شماره‌ 2618‏‎ ‎‏‏،‏‎12 Jan 2002 دي‌ 1380 ، ‏‎ شنبه‌ 22‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Economy
Oil
Banking and Stocks
Water and Agriculture
Tourism
Metropolitan
Features
Life
Business
Sports
World Sports
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
گذشت‌‏‎ پاس‌‏‎ ازسد‏‎ باچهارگل‌‏‎ استقلال‌‏‎

آسيا‏‎ جوانان‌‏‎ و‏‎ نوجوانان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎
شد‏‎ قرعه‌كشي‌‏‎

قهرماني‌‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ آغاز‏‎
كرمانشاه‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎

آسيا‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ فوتبال‌‏‎

پهلوان‌‏‎ جهان‌‏‎" بزرگداشت‌‏‎ همايش‌‏‎ دومين‌‏‎
"تختي‌‏‎

ايران‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ واليبال‌‏‎

آسيا‏‎ قهرماني‌‏‎ هندبال‌‏‎

گذشت‌‏‎ پاس‌‏‎ ازسد‏‎ باچهارگل‌‏‎ استقلال‌‏‎


ايران‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎
بود‏‎ ديدني‌‏‎ ابومسلم‌ ، ‏‎ و‏‎ پرسپوليس‌‏‎

