شماره‌ 2558‏‎ ‎‏‏،‏‎11 Nov 2001 آبان‌ 1380 ، ‏‎ يكشنبه‌ 20‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Economy
Banking and Stocks
Metropolitan
Features
Life
Metropolis
Women
Business
Stocks
Sports
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
گردن‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ جهان‌‏‎ طلاي‌‏‎ كرمانشاهي‌‏‎ جوان‌‏‎
انداخت‌‏‎

شد‏‎ منصوب‏‎ تربيت‌بدني‌‏‎ سازمان‌‏‎ جديد‏‎ رئيس‌‏‎

واليبال‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ در‏‎ پرحادثه‌‏‎ هفته‌‏‎

(شكوري‌‏‎ يونس‌‏‎) جام‌‏‎ پيشكسوتان‌‏‎ فوتبال‌‏‎

برتر‏‎ باشگاههاي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ دوم‌‏‎ هفته‌‏‎ برنامه‌‏‎
ايران‌‏‎

بااستراليا‏‎ امشب‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ تركيبفرانسه‌‏‎

گردن‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ جهان‌‏‎ طلاي‌‏‎ كرمانشاهي‌‏‎ جوان‌‏‎
انداخت‌‏‎


تركيه‌‏‎ -‎جهان‌‏‎ قهرماني‌‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎

