شماره‌ 2492‏‎ ‎‏‏،‏‎ 3 SEP2001 شهريور1380 ، ‏‎ دوشنبه‌ 12‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Life
Business
Stocks
Sports
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
نشست‌‏‎ هفتمين‌‏‎ به‌‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ پيام‌‏‎
دانشجويان‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جامعه‌‏‎ سالانه‌‏‎

مناسبت‌‏‎ به‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎ تسليت‌‏‎ پيام‌‏‎
مازندراني‌‏‎ صالحي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ درگذشت‌‏‎

ضدنژادپرستي‌‏‎ جهاني‌‏‎ اجلاس‌‏‎ در‏‎
است‌‏‎ نژادپرستي‌‏‎ مظهر‏‎ صهيونيسم‌‏‎:خرازي‌‏‎

كوتاه‌‏‎ خبرهاي‌‏‎

معاون‌‏‎ و‏‎ دفتر‏‎ رئيس‌‏‎ جداگانه‌اي‌‏‎ احكام‌‏‎ طي‌‏‎
منصوب‏‎ مجلس‌‏‎ و‏‎ حقوقي‌‏‎ امور‏‎ در‏‎ جمهور‏‎ رئيس‌‏‎
شدند‏‎

ايران‌‏‎ نقش‌‏‎ نمي‌تواند‏‎ هيچكس‌‏‎:‎كويتي‌‏‎ مقام‌‏‎ يك‌‏‎
بگيرد‏‎ ناديده‌‏‎ منطقه‌‏‎ در‏‎ را‏‎

و‏‎ ابزارها‏‎ ;اروپا‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ سياسي‌‏‎ يادداشت‌‏‎
هدف‌ها‏‎

نشست‌‏‎ هفتمين‌‏‎ به‌‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ پيام‌‏‎
دانشجويان‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جامعه‌‏‎ سالانه‌‏‎


