شماره‌ 2317‏‎ ‎‏‏،‏‎15 JAN 2001 دي‌1379 ، ‏‎ دوشنبه‌ 26‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Life
Business
Stocks
Sports
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
بيانات‌مقام‌معظم‌رهبري‌درباره‌ضرورت‌‏‎
لبنان‌‏‎ فلسطين‌ومقاومت‌‏‎ انتفاضه‌‏‎ ادامه‌‏‎

مقاومت‌‏‎ :‎هشدارخاتمي‌به‌مخالفان‌اصلاحات‌‏‎
فروپاشي‌جامعه‌‏‎ به‌‏‎ مردم‌‏‎ مطالبات‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎
مي‌انجامد‏‎

وزراي‌‏‎ همه‌‏‎ به‌‏‎ مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ قاطع‌‏‎ راي‌‏‎
خاتمي‌‏‎ پيشنهادي‌‏‎

ديوان‌‏‎ رئيس‌‏‎ از‏‎ رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎ عيادت‌‏‎
كشور‏‎ عالي‌‏‎

سفر‏‎ درباره‌لغو‏‎ مجلس‌‏‎ رئيس‌‏‎ اظهارات‌نايب‏‎
ايران‌‏‎ به‌‏‎ آلمان‌‏‎ اعظم‌‏‎ صدر‏‎

همكاريهاي‌‏‎ افزايش‌‏‎ خواستار‏‎ خاتمي‌وحريري‌‏‎
شدند‏‎ لبنان‌‏‎ و‏‎ سوريه‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ منطقه‌اي‌‏‎

رژيم‌‏‎ درباره‌‏‎ روسيه‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ مذاكرات‌‏‎
شد‏‎ آغاز‏‎ خزر‏‎ درياي‌‏‎ حقوقي‌‏‎

فارس‌امروز‏‎ استان‌‏‎ به‌‏‎ سفررئيس‌جمهوري‌‏‎
مي‌شود‏‎ آغاز‏‎

مبتني‌بر‏‎ ايران‌‏‎ سياسي‌‏‎ اراده‌‏‎ :‎اطلاعات‌‏‎ وزير‏‎
است‌‏‎ همسايگان‌‏‎ با‏‎ همجواري‌‏‎ حسن‌‏‎

شدن‌ ، ‏‎ جهاني‌‏‎ :خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزير‏‎ معاون‌‏‎
است‌‏‎ اجتنابناپذير‏‎

ضرورت‌‏‎ بيانات‌مقام‌معظم‌رهبري‌درباره‌‏‎
لبنان‌‏‎ فلسطين‌ومقاومت‌‏‎ انتفاضه‌‏‎ ادامه‌‏‎


تهاجم‌به‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ داده‌‏‎ نشان‌‏‎ همواره‌‏‎ صهيونيستي‌‏‎ رژيم‌‏‎
همين‌‏‎ بر‏‎ و‏‎ ندارد‏‎ بهانه‌‏‎ به‌‏‎ احتياج‌‏‎ منطقه‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ از‏‎ يك‌‏‎ هر‏‎
باشد‏‎ داشته‌‏‎ ادامه‌‏‎ بايد‏‎ لبنان‌‏‎ در‏‎ مقاومت‌‏‎ اساس‌‏‎
خامنه‌اي‌‏‎ حضرت‌آيت‌الله‌‏‎ :‎جمهوري‌اسلامي‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎-‎تهران‌‏‎
رفيق‌‏‎ آقاي‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ شب‏‎ شنبه‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎
در‏‎ لبنان‌‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎ ايستادگي‌‏‎ لبنان‌ ، ‏‎ نخست‌وزير‏‎ حريري‌‏‎
از‏‎ صهيونيست‌‏‎ اشغالگران‌‏‎ خروج‌‏‎ و‏‎ صهيونيستي‌‏‎ رژيم‌‏‎ مقابل‌‏‎
دنياي‌‏‎ افتخار‏‎ موجب‏‎ را‏‎ اسلامي‌‏‎ مقاومت‌‏‎ به‌واسطه‌‏‎ لبنان‌‏‎
را‏‎ لبنان‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ مقاومت‌‏‎ ايشان‌‏‎.‎دانستند‏‎ عرب‏‎ و‏‎ اسلام‌‏‎
با‏‎ و‏‎ كردند‏‎ ارزيابي‌‏‎ غيرقابل‌پيش‌بيني‌‏‎ صهيونيستها‏‎ براي‌‏‎
:افزودند‏‎ منطقه‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ براي‌‏‎ اسرائيل‌‏‎ دائمي‌‏‎ خطر‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎
به‌‏‎ تهاجم‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ داده‌‏‎ نشان‌‏‎ همواره‌‏‎ صهيونيستي‌‏‎ رژيم‌‏‎
همين‌‏‎ بر‏‎ و‏‎ ندارد‏‎ بهانه‌‏‎ به‌‏‎ احتياج‌‏‎ منطقه‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ از‏‎ يك‌‏‎ هر‏‎
.باشد‏‎ داشته‌‏‎ ادامه‌‏‎ بايد‏‎ لبنان‌‏‎ در‏‎ مقاومت‌‏‎ اساس‌‏‎
لبنان‌‏‎ در‏‎ مقاومت‌‏‎ وجود‏‎ اينكه‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎
قرار‏‎ تاكيد‏‎ مورد‏‎ آن‌را‏‎ استمرار‏‎ نيست‌ ، ‏‎ تعرض‌‏‎ به‌معناي‌‏‎
وجود‏‎ به‌معناي‌‏‎ مقاومت‌‏‎ ادامه‌‏‎:‎كردند‏‎ خاطرنشان‌‏‎ و‏‎ دادند‏‎
رژيم‌‏‎ تهديدات‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ و‏‎ لبنان‌‏‎ در‏‎ مقتدر‏‎ بازوي‌‏‎ يك‌‏‎ دائمي‌‏‎
.ندارد‏‎ منافاتي‌‏‎ نيز‏‎ لبنان‌‏‎ بازسازي‌‏‎ با‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ صهيونيستي‌‏‎
مسئله‌‏‎ دو‏‎ را‏‎ بازسازي‌‏‎ و‏‎ وحدت‌‏‎ حفظ‏‎ خامنه‌اي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ حضرت‌‏‎
لبنان‌‏‎ در‏‎ موجود‏‎ وحدت‌‏‎:‎افزودند‏‎ و‏‎ برشمردند‏‎ لبنان‌‏‎ مهم‌‏‎
.است‌‏‎ جدي‌‏‎ تلاش‌‏‎ نيازمند‏‎ آن‌‏‎ حفظ‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ زيادي‌‏‎ دشمنان‌‏‎
پيروزي‌‏‎ تاثير‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎
مردم‌‏‎ انتفاضه‌‏‎ در‏‎ صهيونيستي‌‏‎ رژيم‌‏‎ بر‏‎ لبنان‌‏‎ اسلامي‌‏‎ مقاومت‌‏‎
بسيار‏‎ نقش‌‏‎ لبنان‌‏‎ امروز‏‎ اينكه‌‏‎ به‌‏‎ باتوجه‌‏‎:‎افزودند‏‎ فلسطين‌‏‎
زيادي‌‏‎ تلاشهاي‌‏‎ دارد ، ‏‎ فلسطين‌‏‎ مسئله‌‏‎ در‏‎ مهمي‌‏‎ و‏‎ تعيين‌كننده‌‏‎
.مي‌گيرد‏‎ صورت‌‏‎ لبنان‌‏‎ ايستادگي‌‏‎ شكستن‌‏‎ براي‌‏‎
و‏‎ فلسطين‌‏‎ درخصوص‌‏‎ آمريكا‏‎ اخير‏‎ طرح‌‏‎ خامنه‌اي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ حضرت‌‏‎
مضحك‌‏‎ را‏‎ لبنان‌‏‎ در‏‎ فلسطيني‌‏‎ آوارگان‌‏‎ دائمي‌‏‎ اسكان‌‏‎ براي‌‏‎ تلاش‌‏‎
مسائل‌‏‎ اين‌‏‎:كردند‏‎ خاطرنشان‌‏‎ و‏‎ دانستند‏‎ بي‌معني‌‏‎ و‏‎
انتفاضه‌‏‎ تاثير‏‎ از‏‎ صهيونيستي‌‏‎ رژيم‌‏‎ وحشت‌‏‎ نشان‌دهنده‌‏‎
مجدد‏‎ شدن‌‏‎ زنده‌‏‎ و‏‎ لبنان‌‏‎ ساكن‌‏‎ فلسطيني‌هاي‌‏‎ بر‏‎ مسجدالاقصي‌‏‎
.است‌‏‎ آنان‌‏‎ در‏‎ بودن‌‏‎ فلسطيني‌‏‎ روحيه‌‏‎
انتفاضه‌‏‎ بركت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ صهيونيستي‌‏‎ رژيم‌‏‎ موجود‏‎ وضع‌‏‎ ايشان‌‏‎
متفاوت‌‏‎ كاملا‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ با 50‏‎ مقايسه‌‏‎ در‏‎ مسجدالاقصي‌‏‎
تمام‌‏‎ به‌رغم‌‏‎ فلسطين‌‏‎ مردم‌‏‎ انتفاضه‌‏‎:‎كردند‏‎ تصريح‌‏‎ و‏‎ ارزيابي‌‏‎
نمي‌تواند‏‎ صهيونيستي‌‏‎ رژيم‌‏‎ و‏‎ يافت‌‏‎ خواهد‏‎ ادامه‌‏‎ فشارها‏‎
.كند‏‎ متوقف‌‏‎ هميشه‌‏‎ براي‌‏‎ آن‌را‏‎
به‌عنوان‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ از‏‎ همچنين‌‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎
حد‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎:افزودند‏‎ و‏‎ كردند‏‎ ياد‏‎ لبنان‌‏‎ استراتژيك‌‏‎ عمق‌‏‎
كشور‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ حمايت‌‏‎ و‏‎ لبنان‌‏‎ بازسازي‌‏‎ به‌‏‎ كمك‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ توان‌‏‎
نقش‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ خامنه‌اي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ حضرت‌‏‎.‎كرد‏‎ خواهد‏‎ تلاش‌‏‎
ادامه‌‏‎:‎كردند‏‎ خاطرنشان‌‏‎ لبنان‌‏‎ موفقيت‌هاي‌‏‎ در‏‎ سوريه‌‏‎ بارز‏‎
صحنه‌‏‎ در‏‎ برخي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ مهم‌‏‎ بسيار‏‎ نيز‏‎ لبنان‌‏‎ با‏‎ سوريه‌‏‎ ارتباط‏‎
.نمايند‏‎ تضعيف‌‏‎ را‏‎ ارتباط‏‎ اين‌‏‎ دارند ، ‏‎ تلاش‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎
به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ خود‏‎ سخنان‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎
شيعيان‌‏‎ اعلاي‌‏‎ مجلس‌‏‎ رئيس‌‏‎ شمس‌الدين‌‏‎ محمدمهدي‌‏‎ شيخ‌‏‎ درگذشت‌‏‎
در‏‎ پرتلاش‌‏‎ انساني‌‏‎ و‏‎ خوب‏‎ دوستي‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ ايشان‌‏‎ از‏‎ لبنان‌ ، ‏‎
.كردند‏‎ ياد‏‎ لبنان‌‏‎ صحنه‌‏‎
نيز‏‎ رئيس‌جمهور‏‎ اول‌‏‎ معاون‌‏‎ حبيبي‌‏‎ آقاي‌‏‎ كه‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
خروج‌‏‎ لبنان‌ ، ‏‎ نخست‌وزير‏‎ حريري‌‏‎ رفيق‌‏‎ آقاي‌‏‎ داشت‌ ، ‏‎ حضور‏‎
و‏‎ دولت‌‏‎ مقاومت‌‏‎ نتيجه‌‏‎ را‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ صهيونيست‌‏‎ اشغالگران‌‏‎
جمهوري‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ دوست‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ حمايتهاي‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ مردم‌‏‎
اشغالگران‌‏‎ خروج‌‏‎ به‌رغم‌‏‎ گفت‌‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ سوريه‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎
مادي‌‏‎ زيانبار‏‎ آثار‏‎ لبنان‌‏‎ جنوب‏‎ از‏‎ زيادي‌‏‎ بخش‌‏‎ از‏‎ صهيونيست‌‏‎
و‏‎ خداوند‏‎ بر‏‎ تكيه‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ باقي‌‏‎ همچنان‌‏‎ آن‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ و‏‎
برطرف‌‏‎ نيز‏‎ مشكلات‌‏‎ اين‌‏‎ دوست‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ كمك‌‏‎ و‏‎ لبنان‌‏‎ ملت‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎
همچنين‌‏‎ و‏‎ لبنان‌‏‎ خاك‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ اشغال‌‏‎ ادامه‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎
مقاومت‌‏‎ استمرار‏‎ لزوم‌‏‎ بر‏‎ صهيونيستي‌‏‎ رژيم‌‏‎ تهديدات‌‏‎ ادامه‌‏‎
خروج‌‏‎ تا‏‎ لبنان‌‏‎ اسلامي‌‏‎ مقاومت‌‏‎:‎افزود‏‎ و‏‎ كرد‏‎ تاكيد‏‎ لبنان‌‏‎
صحنه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ آماده‌‏‎ لبنان‌‏‎ جنوب‏‎ از‏‎ صهيونيستي‌‏‎ رژيم‌‏‎ كامل‌‏‎
را‏‎ مسجدالاقصي‌‏‎ انتفاضه‌‏‎ لبنان‌ ، ‏‎ نخست‌وزير‏‎.‎بود‏‎ خواهد‏‎
اسرائيل‌‏‎:‎كرد‏‎ تاكيد‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ لبنان‌‏‎ مقاومت‌‏‎ نتيجه‌‏‎
.شود‏‎ فلسطين‌‏‎ مردم‌‏‎ انتفاضه‌‏‎ ادامه‌‏‎ از‏‎ مانع‌‏‎ نمي‌تواند‏‎

