شماره‌ 2405‏‎ ‎‏‏،‏‎19 MAY 2001 ‎‏‏،‏‎ شنبه‌ 29ارديبهشت‌1380‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Features
Features
Life
Free Tribune
Business
Sports
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
الشباب‏‎ آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎
هفتم‌‏‎ تيم‌‏‎ رسيدند‏‎ فينال‌‏‎ داليان‌به‌‏‎ و‏‎
داد‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ قهرمان‌‏‎ عربستان‌ ، ‏‎

براي‌‏‎ ايران‌‏‎ جهان‌‏‎ جوانان‌‏‎ انتخابي‌‏‎ واليبال‌‏‎
كند‏‎ قرباني‌‏‎ را‏‎ عربستان‌‏‎ بايد‏‎ صعود‏‎

ميلانيها‏‎ سقوط‏‎ ايتاليا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ فوتبال‌‏‎

"باري‌‏‎" شهر‏‎ در‏‎ لاتزيو‏‎ و‏‎ اينترميلان‌‏‎ ديدار‏‎
مي‌شود‏‎ برگزار‏‎

"اولدترافورد‏‎" در‏‎ طلايي‌‏‎ پسر‏‎ يك‌‏‎

"ملك‌احمدي‌‏‎ حميد‏‎" ورزش‌‏‎ از‏‎ كوتاه‌‏‎ خبرهاي‌‏‎
ايران‌‏‎ فوتسال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ دروازه‌بانهاي‌‏‎ مربي‌‏‎

الشباب‏‎ آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎
هفتم‌‏‎ تيم‌‏‎ رسيدند‏‎ فينال‌‏‎ داليان‌به‌‏‎ و‏‎
داد‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ قهرمان‌‏‎ عربستان‌ ، ‏‎