فعاليت‌هاي‌‏‎ صدر‏‎ در‏‎ علم‌ ، ‏‎ تحصيل‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ مي‌بايد‏‎ آنچه‌‏‎
دانشجويان‌‏‎ فكري‌‏‎ ارتقاء‏‎ گيرد‏‎ قرار‏‎ دانشجويي‌‏‎
است‌‏‎ سياست‌‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ زمينه‌ي‌‏‎ در‏‎
رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ :اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ -‎ تهران‌‏‎
اسلامي‌‏‎ جامعه‌‏‎ سالانه‌‏‎ نشست‌‏‎ هفتمين‌‏‎ به‌‏‎ پيامي‌‏‎ در‏‎
دانشجويان‌‏‎ كه‌‏‎ تاكيدكردند‏‎ درمشهد ، ‏‎ دانشجويان‌سراسركشور‏‎
فكري‌‏‎ ارتقاء‏‎ علم‌ ، ‏‎ تحصيل‌‏‎ پس‌از‏‎ مقطع‌بايد‏‎ دراين‌‏‎
خود‏‎ درصدرفعاليتهاي‌‏‎ را‏‎ سياست‌‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ درزمينه‌ي‌‏‎
.قراردهند‏‎
حجت‌الاسلام‌‏‎ توسط‏‎ ديروز‏‎ صبح‌‏‎ كه‌‏‎ پيام‌‏‎ اين‌‏‎ كامل‌‏‎ متن‌‏‎
دانشگاههاي‌‏‎ در‏‎ فقيه‌‏‎ ولي‌‏‎ نماينده‌‏‎ قمي‌‏‎ محسن‌‏‎ والمسلمين‌‏‎
:است‌‏‎ زير‏‎ شرح‌‏‎ به‌‏‎ شد ، ‏‎ قرائت‌‏‎ كشور‏‎ سراسر‏‎
الرحيم‌‏‎ الرحمن‌‏‎ الله‌‏‎ بسم‌‏‎
جوان‌‏‎ عنصر‏‎ آن‌ ، ‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ گردهمايي‌هايي‌‏‎ عزيز‏‎ جوانان‌‏‎
ديني‌ ، ‏‎ احساس‌‏‎ و‏‎ شور‏‎ و‏‎ ايمان‌‏‎ انگيزه‌ي‌‏‎ با‏‎ دانشجو ، ‏‎
از‏‎ است‌ ، ‏‎ تصميم‌گيري‌‏‎ و‏‎ گو‏‎ و‏‎ گفت‌‏‎ محور‏‎ و‏‎ گرداننده‌‏‎
آينده‌ي‌‏‎ و‏‎ حال‌‏‎ براي‌‏‎ گردهمايي‌ها‏‎ مبارك‌ترين‌‏‎ جمله‌‏‎
.مي‌رود‏‎ شمار‏‎ به‌‏‎ كشور‏‎
فروغ‌‏‎ و‏‎ ايمان‌‏‎ نور‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ هنگامي‌‏‎ جوان‌ ، ‏‎ بي‌آلايش‌‏‎ دل‌‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ الهي‌‏‎ گنجينه‌اي‌‏‎ شود‏‎ روشن‌‏‎ عالمانه‌‏‎ انديشه‌ي‌‏‎
بهره‌مند‏‎ را‏‎ كشور‏‎ فرداي‌‏‎ و‏‎ امروز‏‎ آن‌ ، ‏‎ فرآورده‌هاي‌‏‎
تحصيل‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ مي‌بايد‏‎ آنچه‌‏‎ كنوني‌ ، ‏‎ مرحله‌ي‌‏‎ در‏‎.‎مي‌سازد‏‎
ارتقاء‏‎ گيرد ، ‏‎ قرار‏‎ دانشجويي‌‏‎ فعاليت‌هاي‌‏‎ درصدر‏‎ علم‌ ، ‏‎
.است‌‏‎ سياست‌‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ زمينه‌ي‌‏‎ در‏‎ دانشجويان‌‏‎ فكري‌‏‎
هدف‌‏‎ فوري‌ترين‌‏‎ كه‌‏‎ كند‏‎ انكار‏‎ نمي‌تواند‏‎ هيچكس‌‏‎ امروز ، ‏‎
كشور‏‎ فرهنگي‌‏‎ پايگاه‌هاي‌‏‎ تسخير‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ جمهوري‌‏‎ دشمنان‌‏‎
و‏‎ اسلامي‌‏‎ باورهاي‌‏‎ وسيله‌ ، ‏‎ بدين‌‏‎ درصددند‏‎ آنان‌‏‎ است‌ ، ‏‎
در‏‎ ملت‌ايران‌‏‎ ايستادگي‌‏‎ عامل‌‏‎ اصلي‌ترين‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ انقلابي‌‏‎
دلها‏‎ و‏‎ ذهن‌ها‏‎ از‏‎ است‌ ، ‏‎ استكباري‌‏‎ سلطه‌ي‌‏‎ نظام‌‏‎ برابر‏‎
غرب‏‎ برابر‏‎ در‏‎ فرودستي‌‏‎ و‏‎ سلطه‌پذيري‌‏‎ باورهاي‌‏‎ و‏‎ بزدايند‏‎
واسطه‌ها‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ آشكار‏‎ تلاش‌‏‎ بنشانند ، ‏‎ آن‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎
بسياري‌‏‎ در‏‎ زور ، ‏‎ و‏‎ زر‏‎ امپراتوري‌هاي‌‏‎ نشاندگان‌‏‎ دست‌‏‎ و‏‎
اسلام‌‏‎ مباني‌‏‎ در‏‎ افكني‌‏‎ ترديد‏‎ براي‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ عرصه‌هاي‌‏‎ از‏‎
دغدغه‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ را‏‎ ديرباور‏‎ افراد‏‎ انقلاب ، امروز‏‎ و‏‎
شبيخون‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ هشدار‏‎ ديروز‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ و‏‎ است‌ ، ‏‎ افكنده‌‏‎
خود‏‎ چشم‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ امروز‏‎ نمي‌گرفتند ، ‏‎ جدي‌‏‎ را‏‎ فرهنگي‌‏‎
شبيخون‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ آماج‌‏‎ نخستين‌‏‎ بي‌شك‌‏‎مي‌بينند‏‎
فرزانگي‌‏‎ و‏‎ دانش‌‏‎ جاده‌ي‌‏‎ در‏‎ آنانكه‌‏‎ بويژه‌‏‎ جوانان‌اند ، ‏‎
در‏‎ كشور‏‎ سياسي‌‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎ آينده‌ي‌‏‎ و‏‎ مي‌دارند‏‎ بر‏‎ قدم‌‏‎
.است‌‏‎ آنها‏‎ دست‌‏‎
فراوان‌ ، ‏‎ هزينه‌ي‌‏‎ و‏‎ تلاش‌‏‎ به‌رغم‌‏‎ دشمن‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ درست‌‏‎
به‌‏‎ ولي‌‏‎ يابد ، ‏‎ دست‌‏‎ خود‏‎ نظر‏‎ مورد‏‎ محصول‌‏‎ به‌‏‎ است‌‏‎ نتوانسته‌‏‎
بدخواهان‌ ، ‏‎ كوبنده‌ي‌‏‎ پاسخ‌‏‎ مهمترين‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌دانيم‌‏‎ روشني‌‏‎
سياسي‌‏‎ تحليل‌‏‎ قدرت‌‏‎ و‏‎ روشن‌بينانه‌‏‎ ايمان‌‏‎ و‏‎ معرفت‌‏‎
دانشجويي‌‏‎ تشكل‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ همان‌‏‎ اينها‏‎ و‏‎ است‌ ، ‏‎
.مي‌باشند‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ پرداختن‌‏‎ و‏‎ گماشتن‌‏‎ همت‌‏‎ شايسته‌ي‌‏‎
در‏‎ را‏‎ دشمن‌‏‎ انگشت‌‏‎ اثر‏‎ مي‌توانيد‏‎ عزيز‏‎ جوانان‌‏‎ شما‏‎
فرهنگي‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ فضاي‌‏‎ در‏‎ امروزه‌‏‎ كه‌‏‎ مسائلي‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎
اين‌‏‎ هدفمندي‌‏‎ نشانه‌هاي‌‏‎ و‏‎ كنيد‏‎ مشاهده‌‏‎ است‌ ، ‏‎ مطرح‌‏‎
و‏‎ اسلامي‌‏‎ باورهاي‌‏‎ تغيير‏‎ به‌سوي‌‏‎ را‏‎ جريانات‌‏‎ و‏‎ مسائل‌‏‎
فعاليت‌هاي‌‏‎ سوي‌‏‎ و‏‎ سمت‌‏‎ بايد‏‎ واقعيت‌‏‎ اين‌‏‎.‎ببينيد‏‎ انقلابي‌‏‎
اسلامي‌‏‎ تشكل‌هاي‌‏‎ ديگر‏‎ و‏‎ دانشجويان‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جامعه‌‏‎
.كند‏‎ ترسيم‌‏‎ را‏‎ دانشجويي‌‏‎
انسانهاي‌‏‎ از‏‎ سياست‌‏‎ و‏‎ دين‌‏‎ آموختن‌‏‎ راه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
دركار‏‎ پارسايي‌‏‎ و‏‎ رعايت‌پرهيزكاري‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ آگاه‌‏‎ و‏‎ امين‌‏‎
خداوند‏‎ طلبيدن‌از‏‎ راهنمايي‌‏‎ و‏‎ كمك‌‏‎ البته‌‏‎ و‏‎ جمعي‌ ، ‏‎ و‏‎ شخصي‌‏‎
.است‌‏‎ بي‌ضلالت‌‏‎ مسير‏‎ و‏‎ روشن‌‏‎ خط‏‎ مهربان‌ ، ‏‎ و‏‎ دانا‏‎
.مي‌نماييم‌‏‎ مسئلت‌‏‎ را‏‎ شما‏‎ همه‌ي‌‏‎ توفيق‌‏‎ خداوند‏‎ از‏‎
رحمالله‌‏‎ و‏‎ عليكم‌‏‎ والسلام‌‏‎
خامنه‌اي‌‏‎ سيدعلي‌‏‎
‎‏‏10/6/80‏‎