مسابقه‌هاي‌‏‎ انتظار‏‎ در‏‎ بي‌صبرانه‌‏‎ "باقري‌‏‎ كوروش‌‏‎"
راز‏‎.‎مي‌برد‏‎ به‌سر‏‎ تركيه‌‏‎ در‏‎ جهان‌‏‎ قهرماني‌‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎
تمرينات‌‏‎ در‏‎ استمرار‏‎ ايران‌‏‎ جوان‌وزنه‌برداري‌‏‎ اين‌‏‎ قهرماني‌‏‎
در‏‎ باقري‌‏‎.‎بود‏‎ نظرش‌‏‎ مورد‏‎ اهداف‌‏‎ به‌‏‎ دستيابي‌‏‎ واراده‌‏‎
طلاي‌‏‎ مدال‌‏‎ كسب‏‎ با‏‎ را‏‎ اخيرش‌‏‎ ساله‌‏‎ سه‌‏‎ دو‏‎ ناكامي‌هاي‌‏‎ تركيه‌‏‎
.كرد‏‎ جبران‌‏‎ جهان‌‏‎ ناب‏‎
ما‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎ نيرومندكرمانشاهي‌‏‎ جوان‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
و‏‎ گرفت‌‏‎ را‏‎ زحماتش‌‏‎ و‏‎ تلاش‌ها‏‎ مزد‏‎ سرانجام‌‏‎ "باقري‌‏‎ كوروش‌‏‎"
مسابقه‌هاي‌‏‎ دوره‌‏‎ هفتادويكمين‌‏‎ در‏‎ تركيه‌‏‎ آنتالياي‌‏‎ شهر‏‎ در‏‎
جهان‌‏‎ كيلويي‌‏‎ مردان‌ 94‏‎ درصدر‏‎ جهان‌‏‎ قهرماني‌‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎
.گرفت‌‏‎ قرار‏‎
ما‏‎ ورزش‌‏‎ چهره‌‏‎ ناكام‌ترين‌‏‎ كه‌‏‎ جهان‌‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎ قهرمان‌‏‎ مرد‏‎
زياد‏‎ شروع‌‏‎ هم‌‏‎ آنتاليا‏‎ در‏‎ بود ، ‏‎ المپيك‌ 2000‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ در‏‎
كيلويي‌‏‎ وزنه‌ 185‏‎ پي‌درپي‌‏‎ دوبار‏‎ ابتدا‏‎ باقري‌‏‎.نداشت‌‏‎ خوبي‌‏‎
سومين‌‏‎ در‏‎ حذف‌شدن‌‏‎ آستانه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ انداخت‌‏‎ يكضرب‏‎ حركت‌‏‎ در‏‎ را‏‎
همين‌‏‎ با‏‎ او‏‎.‎آمد‏‎ فائق‌‏‎ وزنه‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ سرانجام‌‏‎ خود‏‎ حركت‌‏‎
حركت‌‏‎ در‏‎ كرمانشاهي‌‏‎ قهرمان‌‏‎ اين‌‏‎.‎شد‏‎ اول‌‏‎ يكضرب‏‎ در‏‎ ركورد‏‎
سربردن‌‏‎ بالاي‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ وي‌‏‎.‎داشت‌‏‎ خوبي‌‏‎ بسيار‏‎ شروع‌‏‎ دوضرب‏‎
وزنه‌ 5/222‏‎ سوم‌‏‎ نوبت‌‏‎ در‏‎ كيلوگرم‌‏‎ و 220‏‎ وزنه‌هاي‌ 215‏‎
كيلوگرم‌‏‎ مجموع‌ 5/407‏‎ با‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ نگه‌‏‎ سر‏‎ روي‌‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ كيلوگرم‌‏‎
لهستاني‌‏‎ حريف‌‏‎ "كولسكي‌‏‎ سيمون‌‏‎".‎داد‏‎ پايان‌‏‎ خود‏‎ كار‏‎ به‌‏‎
ايراني‌‏‎ رقيب‏‎ از‏‎ كيلو‏‎ يكضرب5 /13‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ باقري‌‏‎
در‏‎ را‏‎ كيلوگرم‌‏‎ وزنه‌ 230‏‎ جبران‌ ، ‏‎ براي‌‏‎.‎بود‏‎ افتاده‌‏‎ عقب‏‎ خود‏‎
وزنه‌ 5/237‏‎ تقاضاي‌‏‎ نيز‏‎ خود‏‎ سوم‌‏‎ حركت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ زد‏‎ ضرب‏‎ دو‏‎
ركورد‏‎ يك‌‏‎ ثبت‌‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎ وزنه‌‏‎ اين‌‏‎ زدن‌‏‎.كرد‏‎ را‏‎ كيلوگرم‌‏‎
وزن‌‏‎ اين‌‏‎ قهرمان‌‏‎ را‏‎ او‏‎ وزنه‌بردار‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ جهاني‌‏‎ جديد‏‎
اما‏‎.‎مي‌ايستاد‏‎ دوم‌‏‎ مكان‌‏‎ در‏‎ باقري‌‏‎ كوروش‌‏‎ و‏‎ مي‌كرد‏‎
و‏‎ بكشد‏‎ سينه‌‏‎ روي‌‏‎ به‌‏‎ نتوانست‌‏‎ حتي‌‏‎ را‏‎ وزنه‌‏‎ اين‌‏‎ "كولسكي‌‏‎"
قهرماني‌‏‎ نشانه‌‏‎ پرزور‏‎ لهستاني‌‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ قرمز‏‎ چراغ‌‏‎ ثبت‌ 3‏‎
به‌‏‎ سرانجام‌‏‎ شايسته‌‏‎ قهرمان‌‏‎ اين‌‏‎ تا‏‎ بود‏‎ وزن‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ باقري‌‏‎
نظام‌‏‎" وزن‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎برسد‏‎ داشت‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ استحقاق‌‏‎ كه‌‏‎ آنچه‌‏‎
/‎‏‏5‏‎) كيلوگرم‌‏‎ مجموع‌ 405‏‎ با‏‎ آذربايجان‌‏‎ جمهوري‌‏‎ از‏‎ "پاشايف‌‏‎