نشد‏‎ برآورده‌‏‎ استقلال‌‏‎ خيالي‌‏‎ آرزوهاي‌‏‎
در‏‎ عربستان‌‏‎ الشباب‏‎ تيم‌‏‎:‎همشهري‌‏‎ اعزامي‌‏‎ خبرنگار‏‎ -جده‌‏‎
آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ جام‌‏‎ برندگان‌‏‎ جام‌‏‎ نهايي‌‏‎ نيمه‌‏‎ مرحله‌‏‎
ديدار‏‎ به‌‏‎ و‏‎ رسيد‏‎ برتري‌‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ مقابل‌‏‎
.يافت‌‏‎ راه‌‏‎ پاياني‌‏‎
جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎ از‏‎ يونگ‌‏‎ تاي‌‏‎ كيم‌‏‎ قضاوت‌‏‎ به‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎
تيم‌‏‎ آن‌‏‎ طي‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ برگزار‏‎ جده‌‏‎ شهر‏‎ الرعايه‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎
.شد‏‎ پيروز‏‎ بر2‏‎ حساب 3‏‎ با‏‎ ميزبان‌‏‎
پنالتي‌ ، ‏‎ نقطه‌‏‎ روي‌‏‎ از‏‎ دقيقه‌ 16‏‎ در‏‎ سعيدالعويران‌‏‎
در‏‎ الدوساري‌‏‎ خالد‏‎ و‏‎ دقيقه‌ 57‏‎ در‏‎ شهران‌‏‎ عبدالله‌‏‎
دقيقه‌‏‎ در‏‎ نوازي‌‏‎ محمد‏‎ و‏‎ الشباب‏‎ تيم‌‏‎ براي‌‏‎ دقيقه‌ 87‏‎
دقيقه‌‏‎ در‏‎ زاده‌‏‎ مومن‌‏‎ احمد‏‎ و‏‎ پنالتي‌‏‎ نقطه‌‏‎ روي‌‏‎ از‏‎ ‎‏‏28‏‎
عربستان‌‏‎ هفتم‌‏‎ تيم‌‏‎ تا‏‎ كردند‏‎ گلزني‌‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ براي‌‏‎ ‎‏‏60‏‎
.دهد‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ قهرمان‌‏‎ بتواند‏‎
و‏‎ عربستان‌‏‎ الشباب‏‎ امشبتيم‌هاي‌‏‎ ترتيب ، ‏‎ بدين‌‏‎
تيم‌هاي‌‏‎ و‏‎ قهرماني‌‏‎ عنوان‌‏‎ كسب‏‎ براي‌‏‎ چين‌‏‎ داليان‌‏‎
به‌‏‎ سومي‌‏‎ مقام‌‏‎ براي‌‏‎ ژاپن‌‏‎ شيميزو‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎
.رفت‌‏‎ خواهند‏‎ هم‌‏‎ مصاف‌‏‎
زرينچه‌‏‎ برومند ، جواد‏‎ پرويز‏‎:‎استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ تركيب‏‎
نوازي‌ ، ‏‎ محمد‏‎ هاشمي‌نسب ، ‏‎ مهدي‌‏‎ همداني‌ ، ‏‎ ستار‏‎ ‎‏‏،‏‎(كاپيتان‌‏‎)‎
قلي‌‏‎ رفعت‌‏‎ محمدي‌ ، ‏‎ دين‌‏‎ سيروس‌‏‎ واحدي‌ ، ‏‎ نيكبخت‌‏‎ عليرضا‏‎
علي‌‏‎)‎ اكبرپور‏‎ عليرضا‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎دقيقه‌ 55‏‎ از‏‎ مجيدي‌‏‎ فرزاد‏‎) اوف‌‏‎
.مومن‌زاده‌‏‎ احمد‏‎ و‏‎ اكبري‌‏‎ يدالله‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎دقيقه‌ 72‏‎ از‏‎ سامره‌‏‎
هنوز‏‎ را‏‎ هولناك‌‏‎ خبر‏‎.‎مي‌شويم‌‏‎ پيروز‏‎ مي‌گويد ، ‏‎ كه‌‏‎ آن‌‏‎
ترسيم‌‏‎ را‏‎ واقعيت‌‏‎ از‏‎ ديگري‌‏‎ دنياي‌‏‎ خود‏‎ ذهن‌‏‎ در‏‎ يا‏‎ و‏‎ نشنيده‌‏‎
روز‏‎ آفتاب‏‎ از‏‎ عريان‌تر‏‎ حقيقت‌‏‎.‎است‌‏‎ عجيبي‌‏‎ روزگار‏‎.‎است‌‏‎ كرده‌‏‎
ابعاد‏‎ تمام‌‏‎ در‏‎ بي‌خبري‌ ، ‏‎ روياي‌‏‎ و‏‎ احساس‌‏‎ از‏‎ بالاتر‏‎ منطق‌‏‎ و‏‎
قدرت‌‏‎ و‏‎ توان‌‏‎ اگر‏‎ كنيم‌ ، ‏‎ درك‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ اندازه‌هاي‌‏‎ اگر‏‎ زندگي‌‏‎
ريشه‌اي‌تر‏‎ را‏‎ مسائل‌‏‎ كمي‌‏‎ اگر‏‎ و‏‎ بزنيم‌‏‎ تخمين‌‏‎ صحيح‌‏‎ را‏‎ خود‏‎
.رفت‌‏‎ نخواهيم‌‏‎ بيراهه‌‏‎ به‌‏‎ هرگز‏‎ ببينم‌‏‎
طي‌‏‎ كناري‌اش‌‏‎ مردان‌‏‎ تمام‌‏‎ و‏‎ پورحيدري‌‏‎ شويم‌ ، ‏‎ پيروز‏‎ بايد‏‎ چرا‏‎
كدام‌‏‎ در‏‎ آموخته‌اند ، ‏‎ را‏‎ فوتبال‌‏‎ جديد‏‎ درس‌‏‎ كجا‏‎ سال‌‏‎ چند‏‎ اين‌‏‎
كتابهاي‌‏‎ از‏‎ تا‏‎ مي‌دانند‏‎ زبان‌‏‎ اندازه‌‏‎ چه‌‏‎ كردند؟‏‎ شركت‌‏‎ كلاس‌‏‎