مناسبت‌‏‎ به‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎ تسليت‌‏‎ پيام‌‏‎
مازندراني‌‏‎ صالحي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ درگذشت‌‏‎


خامنه‌اي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ حضرت‌‏‎:‎اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ - تهران‌‏‎
عالم‌‏‎ درگذشت‌‏‎ مناسبت‌‏‎ به‌‏‎ ديروز‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎
پيام‌‏‎ مازندراني‌‏‎ صالحي‌‏‎ آقاي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ بزرگوار‏‎ وفقيه‌‏‎
:فرمودند‏‎ صادر‏‎ ذيل‌‏‎ شرح‌‏‎ به‌‏‎ تسليتي‌‏‎
الرحيم‌‏‎ الرحمن‌‏‎ بسم‌الله‌‏‎
صالحي‌‏‎ آقاي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ بزرگوار‏‎ فقيه‌‏‎ و‏‎ عالم‌‏‎ درگذشت‌‏‎
علماي‌‏‎ و‏‎ مراجع‌‏‎ و‏‎ قم‌‏‎ علميه‌ي‌‏‎ حوزه‌ي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مازندراني‌‏‎
و‏‎ مازندران‌‏‎ انقلابي‌‏‎ و‏‎ شريف‌‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ همچنين‌‏‎ آن‌ ، ‏‎ اعلام‌‏‎
عرض‌‏‎ تسليت‌‏‎ مرحوم‌‏‎ آن‌‏‎ مكرم‌‏‎ فرزندان‌‏‎ و‏‎ بازماندگان‌‏‎ به‌‏‎ بخصوص‌‏‎
.مي‌كنم‌‏‎
حاميان‌‏‎ از‏‎ و‏‎ علميه‌‏‎ حوزه‌ي‌‏‎ ذخاير‏‎ جمله‌ي‌‏‎ از‏‎ جليل‌‏‎ عالم‌‏‎ اين‌‏‎
چه‌‏‎ و‏‎ اختناق‌‏‎ دوران‌‏‎ در‏‎ چه‌‏‎ انقلاب ، ‏‎ صميمي‌‏‎ و‏‎ صادق‌‏‎ مدافعان‌‏‎ و‏‎
از‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ براي‌‏‎ ايشان‌‏‎ فقدان‌‏‎ و‏‎ مي‌شدند‏‎ محسوب‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
و‏‎ دوستان‌‏‎ براي‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ مي‌بردند‏‎ بهره‌‏‎ وي‌‏‎ دانش‌‏‎ خرمن‌‏‎
.است‌‏‎ تاثر‏‎ و‏‎ تاسف‌‏‎ مايه‌ي‌‏‎ و‏‎ خسارت‌‏‎ موجب‏‎ ايشان‌‏‎ ارادتمندان‌‏‎
براي‌‏‎ اجر‏‎ و‏‎ صبوري‌‏‎ و‏‎ ايشان‌‏‎ درجات‌‏‎ علو‏‎ متعال‌‏‎ خداوند‏‎ از‏‎
.مي‌نمايم‌‏‎ مسئلت‌‏‎ محترمشان‌‏‎ بازماندگان‌‏‎
خامنه‌اي‌‏‎ سيدعلي‌‏‎
‎‏‏11/6/1380‏‎

ضدنژادپرستي‌‏‎ جهاني‌‏‎ اجلاس‌‏‎ در‏‎
است‌‏‎ نژادپرستي‌‏‎ مظهر‏‎ صهيونيسم‌‏‎:خرازي‌‏‎


