شماره‌ 2661‏‎ ‎‏‏،‏‎ 26 Feb 2002 شنبه‌7اسفند 1380 ، ‏‎ سه‌‏‎
Front Page
National
International
Industry
Economy
Oil
Banking and Stocks
Water and Agriculture
Tourism
Councils
Thought
Metropolitan
Life
Business
Stocks
Sports
World Sports
Science/Culture
Environment
Musical
Last Page
مدني‌‏‎ ملك‌‏‎ حسن‌‏‎ شهر‏‎ شوراي‌‏‎ انتخاب‏‎ با‏‎
شد‏‎ تهران‌‏‎ شهردار‏‎

شهردار‏‎ انتخاب‏‎ درباره‌‏‎ شهر‏‎ شوراي‌‏‎ بيانيه‌‏‎
تهران‌‏‎ جديد‏‎

تبديل‌‏‎ پژو 405‏‎ به‌‏‎ فرسوده‌‏‎ هاي‌‏‎ تاكسي‌‏‎
مي‌شوند‏‎

مناسبت‌‏‎ به‌‏‎ بيانيه‌اي‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ شوراي‌‏‎
شوراها‏‎:‎كرد‏‎ اعلام‌‏‎ شوراها‏‎ انتخابات‌‏‎ سالروز‏‎
و‏‎ شهرها‏‎ اداره‌‏‎ براي‌‏‎ مردم‌‏‎ اراده‌‏‎ تحقق‌‏‎
روستاهاست‌‏‎

منابع‌‏‎ از‏‎ آشاميدني‌‏‎ آب‏‎ تامين‌‏‎ طرح‌‏‎
شد‏‎ بهره‌برداري‌‏‎ آماده‌‏‎ زيرزميني‌‏‎

را‏‎ تهران‌‏‎ شهرنشين‌‏‎ جمعيت‌‏‎ درصد‏‎ ‎‏‏20‏‎
مي‌دهند‏‎ تشكيل‌‏‎ حاشيه‌نشينان‌‏‎

