شماره‌ 2688‏‎ ‎‏‏،‏‎ 9 Apr 2002 فروردين‌ 1381 ، ‏‎ سه‌شنبه‌ 20‏‎
Front Page
National
International
Economy
Oil
Banking and Stocks
Tourism
Councils
Thought
Metropolitan
Life
Free Tribune
Business
Stocks
Sports
World Sports
Science/Culture
Musical
Last Page
شد‏‎ حذف‌‏‎ ملي‌پوشانش‌‏‎ غياب‏‎ در‏‎ پرسپوليس‌‏‎

جهان‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ واليبال‌‏‎ از‏‎ خبرهايي‌‏‎

كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ در‏‎ تحقيقاتي‌‏‎ تيم‌‏‎:‎خادم‌‏‎
مي‌شود‏‎ تشكيل‌‏‎

آسيا‏‎ غرب‏‎ فوتبال‌‏‎

آموزش‌بانوان‌فوتبال‌ايران‌باحضور‏‎
مدرس‌اسپانيايي‌‏‎

كويت‌‏‎ مقابل‌‏‎ ايران‌‏‎ شمشيربازان‌‏‎ شكست‌‏‎

شد‏‎ داير‏‎ ميز‏‎ روي‌‏‎ تنيس‌‏‎ ويژه‌‏‎ باشگاه‌‏‎

شد‏‎ آزاد‏‎ كرج‌‏‎ در‏‎ بيليارد‏‎ و‏‎ بولينگ‌‏‎ بازي‌‏‎

شد‏‎ حذف‌‏‎ ملي‌پوشانش‌‏‎ غياب‏‎ در‏‎ پرسپوليس‌‏‎


ايران‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎
شد‏‎ متوقف‌‏‎ اصفهان‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎

از‏‎ پس‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ برد‏‎ دلايل‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ پيكان‌‏‎
حسين‌‏‎ عكس‌‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎ مدافعانش‌‏‎ پايداري‌‏‎ مرهون‌‏‎ شدن‌‏‎ ده‌نفره‌‏‎
ابوالقاسم‌پور‏‎ با‏‎ جدال‌‏‎ در‏‎ ميدان‌‏‎ بهترين‌هاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ معمار‏‎
.مي‌شود‏‎ ديده‌‏‎
ايران‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
سرنوشت‌ساز‏‎ مراحل‌‏‎ به‌‏‎ نهايي‌‏‎ يك‌چهارم‌‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎ ورود‏‎ با‏‎ كه‌‏‎
تهران‌ ، ‏‎ شهرهاي‌‏‎ در‏‎ بازي‌‏‎ چهار‏‎ انجام‌‏‎ با‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ رسيد‏‎ خود‏‎
تنها‏‎ بازي‌‏‎ چهار‏‎ جمع‌‏‎ در‏‎.شد‏‎ پيگيري‌‏‎ اهواز‏‎ و‏‎ اصفهان‌‏‎ تبريز ، ‏‎
و‏‎ خلاصه‌‏‎ بازي‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ پيكان‌‏‎ و‏‎ پرسپوليس‌‏‎ همشهري‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ بازي‌‏‎
شد‏‎ مشخص‌‏‎ نيمه‌نهايي‌‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎ راه‌يافته‌‏‎ تيم‌‏‎ نخستين‌‏‎ چهره‌‏‎
وجود‏‎ با‏‎ ناباوري‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ پيكان‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎
پرسپوليس‌‏‎ حذف‌‏‎ طلايي‌‏‎ گل‌‏‎ با‏‎ مسابقه‌‏‎ اواسط‏‎ در‏‎ شدن‌‏‎ ده‌نفره‌‏‎
.زد‏‎ رقم‌‏‎ را‏‎
نيمه‌نهايي‌‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎ راه‌يافته‌‏‎ ديگر‏‎ تيم‌‏‎ سه‌‏‎ شناخت‌‏‎ براي‌‏‎
.نشست‌‏‎ برگشت‌‏‎ دور‏‎ بازيهاي‌‏‎ انتظار‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎
چند‏‎ تيم‌ها‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ ديروز‏‎ بازيهاي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ مرحله‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
بازي‌هاي‌‏‎ در‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ حضور‏‎ به‌دليل‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ كليدي‌‏‎ مهره‌‏‎
.نداشتند‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ آسيا‏‎ غرب‏‎ ورزشي‌‏‎
كويت‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بختياري‌زاده‌‏‎ و‏‎ فاطمي‌‏‎ بدون‌‏‎ استقلال‌‏‎ اصفهان‌‏‎ در‏‎
با‏‎ مصاف‌‏‎ در‏‎ مصدوم‌‏‎ نيكبخت‌واحدي‌‏‎ غياب‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌برند‏‎ به‌سر‏‎
ضمن‌‏‎ ذوبآهن‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎رسيد‏‎ گل‌‏‎ بدون‌‏‎ تساوي‌‏‎ به‌‏‎ ذوبآهن‌‏‎
با‏‎ هم‌‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎ صاحبي‌‏‎ رضا‏‎ توسط‏‎ پنالتي‌‏‎ يك‌‏‎ دادن‌‏‎ دست‌‏‎ از‏‎
بازي‌‏‎ اين‌‏‎ سرنوشت‌‏‎ درنهايت‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ ده‌نفره‌‏‎ حسيني‌‏‎ مجتبي‌‏‎ اخراج‌‏‎
.كشاند‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ برگشت‌‏‎ دور‏‎ به‌‏‎ را‏‎
شدن‌‏‎ ده‌نفره‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ به‌خصوص‌‏‎ متعادل‌‏‎ بازي‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎
نشان‌‏‎ خود‏‎ از‏‎ چشمگيري‌‏‎ تلاش‌‏‎ پيروزي‌‏‎ به‌‏‎ دستيابي‌‏‎ براي‌‏‎ حريف‌‏‎
.شود‏‎ مشخص‌‏‎ نهايي‌‏‎ نتيجه‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ تا‏‎ داد‏‎ ترجيح‌‏‎ و‏‎ نداد‏‎
