شماره‌ 2911‏‎ ‎‏‏،‏‎Nov.28,2002 آذر1381 ، ‏‎ شنبه‌ 7‏‎ پنج‌‏‎
Front Page
Internal Politics
International
Industry
Economy
Water and Agriculture
Thought
Metropolitan
Life
Business
Stocks
Sports
World Sports
Science/Culture
Books
Policy Globe
Art World
Sport World
Culture World
Internal Politics
Life World
Economy World
Last Page
شد‏‎ جهان‌‏‎ برداري‌‏‎ وزنه‌‏‎ قهرمانان‌‏‎ قهرمان‌‏‎ رضازاده‌‏‎

!كرد‏‎ صعود‏‎ اما‏‎ باخت‌ ، ‏‎ استقلال‌‏‎

ايران‌‏‎ واليبال‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ ششم‌‏‎ هفته‌‏‎ آغاز‏‎ شب‏‎ فردا‏‎

بهمن‌ماه‌‏‎ فوتبال‌سوم‌‏‎ عمومي‌فدراسيون‌‏‎ مجمع‌‏‎
مي‌شود‏‎ تشكيل‌‏‎

ورزش‌‏‎ نگراني‌‏‎ تا‏‎ آمدم‌‏‎:طالقاني‌‏‎ محمدرضا‏‎
برسانم‌‏‎ حداقل‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ كشور‏‎ اول‌‏‎

