ در‏‎ ژاپن‌‏‎ با‏‎ پيكار‏‎ در‏‎ تساوي‌‏‎ با‏‎
كويت‌‏‎ شكست‌‏‎ باوجود‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ مانع‌‏‎ و‏‎ گذاشت‌‏‎ جا‏‎
.كند‏‎ صعود‏‎ دورپاياني‌‏‎ تيم‌‏‎ چهار‏‎ جمع‌‏‎ به‌‏‎ بتواند‏‎ آسيا‏‎ قهرمان‌‏‎
حريفان‌‏‎ مقابل‌‏‎ كه‌‏‎ ديگري‌‏‎ خوب‏‎ پيروزيهاي‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎
.شد‏‎ پنجم‌‏‎ نهايت‌‏‎ در‏‎ داشت‌ ، ‏‎ تايپه‌‏‎ چين‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎
آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ مسابقات‌‏‎ دوره‌‏‎ سومين‌‏‎ در‏‎ سبزوار‏‎ پيكان‌‏‎ تيم‌‏‎
پايان‌‏‎ السدقطر‏‎ تيم‌‏‎ قهرماني‌‏‎ با‏‎ پيش‌‏‎ هفته‌‏‎ چند‏‎ كه‌‏‎ كويت‌‏‎ در‏‎
تيم‌‏‎ دو‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ طي‌‏‎ را‏‎ راهي‌‏‎ همان‌‏‎ پذيرفت‌‏‎
منسجمي‌‏‎ تيم‌‏‎ پيكان‌‏‎.بودند‏‎ كرده‌‏‎ تجربه‌‏‎ جوانان‌‏‎ تيم‌‏‎ و‏‎ فولاد‏‎
مسابقات‌‏‎ كوران‌‏‎ در‏‎ نفراتش‌‏‎ كه‌‏‎ تيمي‌‏‎ كرد ، ‏‎ كويت‌‏‎ راهي‌‏‎ را‏‎
سبزوار‏‎ مردم‌‏‎ علاقه‌مندي‌‏‎ لطف‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ آبديده‌‏‎ ايران‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎
اختيار‏‎ در‏‎ براي‌‏‎ مباركه‌‏‎ فولاد‏‎ اگر‏‎.شدند‏‎ بزرگ‌‏‎ تيمي‌‏‎ به‌‏‎ بدل‌‏‎
ذوب‏‎ همشهري‌اش‌‏‎ رقيب‏‎ تيم‌‏‎ ناز‏‎ قهرو‏‎ با‏‎ كمكي‌‏‎ ياران‌‏‎ گرفتن‌‏‎
چوب‏‎ پيكان‌‏‎ شد ، ‏‎ روبه‌رو‏‎ آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ آهن‌‏‎
آسيايي‌‏‎ سوم‌‏‎ ميدان‌‏‎ در‏‎ را‏‎ كمكي‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ عدم‌‏‎
فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎ "رحيمي‌‏‎ عليرضا‏‎" گفته‌‏‎ به‌‏‎ بسا‏‎ چه‌‏‎ !خورد‏‎
پيكان‌‏‎ باشگاه‌‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ مربي‌‏‎ سر‏‎ "شعبانپور‏‎" اگر‏‎ هندبال‌‏‎
هيچ‌‏‎ مي‌شد ، ‏‎ كارساز‏‎ كمكي‌‏‎ بازيكن‌‏‎ دو‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ به‌‏‎ راضي‌‏‎
رداي‌‏‎ بار‏‎ نخستين‌‏‎ براي‌‏‎ كويت‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ نبود‏‎ بعيد‏‎
به‌‏‎ ايران‌‏‎ هندبال‌‏‎ پرتاب‏‎ وسكوي‌‏‎ مي‌كرد‏‎ تن‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ قهرماني‌‏‎
.مي‌شد‏‎ جهان‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ مسابقات‌‏‎
روز‏‎ دانش‌‏‎ كمبود‏‎ هم‌‏‎ و‏‎ خودباوري‌‏‎ هم‌‏‎
به‌‏‎ نياز‏‎ آنكه‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ ايران‌‏‎ هندبال‌‏‎ دارندكه‌‏‎ اعتقاد‏‎ برخي‌‏‎
بازيكنان‌‏‎ خودباوري‌‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎ باشد ، ‏‎ داشته‌‏‎ ورزش‌‏‎ اين‌‏‎ روز‏‎ علم‌‏‎
جدا‏‎ ايران‌‏‎ هندبال‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ ما‏‎ اعتقاد‏‎.دارد‏‎ رشته‌‏‎ اين‌‏‎
تداركاتي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ خودباوري‌‏‎ روح‌‏‎ تزريق‌‏‎ از‏‎
به‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ ميادين‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ و‏‎ خارجي‌‏‎ حريفان‌‏‎ با‏‎ مستمر‏‎
.شود‏‎ آشنا‏‎ هم‌‏‎ ورزش‌‏‎ اين‌‏‎ نو‏‎ شيوه‌هاي‌‏‎ با‏‎ بايد‏‎ مي‌آيد ، ‏‎ دست‌‏‎
خودباوري‌‏‎ نداشتن‌‏‎ متوجه‌‏‎ را‏‎ آمده‌‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ ناكاميهاي‌‏‎ همه‌‏‎ اگر‏‎
كه‌‏‎ بپذيريم‌‏‎ بايد‏‎ و‏‎ شد‏‎ خواهيم‌‏‎ خودفريبي‌‏‎ دچار‏‎ شك‌‏‎ بدون‌‏‎ كنيم‌‏‎
است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ عجين‌‏‎ و‏‎ خورده‌‏‎ سخت‌گره‌‏‎ علم‌‏‎ با‏‎ ورزش‌‏‎ كه‌‏‎ دوره‌اي‌‏‎ در‏‎
تازه‌‏‎ دستاوردهاي‌‏‎ با‏‎ بتوانند‏‎ بايد‏‎ نيز‏‎ ما‏‎ مربيان‌‏‎