تقي‌پور‏‎ و‏‎ استقلالي‌ها‏‎ نزد‏‎ در‏‎ برومند‏‎ پرويز‏‎ نوازي‌ ، ‏‎ محمد‏‎
.بودند‏‎ ميدان‌‏‎ اين‌‏‎ بهترين‌هاي‌‏‎ ذوبآهني‌ها‏‎ جمع‌‏‎ در‏‎ وزيري‌‏‎ و‏‎
تبريز‏‎ در‏‎ فجر‏‎ بزرگ‌‏‎ پيروزي‌‏‎
بازي‌‏‎ و‏‎ مسابقات‌‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ تراكتورسازي‌‏‎ كه‌‏‎ تداركي‌‏‎ همه‌‏‎ با‏‎
و‏‎ نيافت‌‏‎ خاتمه‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ ناكامي‌هاي‌‏‎ بود ، ‏‎ ديده‌‏‎ فجر‏‎ با‏‎
گل‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ شيراز‏‎ سپاسي‌‏‎ فجر‏‎ با‏‎ پيكار‏‎ در‏‎ شيخ‌لاري‌‏‎ شاگردان‌‏‎
در‏‎ را‏‎ خود‏‎ باارزش‌‏‎ برد‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ سپاسي‌‏‎ فجر‏‎.شدند‏‎ مغلوب‏‎
گل‌‏‎ يك‌‏‎ كه‌‏‎ هرچند‏‎ مي‌بيند ، ‏‎ نيمه‌نهايي‌‏‎ به‌‏‎ صعود‏‎ يك‌قدمي‌‏‎
طي‌‏‎ برتري‌‏‎ براي‌‏‎ مناسبي‌‏‎ امنيت‌‏‎ حاشيه‌‏‎ و‏‎ پشتوانه‌‏‎ نمي‌تواند‏‎
.باشد‏‎ برگشت‌‏‎ و‏‎ رفت‌‏‎ ديدار‏‎ دو‏‎
فولاد‏‎ از‏‎ راضي‌تر‏‎ سپاهان‌‏‎
و‏‎ شيرين‌‏‎ سپاهاني‌ها‏‎ براي‌‏‎ هرچه‌‏‎ اهواز‏‎ در‏‎ گل‌‏‎ بدون‌‏‎ تساوي‌‏‎
سپاهان‌‏‎.‎فروبرد‏‎ نگراني‌‏‎ در‏‎ را‏‎ فولادي‌ها‏‎ بود ، ‏‎ راضي‌كننده‌‏‎
به‌دليل‌‏‎ را‏‎ ميرزاپور‏‎ و‏‎ گل‌محمدي‌‏‎ فولادي‌ها‏‎ و‏‎ كريمي‌‏‎ محمود‏‎
با‏‎ دقيقه‌‏‎ نود‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ و‏‎ نداشتند‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ همراهي‌‏‎
دو‏‎ اين‌‏‎ تا‏‎ نروئيد‏‎ دروازه‌ها‏‎ در‏‎ ‎‏‏، گلي‌‏‎ پراكنده‌‏‎ حملات‌‏‎ وجود‏‎
.كنند‏‎ جستجو‏‎ برگشت‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ نهايي‌‏‎ سرنوشت‌‏‎ تيم‌‏‎
طلايي‌‏‎ گل‌‏‎ با‏‎ ده‌نفره‌‏‎ پيكان‌‏‎ صعود‏‎
به‌‏‎ گل‌‏‎ بدون‌‏‎ دقيقه‌‏‎ نود‏‎ طي‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ و‏‎ پيكان‌‏‎ حساس‌‏‎ ديدار‏‎
يوسف‌‏‎ اخراج‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ پيكان‌‏‎ اين‌‏‎ سرانجام‌‏‎ و‏‎ رسيد‏‎ اتمام‌‏‎
با‏‎ اضافي‌‏‎ اول‌‏‎ وقت‌‏‎ در‏‎ ده‌نفره‌‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ اواخر‏‎ از‏‎ بخشي‌پور‏‎
.رفت‌‏‎ نيمه‌نهايي‌‏‎ به‌‏‎ طلايي‌‏‎ گل‌‏‎
كاويانپور ، ‏‎ پيرواني‌ ، ‏‎ انصاريان‌ ، ‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ پرسپوليس‌‏‎
لطفي‌‏‎ سعيد‏‎ هم‌‏‎ پيكاني‌ها‏‎ جمع‌‏‎ در‏‎ و‏‎ نداشت‌‏‎ را‏‎ فنايي‌‏‎ و‏‎ باهنر‏‎
بار‏‎ نخستين‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ روزي‌‏‎ در‏‎ پرسپوليس‌‏‎.‎بود‏‎ بزرگ‌‏‎ غايب‏‎
كريمي‌‏‎ فرشيد‏‎ به‌‏‎ فنايي‌‏‎ غياب‏‎ در‏‎ را‏‎ دروازه‌اش‌‏‎ از‏‎ حراست‌‏‎
شد ، ‏‎ ظاهر‏‎ خوب‏‎ بازي‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ دروازه‌بان‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ سپرده‌‏‎
مهدي‌‏‎ و‏‎ پيكان‌‏‎ مهاجمان‌‏‎ هوشياري‌‏‎ اسير‏‎ اضافه‌‏‎ وقت‌‏‎ در‏‎ اما‏‎
.شد‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ آمده‌‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎ تازه‌‏‎ مهاجم‌‏‎ صالح‌پور‏‎
حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ نتايج‌‏‎
صفر‏‎ پرسپوليس‌‏‎ -‎ يك‌‏‎ پيكان‌‏‎ *
يك‌‏‎ شيراز‏‎ سپاسي‌‏‎ فجر‏‎ -‎ صفر‏‎ تبريز‏‎ تراكتورسازي‌‏‎ *
صفر‏‎ اصفهان‌‏‎ سپاهان‌‏‎ -‎ صفر‏‎ خوزستان‌‏‎ فولاد‏‎ *
صفر‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ -‎ صفر‏‎ اصفهان‌‏‎ ذوبآهن‌‏‎ *