جهاني‌‏‎ اجلاس‌‏‎ در‏‎ خارجه‌‏‎ وزير‏‎ خرازي‌ ، ‏‎ كمال‌‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
به‌عنوان‌‏‎ صهيونيسم‌‏‎ از‏‎ جنوبي‌‏‎ آفريقاي‌‏‎ در‏‎ ضدنژادپرستي‌‏‎
آيا‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ ياد‏‎ "نژادپرستي‌‏‎ مظهر‏‎ فاحش‌ترين‌‏‎"
آواره‌‏‎ و‏‎ خويش‌‏‎ سرزمين‌هاي‌‏‎ از‏‎ ملت‌‏‎ يك‌‏‎ كردن‌‏‎ ريشه‌كن‌‏‎
تخريب‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ تلاش‌‏‎ و‏‎ مختلف‌‏‎ مناطق‌‏‎ به‌‏‎ آنها‏‎ كردن‌‏‎
نيست‌؟‏‎ نژادپرستي‌‏‎ ملت‌ ، ‏‎ يك‌‏‎ تمامي‌‏‎ ملي‌‏‎ هويت‌‏‎
قتل‌عام‌‏‎ و‏‎ كشتار‏‎ آيا‏‎ كه‌‏‎ سئوال‌‏‎ اين‌‏‎ طرح‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎
روستاهاي‌‏‎ ساختن‌‏‎ ويران‌‏‎ و‏‎ بي‌گناه‌‏‎ فلسطينيان‌‏‎ بي‌امان‌‏‎
چيزي‌‏‎ يهودي‌نشين‌ ، ‏‎ آپارتمان‌هاي‌‏‎ برپاداشتن‌‏‎ و‏‎ فلسطيني‌‏‎
به‌اين‌‏‎ ديگري‌‏‎ عنوان‌‏‎ چه‌‏‎:گفت‌‏‎ است‌؟‏‎ نژادپرستي‌‏‎ از‏‎ غير‏‎
مي‌گردد؟‏‎ اطلاق‌‏‎ اعمال‌‏‎
را‏‎ جنوبي‌‏‎ آفريقاي‌‏‎ در‏‎ نژادپرستي‌‏‎ رژيم‌‏‎ فروپاشي‌‏‎ خرازي‌‏‎
و‏‎ تغيير‏‎ براي‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ جامعه‌‏‎ اراده‌‏‎ و‏‎ عزم‌‏‎ حاصل‌‏‎
سرسخت‌ترين‌‏‎ حتي‌‏‎:گفت‌‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ تحول‌‏‎
در‏‎ تسليم‌‏‎ جز‏‎ ديگري‌‏‎ انتخاب‏‎ هيچ‌‏‎ نژادپرستي‌‏‎ مروجين‌‏‎
از‏‎ دست‌‏‎ نهايت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ نداشته‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ فشار‏‎ مقابل‌‏‎
آنگاه‌‏‎ وي‌‏‎.برداشتند‏‎ نژادپرستي‌‏‎ رژيم‌‏‎ از‏‎ خويش‌‏‎ حمايت‌‏‎
و‏‎ (‎آپارتايد‏‎)‎ جنوبي‌‏‎ آفريقاي‌‏‎ نژادپرستي‌‏‎ رژيم‌‏‎ شباهتهاي‌‏‎
(صلح‌آميز‏‎ و‏‎ مردمي‌‏‎) دمكراتيك‌‏‎ روش‌‏‎ و‏‎ برشمرد‏‎ را‏‎ صهيونيزم‌‏‎
مناسبي‌‏‎ الگوي‌‏‎ و‏‎ نمونه‌‏‎ را‏‎ جنوبي‌‏‎ آفريقاي‌‏‎ در‏‎ انتقال‌‏‎
فلسطين‌‏‎ در‏‎ عدالت‌‏‎ با‏‎ همراه‌‏‎ صلح‌‏‎ برقراري‌‏‎ براي‌‏‎
.كرد‏‎ پيشنهاد‏‎
منازعه‌‏‎ مردم‌سالارانه‌‏‎ راه‌حل‌‏‎ خارجه‌ ، ‏‎ امور‏‎ وزير‏‎
به‌‏‎ فلسطيني‌ها‏‎ تمامي‌‏‎ بازگشت‌‏‎ رانيازمند‏‎ فلسطيني‌‏‎
تمامي‌‏‎ مشاركت‌‏‎ با‏‎ همه‌پرسي‌‏‎ برگزاري‌‏‎ و‏‎ خويش‌‏‎ سرزمين‌‏‎
و‏‎ يهوديان‌‏‎ مسيحيان‌ ، ‏‎ از‏‎ اعم‌‏‎ فلسطيني‌‏‎ اصيل‌‏‎ ساكنين‌‏‎
خويش‌‏‎ آينده‌‏‎ و‏‎ سرنوشت‌‏‎ آزادانه‌‏‎ تعيين‌‏‎ براي‌‏‎ مسلمانان‌‏‎
براي‌‏‎ عادلانه‌‏‎ صلح‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎.دانست‌‏‎
فلسطين‌‏‎ مردم‌‏‎ حقوق‌‏‎ تمامي‌‏‎ كامل‌‏‎ تحقق‌‏‎ با‏‎ تنها‏‎ فلسطين‌ ، ‏‎
.است‌‏‎ ميسر‏‎ آنها‏‎ اراضي‌‏‎ اشغال‌‏‎ به‌‏‎ دادن‌‏‎ پايان‌‏‎ و‏‎

كوتاه‌‏‎ خبرهاي‌‏‎


برگزار‏‎ امروز‏‎ از‏‎ رهبري‌‏‎ خبرگان‌‏‎ مجلس‌‏‎ رسمي‌‏‎ اجلاس‌‏‎ ششمين‌‏‎ *
آمده‌‏‎ رهبري‌‏‎ خبرگان‌‏‎ مجلس‌‏‎ اطلاعيه‌دبيرخانه‌‏‎ در‏‎.‎مي‌شود‏‎
(ره‌‏‎)‎خميني‌‏‎ امام‌‏‎ مجتمع‌‏‎ در‏‎ روز‏‎ سه‌‏‎ مدت‌‏‎ به‌‏‎ اجلاس‌‏‎ اين‌‏‎:است‌‏‎
.مي‌شود‏‎ تشكيل‌‏‎ تهران‌‏‎
حسينيه‌‏‎ در‏‎ امروز‏‎ صبح‌‏‎ هشت‌‏‎ ساعت‌‏‎ راس‌‏‎ محترم‌ ، ‏‎ نمايندگان‌‏‎
.باشند‏‎ داشته‌‏‎ حضور‏‎ (ره‌‏‎)‎خميني‌‏‎ امام‌‏‎ مجتمع‌‏‎ (‎س‌‏‎)الزهرا‏‎
قضايي‌‏‎ مسئولان‌‏‎ ديروز‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎ شاهرودي‌‏‎ هاشمي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ *
كاهش‌‏‎ و‏‎ جرم‌‏‎ وقوع‌‏‎ از‏‎ پيشگيري‌‏‎ براي‌‏‎ داوري‌‏‎ شوراهاي‌‏‎ احياي‌‏‎ بر‏‎
.كرد‏‎ تاكيد‏‎ پرونده‌ها‏‎ تعداد‏‎
ديروز‏‎ مسلح‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ پشتيباني‌‏‎ و‏‎ دفاع‌‏‎ وزارت‌‏‎ سخنگوي‌‏‎ *
دريابان‌‏‎ روسيه‌ ، ‏‎ فدراسيون‌‏‎ دفاع‌‏‎ وزير‏‎ دعوت‌‏‎ به‌‏‎:كرد‏‎ اعلام‌‏‎
دفاعي‌‏‎ عالي‌رتبه‌‏‎ هيات‌‏‎ يك‌‏‎ راس‌‏‎ در‏‎ دفاع‌‏‎ وزير‏‎ شمخاني‌‏‎ علي‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ مسكو‏‎ عازم‌‏‎ روزه‌‏‎ رسمي‌ 4‏‎ ديدار‏‎ براي‌‏‎ چهارشنبه‌‏‎