مردم‌‏‎ با‏‎

مدني‌‏‎ ملك‌‏‎ حسن‌‏‎ شهر‏‎ شوراي‌‏‎ انتخاب‏‎ با‏‎
شد‏‎ تهران‌‏‎ شهردار‏‎

عنوان‌‏‎ به‌‏‎ شهر‏‎ شوراي‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ ملك‌مدني‌‏‎ محمدحسن‌‏‎:شهري‌‏‎ گروه‌‏‎
به‌‏‎ پيش‌‏‎ هفته‌‏‎ كه‌ 2‏‎ شهر‏‎ شوراي‌‏‎.شد‏‎ انتخاب‏‎ تهران‌‏‎ شهردار‏‎
حضور‏‎ بدون‌‏‎ علني‌‏‎ جلسه‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ الويري‌ ، ‏‎ مهندس‌‏‎ استعفاي‌‏‎ دنبال‌‏‎
با‏‎ را‏‎ خود‏‎ اصولي‌‏‎ موافقت‌‏‎ آراء‏‎ اتفاق‌‏‎ به‌‏‎ مصوبه‌اي‌‏‎ طي‌‏‎ مستمع‌‏‎
كرده‌‏‎ اعلام‌‏‎ تهران‌‏‎ منتخب‏‎ شهردار‏‎ دومين‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ مدني‌‏‎ ملك‌‏‎
.بخشيد‏‎ رسميت‌‏‎ را‏‎ وي‌‏‎ انتخاب‏‎ بيانيه‌اي‌‏‎ صدور‏‎ با‏‎ ديروز‏‎ بود ، ‏‎
جلسه‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ شهر‏‎ شوراي‌‏‎ رئيس‌‏‎ همشهري‌ ، ‏‎ خبرنگار‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
جمع‌‏‎ در‏‎ شد‏‎ برگزار‏‎ مستمع‌‏‎ حضور‏‎ بدون‌‏‎ كه‌‏‎ شورا‏‎ ديروز‏‎
:گفت‌‏‎ تهران‌‏‎ شهردار‏‎ انتخاب‏‎ پروسه‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ خبرنگاران‌‏‎
اداره‌‏‎ با‏‎ ارتباط‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ ونظرات‌‏‎ ديدگاه‌ها‏‎ ملك‌مدني‌‏‎
شفاف‌‏‎ به‌طور‏‎ رسمي‌‏‎ جلسه‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ غيررسمي‌‏‎ جلسه‌‏‎ در 2‏‎ پايتخت‌‏‎
برخي‌‏‎ گذشته‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ و‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ بيان‌‏‎ شورا‏‎ اعضاي‌‏‎ براي‌‏‎
برنامه‌هاي‌‏‎ از‏‎ داشته‌اند‏‎ وي‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ گفت‌وگوهايي‌‏‎ در‏‎ اعضاء‏‎
.يافته‌اند‏‎ آگاهي‌‏‎ شهردار‏‎
بحث‌‏‎ ادامه‌‏‎ نيز‏‎ را‏‎ شورا‏‎ ديروز‏‎ جلسه‌‏‎ دستور‏‎:‎عطريانفر‏‎ محمد‏‎
در‏‎ شورا‏‎:‎افزود‏‎ و‏‎ كرد‏‎ عنوان‌‏‎ شهردار‏‎ انتخاب‏‎ با‏‎ رابطه‌‏‎ در‏‎
بر‏‎ عملا‏‎ خود‏‎ قبلي‌‏‎ مصوبه‌‏‎ دادن‌‏‎ قرار‏‎ عمل‌‏‎ ملاك‌‏‎ با‏‎ جلسه‌‏‎ اين‌‏‎
.كرد‏‎ تاكيد‏‎ تهران‌‏‎ شهردار‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ ملك‌مدني‌‏‎ انتخاب‏‎
جناب‏‎ مثبت‌‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ اميدواري‌‏‎ ابراز‏‎ وي‌‏‎
حكم‌‏‎ كشور‏‎ محترم‌‏‎ وزير‏‎ لاري‌‏‎ والمسلمين‌موسوي‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎
لايحه‌‏‎ بتواند‏‎ شورا‏‎ تا‏‎ شود‏‎ صادر‏‎ وقت‌‏‎ اسرع‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ شهردار‏‎
شهردار‏‎ حضور‏‎ با‏‎ مقرر‏‎ موعد‏‎ در‏‎ را‏‎ شهرداري‌‏‎ سال‌ 81‏‎ بودجه‌‏‎
.كند‏‎ ابلاغ‌‏‎ شهرداري‌‏‎ به‌‏‎ اجرا‏‎ جهت‌‏‎ و‏‎ تصويب‏‎ جديد‏‎
خصوص‌‏‎ در‏‎ شورا‏‎ قبلي‌‏‎ مصوبه‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ همچنين‌‏‎ شورا‏‎ رئيس‌‏‎
شهري‌ ، ‏‎ خدمات‌‏‎ معاون‌‏‎ حقاني‌‏‎ محمد‏‎:گفت‌‏‎ نيز‏‎ شهرداري‌‏‎ سرپرستي‌‏‎
.است‌‏‎ شهرداري‌‏‎ سرپرست‌‏‎ شهردار‏‎ حكم‌‏‎ صدور‏‎ تا‏‎
به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ جلسه‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ شورا‏‎ عضو‏‎ وسمقي‌‏‎ صديقه‌‏‎
ملك‌مدني‌‏‎:‎گفت‌‏‎ شهردار‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ درباره‌‏‎ سئوالي‌‏‎
و‏‎ رسانده‌‏‎ اعضا‏‎ اطلاع‌‏‎ به‌‏‎ شفاهي‌‏‎ به‌طور‏‎ را‏‎ خود‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎
.پذيرفته‌اند‏‎ نيز‏‎ اعضا‏‎
فردي‌‏‎ ايشان‌‏‎ ملك‌مدني‌داريم‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ شناختي‌‏‎ با‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎
جهت‌‏‎ لازم‌‏‎ تجربه‌‏‎ داراي‌‏‎ و‏‎ شهرداري‌‏‎ مسايل‌‏‎ به‌‏‎ آشنا‏‎ منطقي‌ ، ‏‎
.است‌‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ اداره‌‏‎
شهرداري‌‏‎ و‏‎ شورا‏‎ ميان‌‏‎ مناسبات‌‏‎ با‏‎ ملك‌مدني‌‏‎:‎افزود‏‎ وسمقي‌‏‎
رو‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ مي‌داند ، ‏‎ شورا‏‎ شهردار‏‎ را‏‎ خود‏‎ و‏‎ آشناست‌‏‎ خوبي‌‏‎ به‌‏‎
از‏‎ به‌خوبي‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ فكر‏‎ وي‌ ، ‏‎ عملكرد‏‎ و‏‎ تجربه‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎
.برآيد‏‎ مشكلات‌‏‎ و‏‎ مسايل‌‏‎ عهده‌‏‎
مهمترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ شورا‏‎ ديگر‏‎ عضو‏‎ طباطبايي‌‏‎ عليزاده‌‏‎ سيدمحمود‏‎
سال‌ 81‏‎ بودجه‌‏‎ لايحه‌‏‎ تصويب‏‎ را‏‎ شورا‏‎ آينده‌‏‎ جلسات‌‏‎ دستور‏‎
شورا‏‎ به‌‏‎ قانوني‌‏‎ مهلت‌‏‎ در‏‎ لايحه‌‏‎ اين‌‏‎ افزود‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ شهرداري‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ ارائه‌‏‎
اين‌‏‎:‎گفت‌‏‎ حال‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎ شورا‏‎ بودجه‌‏‎ و‏‎ برنامه‌‏‎ كميسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎
پس‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ آماده‌‏‎ آن‌‏‎ گزارش‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ بررسي‌‏‎ كميسيون‌‏‎ در‏‎ لايحه‌‏‎
مطرح‌‏‎ شورا‏‎ علني‌‏‎ صحن‌‏‎ در‏‎ جديد‏‎ شهردار‏‎ نقطه‌نظرهاي‌‏‎ اعلام‌‏‎ از‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎
شورا‏‎:‎كرد‏‎ خاطرنشان‌‏‎ نيز‏‎ شورا‏‎ عضو‏‎ ديگر‏‎ عابديني‌‏‎ اميرحسن‌‏‎
كارها‏‎ تا‏‎ كند‏‎ تفويض‌‏‎ جديد‏‎ شهردار‏‎ به‌‏‎ بيشتري‌‏‎ اختيارات‌‏‎ بايد‏‎
.شود‏‎ انجام‌‏‎ بهتري‌‏‎ روند‏‎ با‏‎
كلي‌‏‎ سياست‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ آنجا‏‎ از‏‎ است‌‏‎ معتقد‏‎ نيز‏‎ جلايي‌پور‏‎ فاطمه‌‏‎
مبناي‌‏‎ بر‏‎ بايد‏‎ شهردار‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ مي‌كند‏‎ تعيين‌‏‎ شورا‏‎ را‏‎
.شود‏‎ تدوين‌‏‎ سياست‌ها‏‎ اين‌‏‎
با‏‎ ارتباط‏‎ در‏‎ او‏‎ تجارب‏‎ و‏‎ ملك‌مدني‌‏‎ عملكرد‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎
و‏‎ شورا‏‎ ميان‌‏‎ همكاري‌‏‎ با‏‎ اميدواريم‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ مشخص‌‏‎ شهرداري‌‏‎
.شود‏‎ پيدا‏‎ تهران‌‏‎ مشكلات‌‏‎ براي‌‏‎ مناسبي‌‏‎ راه‌حل‌‏‎ شهرداري‌‏‎
راي‌گيري‌ 2‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ كه‌‏‎ نيز‏‎ شورا‏‎ عضو‏‎ فروزش‌‏‎ غلامرضا‏‎
است‌‏‎ بوده‌‏‎ مرخصي‌‏‎ در‏‎ شهردار‏‎ انتخاب‏‎ براي‌‏‎ شورا‏‎ پيش‌‏‎ هفته‌‏‎
شفاهي‌‏‎ به‌طور‏‎ را‏‎ خود‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ ملك‌مدني‌‏‎:‎كرد‏‎ خاطرنشان‌‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ اعلام‌‏‎ شورا‏‎ به‌‏‎
:گفت‌‏‎ حال‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ كلان‌‏‎ مشكلات‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎
نحوه‌‏‎ پايتخت‌ ، ‏‎ اداره‌‏‎ چگونگي‌‏‎ درباره‌‏‎ شهردار‏‎ ديدگاه‌هاي‌‏‎
در‏‎ بوروكراسي‌‏‎ با‏‎ برخورد‏‎ شهرداري‌ ، ‏‎ درآمدي‌‏‎ منابع‌‏‎ تامين‌‏‎
شركت‌هاي‌‏‎ و‏‎ سازمان‌ها‏‎ اداره‌‏‎ همكاران‌ ، ‏‎ انتخاب‏‎ و‏‎ شهرداري‌‏‎
.است‌‏‎ مهم‌‏‎ شهرداري‌‏‎ تابعه‌‏‎
انضباط‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎ مسايل‌‏‎ اهميت‌‏‎ بر‏‎ شهر‏‎ شوراي‌‏‎:گفت‌‏‎ فروزش‌‏‎
.كرد‏‎ تاكيد‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ عمراني‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ در‏‎ مالي‌‏‎
به‌‏‎ رامعتقد‏‎ خود‏‎ شورا‏‎ در‏‎ ملك‌مدني‌‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
براي‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ بيان‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎.‎است‌‏‎ كرده‌‏‎ معرفي‌‏‎ مردم‌سالاري‌‏‎
:افزود‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ طي‌‏‎ روزه‌‏‎ پروسه‌ 110‏‎ يك‌‏‎ تهران‌‏‎ شهردار‏‎ انتخاب‏‎
زمان‌‏‎ ماه‌‏‎ چند‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎ شهرداري‌‏‎ براي‌‏‎ ديگري‌‏‎ فرد‏‎ انتخاب‏‎
.داشت‌‏‎
اظهار‏‎ تهران‌‏‎ مناطق‌‏‎ شهرداران‌‏‎ برخي‌‏‎ استعفاي‌‏‎ از‏‎ فروزش‌‏‎
شهر‏‎ شوراي‌‏‎ وظايف‌‏‎ حيطه‌‏‎ در‏‎ مسئله‌‏‎ اين‌‏‎:گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ بي‌اطلاعي‌‏‎
صحت‌ ، ‏‎ فرض‌‏‎ بر‏‎ و‏‎ است‌‏‎ اجرايي‌‏‎ نهاد‏‎ وظايف‌‏‎ حيطه‌‏‎ در‏‎ بلكه‌‏‎ نيست‌‏‎
جديد‏‎ شهردار‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ استعفاي‌‏‎ بايد‏‎ شهرداري‌‏‎ مديران‌‏‎
.كنند‏‎ ارائه‌‏‎