جهان‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ واليبال‌‏‎ از‏‎ خبرهايي‌‏‎


تهران‌‏‎ در‏‎ آسيا‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ مسابقات‌‏‎ انتصاب‏‎ اولين‌‏‎ نعمتي‌‏‎
آغاز‏‎ به‌‏‎ ماه‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ نزديك‌‏‎ كه‌‏‎ شرايطي‌‏‎ در‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
باقي‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ آسيا‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ مسابقات‌‏‎ دوره‌‏‎ چهاردهمين‌‏‎
اين‌‏‎ داوري‌‏‎ كميته‌‏‎ در‏‎ نعمتي‌‏‎ ابراهيم‌‏‎ عضويت‌‏‎ است‌ ، ‏‎ مانده‌‏‎
مسئولان‌‏‎ انتصاب‏‎ نخستين‌‏‎ فعلا‏‎ او‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ قطعي‌‏‎ بازي‌ها‏‎
.مي‌رود‏‎ شمار‏‎ به‌‏‎ آسيا‏‎ واليبال‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎
بازي‌هاي‌‏‎ جنبه‌‏‎ بازي‌ها‏‎ از‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎
حتم‌‏‎ به‌طور‏‎ دارد‏‎ نيز‏‎ را‏‎ جهان‌‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ مسابقات‌‏‎ انتخابي‌‏‎
كميته‌هاي‌‏‎ و‏‎ كنفدراسيون‌‏‎ بلندپايه‌‏‎ مقامات‌‏‎ اكثر‏‎ حضور‏‎ شاهد‏‎
.بود‏‎ خواهيم‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ اجرايي‌‏‎
مي‌رود‏‎ ديرتر‏‎ ساحلي‌‏‎ سرپرست‌‏‎
مربيگري‌‏‎ سر‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ ساحلي‌‏‎ واليبال‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎
روز‏‎ چند‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ سرپرست‌‏‎ است‌ ، ‏‎ رسيده‌‏‎ تايلند‏‎ به‌‏‎ منصوري‌‏‎ حسن‌‏‎
سرپرست‌‏‎ دادرس‌‏‎ مهدي‌‏‎ تاخير‏‎ دليل‌‏‎.‎شد‏‎ ملحق‌‏‎ جمع‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ ديرتر‏‎
پرسپوليس‌‏‎ و‏‎ پيكان‌‏‎ ديروز‏‎ بازي‌‏‎ برگزاري‌‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ ساحلي‌‏‎ تيم‌‏‎
.بود‏‎ ايران‌‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ چارچوب‏‎ در‏‎
واليبال‌‏‎ جهاني‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ نگراني‌‏‎
از‏‎ واليبال‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ گزارشهاي‌‏‎
جهاني‌‏‎ مسابقات‌‏‎ ميزبان‌‏‎ كشور‏‎ دو‏‎ آرژانتين‌‏‎ و‏‎ آلمان‌‏‎ موقعيت‌‏‎
به‌‏‎ چيز‏‎ همه‌‏‎ آلمان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ حاكي‌‏‎ مردان‌‏‎ و‏‎ زنان‌‏‎
كشور‏‎ اين‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ حمايت‌هاي‌‏‎ با‏‎ و‏‎ مي‌رود‏‎ پيش‌‏‎ خوبي‌‏‎
.مي‌كشد‏‎ را‏‎ واليباليست‌‏‎ زنان‌‏‎ انتظار‏‎ شكوه‌‏‎ با‏‎ مسابقاتي‌‏‎
گريبان‌‏‎ به‌‏‎ دست‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ مشكلات‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ آرژانتين‌‏‎ در‏‎ برعكس‌‏‎
جهاني‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ مسئولان‌‏‎ چهره‌‏‎ در‏‎ كاملا‏‎ نگراني‌‏‎ است‌‏‎
تضمين‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ ديگر‏‎ گروهي‌‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎ بزودي‌‏‎ آنها‏‎ و‏‎ پيداست‌‏‎
اين‌‏‎ راهي‌‏‎ (‎(‎اشميت‌‏‎ فرانس‌‏‎)‎)‎ و‏‎ ((پيرسپي‌‏‎ ژان‌‏‎)) سرپرستي‌‏‎ به‌‏‎ بيشتر‏‎
.كرد‏‎ خواهند‏‎ كشور‏‎
واليباليستها‏‎ از‏‎ دوپينگ‌‏‎ آزمايش‌‏‎
جهاني‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎ واليبال‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎
خواهد‏‎ عمل‌‏‎ به‌‏‎ دوپينگ‌‏‎ آزمايش‌‏‎ ورزشكاران‌‏‎ زنان‌از‏‎ و‏‎ مردان‌‏‎
از‏‎ آزمايش‌‏‎ مورد‏‎ دوپينگ‌ 86‏‎ ضد‏‎ كميته‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎آمد‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ گرفته‌‏‎ مردان‌‏‎ و‏‎ زنان‌‏‎ جهاني‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ ورزشكاران‌‏‎

كشتي‌‏‎ درفدراسيون‌‏‎ تحقيقاتي‌‏‎ تيم‌‏‎:‎خادم‌‏‎
مي‌شود‏‎ تشكيل‌‏‎


سال‌ 81‏‎ در‏‎ كشتي‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ اعلام‌‏‎