مقاومت‌‏‎ :‎مخالفان‌اصلاحات‌‏‎ به‌‏‎ خاتمي‌‏‎ هشدار‏‎
جامعه‌‏‎ فروپاشي‌‏‎ به‌‏‎ مردم‌‏‎ دربرابرمطالبات‌‏‎
مي‌انجامد‏‎


رئيس‌جمهوري‌روزگذشته‌‏‎ آقاي‌سيدمحمدخاتمي‌‏‎ :‎گروه‌سياسي‌‏‎
وزراي‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ علني‌‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ با‏‎
معادن‌ ، ‏‎ و‏‎ صنايع‌‏‎ وزارتخانه‌هاي‌‏‎ تصدي‌‏‎ براي‌‏‎ خود‏‎ پيشنهادي‌‏‎
كشاورزي‌‏‎ جهاد‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ ترابري‌ ، ‏‎ و‏‎ راه‌‏‎
.كرد‏‎ معرفي‌‏‎ را‏‎ تلفن‌‏‎ و‏‎ تلگراف‌‏‎ و‏‎ پست‌‏‎ و‏‎
اين‌‏‎ نقش‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ ايرنا‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
و‏‎ اجتماعي‌‏‎ اقتصادي‌ ، ‏‎ ملي‌ ، ‏‎ حيات‌‏‎ عرصه‌‏‎ در‏‎ وزارتخانه‌ها‏‎
به‌‏‎ زيادي‌‏‎ حد‏‎ تا‏‎ دولت‌‏‎ سرنوشت‌‏‎:داشت‌‏‎ اظهار‏‎ كشور‏‎ امنيتي‌‏‎
.دارد‏‎ بستگي‌‏‎ وزارتخانه‌ها‏‎ اين‌‏‎
مرحله‌‏‎ مادر‏‎ كه‌امروز‏‎ اين‌مطلب‏‎ بيان‌‏‎ با‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
از‏‎ حساسي‌‏‎ بسيار‏‎
بودن‌‏‎ جوان‌‏‎:مي‌بريم‌گفت‌‏‎ به‌سر‏‎ كشور‏‎ حيات‌تاريخي‌‏‎
گسترش‌‏‎ آگاهي‌ ، ‏‎ و‏‎ دانش‌‏‎ كيفي‌‏‎ و‏‎ كمي‌‏‎ گسترش‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ جامعه‌‏‎
جريان‌آنچه‌‏‎ در‏‎ سادگي‌‏‎ به‌‏‎ ما‏‎ جوانان‌‏‎ اينكه‌‏‎ و‏‎ ارتباطات‌‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ مسائلي‌‏‎ از‏‎ مي‌گيرند ، ‏‎ قرار‏‎ مي‌گذرد ، ‏‎ دنيا‏‎ در‏‎ كه‌‏‎
.است‌‏‎ آورده‌‏‎ بوجود‏‎ ايران‌‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خاصي‌‏‎ وضعيت‌‏‎
و‏‎ توقعات‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ امروز‏‎ جامعه‌‏‎ طبعا‏‎:‎گفت‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
به‌‏‎ امور ، ‏‎ ساماندهي‌‏‎ در‏‎ اگر‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ تازه‌اي‌‏‎ مطالبات‌‏‎
پيشبرد‏‎ در‏‎ ما‏‎ نشود ، ‏‎ توجه‌‏‎ جديد‏‎ مطالبات‌‏‎ و‏‎ وضعيت‌‏‎ اين‌‏‎
.شد‏‎ خواهيم‌‏‎ ناكامي‌‏‎ دچار‏‎ امور‏‎
به‌بركت‌‏‎ كه‌امروز‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎ بيان‌‏‎ با‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
شده‌‏‎ منقطع‌‏‎ سياه‌بختي‌ ، ‏‎ بلند‏‎ زنجيره‌‏‎ آن‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎
دل‌‏‎ ثانوي‌در‏‎ عادت‌‏‎ يك‌‏‎ استبدادزدگي‌‏‎:داشت‌‏‎ اظهار‏‎ است‌ ، ‏‎
عادت‌‏‎ آن‌‏‎ متوجه‌‏‎ بايد‏‎ لذا‏‎ ماست‌‏‎ جامعه‌‏‎ مثل‌‏‎ جوامعي‌‏‎
آثار‏‎ زدودن‌‏‎ براي‌‏‎ همه‌مردم‌‏‎ و‏‎ باشيم‌‏‎ تاريخي‌‏‎ ثانوي‌‏‎
.كنند‏‎ تلاش‌‏‎ جامعه‌ ، ‏‎ بر‏‎ استبداد‏‎ قرنها‏‎ حاكميت‌‏‎ تلخ‌‏‎
جديد‏‎ گفتمانهاي‌‏‎ و‏‎ مفاهيم‌‏‎ ورود‏‎ از‏‎ همچنين‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
و‏‎ گفت‌‏‎ سخن‌‏‎ ايران‌‏‎ جامعه‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ مختلف‌‏‎ جوامع‌‏‎ در‏‎
جمله‌‏‎ از‏‎ سوم‌‏‎ جهان‌‏‎ جوامع‌‏‎ آشفتگيهاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎:‎افزود‏‎
در‏‎ تازه‌‏‎ گفتمانهاي‌‏‎ و‏‎ مفاهيم‌‏‎ اين‌‏‎ ورود‏‎ ايران‌‏‎
اين‌باره‌‏‎ در‏‎ تكليف‌‏‎ تعيين‌‏‎ عدم‌‏‎ و‏‎ مختلف‌‏‎ عرصه‌هاي‌‏‎
نمي‌توان‌‏‎ نيز‏‎ دستورالعمل‌‏‎ و‏‎ بخشنامه‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
پاره‌اي‌‏‎ وجود‏‎:كرد‏‎ تصريح‌‏‎ وي‌‏‎كرد‏‎ روشن‌‏‎ را‏‎ اين‌تكليف‌‏‎
با‏‎ زمان‌‏‎ اقتضاء‏‎ به‌‏‎ نوآوريهاي‌‏‎ مانع‌‏‎ كه‌‏‎ تنگ‌نظريها‏‎ از‏‎
تهديد‏‎ و‏‎ مضاعف‌‏‎ مشكل‌‏‎ مي‌شوند ، ‏‎ ارزشي‌‏‎ مبادي‌‏‎ بر‏‎ تكيه‌‏‎
.دارد‏‎ وجود‏‎ جامعه‌ما‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ديگري‌‏‎
سوءنيت‌‏‎ و‏‎ بي‌تجربگي‌ها‏‎ ندانم‌كاري‌ها ، ‏‎ برخي‌‏‎ وجود‏‎ از‏‎ وي‌‏‎
ملت‌‏‎ اين‌‏‎ سربلندي‌‏‎ و‏‎ نظام‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ ها‏‎
.برد‏‎ نام‌‏‎ كشور‏‎ ديگر‏‎ جدي‌‏‎ مشكل‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ خواهند‏‎ نمي‌‏‎ را‏‎
مطالبات‌‏‎ و‏‎ خواستها‏‎ ميان‌‏‎ فاصله‌‏‎:‎گفت‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
وضعيت‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ حاكمان‌‏‎ رفتارهاي‌‏‎ و‏‎ سياست‌ها‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎
مطالبات‌‏‎ بالابردن‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ يا‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ خطرناكي‌‏‎ امر‏‎
نباشد‏‎ كشور‏‎ امكانات‌‏‎ و‏‎ مقدورات‌‏‎ با‏‎ متناسب‏‎ كه‌‏‎ درحدي‌‏‎
با‏‎ سازگار‏‎ كه‌‏‎ صورتي‌‏‎ به‌‏‎ به‌مطالبات‌‏‎ زدن‌‏‎ دامن‌‏‎ يا‏‎
مطرح‌‏‎ نباشد‏‎ ملي‌‏‎ مصالح‌‏‎ و‏‎ انقلابي‌‏‎ و‏‎ ارزشي‌‏‎ موازين‌‏‎
.مي‌شود‏‎
ندانم‌‏‎ اثر‏‎ در‏‎ مصنوعي‌‏‎ آفرينيهاي‌‏‎ بحران‌‏‎ از‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
انرژي‌‏‎ توجه‌‏‎ جلب‏‎ و‏‎ جذب‏‎ و‏‎ سوءنيت‌‏‎ بدون‌‏‎ ولو‏‎ كاريها‏‎
غيرطبيعي‌‏‎ و‏‎ ساختگي‌‏‎ بحرانهاي‌‏‎ به‌سوي‌‏‎ مسئولان‌‏‎ و‏‎ جامعه‌‏‎
به‌‏‎ مردم‌‏‎ واقعي‌‏‎ نيازهاي‌‏‎ درك‌‏‎ از‏‎ آنها‏‎ كردن‌‏‎ منحرف‌‏‎ و‏‎
.كرد‏‎ ياد‏‎ كشور‏‎ امروز‏‎ مشكلات‌‏‎ از‏‎ ديگر‏‎ يكي‌‏‎ عنوان‌‏‎
موجود‏‎ وضعيت‌‏‎ در‏‎ كارها‏‎ اين‌‏‎ نتيجه‌‏‎:اظهارداشت‌‏‎ وي‌‏‎
ايجاد‏‎ و‏‎ نظام‌‏‎ ناكارآمدي‌‏‎ تلقي‌‏‎ يا‏‎ القا‏‎ جامعه‌‏‎ و‏‎ نظام‌‏‎
بايد‏‎ برسيم‌‏‎ نقطه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ اگر‏‎ كه‌‏‎ مردم‌است‌‏‎ در‏‎ ياس‌‏‎
بايد‏‎:‎كرد‏‎ تصريح‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎.‎باشيم‌‏‎ متاسف‌‏‎ بسيار‏‎
به‌‏‎ اهتمام‌‏‎ و‏‎ اولويتها‏‎ تشخيص‌‏‎ با‏‎ را‏‎ خود‏‎ كارآمدي‌‏‎
و‏‎ ناكاميها‏‎ نپوشاندن‌‏‎ و‏‎ جامعه‌‏‎ نياز‏‎ و‏‎ خواست‌‏‎
.دهيم‌‏‎ نشان‌‏‎ مختلف‌‏‎ بهانه‌هاي‌‏‎ تحت‌‏‎ خود‏‎ ناتوانيهاي‌‏‎
ماندگيهاي‌‏‎ عقب‏‎ جبران‌‏‎ ضرورت‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
اداري‌‏‎ و‏‎ اقتصادي‌‏‎ بيمار‏‎ ساختار‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ مزمن‌‏‎
برنامه‌ريزي‌‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎:‎گفت‌‏‎ است‌ ، ‏‎ كرده‌‏‎ پيدا‏‎ تجلي‌‏‎ كشور‏‎
همه‌‏‎ بايد‏‎ و‏‎ خواهد‏‎ مي‌‏‎ همگاني‌‏‎ عزم‌‏‎ و‏‎ كارشناسي‌‏‎ و‏‎ علم‌‏‎ و‏‎
.گيرند‏‎ قرار‏‎ بزرگ‌‏‎ تحول‌‏‎ اين‌‏‎ ذيل‌‏‎ در‏‎ نظام‌‏‎ اركان‌‏‎
بديهي‌‏‎ و‏‎ روشن‌‏‎ مهم‌ ، ‏‎ نياز‏‎ ترديد‏‎ بدون‌‏‎:‎كرد‏‎ اضافه‌‏‎ وي‌‏‎
سرنوشت‌‏‎ بر‏‎ انسان‌‏‎ حاكميت‌‏‎ جهان‌‏‎ سراسر‏‎ در‏‎ ما‏‎ روزگار‏‎
.است‌‏‎ مردم‌سالاري‌‏‎ نظامهاي‌‏‎ استقرار‏‎ و‏‎ خويش‌‏‎
و‏‎ مباني‌‏‎ با‏‎ است‌‏‎ ترديدناپذير‏‎ كه‌‏‎ زمانه‌‏‎ نياز‏‎ اين‌‏‎ اگر‏‎
بر‏‎ هم‌‏‎ خورد‏‎ پيوند‏‎ جامعه‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ و‏‎ اعتقادي‌‏‎ هويت‌‏‎
هم‌آينده‌‏‎ و‏‎ آمد‏‎ خواهد‏‎ فائق‌‏‎ تاريخي‌‏‎ فلاكت‌هاي‌‏‎
اسلام‌‏‎ جهان‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ خواهد‏‎ تامين‌‏‎ درخشان‌را‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎ الگوسازي‌‏‎
