شماره‌ 2409‏‎ ‎‏‏،‏‎26 MAY 2001 ‎‏‏،‏‎ شنبه‌5خرداد1380‏‎
Front Page
National
International
Metropolitan
Features
Life
Business
Stocks
Sports
Science/Culture
Arts
Environment
Articles
Last Page
آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎
هم‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ فينال‌‏‎ در‏‎ آسيا‏‎ شرق‌‏‎ نمايندگان‌‏‎
شد‏‎ بسته‌‏‎ فوتبال‌‏‎ روزنه‌هاي‌‏‎ خورد ، ‏‎ شكست‌‏‎

شد‏‎ حذف‌‏‎ تهران‌‏‎ كشورپاس‌‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎

فول‌‏‎" بين‌المللي‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ قهرمان‌‏‎ ايران‌‏‎
تركيه‌‏‎ "بوكسينگ‌‏‎ كيك‌‏‎

آث‌ميلان‌‏‎ به‌‏‎ منديتا‏‎ جهان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ خبرهاي‌‏‎
رفت‌‏‎

نكنيد‏‎ برگزار‏‎ را‏‎ كشتي‌‏‎ انتخابات‌‏‎

بايرن‌‏‎ اروپا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ جام‌‏‎
پرنده‌‏‎ شداوليوركان‌‏‎ جام‌‏‎ قهرمان‌‏‎ مونيخ‌‏‎
ميلان‌‏‎ در‏‎ مونيخي‌ها‏‎ خوشبختي‌‏‎

آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎
هم‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ فينال‌‏‎ آسيادر‏‎ شرق‌‏‎ نمايندگان‌‏‎
بسته‌شد‏‎ فوتبال‌‏‎ روزنه‌هاي‌‏‎ خورد ، ‏‎ شكست‌‏‎