شد‏‎ سوم‌‏‎ قطر‏‎ در‏‎ مدد‏‎ آقا‏‎ تيم‌‏‎

شد‏‎ جهان‌‏‎ برداري‌‏‎ وزنه‌‏‎ قهرمانان‌‏‎ قهرمان‌‏‎ رضازاده‌‏‎


ايستاد‏‎ سوم‌‏‎ سكوي‌‏‎ بر‏‎ ايران‌‏‎

ورشو‏‎ در‏‎ جهان‌‏‎ قهرماني‌‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎ پيكارهاي‌‏‎ دوره‌‏‎ دومين‌‏‎ و‏‎ هفتاد‏‎ در‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
.ايستاد‏‎ سوم‌‏‎ جاي‌‏‎ در‏‎ بلغارستان‌‏‎ و‏‎ چين‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ لهستان‌‏‎
رفتن‌‏‎ صحنه‌‏‎ روي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ رقابت‌ها‏‎ اين‌‏‎ آخر‏‎ روز‏‎ در‏‎ را‏‎ اميدهايش‌‏‎ همه‌‏‎ ايران‌‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎ تيم‌‏‎
در‏‎.‎كند‏‎ دفاع‌‏‎ سيدني‌‏‎ المپيك‌‏‎ در‏‎ خويش‌‏‎ موقعيت‌‏‎ از‏‎ بتواند‏‎ بلكه‌‏‎ تا‏‎ مي‌كرد‏‎ جستجو‏‎ رضازاده‌‏‎ حسين‌‏‎
و‏‎ اراده‌‏‎ سايه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ گذاشت‌‏‎ سخت‌‏‎ رقابتي‌‏‎ در‏‎ گام‌‏‎ آشنايش‌‏‎ حريفان‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ رضازاده‌‏‎ وضعيتي‌‏‎ چنين‌‏‎
و‏‎ جهان‌‏‎ مرد‏‎ قدرتمندترين‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ هم‌‏‎ ناب‏‎ طلاي‌‏‎ مدال‌‏‎ سه‌‏‎ با‏‎ مثال‌زدني‌اش‌‏‎ توانايي‌‏‎
بزرگان‌‏‎ جمع‌‏‎ در‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ طلا‏‎ مدال‌‏‎ سه‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ هم‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ برگزيده‌‏‎ پيكارها‏‎ اين‌‏‎ ورزشكار‏‎ بهترين‌‏‎
.داد‏‎ قرار‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎ دنياي‌‏‎
مدال‌ها‏‎ توزيع‌‏‎ در‏‎ سوم‌‏‎ مقام‌‏‎ كسب‏‎
از‏‎ وزنه‌بردار‏‎ شركت‌ 198‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ مردان‌‏‎ قهرماني‌‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎ مسابقات‌‏‎ دوره‌‏‎ دومين‌‏‎ و‏‎ هفتاد‏‎
به‌‏‎ شب‏‎ سه‌شنبه‌‏‎ داشت‌ ، ‏‎ جريان‌‏‎ لهستان‌‏‎ ورشو‏‎ شهر‏‎ توروار‏‎ سالن‌‏‎ در‏‎ روز‏‎ به‌مدت‌ 8‏‎ جهان‌‏‎ كشور‏‎ ‎‏‏51‏‎
و‏‎ چين‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ مسابقات‌‏‎ اين‌‏‎ مدال‌هاي‌‏‎ توزيع‌‏‎ جدول‌‏‎ در‏‎ و‏‎ رسيد‏‎ پايان‌‏‎
.گرفت‌‏‎ جاي‌‏‎ سوم‌‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ بلغارستان‌‏‎
"رضازاده‌‏‎ حسين‌‏‎" توسط‏‎ طلا‏‎ مدال‌‏‎ صاحب 3‏‎ مسابقات‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كشورمان‌‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎ ملي‌پوشان‌‏‎
.شدند‏‎ مدال‌‏‎ يك‌‏‎ "باقري‌‏‎ كوروش‌‏‎" و‏‎ (مدال‌‏‎ ‎‏‏2‏‎)‎ "برخواه‌‏‎ محمدحسين‌‏‎" به‌وسيله‌‏‎ برنز‏‎ و 3‏‎