.كرده‌اند‏‎ تجربه‌‏‎ را‏‎ روز‏‎ دانش‌‏‎ كدام‌‏‎ بياموزند؟‏‎ فوتبال‌‏‎ روز‏‎
را‏‎ برزيلي‌‏‎ "كارلوس‌‏‎ لوييز‏‎" كند‏‎ پيرو‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ الشباب ، ‏‎ اما‏‎
آماده‌‏‎ و‏‎ تيمداري‌‏‎ روز‏‎ علم‌‏‎ و‏‎ دانش‌‏‎ امروزي‌ترين‌‏‎ كه‌‏‎ داشت‌‏‎
.مي‌دانست‌‏‎ خوب‏‎ را‏‎ سازي‌‏‎
اهواز ، ‏‎ استقلال‌‏‎ پاس‌ ، ‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ ماه‌‏‎ يك‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎
آيا‏‎.‎خورد‏‎ شكل‌‏‎ يك‌‏‎ تقريبا‏‎ گل‌‏‎ يازده‌‏‎ الشباب‏‎ همين‌‏‎ و‏‎ آرارات‌‏‎
ي‌‏‎ برا‏‎ استقلال‌‏‎ دفاعي‌‏‎ استقرارخط‏‎ نحوه‌‏‎ و‏‎ گلها‏‎ اين‌‏‎ خوردن‌‏‎
.شوند‏‎ متوجه‌‏‎ را‏‎ كاستي‌ها‏‎ تا‏‎ نيست‌‏‎ كافي‌‏‎ استقلال‌‏‎ مربيان‌‏‎
مي‌توان‌‏‎ دانست‌ ، ‏‎ زرينچه‌‏‎ جواد‏‎ متوجه‌‏‎ را‏‎ گناهان‌‏‎ تمام‌‏‎ مي‌شود‏‎
ريشه‌‏‎ واقعا‏‎ آيا‏‎ اما‏‎ نمود‏‎ قلمداد‏‎ مقصر‏‎ را‏‎ برومند‏‎ پرويز‏‎
اين‌‏‎ در‏‎.بود‏‎ بازيكنان‌‏‎ فردي‌‏‎ اشتباهات‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ شكست‌‏‎
سعيد‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ بود‏‎ چه‌‏‎ استقلال‌‏‎ هافبكهاي‌‏‎ نقش‌‏‎ ميان‌‏‎
بن‌‏‎ و‏‎ الحمدان‌‏‎ محمد‏‎ صديق‌ ، ‏‎ صالح‌‏‎ الدوساري‌ ، ‏‎ خالد‏‎ العويران‌ ، ‏‎
.كردند‏‎ استقلال‌حركت‌‏‎ دفاع‌‏‎ عمق‌‏‎ از‏‎ بار‏‎ چند‏‎ مراكشي‌‏‎ جلاسي‌‏‎
كه‌‏‎ نشدند‏‎ متوجه‌‏‎ استقلال‌‏‎ مربيان‌‏‎ حريف‌‏‎ عمقي‌‏‎ تهاجم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
به‌‏‎ متمايل‌‏‎ را‏‎ كناري‌‏‎ پيستونهاي‌‏‎ فرضي‌‏‎ قيف‌‏‎ يك‌‏‎ مثل‌‏‎ مي‌توان‌‏‎
.شود‏‎ سلاح‌‏‎ خلع‌‏‎ حريف‌‏‎ تا‏‎ كرد‏‎ عمق‌‏‎
بازي‌‏‎ استقرار‏‎ نحوه‌‏‎.بود‏‎ چه‌‏‎ (‎‏‏163‏‎) ارائه‌‏‎ از‏‎ هدف‌‏‎ اصلا‏‎
مقابل‌‏‎ استقلال‌‏‎ بازي‌‏‎ با‏‎ تفاوتي‌‏‎ چه‌‏‎ الشباب‏‎ مقابل‌‏‎ استقلال‌‏‎
كار‏‎ همان‌‏‎ نيكبخت‌‏‎.‎داشت‌‏‎ اهواز‏‎ استقلال‌‏‎ مثلا‏‎ يا‏‎ پاس‌‏‎
قبل‌‏‎ با‏‎ تفاوتي‌‏‎ هيچ‌‏‎ كناري‌‏‎ مدافعان‌‏‎ مي‌كرد ، ‏‎ را‏‎ هميشگي‌اش‌‏‎
تراكم‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ هافبكها‏‎ و‏‎ مي‌زد‏‎ را‏‎ خود‏‎ ساز‏‎ نوازي‌‏‎ نداشتند ، ‏‎
دست‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ توان‌‏‎ دقيقه‌‏‎ به‌‏‎ دقيقه‌‏‎ فقط‏‎ محض‌‏‎ بي‌نظمي‌‏‎ و‏‎
.بازماند‏‎ آسيا‏‎ قله‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ از‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎ استقلال‌‏‎مي‌دادند‏‎
جوانان‌‏‎ نيست‌‏‎ انتظار‏‎ در‏‎ درخشاني‌‏‎ آينده‌‏‎ هم‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ براي‌‏‎
توان‌‏‎ و‏‎ قدرت‌‏‎ اكنون‌‏‎ و‏‎ مي‌كنند‏‎ بازي‌‏‎ خود‏‎ استعداد‏‎ با‏‎ ما‏‎
داشته‌‏‎ باور‏‎ آنرا‏‎ بايد‏‎ و‏‎ است‌‏‎ اندازه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ما‏‎ باشگاههاي‌‏‎
.باشيم‌‏‎
زيادي‌‏‎ فاصله‌‏‎ روز‏‎ فوتبال‌‏‎ با‏‎ و‏‎ ند‏‎ ا‏‎ رده‌‏‎ درهمين‌‏‎ ما‏‎ مربيان‌‏‎
و‏‎ ابراهيمي‌‏‎ پروين‌ ، ‏‎ مظلومي‌ ، ‏‎ پورحيدري‌ ، ‏‎.‎كرده‌اند‏‎ پيدا‏‎
.نيست‌‏‎ چاره‌اي‌‏‎ و‏‎ افتاده‌اند‏‎ عقب‏‎ مدرن‌‏‎ فوتبال‌‏‎ از‏‎ بقيه‌‏‎