با‏‎ لهستان‌‏‎ از‏‎ "كولسكي‌‏‎ سيمون‌‏‎" و‏‎ (اضافه‌ 5/182‏‎ به‌‏‎ ‎‏‏222‏‎
(اضافه‌5/172‏‎ به‌‏‎ ‎‏‏230‏‎)‎ كيلوگرم‌‏‎ مجموع‌ 5/402‏‎
.شدند‏‎ سوم‌‏‎ و‏‎ دوم‌‏‎ ترتيب‏‎ به‌‏‎
...مي‌زد‏‎ را‏‎ كيلوگرم‌‏‎ برخواه‌ 205‏‎ اگر‏‎:‎مرادي‌‏‎
در‏‎ "باقري‌‏‎ كوروش‌‏‎" تلاش‌‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎
ملي‌پوش‌‏‎ اين‌‏‎ گفت‌‏‎ و‏‎ ستود‏‎ را‏‎ جهان‌‏‎ قهرماني‌‏‎ عنوان‌‏‎ كسب‏‎
در‏‎ را‏‎ خود‏‎ طاقت‌فرساي‌‏‎ زحمات‌‏‎ مزد‏‎ ايران‌ ، ‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎
.آورد‏‎ به‌دست‌‏‎ تركيه‌‏‎ - آنتاليا‏‎ شهر‏‎
سكوي‌‏‎ بر‏‎ براي‌ايستادن‌‏‎ "باقري‌‏‎" گفت‌‏‎ "مرادي‌‏‎ علي‌‏‎"
گذشته‌‏‎ ماه‌هاي‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ را‏‎ بسياري‌‏‎ زحمات‌‏‎ قهرماني‌‏‎
ناكامي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ توانست‌‏‎ وي‌‏‎ اينكه‌‏‎ از‏‎ و‏‎ بود ، ‏‎ شده‌‏‎ متحمل‌‏‎
به‌‏‎ المپيك‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ و‏‎ پيكارها‏‎ اين‌‏‎ گذشته‌‏‎ دوره‌‏‎ در‏‎
.خرسندم‌‏‎ بسيار‏‎ يابد ، ‏‎ دست‌‏‎ طلا‏‎ مدال‌‏‎
ايراني‌‏‎ وزنه‌برداران‌‏‎ نتايج‌‏‎ ديگر‏‎ مورد‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
محمدحسين‌‏‎" از‏‎ گفت‌‏‎ مسابقه‌ها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ شركت‌كننده‌‏‎
وزنه‌بردار‏‎ بداقبال‌ترين‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ مي‌بايست‌‏‎ "برخواه‌‏‎
اين‌‏‎ زيرا‏‎ شود ، ‏‎ برده‌‏‎ نام‌‏‎ مسابقه‌ها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كشورمان‌‏‎
از‏‎ وزن‌‏‎ اضافه‌‏‎ به‌دليل‌‏‎ و‏‎ عين‌شايستگي‌‏‎ در‏‎ وزنه‌بردار‏‎
دسته‌ 77‏‎ پيكارهاي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ سكوهاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ بر‏‎ ايستادن‌‏‎
.بازماند‏‎ كيلوگرم‌‏‎
از‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ برخواه‌‏‎ افزود‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ مرادي‌‏‎
به‌‏‎ عالي‌‏‎ به‌نفس‌‏‎ اعتماد‏‎ كامل‌و‏‎ آمادگي‌‏‎ با‏‎ مسابقه‌ها‏‎
وزنه‌ 205‏‎ كه‌‏‎ صورتي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ پرداخت‌‏‎ حريفانش‌‏‎ با‏‎ رقابت‌‏‎
.بود‏‎ وي‌‏‎ بخش‌‏‎ زينت‌‏‎ طلا‏‎ مدال‌‏‎ مي‌كرد ، ‏‎ مهار‏‎ را‏‎ كيلوگرم‌‏‎
شاهين‌‏‎" عملكرد‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎
گفت‌‏‎ ايران‌‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎ ملي‌‏‎ كاپيتان‌تيم‌‏‎ "نصيري‌نيا‏‎
مطلوب‏‎ نتايج‌‏‎ كسب‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ تلاش‌‏‎ تمام‌‏‎ نصيري‌نيا‏‎
كه‌‏‎ آنچه‌‏‎ به‌‏‎ متاسفانه‌‏‎ ولي‌‏‎ برد‏‎ به‌كار‏‎ پيكارها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
.نيافت‌‏‎ دست‌‏‎ داشت‌‏‎ را‏‎ استحقاقش‌‏‎
از‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ بالاي‌‏‎ سطح‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ مرادي‌‏‎
پايان‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ شركت‌كننده‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ گفت‌‏‎ مسابقه‌ها‏‎
با‏‎ و‏‎ نداده‌اند‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ را‏‎ فرصت‌‏‎ المپيك‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎
.گذاشته‌اند‏‎ رقابت‌ها‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ گام‌‏‎ كامل‌‏‎ آمادگي‌‏‎

