شماره‌ 2365‏‎ ‎‏‏،‏‎17 MAR 2001 اسفند1379 ، ‏‎ شنبه‌27‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Life
Business
Sports
World Sports
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
را‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ برتري‌‏‎ قزاقستان‌‏‎ قايرات‌‏‎
كرد‏‎ باور‏‎

شد‏‎ ابقاء‏‎ دوچرخه‌سواري‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎

فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ اردوي‌تيم‌‏‎ در‏‎ بازيكن‌‏‎ ‎‏‏29‏‎
ناشنوايان‌‏‎

ميزبان‌‏‎ شرايط‏‎ بهترين‌‏‎ در‏‎ امروز‏‎ پرسپوليس‌‏‎
است‌‏‎ رشت‌‏‎ استقلال‌‏‎

وجود‏‎ با‏‎ شيراز‏‎ در‏‎ پاس‌‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎
كرد‏‎ صعود‏‎ شكست‌‏‎

ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ دوم‌‏‎ اردوي‌‏‎ به‌‏‎ تكواندوكا‏‎ ‎‏‏13‏‎
رسيدند‏‎

را‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ برتري‌‏‎ قزاقستان‌‏‎ قايرات‌‏‎
كرد‏‎ باور‏‎


آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ جام‌‏‎ برندگان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎
رسيد‏‎ نيمه‌نهايي‌‏‎ به‌‏‎ گل‌‏‎ سه‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎

جدا‏‎ قايرات‌ ، ‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ گلزن‌‏‎ مهاجم‌‏‎ "سامره‌‏‎ علي‌‏‎"
سازي‌ ، ‏‎ فضا‏‎ با‏‎ همواره‌‏‎ تيمش‌‏‎ سوم‌‏‎ گل‌‏‎ رساندن‌‏‎ ثمر‏‎ به‌‏‎ از‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ سامره‌‏‎كرد‏‎ خلق‌‏‎ يارانش‌‏‎ براي‌‏‎ فراواني‌‏‎ هاي‌‏‎ موقعيت‌‏‎
و‏‎ شناسد‏‎ مي‌‏‎ خوب‏‎ را‏‎ دروازه‌‏‎ چارچوب‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ نشان‌‏‎ نيز‏‎ بازي‌‏‎
.خواهدشد‏‎ تبديل‌‏‎ كامل‌‏‎ مهاجمي‌‏‎ به‌‏‎ تدريج‌‏‎ به‌‏‎
‎‏‏3‏‎(ايران‌‏‎)‎ استقلال‌‏‎
صفر‏‎ (‎قزاقستان‌‏‎)‎ قايرات‌‏‎
دين‌محمدي‌‏‎ سيروس‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎‎‏‏49‏‎)‎ قزاقستان‌‏‎ دفاع‌‏‎ يلوسينوف‌‏‎:‎گل‌ها‏‎
استقلال‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‏‏76‏‎)‎ سامره‌‏‎ علي‌‏‎ و‏‎ (‎‏‏64‏‎)‎
سمير‏‎ و‏‎ عباس‌‏‎ ابراهيم‌‏‎ خليل‌‏‎ كمك‌‏‎ به‌‏‎ عبدالقدير‏‎ علاء‏‎:داور‏‎
(عراق‌‏‎ از‏‎ سه‌‏‎ هر‏‎) مهنا‏‎
نفر‏‎ هزار‏‎ پنجاه‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎:تماشاگر‏‎
تيم‌‏‎ صعود‏‎ با‏‎ موازي‌‏‎ توانست‌‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
باشگاههاي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ جام‌‏‎ نيمه‌نهايي‌‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎
آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ جام‌‏‎ برندگان‌‏‎ جام‌‏‎ تيم‌‏‎ چهار‏‎ جمع‌‏‎ به‌‏‎ آسيا‏‎
ميزبان‌‏‎ از‏‎ ضعيف‌تر‏‎ جهات‌‏‎ تمام‌‏‎ از‏‎ استقلال‌‏‎ حريف‌‏‎يابد‏‎ راه‌‏‎
نداشتن‌‏‎ و‏‎ لازم‌‏‎ هماهنگي‌‏‎ عدم‌‏‎ پردردسر ، ‏‎ سفر‏‎ خستگي‌‏‎.‎بود‏‎ خود‏‎
و‏‎ بالا‏‎ روحيه‌اي‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎ تا‏‎ كرد‏‎ كمك‌‏‎ مشخص‌‏‎ تاكتيك‌‏‎ يك‌‏‎
.بتازد‏‎ حريف‌‏‎ بر‏‎ بازي‌‏‎ ابتداي‌‏‎ همان‌‏‎ از‏‎ برتري‌‏‎ حس‌‏‎
از‏‎ فشار‏‎ و‏‎ راست‌‏‎ و‏‎ چپ‌‏‎ سمت‌‏‎ از‏‎ استقلال‌‏‎ همه‌جانبه‌‏‎ يورشهاي‌‏‎
در‏‎ تا‏‎ كرد‏‎ وادار‏‎ را‏‎ قزاقها‏‎ دفاع‌‏‎ حريف‌ ، ‏‎ بر‏‎ دفاعي‌‏‎ مركز‏‎
باز‏‎ را‏‎ خود‏‎ دروازه‌‏‎ اشتباه‌‏‎ روي‌‏‎ شديد‏‎ فشار‏‎ تحت‌‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎
زيبا‏‎ حركاتي‌‏‎ با‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎ دو‏‎ استقلال‌‏‎ گل‌‏‎ اين‌‏‎ بدنبال‌‏‎ كنند ، ‏‎
برتري‌‏‎ گل‌‏‎ سه‌‏‎ با‏‎ تا‏‎ گشود‏‎ را‏‎ حريف‌‏‎ دروازه‌‏‎ نفرات‌‏‎ هماهنگي‌‏‎ و‏‎
به‌‏‎ نسبت‌‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ برتري‌‏‎ و‏‎ حريف‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ را‏‎ خود‏‎
.دهد‏‎ نشان‌‏‎ كاملا‏‎ را‏‎ قزاقستان‌‏‎
تاكتيكي‌‏‎ شده‌‏‎ حساب‏‎ كارهاي‌‏‎ نمونه‌هاي‌‏‎ از‏‎ دين‌محمدي‌‏‎ دوم‌‏‎ گل‌‏‎
روي‌‏‎ استقلال‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌رسيد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ چنين‌‏‎ نيز‏‎ سوم‌‏‎ گل‌‏‎ و‏‎ بود‏‎
زيبايي‌‏‎ با‏‎ را‏‎ سوم‌‏‎ گل‌‏‎ سامره‌‏‎ علي‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ برنامه‌‏‎ گلها‏‎ اين‌‏‎
.رساند‏‎ ثمر‏‎ به‌‏‎ تمام‌‏‎
رفت‌ ، ‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ گل‌‏‎ بدون‌‏‎ مساوي‌‏‎ نتيجه‌‏‎ گرفتن‌‏‎ درنظر‏‎ با‏‎
عربستان‌‏‎ و‏‎ اردن‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ تا‏‎ بماند‏‎ منتظر‏‎ بايد‏‎ استقلال‌‏‎
براي‌‏‎ استقلال‌‏‎ كه‌‏‎ گامي‌‏‎ و‏‎ دهند‏‎ انجام‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ برگشت‌‏‎ بازي‌‏‎