براي‌‏‎ ايران‌‏‎ جهان‌‏‎ جوانان‌‏‎ انتخابي‌‏‎ واليبال‌‏‎
كند‏‎ قرباني‌‏‎ را‏‎ عربستان‌‏‎ بايد‏‎ صعود‏‎


چارچوب‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ جوانان‌‏‎ واليبال‌‏‎ تيم‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
آسيا‏‎ قاره‌هاي‌‏‎ در‏‎ جهان‌‏‎ جوانان‌‏‎ واليبال‌‏‎ انتخابي‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎.داد‏‎ شكست‌‏‎ به‌‏‎ تن‌‏‎ جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎ تيم‌‏‎ مقابل‌‏‎ اقيانوسيه‌‏‎ و‏‎
با‏‎ جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎ شد ، ‏‎ برگزار‏‎ اسلام‌آباد‏‎ شهر‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ ديدار‏‎
تيم‌‏‎.‎داد‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ جوانان‌‏‎ واليبال‌‏‎ تيم‌‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ سه‌‏‎ حساب‏‎
ظاهر‏‎ روحيه‌‏‎ كم‌‏‎ ژاپن‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ همچون‌‏‎ مسابقه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎
بر‏‎ ‎‏‏25‏‎) امتياز‏‎ با‏‎ را‏‎ "گيم‌‏‎" دو‏‎ بازي‌‏‎ ابتداي‌‏‎ همان‌‏‎ در‏‎ و‏‎ شد‏‎
با‏‎ كشورمان‌‏‎ جوانان‌‏‎.‎كرد‏‎ واگذار‏‎ حريف‌‏‎ به‌‏‎ (‎بر 23‏‎ ‎‏‏25‏‎)‎ و‏‎ (‎‏‏22‏‎
با‏‎ را‏‎ كره‌‏‎ تيم‌‏‎ شدند‏‎ موفق‌‏‎ سوم‌‏‎ "گيم‌‏‎" در‏‎ فراوان‌‏‎ تلاش‌‏‎
كره‌‏‎ تيم‌‏‎ نيز‏‎ چهارم‌‏‎ "گيم‌‏‎" در‏‎.‎دهند‏‎ شكست‌‏‎ بر 14‏‎ امتياز 25‏‎
نفع‌‏‎ به‌‏‎ (بر 23‏‎ ‎‏‏25‏‎)‎ نتيجه‌‏‎ با‏‎ را‏‎ گيم‌‏‎ اين‌‏‎ شد‏‎ موفق‌‏‎ جنوبي‌‏‎
گذشته‌‏‎ روز‏‎ ايران‌‏‎ جوانان‌‏‎ واليبال‌‏‎ تيم‌‏‎دهد‏‎ خاتمه‌‏‎ خود‏‎
تيم‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ مسابقه‌‏‎ آخرين‌‏‎ در‏‎ امروز‏‎ و‏‎ كرد‏‎ استراحت‌‏‎
.مي‌گيرد‏‎ قرار‏‎ عربستان‌‏‎
بر‏‎ پيروزي‌‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ تنها‏‎ جدول‌ ، ‏‎ فعلي‌‏‎ شرايط‏‎ در‏‎ كشورمان‌‏‎ تيم‌‏‎
آسيا‏‎ قاره‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ مي‌تواند‏‎ عربستان‌‏‎
.يابد‏‎ حضور‏‎ لهستان‌‏‎ در‏‎ جهان‌‏‎ جوانان‌‏‎ واليبال‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎
جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎ تيم‌‏‎ مقابل‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ نيز‏‎ عربستان‌‏‎ واليبال‌‏‎ تيم‌‏‎
اين‌‏‎ داوري‌‏‎.‎شد‏‎ خود‏‎ شكست‌‏‎ نخستين‌‏‎ متحمل‌‏‎ صفر‏‎ بر‏‎ سه‌‏‎ حساب‏‎ با‏‎
.داشت‌‏‎ عهده‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ از‏‎ راهجرديان‌‏‎ حميد‏‎ را‏‎ مسابقه‌‏‎