و‏‎ كرد‏‎ بازي‌‏‎ خوب‏‎ دويد ، ‏‎ خوب‏‎ پاس‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ مومن‌زاده‌‏‎ احمد‏‎
خوبي‌‏‎ بدني‌‏‎ وضع‌‏‎ صالح‌نيا‏‎ آمدن‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎.‎زد‏‎ هم‌‏‎ گل‌‏‎ يك‌‏‎
بيشتر‏‎ تيمي‌‏‎ به‌‏‎ آزادي‌‏‎ گل‌آلود‏‎ و‏‎ ليز‏‎ زمين‌‏‎.‎است‌‏‎ كرده‌‏‎ پيدا‏‎
نتيجه‌‏‎ پاس‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ گل‌‏‎ چهار‏‎.‎داشت‌‏‎ بيشتري‌‏‎ قدرت‌‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ گل‌‏‎
.است‌‏‎ استقلال‌‏‎ براي‌‏‎ اميدواركننده‌اي‌‏‎
.نشد‏‎ تماشاگران‌‏‎ حضور‏‎ مانع‌‏‎ هم‌‏‎ برف‌‏‎ و‏‎ سرما‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ به‌‏‎ ابومسلم‌‏‎ و‏‎ پاس‌‏‎ استقلال‌ ، ‏‎ پرسپوليس‌ ، ‏‎
جام‌‏‎ درآمده‌ ، ‏‎ حركت‌‏‎ به‌‏‎ فوتبال‌‏‎ چرخهاي‌‏‎.بخشيدند‏‎ خاصي‌‏‎ هيجان‌‏‎
بازيكنان‌‏‎ و‏‎ باشگاهها‏‎ به‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ نيز‏‎ حذفي‌‏‎
در‏‎ مشهد‏‎ ابومسلم‌‏‎ پنج‌شنبه‌‏‎ روز‏‎.‎است‌‏‎ بخشيده‌‏‎ بيشتري‌‏‎ انگيزه‌‏‎
سرعت‌‏‎ به‌‏‎ متكي‌‏‎ و‏‎ هماهنگ‌‏‎ فوتبال‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎
پيدا‏‎ دست‌‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎ زود‏‎ خيلي‌‏‎ مشهدي‌ها‏‎.گذاشت‌‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎
پيش‌‏‎ را‏‎ ابومسلم‌‏‎ دقيقه‌ 8‏‎ در‏‎ ميكائيلي‌‏‎ داريوش‌‏‎.‎كردند‏‎
تحت‌‏‎ را‏‎ حريف‌‏‎ اول‌ ، ‏‎ نيمه‌‏‎ مدت‌‏‎ تمام‌‏‎ در‏‎ پرسپوليس‌‏‎ و‏‎ انداخت‌‏‎
نيمه‌‏‎ آغاز‏‎ با‏‎.‎نكرد‏‎ پيدا‏‎ دست‌‏‎ گلي‌‏‎ به‌‏‎ اما‏‎ داد ، ‏‎ قرار‏‎ فشار‏‎
را‏‎ بازي‌‏‎ اول‌‏‎ نيمه‌‏‎ از‏‎ سنجيده‌تر‏‎ و‏‎ منظم‌تر‏‎ ابومسلم‌‏‎ دوم‌ ، ‏‎
آنها‏‎.‎رفت‌‏‎ پيش‌‏‎ نيز‏‎ دوم‌‏‎ گل‌‏‎ زدن‌‏‎ مرز‏‎ تا‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎
شكري‌‏‎ رمضان‌‏‎ اما‏‎ شدند‏‎ پنالتي‌‏‎ ضربه‌‏‎ صاحب‏‎ دقيقه‌ 82‏‎ در‏‎
از‏‎ شوك‌‏‎ در‏‎ ابومسلم‌‏‎كند‏‎ تبديل‌‏‎ دوم‌‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ نتوانست‌‏‎
را‏‎ مساوي‌‏‎ گل‌‏‎ دقيقه‌ 89‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ موقعيت‌‏‎ اين‌‏‎ دادن‌‏‎ دست‌‏‎
ابومسلم‌‏‎.‎داد‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ را‏‎ پيروزي‌‏‎ آساني‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ دريافت‌‏‎
.است‌‏‎ مشهد‏‎ در‏‎ برگشت‌‏‎ ديدار‏‎ به‌‏‎ خوشبين‌‏‎
مس‌‏‎ بر‏‎ گل‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ تهران‌‏‎ پيكان‌‏‎ تيم‌‏‎ جمعه‌‏‎ روز‏‎ اول‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎
در‏‎ حقدوست‌‏‎ داود‏‎ را‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ گل‌‏‎ تنها‏‎كرد‏‎ غلبه‌‏‎ كرمان‌‏‎
مس‌‏‎ سد‏‎ از‏‎ گذشتن‌‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ پيكان‌‏‎.‎رساند‏‎ ثمر‏‎ به‌‏‎ دقيقه‌ 85‏‎
و‏‎ پرسپوليس‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ ديدار‏‎ برنده‌‏‎ به‌‏‎ برگشت‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ كرمان‌‏‎
گلهاي‌‏‎ به‌‏‎ گرچه‌‏‎ رفت‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ پيكان‌‏‎.‎خورد‏‎ خواهد‏‎ ابومسلم‌‏‎
اختيار‏‎ در‏‎ را‏‎ توپ‌‏‎ و‏‎ بازي‌‏‎ اداره‌‏‎ اما‏‎ نكرد ، ‏‎ پيدا‏‎ دست‌‏‎ زيادي‌‏‎
ذوبآهن‌‏‎ و‏‎ شيراز‏‎ برق‌‏‎ و‏‎ سپاسي‌‏‎ فجر‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ ديدار‏‎.‎داشت‌‏‎
.نشد‏‎ انجام‌‏‎ برف‌‏‎ ريزش‌‏‎ به‌علت‌‏‎ مشهد‏‎ شهرداري‌‏‎ و‏‎ اصفهان‌‏‎