تيمي‌‏‎ رده‌بندي‌‏‎ در‏‎ هفتم‌‏‎
در‏‎ بود ، ‏‎ كرده‌‏‎ شركت‌‏‎ رقابتها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ وزنه‌بردار‏‎ با 8‏‎ كه‌‏‎ كشورمان‌‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
.گرفت‌‏‎ جاي‌‏‎ هفتم‌‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ امتياز‏‎ كسب 8‏/305‏‎ با‏‎ تيمي‌‏‎ رده‌بندي‌‏‎
تركيه‌‏‎ و‏‎ بلغارستان‌‏‎ تيمهاي‌‏‎ ايستاد ، ‏‎ نخست‌‏‎ سكوي‌‏‎ بر‏‎ امتياز‏‎ كسب 8‏/484‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ چين‌‏‎ تيم‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
تيمهاي‌‏‎.‎كردند‏‎ كسب‏‎ را‏‎ سوم‌‏‎ و‏‎ دوم‌‏‎ عناوين‌‏‎ امتياز‏‎ و 7‏/410‏‎ با8‏/482‏‎ ترتيب‏‎ به‌‏‎
رده‌هاي‌‏‎ امتياز‏‎ و 7‏/344‏‎ ‎‏‏، 7‏/344‏‎ با8‏/372‏‎ ترتيب‏‎ به‌‏‎ اوكراين‌‏‎ و‏‎ روسيه‌‏‎ لهستان‌ ، ‏‎
آذربايجان‌ ، ‏‎ يونان‌ ، ‏‎ روماني‌ ، ‏‎ ژاپن‌ ، ‏‎ اسپانيا ، ‏‎ تيمهاي‌‏‎كردند‏‎ خود‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ را‏‎ ششم‌‏‎ تا‏‎ چهارم‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ يونان‌‏‎ تيم‌‏‎.‎آوردند‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ پانزدهم‌‏‎ تا‏‎ هشتم‌‏‎ عناوين‌‏‎ بيلوروسي‌‏‎ و‏‎ فرانسه‌‏‎ آلمان‌ ، ‏‎
جاي‌‏‎ يازدهم‌‏‎ مكان‌‏‎ در‏‎ مسابقات‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ بود‏‎ ايستاده‌‏‎ نخست‌‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ سيدني‌‏‎ المپيك‌ 2000‏‎ بازيهاي‌‏‎
.گرفت‌‏‎
كرد‏‎ عمل‌‏‎ وعده‌اش‌‏‎ به‌‏‎ رضازاده‌‏‎
تركيه‌‏‎ آنتالياي‌‏‎ در‏‎ رقابت‌ها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ پيش‌‏‎ سال‌‏‎ كه‌‏‎ سيدني‌‏‎ المپيك‌‏‎ قهرمان‌‏‎ رضازاده‌‏‎ حسين‌‏‎
مدال‌‏‎ سه‌‏‎ كسب‏‎ ضمن‌‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ وعده‌‏‎ كيلوگرم‌‏‎ اضافه‌ 105‏‎ به‌‏‎ دسته‌‏‎ پيكارهاي‌‏‎ شروع‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ بود ، ‏‎ غايب‏‎
با‏‎ و‏‎ كرد‏‎ عمل‌‏‎ خويش‌‏‎ وعده‌‏‎ به‌‏‎ ورشو‏‎ در‏‎ رضازاده‌‏‎.‎گذاشت‌‏‎ خواهد‏‎ برجا‏‎ خود‏‎ از‏‎ جديدي‌‏‎ ركورد‏‎ طلا‏‎
براي‌‏‎ تازه‌اي‌‏‎ ركورد‏‎ بلغارستان‌‏‎ و‏‎ آمريكا‏‎ آلمان‌ ، ‏‎ روسيه‌ ، ‏‎ از‏‎ قدرتمند‏‎ حريفان‌‏‎ گذاشتن‌‏‎ سر‏‎ پشت‌‏‎
بود‏‎ قادر‏‎ كشورمان‌‏‎ محجوب‏‎ قهرمان‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آن‌‏‎ بر‏‎ اعتقاد‏‎ را‏‎ خيلي‌ها‏‎.كرد‏‎ خلق‌‏‎ دسته‌‏‎ اين‌‏‎
همين‌‏‎ با‏‎ تا‏‎ داد‏‎ ترجيح‌‏‎ او‏‎ اما‏‎.‎درآورد‏‎ پرواز‏‎ به‌‏‎ دستانش‌‏‎ روي‌‏‎ بر‏‎ هم‌‏‎ سنگين‌تري‌‏‎ وزنه‌هاي‌‏‎
.دهد‏‎ خاتمه‌‏‎ خود‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ ركورد‏‎