معاون‌‏‎ و‏‎ دفتر‏‎ رئيس‌‏‎ جداگانه‌اي‌‏‎ احكام‌‏‎ طي‌‏‎
منصوب‏‎ مجلس‌‏‎ و‏‎ حقوقي‌‏‎ درامور‏‎ جمهور‏‎ رئيس‌‏‎
شدند‏‎


حكمي‌‏‎ طي‌‏‎ رئيس‌جمهور‏‎ خاتمي‌‏‎ سيدمحمد‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
امور‏‎ در‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ معاون‌‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ابطحي‌‏‎ سيدمحمدعلي‌‏‎
ذيل‌‏‎ شرح‌‏‎ به‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ حكم‌‏‎ متن‌‏‎برگزيد‏‎ مجلس‌‏‎ و‏‎ حقوقي‌‏‎
:است‌‏‎
ابطحي‌‏‎ سيدمحمدعلي‌‏‎ آقاي‌‏‎ جناب‏‎
اجراي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ جنابعالي‌‏‎ ارزنده‌‏‎ تجربه‌‏‎ و‏‎ تعهد‏‎ تدبير ، ‏‎ به‌‏‎ نظر‏‎
ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ چهارم‌‏‎ و‏‎ يكصدوبيست‌‏‎ اصل‌‏‎
و‏‎ سه‌گانه‌‏‎ قواي‌‏‎ قانوني‌‏‎ و‏‎ حقوقي‌‏‎ مناسبات‌‏‎ تقويت‌‏‎ به‌منظور‏‎ و‏‎
معاون‌‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ جنابعالي‌‏‎ كشور‏‎ اجرايي‌‏‎ نهادهاي‌‏‎
اميدوارم‌‏‎ و‏‎ برمي‌گزينم‌‏‎ مجلس‌‏‎ و‏‎ حقوقي‌‏‎ امور‏‎ در‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
همچون‌‏‎ بتوانم‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ مختلف‌‏‎ عرصه‌هاي‌‏‎ همه‌‏‎ در‏‎
امين‌‏‎ مشاوري‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ شما‏‎ همراهي‌‏‎ و‏‎ كارداني‌‏‎ از‏‎ گذشته‌‏‎
اين‌‏‎ انجام‌‏‎ در‏‎ را‏‎ شما‏‎ توفيق‌‏‎ منان‌‏‎ خداوند‏‎ از‏‎.بگيرم‌‏‎ بهره‌‏‎
.دارم‌‏‎ مسئلت‌‏‎ مهم‌‏‎ وظيفه‌‏‎
جداگانه‌اي‌‏‎ حكم‌‏‎ طي‌‏‎ همچنين‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ خاتمي‌‏‎ سيدمحمد‏‎
.كرد‏‎ منصوب‏‎ رئيس‌جمهور‏‎ دفتر‏‎ رياست‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خاتمي‌‏‎ سيدعلي‌‏‎
:است‌‏‎ ذيل‌‏‎ شرح‌‏‎ به‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ حكم‌‏‎ متن‌‏‎
الرحيم‌‏‎ الرحمن‌‏‎ الله‌‏‎ بسم‌‏‎
خاتمي‌‏‎ سيدعلي‌‏‎ آقاي‌‏‎ جناب‏‎
توانمنديهاي‌‏‎ و‏‎ آگاهي‌‏‎ تجربه‌ ، ‏‎ امانت‌داري‌ ، ‏‎ شايستگي‌ ، ‏‎ به‌‏‎ نظر‏‎
رئيس‌جمهوري‌‏‎ دفتر‏‎ رياست‌‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ جنابعالي‌‏‎ شما ، ‏‎
به‌‏‎ و‏‎ دفتر‏‎ امور‏‎ انجام‌‏‎ در‏‎ تسريع‌‏‎ به‌منظور‏‎ و‏‎ برمي‌گزينم‌‏‎
مسئوليت‌‏‎ كشور ، ‏‎ عمومي‌‏‎ محاسبات‌‏‎ قانون‌‏‎ و 63‏‎ مواد 62‏‎ استناد‏‎
وفق‌‏‎ را‏‎ مربوط‏‎ هزينه‌هاي‌‏‎ حواله‌‏‎ و‏‎ تسجيل‌‏‎ تعهد ، ‏‎ انجام‌‏‎
.مي‌نمايم‌‏‎ تفويض‌‏‎ شما‏‎ به‌‏‎ مقررات‌‏‎
در‏‎ نيز‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ ويژه‌‏‎ بازرسي‌‏‎ دفتر‏‎ امور‏‎ انجام‌‏‎ ضمنا‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ پيگيري‌‏‎ شما‏‎ نظر‏‎ زير‏‎ و‏‎ دفتر‏‎ در‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎
وظايف‌‏‎ انجام‌‏‎ در‏‎ جنابعالي‌‏‎ براي‌‏‎ منان‌‏‎ خداوند‏‎ درگاه‌‏‎ از‏‎
.دارم‌‏‎ توفيق‌‏‎ آرزوي‌‏‎ داشت‌ ، ‏‎ خواهيد‏‎ برعهده‌‏‎ كه‌‏‎ مهمي‌‏‎
والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎ از‏‎ ديگري‌‏‎ نامه‌‏‎ در‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
به‌‏‎ جمهوري‌ ، ‏‎ رياست‌‏‎ مجلس‌‏‎ و‏‎ حقوقي‌‏‎ امور‏‎ پيشين‌‏‎ معاون‌‏‎ صدوقي‌‏‎
.كرد‏‎ قدرداني‌‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ چهار‏‎ در‏‎ دولت‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎ همكاري‌‏‎ خاطر‏‎