.افتاد‏‎ گير‏‎ تاكتيكي‌سامسونگ‌‏‎ هاي‌‏‎ برنامه‌‏‎ دام‌‏‎ در‏‎ پرسيوليس‌‏‎
آرايش‌‏‎.‎بود‏‎ ناهماهنگ‌‏‎ بسيار‏‎ گروهي‌‏‎ حركتهاي‌‏‎ در‏‎ پرسپوليس‌‏‎
صورت‌‏‎ خوب‏‎ تيمي‌‏‎ تاكتيك‌‏‎ چون‌‏‎ هانيز‏‎ مهره‌‏‎ انتخاب‏‎ و‏‎ تيم‌‏‎
را‏‎ بازي‌‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ هدف‌‏‎ ‎‏‏،‏‎ دويد‏‎ خوب‏‎ سامسونگ‌‏‎ عوض‌‏‎ در‏‎ ولي‌‏‎ نگرفت‌‏‎
با‏‎ اي‌‏‎ منطقه‌‏‎ درگيري‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ تارتار‏‎ و‏‎ پيرواني‌‏‎فهميد‏‎ مي‌‏‎
.شوند‏‎ مي‌‏‎ ديده‌‏‎ عكس‌‏‎ در‏‎ سيون‌‏‎ دونگ‌‏‎ جون‌‏‎ و‏‎ سابو‏‎
نيمه‌نهايي‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎ پرسپوليس‌‏‎ شكست‌‏‎ با‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
ناكاميهاي‌‏‎ حلقه‌‏‎ آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎
در‏‎ آسيا‏‎ ملتهاي‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ حذف‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎
كامل‌‏‎ جده‌‏‎ در‏‎ آسيا‏‎ باشگاهاي‌‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ بيروت‌‏‎
.شد‏‎ بسته‌‏‎ فوتبال‌‏‎ روزنه‌هاي‌‏‎ و‏‎ خورد‏‎ شكست‌‏‎ هم‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎شد‏‎
جهاني‌ 1998‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ درست‌‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ موقعيت‌‏‎
در‏‎ به‌تدريج‌‏‎ اخير‏‎ سالهاي‌‏‎ طي‌‏‎ و‏‎ گذاشت‌‏‎ افول‌‏‎ به‌‏‎ رو‏‎ فرانسه‌‏‎
آن‌‏‎ حال‌‏‎ به‌‏‎ فكري‌‏‎ زودتر‏‎ هرچه‌‏‎ اگر‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ قرار‏‎ سقوط‏‎ سراشيبي‌‏‎
.كشيد‏‎ خواهد‏‎ را‏‎ ما‏‎ فوتبال‌‏‎ انتظار‏‎ دردناكي‌‏‎ سقوط‏‎ نشود‏‎
مي‌توانست‌‏‎ فقط‏‎ نيز‏‎ سامسونگ‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ پرسپوليس‌‏‎ موفقيت‌‏‎
گذشته‌‏‎ به‌‏‎ هنوز‏‎ كه‌‏‎ باشد‏‎ فوتبالي‌‏‎ زخم‌هاي‌‏‎ بر‏‎ مرهمي‌‏‎
آن‌كه‌‏‎ واقعيت‌‏‎ و‏‎ كرده‌است‌‏‎ خوش‌‏‎ پرافتخارش‌دل‌‏‎
تنها‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ دردهاي‌‏‎ همان‌‏‎ با‏‎ هم‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎
شناور‏‎ فوتبال‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ توانست‌‏‎ دقيقه‌‏‎ هفت‌‏‎ و‏‎ هفتاد‏‎
فوتبال‌‏‎ مغلوب‏‎ لحظات‌‏‎ آخرين‌‏‎ در‏‎ درست‌‏‎ و‏‎ آورد‏‎ دوام‌‏‎ كره‌اي‌ها‏‎
.شد‏‎ سامسونگ‌‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ و‏‎ برنامه‌‏‎ با‏‎
‎‏‏2‏‎(كره‌جنوبي‌‏‎)‎ سامسونگ‌‏‎
يك‌‏‎ (‎ايران‌‏‎)‎ پرسپوليس‌‏‎
وون‌‏‎ سوجونگ‌‏‎ و‏‎ پرسپوليس‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏11‏‎)‎ كاويانپور‏‎ حامد‏‎:گل‌ها‏‎
سامسونگ‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏89‏‎)‎ كون‌ها‏‎ پارك‌‏‎ و‏‎ (‎‏‏77‏‎)‎
دروازه‌‏‎ درون‌‏‎ در‏‎ را‏‎ فنايي‌‏‎ سامسونگ‌‏‎ برابر‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ پرسپوليس‌‏‎
سه‌‏‎ انصاريان‌‏‎ علي‌‏‎ و‏‎ رهبري‌فرد‏‎ بهروز‏‎ پيرواني‌ ، ‏‎ افشين‌‏‎.‎داشت‌‏‎