در‏‎ و‏‎ مقتدرانه‌‏‎ نه‌چندان‌‏‎ بازي‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ اصفهان‌‏‎ سپاهان‌‏‎
دقيقه‌ 35‏‎ در‏‎ بزيك‌‏‎ ادموند‏‎) نفره‌‏‎ ده‌‏‎ دقيقه‌ 35‏‎ از‏‎ حاليكه‌‏‎
بر‏‎ سرتيپي‌‏‎ اردلان‌‏‎ گل‌‏‎ تك‌‏‎ با‏‎ مي‌كرد‏‎ بازي‌‏‎ (اخراج‌شد‏‎
در‏‎ مشكلي‌‏‎ بازي‌‏‎ اهواز‏‎ در‏‎ سپاهان‌‏‎ كرد‏‎ غلبه‌‏‎ اهواز‏‎ شهرداري‌‏‎
اهواز‏‎ شهرداري‌‏‎ سد‏‎ از‏‎ گذشتن‌‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ سپاهان‌‏‎.‎دارد‏‎ پيش‌‏‎
فولاد‏‎.‎شود‏‎ روبرو‏‎ فولاد‏‎ بنام‌‏‎ ديگر‏‎ خوزستان‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ بايد‏‎
سپاهان‌‏‎ برنده‌‏‎ رقيب‏‎ آساني‌‏‎ به‌‏‎ رشت‌‏‎ استقلال‌‏‎ نشدن‌‏‎ حاضر‏‎ بدليل‌‏‎
تيم‌‏‎ دو‏‎ آزادي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎.‎شد‏‎ اهواز‏‎ شهرداري‌‏‎ و‏‎
كرده‌‏‎ سفيد‏‎ برف‌‏‎ را‏‎ زمين‌‏‎ از‏‎ نيمي‌‏‎ حاليكه‌‏‎ در‏‎ پاس‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎
ارائه‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎.‎گذاشتند‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ زيبايي‌‏‎ بازي‌‏‎ بود‏‎
بدن‌‏‎ از‏‎ را‏‎ زمستان‌‏‎ سرماي‌‏‎ (‎‎‏‏42‏‎) پيروزي‌‏‎ و‏‎ گروهي‌‏‎ بازي‌‏‎ يك‌‏‎
پاس‌‏‎ از‏‎ را‏‎ ليگ‌‏‎ در‏‎ (‎‏‏31‏‎)شكست‌‏‎ انتقام‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ خارج‌‏‎
.گرفت‌‏‎
گل‌‏‎ سه‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ گوناگون‌‏‎ حوادث‌‏‎ از‏‎ لبريز‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ اول‌‏‎ نيمه‌‏‎
به‌‏‎ مومن‌زاده‌‏‎ توسط‏‎ دقيقه‌ 13‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎.داشت‌‏‎ بر‏‎ در‏‎ نيز‏‎
را‏‎ دوم‌‏‎ گل‌‏‎ محمدي‌‏‎ دين‌‏‎ سيروس‌‏‎ بعد‏‎ دقيقه‌‏‎ چهار‏‎ و‏‎ رسيد‏‎ اول‌‏‎ گل‌‏‎
بهتر‏‎ روحيه‌اي‌‏‎ با‏‎ تيم‌‏‎ تااين‌‏‎ رساند‏‎ ثمر‏‎ به‌‏‎ استقلال‌‏‎ براي‌‏‎
تيم‌‏‎ به‌‏‎ گل‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ دريافت‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ پاس‌‏‎.‎كند‏‎ دنبال‌‏‎ را‏‎ بازي‌‏‎
گرفت‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ را‏‎ توپ‌‏‎ و‏‎ ميدان‌‏‎ حوصله‌‏‎ با‏‎ و‏‎ داد‏‎ نظم‌‏‎ خود‏‎
دقيقه‌ 28‏‎ در‏‎ پاس‌‏‎ مياني‌‏‎ خط‏‎ مقتدر‏‎ بازيگردان‌‏‎ "نكونام‌‏‎ جواد‏‎"
پايان‌‏‎ به‌‏‎ نتيجه‌‏‎ همين‌‏‎ با‏‎ اول‌‏‎ نيمه‌‏‎.كرد‏‎ كمتر‏‎ را‏‎ فاصله‌‏‎
هجومهاي‌‏‎ افتاده‌‏‎ عقب‏‎ گل‌‏‎ جبران‌‏‎ براي‌‏‎ پاس‌‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎.رسيد‏‎
حمله‌‏‎ از‏‎ دست‌‏‎ نيز‏‎ استقلال‌‏‎ اما‏‎ كرد ، ‏‎ آغاز‏‎ را‏‎ خود‏‎ دسته‌جمعي‌‏‎
پشت‌‏‎ از‏‎ ضربه‌اي‌‏‎ با‏‎ دقيقه‌ 60‏‎ در‏‎ ربيع‌خواه‌‏‎ فرهاد‏‎.‎نكشيد‏‎
رساند‏‎ ثمر‏‎ به‌‏‎ را‏‎ فصل‌‏‎ اين‌‏‎ زيباي‌‏‎ گلهاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ جريمه‌‏‎ محوطه‌‏‎
نيما‏‎ پنالتي‌‏‎ خطاي‌‏‎ روي‌‏‎ بعدي‌‏‎ دقيقه‌‏‎ دو‏‎.‎شود‏‎ مساوي‌‏‎ نتيجه‌‏‎ تا‏‎
بدست‌‏‎ استقلال‌‏‎ براي‌‏‎ پنالتي‌‏‎ ضربه‌‏‎ يك‌‏‎ مومن‌زاده‌‏‎ روي‌‏‎ نكيسا‏‎
گل‌‏‎ محكم‌‏‎ و‏‎ مطمئن‌‏‎ ضربه‌اي‌‏‎ با‏‎ هميشه‌‏‎ چون‌‏‎ نوازي‌‏‎ محمد‏‎ كه‌‏‎ آمد‏‎
ضربه‌اي‌‏‎ با‏‎ دقيقه‌ 81‏‎ در‏‎ خذيراوي‌‏‎ مجاهد‏‎ زد‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎ سوم‌‏‎
در‏‎ استقلال‌‏‎ تا‏‎ كرد‏‎ (‎‏‏24‏‎)را‏‎ نتيجه‌‏‎ بي‌نظير‏‎ و‏‎ ديدني‌‏‎
.بنشيند‏‎ مشهد‏‎ شهرداري‌‏‎ و‏‎ اصفهان‌‏‎ ذوبآهن‌‏‎ بازي‌‏‎ انتظار‏‎