در‏‎ مگر‏‎ نمي‌شود‏‎ ممكن‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ بگيرند‏‎ "خو‏‎" مختلف‌‏‎ رشته‌هاي‌‏‎
.آنان‌‏‎ براي‌‏‎ مطلوب‏‎ امكانات‌‏‎ كردن‌‏‎ فراهم‌‏‎
استاندارد‏‎ كفپوش‌‏‎ كمبود‏‎
از‏‎ اطلاع‌‏‎ براي‌‏‎ آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ مسابقات‌هندبال‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎
عليرضا‏‎" نظر‏‎ ديديم‌‏‎ بهتر‏‎ ايران‌‏‎ نماينده‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ كم‌وكيف‌‏‎
رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎ عضو‏‎ ايران‌ ، ‏‎ هندبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎ "رحيمي‌‏‎
مسابقات‌‏‎ برگزاري‌‏‎ كميته‌‏‎ مسئول‌‏‎ و‏‎ آسيا‏‎ هندبال‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎
بشنويم‌‏‎ او‏‎ زبان‌‏‎ واز‏‎ شويم‌‏‎ جويا‏‎ را‏‎ كويت‌‏‎ در‏‎ آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎
نوعي‌‏‎ دچار‏‎ خود‏‎ درخشان‌‏‎ راه‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ چرا‏‎ ايران‌‏‎ هندبال‌‏‎ كه‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ "ساكن‌‏‎ توقف‌‏‎"
تيم‌هاي‌‏‎ نتيجه‌گيري‌‏‎ عدم‌‏‎ دلايل‌‏‎ برشمردن‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ رحيمي‌‏‎
عنوان‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ مي‌‏‎ گلايه‌‏‎ استاندارد‏‎ كفپوش‌‏‎ نبود‏‎ از‏‎ كشورمان‌‏‎
تنها‏‎ كويت‌‏‎ آسيايي‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ حاضر‏‎ تيم‌‏‎ جمع‌ 6‏‎ از‏‎ مي‌دارد ، ‏‎
مي‌كردند‏‎ استفاده‌‏‎ "زانوبند‏‎" از‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎ ايران‌‏‎ بازيكنان‌‏‎
نامناسب‏‎ زمين‌هاي‌‏‎ روي‌‏‎ در‏‎ بازي‌‏‎ جز‏‎ به‌‏‎ نداشت‌‏‎ دليلي‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎
.غيراستاندارد‏‎ كفپوش‌‏‎ با‏‎
ناراحتي‌‏‎ و‏‎ زانوبند‏‎ با‏‎ ما‏‎ ساله‌‏‎ الي‌ 22‏‎ بازيكن‌ 20‏‎ بايد‏‎ چرا‏‎
مورد‏‎ بازي‌‏‎ از‏‎ كشيدن‌‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ مجبور‏‎ جواني‌‏‎ اوج‌‏‎ در‏‎ پا‏‎ مينيسك‌‏‎
نظر‏‎ نقطه‌‏‎ از‏‎ ما‏‎ مقابل‌‏‎ تيم‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ و‏‎ شود‏‎ خود‏‎ علاقه‌‏‎
.باشند‏‎ نداشته‌‏‎ مشكلي‌‏‎ هيچ‌‏‎ امكانات‌‏‎
هرگز‏‎ باشگاهها‏‎ كار‏‎ در‏‎ دخالت‌‏‎
تيم‌هاي‌‏‎ موفقيت‌‏‎ عدم‌‏‎ دلايل‌‏‎ كه‌‏‎ سوال‌‏‎ اين‌‏‎ جواب‏‎ در‏‎ رحيمي‌‏‎
كار‏‎ در‏‎ دخالت‌‏‎:مي‌كنيدگفت‌‏‎ جستجو‏‎ عواملي‌‏‎ چه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎
اجازه‌‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ هرگز‏‎ هم‌‏‎ ما‏‎ و‏‎ مانيست‌‏‎ عهده‌‏‎ به‌‏‎ باشگاهها‏‎
احساس‌‏‎ كه‌‏‎ موقع‌‏‎ هر‏‎ اما‏‎ نداده‌ايم‌ ، ‏‎ تاكنون‌‏‎ كردن‌‏‎ دخالت‌‏‎
آنها‏‎ با‏‎ را‏‎ خود‏‎ پيشنهادات‌‏‎ دارند‏‎ كمك‌‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎ كرديم‌‏‎
غرور‏‎ و‏‎ اشتباهات‌‏‎ چوب‏‎ فولاد‏‎ من‌‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎.‎گذاشتيم‌‏‎ درميان‌‏‎
كمكي‌‏‎ بازيكن‌‏‎ دو‏‎ اگر‏‎ هم‌‏‎ پيكان‌‏‎ و‏‎ خورد‏‎ را‏‎ خود‏‎ بازيكن‌‏‎ چند‏‎
پيكان‌‏‎.‎قهرمان‌‏‎ نايب‏‎ يا‏‎ مي‌شد‏‎ قهرمان‌‏‎ يا‏‎ شك‌‏‎ بدون‌‏‎ مي‌گرفت‌‏‎
در‏‎ آمده‌‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ فرصت‌هاي‌‏‎ قدر‏‎ اگر‏‎ هم‌‏‎ كمكي‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ بدون‌‏‎
عين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ رامي‌دانست‌‏‎ قطر‏‎ "السد‏‎" و‏‎ "الصليبيخات‌‏‎" با‏‎ بازي‌‏‎
داوران‌‏‎ با‏‎ جدل‌‏‎ و‏‎ بحث‌‏‎ و‏‎ حواشي‌‏‎ به‌‏‎ معطوف‌‏‎ توجه‌اش‌‏‎ برتري‌‏‎
باشگاههاي‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ آسيا‏‎ نماينده‌‏‎ دو‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ اكنون‌‏‎ نمي‌شد‏‎