حلالي‌‏‎ اسماعيل‌‏‎ و‏‎ خان‌محمدي‌‏‎ حسن‌‏‎.‎بودند‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ مدافع‌‏‎
مهدي‌‏‎ كاويانپور ، ‏‎ حامد‏‎ و‏‎ چپ‌‏‎ و‏‎ راست‌‏‎ پيستون‌هاي‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎
علي‌‏‎ و‏‎ مياني‌‏‎ خط‏‎ در‏‎ استيلي‌‏‎ حميد‏‎ و‏‎ جباري‌‏‎ رضا‏‎ تارتار ، ‏‎
.مي‌شد‏‎ محسوب‏‎ پرسپوليس‌‏‎ مهاجم‌‏‎ تنها‏‎ هم‌‏‎ كريمي‌‏‎
و‏‎ بود‏‎ گرفته‌‏‎ را‏‎ احتياط‏‎ جانب‏‎ بيشتر‏‎ تركيب‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ پروين‌‏‎
و‏‎ كاويانپور‏‎ پيوستن‌‏‎ و‏‎ كريمي‌‏‎ تكنيكي‌‏‎ حركات‌‏‎ با‏‎ تا‏‎ داشت‌‏‎ قصد‏‎
غافلگير‏‎ را‏‎ ميزبان‌‏‎ حمله‌‏‎ هنگام‌‏‎ در‏‎ بازيكن‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ جباري‌‏‎
"فنايي‌‏‎" اول‌ ، ‏‎ دقيقه‌‏‎ ده‌‏‎ در‏‎ سامسونگ‌‏‎ توفاني‌‏‎ شروع‌‏‎ در‏‎.‎كند‏‎
خيال‌‏‎ سخت‌‏‎ توپ‌‏‎ چند‏‎ مهار‏‎ با‏‎ و‏‎ كشيد‏‎ به‌رخ‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ آمادگي‌‏‎
توپ‌‏‎ دقيقه‌ 11‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ هنگامي‌‏‎ و‏‎ ساخت‌‏‎ آسوده‌‏‎ را‏‎ تيمش‌‏‎ مدافعان‌‏‎
.ديد‏‎ چشم‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ غافلگيري‌‏‎ سامسونگ‌‏‎ دفاع‌‏‎ رسيد‏‎ كريمي‌‏‎ به‌‏‎
مدافعان‌‏‎ حواس‌‏‎ كه‌‏‎ شرايطي‌‏‎ در‏‎ كاويانپور‏‎ به‌‏‎ كريمي‌‏‎ خوب‏‎ پاس‌‏‎
مزاحم‌‏‎ بدون‌‏‎ كاويانپور‏‎ تا‏‎ شد‏‎ موجب‏‎ بود‏‎ جباري‌‏‎ به‌‏‎ سامسونگ‌‏‎
گل‌‏‎ اين‌‏‎رساند‏‎ حريف‌‏‎ تور‏‎ به‌‏‎ را‏‎ توپ‌‏‎ مورب‏‎ ضربه‌اي‌‏‎ با‏‎
.ساخت‌‏‎ خارج‌‏‎ حريف‌‏‎ حملات‌‏‎ فشار‏‎ بار‏‎ زير‏‎ از‏‎ را‏‎ پرسپوليس‌‏‎
توپ‌‏‎ تا‏‎ يافتند‏‎ را‏‎ امكان‌‏‎ اين‌‏‎ گل‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ پرسپوليس‌‏‎ بازيكنان‌‏‎
ساختن‌‏‎.‎درآورند‏‎ حركت‌‏‎ به‌‏‎ زمين‌‏‎ در‏‎ برنامه‌تر‏‎ با‏‎ و‏‎ بهتر‏‎ را‏‎
تا‏‎ شد‏‎ باعث‌‏‎ عرض‌‏‎ به‌‏‎ توپ‌‏‎ كشاندن‌‏‎ و‏‎ متوالي‌‏‎ مثلث‌هاي‌‏‎
حمله‌‏‎ به‌‏‎ دست‌‏‎ پشتوانه‌‏‎ بدون‌‏‎ و‏‎ بي‌محابا‏‎ ديگر‏‎ كره‌اي‌ها‏‎
.نزنند‏‎
كشيد‏‎ تعادل‌‏‎ به‌‏‎ بهتر‏‎ روحيه‌‏‎ با‏‎ را‏‎ بازي‌‏‎ گل‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ پرسپوليس‌‏‎
.كند‏‎ پياده‌‏‎ ميدان‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ حدودي‌‏‎ تا‏‎ توانست‌‏‎ و‏‎
خان‌محمدي‌‏‎ درآمدن‌‏‎ حركت‌‏‎ به‌‏‎ با‏‎ نيمه‌‏‎ پايان‌‏‎ تا‏‎ دقيقه‌ 15‏‎ از‏‎
پرسپوليس‌‏‎ بهترين‌هاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ چپ‌‏‎ از‏‎ حلالي‌‏‎ و‏‎ راست‌‏‎ از‏‎
چند‏‎ حتي‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ كريمي‌‏‎ به‌‏‎ كاويانپور‏‎ شدن‌‏‎ نزديك‌‏‎ و‏‎ بود ، ‏‎
يكي‌‏‎ و‏‎ كريمي‌‏‎ اگر‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ پيدا‏‎ نيز‏‎ را‏‎ گلزني‌‏‎ ديگر‏‎ موقعيت‌‏‎
دوم‌‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ مي‌نمودند‏‎ عمل‌‏‎ باتجربه‌‏‎ جباري‌‏‎ مورد‏‎ دو‏‎
اول‌‏‎ نيمه‌‏‎ با‏‎ به‌كلي‌‏‎ اوضاع‌‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎.‎مي‌رسيد‏‎ نيز‏‎