آسيا‏‎ جوانان‌‏‎ و‏‎ نوجوانان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎
شد‏‎ قرعه‌كشي‌‏‎


زير‏‎ سني‌‏‎ رده‌هاي‌‏‎ مقدماتي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
اعلام‌‏‎ و‏‎ قرعه‌كشي‌‏‎ سال‌ 2002‏‎ در‏‎ آسيا‏‎ سال‌‏‎ زير 17‏‎ و‏‎ سال‌‏‎ ‎‏‏20‏‎
اين‌‏‎ اول‌‏‎ گروه‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ سال‌‏‎ زير 20‏‎ فوتبال‌‏‎ در‏‎.‎شد‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ همگروه‌‏‎ يمن‌‏‎ و‏‎ سوريه‌‏‎ عمان‌ ، ‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ با‏‎ رقابت‌ها‏‎
در‏‎.‎گرفته‌اند‏‎ قرار‏‎ گروه‌‏‎ در 11‏‎ مجموعا‏‎ آسيايي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ محروميت‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ سال‌‏‎ زير 17‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎
نوجوانان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ نهايي‌‏‎ مرحله‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎.‎ندارد‏‎ حضور‏‎ دوره‌‏‎
امارات‌برگزار‏‎ در‏‎ جوانان‌‏‎ نهايي‌‏‎ ديدارهاي‌‏‎ و‏‎ قطر‏‎ در‏‎ آسيا‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎

قهرماني‌‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ آغاز‏‎
كرمانشاه‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎


با‏‎ ايران‌‏‎ قهرماني‌‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
از‏‎ استان‌‏‎ از 22‏‎ تيم‌‏‎ قالب 23‏‎ در‏‎ وزنه‌بردار‏‎ شركت‌ 154‏‎
كرمانشاه‌‏‎ آزادي‌‏‎ ورزشي‌‏‎ مجموعه‌‏‎ بهشتي‌‏‎ شهيد‏‎ سالن‌‏‎ در‏‎ ديروز‏‎
طول‌‏‎ به‌‏‎ روز‏‎ كه‌ 3‏‎ مسابقه‌ها‏‎ از‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ شروع‌‏‎ در‏‎شد‏‎ آغاز‏‎
كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 56‏‎ در‏‎ شركت‌كننده‌‏‎ وزنه‌برداران‌‏‎ مي‌انجامد ، ‏‎
استان‌‏‎ از‏‎ رشيدي‌راد‏‎ محمد‏‎ وزن‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎رفتند‏‎ هم‌‏‎ مصاف‌‏‎ به‌‏‎
دو‏‎ حركت‌‏‎ در‏‎ كيلوگرم‌ ، ‏‎ با 5/97‏‎ يك‌ضرب‏‎ حركت‌‏‎ در‏‎ كرمانشاه‌‏‎
مقام‌‏‎ كيلوگرم‌‏‎ با 5/217‏‎ مجموع‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كيلوگرم‌‏‎ با 120‏‎ ضرب‏‎
حركت‌‏‎ در‏‎ اصفهان‌‏‎ استان‌‏‎ از‏‎ هاشم‌زاده‌‏‎ عباس‌‏‎كرد‏‎ كسب‏‎ را‏‎ اول‌‏‎
با‏‎ دوضرب‏‎ حركت‌‏‎ در‏‎ كيلوگرم‌ ، ‏‎ با 5/92‏‎ يك‌ضرب‏‎
ناصر‏‎.‎شد‏‎ دوم‌‏‎ كيلوگرم‌‏‎ با 215‏‎ مجموع‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كيلوگرم‌‏‎ ‎‏‏5/122‏‎
كيلوگرم‌ ، ‏‎ با 100‏‎ ضرب‏‎ يك‌‏‎ حركت‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ مركزي‌‏‎ استان‌‏‎ از‏‎ اميري‌‏‎
كيلوگرم‌‏‎ با 5/112‏‎ ضرب‏‎ دو‏‎ حركت‌‏‎ در‏‎
را‏‎ سوم‌‏‎ مقام‌‏‎ ب 5/212‏‎ مجموع‌‏‎ در‏‎ و‏‎
.كرد‏‎ كسب‏‎

آسيا‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ فوتبال‌‏‎


دارد‏‎ ميزباني‌‏‎ براي‌‏‎ بيشتري‌‏‎ شانس‌‏‎ امارات‌‏‎
اعلام‌‏‎ آسيا‏‎ فوتبال‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎ مقام‌‏‎ يك‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
و‏‎ آسيا‏‎ درغرب‏‎ امارات‌‏‎ الوحده‌‏‎ ميزباني‌‏‎ احتمال‌‏‎:‎كرد‏‎
نيمه‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎ قاره‌‏‎ اين‌‏‎ شرق‌‏‎ در‏‎ جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎ سامسونگ‌‏‎
آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ پاياني‌‏‎
درخواست‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎.‎است‌‏‎ بيشتر‏‎
به‌‏‎ فوق‌ ، ‏‎ مرحله‌‏‎ برگزاري‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ ميزباني‌‏‎
.بود‏‎ كرده‌‏‎ ارائه‌‏‎ (سي‌‏‎.‎اف‌‏‎.آ‏‎) آسيا‏‎ فوتبال‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎
آسيا‏‎ فوتبال‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ در‏‎ مسئول‌‏‎ يك‌‏‎
كنفدراسيون‌‏‎ مسابقات‌‏‎ كميته‌‏‎:گفت‌‏‎ كوالالامپور‏‎ در‏‎ ديروز‏‎
نيز‏‎ ديگر‏‎ تيم‌‏‎ شايد 4‏‎ اينكه‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ آسيا‏‎ فوتبال‌‏‎
بر‏‎ تاييد‏‎ مهر‏‎ باشند‏‎ مسابقات‌‏‎ اين‌‏‎ ميزباني‌‏‎ خواستار‏‎
وي‌‏‎.‎است‌‏‎ نزده‌‏‎ كره‌‏‎ و‏‎ عربي‌‏‎ متحده‌‏‎ امارات‌‏‎ ميزباني‌‏‎
كميته‌‏‎ عهده‌‏‎ بر‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ نهايي‌‏‎ تصميم‌گيري‌‏‎:‎افزود‏‎
زياد‏‎ احتمال‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ آسياست‌‏‎ فوتبال‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎ مسابقات‌‏‎
مشخص‌‏‎ اين‌باره‌‏‎ در‏‎ تصميم‌گيري‌‏‎ نهايي‌‏‎ نتيجه‌‏‎ هفته‌‏‎ اين‌‏‎
فوتبال‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ پاياني‌‏‎ نيمه‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎.‎شد‏‎ خواهد‏‎
بر‏‎ افزون‌‏‎ قاره‌‏‎ غرباين‌‏‎ در‏‎ آسيا‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ قهرماني‌‏‎
متحده‌ ، ‏‎ عربي‌‏‎ امارات‌‏‎ الوحده‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎ استقلال‌‏‎
حضور‏‎ (‎كسري‌‏‎ نسر‏‎)‎ ازبكستان‌‏‎ نماينده‌‏‎ و‏‎ كويت‌‏‎ الكويت‌‏‎
.دارند‏‎