شد‏‎ منصوب‏‎ تربيت‌بدني‌‏‎ سازمان‌‏‎ جديد‏‎ رئيس‌‏‎


رئيس‌‏‎ خاتمي‌‏‎ موافقت‌سيدمحمد‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
هاشمي‌طبا ، ‏‎ مصطفي‌‏‎ استعفاي‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎
و‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ معاون‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ مهرعليزاده‌‏‎ محسن‌‏‎
.شد‏‎ منصوب‏‎ تربيت‌بدني‌‏‎ سازمان‌‏‎ رئيس‌‏‎
آخرين‌‏‎ كه‌‏‎ مهرعليزاده‌‏‎ انتصاب‏‎ حكم‌‏‎ در‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
:است‌‏‎ نوشته‌‏‎ بود‏‎ خراسان‌‏‎ استانداري‌‏‎ وي‌‏‎ اجرايي‌‏‎ سمت‌‏‎
و‏‎ موفق‌‏‎ مديريت‌‏‎ سابقه‌‏‎ و‏‎ تدبير‏‎ حسن‌‏‎ شايستگي‌ ، ‏‎ به‌‏‎ نظر‏‎
چهارم‌‏‎ و‏‎ بيست‌‏‎ و‏‎ يكصد‏‎ اصل‌‏‎ اجراي‌‏‎ در‏‎ شما‏‎ ارزنده‌‏‎
به‌‏‎ را‏‎ جنابعالي‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎
تربيت‌بدني‌‏‎ سازمان‌‏‎ رئيس‌‏‎ و‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ معاون‌‏‎ سمت‌‏‎
.برمي‌گزينم‌‏‎
با‏‎ خواست‌‏‎ مهرعليزاده‌‏‎ از‏‎ حكم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
صاحبنظران‌ ، ‏‎ عالمان‌ ، ‏‎ تجربه‌‏‎ و‏‎ نظر‏‎ از‏‎ بهره‌گيري‌‏‎
و‏‎ همت‌‏‎ همه‌‏‎ ورزشي‌ ، ‏‎ جامعه‌‏‎ كلي‌‏‎ به‌طور‏‎ و‏‎ پيش‌كسوتان‌‏‎
مشكلات‌‏‎ حل‌‏‎ و‏‎ ورزش‌‏‎ امر‏‎ اعتلاي‌‏‎ رادرجهت‌‏‎ خويش‌‏‎ توان‌‏‎
اجراي‌‏‎ و‏‎ تصويب‏‎ تدوين‌ ، ‏‎ در‏‎ به‌خصوص‌‏‎ آن‌‏‎ ريشه‌اي‌‏‎
.گيرد‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ جامع‌ورزش‌‏‎ طرح‌‏‎ سنجيده‌‏‎
سال‌‏‎ ماه‌‏‎ مهر‏‎ هشتم‌‏‎ متولد‏‎ مهرعليزاده‌‏‎ محسن‌‏‎ مهندس‌‏‎
مهندسي‌‏‎ فوق‌ليسانس‌‏‎ وداراي‌‏‎ مراغه‌‏‎ شهرستان‌‏‎ از‏‎ ‎‏‏1335‏‎
.است‌‏‎ تبريز‏‎ دانشگاه‌‏‎ فني‌‏‎ دانشكده‌‏‎ از‏‎ مكانيك‌‏‎

واليبال‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ در‏‎ پرحادثه‌‏‎ هفته‌‏‎