پرسپوليس‌‏‎ از‏‎ بيشتر‏‎ شناخت‌‏‎ با‏‎ سامسونگ‌‏‎ مربي‌‏‎ و‏‎ يافت‌‏‎ تغيير‏‎
با‏‎ سامسونگ‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ مهار‏‎ "سابو‏‎ زولتان‌‏‎" توسط‏‎ را‏‎ كريمي‌‏‎ علي‌‏‎
حملات‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ دفاع‌‏‎ جناحين‌‏‎ و‏‎ عمق‌‏‎ به‌‏‎ توپ‌‏‎ ارسال‌‏‎
و‏‎ گل‌خورده‌‏‎ جبران‌‏‎ براي‌‏‎ اول‌‏‎ نيمه‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ حسابشده‌تري‌‏‎
دقيقه‌ 70‏‎ از‏‎ ساخت‌‏‎ عقربه‌‏‎ وقتي‌‏‎.‎داشت‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ پيروزي‌‏‎
پرسپوليس‌‏‎ مياني‌‏‎ خط‏‎ بازيكنان‌‏‎ بدني‌‏‎ قواي‌‏‎ تحليل‌‏‎ با‏‎ گذشت‌‏‎
يا‏‎ و‏‎ جسارت‌‏‎ عدم‌‏‎ به‌دليل‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ مربيان‌‏‎ استيلي‌‏‎ به‌خصوص‌‏‎
ياد‏‎ از‏‎ را‏‎ تعويض‌‏‎ او‏‎ اندازه‌هاي‌‏‎ در‏‎ جانشين‌‏‎ بازيكن‌‏‎ نداشتن‌‏‎
براي‌‏‎ موعود‏‎ لحظه‌‏‎ سرانجام‌‏‎ !شدند‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ غرق‌‏‎ و‏‎ برده‌‏‎
ارسالي‌‏‎ كرنر‏‎ ضربه‌‏‎ روي‌‏‎ "وون‌‏‎ سوجونگ‌‏‎" و‏‎ فرارسيد‏‎ كره‌اي‌ها‏‎
مزاحمت‌‏‎ بدون‌‏‎ را‏‎ "فنايي‌‏‎" دستان‌‏‎ از‏‎ شده‌‏‎ خارج‌‏‎ توپ‌‏‎ راست‌‏‎ از‏‎
گل‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎كرد‏‎ مساوي‌‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎ بدل‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ مدافعان‌‏‎
پاياني‌‏‎ ثانيه‌هاي‌‏‎ در‏‎ درست‌‏‎ و‏‎ مضاعف‌‏‎ روحيه‌‏‎ با‏‎ كره‌اي‌ها‏‎
زيباي‌‏‎ سر‏‎ چرخش‌‏‎ با‏‎ ايستگاهي‌‏‎ ضربه‌‏‎ يك‌‏‎ روي‌‏‎ بازي‌‏‎ قانوني‌‏‎ وقت‌‏‎
حريف‌‏‎ توانستند‏‎ و‏‎ رسيده‌‏‎ برتري‌‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎ "كون‌ها‏‎ پارك‌‏‎"
.شوند‏‎ فينال‌‏‎ در‏‎ ژاپن‌‏‎ از‏‎ "ايواتا‏‎ جوبيلو‏‎"
فينال‌‏‎ در‏‎ "ايواتا‏‎ جوبيلو‏‎"
قهرمان‌‏‎ "ايواتا‏‎ جوبيلو‏‎" نيمه‌نهايي‌‏‎ مرحله‌‏‎ بازي‌‏‎ ديگر‏‎ در‏‎
با‏‎ آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ سال‌ 2000‏‎ قهرمان‌‏‎ نايب‏‎ و‏‎ ‎‏‏1999‏‎
قزاقستان‌‏‎ نماينده‌‏‎ "پاولودار‏‎" سد‏‎ از‏‎ گل‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ خوش‌اقبالي‌‏‎
"پاولودار‏‎".‎شد‏‎ فينال‌‏‎ راهي‌‏‎ پياپي‌‏‎ سال‌‏‎ سومين‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ گذشت‌‏‎
داده‌‏‎ نشان‌‏‎ خود‏‎ از‏‎ خوبي‌‏‎ مقاومت‌‏‎ قانوني‌‏‎ وقت‌‏‎ پايان‌‏‎ تا‏‎ كه‌‏‎
غفلت‌‏‎ لحظه‌‏‎ يك‌‏‎.‎درآمد‏‎ پاي‌‏‎ از‏‎ طلايي‌‏‎ گل‌‏‎ با‏‎ دقيقه‌ 104‏‎ در‏‎ بود‏‎
تا‏‎ بود‏‎ كافي‌‏‎ قزاق‌‏‎ قدرتمند‏‎ دروازه‌بان‌‏‎ "نوايكو‏‎" از‏‎
درون‌‏‎ در‏‎ را‏‎ توپ‌‏‎ اول‌‏‎ تير‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎ خروج‌‏‎ با‏‎ "كانوزاوا‏‎"
.ببيند‏‎ خود‏‎ دروازه‌‏‎
:امروز‏‎ بازيهاي‌‏‎ برنامه‌‏‎
(قزاقستان‌‏‎)‎ پاولودار‏‎ -‎ (‎ايران‌‏‎) پرسپوليس‌‏‎ *
(رده‌بندي‌‏‎)‎ تهران‌‏‎ وقت‌‏‎ به‌‏‎ ساعت‌ 12ظهر‏‎
(كره‌جنوبي‌‏‎)‎ سامسونگ‌‏‎ -‎ (‎ژاپن‌‏‎) ايواتا‏‎ جوبيلو‏‎ *
(نهايي‌‏‎ بازي‌‏‎) تهران‌‏‎ وقت‌‏‎ به‌‏‎ ساعت‌ 35/14‏‎