ايران‌‏‎ نقش‌‏‎ نمي‌تواند‏‎ هيچكس‌‏‎:‎كويتي‌‏‎ مقام‌‏‎ يك‌‏‎
بگيرد‏‎ ناديده‌‏‎ منطقه‌‏‎ در‏‎ را‏‎


وهمسايه‌‏‎ دوست‌‏‎ كشور‏‎ ايران‌‏‎:‎گفت‌‏‎ كويتي‌‏‎ مقام‌‏‎ يك‌‏‎
منطقه‌‏‎ در‏‎ مهمي‌‏‎ و‏‎ تاريخي‌‏‎ تاثير‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كويت‌‏‎ مسلمان‌‏‎
را‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ نقش‌‏‎ نمي‌تواند‏‎ هيچكس‌‏‎ و‏‎ گذاشته‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎
.بگيرد‏‎ ناديده‌‏‎
اداره‌‏‎ مدير‏‎ "الكندري‌‏‎ عبدالرزاق‌‏‎" ايرنا ، ‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
كويت‌‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزارت‌‏‎ در‏‎ فارس‌‏‎ خليج‌‏‎ همكاري‌‏‎ شوراي‌‏‎
العام‌‏‎ الراي‌‏‎ روزنامه‌‏‎ با‏‎ وگو‏‎ درگفت‌‏‎ روزيكشنبه‌‏‎
و‏‎ توسعه‌‏‎ بر‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎ برعلاقه‌مندي‌دولت‌‏‎
در‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ با‏‎ روابط‏‎ افزون‌‏‎ روز‏‎ تحكيم‌‏‎
.كرد‏‎ تاكيد‏‎ مختلف‌‏‎ زمينه‌هاي‌‏‎
به‌‏‎ ايران‌‏‎ به‌‏‎ كويت‌‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ رهبري‌‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎
روز‏‎ كشور‏‎ دو‏‎ رابطه‌‏‎ وآرزومنديم‌‏‎ مي‌نگرند‏‎ احترام‌‏‎ ديده‌‏‎
.كند‏‎ پيدا‏‎ توسعه‌‏‎ و‏‎ گسترش‌‏‎ بروز‏‎
ايجاد‏‎ موجب‏‎ كشور‏‎ دو‏‎ روابط‏‎ مثبت‌‏‎ توسعه‌‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
بايستي‌‏‎ دوطرف‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ منطقه‌خواهد‏‎ در‏‎ ثبات‌‏‎ و‏‎ امنيت‌‏‎
هاو‏‎ ملت‌‏‎ به‌‏‎ خدمت‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ امكانات‌‏‎ و‏‎ تلاش‌‏‎ تمام‌‏‎
ما‏‎ برادران‌‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎.گيرند‏‎ به‌كار‏‎ اختلاف‌‏‎ از‏‎ دوري‌‏‎
و‏‎ مي‌كنند‏‎ رادرك‌‏‎ موضوع‌‏‎ اين‌‏‎ خوبي‌‏‎ به‌‏‎ درايران‌‏‎
صادقانه‌‏‎ و‏‎ خوب‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ما‏‎ نيت‌‏‎ مي‌دانندكه‌‏‎
.است‌‏‎

و‏‎ ابزارها‏‎ ;اروپا‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ سياسي‌‏‎ يادداشت‌‏‎
هدف‌ها‏‎