پيوندي‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ اينكه‌‏‎ بيان‌‏‎ با‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
از‏‎ اگر‏‎:گفت‌‏‎ بود ، ‏‎ ديني‌‏‎ ارزشهاي‌‏‎ با‏‎ مردم‌سالاري‌‏‎ ميان‌‏‎
بنگريم‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ و‏‎ تاريخي‌‏‎ حيات‌‏‎ به‌جانمايه‌‏‎ پايگاه‌دين‌‏‎
قدرتمند‏‎ اصلي‌‏‎ پايه‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎ اساسي‌‏‎ حقوق‌‏‎ و‏‎ وآزاديها‏‎
بشريت‌‏‎ هميشگي‌‏‎ خواست‌‏‎ كه‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ عدالت‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ تامين‌‏‎
واقعي‌‏‎ مسير‏‎ در‏‎ ما‏‎ جامعه‌‏‎ و‏‎ انقلاب‏‎ پايداركنيم‌‏‎ است‌‏‎
وظيفه‌‏‎ مهمترين‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ تصريح‌‏‎ وي‌‏‎.‎گرفت‌‏‎ خواهد‏‎ قرار‏‎
آزاديهاي‌‏‎ و‏‎ حقوق‌‏‎ از‏‎ دفاع‌‏‎ مسئول‌‏‎ يك‌‏‎ مقام‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎
تامين‌‏‎ و‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ تعرض‌‏‎ از‏‎ جلوگيري‌‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ قانوني‌‏‎
حركت‌‏‎ بزرگ‌‏‎ ارزش‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ دانسته‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ عدالت‌‏‎
.مي‌داند‏‎ مردم‌‏‎
تلاشهاي‌‏‎ خود ، ‏‎ سخنان‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ خاتمي‌‏‎ سيدمحمد‏‎ آقاي‌‏‎
در‏‎ ارتباطات‌‏‎ عرصه‌‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ سالهاي‌‏‎ طي‌‏‎ شده‌‏‎ انجام‌‏‎
.كرد‏‎ تشريح‌‏‎ را‏‎ كشور‏‎
خصوص‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ارقامي‌‏‎ و‏‎ آمار‏‎ بيان‌‏‎ با‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
ارتباطات‌‏‎ و‏‎ مخابرات‌‏‎ عرصه‌‏‎ در‏‎ مهم‌‏‎ پيشرفت‌هاي‌‏‎ از‏‎ خبر‏‎
ميليون‌‏‎ دو‏‎ از‏‎ ثابت‌‏‎ تلفن‌‏‎ تعداد‏‎:گفت‌‏‎ و‏‎ داد‏‎ كشور‏‎ در‏‎
هزار‏‎ و370‏‎ ميليون‌‏‎ هشت‌‏‎ به‌‏‎ سال‌ 67 ، ‏‎ در‏‎ هزار‏‎ و600‏‎
مهمي‌‏‎ جهش‌‏‎ و‏‎ تحول‌‏‎ يك‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ رسيد‏‎ سال‌ 78‏‎ در‏‎ شماره‌‏‎
.بود‏‎
تصدي‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ معتمدي‌‏‎ احمد‏‎ سيد‏‎ دكتر‏‎ از‏‎ خاتمي‌ ، ‏‎
شده‌ ، ‏‎ پيشنهاد‏‎ تلفن‌‏‎ و‏‎ تلگراف‌‏‎ و‏‎ پست‌‏‎ وزارت‌‏‎ مسئوليت‌‏‎
است‌‏‎ بسياري‌‏‎ تواناييهاي‌‏‎ داراي‌‏‎ كه‌‏‎ انساني‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎
زيربناي‌يك‌‏‎ مهمترين‌‏‎ ارتباطات‌ ، ‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ نام‌برد‏‎
جز‏‎ چاره‌اي‌‏‎ ما‏‎ و‏‎ است‌‏‎ امروزي‌‏‎ پيشرفته‌‏‎ و‏‎ مدرن‌‏‎ جامعه‌‏‎
معتمدي‌‏‎ دكتر‏‎ آقاي‌‏‎ انتخاب‏‎ و‏‎ نداريم‌‏‎ بخش‌‏‎ اين‌‏‎ توسعه‌‏‎
جمهوري‌ ، ‏‎ رئيس‌‏‎.است‌‏‎ بوده‌‏‎ ملاحظه‌‏‎ همين‌‏‎ و‏‎ نگاه‌‏‎ همين‌‏‎ با‏‎
اطلاع‌‏‎ شبكه‌‏‎ تقويت‌‏‎ و‏‎ رساني‌‏‎ اطلاع‌‏‎ شبكه‌‏‎ ايجادوبسط‏‎
و‏‎ دانست‌‏‎ اهميت‌‏‎ حائز‏‎ بسيار‏‎ مساله‌‏‎ را‏‎ ملي‌‏‎ رساني‌‏‎
اهداف‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ تحقق‌‏‎ در‏‎ معتمدي‌‏‎ دكتر‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ اطمينان‌‏‎
به‌‏‎ سخنانش‌‏‎ از‏‎ ديگري‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ خاتمي‌‏‎.‎بود‏‎ خواهد‏‎ موثر‏‎
ملي‌‏‎ امنيت‌‏‎ و‏‎ اقتصاد‏‎ عرصه‌‏‎ در‏‎ كشاورزي‌‏‎ جايگاه‌‏‎ و‏‎ نقش‌‏‎
اشتغال‌ ، ‏‎ توليد ، ‏‎ مهم‌‏‎ اركان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎:وگفت‌‏‎ كرد‏‎ اشاره‌‏‎
.است‌‏‎ كشاورزي‌‏‎ كشور ، ‏‎ امنيت‌‏‎ و‏‎ اقتدار‏‎
كشور‏‎ در‏‎ خشكسالي‌‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ خسارات‌‏‎ ميزان‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
كشور‏‎ در‏‎ كشاورزي‌‏‎ عرصه‌‏‎ در‏‎ تحول‌‏‎ خواستار‏‎ و‏‎ شد‏‎ يادآور‏‎ را‏‎
.شد‏‎
ارگانهاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ جهاد‏‎ نهاد‏‎ از‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
.كرد‏‎ ياد‏‎ انقلاب‏‎ متن‌‏‎ از‏‎ برخاسته‌‏‎
مسئوليت‌هاي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ محمودحجتي‌‏‎ مهندس‌‏‎ موفقيت‌هاي‌‏‎ خاتمي‌ ، ‏‎
برشمرد‏‎ ترابري‌‏‎ و‏‎ راه‌‏‎ وزارت‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ مختلف‌‏‎
عزيز‏‎ نيروهاي‌‏‎ قبول‌‏‎ و‏‎ اقبال‌‏‎ مورد‏‎ حجتي‌‏‎ آقاي‌‏‎ افزود‏‎ و‏‎
.است‌‏‎ كشاورزي‌‏‎ بخش‌‏‎ و‏‎ جهادي‌‏‎
رحمان‌‏‎ تا‏‎ كرد‏‎ اميدواري‌‏‎ ابراز‏‎ همچنين‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
با‏‎ نيز‏‎ ترابري‌‏‎ و‏‎ راه‌‏‎ وزارت‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ در‏‎ دادمان‌‏‎
فعاليت‌‏‎ رشد‏‎ به‌‏‎ رو‏‎ روند‏‎ جديد ، ‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ و‏‎ نوآوريها‏‎
.دهد‏‎ ادامه‌‏‎ را‏‎ وزارتخانه‌‏‎ اين‌‏‎
در‏‎ خود‏‎ سخنان‌‏‎ از‏‎ ديگري‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ خاتمي‌‏‎ محمد‏‎ سيد‏‎ آقاي‌‏‎
موتور‏‎" عنوان‌‏‎ به‌‏‎ معدن‌‏‎ و‏‎ بخش‌صنعت‌‏‎ اهميت‌‏‎ به‌‏‎ مجلس‌‏‎
و‏‎ اشاره‌كرد‏‎ صنعتي‌‏‎ توسعه‌‏‎ اقتصادي‌ ، ‏‎ توسعه‌‏‎ "محركه‌‏‎
حدود‏‎ پايين‌‏‎ سهم‌‏‎ متاسفانه‌‏‎ صنعت‌‏‎ و‏‎ معدن‌‏‎ سهم‌‏‎:‎افزود‏‎
اختصاص‌‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ داخلي‌‏‎ ناخالص‌‏‎ توليد‏‎ بخش‌‏‎ را‏‎ ‎‏‏18درصد‏‎
.است‌‏‎ داده‌‏‎
در‏‎ سهم‌‏‎ اين‌‏‎ اينكه‌‏‎ به‌‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
بيش‌از‏‎ مراتب‏‎ به‌‏‎ پيشرفته‌‏‎ يا‏‎ توسعه‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ كشورهاي‌‏‎
پنجساله‌سوم‌‏‎ برنامه‌‏‎ در‏‎ ما‏‎ هدف‌‏‎:‎تصريح‌كرد‏‎ ماست‌ ، ‏‎ كشور‏‎
درصد‏‎ به‌ 5/23‏‎ درصد‏‎ از 9/17‏‎ معدن‌‏‎ و‏‎ صنعت‌‏‎ سهم‌‏‎ افزايش‌‏‎
همت‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ اميدواري‌‏‎ ابراز‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎.‎است‌‏‎
"ممتاز‏‎ مديريت‌‏‎" با‏‎ و‏‎ معدن‌‏‎ و‏‎ صنعت‌‏‎ امر‏‎ دست‌اندركاران‌‏‎
ناخالص‌‏‎ توليد‏‎ در‏‎ بخش‌‏‎ اين‌‏‎ سهم‌‏‎ جهانگيري‌ ، ‏‎ اسحاق‌‏‎
.بگذرد‏‎ هم‌‏‎ درصد‏‎ مرز 5/23‏‎ از‏‎ داخلي‌‏‎
تجربه‌‏‎ كافي‌ ، ‏‎ دانش‌‏‎ از‏‎ برخورداري‌‏‎ مجريه‌‏‎ قوه‌‏‎ رئيس‌‏‎
سابقه‌‏‎ تاكنون‌ ، ‏‎ انقلاب‏‎ آغاز‏‎ ومستمراز‏‎ برجسته‌‏‎ مديريت‌‏‎
برعهده‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ نمايندگي‌‏‎ دوره‌‏‎ دو‏‎
كشور‏‎ استان‌‏‎ صنعتي‌ترين‌‏‎ استانداري‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ داشتن‌‏‎
را‏‎ فلزات‌‏‎ و‏‎ معادن‌‏‎ وزارت‌‏‎ مديريت‌‏‎ و‏‎ اصفهان‌‏‎ يعني‌‏‎
وزارت‌‏‎ احراز‏‎ براي‌‏‎ وي‌‏‎ شايستگي‌هاي‌‏‎ و‏‎ ويژگيها‏‎ مهمترين‌‏‎
.دانست‌‏‎ معادن‌‏‎ و‏‎ صنايع‌‏‎