پهلوان‌‏‎ جهان‌‏‎" بزرگداشت‌‏‎ همايش‌‏‎ دومين‌‏‎
"تختي‌‏‎


جهان‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ سابق‌‏‎ قهرمان‌‏‎ "خادم‌‏‎ رسول‌‏‎":‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
پهلوان‌‏‎ جهان‌‏‎ بزرگداشت‌‏‎ همايش‌‏‎ دومين‌‏‎ در‏‎ المپيك‌‏‎ و‏‎
ماندني‌‏‎ ياد‏‎ به‌‏‎ چهره‌هاي‌‏‎ ياد‏‎ نيازداريم‌‏‎ ما‏‎:‎گفت‌‏‎ تختي‌‏‎
سرلوحه‌‏‎ را‏‎ آنان‌‏‎ انديشه‌هاي‌‏‎ و‏‎ تفكر‏‎ و‏‎ بداريم‌‏‎ گرامي‌‏‎ را‏‎
.دهيم‌‏‎ قرار‏‎ خود‏‎ كار‏‎
در‏‎ امروز‏‎ اگرچه‌‏‎ تختي‌‏‎ نظير‏‎ چهره‌هايي‌‏‎ شد ، ‏‎ يادآور‏‎ وي‌‏‎
آزادانديش‌‏‎ تفكر‏‎ و‏‎ روشن‌‏‎ انديشه‌‏‎ اما‏‎ نيستند ، ‏‎ ما‏‎ ميان‌‏‎
به‌‏‎ هستيم‌‏‎ موظف‌‏‎ ما‏‎ و‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ مردم‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ آنها‏‎
اين‌‏‎ آبروي‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ آنها‏‎ تفكر ، ‏‎ نوع‌‏‎ هر‏‎ از‏‎ دور‏‎
.كنيم‌‏‎ حفظ‏‎ مرزوبوم‌‏‎
هنري‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ موسسه‌‏‎ همت‌‏‎ به‌‏‎ مذكوركه‌‏‎ همايش‌‏‎ دردومين‌‏‎
چون‌‏‎ نامي‌‏‎ صاحب‏‎ چهره‌هاي‌‏‎ و‏‎ (‎ع‌‏‎)‎ علي‌‏‎ امام‌‏‎ خادمين‌‏‎
كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ سابق‌‏‎ رئيس‌‏‎ نايب‏‎ طالقاني‌‏‎ محمدرضا‏‎
المپيك‌‏‎ و‏‎ جهان‌‏‎ قهرمانان‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ تعداد‏‎ شد ، ‏‎ برگزار‏‎
حضور‏‎ كشتي‌‏‎ كارشناسان‌‏‎ و‏‎ ورزش‌‏‎ شده‌‏‎ شناخته‌‏‎ چهره‌هاي‌‏‎ و‏‎
.داشتند‏‎
پهلوان‌‏‎ جهان‌‏‎ ياد‏‎ زنده‌‏‎ همسر‏‎ تختي‌‏‎ شهلا‏‎ همايش‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
و‏‎ داشتند‏‎ حضور‏‎ وي‌‏‎ فرزند‏‎ تنها‏‎ تختي‌‏‎ بابك‌‏‎ با‏‎ همراه‌‏‎ تختي‌‏‎
شاعر‏‎ خراساني‌‏‎ عماد‏‎ براي‌‏‎ شده‌‏‎ گرفته‌‏‎ نظر‏‎ در‏‎ يادبودهاي‌‏‎
استاد‏‎ و‏‎ فعلي‌‏‎ عبدالحسين‌‏‎ حاج‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ معاصر‏‎ و‏‎ معروف‌‏‎
.كردند‏‎ اهدا‏‎ را‏‎ غفوريان‌‏‎ رحمت‌الله‌‏‎