ميلانيها‏‎ سقوط‏‎ ايتاليا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ فوتبال‌‏‎


فيورنتينا‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ خانه‌‏‎ در‏‎ اينتر ، ‏‎ بر‏‎ پيروزي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ ميلان‌‏‎
وزير‏‎ نخست‌‏‎ "برلوسكوني‌‏‎" براي‌‏‎ بد‏‎ خبر‏‎ اولين‌‏‎ هم‌‏‎ اين‌‏‎.‎باخت‌‏‎
.ميلان‌‏‎ باشگاه‌‏‎ رئيس‌‏‎ و‏‎ ايتاليا‏‎
و‏‎ سي‌‏‎ هفته‌‏‎ ميلان‌‏‎ شهر‏‎ سرشناس‌‏‎ تيم‌‏‎ سقوط 2‏‎ با‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
.شد‏‎ آغاز‏‎ كالچو‏‎ يكم‌‏‎
خرد‏‎ گل‌‏‎ ششمين‌‏‎ با‏‎ را‏‎ همشهري‌اش‌‏‎ پيش‌‏‎ هفته‌‏‎ كه‌‏‎ ميلان‌‏‎ث‌‏‎.‎آ‏‎
زانو‏‎ فيورنتينا‏‎ مقابل‌‏‎ سيرو‏‎ درسن‌‏‎ هفته‌‏‎ بوداين‌‏‎ كرده‌‏‎
يك‌‏‎ روي‌‏‎ سپس‌‏‎ و‏‎ كاشته‌‏‎ ضربه‌‏‎ يك‌‏‎ روي‌‏‎ ابتدا‏‎ كيه‌زا‏‎ انريكو‏‎.‎زد‏‎
.گشود‏‎ را‏‎ روسي‌‏‎ سباستيانو‏‎ دروازه‌‏‎ بار‏‎ دو‏‎ زيبا‏‎ فرار‏‎
رسيد‏‎ ثمر‏‎ به‌‏‎ شوچنكو‏‎ توسط‏‎ دقيقه‌ 29‏‎ در‏‎ ميلان‌‏‎ تيم‌‏‎ گل‌‏‎ تنها‏‎
.گيرد‏‎ قرار‏‎ كالچو‏‎ گلزنان‌‏‎ جدول‌‏‎ صدر‏‎ در‏‎ گل‌‏‎ (‎‏‏24‏‎) با‏‎ تا‏‎
هشتم‌‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ امتياز‏‎ (‎‏‏42‏‎)‎ با‏‎ پيروزي‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ فيورنتينا‏‎
را‏‎ اينتر‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ سه‌‏‎ پرگل‌‏‎ بازي‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ پارما‏‎.‎ايستاد‏‎
.شود‏‎ بحراني‌تر‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ وضعيت‌‏‎ تا‏‎ كرد‏‎ مغلوب‏‎
درون‌‏‎ را‏‎ ميزبان‌‏‎ تيم‌‏‎ گل‌‏‎ وايو 3‏‎ دي‌‏‎ مارك‌‏‎ و‏‎ گل‌‏‎ دو‏‎ جونيور‏‎
.دادند‏‎ جاي‌‏‎ حريف‌‏‎ دروازه‌‏‎