ايران‌‏‎ كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎ خادم‌‏‎ اميررضا‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ تشكيلاتي‌‏‎ كميته‌‏‎:‎كرد‏‎ اعلام‌‏‎
تري‌‏‎ واقعي‌‏‎ شكل‌‏‎ جاري‌‏‎ سال‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ جهان‌‏‎ قهرماني‌‏‎
مستقل‌‏‎ كميته‌‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ خواهد‏‎ خود‏‎ به‌‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎ عمل‌‏‎
جاري‌‏‎ سال‌‏‎ در‏‎ كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ درباره‌‏‎ وي‌‏‎
و‏‎ توان‌‏‎ حد‏‎ در‏‎ كرد‏‎ خواهيم‌‏‎ تلاش‌‏‎ سال‌ 81‏‎ در‏‎:گفت‌‏‎
رابه‌اجرا‏‎ خود‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ و‏‎ كنيم‌‏‎ عمل‌‏‎ مقدورات‌‏‎
به‌‏‎ تحقيقاتي‌‏‎ تيم‌‏‎ يك‌‏‎ توسط‏‎ اميدواريم‌‏‎ همچنين‌‏‎.‎درآوريم‌‏‎
.كنيم‌‏‎ پيدا‏‎ دست‌‏‎ كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ حقيقي‌‏‎ چارت‌‏‎
را‏‎ مقطعي‌‏‎ آمادگي‌‏‎ اردوهاي‌‏‎ تشكيل‌‏‎ كشتي‌ ، ‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎
آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ آماده‌سازي‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎
در‏‎ سال‌ 2002‏‎ جهاني‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ براي‌‏‎ ايران‌‏‎
بين‌المللي‌‏‎ تورنمنت‌‏‎ چند‏‎ در‏‎ حضور‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ برشمرد‏‎ تهران‌‏‎
جاري‌‏‎ سال‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ براي‌‏‎ خارجي‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ در‏‎
تيم‌‏‎ آن‌‏‎ اقدام‌‏‎ نخستين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎ گرفته‌‏‎ نظر‏‎ در‏‎
رقابتهاي‌‏‎ به‌‏‎ پيش‌‏‎ روزهاي‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ منتخب‏‎
اعزام‌‏‎ بلاروس‌‏‎ كشور‏‎ در‏‎ مدويد‏‎ الكساندر‏‎ جام‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎
.شد‏‎
كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ عملكرد‏‎ و‏‎ كارنامه‌‏‎ درباره‌‏‎ خادم‌‏‎ اميررضا‏‎
باتوجه‌‏‎ سال‌ 80‏‎ در‏‎ فدراسيون‌‏‎ اين‌‏‎:‎گفت‌‏‎ پيش‌‏‎ سال‌‏‎ در‏‎
ارائه‌‏‎ خوبي‌‏‎ نسبتا‏‎ كارنامه‌‏‎ خود‏‎ موجود‏‎ توانائيهاي‌‏‎ به‌‏‎
رشته‌‏‎ در‏‎ بويژه‌‏‎ موفقي‌‏‎ نسبتا‏‎ نتايج‌‏‎ به‌‏‎ ما‏‎ كشتي‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎
.يافت‌‏‎ دست‌‏‎ فرنگي‌‏‎
و‏‎ تبليغات‌‏‎ ستاد‏‎ راه‌اندازي‌‏‎ كشتي‌ ، ‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎
كردن‌‏‎ قانونمند‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ بار‏‎ نخستين‌‏‎ براي‌‏‎ رساني‌‏‎ اطلاع‌‏‎
مربيگري‌‏‎ كلاسهاي‌‏‎ برگزاري‌‏‎ كشتي‌ ، ‏‎ در‏‎ تبليغات‌‏‎ كار‏‎
براي‌‏‎ بسترسازي‌‏‎ كميته‌‏‎ ايجاد‏‎ منظم‌ ، ‏‎ بصورت‌‏‎ ماهانه‌‏‎