شهردار‏‎ انتخاب‏‎ درباره‌‏‎ شهر‏‎ شوراي‌‏‎ بيانيه‌‏‎
تهران‌‏‎ جديد‏‎


آقاي‌‏‎ جناب‏‎ استعفاي‌‏‎ قبول‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎
جلسات‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ محترم‌‏‎ شهردار‏‎ الويري‌‏‎ مرتضي‌‏‎ مهندس‌‏‎
ديدگاه‌هاي‌‏‎ و‏‎ نظرات‌‏‎ دريافت‌‏‎ و‏‎ استماع‌‏‎ و‏‎ متوالي‌‏‎ كارشناسي‌‏‎
مصوبه‌‏‎ براساس‌‏‎ تهران‌‏‎ شهرداري‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ نامزدهاي‌‏‎ از‏‎ تعدادي‌‏‎
محمد‏‎ آقاي‌‏‎ جناب‏‎ خود ، ‏‎ تاريخ‌ 30/11/80‏‎ به‌‏‎ ‎‏‏21305/280/160‏‎
عنوان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ تهران‌‏‎ شهرداري‌‏‎ شهري‌‏‎ خدمات‌‏‎ معاون‌‏‎ حقاني‌‏‎
جناب‏‎ متعاقبا‏‎ نمود‏‎ معرفي‌‏‎ و‏‎ تعيين‌‏‎ تهران‌‏‎ شهرداري‌‏‎ سرپرست‌‏‎
-رسمي‌‏‎ جلسه‌‏‎ دومين‌‏‎ و‏‎ دويست‌‏‎ در‏‎ ملك‌مدني‌‏‎ حسن‌‏‎ محمد‏‎ آقاي‌‏‎
سال‌‏‎ بهمن‌ماه‌‏‎ سي‌ام‌‏‎ سه‌شنبه‌‏‎ تاريخ‌‏‎ به‌‏‎ شورا‏‎ فوق‌العاده‌‏‎
و‏‎ انتظارات‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ ديدگاه‌هاي‌‏‎ و‏‎ حاضر‏‎ ‎‏‏1380‏‎
مشاركت‌‏‎ و‏‎ منافع‌‏‎ تامين‌‏‎ چگونگي‌‏‎ شامل‌‏‎ شورا‏‎ سياست‌هاي‌‏‎
كه‌‏‎ نيروهايي‌‏‎ و‏‎ مشي‌‏‎ شناخت‌‏‎ آنها ، ‏‎ سرنوشت‌‏‎ تعيين‌‏‎ در‏‎ شهروندان‌‏‎
گرفته‌‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ آينده‌‏‎ در‏‎ شهردار‏‎ توسط‏‎ مديريتي‌‏‎ رده‌هاي‌‏‎ در‏‎
شيوه‌هاي‌‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎ مالي‌ ، ‏‎ انضباط‏‎ رعايت‌‏‎ اهميت‌‏‎ شد ، ‏‎ خواهند‏‎
.نمود‏‎ تشريح‌‏‎ و‏‎ طرح‌‏‎.‎.‎و‏‎ بيمار‏‎ بوروكراسي‌‏‎ و‏‎ كارمندسالاري‌‏‎
اين‌‏‎ خود‏‎ و 204‏‎ جلسات‌ 203‏‎ طي‌‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎
.داد‏‎ قرار‏‎ دقيق‌‏‎ توجه‌‏‎ و‏‎ بررسي‌‏‎ مورد‏‎ را‏‎ نظرات‌‏‎
جدي‌ ، ‏‎ راهكارهاي‌‏‎ و‏‎ مناسبات‌‏‎ انتخاب‏‎ بر‏‎ شورا‏‎ جلسات‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
همواره‌‏‎ كه‌‏‎ شروطي‌‏‎ بر‏‎ و‏‎ متقابل‌‏‎ اعتماد‏‎ بر‏‎ مبتني‌‏‎ و‏‎ محترمانه‌‏‎
توسعه‌‏‎ بر‏‎ و‏‎ مي‌نمايد‏‎ مشخص‌‏‎ را‏‎ اجراء‏‎ و‏‎ سياستگذاري‌‏‎ بين‌‏‎ مرز‏‎
بهينه‌‏‎ اداره‌‏‎ در‏‎ شهروندمداري‌‏‎ و‏‎ مردم‌سالاري‌‏‎ پايدار ، ‏‎
پويا‏‎ و‏‎ كارآمد‏‎ تشكيلاتي‌‏‎ ايجاد‏‎ بر‏‎ تكيه‌‏‎ با‏‎ تهران‌‏‎ كلان‌شهر‏‎
نمايد‏‎ تامين‌‏‎ را‏‎ تهران‌‏‎ مردم‌‏‎ مصالح‌‏‎ و‏‎ منافع‌‏‎ كه‌‏‎ به‌گونه‌اي‌‏‎
به‌‏‎ خود‏‎ منتخب‏‎ شهردار‏‎ با‏‎ تنگاتنگ‌‏‎ ارتباط‏‎ حفظ‏‎ بر‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎
قاطبه‌‏‎ نظر‏‎ و‏‎ توجه‌‏‎ مورد‏‎ چه‌‏‎ آن‌‏‎ رعايت‌‏‎ از‏‎ اطمينان‌‏‎ منظور‏‎
.نمود‏‎ تاكيد‏‎ مي‌باشد‏‎ شورا‏‎ اعضاي‌‏‎
در‏‎ شورا‏‎ تصميم‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ اعضاي‌‏‎
تاريخ‌‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ رسمي‌‏‎ جلسه‌‏‎ دويستمين‌‏‎
محمدحسن‌‏‎ آقاي‌‏‎ جناب‏‎ انتخاب‏‎ بر‏‎ مبني‌‏‎ چهارشنبه‌ 24/11/80‏‎
صحه‌‏‎ مصوبه‌‏‎ آن‌‏‎ بر‏‎ مجددا‏‎ تهران‌‏‎ شهردار‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ ملك‌مدني‌‏‎
عنايات‌‏‎ تحت‌‏‎ تهران‌‏‎ شهردار‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ مشاراليه‌‏‎ تا‏‎ گذاشتند‏‎
تامين‌‏‎ و‏‎ عزيز‏‎ شهروندان‌‏‎ به‌‏‎ خدمت‌‏‎ براي‌‏‎ حق‌تعالي‌‏‎
بديهي‌‏‎.‎ننمايد‏‎ فروگذاري‌‏‎ كوششي‌‏‎ هيچ‌‏‎ از‏‎ آنان‌‏‎ نيازمندي‌هاي‌‏‎
تشريفات‌‏‎ انجام‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ رئيس‌‏‎ است‌‏‎
.نمود‏‎ خواهد‏‎ اقدام‌‏‎ حكم‌‏‎ صدور‏‎ قانوني‌‏‎