شد‏‎ حذف‌‏‎ تهران‌‏‎ كشورپاس‌‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎


باشگاههاي‌‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ مسابقات‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
ديدار‏‎ آن‌‏‎ طي‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ برگزار‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ بازي‌‏‎ يك‌‏‎ ديروز‏‎ ايران‌‏‎
خاتمه‌‏‎ گل‌‏‎ بدون‌‏‎ اصفهان‌‏‎ ذوبآهن‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ پاس‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ برگشت‌‏‎
و‏‎ شد‏‎ حذف‌‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ از‏‎ پاس‌‏‎ تساوي‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎.پذيرفت‌‏‎
يك‌‏‎ به‌‏‎ اصفهان‌‏‎ در‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ سه‌‏‎ پيروزي‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ ذوبآهن‌‏‎
.كرد‏‎ پيدا‏‎ راه‌‏‎ بالاتر‏‎ مرحله‌‏‎
سد‏‎ از‏‎ گل‌‏‎ دو‏‎ زدن‌‏‎ با‏‎ بتواند‏‎ تا‏‎ كرد‏‎ بسياري‌‏‎ تلاش‌‏‎ ديروز‏‎ پاس‌‏‎
دفاع‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ حملات‌‏‎ همه‌‏‎ اما‏‎ بگذرد ، ‏‎ ذوبآهن‌‏‎
و‏‎ نبرد‏‎ جايي‌‏‎ به‌‏‎ حريف‌راه‌‏‎ دروازه‌بان‌‏‎ و‏‎ ذوبآهن‌‏‎ هوشيارانه‌‏‎
ضدحمله‌‏‎ در‏‎ رمضاني‌‏‎ اميد‏‎ با‏‎ نيز‏‎ نوبت‌‏‎ چند‏‎ در‏‎ ذوبآهن‌‏‎ حتي‌‏‎
بازي‌‏‎ اين‌‏‎داد‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ شتابزدگي‌‏‎ با‏‎ را‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ شانس‌‏‎
.كرد‏‎ قضاوت‌‏‎ مرادي‌‏‎ جلال‌‏‎ را‏‎