كار‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ نوجوانان‌‏‎ و‏‎ نونهالان‌‏‎ مقاطع‌سني‌‏‎
و‏‎ صحيح‌‏‎ سيستم‌‏‎ يك‌‏‎ ايجاد‏‎ براي‌‏‎ بندي‌‏‎ نظام‌‏‎ و‏‎ ريشه‌اي‌‏‎
فدراسيون‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ را‏‎ تمريني‌‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎
.كرد‏‎ عنوان‌‏‎ سال‌ 80‏‎ در‏‎ كشتي‌‏‎
كشتي‌‏‎ جهاني‌‏‎ جام‌‏‎
ماند‏‎ آمريكا‏‎ در‏‎
جام‌جهاني‌ 2002‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ دوره‌‏‎ سي‌امين‌‏‎
اسپوكن‌‏‎ شهر‏‎ در‏‎ آمريكا‏‎ تيم‌‏‎ قهرماني‌‏‎ با‏‎ ديروز‏‎ بامداد‏‎
.رسيد‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎
و‏‎ پيروزي‌‏‎ كسب 5‏‎ با‏‎ پيكارها‏‎ اين‌‏‎ ميزبان‌‏‎ آمريكا‏‎ تيم‌‏‎
به‌دست‌آوردن‌‏‎
.نگهداشت‌‏‎ خانه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ قهرماني‌‏‎ جام‌‏‎ امتياز‏‎ ‎‏‏10‏‎
امتياز‏‎ كسب 8‏‎ و‏‎ شكست‌‏‎ يك‌‏‎ پيروزي‌ ، ‏‎ چهار‏‎ با‏‎ روسيه‌‏‎ تيم‌‏‎
با‏‎ كره‌جنوبي‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ رقابتها‏‎ از‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ قهرمان‌‏‎ نايب‏‎
امتياز‏‎ شش‌‏‎ آوردن‌‏‎ به‌دست‌‏‎ و‏‎ شكست‌‏‎ دو‏‎ پيروزي‌ ، ‏‎ سه‌‏‎
.كرد‏‎ كسب‏‎ را‏‎ سوم‌‏‎ عنوان‌‏‎
شهر‏‎ در‏‎ روز‏‎ دو‏‎ طي‌‏‎ كه‌‏‎ مسابقه‌ها‏‎ از‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
روسيه‌ ، ‏‎ آمريكا ، ‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ شد ، ‏‎ برگزار‏‎ آمريكا‏‎ اسپوكن‌‏‎
.داشتند‏‎ شركت‌‏‎ مغولستان‌‏‎ و‏‎ كانادا‏‎ آلمان‌ ، ‏‎ كره‌جنوبي‌ ، ‏‎
از‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ گوناگون‌‏‎ وزن‌هاي‌‏‎ سوم‌‏‎ تا‏‎ اول‌‏‎ نفرات‌‏‎
:زيراست‌‏‎ شرح‌‏‎ به‌‏‎ مسابقه‌ها‏‎
جونگ‌‏‎ كيم‌‏‎ -آمريكا ، 2‏‎ از‏‎ اباس‌‏‎ استفان‌‏‎ -كيلوگرم‌1‏‎ ‎‏‏55‏‎
مغولستان‌‏‎ از‏‎ بايارا‏‎ نارانباتار‏‎ -‎كره‌جنوبي‌ 3‏‎ از‏‎ دائه‌‏‎
اريك‌‏‎ -‎كانادا2‏‎ از‏‎ سياسوري‌‏‎ ني‌‏‎ جيوا‏‎ -‎كيلوگرم‌1‏‎ ‎‏‏60‏‎
مغولستان‌‏‎ از‏‎ پوروباتار‏‎ ايونبيلگ‌‏‎ -‎آمريكا 3‏‎ از‏‎ رو‏‎ گوئره‌‏‎
-كره‌جنوبي‌ 2‏‎ از‏‎ كوك‌‏‎ جيم‌‏‎ بائك‌‏‎ -كيلوگرم‌1‏‎ ‎‏‏66‏‎
آمريكا‏‎ از‏‎ زاديك‌‏‎ بيل‌‏‎ -‎روسيه‌ 3‏‎ از‏‎ اومالاتوف‌‏‎ شاميل‌‏‎
ايربك‌‏‎ -‎آمريكا 2‏‎ از‏‎ ويليامز‏‎ جو‏‎ -‎كيلوگرم‌1‏‎ ‎‏‏74‏‎
روسيه‌‏‎ از‏‎ فارنيف‌‏‎
آلمان‌‏‎ از‏‎ ليپولد‏‎ الكساندر‏‎ -‎‎‏‏3‏‎
مون‌‏‎ -‎روسيه‌ 2‏‎ از‏‎ گاتسيف‌‏‎ مراد‏‎ حاجي‌‏‎ -كيلوگرم‌1‏‎ ‎‏‏84‏‎
آمريكا‏‎ از‏‎ فولهارت‌‏‎ لي‌‏‎ -‎كره‌جنوبي‌ 3‏‎ از‏‎ جائه‌‏‎ ايويي‌‏‎
چاد‏‎ -‎روسيه‌ 2‏‎ از‏‎ ليدزه‌‏‎ گوگچه‌‏‎ گئورگي‌‏‎ -‎كيلوگرم‌1‏‎ ‎‏‏96‏‎
آمريكا‏‎ از‏‎ لامر‏‎
كانادا‏‎ از‏‎ اشمايكل‌‏‎ دن‌‏‎ -‎‎‏‏3‏‎
اولگ‌‏‎ -آمريكا 2‏‎ از‏‎ كوي‌‏‎ مك‌‏‎ كري‌‏‎ -‎كيلوگرم‌1‏‎ ‎‏‏120‏‎
از‏‎ باتار‏‎ اوسوخ‌‏‎ جامتس‌‏‎ گلگ‌‏‎ -‎روسيه‌ 3‏‎ از‏‎ خورپياكوف‌‏‎
.مغولستان‌‏‎