كشور‏‎ در‏‎ ترابري‌‏‎ و‏‎ راه‌‏‎ وضعيت‌‏‎ به‌‏‎ سپس‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ اينكه‌‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎ بخش‌راه‌‏‎:گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ اشاره‌‏‎
در‏‎ و‏‎ حساس‌‏‎ موقعيت‌‏‎ در‏‎ است‌ ، ‏‎ كشور‏‎ زيربنايي‌‏‎ مهم‌‏‎ بخشهاي‌‏‎
همه‌‏‎ توسعه‌‏‎ خواستار‏‎ و‏‎ داريم‌‏‎ امروز‏‎ كه‌‏‎ تحولي‌‏‎ حال‌‏‎
.است‌‏‎ برخوردار‏‎ مضاعفي‌‏‎ اهميت‌‏‎ از‏‎ هستيم‌ ، ‏‎ جانبه‌‏‎
و‏‎ سريع‌‏‎ ارتباطات‌‏‎ نيازمند‏‎ امروز‏‎ ما‏‎:‎افزود‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
ما‏‎ اقتصادي‌‏‎ بخشهاي‌‏‎ ساير‏‎ تا‏‎ هستيم‌‏‎ مطمئن‌‏‎ و‏‎ سالم‌‏‎
محمود‏‎ تلاشهاي‌‏‎ از‏‎ وي‌‏‎.دهند‏‎ انجام‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ كار‏‎ بتوانند‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ كارهايي‌‏‎ و‏‎ ترابري‌‏‎ و‏‎ راه‌‏‎ سابق‌‏‎ وزير‏‎ حجتي‌‏‎
و‏‎ تشكر‏‎ شده‌است‌ ، ‏‎ انجام‌‏‎ بخش‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ديگر‏‎ دولت‌هاي‌‏‎
به‌‏‎ خود ، ‏‎ سخنان‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎كرد‏‎ قدرداني‌‏‎
رحمان‌‏‎ انقلابي‌‏‎ و‏‎ علمي‌‏‎ قبول‌تحصيلي‌ ، ‏‎ قابل‌‏‎ سابقه‌‏‎
در‏‎ حضور‏‎ و‏‎ تداركات‌‏‎ فرماندهي‌ ، ‏‎ رده‌هاي‌‏‎ در‏‎ دادمان‌‏‎
مديريت‌‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ اشاره‌‏‎ باطل‌‏‎ عليه‌‏‎ حق‌‏‎ جبهه‌هاي‌‏‎
خوبي‌‏‎ منشاتحول‌‏‎ واقعا‏‎ آهن‌‏‎ راه‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎ برجسته‌‏‎
نمونه‌‏‎ مدير‏‎ به‌عنوان‌‏‎ وي‌‏‎ كه‌‏‎ جايي‌‏‎ تا‏‎ زمينه‌شد‏‎ دراين‌‏‎
قرار‏‎ تقدير‏‎ مورد‏‎ شدو‏‎ معرفي‌‏‎ رجايي‌‏‎ شهيد‏‎ جشنواره‌‏‎ سومين‌‏‎
.گرفت‌‏‎
حوزه‌‏‎ خود ، ‏‎ سخنان‌‏‎ از‏‎ ديگري‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
جوامع‌‏‎ همه‌‏‎ بخش‌‏‎ ارزش‌ترين‌‏‎ با‏‎ و‏‎ گسترده‌ترين‌‏‎ را‏‎ فرهنگ‌‏‎
فرهيخته‌‏‎ ملت‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ و‏‎ وانقلابي‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جامعه‌‏‎ بخصوص‌‏‎
:كرد‏‎ تاكيد‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎.‎كرد‏‎ ذكر‏‎ ايران‌‏‎ بزرگوار‏‎ و‏‎
موقعيت‌‏‎ از‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزارت‌‏‎ دولت‌ ، ‏‎ براي‌‏‎
بوده‌‏‎ اهتمام‌‏‎ مورد‏‎ لحاظ‏‎ هر‏‎ از‏‎ و‏‎ است‌‏‎ برخوردار‏‎ ويژه‌اي‌‏‎
مهمترين‌‏‎ از‏‎:كرد‏‎ تصريح‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎بود‏‎ خواهد‏‎ و‏‎
و‏‎ جانبه‌‏‎ توسعه‌همه‌‏‎ رئيس‌جمهور ، ‏‎ شده‌‏‎ اعلام‌‏‎ اهداف‌‏‎
به‌‏‎ مجموعه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ويژه‌اي‌‏‎ اهتمام‌‏‎ كه‌‏‎ بوده‌‏‎ پايدار‏‎
.است‌‏‎ بوده‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ توسعه‌‏‎
انتقال‌‏‎ انقلاب‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ انقلاب‏‎:‎گفت‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
مردم‌‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ ازمردم‌‏‎ بريده‌‏‎ حاكمان‌‏‎ از‏‎ قدرت‌‏‎
دين‌‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ خداوند‏‎ لطف‌‏‎ به‌‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ بوده‌است‌‏‎
.است‌‏‎ گرفته‌‏‎ صورت‌‏‎
تواند‏‎ نمي‌‏‎ قدرتي‌‏‎ هيچ‌‏‎ اينكه‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
از‏‎ را‏‎ كاري‌‏‎ مردم‌‏‎ اعتماد‏‎ جلب‏‎ و‏‎ مشاركت‌‏‎ و‏‎ حضور‏‎ بدون‌‏‎
از‏‎ بريده‌‏‎ قدرتهاي‌‏‎ سرانجام‌‏‎:اظهارداشت‌‏‎ ببرد ، ‏‎ پيش‌‏‎
در‏‎ جز‏‎ نيز‏‎ مردم‌‏‎ مشاركت‌‏‎ و‏‎ مي‌انجامد‏‎ فروپاشي‌‏‎ به‌‏‎ مردم‌‏‎
كلمه‌‏‎ واقعي‌‏‎ معني‌‏‎ به‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ توسعه‌‏‎ سايه‌‏‎
بنا‏‎ انقلاب‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ انقلاب‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎.‎شد‏‎ نخواهد‏‎ تامين‌‏‎
همين‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ مردم‌‏‎ اراده‌‏‎ بر‏‎ متكي‌‏‎ سياسي‌‏‎ قدرت‌‏‎ كردن‌‏‎
از‏‎ مردم‌‏‎ بازخواست‌‏‎ و‏‎ راي‌‏‎ حضور ، ‏‎ ما‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ دليل‌‏‎
اين‌‏‎ برجسته‌‏‎ ارزشهاي‌‏‎ و‏‎ افتخارات‌‏‎ از‏‎ قدرت‌‏‎ اركان‌‏‎ همه‌‏‎
.است‌‏‎ نظام‌‏‎
امنيت‌‏‎ قانوني‌ ، ‏‎ آزادي‌هاي‌‏‎ حقوق‌ ، ‏‎ از‏‎ دفاع‌‏‎ خاتمي‌ ، ‏‎
وظايف‌‏‎ عمده‌ترين‌‏‎ از‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎ حيثيت‌‏‎ و‏‎ قضايي‌‏‎ اجتماعي‌ ، ‏‎
و‏‎ مطالبات‌‏‎ با‏‎:‎داشت‌‏‎ اظهار‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎.‎دانست‌‏‎ دولت‌‏‎
با‏‎ مي‌توان‌‏‎ مي‌خيزد ، ‏‎ بر‏‎ جامعه‌‏‎ متن‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ تقاضاهايي‌‏‎
كرد‏‎ سد‏‎ را‏‎ تقاضا‏‎ و‏‎ طلب‏‎ اين‌‏‎ آنكه‌‏‎ يكي‌‏‎كرد‏‎ برخورد‏‎ روش‌‏‎ دو‏‎
آنكه‌‏‎ دوم‌‏‎ و‏‎ برد‏‎ فروپاشي‌‏‎ و‏‎ بحران‌‏‎ تنش‌ ، ‏‎ سوي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ جامعه‌‏‎ و‏‎
مباني‌‏‎ با‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ كه‌‏‎ شود‏‎ تلاش‌‏‎ و‏‎ بشناسيم‌‏‎ را‏‎ طلب‏‎ اين‌‏‎
.كنيم‌‏‎ سازگار‏‎ فرهنگي‌‏‎ و‏‎ تاريخي‌‏‎ هويت‌‏‎ و‏‎ ديني‌‏‎
وزير‏‎ جامعي‌‏‎ مسجد‏‎ احمد‏‎ از‏‎ دفاع‌‏‎ جمهوري‌ ، در‏‎ رئيس‌‏‎
اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزارت‌‏‎ تصدي‌‏‎ خودبراي‌‏‎ پيشنهادي‌‏‎
مردم‌‏‎ وآزاديهاي‌‏‎ حقوق‌‏‎ از‏‎ دفاع‌‏‎ و‏‎ دين‌‏‎ از‏‎ دفاع‌‏‎:گفت‌‏‎
مسجد‏‎)‎ ايشان‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ مردم‌‏‎ ديني‌‏‎ انقلاب‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ كه‌‏‎
عرصه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ مي‌تواند‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شايستگاني‌‏‎ از‏‎ (‎جامعي‌‏‎
.كند‏‎ خدمت‌‏‎
پست‌‏‎ تصدي‌‏‎ براي‌‏‎ خود‏‎ پيشنهادي‌‏‎ وزير‏‎ از‏‎ خاتمي‌ ، ‏‎ آقاي‌‏‎
انساني‌‏‎ به‌عنوان‌ ، ‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزارت‌‏‎
بي‌ادعا‏‎ درعين‌حال‌‏‎ و‏‎ خوشفكر‏‎ مبتكر ، ‏‎ پركار ، ‏‎ فرهيخته‌ ، ‏‎
فرهنگ‌‏‎ وزارت‌‏‎ در‏‎ را‏‎ وي‌‏‎ گذشته‌‏‎ اقدامات‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ ياد‏‎
.ستود‏‎ اسلامي‌‏‎ وارشاد‏‎
كلانتري‌ ، ‏‎ شافعي‌ ، ‏‎ مهاجراني‌ ، ‏‎ آقايان‌‏‎ تلاشهاي‌‏‎ از‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزارتخانه‌هاي‌‏‎ در‏‎ مسئوليت‌‏‎ دوران‌‏‎ در‏‎ سعيدي‌كيا‏‎
:گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ قدرداني‌‏‎ جهاد‏‎ و‏‎ كشاورزي‌‏‎ صنايع‌ ، ‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ ارشاد‏‎
شخصيت‌هاي‌‏‎ از‏‎ كرده‌اند‏‎ همكاري‌‏‎ من‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ مديراني‌‏‎
و‏‎ كوشي‌‏‎ سخت‌‏‎ با‏‎ ادعا‏‎ بدون‌‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ پرتلاشي‌‏‎ و‏‎ برجسته‌‏‎
.داده‌اند‏‎ انجام‌‏‎ بزرگي‌‏‎ كارهاي‌‏‎ برنامه‌ريزي‌ ، ‏‎