"باري‌‏‎" شهر‏‎ در‏‎ لاتزيو‏‎ و‏‎ اينترميلان‌‏‎ ديدار‏‎
مي‌شود‏‎ برگزار‏‎


فدراسيون‌‏‎ انضباطي‌‏‎ كميسيون‌‏‎ تصميم‌‏‎ براساس‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
خانگي‌‏‎ دوبازي‌‏‎ برگزاري‌‏‎ از‏‎ اينترميلان‌‏‎ تيم‌‏‎ ايتاليا‏‎ فوتبال‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ محروم‌‏‎ مئاتزا‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ ميلان‌‏‎ شهر‏‎ در‏‎ خود‏‎
دو‏‎ كه‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ طرفداران‌‏‎ از‏‎ تعدادي‌‏‎ تخلف‌‏‎ علت‌‏‎ به‌‏‎ جريمه‌‏‎ اين‌‏‎
موتورسيكلت‌‏‎ يك‌‏‎ آتلانتا ، ‏‎-اينتر‏‎ مسابقه‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ پيش‌‏‎ هفته‌‏‎
محل‌‏‎ در‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ ربوده‌‏‎ مئاتزا‏‎ ورزشگاه‌‏‎ محوطه‌‏‎ در‏‎ را‏‎
بودند ، ‏‎ كرده‌‏‎ پرتاب‏‎ پايين‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كشيده‌‏‎ آتش‌‏‎ به‌‏‎ تماشاچيان‌‏‎
اعتراض‌‏‎ راي‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ بي‌درنگ‌‏‎ باشگاه‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ اعلام‌‏‎ ديروز‏‎
بايد‏‎ اينتر‏‎ انضباطي‌ ، ‏‎ كميسيون‌‏‎ راي‌‏‎ تغيير‏‎ عدم‌‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎.‎كرد‏‎
در 6‏‎ لاتزيو‏‎ با‏‎ يعني‌‏‎ خانگي‌اش‌‏‎ باقي‌مانده‌‏‎ ديدار‏‎ دو‏‎ در‏‎
(ايتاليا‏‎ ليگ‌‏‎ هفته‌‏‎ آخرين‌‏‎)‎ خرداد‏‎ در 27‏‎ بولونيا‏‎ با‏‎ و‏‎ خرداد‏‎
.برود‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎ باري‌‏‎ زمين‌‏‎ در‏‎ ‎‏‏،‏‎