تبديل‌‏‎ پژو 405‏‎ به‌‏‎ فرسوده‌‏‎ هاي‌‏‎ تاكسي‌‏‎
مي‌شوند‏‎

از‏‎ جاري‌‏‎ سال‌‏‎ پايان‌‏‎ تا‏‎ تاكسيراني‌‏‎ سازمان‌‏‎:‎شهري‌‏‎ گروه‌‏‎
(پژو 405‏‎) "سوخت‌‏‎ دوگانه‌‏‎ تاكسي‌‏‎" تحويل‌‏‎ براي‌‏‎ تاكسي‌‏‎ دارندگان‌‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎ ثبت‌نام‌‏‎
ايسنا‏‎ به‌‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎ اعلام‌‏‎ با‏‎ تاكسيراني‌‏‎ سازمان‌‏‎ عامل‌‏‎ مدير‏‎
سازمان‌هاي‌‏‎ همكاري‌‏‎ با‏‎ ساله‌اي‌‏‎ سه‌‏‎ پروژه‌‏‎ در‏‎:گفت‌‏‎
داريم‌‏‎ سوخت‌قصد‏‎ مصرف‌‏‎ بهينه‌سازي‌‏‎ و‏‎ شهرداري‌‏‎ تاكسيراني‌‏‎
.كنيم‌‏‎ اقدام‌‏‎ تاكسيراني‌‏‎ ناوگان‌‏‎ نوسازي‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎
ناوگان‌‏‎ (‎درصد‏‎ ‎‏‏70‏‎)‎ دستگاه‌‏‎ هزار‏‎ حدود 21‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
شرايط‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ و‏‎ است‌‏‎ فرسوده‌‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ تاكسيراني‌‏‎
خريد‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ خود ، ‏‎ نمي‌توانند‏‎ تاكسي‌داران‌‏‎ اقتصادي‌ ، ‏‎
در‏‎ مربوطه‌‏‎ مسئولان‌‏‎ با‏‎ مذاكره‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ لذا‏‎ كنند‏‎ اقدام‌‏‎ تاكسي‌‏‎
شد‏‎ گرفته‌‏‎ تصميم‌‏‎.‎.‎و‏‎ شهرداري‌‏‎ ترافيك‌‏‎ و‏‎ نقل‌‏‎ و‏‎ حمل‌‏‎ معاونت‌‏‎
ناوگان‌‏‎ نوسازي‌‏‎ پروژه‌‏‎ عامل‌ ، ‏‎ هاي‌‏‎ بانك‌‏‎ ياري‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎
به‌‏‎ وام‌‏‎ اعطاي‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ سال‌‏‎ سه‌‏‎ مدت‌‏‎ در‏‎ تاكسيراني‌‏‎
.شود‏‎ اجرا‏‎ تاكسي‌داران‌‏‎
متقاضيان‌‏‎ از‏‎ ثبت‌نام‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ بيان‌‏‎ با‏‎ عرب‏‎ هاشمي‌‏‎ جمال‌‏‎ سيد‏‎
مكان‌‏‎ و‏‎ زمان‌‏‎ و‏‎ مي‌گيرد‏‎ صورت‌‏‎ امسال‌‏‎ پايان‌‏‎ تا‏‎ تاكسي‌‏‎ خريد‏‎
تاكسي‌‏‎ قيمت‌‏‎ درصد‏‎ تا 60‏‎ حدود 50‏‎:گفت‌‏‎ شد ، ‏‎ خواهد‏‎ اعلام‌‏‎ آن‌‏‎
شوراي‌‏‎ مجوز‏‎ با‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ دريافت‌‏‎ رانندگان‌‏‎ از‏‎ نقد‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎
ميزان‌‏‎ به‌‏‎ شده‌‏‎ دريافت‌‏‎ پيش‌پرداخت‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ صورتي‌‏‎ در‏‎ شهر‏‎
تا 120‏‎ ظرف‌ 90‏‎ كه‌‏‎ دهد‏‎ قول‌‏‎ مي‌تواند‏‎ تاكسيراني‌‏‎ باشد ، ‏‎ كافي‌‏‎
.دهد‏‎ تحويل‌‏‎ را‏‎ تاكسي‌ها‏‎ وديعه‌ ، ‏‎ مبلغ‌‏‎ دريافت‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ روز‏‎
خودروهاي‌‏‎ دارندگان‌‏‎ ‎‏‏،‏‎"احسن‌‏‎ به‌‏‎ تبديل‌‏‎" طرح‌‏‎ در‏‎:‎وي‌گفت‌‏‎
مي‌توانند‏‎ مي‌كنند ، ‏‎ جابه‌جا‏‎ مسافر‏‎ مجوز‏‎ بدون‌‏‎ كه‌‏‎ فرسوده‌‏‎
گازسوز‏‎ "دي‌‏‎.آر‏‎ پژو‏‎" خريد‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ تاكسيراني‌‏‎ به‌‏‎ مراجعه‌‏‎ با‏‎
نقاط‏‎ در‏‎ تردد‏‎ براي‌‏‎ موقت‌‏‎ تاكسي‌‏‎ پلاك‌‏‎ آنان‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كنند‏‎ اقدام‌‏‎
.مي‌شود‏‎ داده‌‏‎.‎.‎.‎و‏‎ اقماري‌‏‎ شهرك‌هاي‌‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ شهر‏‎ مسافر‏‎ پر‏‎

مناسبت‌‏‎ به‌‏‎ بيانيه‌اي‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ شوراي‌‏‎
شوراها‏‎:‎كرد‏‎ اعلام‌‏‎ شوراها‏‎ انتخابات‌‏‎ سالروز‏‎
و‏‎ اداره‌شهرها‏‎ براي‌‏‎ مردم‌‏‎ اراده‌‏‎ تحقق‌‏‎
روستاهاست‌‏‎