وزراي‌‏‎ همه‌‏‎ به‌‏‎ مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ قاطع‌‏‎ راي‌‏‎
خاتمي‌‏‎ پيشنهادي‌‏‎


رئيس‌جمهوري‌‏‎ پيشنهادي‌‏‎ وزير‏‎ پنج‌‏‎ به‌‏‎ مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎
معرفي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ مجلس‌‏‎ آئين‌نامه‌‏‎ طبق‌‏‎.‎دادند‏‎ اعتماد‏‎ راي‌‏‎
توانند‏‎ مخالف‌مي‌‏‎ و‏‎ موافق‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ جديد‏‎ وزيران‌‏‎
نماينده‌‏‎ ثبت‌نام‌‏‎ عدم‌‏‎ به‌دليل‌‏‎ اما‏‎ كنند‏‎ اظهارنظر‏‎
در‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌ ، ‏‎ پيشنهادي‌‏‎ وزيران‌‏‎ با‏‎ مخالف‌‏‎
مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ آراء‏‎ نتايج‌‏‎.‎نگرفت‌‏‎ صورت‌‏‎ امروز‏‎ جلسه‌‏‎
جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ پيشنهادي‌‏‎ وزير‏‎ پنج‌‏‎ به‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎
(ترابري‌‏‎ و‏‎ راه‌‏‎ وزارت‌‏‎ )دادمان‌‏‎ رحمان‌‏‎:‎است‌‏‎ زير‏‎ به‌شرح‌‏‎
و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزارت‌‏‎)جامعي‌‏‎ مسجد‏‎ احمد‏‎.موافق‌‏‎ راي‌‏‎ ‎‏‏223‏‎
) جهانگيري‌‏‎ اسحاق‌‏‎.‎موافق‌‏‎ راي‌‏‎ ‎‏‏214‏‎( اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎
احمد‏‎.‎ موافق‌‏‎ راي‌‏‎ ‎‏‏210‏‎ معادن‌‏‎ صنايع‌و‏‎ وزارت‌‏‎
.موافق‌‏‎ راي‌‏‎ ‎‏‏202‏‎(تلفن‌‏‎ و‏‎ تلگراف‌‏‎ پست‌ ، ‏‎ وزارت‌‏‎ )‎معتمدي‌‏‎
.موافق‌‏‎ راي‌‏‎ كشاورزي‌189‏‎ جهاد‏‎ وزارت‌‏‎)‎حجتي‌‏‎ محمود‏‎

رئيس‌ديوان‌‏‎ از‏‎ رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎ عيادت‌‏‎
كشور‏‎ عالي‌‏‎


مصلحت‌نظام‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ رئيس‌‏‎ رفسنجاني‌ ، ‏‎ هاشمي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎
از‏‎ تهران‌‏‎ بيمارستان‌هاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ با‏‎ ديروز‏‎ صبح‌‏‎
.كرد‏‎ عيادت‌‏‎ كشور‏‎ عالي‌‏‎ ديوان‌‏‎ رئيس‌‏‎ گيلاني‌ ، ‏‎ محمدي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ نظام‌ ، ‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
مداواي‌‏‎ چگونگي‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ نزديك‌‏‎ از‏‎ رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎ ملاقات‌ ، ‏‎
سلامتي‌‏‎ و‏‎ بهبودي‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ قرار‏‎ كشور‏‎ عالي‌‏‎ ديوان‌‏‎ رئيس‌‏‎
.كرد‏‎ دعا‏‎ وي‌‏‎

سفر‏‎ لغو‏‎ درباره‌‏‎ مجلس‌‏‎ رئيس‌‏‎ نايب‏‎ اظهارات‌‏‎
ايران‌‏‎ به‌‏‎ آلمان‌‏‎ اعظم‌‏‎ صدر‏‎