فول‌‏‎" بين‌المللي‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ قهرمان‌‏‎ ايران‌‏‎
تركيه‌‏‎ "بوكسينگ‌‏‎ كيك‌‏‎


فول‌‏‎" بين‌المللي‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
برنز‏‎ و 4‏‎ نقره‌‏‎ طلا ، 3‏‎ مدال‌‏‎ كسب 3‏‎ با‏‎ تركيه‌‏‎ "بوكسينگ‌‏‎ كيك‌‏‎
.يافت‌‏‎ دست‌‏‎ نخست‌‏‎ مقام‌‏‎ به‌‏‎
رسيد ، ‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ استانبول‌‏‎ شهر‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ رقابت‌ها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
سوم‌‏‎ و‏‎ دوم‌‏‎ مقام‌هاي‌‏‎ ترتيب‏‎ به‌‏‎ يوگسلاوي‌‏‎ و‏‎ تركيه‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎
.آوردند‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎
به‌‏‎ ميربزرگي‌‏‎ ابوالفضل‌‏‎ سيد‏‎ و‏‎ عابديني‌لو‏‎ مهدي‌‏‎ خدايي‌ ، ‏‎ علي‌‏‎
مصطفي‌‏‎ و‏‎ عقيلي‌‏‎ فرهاد‏‎ ديوسالار ، ‏‎ رضا‏‎ يافتند ، ‏‎ دست‌‏‎ طلا‏‎ مدال‌‏‎
روستا ، ‏‎ فرهاد‏‎ امامي‌ ، ‏‎ عباس‌‏‎ و‏‎ شدند‏‎ نقره‌‏‎ مدال‌‏‎ صاحب‏‎ ثابتي‌‏‎
.آويختند‏‎ گردن‌‏‎ به‌‏‎ برنز‏‎ مدال‌‏‎ اعظم‌پناه‌‏‎ بهنام‌‏‎ و‏‎ خدايي‌‏‎ حسن‌‏‎
عنوان‌‏‎ به‌‏‎ فدايي‌‏‎ علي‌‏‎ رقابت‌ها‏‎ اين‌‏‎ فني‌‏‎ كميته‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎
اخلاق‌ترين‌‏‎ با‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ عابديني‌‏‎ مهدي‌‏‎ و‏‎ ورزشكار‏‎ برترين‌‏‎
.شدند‏‎ انتخاب‏‎ ورزشكار‏‎

آث‌ميلان‌‏‎ به‌‏‎ منديتا‏‎ جهان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ خبرهاي‌‏‎
رفت‌‏‎