ايران‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ واليبال‌‏‎


بود‏‎ كم‌حادثه‌‏‎ هفته‌اي‌‏‎ چهارم‌ ، ‏‎ هفته‌‏‎
رقابت‌هاي‌‏‎ برگشت‌‏‎ دور‏‎ از‏‎ چهارم‌‏‎ هفته‌‏‎ در‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
و‏‎ صنام‌‏‎ برق‌ ، ‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ ايران‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ برتر‏‎ جام‌‏‎ واليبال‌‏‎
پيكاري‌‏‎ در‏‎ برق‌‏‎.‎دادند‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ حريفان‌‏‎ تهران‌‏‎ پاس‌‏‎
و‏‎ گذشت‌‏‎ خراسان‌‏‎ ابومسلم‌‏‎ سد‏‎ از‏‎ دو‏‎ بر‏‎ سه‌‏‎ پنج‌گيمه‌‏‎ و‏‎ سنگين‌‏‎
جدول‌‏‎ قعرنشين‌‏‎ آبفا‏‎ تيم‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ راحت‌‏‎ پيكاري‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ صنام‌‏‎
فصل‌‏‎ برخلاف‌‏‎ كه‌‏‎ مشهد‏‎ ابومسلم‌‏‎.‎رسيد‏‎ صفر‏‎ بر‏‎ سه‌‏‎ برتري‌‏‎ به‌‏‎
مربي‌‏‎ تغيير‏‎ وجود‏‎ با‏‎ ندارد ، ‏‎ مساعدي‌‏‎ چندان‌‏‎ روز‏‎ و‏‎ پيش‌حال‌‏‎
بالاي‌‏‎ تجربه‌‏‎ برابر‏‎ نهايت‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ خوب‏‎ بسيار‏‎ بازي‌‏‎ و‏‎
با‏‎ برق‌‏‎.‎داد‏‎ ديگر‏‎ شكستي‌‏‎ به‌‏‎ تن‌‏‎ و‏‎ كم‌آورد‏‎ برق‌‏‎ بازيكنان‌‏‎
صنام‌‏‎.‎شد‏‎ اميدوارتر‏‎ جدول‌‏‎ ميانه‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ به‌‏‎ پيروزي‌‏‎ اين‌‏‎
بازي‌‏‎ نتيجه‌‏‎ تكرار‏‎ به‌‏‎ موفق‌‏‎ آبفا‏‎ برابر‏‎ در‏‎ مسابقات‌‏‎ صدرنشين‌‏‎
محسوسي‌‏‎ پيشرفت‌‏‎ نيم‌فصل‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ آبفا‏‎ بازيكنان‌‏‎.‎شد‏‎ رفت‌‏‎
نرسيد‏‎ صنام‌‏‎ ملي‌پوش‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ به‌‏‎ هرگز‏‎ زورشان‌‏‎ اما‏‎ داشتند ، ‏‎
.شدند‏‎ مغلوب‏‎ صفر‏‎ سه‌بر‏‎ خوب‏‎ بازي‌‏‎ يك‌‏‎ ارائه‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎ و‏‎
ديروز‏‎ عصر‏‎ را‏‎ هفته‌‏‎ اين‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ حساس‌ترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
بازيكن‌‏‎ ولي‌اف‌‏‎ آكف‌‏‎ با‏‎ پاس‌‏‎.‎كردند‏‎ برگزار‏‎ پاس‌‏‎ و‏‎ پرسپوليس‌‏‎
پرسپوليس‌‏‎ با‏‎ رفت‌‏‎ بازي‌‏‎ نتيجه‌‏‎ تكرار‏‎ به‌‏‎ موفق‌‏‎ خود‏‎ تازه‌وارد‏‎
دليل‌‏‎ به‌‏‎ پنجم‌‏‎ گيم‌‏‎ در‏‎ خوب ، ‏‎ بازي‌‏‎ عليرغم‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎.‎شد‏‎
.ماند‏‎ دور‏‎ پيروزي‌‏‎ از‏‎ بازي‌‏‎ خطنگهدار‏‎ و‏‎ دوم‌‏‎ داور‏‎ كم‌لطفي‌‏‎
صدر‏‎ تيم‌‏‎ سه‌‏‎ جمع‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ حضور‏‎ پرسپوليس‌ ، ‏‎ شكست‌‏‎ با‏‎ پاس‌‏‎
.كرد‏‎ مسجل‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ جدول‌‏‎
چهارم‌‏‎ هفته‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ نتايج‌‏‎
خراسان‌ 2‏‎ ابومسلم‌‏‎ -‎تهران‌ 3‏‎ برق‌‏‎ *
صفر‏‎ آمل‌‏‎ آبفاي‌‏‎ -تهران‌ 3‏‎ صنام‌‏‎ *
تهران‌ 2‏‎ پرسپوليس‌‏‎ -‎ تهران‌ 3‏‎ پاس‌‏‎ *