در‏‎ پيكان‌‏‎ تيم‌‏‎ كه‌‏‎ دارم‌‏‎ اعتقاد‏‎ اوصاف‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎.‎بود‏‎ جهان‌‏‎
روي‌‏‎ بر‏‎ نتوانست‌‏‎ جزيي‌‏‎ اختلاف‌‏‎ با‏‎ تنها‏‎ و‏‎ شد‏‎ ظاهر‏‎ خوب‏‎ مجموع‌‏‎
.رود‏‎ سكو‏‎
آسيا‏‎ شرق‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ حضور‏‎ عدم‌‏‎ دليل‌‏‎
تيم‌هاي‌‏‎ شركت‌‏‎ عدم‌‏‎ پيرامون‌‏‎ ايران‌‏‎ هندبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎
:مي‌گويد‏‎ آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ در‏‎ كره‌‏‎ و‏‎ ژاپن‌‏‎ چين‌ ، ‏‎ آسيا‏‎ شرق‌‏‎
از‏‎ آنها‏‎ حمايت‌‏‎ و‏‎ داوران‌‏‎ قضاوت‌‏‎ به‌‏‎ بدبيني‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ آنها‏‎
مسابقات‌‏‎ در‏‎ شوند‏‎ راضي‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌دانم‌‏‎ بعيد‏‎ عربي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎
كه‌‏‎ ملي‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ فقط‏‎ آنها‏‎.‎شوند‏‎ حاضر‏‎ آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎
مسجل‌‏‎ المپيك‌‏‎ و‏‎ جهاني‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ را‏‎ تيم‌هايشان‌‏‎ حضور‏‎
.مي‌گذارند‏‎ بازيها‏‎ به‌‏‎ گام‌‏‎ مي‌كند‏‎
است‌‏‎ پيش‌‏‎ در‏‎ مهم‌‏‎ انتخاباتي‌‏‎
مهم‌‏‎ انتخابات‌‏‎ به‌‏‎ خاتمه‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ هندبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎
مي‌كند‏‎ اشاره‌‏‎ هندبال‌‏‎ جهاني‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ و‏‎ آسيا‏‎ كنفدراسيون‌‏‎
باره‌‏‎ دراين‌‏‎ وي‌‏‎.‎شد‏‎ خواهد‏‎ انجام‌‏‎ پرتغال‌‏‎ كشور‏‎ در‏‎ آذرماه‌‏‎ كه‌‏‎
براي‌‏‎ تلاش‌‏‎ موازات‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ رسيديم‌‏‎ نتيجه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ ما‏‎ مي‌گويد‏‎
فرستادن‌‏‎ با‏‎ كنيم‌‏‎ سعي‌‏‎ بايد‏‎ باشگاهها‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ تقويت‌‏‎
شويم‌‏‎ كرسي‌‏‎ صاحب‏‎ جهاني‌‏‎ و‏‎ قاره‌اي‌‏‎ تشكيلات‌‏‎ در‏‎ آگاه‌‏‎ نفراتي‌‏‎
:افزود‏‎ رحيمي‌‏‎.‎كنيم‌‏‎ دفاع‌‏‎ تيم‌هايمان‌‏‎ حقوق‌‏‎ از‏‎ بتوانيم‌‏‎ تا‏‎
جديد‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎ عضويت‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ تن‌‏‎ پنج‌‏‎ ما‏‎ رابطه‌‏‎ همين‌‏‎ در‏‎
بار‏‎ اين‌‏‎ خودم‌‏‎ كه‌‏‎ كرده‌ايم‌‏‎ نامزد‏‎ آسيا‏‎ هندبال‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎
.هستم‌‏‎ آسيايي‌‏‎ كنفدارسيون‌‏‎ رئيسي‌‏‎ نيابت‌‏‎ كسب‏‎ براي‌‏‎ تلاش‌‏‎ در‏‎
استفاده‌‏‎ با‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ چندكرسي‌‏‎ آوردن‌‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ با‏‎ مي‌كنم‌‏‎ فكر‏‎
مطلوبي‌‏‎ نتايج‌‏‎ به‌‏‎ بتوانيم‌‏‎ بلكه‌‏‎ خارجي‌‏‎ مجرب‏‎ مربيان‌‏‎ دانش‌‏‎ از‏‎
.كنيم‌‏‎ پيدا‏‎ دست‌‏‎ ورزش‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
حقوق‌‏‎ با‏‎ خارجي‌‏‎ مربيان‌‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ اعتقاد‏‎ وي‌‏‎
ما‏‎ اگر‏‎ و‏‎ شد‏‎ نخواهد‏‎ ايران‌‏‎ هندبال‌‏‎ نصيب‏‎ سودي‌‏‎ هزاردلاري‌‏‎
سراغ‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ هستيم‌‏‎ رشته‌‏‎ اين‌‏‎ ارتقاء‏‎ و‏‎ دستيابي‌‏‎ خواهان‌‏‎
مي‌خواهند‏‎ عالي‌‏‎ امكانات‌‏‎ با‏‎ مكفي‌‏‎ حقوق‌‏‎ كه‌‏‎ آگاه‌‏‎ مربيان‌‏‎
هم‌‏‎ مي‌كنندو‏‎ خوبي‌‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ هم‌‏‎ كه‌‏‎ مربياني‌‏‎برويم‌‏‎
تضمين‌‏‎ را‏‎ ورزش‌‏‎ اين‌‏‎ رشد‏‎ خود‏‎ بالاي‌‏‎ دانش‌‏‎ با‏‎ مي‌توانند‏‎
.نمايند‏‎