والنسيا‏‎ باشگاه‌‏‎ ساله‌‏‎ هافبك‌ 27‏‎ منديتا‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎ بازي‌‏‎ آث‌ميلان‌‏‎ باشگاه‌‏‎ در‏‎ آينده‌‏‎ فصل‌‏‎ از‏‎
اين‌‏‎ انتشار‏‎ با‏‎ خود‏‎ اينترنيتي‌‏‎ سايت‌‏‎ در‏‎ " as" هفته‌نامه‌‏‎
.كرد‏‎ ذكر‏‎ دلار‏‎ ميليون‌‏‎ را 35‏‎ قرار‏‎ اين‌‏‎ مبلغ‌‏‎ خبر‏‎
شد‏‎ منچسترسيتي‌‏‎ سرمربي‌‏‎ كيگان‌‏‎
سرمربي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ انگليس‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ سابق‌‏‎ مربي‌‏‎ كيگان‌‏‎ كوين‌‏‎
فصل‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ منچسترسيتي‌‏‎شد‏‎ برگزيده‌‏‎ منچسترسيتي‌‏‎ تيم‌‏‎
.كرد‏‎ سقوط‏‎ اول‌‏‎ دسته‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎
استراسبورگ‌‏‎ با‏‎ چيلاورت‌‏‎
مي‌آيد‏‎ اول‌‏‎ دسته‌‏‎ به‌‏‎
استراسبورگ‌‏‎ باشگاه‌‏‎ پاراگوئه‌اي‌‏‎ دروازه‌بان‌‏‎ چيلاورت‌‏‎ خوزه‌‏‎
اين‌‏‎ مجددا‏‎ آينده‌‏‎ فصل‌‏‎ در‏‎ داد‏‎ قول‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ هواداران‌‏‎ به‌‏‎
.برساند‏‎ فرانسه‌‏‎ اول‌‏‎ دسته‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ تيم‌‏‎

نكنيد‏‎ برگزار‏‎ را‏‎ كشتي‌‏‎ انتخابات‌‏‎


پيداست‌ ، ‏‎ شواهد‏‎ و‏‎ قرائن‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ اينطور‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
و‏‎ تنش‌ها‏‎ هم‌‏‎ كشتي‌‏‎ جاري‌‏‎ هفته‌‏‎ دوشنبه‌‏‎ روز‏‎ انتخابات‌‏‎
انتخاب‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎ كه‌‏‎ بسا‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ دارد ، ‏‎ را‏‎ خود‏‎ خاص‌‏‎ دردسرهاي‌‏‎
از‏‎ متاسفانه‌‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎.نشود‏‎ انجام‌‏‎ نهايي‌‏‎ و‏‎ اصلح‌‏‎
و‏‎ دوشنبه‌‏‎ روز‏‎ مجمع‌‏‎ برگزاري‌‏‎ با‏‎ رابطه‌‏‎ در‏‎ مختلفي‌‏‎ زواياي‌‏‎
مي‌شود ، ‏‎ ايجاد‏‎ جنجال‌‏‎ احتمالا‏‎ آن‌‏‎ برگزاري‌‏‎ خلال‌‏‎ در‏‎ اينكه‌‏‎
واكنش‌‏‎ هم‌‏‎ آن‌‏‎ تازه‌ترين‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ جاري‌‏‎ زبان‌ها‏‎ بر‏‎ سخناني‌‏‎
شده‌‏‎ مدعي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ سابق‌‏‎ رئيس‌‏‎ سيروسپور‏‎ پرويز‏‎
دستور‏‎ ديوان‌‏‎ اين‌‏‎ اداري‌ ، ‏‎ عدالت‌‏‎ ديوان‌‏‎ به‌‏‎ وي‌‏‎ شكايت‌‏‎ با‏‎ است‌‏‎
چنين‌‏‎.‎است‌‏‎ كرده‌‏‎ صادر‏‎ را‏‎ فدراسيون‌‏‎ اين‌‏‎ انتخابات‌‏‎ موقت‌‏‎ توقف‌‏‎
جو‏‎ آن‌‏‎ مشابه‌‏‎ دلايل‌‏‎ و‏‎ دليل‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎
و‏‎ ندارد‏‎ وجود‏‎ دوشنبه‌‏‎ روز‏‎ در‏‎ مجمع‌‏‎ اين‌‏‎ برگزاري‌‏‎ براي‌‏‎ سالمي‌‏‎
نفعي‌‏‎ كند ، ‏‎ پيدا‏‎ تغيير‏‎ آن‌‏‎ زمان‌‏‎ اگر‏‎ اينكه‌‏‎ عاقلانه‌تر‏‎
.داشت‌‏‎ خواهد‏‎ عامه‌پسندتر‏‎
دست‌‏‎ هيچ‌‏‎ نيز‏‎ امروز‏‎ تا‏‎ اول‌‏‎ انتخابات‌‏‎ فاصله‌‏‎ در‏‎ متاسفانه‌‏‎
كشيده‌‏‎ كشتي‌‏‎ روز‏‎ گرفتاري‌هاي‌‏‎ و‏‎ مشكلات‌‏‎ بر‏‎ عاجلانه‌اي‌‏‎
واكنش‌هاي‌‏‎ و‏‎ كنش‌‏‎ همان‌‏‎ پايه‌‏‎ بر‏‎ موجود‏‎ افكار‏‎ و‏‎ است‌‏‎ نشده‌‏‎
.است‌‏‎ ما‏‎ پهلواني‌‏‎ ورزش‌‏‎ گريبانگير‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ نابخردانه‌اي‌‏‎
اعتبار‏‎ كسب‏‎ براي‌‏‎ ايران‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ تيم‌‏‎ اينكه‌‏‎ مهمتر‏‎ همه‌‏‎ از‏‎
است‌‏‎ مغولستان‌‏‎ تور‏‎ با‏‎ اولان‌‏‎ عازم‌‏‎ آسيا‏‎ در‏‎ خود‏‎ رفته‌‏‎ دست‌‏‎ از‏‎
شود ، ‏‎ ايجاد‏‎ تازه‌اي‌‏‎ بحران‌‏‎ دوشنبه‌‏‎ روز‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎ اگر‏‎ و‏‎
بسيار‏‎ روحي‌‏‎ ظرفيت‌‏‎ و‏‎ توان‌‏‎ با‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ يقين‌‏‎ و‏‎ قطع‌‏‎ بطور‏‎
در‏‎ بار‏‎ سومين‌‏‎ براي‌‏‎ ما‏‎ كشتي‌‏‎ آنگاه‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ راهي‌‏‎ پاييني‌‏‎
.مي‌ماند‏‎ كوتاه‌‏‎ قهرماني‌‏‎ جام‌‏‎ از‏‎ دستش‌‏‎ هم‌‏‎ آسيا‏‎