آسيا‏‎ غرب‏‎ فوتبال‌‏‎


رفت‌‏‎ صدر‏‎ به‌‏‎ قطر‏‎ بر‏‎ پيروزي‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎
خود‏‎ بازي‌‏‎ دومين‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ (ب‏‎)‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
.رفت‌‏‎ قطر‏‎ المپيك‌‏‎ تيم‌‏‎ مصاف‌‏‎ به‌‏‎ آسيا‏‎ غرب‏‎ ورزشي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ در‏‎
برابر‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ بود ، ‏‎ شده‌‏‎ فلسطين‌‏‎ مغلوب‏‎ گل‌‏‎ دو‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ قطر‏‎
بازي‌‏‎ در‏‎.داد‏‎ ارائه‌‏‎ قابل‌قبولي‌‏‎ بازي‌‏‎ ايران‌‏‎ شده‌‏‎ تقويت‌‏‎ تيم‌‏‎
در‏‎ را‏‎ فاطمي‌‏‎ فراز‏‎ و‏‎ بختياري‌زاده‌‏‎ ((‎ايوانكوويچ‌‏‎)‎) قطر‏‎ با‏‎
بازيكن‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ آمدن‌‏‎ با‏‎ شايد‏‎ تا‏‎ داد‏‎ قرار‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ تركيب‏‎
.كند‏‎ پيدا‏‎ فلسطين‌‏‎ با‏‎ قبل‌‏‎ بازي‌‏‎ از‏‎ بهتر‏‎ به‌مراتب‏‎ وضعيتي‌‏‎
نيز‏‎ دروازه‌‏‎ درون‌‏‎ در‏‎ تغيير‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ جدا‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎
اوليه‌‏‎ برتري‌‏‎.‎كرد‏‎ فنايي‌‏‎ جايگزين‌‏‎ را‏‎ ميرزاپور‏‎ ابراهيم‌‏‎
عالي‌‏‎ ضربه‌‏‎ با‏‎ تيم‌‏‎ گروهي‌‏‎ حركت‌‏‎ روي‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ ايران‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎
.رسيد‏‎ اول‌‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎ كاظميان‌‏‎ جواد‏‎
حالت‌‏‎ از‏‎ قطري‌ها‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ دقيقه‌اي‌‏‎ سي‌‏‎ برتري‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎
.دوختند‏‎ تساوي‌‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎ چشم‌‏‎ ضدحمله‌‏‎ با‏‎ و‏‎ شدند‏‎ خارج‌‏‎ دفاعي‌‏‎
ايران‌‏‎ مدافعان‌‏‎ ايستادن‌‏‎ خط‏‎ يك‌‏‎ روي‌‏‎ قطري‌ها‏‎ آرزوي‌‏‎ سرانجام‌‏‎
در‏‎ ميرزاپور‏‎ و‏‎ شد‏‎ برآورده‌‏‎ پيرواني‌‏‎ محرز‏‎ اشتباه‌‏‎ و‏‎
را‏‎ مساوي‌‏‎ گل‌‏‎ حريف‌‏‎ مهاجم‌‏‎ حسن‌‏‎ عبدالعزيز‏‎ با‏‎ رويارويي‌‏‎
با‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ و‏‎ رسيد‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ يك‌‏‎ اول‌‏‎ نيمه‌‏‎پذيرفت‌‏‎
در‏‎ چه‌‏‎گرفتند‏‎ قرار‏‎ هم‌‏‎ برابر‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎ تركيب‏‎ همان‌‏‎
زيادي‌‏‎ موقعيت‌هاي‌‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ اول‌‏‎ نيمه‌‏‎
ضمن‌‏‎ داد ، ‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ حريف‌‏‎ كم‌تجربه‌‏‎ تيم‌‏‎ دروازه‌‏‎ جلوي‌‏‎ در‏‎ را‏‎
چاشني‌‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ خشونت‌‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ توقف‌‏‎ براي‌‏‎ قطري‌ها‏‎ آن‌كه‌‏‎
ورود‏‎ با‏‎ قطر‏‎ دروازه‌‏‎ قفل‌‏‎ سرانجام‌‏‎.‎بودند‏‎ كرده‌‏‎ خود‏‎ دوندگي‌‏‎
مزد‏‎ پاياني‌‏‎ دقايق‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ گشوده‌‏‎ نكونام‌‏‎ جواد‏‎
در‏‎ قهرماني‌‏‎ كورس‌‏‎ در‏‎ امتياز‏‎ كسب 4‏‎ با‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ برتري‌‏‎
.بماند‏‎ باقي‌‏‎ فلسطين‌‏‎ و‏‎ كويت‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ با‏‎ رقابت‌‏‎


آموزش‌بانوان‌فوتبال‌ايران‌باحضور‏‎
مدرس‌اسپانيايي‌‏‎


نفر‏‎ كرد16‏‎ اعلام‌‏‎ بانوان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ انجمن‌‏‎ رئيس‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
مربيگري‌‏‎ كلاس‌هاي‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ بانوان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ زبده‌‏‎ مربيان‌‏‎ از‏‎
خواهند‏‎ شركت‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ برگزار‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎
.كرد‏‎
خاوير‏‎)‎)‎ مدرسي‌‏‎ به‌‏‎ كلاس‌ها‏‎ اين‌‏‎:گفت‌‏‎ ديروز‏‎ ((سپنجي‌‏‎ خديجه‌‏‎))
برگزار‏‎ اصفهان‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ شهرهاي‌‏‎ در‏‎ اسپانيا‏‎ از‏‎ ((‎لوزالو‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎
در‏‎ روز‏‎ مدت‌ 5‏‎ به‌‏‎ امروز‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ كلاس‌‏‎ نخستين‌‏‎ در‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
تا‏‎ از 26‏‎ كه‌‏‎ كلاسي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ زن‌‏‎ مربي‌‏‎ مي‌شود ، 8‏‎ برگزار‏‎ تهران‌‏‎
نفر‏‎ مي‌شود ، 8‏‎ برگزار‏‎ اصفهان‌‏‎ در‏‎ جاري‌‏‎ ماه‌‏‎ فروردين‌‏‎ ‎‏‏30‏‎
.مي‌كنند‏‎ شركت‌‏‎ كشورمان‌‏‎ زن‌‏‎ مربيان‌‏‎ از‏‎ ديگر‏‎