تعداد‏‎ توسعه‌‏‎ سوم‌‏‎ برنامه‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎
واحد‏‎ پنجاه‌‏‎ به‌‏‎ قهرماني‌‏‎ ورزش‌‏‎ پايگاههاي‌‏‎
مي‌رسد‏‎


براي‌‏‎ دولت‌‏‎ نظر‏‎ جلب‏‎ صدد‏‎ در‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎ *
است‌‏‎ بودجه‌‏‎ افزايش‌‏‎
طرح‌‏‎ :‎گفت‌‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎ پشتيباني‌‏‎ و‏‎ اداري‌‏‎ معاون‌‏‎
ساختار‏‎ كردن‌‏‎ تخصصي‌‏‎ براي‌‏‎ سازمان‌‏‎ استاني‌اين‌‏‎ تغييرتشكيلات‌‏‎
.است‌‏‎ تدوين‌‏‎ و‏‎ تهيه‌‏‎ دست‌‏‎ در‏‎ آن‌‏‎
ساختار‏‎ تغيير‏‎ براساس‌‏‎ طرح‌‏‎ اين‌‏‎:افزود‏‎ "تقدس‌نژاد‏‎ حسن‌‏‎"
و‏‎ مديريت‌‏‎ سازمان‌‏‎ تصويب ، تقديم‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ تهيه‌‏‎ سازمان‌ها‏‎
.مي‌شود‏‎ كشور‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎
كه‌‏‎ مركزي‌‏‎ سازمان‌‏‎ تشكيلات‌‏‎ جديد‏‎ طرح‌‏‎ براساس‌‏‎:‎اظهارداشت‌‏‎ وي‌‏‎
است‌ ، ‏‎ رسيده‌‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ و‏‎ مديريت‌‏‎ تصويبسازمان‌‏‎ به‌‏‎ امسال‌‏‎
"قهرماني‌‏‎ ورزش‌‏‎ دفترپايگاه‌‏‎ " جمله‌‏‎ از‏‎ و‏‎ تخصصي‌‏‎ واحد‏‎ چند‏‎
.است‌‏‎ ايجادشده‌‏‎ سازمان‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ "بانوان‌‏‎ ورزش‌‏‎ انجمن‌‏‎ مديريت‌‏‎"
بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ كل‌‏‎ ادارات‌‏‎ طرح‌‏‎ اين‌‏‎ براساس‌‏‎:‎كرد‏‎ تصريح‌‏‎ وي‌‏‎
يك‌ ، ‏‎ درجه‌‏‎ ادارات‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ دسته‌تقسيم‌‏‎ سه‌‏‎ به‌‏‎ استان‌ها‏‎
معاونت‌‏‎" شامل‌‏‎ سه‌معاونت‌‏‎ به‌‏‎ معاونت‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ معاونت‌ها‏‎ تعداد‏‎
"بانوان‌‏‎ امور‏‎" و‏‎ "ورزشي‌‏‎" ‎‏‏،‏‎"پشتيباني‌‏‎ و‏‎ اداري‌‏‎
.افزايش‌مي‌يابد‏‎
خراسان‌ ، ‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ كل‌‏‎ ادارات‌‏‎:افزود‏‎ "تقدس‌نژاد‏‎"
و‏‎ آذربايجان‌شرقي‌‏‎ و‏‎ گيلان‌ ، آذربايجان‌غربي‌‏‎ فارس‌ ، ‏‎ اصفهان‌ ، ‏‎
.محسوبمي‌شوند‏‎ يك‌‏‎ درجه‌‏‎ طرح‌‏‎ اين‌‏‎ براساس‌‏‎ مازندران‌‏‎
اداري‌‏‎" معاونت‌‏‎ دو‏‎ نيز‏‎ و 3‏‎ درجه‌ 2‏‎ استان‌هاي‌‏‎ در‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎
.داشت‌‏‎ خواهد‏‎ وجود‏‎ "ورزش‌‏‎"و‏‎ "پشتيباني‌‏‎ و‏‎
معاونت‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ و 3‏‎ درجه‌ 2‏‎ استان‌هاي‌‏‎ در‏‎:كرد‏‎ اضافه‌‏‎ وي‌‏‎
.مي‌شود‏‎ ايجاد‏‎ "بانوان‌‏‎ ورزش‌‏‎ امور‏‎ اداره‌‏‎"بانوان‌‏‎ ورزش‌‏‎
ورزش‌‏‎ مديريت‌‏‎" نام‌‏‎ با‏‎ جديدي‌‏‎ پست‌‏‎ طرح‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ براساس‌‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎
شده‌‏‎ ايجاد‏‎ استان‌ها‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ ادارات‌‏‎ درسطح‌‏‎ "قهرماني‌‏‎
.است‌‏‎
:افزود‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎ پشتيباني‌‏‎ و‏‎ اداري‌‏‎ معاون‌‏‎
به‌‏‎ استان‌ها‏‎ درسطح‌‏‎ قهرماني‌‏‎ پايگاه‌ورزش‌‏‎ هم‌اكنون‌ 16‏‎
به‌ 28‏‎ پايان‌امسال‌‏‎ تا‏‎ تعداد‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ رسيده‌اند‏‎ بهره‌برداري‌‏‎
.مي‌يابد‏‎ افزايش‌‏‎ پايگاه‌‏‎
تعداد‏‎ توسعه‌‏‎ سوم‌‏‎ برنامه‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ وي‌ ، ‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎
.رسيد‏‎ خواهد‏‎ واحد‏‎ قهرماني‌به‌ 50‏‎ ورزش‌‏‎ پايگاه‌هاي‌‏‎
زمينه‌‏‎ در‏‎ توسعه‌‏‎ سوم‌‏‎ برنامه‌‏‎ اهداف‌‏‎ تشريح‌‏‎ به‌‏‎ "نژاد‏‎ تقدس‌‏‎"
هدف‌‏‎ با‏‎ ورزش‌‏‎ كردن‌‏‎ عمومي‌‏‎:‎اظهارداشت‌‏‎ و‏‎ بدني‌پرداخت‌‏‎ تربيت‌‏‎
و‏‎ نوجوانان‌‏‎ بخصوص‌‏‎ جامعه‌‏‎ براي‌تمام‌‏‎ ورزشي‌‏‎ امكانات‌‏‎ ايجاد‏‎
و‏‎ ورزش‌قهرماني‌‏‎ پايداركردن‌‏‎ ورزش‌ ، ‏‎ كردن‌‏‎ علمي‌‏‎ زنان‌ ، ‏‎
شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ تصويب‏‎ به‌‏‎ نهادها‏‎ و‏‎ ارگان‌ها‏‎ ورزش‌‏‎ ساماندهي‌‏‎
.است‌‏‎ اسلامي‌رسيده‌‏‎
اين‌‏‎ نهادها‏‎ و‏‎ ارگان‌ها‏‎ ورزش‌‏‎ ساماندهي‌‏‎ براي‌‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎
كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ تدوين‌‏‎ را‏‎ كشور‏‎ "جامع‌ورزش‌‏‎" طرح‌‏‎ سازمان‌‏‎
:افزود‏‎ وي‌‏‎شود‏‎ آماده‌‏‎ امسال‌‏‎ پايان‌‏‎ تا‏‎ مي‌شود‏‎ پيش‌بيني‌‏‎
و‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ به‌‏‎ "ورزش‌‏‎ جامع‌‏‎ طرح‌‏‎" كميته‌‏‎
و‏‎ كار‏‎ پرورش‌ ، ‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎ وزارتخانه‌هاي‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ باشركت‌‏‎
نيروهاي‌‏‎ فن‌آوري‌ ، ‏‎ و‏‎ علوم‌‏‎ ودرمان‌ ، ‏‎ بهداشت‌‏‎ اموراجتماعي‌ ، ‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ تشكيل‌‏‎ خصوصي‌‏‎ بخش‌‏‎ و‏‎ مسلح‌‏‎
بااعلام‌‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎ پشتيباني‌‏‎ و‏‎ اداري‌‏‎ معاون‌‏‎
:گفت‌‏‎ ورزش‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ توسعه‌‏‎ سوم‌‏‎ اعتبارات‌برنامه‌‏‎ بودن‌‏‎ ناكافي‌‏‎
ساز‏‎ و‏‎ ساخت‌‏‎ درزمينه‌‏‎ دوم‌‏‎ دربرنامه‌‏‎ كه‌‏‎ تحولي‌‏‎ و‏‎ توسعه‌‏‎ با‏‎
و‏‎ عمومي‌‏‎ قهرماني‌ ، ‏‎ ورزش‌هاي‌‏‎ رشد‏‎ ورزشي‌ ، ‏‎ مكان‌هاي‌‏‎
در‏‎ شده‌‏‎ بيني‌‏‎ پيش‌‏‎ اعتبار‏‎ شده‌‏‎ انجام‌‏‎ انساني‌‏‎ تربيت‌نيروي‌‏‎
.كرد‏‎ نخواهد‏‎ تامين‌‏‎ را‏‎ تربيت‌بدني‌‏‎ نياز‏‎ سوم‌‏‎ برنامه‌‏‎
نظر‏‎ جلب‏‎ درصدد‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎ به‌اينكه‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎
:افزود‏‎ مي‌باشد ، ‏‎ سازمان‌‏‎ اين‌‏‎ افزايش‌بودجه‌‏‎ براي‌‏‎ دولت‌‏‎
اول‌ 1200‏‎ برنامه‌‏‎ به‌‏‎ دوم‌نسبت‌‏‎ برنامه‌‏‎ اعتبارات‌‏‎ افزايش‌‏‎
به‌برنامه‌‏‎ نسبت‌‏‎ سوم‌‏‎ برنامه‌‏‎ در‏‎ ميزان‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ بوده‌‏‎ درصد‏‎
.است‌‏‎ درصد‏‎ دوم‌ 120‏‎
در‏‎ سوم‌‏‎ برنامه‌‏‎ در‏‎ شده‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ اعتبارات‌‏‎ اگر‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
فعلي‌‏‎ وضع‌‏‎ نگهداشتن‌‏‎ در‏‎ بود‏‎ نخواهد‏‎ قادر‏‎ بماندورزش‌‏‎ سقف‌‏‎ اين‌‏‎
.شود‏‎ موفق‌‏‎