"اولدترافورد‏‎" در‏‎ طلايي‌‏‎ پسر‏‎ يك‌‏‎


رود‏‎ گرفتن‌‏‎ خدمت‌‏‎ به‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ يونايتد‏‎ منچستر‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
پيشنهاد‏‎ خود‏‎ مهاجم‌‏‎ شرينگهام‌‏‎ تدي‌‏‎ به‌‏‎ هلندي‌‏‎ نيستلروي‌‏‎
پيشنهاد‏‎ اين‌‏‎ هنوز‏‎ تدي‌‏‎ اما‏‎ است‌‏‎ داده‌‏‎ يكساله‌‏‎ قرارداد‏‎
.است‌‏‎ نپذيرفته‌‏‎ را‏‎ سرآلكس‌‏‎
و‏‎ طلايي‌‏‎ پسر‏‎ يك‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎ رسما‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ فرگوسن‌‏‎ اما‏‎
.آمد‏‎ خواهد‏‎ اولدترافورد‏‎ به‌‏‎ معروف‌‏‎
اسپانيا‏‎ ليگ‌‏‎ از‏‎ معروف‌‏‎ بازيكن‌‏‎ اين‌‏‎ شده‌‏‎ شايعه‌‏‎ منچستر‏‎ در‏‎
منچستر‏‎ در‏‎ گوارديولا‏‎ و‏‎ منديتا‏‎ ريوالدو ، ‏‎ وكلاي‌‏‎ حتي‌‏‎ مي‌آيد‏‎
.شدند‏‎ ديده‌‏‎
نيوكاسل‌‏‎ در‏‎ شوكور‏‎ هاكان‌‏‎
در‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎ نيوكاسل‌‏‎ مديرفني‌‏‎ رابسون‌‏‎ بابي‌‏‎
تيم‌‏‎ ترك‌‏‎ مهاجم‌‏‎ "شوكور‏‎ هاكان‌‏‎" با‏‎ قرارداد‏‎ عقد‏‎ آستانه‌‏‎
گذراند‏‎ اينتر‏‎ در‏‎ را‏‎ ناموفقي‌‏‎ فصل‌‏‎ شوكور‏‎.است‌‏‎ اينترميلان‌‏‎
مهاجم‌‏‎ بيايد‏‎ نيوكاسل‌‏‎ به‌‏‎ شوكور‏‎ اگر‏‎ است‌‏‎ گفته‌‏‎ رابسون‌‏‎ اما‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ اصلي‌‏‎
چارلتون‌‏‎ در‏‎ باقري‌‏‎ جانشين‌‏‎ ترك‌‏‎ يك‌‏‎
كيمي‌‏‎".‎نيست‌‏‎ باقري‌‏‎ كريم‌‏‎ براي‌‏‎ جايي‌‏‎ ديگر‏‎ چارلتون‌‏‎ در‏‎ گويا‏‎
كه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ چارلتون‌‏‎ (‎انگليسي‌‏‎-‎ترك‌‏‎) دورگه‌‏‎ هافبك‌‏‎ "ايزيت‌‏‎
بازگشته‌‏‎ چارلتون‌‏‎ به‌‏‎ كرد‏‎ بازي‌‏‎ كولچستر‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ قرضي‌‏‎ يكسال‌‏‎
.است‌‏‎
محلي‌‏‎ راديو‏‎ با‏‎ را‏‎ سه‌ساله‌‏‎ قرارداد‏‎ يك‌‏‎ همچنين‌‏‎ چارلتون‌‏‎ تيم‌‏‎
ميليون‌‏‎ دريافت‌ 40‏‎ ازاي‌‏‎ در‏‎ تا‏‎ كرده‌‏‎ امضاء‏‎ لندن‌‏‎ كپيتال‌‏‎
قابل‌توجه‌‏‎.‎كند‏‎ پخش‌‏‎ مستقيما‏‎ را‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ پوند‏‎
راديو‏‎ از‏‎ فوتبال‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ پخش‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ ايران‌‏‎ سيماي‌‏‎ و‏‎ صدا‏‎
هم‌‏‎ را‏‎ ورزش‌‏‎ پول‌‏‎ بلكه‌‏‎ نمي‌دهد‏‎ ريال‌‏‎ يك‌‏‎ تنها‏‎ نه‌‏‎ تلويزيون‌‏‎ و‏‎
.مي‌گيرد‏‎

"ملك‌احمدي‌‏‎ حميد‏‎" ورزش‌‏‎ از‏‎ كوتاه‌‏‎ خبرهاي‌‏‎
ايران‌‏‎ فوتسال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ دروازه‌بانهاي‌‏‎ مربي‌‏‎