باخت‌‏‎ پاس‌‏‎ سنجيده‌‏‎ بازي‌‏‎ به‌‏‎ پيكان‌‏‎

ايران‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ برتر‏‎ جام‌‏‎ واليبال‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
در‏‎ مدعي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ برخورد‏‎ با‏‎ نسبي‌‏‎ آرامش‌‏‎ هفته‌‏‎ سه‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
ديدار‏‎.‎گرفت‌‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ هيجان‌انگيز‏‎ بويي‌‏‎ و‏‎ رنگ‌‏‎ چهارم‌‏‎ هفته‌‏‎
اين‌‏‎ قهرماني‌‏‎ مدعيان‌‏‎ ضلع‌‏‎ سه‌‏‎ از‏‎ ضلع‌‏‎ دو‏‎ پيكان‌‏‎ و‏‎ پاس‌‏‎ حساس‌‏‎
و‏‎ داشت‌‏‎ خود‏‎ با‏‎ را‏‎ بزرگ‌‏‎ بازي‌‏‎ يك‌‏‎ خوب‏‎ خصوصيات‌‏‎ همه‌‏‎ فصل‌‏‎
با‏‎ تماشايي‌‏‎ و‏‎ زيبا‏‎ ديدار‏‎ يك‌‏‎ ارائه‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ بازيكنان‌‏‎
نوشته‌‏‎ تيمي‌‏‎ به‌نام‌‏‎ پيروزي‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ و‏‎ جنگيدند‏‎ وجود‏‎ همه‌‏‎
كمتر‏‎ بازنده‌‏‎ تيم‌‏‎ نسبت‌‏‎ به‌‏‎ خطايش‌‏‎ درصد‏‎ حساس‌‏‎ لحظات‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎
.كرد‏‎ بازي‌‏‎ سنجيده‌تر‏‎ و‏‎ بود‏‎
از‏‎ نسبت‌‏‎ همان‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ پاس‌‏‎ از‏‎ جوان‌تر‏‎ سني‌‏‎ لحاظ‏‎ به‌‏‎ پيكان‌‏‎
اين‌‏‎ پيكان‌‏‎ عيب‏‎ اما‏‎ بود ، ‏‎ برخوردار‏‎ نيز‏‎ كليدي‌تر‏‎ بازيكنان‌‏‎
و‏‎ جوان‌‏‎ پاسور‏‎ تاكتيكي‌بهبودي‌‏‎ تغيير‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎
.فرستاد‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎ دير‏‎ را‏‎ خوش‌قدوقامتش‌‏‎
فرار‏‎ و‏‎ كاهش‌‏‎ براي‌‏‎ تنها‏‎ پنجم‌‏‎ گيم‌‏‎ در‏‎ بهبودي‌‏‎ حضور‏‎ واقع‌‏‎ در‏‎
شرايطي‌‏‎ در‏‎ مي‌بايد‏‎ وگرنه‌‏‎ پذيرفت‌‏‎ صورت‌‏‎ انتقاد‏‎ هرگونه‌‏‎ از‏‎
رساند ، ‏‎ پنج‌‏‎ بر‏‎ ده‌‏‎ يعني‌‏‎ برابر‏‎ دو‏‎ به‌‏‎ را‏‎ فاصله‌‏‎ پاس‌‏‎ كه‌‏‎
مهره‌‏‎ يك‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ تا‏‎ مي‌بود‏‎ ميدان‌‏‎ در‏‎ معدني‌‏‎ همچنان‌‏‎
هم‌‏‎ شايد‏‎ و‏‎ مي‌كرد‏‎ نقش‌آفريني‌‏‎ بازي‌‏‎ به‌‏‎ خوگرفته‌‏‎ و‏‎ باتجربه‌‏‎
!مي‌داد‏‎ نجات‌‏‎ شده‌‏‎ دچار‏‎ بحران‌‏‎ از‏‎ را‏‎ پيكان‌‏‎ مي‌توانست‌‏‎
سبك‌‏‎ دو‏‎ با‏‎ خود‏‎ بازيساز‏‎ دو‏‎ هر‏‎ حضور‏‎ از‏‎ پاسي‌ها‏‎ برعكس‌‏‎
به‌موقع‌‏‎ ورود‏‎ با‏‎ و‏‎ بردند‏‎ را‏‎ بهره‌‏‎ نهايت‌‏‎ بازيسازي‌‏‎ مختلف‌‏‎