!كرد‏‎ صعود‏‎ اما‏‎ باخت‌ ، ‏‎ استقلال‌‏‎


آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ جام‌‏‎ سوپر‏‎

يك‌‏‎ ايران‌‏‎ استقلال‌‏‎ -ازبكستان‌ 2‏‎ نفتچي‌‏‎
.استقلال‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‏‏25‏‎)‎ اكبري‌‏‎ يدالله‌‏‎ و‏‎ نفتچي‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏52‏‎)‎ اساكف‌‏‎ اميد‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎‏‏48‏‎) ني‌‏‎ سرگئي‌‏‎:گل‌ها‏‎
(امارات‌‏‎)‎ محمدالمرزوقي‌‏‎:‎داور‏‎
هاشمي‌نسب ، ‏‎ مهدي‌‏‎ پاشازاده‌ ، ‏‎ مهدي‌‏‎ خرمگاه‌ ، ‏‎ محمد‏‎ طباطبايي‌ ، ‏‎ هادي‌‏‎:استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ اسامي‌‏‎
فكري‌ ، ‏‎ محمود‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎‎‏‏46‏‎)‎ كريملو‏‎ فيض‌‏‎ احمد‏‎) واحدي‌‏‎ نيكبخت‌‏‎ عليرضا‏‎ مجيدي‌ ، ‏‎ فرزاد‏‎ اكبري‌ ، ‏‎ يدالله‌‏‎
.مومن‌زاده‌‏‎ احمد‏‎ و‏‎ (‎اكبرپور 46‏‎ عليرضا‏‎) سامره‌‏‎ علي‌‏‎ دين‌محمدي‌ ، ‏‎ سيروس‌‏‎
فوتبال‌‏‎ قاره‌‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ حالا‏‎ بوسان‌‏‎ آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ قهرماني‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
بر‏‎ دو‏‎ شكست‌‏‎رساند‏‎ شانزدهم‌‏‎ يك‌‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ كشورمان‌‏‎ نماينده‌‏‎ بعنوان‌‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ زده‌ ، ‏‎
.گريخت‌‏‎ شدن‌‏‎ حذف‌‏‎ از‏‎ زد‏‎ اكبري‌‏‎ يدالله‌‏‎ كه‌‏‎ گلي‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎ واقع‌‏‎ در‏‎ شد‏‎ صعود‏‎ عامل‌‏‎ يك‌‏‎
به‌‏‎ حريف‌‏‎ خانه‌‏‎ در‏‎ زده‌‏‎ گل‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ دو‏‎ بر‏‎ دو‏‎ را‏‎ نهايي‌‏‎ نتيجه‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ صفر‏‎ بر‏‎ يك‌‏‎ پيروزي‌‏‎
با‏‎ استقلال‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ واقعيت‌‏‎ يك‌‏‎ اين‌‏‎ نكرد ، ‏‎ بازي‌‏‎ خوب‏‎ فرغانه‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎رسيد‏‎ استقلال‌‏‎ داد‏‎
واقعي‌‏‎ استقلال‌‏‎ يك‌‏‎ حد‏‎ در‏‎ نتوانسته‌‏‎ هنوز‏‎ مي‌دهد‏‎ كخ‌‏‎ كه‌‏‎ تازه‌اي‌‏‎ درسهاي‌‏‎ و‏‎ منظم‌‏‎ تمرينات‌‏‎ وجود‏‎
با‏‎ و‏‎ چهره‌‏‎ پر‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مشكلاتي‌‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ درون‌‏‎ در‏‎ حتما‏‎.دهد‏‎ نشان‌‏‎ را‏‎ خود‏‎
خود‏‎ واقعي‌‏‎ اندازه‌هاي‌‏‎ در‏‎ اگر‏‎ استقلال‌‏‎.دهد‏‎ انجام‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ معمولي‌‏‎ بازي‌‏‎ نمي‌تواند‏‎ پشتوانه‌‏‎
آغاز‏‎ اشتها‏‎ با‏‎ را‏‎ اول‌‏‎ نيمه‌‏‎ استقلال‌‏‎ببرد‏‎ حريف‌‏‎ از‏‎ نيز‏‎ را‏‎ فرغانه‌‏‎ در‏‎ بازي‌‏‎ مي‌توانست‌‏‎ بود‏‎
مي‌شد‏‎ پي‌ريزي‌‏‎ طولي‌‏‎ خطهاي‌‏‎ روي‌‏‎ از‏‎ بيشتر‏‎ استقلال‌‏‎ حملات‌‏‎ نداشت‌ ، ‏‎ تداوم‌‏‎ تاكتيك‌‏‎ اين‌‏‎ اما‏‎ كرد ، ‏‎