صدري‌‏‎ محمود‏‎
اروپا ، ‏‎ اتحاديه‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ فراگير‏‎ گفت‌وگوهاي‌‏‎ دور‏‎ هفتمين‌‏‎
عناويني‌‏‎ تحت‌‏‎ زماني‌‏‎ كه‌‏‎ گفت‌وگوها‏‎ اين‌‏‎مي‌شود‏‎ آغاز‏‎ امروز‏‎
‎‏‏،‏‎"سازنده‌‏‎" آن‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ و‏‎ انتقادي‌‏‎ گفت‌وگوهاي‌‏‎ چون‌‏‎ ديگر‏‎
در‏‎ سوءتفاهم‌‏‎ رفع‌‏‎ نخست‌‏‎:‎دارد‏‎ عمده‌‏‎ هدف‌‏‎ دو‏‎ مي‌شد ، ‏‎ انجام‌‏‎
گسترش‌‏‎ راههاي‌‏‎ شناسايي‌‏‎ دوم‌‏‎ اروپا ، ‏‎ اتحاديه‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ روابط‏‎
.روابط‏‎ تعميق‌‏‎ و‏‎
ابزارهايي‌‏‎ گفت‌وگوها ، ‏‎ اين‌‏‎ پيگيري‌‏‎ براي‌‏‎ اروپا‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎
مشترك‌‏‎ هدف‌‏‎ مهم‌ترين‌‏‎.‎دارند‏‎ مشترك‌‏‎ هدف‌هاي‌‏‎ اما‏‎ متفاوت‌‏‎
با‏‎ عمدتا‏‎ اروپايي‌ها‏‎.‎است‌‏‎ سود‏‎ تحصيل‌‏‎ اروپا ، ‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎
خصمانه‌‏‎ روابط‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ تكنولوژيك‌‏‎ نيازهاي‌‏‎ از‏‎ بهره‌گيري‌‏‎
به‌‏‎ اروپائيان‌‏‎ نياز‏‎ به‌‏‎ علم‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ و‏‎ واشنگتن‌‏‎ - تهران‌‏‎
.مي‌كنند‏‎ مذاكره‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ غيرصنعتي‌‏‎ محصولات‌‏‎ پاره‌اي‌‏‎ و‏‎ نفت‌‏‎
با‏‎ اروپا ، ‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎ آمريكا‏‎ فشارهاي‌‏‎ كردن‌‏‎ خنثي‌‏‎ براي‌‏‎ ايران‌‏‎
است‌‏‎ كرده‌‏‎ برقرار‏‎ گسترده‌اي‌‏‎ روابط‏‎ نيز‏‎ ژاپن‌‏‎ و‏‎ چين‌‏‎ روسيه‌ ، ‏‎
اين‌‏‎ ويژه‌‏‎ پيوندهاي‌‏‎ و‏‎ اروپا‏‎ ديپلماتيك‌‏‎ مركزيت‌‏‎ علت‌‏‎ به‌‏‎ اما‏‎
ديگري‌‏‎ چشم‌‏‎ به‌‏‎ روابط‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎ آمريكا ، ‏‎ با‏‎ قاره‌‏‎
كشور‏‎ شش‌‏‎ و‏‎ تركيه‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ مشترك‌‏‎ استراتژي‌‏‎ حتي‌‏‎.‎مي‌نگرد‏‎
قالب‏‎ در‏‎ كوشيدند‏‎ پيش‌‏‎ سال‌‏‎ چهار‏‎ كه‌‏‎ ديگر‏‎ شرقي‌‏‎ - اسلامي‌‏‎
از‏‎ هنوز‏‎ كنند ، ‏‎ تقويت‌‏‎ را‏‎ شرق‌‏‎ به‌‏‎ نگاه‌‏‎ ‎‏‏،‏‎"هشت‌‏‎ توسعه‌‏‎" گروه‌‏‎
نكاسته‌‏‎ كشورها‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ هيچ‌يك‌‏‎ خارجي‌‏‎ سياست‌‏‎ در‏‎ اروپا‏‎ اهميت‌‏‎
.است‌‏‎
كمتر‏‎ سياسي‌ ، ‏‎ حوزه‌هاي‌‏‎ در‏‎ اروپا‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ نگاه‌‏‎ همانندي‌هاي‌‏‎
چند‏‎ در‏‎ اروپا‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ زيرا‏‎.‎آنهاست‌‏‎ ناهمانندي‌هاي‌‏‎ از‏‎
دنبال‌‏‎ متفاوت‌‏‎ ابزارهايي‌‏‎ با‏‎ را‏‎ مشترك‌‏‎ هدف‌هاي‌‏‎ حساس‌‏‎ حوزه‌‏‎
.مي‌گذارد‏‎ اثر‏‎ نيز‏‎ هدف‌ها‏‎ بر‏‎ گاه‌‏‎ ابزارها‏‎ همين‌‏‎ و‏‎ مي‌كنند‏‎
:از‏‎ عبارتند‏‎ حوزه‌ها‏‎ اين‌‏‎
اسرائيل‌‏‎ موجوديت‌‏‎ قبول‌‏‎ با‏‎ اروپا‏‎:خاورميانه‌‏‎ تحولات‌‏‎ -‎‎‏‏1‏‎
پذيرش‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ كردن‌‏‎ متقاعد‏‎ جستجوي‌‏‎ در‏‎ كشور ، ‏‎ يك‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎
به‌‏‎ را‏‎ اسرائيل‌‏‎ ايران‌‏‎ آن‌كه‌‏‎ حال‌‏‎.‎است‌‏‎ خاورميانه‌‏‎ صلح‌‏‎ روند‏‎
نماينده‌‏‎ را‏‎ فلسطيني‌‏‎ مذاكره‌كنندگان‌‏‎ و‏‎ نمي‌شناسد‏‎ رسميت‌‏‎
از‏‎ بخشي‌‏‎ اخير‏‎ سال‌‏‎ چهار‏‎ تلاش‌هاي‌‏‎.نمي‌داند‏‎ فلسطين‌‏‎ مردم‌‏‎
عرفات‌‏‎ ياسر‏‎ بر‏‎ فشارها‏‎ كردن‌‏‎ كم‌‏‎ براي‌‏‎ ايران‌‏‎ سياسي‌‏‎ شاكله‌‏‎
و‏‎ است‌‏‎ نداشته‌‏‎ چنداني‌‏‎ نتيجه‌‏‎ تاكنون‌‏‎ خودگردان‌ ، ‏‎ دولت‌‏‎ رئيس‌‏‎
روند‏‎ درباره‌‏‎ اكراه‌ ، ‏‎ يا‏‎ اختيار‏‎ به‌‏‎ دولتمردان‌‏‎ همه‌‏‎ تقريبا‏‎
.مي‌گويند‏‎ سخن‌‏‎ هم‌‏‎ مانند‏‎ خاورميانه‌‏‎ صلح‌‏‎
عمل‌‏‎ هرگونه‌‏‎ تروريسم‌‏‎ از‏‎ اروپايي‌ها‏‎ مراد‏‎:‎تروريسم‌‏‎ -‎‏‏2‏‎