آسيا‏‎ قهرماني‌‏‎ هندبال‌‏‎


شد‏‎ همگروه‌‏‎ قطر‏‎ و‏‎ بحرين‌‏‎ كويت‌ ، ‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎
هندبال‌‏‎ قهرماني‌‏‎ مسابقات‌‏‎ دوره‌‏‎ دهمين‌‏‎ قرعه‌كشي‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
قرار‏‎ كه‌‏‎ سال‌ 2003‏‎ در‏‎ جهان‌‏‎ قهرماني‌‏‎ انتخابي‌‏‎ و‏‎ آسيا‏‎ مردان‌‏‎
كنفدراسيون‌‏‎ مقر‏‎ در‏‎ شب‏‎ پنجشنبه‌‏‎ شود ، ‏‎ برگزار‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎
.شد‏‎ انجام‌‏‎ كويت‌‏‎ در‏‎ آسيا‏‎ هندبال‌‏‎
اين‌‏‎ "الف‌‏‎" گروه‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ قرعه‌كشي‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ براساس‌‏‎
.گرفت‌‏‎ قرار‏‎ بحرين‌‏‎ و‏‎ قطر‏‎ كويت‌ ، ‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ مسابقات‌‏‎
"ب‏‎" گروه‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ ژاپن‌‏‎ و‏‎ سعودي‌‏‎ عربستان‌‏‎ كره‌ ، ‏‎ تيم‌هاي‌‏‎
علاوه‌‏‎ مسابقات‌‏‎ اين‌‏‎ اول‌‏‎ تيم‌‏‎ سه‌‏‎كرد‏‎ خواهند‏‎ بازي‌‏‎ رقابت‌ها‏‎
جهاني‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ آسيا ، ‏‎ قهرماني‌‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ پيروزي‌‏‎ كسب‏‎ بر‏‎
راه‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ برگزار‏‎ پرتغال‌‏‎ در‏‎ سال‌ 2003‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ هندبال‌‏‎
.يافت‌‏‎ خواهند‏‎


Copyright 1996-2002 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.