.كنند‏‎ عوض‌‏‎ به‌درستي‌‏‎ را‏‎ بازي‌‏‎ شرايط‏‎ توانستند‏‎ آنها‏‎ هركدام‌‏‎
اين‌‏‎ ستاره‌‏‎ كه‌‏‎ تابعي‌‏‎ محمدرضا‏‎ كنار‏‎ در‏‎ مظفري‌‏‎ بابك‌‏‎ و‏‎ شريعتي‌‏‎
.داشتند‏‎ خود‏‎ تيم‌‏‎ پيروزي‌‏‎ در‏‎ تعيين‌كننده‌‏‎ نقشي‌‏‎ بود‏‎ ديدار‏‎
روزهاي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ ديگري‌‏‎ داغ‌‏‎ ديدارهاي‌‏‎ نويد‏‎ زيبا‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎
با‏‎ كه‌‏‎ افسوس‌‏‎ و‏‎ صدحيف‌‏‎ اما‏‎ داد ، ‏‎ واليبال‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ در‏‎ آينده‌‏‎
ديدار‏‎ اين‌‏‎ بازي‌‏‎ خاتمه‌‏‎ در‏‎ كم‌ظرفيت‌‏‎ تماشاگر‏‎ چند‏‎ جنجال‌‏‎
.واداشت‌‏‎ تاسف‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ همه‌‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ نازيبا‏‎ شكلي‌‏‎
برق‌‏‎ انتظار‏‎ از‏‎ دور‏‎ شكست‌‏‎
انتظار‏‎ از‏‎ دور‏‎ شكست‌‏‎ پيكان‌ ، ‏‎ باخت‌‏‎ از‏‎ جدا‏‎ چهارم‌‏‎ هفته‌‏‎ در‏‎
مبدل‌‏‎ پرحادثه‌‏‎ هفته‌اي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ هفته‌‏‎ اين‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ هم‌‏‎ برق‌‏‎
.ساخت‌‏‎
شگفتي‌ساز‏‎ برق‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ ستاره‌‏‎ بدون‌‏‎ تيمي‌‏‎ با‏‎ كارگرپيشه‌‏‎
برقي‌ها‏‎.‎رسيد‏‎ ارزشمند‏‎ برد‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ زد‏‎ بزرگ‌‏‎ كاري‌‏‎ به‌‏‎ دست‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ سرشان‌‏‎ بر‏‎ چه‌‏‎ نمي‌دانستند‏‎ نيز‏‎ بازي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ ساعت‌ها‏‎
اين‌چنين‌‏‎ را‏‎ شده‌‏‎ تلقي‌‏‎ پيش‌‏‎ از‏‎ ديدار‏‎ كه‌‏‎ آمده‌‏‎ بازي‌‏‎
.كردند‏‎ واگذار‏‎ كم‌ادعا‏‎ حريف‌‏‎ به‌‏‎ به‌آساني‌‏‎
شد‏‎ صدرنشين‌‏‎ صنام‌‏‎
شد‏‎ باعث‌‏‎ پاس‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ "ست‌‏‎" دو‏‎ دادن‌‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ و‏‎ پيكان‌‏‎ شكست‌‏‎ با‏‎
بر‏‎ صفر‏‎ بر‏‎ سه‌‏‎ پيروزي‌‏‎ دو‏‎ با‏‎ انتظار‏‎ هفته‌‏‎ دو‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ صنام‌‏‎ تا‏‎
هر‏‎ در‏‎ صنامي‌ها‏‎.‎شود‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ صدرنشين‌‏‎ ذوبآهن‌‏‎ و‏‎ مقاومت‌‏‎
.شدند‏‎ ظاهر‏‎ خود‏‎ واقعي‌‏‎ اندازه‌هاي‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ بازي‌‏‎ دو‏‎