با‏‎ توام‌‏‎ اگر‏‎ است‌‏‎ برداشته‌‏‎ جام‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ قهرماني‌‏‎ مقام‌‏‎ كسب‏‎
جام‌‏‎ در‏‎ قهرماني‌‏‎ مقام‌‏‎ دو‏‎ كسب‏‎ از‏‎ جدا‏‎ استقلال‌‏‎ شود ، ‏‎ تدبير‏‎
خواهد‏‎ مقام‌‏‎ صاحب‏‎ نيز‏‎ جام‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ قهرماني‌‏‎
.شد‏‎
اين‌‏‎ گذشته‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ تركيب‏‎
مركز‏‎ يك‌‏‎ ايجاد‏‎ براي‌‏‎ هنوز‏‎ اما‏‎ بود ، ‏‎ بهتر‏‎ و‏‎ معقول‌تر‏‎ تيم‌‏‎
"دين‌محمدي‌‏‎".‎كند‏‎ پيدا‏‎ را‏‎ لازم‌‏‎ مهره‌‏‎ بايد‏‎ قدرتمند‏‎ ثقل‌‏‎
نسبتا‏‎ استقرار‏‎ و‏‎ حمله‌‏‎ خط‏‎ به‌‏‎ رفتن‌‏‎ و‏‎ سازي‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ چه‌‏‎ اگر‏‎
بازيكن‌‏‎ يك‌‏‎ پست‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ اما‏‎ است‌ ، ‏‎ افتاده‌‏‎ جا‏‎
اين‌‏‎ همداني‌‏‎ ستار‏‎ چهره‌‏‎ در‏‎ گاه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ نياز‏‎ پرقدرت‌‏‎ و‏‎ دونده‌‏‎
.ندارد‏‎ وجود‏‎ تداوم‌‏‎ اما‏‎ مي‌شود‏‎ خواسته‌متبلور‏‎
مفيد‏‎ و‏‎ مثبت‌‏‎ هميشه‌‏‎ مثل‌‏‎ استقلال‌‏‎ پيستون‌‏‎ دو‏‎ واحدي‌‏‎ و‏‎ نوازي‌‏‎
نقطه‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ اكثرا‏‎ استقلال‌‏‎ حملات‌‏‎ آغاز‏‎ كردند ، ‏‎ بازي‌‏‎
بدست‌‏‎ سامره‌‏‎ توسط‏‎ نوازي‌‏‎ ضربه‌‏‎ روي‌‏‎ نيز‏‎ سوم‌‏‎ گل‌‏‎ و‏‎ مي‌شد‏‎ شروع‌‏‎
دو‏‎ هر‏‎ و‏‎ كرده‌اند‏‎ پيدا‏‎ را‏‎ خود‏‎ جايگاه‌‏‎ نوازي‌‏‎ و‏‎ واحدي‌‏‎.‎آمد‏‎
واحدي‌‏‎ ويژه‌‏‎ به‌‏‎ دارند‏‎ خود‏‎ با‏‎ توپ‌‏‎ حمل‌‏‎ و‏‎ اضافي‌‏‎ حركات‌‏‎ كمي‌‏‎
درك‌‏‎ را‏‎ يكديگر‏‎ نيز‏‎ هاشمي‌نسب‏‎ و‏‎ فكري‌‏‎ زرينچه‌ ، ‏‎.‎نيك‌بخت‌‏‎
برنامه‌‏‎ با‏‎ هاشمي‌نسب‏‎ و‏‎ فكري‌‏‎ متناوب‏‎ نفوذهاي‌‏‎ و‏‎ كرده‌اند‏‎
زرينچه‌‏‎ تا‏‎ مي‌كند‏‎ كمك‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ سرزني‌‏‎ قدرت‌‏‎.‎مي‌گيرد‏‎ صورت‌‏‎
حريف‌‏‎ مهاجمان‌‏‎ فرار‏‎ و‏‎ زميني‌‏‎ منفذهاي‌‏‎ بستن‌‏‎ فكر‏‎ به‌‏‎ بيشتر‏‎
.باشد‏‎
هنوز‏‎ استقلال‌‏‎ مياني‌‏‎ هافبك‌‏‎ سه‌‏‎ ودين‌محمدي‌‏‎ مجيدي‌‏‎ اكبري‌ ، ‏‎
هافبك‌‏‎ يك‌‏‎ زماني‌كه‌‏‎ و‏‎ نمي‌شناسند‏‎ را‏‎ يكديگر‏‎ تكميلي‌‏‎ حركات‌‏‎
شود ، ‏‎ پيدا‏‎ نقطه‌‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ پرنفس‌‏‎ تقسيم‌كننده‌‏‎ و‏‎ دفاعي‌‏‎
كنار‏‎ در‏‎ بود‏‎ خواهند‏‎ قادر‏‎ دين‌محمدي‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ اكبري‌‏‎ و‏‎ مجيدي‌‏‎
.گيرند‏‎ قرار‏‎ او‏‎
دو‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ پورحيدري‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ نوعي‌‏‎ به‌‏‎ استقلال‌‏‎ بازي‌‏‎ شيوه‌‏‎
مي‌‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ را‏‎ توپ‌‏‎ تيم‌‏‎ كه‌‏‎ حساسي‌‏‎ زمانهاي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ مهاجم‌‏‎
براي‌‏‎ شيوه‌‏‎ همين‌‏‎ مي‌آورد ، اما‏‎ ميدان‌‏‎ ميانه‌‏‎ به‌‏‎ دهد‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ سامره‌‏‎ علي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ جاافتاده‌‏‎ استقلالي‌ها‏‎
خط‏‎ در‏‎ ترميم‌‏‎ كمي‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎.است‌‏‎ كرده‌‏‎ پيدا‏‎ خوب‏‎ شيوه‌‏‎
فينال‌‏‎ تا‏‎ بود‏‎ خواهد‏‎ قادر‏‎ حمله‌‏‎ خط‏‎ در‏‎ حركات‌‏‎ تنظيم‌‏‎ و‏‎ مياني‌‏‎
داشته‌‏‎ قهرماني‌‏‎ مقام‌‏‎ به‌‏‎ چشم‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ رود‏‎ پيش‌‏‎ بازيها‏‎ اين‌‏‎
.باشد‏‎