اسفندماه‌‏‎ هفتم‌‏‎ مناسبت‌‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ شوراي‌‏‎:‎شهري‌‏‎ گروه‌‏‎
بيانيه‌اي‌‏‎ روستا ، ‏‎ و‏‎ شهر‏‎ شوراهاي‌‏‎ انتخابات‌‏‎ برگزاري‌‏‎ سالروز‏‎
.كرد‏‎ منتشر‏‎
:است‌‏‎ شرح‌‏‎ بدين‌‏‎ بيانيه‌‏‎ اين‌‏‎ متن‌‏‎
سال‌‏‎ در‏‎ شوراها‏‎ شور‏‎ پر‏‎ انتخابات‌‏‎ يادآور‏‎ اسفندماه‌‏‎ هفتم‌‏‎
تحقق‌‏‎ راي‌ ، ‏‎ صندوق‌هاي‌‏‎ پاي‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ ايران‌‏‎ مردم‌‏‎.است‌‏‎ ‎‏‏1377‏‎
به‌‏‎ سال‌‏‎ آن‌ 20‏‎ اجراي‌‏‎ كه‌‏‎ زدند ، ‏‎ رقم‌‏‎ را‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ از‏‎ اصلي‌‏‎
رئيس‌‏‎ دولت‌‏‎ مهم‌‏‎ دستاورد‏‎ آن‌‏‎ تشكيل‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ افتاده‌‏‎ تعويق‌‏‎
بالا‏‎ براي‌‏‎ داخلي‌ ، ‏‎ سياست‌‏‎ عرصه‌‏‎ در‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ جناب‏‎ جمهور‏‎
.بود‏‎ كلان‌‏‎ و‏‎ خرد‏‎ تصميم‌گيريهاي‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ مشاركت‌‏‎ ميزان‌‏‎ بردن‌‏‎
سال‌ 77‏‎ در‏‎ شوراها‏‎ انتخابات‌‏‎ نخستين‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ سال‌‏‎ سه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
تكاليف‌‏‎ و‏‎ وظايف‌‏‎ عملكرد ، ‏‎ بر‏‎ بايد‏‎ شورا ، ‏‎ اعضاء‏‎ مي‌گذرد ، ‏‎
حد‏‎ چه‌‏‎ تا‏‎ كه‌‏‎ ببينند‏‎ و‏‎ بنگرند‏‎ خوب‏‎ مدت‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ شده‌‏‎ انجام‌‏‎
حركت‌‏‎ مردم‌‏‎ توقعات‌‏‎ كردن‌‏‎ برآورده‌‏‎ و‏‎ نيازها‏‎ تامين‌‏‎ راه‌‏‎ در‏‎
.كردند‏‎
پلي‌‏‎ مردم‌ ، ‏‎ خواست‌‏‎ به‌‏‎ وابسته‌‏‎ نهادهايي‌‏‎ شوراها‏‎ بي‌ترديد ، ‏‎
مردم‌‏‎ خواست‌‏‎ و‏‎ اراده‌‏‎ تحقق‌‏‎ و‏‎ هستند‏‎ دولت‌‏‎ و‏‎ نظام‌‏‎ مردم‌ ، ‏‎ ميان‌‏‎
بنابراين‌‏‎ دارند ، ‏‎ عهده‌‏‎ بر‏‎ روستاها‏‎ و‏‎ شهرها‏‎ اداره‌‏‎ در‏‎ را‏‎
به‌‏‎ راه‌‏‎ آن‌‏‎ بدون‌‏‎ و‏‎ هستند‏‎ مردم‌‏‎ همراهي‌‏‎ و‏‎ اعتماد‏‎ نيازمند‏‎
به‌‏‎ نگاه‌‏‎ با‏‎ جز‏‎ مردم‌‏‎ اعتماد‏‎ جلب‏‎.‎برد‏‎ نخواهند‏‎ جايي‌‏‎
در‏‎ مردم‌‏‎ حضور‏‎ از‏‎ دعوت‌‏‎ و‏‎ نيازها‏‎ تامين‌‏‎ و‏‎ خواستها‏‎
نخواهد‏‎ ميسر‏‎ آنان‌‏‎ مشاركت‌‏‎ از‏‎ بهره‌برداري‌‏‎ و‏‎ تصميم‌گيريها‏‎
.بود‏‎
مانده‌ ، ‏‎ باقي‌‏‎ سال‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ كوتاه‌‏‎ فرصت‌‏‎ در‏‎ بخواهند‏‎ شوراها‏‎ اگر‏‎
اسلامي‌‏‎ جامعه‌‏‎ و‏‎ آيند‏‎ فائق‌‏‎ مشكلات‌ ، ‏‎ بر‏‎ دوره‌‏‎ نخستين‌‏‎ عمر‏‎ از‏‎
پر‏‎ آينده‌‏‎ سال‌‏‎ در‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎ يك‌‏‎ اسفند 77‏‎ همچون‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎
واقع‌بينانه‌‏‎ درك‌‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ خواست‌‏‎ بر‏‎ تكيه‌‏‎ با‏‎ جز‏‎ كنند ، ‏‎ طراوت‌‏‎
.دهند‏‎ انجام‌‏‎ ديگري‌‏‎ كار‏‎ نمي‌توانند‏‎ آنان‌‏‎
و‏‎ خود‏‎ فراروي‌‏‎ ابهامات‌‏‎ همه‌‏‎ با‏‎ سال‌‏‎ سه‌‏‎ اين‌‏‎ طي‌‏‎ در‏‎ شوراها‏‎
مولود‏‎ و‏‎ پديده‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ تمركزگرا‏‎ دستگاههاي‌‏‎ باور‏‎ عدم‌‏‎
امور‏‎ تقنين‌‏‎ و‏‎ شهري‌‏‎ مديريت‌‏‎ بر‏‎ نظارت‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ شايسته‌ ، ‏‎
بيش‌‏‎ كردند‏‎ عمل‌‏‎ بدان‌‏‎ و‏‎ پذيرفتند‏‎ شجاعت‌‏‎ با‏‎ را‏‎ شهرداري‌ها‏‎
امروز‏‎ و‏‎ انديشند‏‎ آنها‏‎ حل‌‏‎ به‌‏‎ بگويند ، ‏‎ مشكلات‌‏‎ از‏‎ آنكه‌‏‎ از‏‎
از‏‎ شهرداري‌ها‏‎ شوراها ، ‏‎ انتخابات‌‏‎ سالگرد‏‎ سومين‌‏‎ آستانه‌‏‎ در‏‎
نتيجه‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنند‏‎ پيروي‌‏‎ دقيقي‌‏‎ و‏‎ روشن‌‏‎ مالي‌‏‎ و‏‎ حقوقي‌‏‎ نظام‌‏‎
راه‌‏‎.‎نيست‌‏‎ كار‏‎ پايان‌‏‎ اين‌‏‎ اما‏‎ شوراهاست‌ ، ‏‎ فعاليت‌‏‎ و‏‎ حضور‏‎
آغاز‏‎ شوراها‏‎ تشكيل‌‏‎ دوره‌‏‎ نخستين‌‏‎ در‏‎ شوراها‏‎ موفقيت‌‏‎ طولاني‌‏‎
.يافت‌‏‎ خواهد‏‎ ادامه‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎

منابع‌‏‎ از‏‎ آشاميدني‌‏‎ آب‏‎ تامين‌‏‎ طرح‌‏‎
شد‏‎ بهره‌برداري‌‏‎ آماده‌‏‎ زيرزميني‌‏‎


آب‏‎ مكعب‏‎ متر‏‎ ميليون‌‏‎ سالانه‌ 40‏‎ تامين‌‏‎ طرح‌‏‎:شهري‌‏‎ گروه‌‏‎
آماده‌‏‎ تهران‌‏‎ مركزي‌‏‎ منطقه‌‏‎ زيرزميني‌‏‎ منابع‌‏‎ از‏‎ آشاميدني‌‏‎
.شد‏‎ بهره‌برداري‌‏‎
منطقه‌‏‎ فاضلاب‏‎ و‏‎ آب‏‎ شركت‌‏‎ مديرعامل‌‏‎ رحيمي‌‏‎ عبدالمحمود‏‎
عمليات‌‏‎ امسال‌‏‎ آغاز‏‎ از‏‎ شركت‌‏‎ اين‌‏‎:‎تهران‌گفت‌‏‎ ‎‏‏3‏‎
كار‏‎ دستور‏‎ در‏‎ را‏‎ كيفيت‌‏‎ با‏‎ آب‏‎ داراي‌‏‎ چاه‌‏‎ حلقه‌‏‎ حفر 25‏‎
حلقه‌‏‎ و 13‏‎ مدارشد‏‎ وارد‏‎ چاه‌‏‎ چهارحلقه‌‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ قرار‏‎
و250‏‎ هزار‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ آبدهي‌‏‎ باتوان‌‏‎ نيز‏‎ ديگر‏‎ جديد‏‎ چاه‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ بهره‌برداري‌‏‎ آماده‌‏‎ برثانيه‌‏‎ ليتر‏‎
.مي‌شود‏‎ تهران‌‏‎ آب‏‎ شبكه‌‏‎ وارد‏‎ تصفيه‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ لزوم‌‏‎ صورت‌‏‎
منطقه‌ 3‏‎ فاضلاب‏‎ و‏‎ آب‏‎ شركت‌‏‎ آمادگي‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ رحيمي‌‏‎
شبكه‌‏‎ كه‌‏‎ واحدهايي‌‏‎ براي‌‏‎ آب‏‎ مستقل‌‏‎ كنتور‏‎ نصب‏‎ براي‌‏‎
كنتور‏‎ نصب‏‎ امكان‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ گونه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ آنها‏‎ كشي‌‏‎ لوله‌‏‎
و‏‎ شهروندان‌‏‎ از‏‎ است‌‏‎ فراهم‌‏‎ ساختمان‌‏‎ ورودي‌‏‎ در‏‎ مستقل‌‏‎
ساختمان‌‏‎ داخل‌‏‎ كشي‌‏‎ لوله‌‏‎ شبكه‌‏‎ خواست‌‏‎ مسكن‌‏‎ سازندگان‌‏‎
كنتور‏‎ نصب‏‎ امكان‌‏‎ كه‌‏‎ كنند‏‎ احداث‌‏‎ گونه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎
.شود‏‎ فراهم‌‏‎ مسكوني‌‏‎ هرواحد‏‎ براي‌‏‎ مستقل‌‏‎

را‏‎ تهران‌‏‎ شهرنشين‌‏‎ جمعيت‌‏‎ درصد‏‎ ‎‏‏20‏‎
مي‌دهند‏‎ تشكيل‌‏‎ حاشيه‌نشينان‌‏‎