(شكوري‌‏‎ يونس‌‏‎) جام‌‏‎ پيشكسوتان‌‏‎ فوتبال‌‏‎


شدند‏‎ متوقف‌‏‎ شاهين‌‏‎ استقلال‌و‏‎
جام‌‏‎ پيشكسوتان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ دوم‌‏‎ دور‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
پيگيري‌‏‎ ديدار‏‎ بابرگزاري‌ 4‏‎ شنبه‌‏‎ روز‏‎ عصر‏‎ (‎شكوري‌‏‎ يونس‌‏‎)‎
مقابل‌‏‎ در‏‎ راه‌آهن‌‏‎ و‏‎ شاهين‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ آن‌‏‎ طي‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎
به‌‏‎ نيز‏‎ ديدار‏‎ دو‏‎ و‏‎ رسيدند‏‎ پيروزي‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ حريفان‌‏‎
.انجاميد‏‎ تساوي‌‏‎
هندبال‌‏‎ زمين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ ديدارهاي‌ديروز‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎
تيم‌هاي‌‏‎ صعود‏‎ شد ، ‏‎ برگزار‏‎ تهران‌‏‎ شيرودي‌‏‎ شهيد‏‎ ورزشگاه‌‏‎
تيم‌هاي‌‏‎ صعود‏‎ و‏‎ سال‌‏‎ سني‌ 40‏‎ رده‌‏‎ از‏‎ ياران‌‏‎ و‏‎ شاهين‌‏‎
مرحله‌‏‎ به‌‏‎ سال‌‏‎ سني‌ 50‏‎ رده‌‏‎ از‏‎ جوان‌‏‎ تهران‌‏‎ و‏‎ راه‌آهن‌‏‎
.شد‏‎ مسجل‌‏‎ بعدي‌‏‎
:است‌‏‎ زير‏‎ شرح‌‏‎ به‌‏‎ ديروز‏‎ ديدارهاي‌‏‎ نتايج‌‏‎
سال‌‏‎ سني‌ 50‏‎ رده‌‏‎
صفر‏‎ هما‏‎ -‎ صفر‏‎ استقلال‌‏‎ *
جوان‌ 1‏‎ تهران‌‏‎ -‎ شاهين‌ 1‏‎ *
رحيمي‌‏‎ عليرضا‏‎:‎شاهين‌‏‎ گل‌‏‎
خاكبازمقدم‌‏‎ يدالله‌‏‎:‎جوان‌‏‎ تهران‌‏‎ گل‌‏‎
كيان‌ 1‏‎ - آهن‌ 2‏‎ راه‌‏‎ *
‎‏‏2گل‌‏‎ بيوك‌‏‎ جلال‌‏‎:‎راه‌آهن‌‏‎ گلهاي‌‏‎
پاكزاد‏‎ رحيم‌‏‎ محمد‏‎:كيان‌‏‎ تيم‌‏‎ گل‌‏‎
سال‌‏‎ سني‌ 40‏‎ رده‌‏‎
شيرودي‌ 1‏‎ - شاهين‌ 2‏‎*
گل‌‏‎ سجادي‌ 2‏‎ محمود‏‎:شاهين‌‏‎ تيم‌‏‎ گلهاي‌‏‎
عليمرداني‌‏‎ سياوش‌‏‎:‎شيرودي‌‏‎ تيم‌‏‎ گل‌‏‎
ورزش‌‏‎ پيشكسوت‌‏‎ "عدل‌‏‎ محمود‏‎" نام‌‏‎ به‌‏‎ ديروز‏‎ ديدارهاي‌‏‎
.آمد‏‎ بعمل‌‏‎ تجليل‌‏‎ مراسمي‌‏‎ طي‌‏‎ ازوي‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ نامگذاري‌‏‎
برگزاري‌ 5‏‎ با‏‎ جاري‌‏‎ هفته‌‏‎ دوشنبه‌‏‎ روز‏‎ رقابتها‏‎ اين‌‏‎
.مي‌شود‏‎ پيگيري‌‏‎ ديدار‏‎