به‌‏‎ اشخاص‌‏‎ يا‏‎ دولت‌ها‏‎ كردن‌‏‎ وادار‏‎ براي‌‏‎ مسلحانه‌‏‎ خشونت‌آميز‏‎
ارتش‌‏‎ تهاجم‌‏‎ بين‌‏‎ تعريف‌‏‎ اين‌‏‎ طبق‌‏‎.‎است‌‏‎ كاري‌‏‎ ترك‌‏‎ يا‏‎ انجام‌‏‎
فلسطيني‌ها‏‎ كه‌‏‎ پاسخي‌‏‎ و‏‎ فلسطيني‌ها‏‎ خانه‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ اسرائيل‌‏‎
ناقض‌‏‎ و‏‎ تروريستي‌‏‎ دو‏‎ هر‏‎ ;نيست‌‏‎ فرقي‌‏‎ مي‌دهند ، ‏‎ تهاجم‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎
با‏‎ را‏‎ فلسطيني‌ها‏‎ مشروع‌‏‎ دفاع‌‏‎ ايران‌‏‎ اما‏‎ ;بشرند‏‎ حقوق‌‏‎
در‏‎ بنابراين‌‏‎.‎نمي‌داند‏‎ جنس‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ اسرائيل‌‏‎ تروريسم‌‏‎
آن‌‏‎ طرد‏‎ ضرورت‌‏‎ و‏‎ تروريسم‌‏‎ از‏‎ وقتي‌‏‎ اروپا‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ مذاكرات‌‏‎
.مي‌رود‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ معنا‏‎ دو‏‎ براي‌‏‎ لفظ‏‎ يك‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ گفته‌‏‎ سخن‌‏‎
حوزه‌هاي‌‏‎ مناطق‌‏‎ اين‌‏‎:‎مركزي‌‏‎ آسياي‌‏‎ و‏‎ افغانستان‌‏‎ عراق‌ ، ‏‎ -‎‏‏3‏‎
ايران‌‏‎.‎مي‌روند‏‎ به‌شمار‏‎ ايران‌‏‎ استراتژيك‌‏‎ عمق‌‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎ امنيت‌‏‎
مهار‏‎ عراق‌ ، ‏‎ در‏‎ حسين‌‏‎ صدام‌‏‎ نظاميگري‌‏‎ تهديد‏‎ از‏‎ كاستن‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎
آسياي‌‏‎ بازارهاي‌‏‎ آوردن‌‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ افغانستان‌‏‎ در‏‎ طالبان‌‏‎ گروه‌‏‎
- انگليس‌‏‎ استثناي‌‏‎ به‌‏‎ -‎ اروپايي‌ها‏‎ آن‌كه‌‏‎ حال‌‏‎ ;است‌‏‎ مركزي‌‏‎
به‌‏‎ آنها‏‎ انتقاد‏‎.‎هستند‏‎ حسين‌‏‎ صدام‌‏‎ بر‏‎ بيشتر‏‎ فشار‏‎ مخالف‌‏‎
طالبان‌‏‎ اگر‏‎ يعني‌‏‎.است‌‏‎ بشري‌‏‎ حقوق‌‏‎ منظر‏‎ از‏‎ نيز‏‎ طالبان‌‏‎
آسياي‌‏‎ در‏‎.كرد‏‎ خواهد‏‎ تحمل‌‏‎ آن‌را‏‎ اروپا‏‎ بدهد ، ‏‎ مشي‌‏‎ تغيير‏‎
جستجوي‌‏‎ در‏‎ تخصصي‌‏‎ صنعتي‌‏‎ كالاهاي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ آنها‏‎ هم‌‏‎ مركزي‌‏‎
كه‌‏‎ حوزه‌هايي‌‏‎ همان‌‏‎ هستنديعني‌‏‎ خدماتي‌‏‎ و‏‎ مصرفي‌‏‎ بازارهاي‌‏‎
.شود‏‎ وارد‏‎ آنها‏‎ به‌‏‎ است‌‏‎ اميدوار‏‎ ايران‌‏‎
به‌‏‎ مي‌توانند‏‎ ايراني‌‏‎ مذاكره‌كنندگان‌‏‎ بنابراين‌‏‎
اصلي‌‏‎ حوزه‌هاي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كنند‏‎ تفهيم‌‏‎ اروپايي‌‏‎ مذاكره‌كنندگان‌‏‎
مواضع‌‏‎ (‎مركزي‌‏‎ آسياي‌‏‎ خاورميانه‌ ، ‏‎ تروريسم‌ ، ‏‎)‎ اختلاف‌‏‎ مورد‏‎
كنوني‌ ، ‏‎ شكل‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ يكي‌‏‎ آمريكايي‌ها‏‎ اروپايي‌هابا‏‎
مي‌توانند‏‎ همچنين‌‏‎ آنها‏‎.نمي‌كند‏‎ تامين‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ منافع‌‏‎
كه‌‏‎ كنند‏‎ گوشزد‏‎ اروپايي‌ها‏‎ به‌‏‎ مدام‌‏‎ را‏‎ واقعيت‌‏‎ اين‌‏‎
دروازه‌هاي‌‏‎ پشت‌‏‎ اروپايي‌ها ، ‏‎ مشابه‌‏‎ شرايط‏‎ با‏‎ آمريكايي‌ها‏‎
خود‏‎ قدرتمند‏‎ رقيب‏‎ بي‌حضور‏‎ آنها‏‎ كه‌‏‎ حال‌‏‎ و‏‎ مانده‌اند‏‎ ايران‌‏‎
را‏‎ مزيت‌‏‎ اين‌‏‎ هزينه‌هاي‌‏‎ مي‌بايست‌‏‎ مي‌كنند ، ‏‎ ميدان‌داري‌‏‎
.بپردازند‏‎
مي‌تواند ، ‏‎ ايران‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ عرصه‌اي‌‏‎ ديپلماتيك‌‏‎ چارچوب‏‎ اين‌‏‎
يعني‌‏‎ خود‏‎ اصلي‌‏‎ نياز‏‎ برابر‏‎ در‏‎ را‏‎ نفت‌‏‎ يعني‌‏‎ خود‏‎ موثر‏‎ سلاح‌‏‎
سهم‌‏‎ اروپايي‌ها‏‎ از‏‎ و‏‎ دهد‏‎ قرار‏‎ اروپا‏‎ تكنولوژي‌‏‎ و‏‎ سرمايه‌‏‎
.كند‏‎ مطالبه‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ دلخواه‌‏‎
نگه‌‏‎ زمان‌‏‎ اما‏‎ نيست‌ ، ‏‎ آمريكا‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ رابطه‌‏‎ زمان‌‏‎ اكنون‌‏‎
را‏‎ اروپايي‌ها‏‎ احتمالا‏‎ آتي‌ ، ‏‎ روابط‏‎ دموكلس‌‏‎ شمشير‏‎ داشتن‌‏‎
.داد‏‎ خواهد‏‎ تكان‌‏‎ كمي‌‏‎


Copyright 1996-2001 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.