شد‏‎ ابقاء‏‎ دوچرخه‌سواري‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎


فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ "هاشمي‌‏‎ سيدحسين‌‏‎":‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
.شد‏‎ برگزيده‌‏‎ آينده‌‏‎ سال‌‏‎ براي‌ 4‏‎ دوچرخه‌سواري‌ ، ‏‎
با‏‎ دوچرخه‌سواري‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ جديد‏‎ رئيس‌‏‎ انتخابات‌‏‎ عمومي‌‏‎ مجمع‌‏‎
امور‏‎ دفتر‏‎ در‏‎ پنجشنبه‌‏‎ روز‏‎ صبح‌‏‎ آن‌‏‎ اعضاي‌‏‎ و‏‎ رئيس‌‏‎ حضور‏‎
حسين‌‏‎ سيد‏‎" پايان‌‏‎ در‏‎ و‏‎ شد‏‎ تشكيل‌‏‎ ورزشي‌‏‎ فدراسيون‌هاي‌‏‎ مشترك‌‏‎
علي‌‏‎".‎شد‏‎ برگزيده‌‏‎ سمت‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ راي‌‏‎ كسب 22‏‎ با‏‎ "هاشمي‌‏‎
.كرد‏‎ كسب‏‎ راي‌‏‎ پست‌ 21‏‎ اين‌‏‎ تصدي‌‏‎ نامزد‏‎ ديگر‏‎ "زنگي‌آبادي‌‏‎

فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ اردوي‌تيم‌‏‎ در‏‎ بازيكن‌‏‎ ‎‏‏29‏‎
ناشنوايان‌‏‎


بازيكن‌‏‎ ناشنوايان‌ 29‏‎ ورزش‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
تيم‌‏‎.‎شدند‏‎ دعوت‌‏‎ ايران‌‏‎ ناشنوايان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ اردوي‌‏‎ به‌‏‎
اولين‌‏‎ رم‌‏‎ جهاني‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ براي‌‏‎ ناشنوايان‌‏‎ ملي‌‏‎
روز‏‎ مدت‌ 21‏‎ به‌‏‎ ماه‌‏‎ ارديبهشت‌‏‎ هفتم‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ اردويي‌‏‎ مرحله‌‏‎
مسابقات‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ قبلي‌‏‎ حضور‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎.‎مي‌دارد‏‎ پا‏‎ بر‏‎
.بود‏‎ كرده‌‏‎ شركت‌‏‎ نيز‏‎ بلغارستان‌‏‎ صوفيه‌‏‎ جهاني‌‏‎
توحيدلو ، ‏‎ خليليان‌ ، ‏‎ زاده‌ ، ‏‎ يوسف‌‏‎ نيكخواه‌ ، ‏‎:شدگان‌‏‎ دعوت‌‏‎ اسامي‌‏‎
سعادتي‌‏‎ الهايي‌ ، ‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎تهران‌‏‎) سحرخيز‏‎ ملاوردي‌ ، ‏‎ حقي‌ ، ‏‎ فرجي‌ ، ‏‎
فرهمند ، ‏‎ صادقي‌ ، ‏‎ خانبابايي‌ ، ‏‎ محمدي‌ ، ‏‎ رجبپور ، ‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎خوزستان‌‏‎)
‎‏‏،‏‎(رشت‌‏‎) رستم‌زاده‌‏‎ اختياري‌ ، ‏‎ تندرو ، ‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎مازندران‌‏‎) پرگر‏‎
خزايي‌ ، ‏‎ ‎‏‏،‏‎(اصفهان‌‏‎) اشك‌وري‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎بوشهر‏‎) سرتلي‌زاده‌‏‎ رئيسي‌ ، ‏‎
صامدي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(شيراز‏‎) فريدوني‌‏‎ نريماني‌ ، ‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎اردبيل‌‏‎)‎ خيري‌‏‎ صداقت‌ ، ‏‎
(قزوين‌‏‎)‎ معروفي‌‏‎ و‏‎ (‎مشهد‏‎)