حاشيه‌‏‎" سمپوزيوم‌‏‎ دبير‏‎:اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎
از‏‎ درصد‏‎ الي‌ 30‏‎ اكنون‌ 20‏‎:گفت‌‏‎ غيررسمي‌ ، ‏‎ اسكان‌‏‎ و‏‎ "نشيني‌‏‎
.مي‌دهند‏‎ تشكيل‌‏‎ حاشيه‌نشينان‌‏‎ را‏‎ تهران‌‏‎ شهرنشين‌‏‎ جمعيت‌‏‎
و‏‎ شهري‌‏‎ مناطق‌‏‎ به‌‏‎ روستايي‌‏‎ جمعيت‌‏‎ مهاجرت‌‏‎ اثر‏‎ در‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
شكل‌‏‎ حاشيه‌نشيني‌‏‎ پديده‌‏‎ شهري‌‏‎ بافت‌‏‎ در‏‎ آنان‌‏‎ ادغام‌‏‎ عدم‌‏‎
اقتصاد ، ‏‎ حاشيه‌‏‎ در‏‎ واقع‌‏‎ در‏‎ افراد‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ مي‌گيرد‏‎
.مي‌گيرند‏‎ قرار‏‎ شهري‌‏‎ جامعه‌‏‎ و‏‎ حمايتي‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎
اجتماعي‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ نابرابريهاي‌‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ پديده‌‏‎ اين‌‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎
كشورهاي‌‏‎ واقعي‌‏‎ نيازهاي‌‏‎ با‏‎ توسعه‌‏‎ الگوهاي‌‏‎ تطبيق‌‏‎ عدم‌‏‎ و‏‎
را‏‎ روستايي‌‏‎ و‏‎ شهري‌‏‎ زندگي‌‏‎ ميان‌‏‎ زندگي‌‏‎ شكاف‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ سوم‌‏‎ جهان‌‏‎
.مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎
در‏‎ جاري‌‏‎ هفته‌‏‎ پنجشنبه‌‏‎ و‏‎ چهارشنبه‌‏‎ روزهاي‌‏‎ در‏‎ سمپوزيوم‌‏‎ اين‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎ بهزيستي‌‏‎ علوم‌‏‎ دانشگاه‌‏‎

مردم‌‏‎ با‏‎


شود‏‎ اجرا‏‎ يكسان‌‏‎ بايد‏‎ قانون‌‏‎
و‏‎ ملي‌‏‎ اراضي‌‏‎ تصرف‌‏‎ به‌‏‎ محق‌‏‎ دستگاهها‏‎ از‏‎ بعضي‌‏‎ باشد‏‎ قرار‏‎ اگر‏‎
يا‏‎ و‏‎ زيست‌‏‎ محيط‏‎ حفاظت‌شده‌‏‎ مناطق‌‏‎ در‏‎ غيرقانوني‌‏‎ ساخت‌وساز‏‎
از‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎ عامه‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ چگونه‌‏‎ باشند‏‎ فرهنگي‌‏‎ ميراث‌هاي‌‏‎
بازداشت‌؟‏‎ شهرها‏‎ حاشيه‌‏‎ در‏‎ ساز‏‎ و‏‎ ساخت‌‏‎
صورت‌‏‎ به‌‏‎ حقوقي‌‏‎ و‏‎ حقيقي‌‏‎ شخصيت‌هاي‌‏‎ تمامي‌‏‎ براي‌‏‎ بايد‏‎ قانون‌‏‎
.شود‏‎ اجرا‏‎ يكسان‌‏‎
تهران‌‏‎ -‎البرزي‌‏‎ -‎ب‏‎
شده‌‏‎ سپري‌‏‎ وعده‌‏‎
با‏‎ كشور‏‎ سراسر‏‎ در‏‎ "ملي‌‏‎ احسان‌‏‎" نام‌‏‎ با‏‎ برگه‌هايي‌‏‎ پيش‌‏‎ چندي‌‏‎
اما‏‎ شد ، ‏‎ فروخته‌‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ جايزه‌‏‎ اهداء‏‎ و‏‎ قرعه‌كشي‌‏‎ وعده‌‏‎
قرعه‌كشي‌‏‎ از‏‎ هنوز‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ سپري‌‏‎ وعده‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ ماههاست‌‏‎
.نيست‌‏‎ خبري‌‏‎
تهران‌‏‎ -‎شاهين‌‏‎ علي‌اصغر‏‎
تهران‌‏‎ ترافيك‌‏‎ گرهگاههاي‌‏‎
كه‌‏‎ گرهگاههاست‌‏‎ بعضي‌‏‎ وجود‏‎ تهران‌‏‎ ترافيك‌‏‎ مهم‌‏‎ معضلات‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
نيز‏‎ مشكلات‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بگيرند ، ‏‎ قرار‏‎ بيشتري‌‏‎ توجه‌‏‎ مورد‏‎ اگر‏‎
احمديان‌‏‎ شهيد‏‎ خيابان‌‏‎ تقاطع‌‏‎ نمونه‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ كاسته‌‏‎
محاسبات‌‏‎ عدم‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ اسلامبولي‌ ، ‏‎ خالد‏‎ شهيد‏‎ خيابان‌‏‎ و‏‎
ترافيك‌‏‎ و‏‎ تصادف‌‏‎ باعث‌‏‎ همواره‌‏‎ مرور‏‎ و‏‎ عبور‏‎ تداخل‌‏‎ و‏‎ هندسي‌‏‎
.مي‌شود‏‎ سنگين‌‏‎
تهران‌‏‎ -‎مسلمي‌‏‎
... عملكرد‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ تبليغ‌‏‎ آن‌‏‎
...بيمه‌‏‎ شركت‌‏‎ به‌‏‎ تسويه‌حساب‏‎ براي‌‏‎ عمر‏‎ بيمه‌‏‎ زمان‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎
عملكرد‏‎ سود‏‎ سال‌‏‎ پرداخت‌ 5‏‎ از‏‎ شركت‌‏‎ اين‌‏‎ اما‏‎كردم‌‏‎ مراجعه‌‏‎
شركت‌هاي‌‏‎ از‏‎ بعضي‌‏‎ عملكرد‏‎ چرا‏‎.‎ورزيد‏‎ خودداري‌‏‎ من‌‏‎ سپرده‌‏‎
ندارد؟‏‎ هماهنگي‌‏‎ آنها‏‎ تبليغات‌‏‎ با‏‎ بيمه‌‏‎
تهران‌‏‎ -‎محمدي‌‏‎


Copyright 1996-2002 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.