سفر‏‎ لغو‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ آلمان‌‏‎ دولت‌‏‎ اخير‏‎ تصميمات‌‏‎ :گروه‌سياسي‌‏‎
آن‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ سفير‏‎ احضار‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ به‌‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ صدراعظم‌‏‎
.نيست‌‏‎ پسنديده‌‏‎ اقدامي‌‏‎ كشور‏‎
در‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ رئيس‌‏‎ نايب‏‎ خاتمي‌‏‎ محمدرضا‏‎
روابط‏‎ اخير‏‎ مسائل‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ پرسش‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎
را‏‎ اعتراض‌‏‎ بيشترين‌‏‎ خودمان‌‏‎ ما‏‎:گفت‌‏‎ آلمان‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ كشور‏‎ دو‏‎
آن‌‏‎ صادره‌‏‎ راي‌‏‎ و‏‎ برلين‌‏‎ كنفرانس‌‏‎ دادگاه‌‏‎ تشكيل‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎
نيفتاده‌‏‎ اتفاق‌‏‎ جرمي‌‏‎ برلين‌‏‎ كنفرانس‌‏‎ در‏‎ اساسا‏‎ زيرا‏‎ داريم‌‏‎
.گردد‏‎ صادر‏‎ حكمي‌‏‎ و‏‎ شود‏‎ تشكيل‌‏‎ دادگاهي‌‏‎ كه‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ مسائلي‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ آلمان‌‏‎ دولت‌‏‎:‎كرد‏‎ اضافه‌‏‎ خاتمي‌‏‎ رضا‏‎
نظر‏‎ از‏‎ اما‏‎ باشد ، ‏‎ داشته‌‏‎ موضعي‌‏‎ دارد‏‎ حق‌‏‎ افتاده‌‏‎ اتفاق‌‏‎ آنجا‏‎
كشورمان‌‏‎ داخل‌‏‎ در‏‎ ما‏‎ زيرا‏‎ نبود ، ‏‎ مناسب‏‎ آنان‌‏‎ حركت‌‏‎ ما‏‎
نظر‏‎ طبق‌‏‎ و‏‎ دارند‏‎ قانوني‌‏‎ اختيارات‌‏‎ كه‌‏‎ داريم‌‏‎ دستگاههايي‌‏‎
.مي‌كنند‏‎ عمل‌‏‎ خودشان‌‏‎
برهم‌زدن‌‏‎ قصد‏‎ عده‌اي‌‏‎ اينكه‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ مجلس‌‏‎ رئيس‌‏‎ نايب‏‎
در‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎:گفت‌‏‎ دارند‏‎ را‏‎ اروپا‏‎ اتحاديه‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ روابط‏‎
صورت‌‏‎ امامي‌‏‎ سعيد‏‎ توسط‏‎ رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ دولت‌‏‎ زمان‌‏‎
فراهم‌‏‎ اروپا‏‎ با‏‎ روابط‏‎ توسعه‌‏‎ امكان‌‏‎ كه‌‏‎ وقت‌‏‎ هر‏‎ و‏‎ مي‌گرفت‌‏‎
.مي‌زدند‏‎ هم‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ روابط‏‎ دستها ، ‏‎ اين‌‏‎ مي‌شد‏‎
اين‌‏‎ كنيم‌‏‎ فكر‏‎ ساده‌انگارانه‌‏‎ نمي‌توانيم‌‏‎ ما‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎
.نيستند‏‎ دست‌اندركار‏‎ الان‌‏‎ دستها‏‎
از‏‎ آن‌‏‎ حكم‌‏‎ و‏‎ دادگاه‌‏‎ قانوني‌بودن‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ خاتمي‌‏‎ رضا‏‎
و‏‎ دادگاه‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ مي‌توانيم‌‏‎ ما‏‎:گفت‌‏‎ ظاهري‌‏‎ و‏‎ شكلي‌‏‎ نظر‏‎
بيان‌‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ باشيم‌‏‎ داشته‌‏‎ انتقاد‏‎ و‏‎ اعتراض‌‏‎ آن‌‏‎ حكم‌‏‎
مي‌تواند‏‎ قانوني‌‏‎ مراحل‌‏‎ طي‌‏‎ با‏‎ تنها‏‎ نيز‏‎ دادگاه‌‏‎ حكم‌‏‎.‎كنيم‌‏‎
ديگر‏‎ پرسش‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ مجلس‌‏‎ اصل‌ 90‏‎ كميسيون‌‏‎ عضو‏‎.‎شود‏‎ نقض‌‏‎
در‏‎ تهران‌‏‎ دادگستري‌‏‎ اخير‏‎ اطلاعيه‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ ما‏‎ خبرنگار‏‎
وجود‏‎ عدم‌‏‎ از‏‎ تاسف‌‏‎ ابراز‏‎ اصل‌ 90با‏‎ كميسيون‌‏‎ گزارش‌‏‎ با‏‎ رابطه‌‏‎
دادگستري‌‏‎:‎گفت‌‏‎ اطلاعيه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ حقوقي‌‏‎ و‏‎ قانوني‌‏‎ استنادات‌‏‎
نگرفته‌‏‎ اصل‌ 90‏‎ كميسيون‌‏‎ مصوبه‌‏‎ به‌‏‎ حقوقي‌‏‎ ايراد‏‎ مورد‏‎ يك‌‏‎ حتي‌‏‎
.است‌‏‎

همكاريهاي‌‏‎ افزايش‌‏‎ خواستار‏‎ خاتمي‌وحريري‌‏‎
شدند‏‎ لبنان‌‏‎ و‏‎ سوريه‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ منطقه‌اي‌‏‎


در‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ خاتمي‌‏‎ محمد‏‎ سيد‏‎ آقاي‌‏‎ :‎گروه‌سياسي‌‏‎
مقاومت‌‏‎ لبنان‌ ، ‏‎ وزير‏‎ نخست‌‏‎ "حريري‌‏‎ رفيق‌‏‎" ديدار‏‎
شد ، ‏‎ اشغالگران‌‏‎ عقبنشيني‌‏‎ موجب‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ لبنان‌‏‎ مردانه‌‏‎
بازسازي‌‏‎ بر‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ مسلمانان‌‏‎ همه‌‏‎ براي‌‏‎ افتخاري‌‏‎
حملات‌‏‎ درمعرض‌‏‎ كه‌‏‎ آن‌‏‎ جنوبي‌‏‎ مناطق‌‏‎ بخصوص‌‏‎ لبنان‌ ، ‏‎
.كرد‏‎ تاكيد‏‎ داشت‌‏‎ قرار‏‎ بيشتري‌‏‎
هم‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎:‎كرد‏‎ تصريح‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
شرعي‌ ، ‏‎ وظيفه‌‏‎ هم‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ لبنان‌‏‎ بازسازي‌‏‎ به‌‏‎ علاقه‌مند‏‎
ملت‌‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎ دركنار‏‎ كه‌‏‎ مي‌داند‏‎ خود‏‎ ملي‌‏‎ و‏‎ انقلابي‌‏‎
.باشد‏‎ لبنان‌‏‎
اينكه‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
و‏‎ است‌‏‎ عرب‏‎ و‏‎ اسلام‌‏‎ دنياي‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ كانون‌‏‎ لبنان‌‏‎"
و‏‎ علم‌‏‎ فرهنگ‌ ، ‏‎ دوستداران‌‏‎ براي‌‏‎ بسياري‌‏‎ جذابيت‌‏‎
در‏‎ را‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ رخ‌داده‌‏‎ حوادث‌‏‎ "دارد‏‎ همزيستي‌‏‎
لبنان‌‏‎ ايستادگي‌‏‎ و‏‎ مقاومت‌‏‎ از‏‎ و‏‎ شد‏‎ يادآور‏‎ معاصر‏‎ تاريخ‌‏‎
.كرد‏‎ تجليل‌‏‎ صهيونيستي‌‏‎ رژيم‌‏‎ وحشيانه‌‏‎ تجاوزات‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎
قدرتهاي‌‏‎ تلاش‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ سخنان‌‏‎ از‏‎ ديگري‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ خاتمي‌‏‎
اظهار‏‎ و‏‎ كرد‏‎ اشاره‌‏‎ "سازش‌‏‎ طرح‌‏‎" نجات‌‏‎ براي‌‏‎ بزرگ‌‏‎
كس‌‏‎ وهيچ‌‏‎ فلسطيني‌هاست‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ فلسطين‌‏‎: داشت‌‏‎
و‏‎ شرعي‌‏‎ تاريخي‌ ، ‏‎ حق‌‏‎ اين‌‏‎ زور ، ‏‎ با‏‎ نمي‌تواند‏‎ و‏‎ ندارد‏‎ حق‌‏‎
.كند‏‎ سلب‏‎ ازآنها‏‎ را‏‎ انساني‌‏‎
سوريه‌‏‎ و‏‎ لبنان‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ جانبه‌‏‎ سه‌‏‎ همكاري‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
منطقه‌اي‌‏‎ همكاريهاي‌‏‎ افزايش‌‏‎ و‏‎ منطقه‌‏‎ ثبات‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎
رفع‌شدن‌‏‎ با‏‎ كرد‏‎ اميدواري‌‏‎ ابراز‏‎ و‏‎ توصيف‌‏‎ اهميت‌‏‎ با‏‎
.يابد‏‎ ارتقا‏‎ همكاريها‏‎ موانع‌اين‌‏‎ برخي‌‏‎
صدر‏‎ موسي‌‏‎ امام‌‏‎ غيبت‌‏‎ از‏‎ تاسف‌‏‎ اظهار‏‎ با‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
را‏‎ شمس‌الدين‌‏‎ شيخ‌‏‎ علامه‌‏‎ رحلت‌‏‎ زمان‌‏‎ از‏‎ برهه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
.گفت‌‏‎ تسليت‌‏‎ لبنان‌‏‎ ملت‌‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎ به‌‏‎
ابلاغ‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ دراين‌‏‎ لبنان‌‏‎ وزير‏‎ نخست‌‏‎ حريري‌‏‎ رفيق‌‏‎
به‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ به‌‏‎ كشورش‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ گرم‌‏‎ سلام‌‏‎
اشاره‌‏‎ كشور‏‎ دو‏‎ مسئولان‌‏‎ ارزشمند‏‎ مذاكرات‌‏‎ و‏‎ مناسبات‌‏‎
.شد‏‎ پيش‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ روابط‏‎ تحكيم‌‏‎ و‏‎ گسترش‌‏‎ خواستار‏‎ و‏‎ كرد‏‎
جهان‌‏‎ حضور‏‎ از‏‎ اميدواري‌‏‎ ابراز‏‎ با‏‎ لبنان‌‏‎ نخست‌وزير‏‎
موضع‌جمهوري‌‏‎ لبنان‌ ، ‏‎ بازسازي‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎ عرب‏‎ و‏‎ اسلام‌‏‎
ارزيابي‌‏‎ مثبت‌‏‎ و‏‎ روشن‌‏‎ را‏‎ خصوص‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎
كشور‏‎ دو‏‎ ميان‌‏‎ توافقات‌‏‎ اجراي‌‏‎ تسريع‌در‏‎ خواستار‏‎ و‏‎ كرد‏‎
.شد‏‎
و‏‎ لبنان‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ كشور‏‎ سه‌‏‎ ميان‌‏‎ همكاري‌‏‎ لزوم‌‏‎ وي‌‏‎
يادآور‏‎ را‏‎ منطقه‌‏‎ در‏‎ ثبات‌‏‎ استقرار‏‎ و‏‎ حفظ‏‎ براي‌‏‎ سوريه‌‏‎
اسلام‌‏‎ و‏‎ عرب‏‎ جهان‌‏‎ ميان‌‏‎ استراتژيك‌‏‎ همكاري‌هاي‌‏‎ و‏‎ شد‏‎
حريري‌‏‎ رفيق‌‏‎.‎دانست‌‏‎ اسرائيل‌‏‎ شدن‌‏‎ منزوي‌‏‎ موجب‏‎ را‏‎
رژيم‌‏‎ ماهيت‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ سازش‌‏‎ طرح‌‏‎ مذاكرات‌‏‎ همچنين‌‏‎
.خواند‏‎ ناموفق‌‏‎ و‏‎ شكننده‌‏‎ صهيونيستي‌ ، ‏‎
و‏‎ دولت‌‏‎ ساخت‌‏‎ خاطرنشان‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ لبنان‌‏‎ وزير‏‎ نخست‌‏‎
به‌‏‎ ايران‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ سفر‏‎ انتظار‏‎ در‏‎ لبنان‌‏‎ ملت‌‏‎
.هستند‏‎ كشورشان‌‏‎
فرصتي‌‏‎ در‏‎ كردكه‌‏‎ اميدواري‌‏‎ ابراز‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
.كند‏‎ سفر‏‎ لبنان‌‏‎ به‌‏‎ مناسب‏‎