ملك‌احمدي‌‏‎ حميد‏‎
در‏‎ جاري‌‏‎ سال‌‏‎ آسيا‏‎ قهرماني‌‏‎ فوتسال‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
دوره‌‏‎ قهرمان‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ كشورمان‌‏‎ تيم‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ تهران‌‏‎
قهرماني‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ عنوان‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ دفاع‌‏‎ ضمن‌‏‎ بايد‏‎ قبل‌‏‎
زيرنظر‏‎ هم‌اكنون‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎.‎يابد‏‎ راه‌‏‎ نيز‏‎ جهان‌‏‎ فوتسال‌‏‎
آماده‌سازي‌‏‎ تمرينات‌‏‎ انصاري‌فر‏‎ محمدحسن‌‏‎ و‏‎ هلندي‌اش‌‏‎ سرمربي‌‏‎
حميد‏‎ كه‌‏‎ شديم‌‏‎ باخبر‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎.مي‌دهد‏‎ انجام‌‏‎ را‏‎ خود‏‎
ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ دروازه‌بانهاي‌‏‎ مربي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ به‌زودي‌‏‎ ملك‌احمدي‌‏‎
ملك‌احمدي‌‏‎ حميد‏‎شد‏‎ خواهد‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ مشغول‌‏‎ ايران‌‏‎ فوتسال‌‏‎
استقلال‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ جوانان‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ سابق‌‏‎ دروازه‌بان‌‏‎
و‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ مربيگري‌‏‎ بازيگري‌‏‎ پايان‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎
.است‌‏‎ داشته‌‏‎ عهده‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ كشاورز‏‎
كشور‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ نهايي‌‏‎ يك‌چهارم‌‏‎ مرحله‌‏‎ از‏‎ بازي‌‏‎ دو‏‎
فوتبال‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ نهايي‌‏‎ يك‌چهارم‌‏‎ مرحله‌‏‎ از‏‎ برگشت‌‏‎ دور‏‎
سال‌‏‎ ماه‌‏‎ خرداد‏‎ چهارم‌‏‎ جمعه‌‏‎ روز‏‎ ايران‌‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎
تهران‌‏‎ و‏‎ قائمشهر‏‎ شهرهاي‌‏‎ در‏‎ ديدار‏‎ دو‏‎ انجام‌‏‎ با‏‎ جاري‌‏‎
.مي‌شود‏‎ پيگيري‌‏‎
فجر‏‎ تيم‌‏‎ ميزبان‌‏‎ مازندران‌‏‎ نساجي‌‏‎ تيم‌‏‎ هفته‌‏‎ اين‌‏‎ ديدارهاي‌‏‎ در‏‎
ذوبآهن‌‏‎ تيم‌‏‎ مصاف‌‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎ پاس‌‏‎ تيم‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ شيراز‏‎ سپاسي‌‏‎
.مي‌رود‏‎ اصفهان‌‏‎
خواهد‏‎ برگزار‏‎ هفته‌‏‎ اين‌‏‎ جمعه‌‏‎ روز‏‎ ساعت‌ 16‏‎ راس‌‏‎ ديدار‏‎ دو‏‎ هر‏‎
.شد‏‎
مسابقه‌هاي‌‏‎ نتايج‌‏‎
ايران‌‏‎ قهرماني‌‏‎ صحرانوردي‌‏‎ دو‏‎
به‌‏‎ (‎ون‌‏‎ جام‌‏‎)‎ كشور‏‎ غرب‏‎ صحرانوردي‌‏‎ دو‏‎ مسابقات‌‏‎ دوره‌‏‎ اولين‌‏‎
با‏‎ دووميداني‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ و‏‎ كردستان‌‏‎ ون‌‏‎ سقزسازي‌‏‎ شركت‌‏‎ همت‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎گرديد‏‎ برگزار‏‎ كشور‏‎ استان‌‏‎ يازده‌‏‎ از‏‎ دونده‌‏‎ شصت‌‏‎ حضور‏‎
.آمد‏‎ بدست‌‏‎ ذيل‌‏‎ نتايج‌‏‎ پايان‌‏‎
كار‏‎ زارع‌‏‎ احمد‏‎:اول‌‏‎ نفر‏‎
نژاد‏‎ زارع‌‏‎ مهدي‌‏‎:دوم‌‏‎ نفر‏‎
قديمي‌‏‎ عيسي‌‏‎:سوم‌‏‎ نفر‏‎
آذربايجان‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ اول‌‏‎ تهران‌‏‎ جوان‌‏‎ فرهنگسراي‌‏‎ تيمي‌ ، ‏‎ نتيجه‌‏‎ در‏‎
.شدند‏‎ سوم‌‏‎ و‏‎ دوم‌‏‎ ترتيب‏‎ به‌‏‎ ارديبل‌‏‎ و‏‎ شرقي‌‏‎


Copyright 1996-2001 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.