برتر‏‎ باشگاههاي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ دوم‌‏‎ هفته‌‏‎ برنامه‌‏‎
ايران‌‏‎


قهرماني‌‏‎ فوتبال‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ دوم‌‏‎ هفته‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
جاري‌‏‎ ماه‌‏‎ آبان‌‏‎ جمعه‌ 25‏‎ روز‏‎ ايران‌‏‎ برتر‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎
.مي‌شود‏‎ آغاز‏‎ كشور‏‎ مختلف‌‏‎ درشهرهاي‌‏‎ ديدار‏‎ انجام‌ 4‏‎ با‏‎
:است‌‏‎ زير‏‎ شرح‌‏‎ به‌‏‎ رقابتها‏‎ اين‌‏‎ دوم‌‏‎ هفته‌‏‎ برنامه‌‏‎
(.است‌‏‎ آمده‌‏‎ نخست‌‏‎ ميزبان‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ نام‌‏‎)
جمعه‌ 25/8/80‏‎
تهران‌‏‎ پيكان‌‏‎ با‏‎ تهران‌‏‎ سايپا‏‎
شيراز‏‎ برق‌‏‎ با‏‎ اصفهان‌‏‎ آهن‌‏‎ ذوب‏‎
خراسان‌‏‎ ابومسلم‌‏‎ با‏‎ شيراز‏‎ سپاسي‌‏‎ شهيد‏‎ فجر‏‎
انزلي‌‏‎ بندر‏‎ ملوان‌‏‎ با‏‎ رشت‌‏‎ شهرداري‌‏‎ استقلال‌‏‎
يكشنبه‌ 27/8/80‏‎
سپاهان‌‏‎ مباركه‌‏‎ فولاد‏‎ با‏‎ خوزستان‌‏‎ فولاد‏‎
باپرسپوليس‌‏‎ تبريز‏‎ تراكتورسازي‌‏‎
دوشنبه‌ 28/8/80‏‎
تهران‌‏‎ پاس‌‏‎ با‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎

بااستراليا‏‎ امشب‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ تركيبفرانسه‌‏‎


امشب‏‎ دوستانه‌‏‎ ديدار‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ فرانسه‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎:‎ ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
.مي‌رود‏‎ استراليا‏‎ ديدار‏‎ به‌‏‎
از‏‎ بعد‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ مصدوم‌‏‎ مدافع‌‏‎ تورام‌‏‎ ليليان‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
.مي‌گيرد‏‎ قرار‏‎ اصلي‌‏‎ تركيب‏‎ در‏‎ كامل‌‏‎ بهبودي‌‏‎ بدست‌آوردن‌‏‎
مصدوميت‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ پتي‌‏‎ امانوئل‌‏‎ و‏‎ هانري‌‏‎ تيري‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
.ندارند‏‎ قرار‏‎ اصلي‌‏‎ تركيب‏‎ در‏‎
بارتز ، ‏‎:است‌‏‎ ذيل‌‏‎ شرح‌‏‎ به‌‏‎ امشب‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ فرانسه‌‏‎ بازيكن‌‏‎ يازده‌‏‎
زيدان‌ ، ‏‎ ويه‌را ، ‏‎ پيرس‌ ، ‏‎ كاندلا ، ‏‎ لبوف‌ ، ‏‎ دسايي‌ ، ‏‎ تورام‌ ، ‏‎
ترزگه‌‏‎ و‏‎ دوگاري‌‏‎ مكاله‌له‌ ، ‏‎
.مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ استراليا‏‎ ملبورن‌‏‎ شهر‏‎ در‏‎ امروز‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎


Copyright 1996-2001 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.