رژيم‌‏‎ درباره‌‏‎ روسيه‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ مذاكرات‌‏‎
شد‏‎ آغاز‏‎ خزر‏‎ درياي‌‏‎ حقوقي‌‏‎


"كاليوژني‌‏‎ ويكتور‏‎" :‎اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎-‎تهران‌‏‎
ولاديمير‏‎ ويژه‌‏‎ نماينده‌‏‎ و‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزير‏‎ معاون‌‏‎
درياي‌‏‎ امور‏‎ در‏‎ روسيه‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ جمهوري‌‏‎ پوتين‌ ، رئيس‌‏‎
مذاكرات‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ تهران‌‏‎ وارد‏‎ هياتي‌‏‎ راس‌‏‎ در‏‎ شنبه‌‏‎ روز‏‎ خزر‏‎
.كرد‏‎ آغاز‏‎ خود‏‎ ايراني‌‏‎ همتاي‌‏‎ آهني‌‏‎ علي‌‏‎ با‏‎ را‏‎ خود‏‎
وزارت‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ و‏‎ كل‌اطلاعات‌‏‎ اداره‌‏‎ به‌گزارش‌‏‎
جمهوري‌‏‎ رايزني‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ روس‌‏‎ طرف‌‏‎ امورخارجه‌ ، ‏‎
مورد‏‎ در‏‎ خزر‏‎ درياي‌‏‎ ساحلي‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎
اين‌‏‎ ادامه‌‏‎ بر‏‎ توافق‌‏‎ و‏‎ خزر‏‎ درياي‌‏‎ حقوقي‌‏‎ رژيم‌‏‎ تكميل‌‏‎
و‏‎ اهميت‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ ضمن‌‏‎ است‌ ، ‏‎ آمده‌‏‎ تهران‌‏‎ به‌‏‎ مذاكرات‌‏‎
همه‌كشورهاي‌‏‎ آراء‏‎ اتفاق‌‏‎ لزوم‌‏‎ بر‏‎ منطقه‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ نقش‌‏‎
.كرد‏‎ تاكيد‏‎ دريا‏‎ اين‌‏‎ ساحل‌‏‎
بين‌‏‎ موجود‏‎ اختلاف‌نظرهاي‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ كاليوژني‌‏‎
روسيه‌‏‎ اخير‏‎ بيانيه‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ توضيحاتي‌‏‎ ساحلي‌ ، ‏‎ كشورهاي‌‏‎
روسيه‌‏‎ دولت‌‏‎:گفت‌‏‎ و‏‎ داد‏‎ ارائه‌‏‎ آذربايجان‌‏‎ جمهوري‌‏‎ با‏‎
منافع‌جمهوري‌‏‎ كه‌‏‎ توافقي‌‏‎ يا‏‎ اقدام‌‏‎ هيچگونه‌‏‎ به‌‏‎
نخواهد‏‎ مبادرت‌‏‎ دهد‏‎ قرار‏‎ تاثير‏‎ تحت‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎
.ورزيد‏‎
امور‏‎ وزارت‌‏‎ آمريكاي‌‏‎ و‏‎ اروپا‏‎ معاون‌‏‎ آهني‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
لزوم‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ اسلامي‌‏‎ مواضع‌جمهوري‌‏‎ تشريح‌‏‎ با‏‎ خارجه‌‏‎
آتي‌‏‎ اجلاس‌‏‎ چارچوب‏‎ در‏‎ ساحلي‌‏‎ دول‌‏‎ رايزني‌‏‎ تداوم‌‏‎
خزر‏‎ درياي‌‏‎ ساحلي‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزيران‌‏‎ معاونان‌‏‎
.داد‏‎ قرار‏‎ تاكيد‏‎ مورد‏‎ را‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎
داشتن‌‏‎ درنظر‏‎ ضمن‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
تلاش‌‏‎ كشور ، ‏‎ پنج‌‏‎ بين‌‏‎ مساوي‌‏‎ به‌صورت‌‏‎ دريا‏‎ تقسيم‌‏‎
يك‌‏‎ به‌سوي‌‏‎ را‏‎ كشورها‏‎ نظر‏‎ تهران‌‏‎ اجلاس‌‏‎ در‏‎ كرد‏‎ خواهد‏‎
به‌‏‎ نيل‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ كار‏‎ مسير‏‎ بتواند‏‎ كه‌‏‎ مناسب‏‎ مبناي‌‏‎
.دهد‏‎ سوق‌‏‎ كند‏‎ هموار‏‎ توافق‌‏‎

فارس‌امروز‏‎ به‌استان‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ سفر‏‎
مي‌شود‏‎ آغاز‏‎


سفر‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ خدماتي‌‏‎ و‏‎ كشاورزي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎ صنعتي‌‏‎ طرح‌‏‎ ‎‏‏826‏‎
مي‌شود‏‎ افتتاح‌‏‎
طولاني‌ترين‌‏‎ كه‌‏‎ سفر‏‎ اين‌‏‎ در‏‎:‎همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ - شيراز‏‎
طرح‌‏‎ است‌ ، 826‏‎ كشور‏‎ استانهاي‌‏‎ از‏‎ رياست‌جمهوري‌‏‎ ديدار‏‎
زمينه‌هاي‌‏‎ در‏‎ تومان‌‏‎ ميليارد‏‎ از 235‏‎ بيش‌‏‎ اعتبار‏‎ با‏‎ عمراني‌‏‎
و‏‎ بهداشت‌‏‎ پتروشيمي‌ ، ‏‎ گاز ، ‏‎ و‏‎ نفت‌‏‎ مسكوني‌ ، ‏‎ واحدهاي‌‏‎ مخابرات‌ ، ‏‎
ترابري‌ ، ‏‎ و‏‎ راه‌‏‎ كشاورزي‌ ، ‏‎ جهاد‏‎ فاضلاب ، ‏‎ و‏‎ برق‌‏‎ و‏‎ آب‏‎ درمان‌ ، ‏‎
طرحهاي‌‏‎ و‏‎ سيما‏‎ و‏‎ صدا‏‎ الكترونيك‌ ، ‏‎ صنايع‌‏‎ بدني‌ ، ‏‎ تربيت‌‏‎
.مي‌شود‏‎ افتتاح‌‏‎ شهرداري‌ها‏‎
استان‌ ، ‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ سفر‏‎ باره‌‏‎ در‏‎ منتشره‌‏‎ اعلاميه‌هاي‌‏‎
از‏‎ گسترده‌‏‎ استقبال‌‏‎ صدد‏‎ در‏‎ فارس‌‏‎ مردم‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آن‌‏‎ نشانگر‏‎
.هستند‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
در‏‎ رئيس‌جمهور‏‎ حضور‏‎ نخستين‌‏‎ شده‌ ، ‏‎ اعلام‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ طبق‌‏‎
(ع‌‏‎)‎شاهچراغ‌‏‎ مطهر‏‎ حرم‌‏‎ صحن‌‏‎ شيرازدر‏‎ مردم‌‏‎ اجتماع‌‏‎ در‏‎ فارس‌‏‎
مردم‌‏‎ با‏‎ رئيس‌جمهور‏‎ ‎‏‏،‏‎ سفر‏‎ نخست‌‏‎ روز‏‎ در‏‎ همچنين‌‏‎.‎بود‏‎ خواهد‏‎
به‌‏‎ شيراز‏‎ به‌‏‎ بازگشت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كرد‏‎ خواهد‏‎ ديدار‏‎ مرودشت‌‏‎ شهرستان‌‏‎
افتتاح‌‏‎ فارس‌‏‎ استان‌‏‎ در‏‎ را‏‎ مخابراتي‌‏‎ پروژه‌‏‎ همزمان‌ 220‏‎ طور‏‎
حضور‏‎ شهر‏‎ اين‌‏‎ روحانيون‌‏‎ جمع‌‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ خواهد‏‎
.يافت‌‏‎ خواهد‏‎
نورآباد‏‎ شهرستانهاي‌‏‎ به‌‏‎ سفر‏‎ با‏‎ سه‌شنبه‌‏‎ روز‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
ديدار‏‎ مناطق‌‏‎ اين‌‏‎ مردم‌‏‎ با‏‎ فيروزآباد‏‎ و‏‎ كازرون‌‏‎ ممسني‌ ، ‏‎
ترانس‌‏‎ كارخانه‌‏‎ شيراز‏‎ در‏‎ نيز‏‎ روز‏‎ همين‌‏‎ بعدازظهر‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎
پاياني‌‏‎ برنامه‌‏‎.‎مي‌كند‏‎ افتتاح‌‏‎ را‏‎ مسكوني‌‏‎ واحد‏‎ و 400‏‎ نيرو‏‎
و‏‎ هنرمندان‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ فارس‌‏‎ به‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ سفر‏‎ روز‏‎ دومين‌‏‎
.بود‏‎ خواهد‏‎ شيراز‏‎ حافظ‏‎ تالار‏‎ در‏‎ فرهنگ‌‏‎ اصحاب‏‎
و‏‎ آباده‌‏‎ شهرستانهاي‌‏‎ مردم‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ ايزدخواست‌ ، ‏‎ سد‏‎ افتتاح‌‏‎
استان‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ توانمندي‌هاي‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ از‏‎ بازديد‏‎ اقليد ، ‏‎
سفر‏‎ سوم‌‏‎ روز‏‎ برنامه‌‏‎ شيراز‏‎ دانشگاهيان‌‏‎ جمع‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ و‏‎ فارس‌‏‎
. است‌‏‎ فارس‌‏‎ خطه‌‏‎ به‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
به‌‏‎ (‎پنجشنبه‌‏‎)‎ فارس‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ سفر‏‎ روز‏‎ آخرين‌‏‎ در‏‎ جمهور‏‎ رئيس‌‏‎
و‏‎ رفت‌‏‎ خواهد‏‎ فسا‏‎ و‏‎ لارستان‌‏‎ جهرم‌ ، ‏‎ شهرستانهاي‌‏‎ مردم‌‏‎ ديدار‏‎
خواهد‏‎ شركت‌‏‎ شيراز‏‎ در‏‎ استان‌‏‎ اداري‌‏‎ شوراي‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎
.كرد‏‎