داد‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ العين‌‏‎ اقتدار ، ‏‎ با‏‎ پرسپوليس‌‏‎


آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎

زيادي‌‏‎ هاي‌‏‎ موقعيت‌‏‎ "العين‌‏‎" با‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ پرسپوليس‌‏‎ بازيكنان‌‏‎
ايران‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ قهرمان‌‏‎دادند‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ گلزني‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎
مهاجم‌‏‎" فت‌‏‎ را‏‎ پايان‌‏‎ "بودكه‌‏‎ شانس‌‏‎ بسيارخوش‌‏‎
به‌‏‎ اقتداررا‏‎ با‏‎ پيروزي‌‏‎ زيبايش‌‏‎ گل‌‏‎ دو‏‎ با‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ شمالي‌‏‎
العين‌‏‎-‎پرسپوليس‌‏‎ بازيكن‌‏‎ بهترين‌‏‎ رافت‌‏‎.‎آورد‏‎ پرسپوليس‌‏‎ اردوي‌‏‎
.بود‏‎
صفر‏‎ امارات‌‏‎ العين‌‏‎ - ايران‌ 2‏‎ پرسپوليس‌‏‎
پرسپوليس‌‏‎ براي‌‏‎ (‎و54‏‎ ‎‏‏19‏‎) رافت‌‏‎ پايان‌‏‎:گلها‏‎
محني‌‏‎ و‏‎ المكتوب‏‎ محمد‏‎ كمك‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ الزيد‏‎ عبدالرحمان‌‏‎:داور‏‎
عربستان‌‏‎ كشور‏‎ از‏‎ سه‌‏‎ هر‏‎ الشوراتي‌‏‎
دوم‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎ كشورمان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ از‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ حضور‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
فوتبال‌‏‎ توانايي‌‏‎ از‏‎ نشان‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ جام‌‏‎ و‏‎ آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ جام‌‏‎
جام‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ نماينده‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎.‎دارد‏‎ كهن‌‏‎ قاره‌‏‎ در‏‎ ما‏‎
صفر‏‎ بر‏‎ دو‏‎ مقتدرانه‌‏‎ پيروزي‌‏‎ با‏‎ آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ قهرماني‌‏‎
در‏‎ بايد‏‎ و‏‎ پيمود‏‎ را‏‎ صعود‏‎ راه‌‏‎ از‏‎ نيمي‌‏‎ امارات‌‏‎ العين‌‏‎ مقابل‌‏‎
.باشد‏‎ العين‌‏‎ شهر‏‎ در‏‎ برگشت‌‏‎ بازي‌‏‎ انتظار‏‎
آزادي‌‏‎ نفري‌‏‎ هزار‏‎ يكصد‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ تماشاگران‌‏‎ خوب‏‎ استقبال‌‏‎
.كرد‏‎ عجيبي‌‏‎ سرگيجه‌‏‎ دچار‏‎ ابتدا‏‎ از‏‎ را‏‎ حريف‌‏‎
درون‌‏‎ را‏‎ فنايي‌‏‎ داود‏‎ درستي‌‏‎ به‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ پرسپوليس‌‏‎ تيم‌‏‎
ساير‏‎ از‏‎ آمادگي‌‏‎ ازلحاظ‏‎ او‏‎ زيرا‏‎ بود‏‎ داده‌‏‎ قرار‏‎ دروازه‌‏‎
.بود‏‎ آماده‌تر‏‎ پرسپوليس‌‏‎ دروازه‌بانان‌‏‎
مياني‌‏‎ خط‏‎ در‏‎ انصاريان‌ ، ‏‎ و‏‎ پيرواني‌‏‎ رهبري‌فر ، ‏‎ دفاع‌‏‎ خط‏‎ در‏‎
حمله‌‏‎ خط‏‎ در‏‎ و‏‎ كاويانپور‏‎ و‏‎ استيلي‌‏‎ شاهرودي‌ ، ‏‎ كريمي‌ ، ‏‎ باهنر ، ‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ داشتند‏‎ حضور‏‎ بزيك‌‏‎ ادموند‏‎ و‏‎ رافت‌‏‎ پايان‌‏‎ نيز‏‎
زمان‌‏‎ در‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ را‏‎ آزاد‏‎ بازيكن‌‏‎ يك‌‏‎ نقش‌‏‎ كريمي‌‏‎ علي‌‏‎ ميان‌‏‎
از‏‎ پرسپوليس‌‏‎.‎مي‌شتافت‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ مهاجم‌‏‎ مردان‌‏‎ كمك‌‏‎ به‌‏‎ حمله‌‏‎
محبوس‌‏‎ خود‏‎ زمين‌‏‎ در‏‎ را‏‎ حريف‌‏‎ تهاجمي‌‏‎ بازي‌‏‎ با‏‎ ابتدا‏‎ همان‌‏‎
.كرد‏‎
توپ‌‏‎ عرضي‌‏‎ پاس‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ بزيك‌‏‎ ادموند‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ دقيقه‌ 19‏‎ در‏‎
را‏‎ توپ‌‏‎ خونسردي‌‏‎ با‏‎ مهاجم‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ فرستاد‏‎ رافت‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎
.گشود‏‎ را‏‎ اماراتي‌‏‎ حريف‌‏‎ دروازه‌‏‎ چپ‌‏‎ پاي‌‏‎ شليك‌‏‎ با‏‎ و‏‎ كرد‏‎ كنترل‌‏‎
شكست‌‏‎ سخت‌‏‎ گرداب‏‎ در‏‎ را‏‎ حريف‌‏‎ و‏‎ آرامش‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ به‌‏‎ گل‌‏‎ اين‌‏‎
.برد‏‎ فرو‏‎
داشت‌‏‎ كناري‌اش‌‏‎ پيستون‌‏‎ دو‏‎ نفوذ‏‎ به‌‏‎ تمايل‌‏‎ بيشتر‏‎ پرسپوليس‌‏‎
بازي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ رافت‌‏‎ و‏‎ بزيك‌‏‎ براي‌‏‎ بلند‏‎ توپ‌هاي‌‏‎ ارسال‌‏‎ با‏‎ تا‏‎
خطر‏‎ با‏‎ را‏‎ اماراتي‌‏‎ حريف‌‏‎ دروازه‌‏‎ دارند‏‎ خاصي‌‏‎ تبحر‏‎ هوايي‌‏‎
.كنند‏‎ مواجه‌‏‎
اختيار‏‎ در‏‎ كاملا‏‎ را‏‎ ميدان‌‏‎ نخست‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎ چه‌‏‎ اگر‏‎ پرسپوليس‌‏‎
ظاهر‏‎ ضعيف‌‏‎ كمي‌‏‎ گلزني‌‏‎ امر‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ مهاجمان‌‏‎ اما‏‎ داشت‌‏‎
از‏‎ شليك‌‏‎ با‏‎ بار‏‎ يك‌‏‎ نيز‏‎ كاويانپور‏‎ حامد‏‎ نيمه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎شدند‏‎
كه‌‏‎ ساخت‌‏‎ مواجه‌‏‎ خطر‏‎ با‏‎ را‏‎ العين‌‏‎ تيم‌‏‎ دروازه‌‏‎ دور‏‎ راه‌‏‎
.كرد‏‎ مهار‏‎ بموقع‌‏‎ عكس‌العمل‌‏‎ با‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ العين‌‏‎ دروازه‌بان‌‏‎
حمله‌‏‎ چند‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ پرسپوليسي‌ها‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ آغاز‏‎ با‏‎
جناح‌‏‎ از‏‎ كاويانپور‏‎ حامد‏‎ نفوذ‏‎.‎رسيدند‏‎ دوم‌‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎ احساسي‌‏‎
مناسبي‌‏‎ موقعيت‌‏‎ شد‏‎ توام‌‏‎ حريف‌‏‎ بازيكن‌‏‎ چند‏‎ دريبل‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ چپ‌‏‎
از‏‎ پرسپوليس‌‏‎ شمالي‌‏‎ بازيكن‌‏‎ اين‌‏‎ تا‏‎ كرد‏‎ فراهم‌‏‎ رافت‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎
باز‏‎ را‏‎ دوم‌‏‎ گل‌‏‎ و‏‎ برده‌‏‎ سود‏‎ العين‌‏‎ دروازه‌بان‌‏‎ بي‌موقع‌‏‎ خروج‌‏‎
را‏‎ موفق‌‏‎ روزي‌‏‎ و‏‎ دهد‏‎ جاي‌‏‎ حريف‌‏‎ دروازه‌‏‎ درون‌‏‎ چپ‌‏‎ پاي‌‏‎ با‏‎ هم‌‏‎
.نمايد‏‎ سپري‌‏‎
علي‌‏‎ توسط‏‎ را‏‎ ديگر‏‎ خوب‏‎ موقعيت‌‏‎ چند‏‎ گل‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ پرسپوليس‌‏‎
.كند‏‎ پيدا‏‎ خاتمه‌‏‎ گل‌‏‎ دو‏‎ همين‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ تا‏‎ داد‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ كريمي‌‏‎
و‏‎ خارجي‌‏‎ مربي‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ اگرچه‌‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ نشان‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ العين‌‏‎
اين‌‏‎ فاصله‌‏‎ اما‏‎ مي‌برد‏‎ سود‏‎ آفريقايي‌‏‎ و‏‎ برزيلي‌‏‎ بازيكن‌‏‎ چند‏‎
در‏‎ اينكه‌‏‎ حداقل‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ زياد‏‎ آسيايي‌‏‎ قدر‏‎ حريفان‌‏‎ با‏‎ تيم‌‏‎
ارائه‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ مربيان‌‏‎ دلخواه‌‏‎ بازي‌‏‎ نمي‌تواند‏‎ حريفان‌‏‎ خانه‌‏‎
.دهد‏‎
زمين‌‏‎ در‏‎ بازي‌‏‎ انجام‌‏‎ به‌‏‎ ميل‌‏‎ و‏‎ تهاجمي‌‏‎ روحيه‌‏‎ با‏‎ پرسپوليس‌‏‎
از‏‎ بعد‏‎ تا‏‎ دهد‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ حريف‌‏‎ مي‌تواند‏‎ نيز‏‎ امارات‌‏‎ در‏‎ حريف‌‏‎
ملحق‌‏‎ آسيا‏‎ غرب‏‎ منطقه‌‏‎ تيم‌‏‎ جمع‌ 4‏‎ به‌‏‎ العين‌‏‎ گذاشتن‌‏‎ سر‏‎ پشت‌‏‎
.شود‏‎
با‏‎ برگشت‌‏‎ بازي‌‏‎ براي‌‏‎ العين‌‏‎ كه‌‏‎ ديد‏‎ و‏‎ بود‏‎ منتظر‏‎ بايد‏‎ حال‌‏‎
چه‌‏‎ است‌ ، ‏‎ كرده‌‏‎ پيدا‏‎ پرسپوليس‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ شناختي‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎
.دارد‏‎ برنامه‌اي‌‏‎