ميزبان‌‏‎ شرايط‏‎ بهترين‌‏‎ در‏‎ امروز‏‎ پرسپوليس‌‏‎
است‌‏‎ رشت‌‏‎ استقلال‌‏‎


جام‌‏‎ اول‌‏‎ دسته‌‏‎ فوتبال‌‏‎ مسابقات‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
برگزار‏‎ آزادي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ بازي‌‏‎ يك‌‏‎ امروز‏‎ بعدازظهر‏‎ آزادگان‌‏‎
.است‌‏‎ رشت‌‏‎ استقلال‌‏‎ ميزبان‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ امروز‏‎.مي‌شود‏‎
فوتبال‌‏‎ مسابقات‌‏‎ نهايي‌‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎ صعود‏‎ با‏‎ حالا‏‎ پرسپوليس‌‏‎
مقابل‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ پيش‌‏‎ هفته‌‏‎ شكست‌‏‎ و‏‎ آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎
و‏‎ مافات‌‏‎ جبران‌‏‎ انديشه‌‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ از‏‎ اميدوارتر‏‎ رشت‌‏‎ استقلال‌‏‎
امروز‏‎ حريف‌‏‎ ديگر‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎.است‌‏‎ رفته‌‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ امتيازات‌‏‎
رهايي‌‏‎ سقوط‏‎ خطر‏‎ از‏‎ تهراني‌‏‎ همنام‌‏‎ شكست‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ نيز‏‎ پرسپوليس‌‏‎
پرسپوليس‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ براي‌‏‎ مناسبي‌‏‎ روحي‌‏‎ وضعيت‌‏‎ كرده‌‏‎ پيدا‏‎
.است‌‏‎ يافته‌‏‎
نهايت‌‏‎ امروز‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ امتياز‏‎ يك‌‏‎ كسب‏‎ رشت‌‏‎ استقلال‌‏‎ براي‌‏‎
فقط‏‎ است‌‏‎ صدرنشيني‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ براي‌‏‎ اما‏‎ آرزوست‌ ، ‏‎
اميدوار‏‎ قهرماني‌‏‎ براي‌‏‎ همچنان‌‏‎ را‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌تواند‏‎ برد‏‎
ساعت‌ 15‏‎ رشت‌‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ پرسپوليس‌‏‎ بازي‌‏‎ ساعت‌‏‎.‎دارد‏‎ نگاه‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ اعلام‌‏‎

وجود‏‎ با‏‎ شيراز‏‎ در‏‎ پاس‌‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎
كرد‏‎ صعود‏‎ شكست‌‏‎


فوتبال‌‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ مسابقات‌‏‎ چارچوب‏‎ در‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
ديدار‏‎ مهم‌ترين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ انجام‌‏‎ بازي‌‏‎ چند‏‎ ايران‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎
پاس‌‏‎ مقابل‌‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ دو‏‎ برتري‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎ شيراز‏‎ برق‌‏‎ انجام‌شده‌‏‎
دو‏‎ رفت‌‏‎ دربازي‌‏‎ كه‌‏‎ پاس‌‏‎.شد‏‎ حذف‌‏‎ رقابت‌ها‏‎ گردونه‌‏‎ از‏‎ تهران‌‏‎
گل‌‏‎ تنها‏‎ با‏‎ شيراز‏‎ در‏‎ بود‏‎ داده‌‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ شيراز‏‎ برق‌‏‎ صفر‏‎ بر‏‎
وحيد‏‎ توسط‏‎ شيراز‏‎ برق‌‏‎ گل‌‏‎ دو‏‎.‎گرفت‌‏‎ صعود‏‎ جواز‏‎ رجبي‌‏‎ حميدرضا‏‎
.رسيد‏‎ ثمر‏‎ به‌‏‎ دقيقه‌ 50‏‎ در‏‎ شيري‌‏‎ مهدي‌‏‎ و‏‎ دقيقه‌ 20‏‎ در‏‎ مرادي‌‏‎
ده‌‏‎ دقيقه‌ 80‏‎ از‏‎ پاشايي‌‏‎ حسين‌‏‎ اخراج‌‏‎ با‏‎ پاس‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
.داد‏‎ ادامه‌‏‎ بازي‌‏‎ نفره‌به‌‏‎
و‏‎ دقايق‌ 41‏‎ گل‌‏‎ دو‏‎ با‏‎ اگرچه‌‏‎ شهر‏‎ اين‌‏‎ شاهين‌‏‎ نيز‏‎ اهواز‏‎ در‏‎
ذوبآهن‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ رفت‌‏‎ دور‏‎ باخت‌‏‎ زنگه‌‏‎ پيام‌‏‎ و‏‎ داودي‌‏‎ علي‌‏‎ ‎‏‏44‏‎
عين‌‏‎ در‏‎ تا‏‎ شد‏‎ مغلوب‏‎ پنالتي‌‏‎ ضربات‌‏‎ در‏‎ اما‏‎ كرد ، ‏‎ پاك‌‏‎ را‏‎
.شود‏‎ محروم‌‏‎ بعد‏‎ دور‏‎ به‌‏‎ راهيابي‌‏‎ از‏‎ بدشانسي‌‏‎

ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ دوم‌‏‎ اردوي‌‏‎ به‌‏‎ تكواندوكا‏‎ ‎‏‏13‏‎
رسيدند‏‎


اردوي‌‏‎ نخست‌‏‎ مرحله‌‏‎ يافتن‌‏‎ پايان‌‏‎ با‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
حضور 21‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ ايران‌‏‎ تكواندو‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ آماده‌سازي‌‏‎
اردو‏‎ اين‌‏‎ دوم‌‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎ نفر‏‎ شد ، 13‏‎ برگزار‏‎ تكواندوكا‏‎
.يافتند‏‎ راه‌‏‎
ماه‌‏‎ فروردين‌‏‎ پنجم‌‏‎ تاريخ‌‏‎ از‏‎ اردو‏‎ اين‌‏‎ دوم‌‏‎ مرحله‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎ شيراز‏‎ شهرستان‌‏‎ در‏‎
مدافع‌كسب‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ كشورمان‌‏‎ تكواندو‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
در‏‎ حضور‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ جهاني‌ ، ‏‎ جام‌‏‎ قهرماني‌‏‎ عنوان‌‏‎
در‏‎ آينده‌‏‎ سال‌‏‎ خردادماه‌‏‎ كه‌‏‎ جهاني‌ 2001‏‎ جام‌‏‎ مسابقات‌‏‎
.مي‌كند‏‎ آماده‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ برگزار‏‎ ويتنام‌‏‎ كشور‏‎
ايران‌ ، اسامي‌‏‎ تكواندو‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ سرمربي‌‏‎ ذوالقدر‏‎ غلامحسن‌‏‎
به‌‏‎ اردو ، ‏‎ دوم‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ تكواندوكا‏‎ ‎‏‏13‏‎
:كرد‏‎ اعلام‌‏‎ شرح‌‏‎ اين‌‏‎
زاده‌‏‎ مهدي‌‏‎ محمدرضا‏‎:اول‌‏‎ وزن‌‏‎
خداداد‏‎ بهزاد‏‎:‎دوم‌‏‎ وزن‌‏‎
علي‌‏‎ -‎ زاده‌‏‎ غلام‌‏‎ اميد‏‎- سرآباداني‌‏‎ حميد‏‎:سوم‌‏‎ وزن‌‏‎
جاويدان‌‏‎
بي‌باك‌‏‎ مهدي‌‏‎:چهارم‌‏‎ وزن‌‏‎
عبداللهي‌‏‎ وحيد‏‎ -‎ ساعي‌‏‎ هادي‌‏‎:‎پنجم‌‏‎ وزن‌‏‎
افلاكي‌‏‎ مجيد‏‎ - كرمي‌‏‎ يوسف‌‏‎:‎ششم‌‏‎ وزن‌‏‎
اصلاني‌‏‎ فرهاد‏‎ -‎ تاجيك‌‏‎ علي‌‏‎:‎هفتم‌‏‎ وزن‌‏‎
افشار‏‎ هادي‌‏‎:‎هشتم‌‏‎ وزن‌‏‎


Copyright 1996-2001 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.