مبتني‌بر‏‎ ايران‌‏‎ سياسي‌‏‎ اراده‌‏‎ :‎اطلاعات‌‏‎ وزير‏‎
است‌‏‎ همسايگان‌‏‎ با‏‎ همجواري‌‏‎ حسن‌‏‎


:گفت‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزير‏‎ :خبرگزاري‌جمهوري‌اسلامي‌‏‎ -‎ اردبيل‌‏‎
حسن‌‏‎ بر‏‎ مبتني‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ سياسي‌‏‎ اراده‌‏‎
.است‌‏‎ همسايه‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ با‏‎ تنش‌زدايي‌‏‎ و‏‎ همجواري‌‏‎
به‌‏‎ خود‏‎ روزه‌‏‎ سه‌‏‎ سفر‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ شنبه‌‏‎ روز‏‎ يونسي‌‏‎ علي‌‏‎
در‏‎:‎كرد‏‎ اضافه‌‏‎ خبرنگاران‌‏‎ با‏‎ گفت‌وگو‏‎ در‏‎ اردبيل‌‏‎ استان‌‏‎
مردم‌‏‎ به‌‏‎ داريم‌‏‎ دوست‌‏‎ ما‏‎ آذربايجان‌‏‎ جمهوري‌‏‎ با‏‎ ارتباط‏‎
اين‌‏‎ با‏‎ حسنه‌‏‎ ارتباط‏‎ خواهان‌‏‎ و‏‎ كنيم‌‏‎ كمك‌‏‎ جمهوري‌‏‎ اين‌‏‎
.هستيم‌‏‎ كشور‏‎
تا‏‎ بايد‏‎ كشور‏‎ دو‏‎ فرهنگي‌‏‎ و‏‎ بازرگاني‌‏‎ ارتباطات‌‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
نياز‏‎ داريم‌‏‎ دوست‌‏‎ ما‏‎ و‏‎ يابد‏‎ قبول‌افزايش‌‏‎ قابل‌‏‎ سطح‌‏‎
.كنيم‌‏‎ راتامين‌‏‎ ايراني‌‏‎ كالاهاي‌‏‎ به‌‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ مردم‌‏‎
برخي‌‏‎ مي‌شود‏‎ احساس‌‏‎ متاسفانه‌‏‎ وي‌ ، ‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎
.نيستند‏‎ موضوع‌‏‎ متوجه‌اهميت‌‏‎ هنوز‏‎ آذري‌‏‎ دولتمردان‌‏‎

شدن‌ ، ‏‎ جهاني‌‏‎ :خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزير‏‎ معاون‌‏‎
است‌‏‎ اجتنابناپذير‏‎


ميزگردمشترك‌‏‎ نخستين‌‏‎ :‎اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ -‎ تهران‌‏‎
و‏‎ آموزشي‌‏‎ معاون‌‏‎ سخنان‌‏‎ با‏‎ ديروز‏‎ تاجيكستان‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎
و‏‎ سياسي‌‏‎ مطالعات‌‏‎ دفتر‏‎ در‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزارت‌‏‎ پژوهشي‌‏‎
.يافت‌‏‎ گشايش‌‏‎ امورخارجه‌‏‎ وزارت‌‏‎ بين‌الملل‌‏‎
دو‏‎ نظران‌‏‎ صاحب‏‎ و‏‎ انديشمندان‌‏‎ از‏‎ جمعي‌‏‎ ميزگرد ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
براي‌‏‎ جديد‏‎ عرصه‌هاي‌‏‎ پيرامون‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ ديدگاههاي‌‏‎ كشور ، ‏‎
.مي‌كنند‏‎ ارائه‌‏‎ كشور‏‎ دو‏‎ روابط‏‎ توسعه‌‏‎
تاريخي‌ ، ‏‎ ديرينه‌‏‎ اشتراكات‌‏‎ سخناني‌‏‎ طي‌‏‎ خرازي‌‏‎ سيدصادق‌‏‎
و‏‎ داد‏‎ قرار‏‎ اشاره‌‏‎ مورد‏‎ را‏‎ ملت‌‏‎ دو‏‎ زباني‌‏‎ و‏‎ ديني‌‏‎ فرهنگي‌ ، ‏‎
ساز‏‎ زمينه‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ كشوري‌‏‎ اولين‌‏‎ ايران‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ يادآور‏‎
آشتي‌‏‎ و‏‎ صلح‌‏‎ درباره‌‏‎ عمومي‌‏‎ موافقتنامه‌‏‎" امضاي‌‏‎ مشوق‌‏‎ و‏‎
.شد‏‎ "تاجيكستان‌‏‎ در‏‎ ملي‌‏‎
براي‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ آمادگي‌‏‎ همچنين‌‏‎ وي‌‏‎
را‏‎ تاجيكستان‌‏‎ داخلي‌‏‎ اوضاع‌‏‎ تثبيت‌‏‎ و‏‎ اقتصادي‌‏‎ بازسازي‌‏‎
در‏‎ سياستي‌‏‎ چنين‌‏‎ كه‌‏‎ ساخت‌‏‎ خاطرنشان‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎
از‏‎ حمايت‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ خارجي‌‏‎ سياست‌‏‎ بنيادين‌‏‎ اصول‌‏‎ راستاي‌‏‎
.دارد‏‎ قرار‏‎ تنش‌زدايي‌‏‎
و‏‎ قدرتمند‏‎ تاجيكستاني‌‏‎ حضور‏‎ ما‏‎:داشت‌‏‎ اظهار‏‎ خرازي‌‏‎ صادق‌‏‎
خود‏‎ منافع‌ملي‌‏‎ راستاي‌‏‎ در‏‎ منطقه‌‏‎ رادر‏‎ يافته‌‏‎ توسعه‌‏‎
دوملت‌‏‎ دوستانه‌‏‎ روابط‏‎ كه‌‏‎ معتقديم‌‏‎ و‏‎ مي‌كنيم‌‏‎ ارزيابي‌‏‎
از‏‎ فارغ‌‏‎ شده‌ ، ‏‎ نهادينه‌‏‎ تاريخي‌‏‎ روند‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎
.يافت‌‏‎ خواهد‏‎ تداوم‌‏‎ كشور‏‎ دو‏‎ حكومتهاي‌‏‎ سياسي‌‏‎ ملاحظات‌‏‎
منافع‌‏‎ و‏‎ حساسيتها‏‎ درك‌‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزير‏‎ معاون‌‏‎
و‏‎ سياسي‌‏‎ گيريهاي‌‏‎ جهت‌‏‎ آن‌در‏‎ نمودن‌‏‎ لحاظ‏‎ و‏‎ متقابل‌‏‎
ابعاد‏‎ در‏‎ پايدار‏‎ همكاريهاي‌‏‎ اول‌‏‎ شرط‏‎ را‏‎ اقتصادي‌‏‎
جهاني‌‏‎" روند‏‎ وي‌‏‎.‎دانست‌‏‎ جهاني‌‏‎ اقتصاد‏‎ عمده‌‏‎ و‏‎ دوجانبه‌‏‎
جمهوري‌‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ توصيف‌‏‎ اجتنابناپذير‏‎ را‏‎ "شدن‌‏‎
به‌منظور‏‎ منطقه‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ معتقد‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎
موجود ، ‏‎ چالشهاي‌‏‎ با‏‎ مقابله‌‏‎ و‏‎ فرصتها‏‎ از‏‎ بهينه‌‏‎ استفاده‌‏‎
همكاريهاي‌‏‎ بيشتر‏‎ ساختن‌‏‎ نهادينه‌‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎
.كنند‏‎ حركت‌‏‎ منطقه‌اي‌‏‎
موثر‏‎ حضور‏‎ امروز‏‎ جهان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ تاكيد‏‎ خرازي‌‏‎ صادق‌‏‎
بيشتر‏‎ گسترش‌‏‎ نيازمند‏‎ بين‌المللي‌ ، ‏‎ عرصه‌‏‎ در‏‎ كشورها‏‎
و‏‎ فرهنگي‌‏‎ سياسي‌‏‎ عرصه‌هاي‌‏‎ در‏‎ ارتباطات‌‏‎ و‏‎ پيوندها‏‎
.است‌‏‎ اقتصادي‌‏‎

راهروهاي‌مجلس‌‏‎ در‏‎
خصوص‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ اقتصادي‌‏‎ گزارش‌‏‎ دو‏‎ اصل‌ 90‏‎ كميسيون‌‏‎ *
و‏‎ تهران‌‏‎ هواي‌‏‎ آلودگي‌‏‎ دفاع‌ ، ‏‎ وزارت‌‏‎ پوشش‌‏‎ تحت‌‏‎ شركت‌هاي‌‏‎
به‌‏‎ كه‌‏‎ كرده‌‏‎ تهيه‌‏‎ جاجرم‌‏‎ و‏‎ گرمه‌‏‎ در‏‎ كشوري‌‏‎ تقسيمات‌‏‎ عملكرد‏‎
.شود‏‎ مي‌‏‎ خوانده‌‏‎ علني‌‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎ زودي‌‏‎
حوادث‌‏‎ دادگاه‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ خرم‌آباد‏‎ نماينده‌‏‎ موسوي‌نژاد‏‎*
تومان‌‏‎ ميليون‌‏‎ سپردن‌ 20‏‎ با‏‎ ديروز‏‎ شده‌‏‎ احضار‏‎ خرم‌آباد‏‎
.شد‏‎ آزاد‏‎ وثيقه‌‏‎
در‏‎ سخنراني‌‏‎ با‏‎ رابطه‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ نماينده‌‏‎ حقيقت‌جو‏‎ فاطمه‌‏‎ *
.است‌‏‎ شده‌‏‎ احضار‏‎ دادگاه‌‏‎ به‌‏‎ وحدت‌‏‎ تحكيم‌‏‎ دفتر‏‎
برگزار‏‎ تهران‌‏‎ نماينده‌‏‎ سليماني‌‏‎ داوود‏‎ دادگاه‌‏‎ امروز‏‎*
.مي‌شود‏‎
Copyright 1996-2001 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.