برد‏‎ فولاد‏‎ را‏‎ مدعي‌‏‎ همشهري‌‏‎ دو‏‎ جدال‌‏‎


برتر‏‎ ليگ‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ هفتم‌‏‎ هفته‌‏‎ آغاز‏‎ در‏‎ :ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
دو‏‎ ديدار‏‎ و‏‎ زاينده‌رود‏‎ حاشيه‌‏‎ به‌‏‎ نگاهها‏‎ همه‌‏‎ كشور‏‎ هندبال‌‏‎
بازي‌‏‎ اين‌‏‎بود‏‎ شده‌‏‎ دوخته‌‏‎ ذوبآهن‌‏‎ و‏‎ فولاد‏‎ همشهري‌‏‎ مدعي‌‏‎
پيكار‏‎ اين‌‏‎ حاصل‌‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ هر‏‎ براي‌‏‎ خاصي‌‏‎ حساسيت‌‏‎ هميشه‌‏‎
( ‎‏‏20بر 19‏‎)‎ بيشتر‏‎ گل‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ نهايت‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ نزديك‌‏‎ و‏‎ تماشايي‌‏‎
با‏‎ را‏‎ فصل‌‏‎ اين‌‏‎ فولادي‌ها‏‎.‎رسيد‏‎ اتمام‌‏‎ به‌‏‎ فولاد‏‎ سود‏‎ به‌‏‎
و‏‎ فولاد‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ آيا‏‎ ديد‏‎ بايد‏‎ حال‌‏‎ و‏‎ كرده‌اند‏‎ آغاز‏‎ اقتدار‏‎
پيكان‌‏‎ تيم‌‏‎ از‏‎ را‏‎ قهرماني‌‏‎ عنوان‌‏‎ بود‏‎ خواهند‏‎ قادر‏‎ آهن‌‏‎ ذوب‏‎
ديگر‏‎ ديدار‏‎ دو‏‎ در‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ جدا‏‎.گيرند‏‎ پس‌‏‎ باز‏‎ سبزوار‏‎
‎‏‏34‏‎)نتيجه‌‏‎ با‏‎ ثامن‌‏‎ سرم‌سازي‌‏‎ تيم‌‏‎ بر‏‎ مشهد‏‎ در‏‎ اراك‌‏‎ هپكو‏‎
شهر‏‎ پاس‌‏‎ با‏‎ پيكار‏‎ در‏‎ اصفهان‌‏‎ مقاومت‌‏‎.‎كرد‏‎ غلبه‌‏‎( بر 29‏‎
.شد‏‎ پيروز‏‎ بر 21‏‎ نتيجه‌ 23‏‎ با‏‎ كرد‏‎

سراسري‌‏‎ جشنواره‌‏‎ فاتح‌‏‎ اصفهان‌‏‎ استان‌‏‎
دانشجويان‌‏‎ هندبال‌‏‎


سراسري‌‏‎ جشنواره‌‏‎ فاتح‌‏‎ اصفهان‌‏‎ استان‌‏‎ تيم‌‏‎ :ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
اداره‌‏‎ توسط‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ (ع‌‏‎)‎اميرالمومنين‌‏‎ سال‌‏‎ گراميداشت‌‏‎ هندبال‌‏‎
انجام‌‏‎ خميني‌شهر‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ آزاد‏‎ دانشگاه‌‏‎ تربيت‌بدني‌‏‎ كل‌‏‎
.گرفت‌‏‎
در‏‎ دانشگاهي‌‏‎ واحدهاي‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ مسابقات‌‏‎ از‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
نتيجه‌‏‎ با‏‎ اصفهان‌‏‎ پاياني‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ شد ، ‏‎ برگزار‏‎ تيم‌‏‎ ده‌‏‎ قالب‏‎
بازي‌‏‎ در‏‎.گذشت‌‏‎ شرقي‌‏‎ آذربايجان‌‏‎ استان‌‏‎ سد‏‎ از‏‎ بر 13‏‎ ‎‏‏27‏‎
بر‏‎ نتيجه‌ 24‏‎ با‏‎ شد‏‎ موفق‌‏‎ خراسان‌‏‎ استان‌‏‎ تيم‌‏‎ نيز‏‎ رده‌بندي‌‏‎
.كند‏‎ غلبه‌‏‎ مركزي‌‏‎ استان‌‏‎ تيم‌‏‎ بر‏‎ ‎‏‏23‏‎
دكتر‏‎ توسط‏‎ برتر‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ جوايز‏‎ رقابت‌ها‏‎ اين‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎
آنان‌‏‎ به‌‏‎ آزاد‏‎ دانشگاه‌‏‎ تربيت‌بدني‌‏‎ مديركل‌‏‎ قديمي‌‏‎ بهرام‌‏‎
.شد‏‎ اهدا‏‎

كرد‏‎ مغلوب‏‎ را‏‎ " السد‏‎ " دوحه‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎


آسيا‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎
در‏‎ ايران‌‏‎ نماينده‌‏‎ استقلال‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎ :ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
شهر‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ شب‏‎ آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ جام‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎
.گذشت‌‏‎ "السد‏‎" قطر‏‎ نماينده‌‏‎ سد‏‎ از‏‎ گل‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ دوحه‌‏‎
الوحده‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ برخلاف‌‏‎ اگرچه‌‏‎ السد‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎
بيش‌‏‎ احتياط‏‎ اما‏‎ شود ، ‏‎ خارج‌‏‎ ميدان‌‏‎ از‏‎ پيروز‏‎ توانست‌‏‎ امارات‌‏‎
ضعف‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ تا‏‎ شد‏‎ باعث‌‏‎ لازم‌‏‎ جسارت‌‏‎ نبود‏‎ و‏‎ حد‏‎ از‏‎
استقلال‌‏‎.‎كند‏‎ پيدا‏‎ دست‌‏‎ برتري‌‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎ پاياني‌‏‎ دقايق‌‏‎ در‏‎ حريف‌‏‎
مي‌توانست‌‏‎ بازي‌‏‎ همين‌‏‎ در‏‎ مي‌شد ، ‏‎ خارج‌‏‎ احتياط‏‎ پيله‌‏‎ از‏‎ اگر‏‎
.دهد‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ ميزبان‌‏‎ بيشتر‏‎ گلهاي‌‏‎ با‏‎
گلزني‌‏‎ موقعيت‌هاي‌‏‎ سامره‌‏‎ علي‌‏‎ و‏‎ مجيدي‌‏‎ فرزاد‏‎ مومن‌زاده‌ ، ‏‎
به‌‏‎ حضوري‌‏‎ با‏‎ سامره‌‏‎ سرانجام‌‏‎ اما‏‎ دادند ، ‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ را‏‎ زيادي‌‏‎
دروازه‌‏‎ قفل‌‏‎ باز‏‎ چشماني‌‏‎ با‏‎ حريف‌‏‎ دروازه‌‏‎ جلوي‌‏‎ در‏‎ موقع‌‏‎
برگشت‌‏‎ بازي‌‏‎ به‌‏‎ خاطر‏‎ آسوده‌‏‎ استقلال‌‏‎ تا‏‎ گشود‏‎ را‏‎ "السد‏‎"
.بينديشد‏‎

ايران‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ برتر‏‎ جام‌‏‎ واليبال‌‏‎