كويت‌‏‎ مقابل‌‏‎ ايران‌‏‎ شمشيربازان‌‏‎ شكست‌‏‎


در‏‎ كويت‌‏‎ تيم‌‏‎ مقابل‌‏‎ شكست‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
غرب‏‎ بازيهاي‌‏‎ دوره‌‏‎ دومين‌‏‎ اپه‌‏‎ اسلحه‌‏‎ شمشيربازي‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎
.يافت‌‏‎ دست‌‏‎ نقره‌‏‎ مدال‌‏‎ به‌‏‎ آسيا‏‎
محمد‏‎ رضايي‌ ، ‏‎ فرهاد‏‎ از‏‎ متشكل‌‏‎ ايران‌‏‎ شمشيربازي‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
با‏‎ و‏‎ نزديك‌‏‎ و‏‎ فشرده‌‏‎ بازي‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ عسگري‌‏‎ فيض‌‏‎ سيامك‌‏‎ و‏‎ رضايي‌‏‎
اصلي‌‏‎ وقت‌‏‎ در‏‎.‎كرد‏‎ واگذار‏‎ كويت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ بازي‌‏‎ بر 44‏‎ نتيجه‌ 45‏‎
بر 44‏‎ تيم‌ 44‏‎ دو‏‎ شد ، ‏‎ برگزار‏‎ يرموك‌‏‎ سالن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎
دقيقه‌‏‎ يك‌‏‎ تيمها‏‎ نفرات‌‏‎ آخرين‌‏‎ به‌‏‎ مسابقه‌‏‎ داور‏‎ و‏‎ شدند‏‎ مساوي‌‏‎
يك‌‏‎ گرفتن‌‏‎ با‏‎ كويتي‌‏‎ بازيكن‌‏‎ العوضي‌‏‎ حمد‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ اضافي‌‏‎ وقت‌‏‎
اسلحه‌‏‎ قهرماني‌‏‎ مقام‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ تيم‌‏‎ رضايي‌‏‎ فرهاد‏‎ از‏‎ امتياز‏‎
.رساند‏‎ اپه‌‏‎

شد‏‎ داير‏‎ ميز‏‎ روي‌‏‎ تنيس‌‏‎ ويژه‌‏‎ باشگاه‌‏‎


ميز‏‎ روي‌‏‎ تنيس‌‏‎ ويژه‌‏‎ باشگاه‌‏‎ احتشام‌زاده‌ ، ‏‎ امير‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
.كرد‏‎ تاسيس‌‏‎ بيليارد‏‎ و‏‎
ميز‏‎ روي‌‏‎ تنيس‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ عضو‏‎ قرن‌ ، ‏‎ ربع‌‏‎ حدود‏‎ كه‌‏‎ احتشام‌زاده‌‏‎
كرده‌‏‎ كسب‏‎ كشور‏‎ ورزش‌‏‎ براي‌‏‎ بسيار‏‎ افتخارات‌‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ ايران‌‏‎
رشته‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ اول‌‏‎ طراز‏‎ مربيان‌‏‎ از‏‎ باشگاه‌‏‎ اداره‌‏‎ در‏‎ است‌ ، ‏‎
.مي‌كند‏‎ استفاده‌‏‎ ورزشي‌‏‎
خيابان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ خود‏‎ ورزشي‌‏‎ -‎آموزشي‌‏‎ مجموعه‌‏‎ در‏‎ احتشام‌زاده‌‏‎
و‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎ دارد ، براي‌‏‎ قرار‏‎ آرژانتين‌‏‎ ميدان‌‏‎ -‎الوند‏‎
.است‌‏‎ گرفته‌‏‎ نظر‏‎ در‏‎ امتيازهايي‌‏‎ دانشجويان‌‏‎

شد‏‎ آزاد‏‎ كرج‌‏‎ در‏‎ بيليارد‏‎ و‏‎ بولينگ‌‏‎ بازي‌‏‎


بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ بيليارد‏‎ و‏‎ بولينگ‌‏‎ هيات‌‏‎ رئيس‌‏‎:‎ ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
مجوز‏‎ صدور‏‎ ماهه‌ ، ‏‎ چهار‏‎ وقفه‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎:‎گفت‌‏‎ كرج‌‏‎ شهرستان‌‏‎
.شد‏‎ آزاد‏‎ شهرستان‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ بيليارد‏‎ و‏‎ بولينگ‌‏‎ باشگاه‌‏‎ تاسيس‌‏‎
توسط‏‎ صادره‌‏‎ بخشنامه‌‏‎ طبق‌‏‎ اجازه‌‏‎ اين‌‏‎:افزود‏‎ كربلايي‌‏‎ علي‌‏‎
وي‌‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ صادر‏‎ خاصي‌‏‎ شرايط‏‎ براساس‌‏‎ و‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎
سال‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ ورزشي‌‏‎ رشته‌‏‎ اين‌‏‎ فوق‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ تاسيس‌‏‎ مجوز‏‎:گفت‌‏‎
اعلام‌‏‎ ممنوع‌‏‎ گذشته‌‏‎ ماه‌‏‎ چهار‏‎ در‏‎ شد ، ‏‎ آغاز‏‎ كشور‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎
.بود‏‎ شده‌‏‎


Copyright 1996-2002 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.