بايرن‌‏‎ اروپا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ جام‌‏‎
پرنده‌‏‎ جام‌شداوليوركان‌‏‎ قهرمان‌‏‎ مونيخ‌‏‎
ميلان‌‏‎ در‏‎ مونيخي‌ها‏‎ خوشبختي‌‏‎آماده‌‏‎ بان‌‏‎ دروازه‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ را‏‎ اروپا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ جام‌‏‎ ها‏‎ ژرمن‌‏‎
بايرن‌‏‎ كه‌‏‎ و 76‏‎ ‎‏‏، 75‏‎ هاي‌ 74‏‎ سال‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎.‎كردند‏‎ فتح‌‏‎ هوشيار‏‎ و‏‎
فوتبال‌‏‎ پيروزي‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ شد‏‎ اروپا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ جام‌‏‎ فاتح‌‏‎ مونيخ‌‏‎
.كرد‏‎ مطرح‌‏‎ اروپا‏‎ در‏‎ ديگر‏‎ يكبار‏‎ را‏‎ آلمان‌‏‎
باشگاههاي‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ قهرماني‌‏‎ با‏‎ بايرن‌مونيخ‌‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
.رسيد‏‎ اروپا‏‎ برتر‏‎ تيم‌‏‎ روياي‌‏‎ و‏‎ خود‏‎ ساله‌‏‎ آرزوي‌ 25‏‎ به‌‏‎ اروپا‏‎
والنسيا‏‎ با‏‎ مصاف‌‏‎ در‏‎ پرهيجان‌‏‎ فينال‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ بايرني‌ها‏‎
ضربات‌‏‎ در‏‎ داشتند‏‎ بازي‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ برتري‌هايي‌‏‎ تمامي‌‏‎ عليرغم‌‏‎
هيتسفلد‏‎ تا‏‎ يافتند‏‎ دست‌‏‎ كم‌نظير‏‎ پيروزي‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ پنالتي‌‏‎
.شود‏‎ جهان‌‏‎ مربي‌‏‎ بهترين‌‏‎
از‏‎ منديتا‏‎ پنالتي‌‏‎ ضربه‌‏‎ روي‌‏‎ ابتدا‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ آلماني‌ها‏‎
دادند‏‎ ادامه‌‏‎ بازي‌‏‎ به‌‏‎ جسارت‌‏‎ با‏‎ اما‏‎.‎افتادند‏‎ عقب‏‎ والنسيا‏‎
به‌‏‎ آنرا‏‎ شول‌‏‎ مهمت‌‏‎ كه‌‏‎ يافتند‏‎ دست‌‏‎ پنالتي‌‏‎ ضربه‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ تا‏‎
.كرد‏‎ دفع‌‏‎ آنرا‏‎ شجاعت‌‏‎ با‏‎ كانيزارس‌‏‎ و‏‎ داد‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ راحتي‌‏‎
بوجود‏‎ خود‏‎ تركيب‏‎ در‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎ هيتسفلد‏‎ كه‌‏‎ تغييراتي‌‏‎ با‏‎
اين‌‏‎ كه‌‏‎ يافت‌‏‎ دست‌‏‎ پنالتي‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ آغاز‏‎ در‏‎ آورد ، ‏‎
تا‏‎ گرفت‌‏‎ قرار‏‎ توپ‌‏‎ پشت‌‏‎ بايرن‌‏‎ متفكر‏‎ مغز‏‎ افنبرگ‌‏‎ اشتفان‌‏‎ بار‏‎
.شود‏‎ برابر‏‎ بازي‌‏‎
دروازه‌‏‎ روي‌‏‎ را‏‎ گسترده‌اي‌‏‎ حملات‌‏‎ بايرن‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎
و‏‎ اضافي‌‏‎ وقت‌‏‎ به‌‏‎ بازي‌‏‎ نهايت‌‏‎ در‏‎ اما‏‎ ديد‏‎ تدارك‌‏‎ والنسيا‏‎
.شد‏‎ كشيده‌‏‎ پنالتي‌‏‎ ضربات‌‏‎
كه‌‏‎ وقتي‌‏‎ نداشت‌‏‎ خوبي‌‏‎ شروع‌‏‎ مونيخ‌‏‎ بايرن‌‏‎ نيز‏‎ مرحله‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
در‏‎ همه‌‏‎ شكافت‌‏‎ را‏‎ ميلان‌‏‎ شهر‏‎ آسمان‌‏‎ سرجيو‏‎ پائولو‏‎ ضربه‌‏‎
گونه‌‏‎ به‌‏‎ بازي‌‏‎ سرنوشت‌‏‎ اما‏‎ بودند‏‎ والنسيا‏‎ قهرماني‌‏‎ انتظار‏‎
.خورد‏‎ رقم‌‏‎ ديگري‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ پنالتي‌‏‎ ضربات‌‏‎ در‏‎ بايرن‌‏‎ پنهاني‌‏‎ نيروي‌‏‎ از‏‎ والنسيا‏‎
واين‌‏‎ بود‏‎ بي‌خبر‏‎ بود ، ‏‎ نهفته‌‏‎ اوليوركان‌‏‎ دستان‌‏‎
شايستگي‌هاي‌‏‎ نه‌تنها‏‎ پنالتي‌‏‎ ضربه‌‏‎ سه‌‏‎ مهار‏‎ با‏‎ دروازه‌بان‌‏‎
را‏‎ قهرماني‌‏‎ جام‌‏‎ بلكه‌‏‎ گذاشت‌‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ پيش‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ را‏‎ خود‏‎
.آورد‏‎ ارمغان‌‏‎ به‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ نيز‏‎
ما‏‎ بازيكنان‌‏‎:‎گفت‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ هيتسفلد‏‎ اوتمار‏‎
اين‌‏‎.‎اوليوركان‌‏‎ بويژه‌‏‎ داشتند‏‎ را‏‎ پيروزي‌‏‎ اين‌‏‎ استحقاق‌‏‎
.دانست‌‏‎ او‏‎ مضاعف‌‏‎ تلاش‌‏‎ حاصل‌‏‎ بايد‏‎ را‏‎ موفقيت‌‏‎
براي‌‏‎:‎گفت‌‏‎ خود‏‎ بازيكنان‌‏‎ تلاش‌‏‎ از‏‎ تمجيد‏‎ ضمن‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
فتح‌‏‎ ليگا ، ‏‎ بوندس‌‏‎ در‏‎ قهرماني‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ لحظه‌‏‎ شيرين‌ترين‌‏‎ من‌‏‎
.بود‏‎ اروپا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ جام‌‏‎
بازيكن‌‏‎ بهترين‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ اوليوركان‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎
كرد‏‎ دريافت‌‏‎ پله‌‏‎ دستان‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ جايزه‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ انتخاب‏‎ ميدان‌‏‎
ميلان‌‏‎ در‏‎ مونيخي‌ها‏‎ خوشبختي‌‏‎ پرنده‌‏‎ بازيكن‌‏‎ اين‌‏‎ حقيقت‌‏‎ در‏‎ و‏‎
.بود‏‎


Copyright 1996-2001 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.