واقعه‌‏‎ مهم‌ترين‌‏‎ نئوپان‌‏‎ و‏‎ پيكان‌‏‎ نيمه‌تمام‌‏‎ بازي‌‏‎
بود‏‎ پنجم‌‏‎ هفته‌‏‎
نئوپان‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ پيكان‌‏‎ بازي‌‏‎ ماندن‌‏‎ نيمه‌تمام‌‏‎ :ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
برتر‏‎ جام‌‏‎ واليبال‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ پنجم‌‏‎ هفته‌‏‎ وقايع‌‏‎ همه‌‏‎ گنبد‏‎
كه‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎.‎داد‏‎ قرار‏‎ خود‏‎ تحت‌الشعاع‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎
تماشاگران‌‏‎ حد‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ ازدحام‌‏‎ بدليل‌‏‎ مي‌شد ، ‏‎ برگزار‏‎ گنبد‏‎ در‏‎
نتوانند‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ تا‏‎ شد‏‎ موجب‏‎ بودند ، ‏‎ رفته‌‏‎ پيش‌‏‎ خط‏‎ لبه‌‏‎ تا‏‎ كه‌‏‎
با‏‎ دليل‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ باشند‏‎ داشته‌‏‎ حركت‌‏‎ براي‌‏‎ مناسبي‌‏‎ فضاي‌‏‎
.ماند‏‎ نيمه‌تمام‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ نماينده‌‏‎ صلاحديد‏‎
واليبال‌‏‎ تيم‌‏‎ سرپرست‌‏‎ آزمون‌‏‎ طاهر‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ ارتباط‏‎ در‏‎
كه‌‏‎ داشت‌‏‎ اعلام‌‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ مقصر‏‎ را‏‎ فدراسيون‌‏‎ نماينده‌‏‎ نئوپان‌‏‎
گيم‌‏‎ حساس‌‏‎ لحظات‌‏‎ از‏‎ زودتر‏‎ خيلي‌‏‎ مي‌توانست‌‏‎ (نفر‏‎ كاظم‌‏‎)‎ او‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ حسيني‌‏‎ حسين‌‏‎ اما‏‎كند‏‎ بازي‌‏‎ قطع‌‏‎ به‌‏‎ اقدام‌‏‎ پنجم‌‏‎
گفتگو‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ وي‌‏‎.‎دارد‏‎ را‏‎ آزمون‌‏‎ نظر‏‎ خلاف‌‏‎ پيكان‌‏‎ مربيان‌‏‎
را‏‎ مسابقه‌‏‎ شرايط‏‎ اصلا‏‎ گنبد‏‎ سالن‌‏‎:گفت‌‏‎ همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ با‏‎
بازي‌‏‎ برگزاري‌‏‎ مسئولان‌‏‎ با‏‎ تماشاگران‌‏‎ همكاري‌‏‎ عدم‌‏‎ بدليل‌‏‎
.بود‏‎ نپذيرفته‌‏‎ صورت‌‏‎ قبل‌‏‎ از‏‎ هم‌‏‎ لازم‌‏‎ پيش‌بيني‌هاي‌‏‎ و‏‎ نداشت‌‏‎
داور‏‎ و‏‎ فدراسيون‌‏‎ نماينده‌‏‎ تابع‌‏‎ ما‏‎ وصف‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
به‌‏‎ بازي‌‏‎ مشكلات‌‏‎ اين‌‏‎ همه‌‏‎ با‏‎ مي‌خواست‌‏‎ دلمان‌‏‎ و‏‎ بوديم‌‏‎ بازي‌‏‎
دستور‏‎ به‌‏‎ سرانجام‌‏‎ چندساعته‌‏‎ وقفه‌هاي‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎ برسد ، ‏‎ انتها‏‎
.شديم‌‏‎ ميدان‌‏‎ از‏‎ خروج‌‏‎ به‌‏‎ مجبور‏‎ فدراسيون‌‏‎ نماينده‌‏‎ و‏‎ داور‏‎
:گفت‌‏‎ تيمش‌‏‎ پاسور‏‎ معدني‌‏‎ آسيبديده‌‏‎ پاي‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ حسيني‌‏‎
انجام‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ كار‏‎ كه‌‏‎ مي‌رفت‌‏‎ سرويس‌‏‎ خط‏‎ در‏‎ حاليكه‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
و‏‎ شد‏‎ مجروح‌‏‎ خط‏‎ كنار‏‎ تماشاگران‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ پاي‌‏‎ پشت‌‏‎ بدليل‌‏‎ دهد ، ‏‎
پوشيده‌‏‎ بازي‌‏‎ داور‏‎ صدري‌‏‎ شهباز‏‎ چشم‌‏‎ از‏‎ قضيه‌‏‎ اين‌‏‎ خوشبختانه‌‏‎
.نشد‏‎ قضاوت‌‏‎ ادامه‌‏‎ به‌‏‎ حاضر‏‎ داور‏‎ واقعه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ و‏‎ نماند‏‎
فدراسيون‌‏‎ تصميمات‌‏‎ تابع‌‏‎ پيكان‌‏‎ باشگاه‌‏‎:‎گفت‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
برتر‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ مشكلاتي‌‏‎ چنين‌‏‎ ديگر‏‎ كه‌‏‎ اميدواريم‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ خواهد‏‎
.ندهد‏‎ رخ‌‏‎
: پنجم‌‏‎ هفته‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ نتايج‌‏‎
صفر‏‎ خراسان‌‏‎ ابومسلم‌‏‎ -‎ تهران‌ 3‏‎ صنام‌‏‎*
تهران‌ 2‏‎ بازيافت‌‏‎ -‎ آهن‌ 3‏‎ ذوب‏‎ *
صفر‏‎ اصفهان‌‏‎ هسا‏‎ - اروميه‌ 3‏‎ مقاومت‌‏‎ *

ايران‌‏‎ راهي‌‏‎ جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎ جوانان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎
شد‏‎


در‏‎ شركت‌‏‎ براي‌‏‎ جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎ جوانان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
ايران‌‏‎ راهي‌‏‎ جمعه‌‏‎ روز‏‎ آسيا‏‎ جوانان‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ نهايي‌‏‎ مرحله‌‏‎
ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ آسيا‏‎ برتر‏‎ تيم‌‏‎ حضور10‏‎ با‏‎ رقابتها‏‎ اين‌‏‎شد‏‎
در‏‎ جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎ تيم‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ تهران‌‏‎ شيرودي‌‏‎ شهيد‏‎
آسيا‏‎ جوانان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ دوره‌‏‎ ودومين‌‏‎ سي‌‏‎ نهايي‌‏‎ مرحله‌‏‎
.است‌‏‎ همگروه‌‏‎ عراق‌‏‎ و‏‎ پاكستان‌‏‎ امارات‌‏‎ چين‌ ، ‏‎ با‏‎ دوم‌‏‎ گروه‌‏‎ در‏‎


Copyright 1996-2000 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.