به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ استقلال‌‏‎ هافبكهاي‌‏‎ شرايط‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌شد‏‎ ختم‌‏‎ توپهاي‌بلند‏‎ ارسال‌‏‎ به‌‏‎ نهايت‌‏‎ در‏‎ و‏‎
حملات‌‏‎ همين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ روي‌‏‎.‎ببرند‏‎ بهره‌‏‎ سوم‌‏‎ ضربه‌هاي‌‏‎ از‏‎ تا‏‎ مي‌رساندند‏‎ حريف‌‏‎ جريمه‌‏‎ محوطه‌‏‎ پشت‌‏‎
استقلال‌‏‎.‎بزند‏‎ گل‌‏‎ استقلال‌‏‎ براي‌‏‎ بازي‌‏‎ دقيقه‌ 25‏‎ در‏‎ شد‏‎ موفق‌‏‎ اكبري‌‏‎ يدالله‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ ارسالها‏‎ و‏‎
.دادند‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ را‏‎ عالي‌‏‎ موقعيت‌‏‎ دو‏‎ بي‌دقت‌‏‎ نفتچي‌هاي‌‏‎ و‏‎ سپرد‏‎ حريف‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ بازي‌‏‎ دقيقه‌ 35‏‎ از‏‎
استقلال‌‏‎ براي‌‏‎ صعود‏‎ اطمينان‌‏‎ ضريب‏‎ تا‏‎ رسيد‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ استقلال‌‏‎ سود‏‎ به‌‏‎ گل‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ اول‌‏‎ نيمه‌‏‎
كرد‏‎ هديه‌‏‎ حريف‌‏‎ به‌‏‎ گل‌‏‎ يك‌‏‎ بازي‌‏‎ سوم‌‏‎ دقيقه‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ اول‌‏‎ نيمه‌‏‎ شروع‌‏‎ برخلاف‌‏‎ اما‏‎ شود ، ‏‎ بيشتر‏‎
شود ، ‏‎ خارج‌‏‎ استقلال‌‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ بازي‌‏‎ شيرازه‌‏‎ تا‏‎ شد‏‎ باعث‌‏‎ اين‌‏‎.‎شود‏‎ كشيده‌‏‎ تساوي‌‏‎ به‌‏‎ نتيجه‌‏‎ تا‏‎
را‏‎ خود‏‎ دوم‌‏‎ گل‌‏‎ بازي‌‏‎ دقيقه‌ 53‏‎ در‏‎ و‏‎ افزود‏‎ خود‏‎ حملات‌‏‎ شدت‌‏‎ بر‏‎ ديد‏‎ ضعيف‌‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎ كه‌‏‎ حريف‌‏‎
اين‌‏‎ ريخته‌‏‎ بهم‌‏‎ و‏‎ آشفته‌‏‎ استقلال‌‏‎ دفاع‌‏‎.‎كرد‏‎ دنبال‌‏‎ را‏‎ بازي‌‏‎ تهاجمي‌تر‏‎ شيوه‌اي‌‏‎ با‏‎ و‏‎ زد‏‎ نيز‏‎
با‏‎ نفتچي‌‏‎ مهاجمان‌‏‎ اما‏‎ يابند ، ‏‎ دست‌‏‎ بيشتري‌‏‎ گلهاي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌داد‏‎ نفتچي‌‏‎ مهاجمان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ امكان‌‏‎
بازي‌‏‎ اواخر‏‎ در‏‎ نفتچي‌‏‎.‎فرستادند‏‎ خارج‌‏‎ به‌‏‎ استقلال‌‏‎ دروازه‌‏‎ كنار‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ ضربه‌هاي‌‏‎ بي‌دقتي‌‏‎
سوت‌‏‎ صداي‌‏‎ و‏‎ داور‏‎ دستهاي‌‏‎ اما‏‎ كرد ، ‏‎ تبديل‌‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ شدوتاجيف‌‏‎ عالي‌‏‎ موقعيت‌‏‎ يك‌‏‎ صاحب‏‎
مهاجم‌‏‎ كه‌‏‎ ضربه‌اي‌‏‎ زدن‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ ميدان‌‏‎ اين‌‏‎ داور‏‎ كرد ، ‏‎ تبديل‌‏‎ ياس‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ نفتچي‌ها‏‎ شوق‌‏‎ او‏‎
رسيد‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ نفتچي‌‏‎ سود‏‎ به‌‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ دو‏‎ نتيجه‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ نهايت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كرد‏‎ خطا‏‎ اعلام‌‏‎ زد‏‎ نفتچي‌‏‎
.كرد‏‎ صعود‏‎ شانزدهم‌‏‎ يك‌‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎ خوش‌شانسي‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎

واليبال‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ ششم‌‏‎ هفته‌‏‎ آغاز‏‎ شب‏‎ فردا‏‎
ايران‌‏‎


پنج‌‏‎ انجام‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ واليبال‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ ششم‌‏‎ هفته‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
آغاز‏‎ شب‏‎ فردا‏‎ است‌‏‎ شهرستاني‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ سهم‌‏‎ بازي‌‏‎ پنج‌‏‎ از‏‎ بازي‌‏‎ چهار‏‎ ميزباني‌‏‎ بار‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ ديدار‏‎
فرصتي‌‏‎ همين‌‏‎ و‏‎ روبروست‌‏‎ استراحت‌‏‎ قرعه‌‏‎ با‏‎ بازيها‏‎ اين‌‏‎ صدرنشين‌‏‎ پيكان‌‏‎ هفته‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎مي‌شود‏‎
بر‏‎ و‏‎ شود‏‎ برابر‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ خود‏‎ پنجم‌‏‎ بازي‌‏‎ انجام‌‏‎ با‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ رقيب‏‎ نزديك‌ترين‌‏‎ صنام‌‏‎ تا‏‎ است‌‏‎
.بيفزايد‏‎ رقابت‌ها‏‎ اين‌‏‎ داغ‌‏‎ كوره‌‏‎ گرمي‌‏‎
: است‌‏‎ زير‏‎ شرح‌‏‎ به‌‏‎ فوق‌‏‎ ديدارهاي‌‏‎ ناظران‌‏‎ و‏‎ داوران‌‏‎ اسامي‌‏‎
‎‏‏81‏‎/‎‏‏09‏‎/جمعه‌08‏‎
ميزبان‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ نام‌‏‎ و‏‎ ‎‏‏19برگزارمي‌شود‏‎/درساعت‌30‏‎ ديدارها‏‎ اين‌‏‎ تمامي‌‏‎)
(است‌‏‎ آمده‌‏‎ نخست‌‏‎
شيروان‌‏‎ قند‏‎ با‏‎ آذين‌‏‎ سايپا‏‎ *
درخشنده‌‏‎ سعيد‏‎: ناظر‏‎ و‏‎ صداقت‌‏‎: دوم‌‏‎ داور‏‎ ‎‏‏،‏‎ صباغ‌‏‎:‎ اول‌‏‎ داور‏‎
علي‌‏‎:‎دوم‌‏‎ داور‏‎ پوركاشيان‌ ، ‏‎ حسين‌‏‎:‎ اول‌‏‎ داور‏‎ تهران‌‏‎ پاس‌‏‎ با‏‎ نور‏‎ نارنجستان‌‏‎ *
نفر‏‎ كاظم‌‏‎:‎ ناظر‏‎ نژاد ، ‏‎
تهران‌‏‎ برق‌‏‎ با‏‎ گنبد‏‎ نئوپان‌‏‎ *
كشفي‌‏‎ محمود‏‎:‎ ناظر‏‎ و‏‎ انصاري‌‏‎ نادر‏‎: دوم‌‏‎ داور‏‎ ‎‏‏،‏‎ شفقي‌‏‎ حسين‌‏‎: اول‌‏‎ داور‏‎
ارجمندي‌‏‎:‎دوم‌‏‎ داور‏‎ ‎‏‏،‏‎ شاهميري‌‏‎ فرهاد‏‎: اول‌‏‎ داور‏‎ تهران‌‏‎ صنام‌‏‎ با‏‎ اروميه‌‏‎ سو‏‎ سمن‌‏‎ *
حداد‏‎ محمود‏‎:‎ناظر‏‎ و‏‎
: دوم‌‏‎ داور‏‎ راهجرديان‌ ، ‏‎ حميد‏‎:‎ اول‌‏‎ داور‏‎ اصفهان‌‏‎ آهن‌‏‎ ذوب‏‎ با‏‎ اهواز‏‎ لوله‌سازي‌‏‎ *
.خوشدل‌‏‎:‎ ناظر‏‎ و‏‎ يگانه‌مجد‏‎ خليل‌‏‎

بهمن‌ماه‌‏‎ فوتبال‌سوم‌‏‎ عمومي‌فدراسيون‌‏‎ مجمع‌‏‎
مي‌شود‏‎ تشكيل‌‏‎


با‏‎ جاري‌‏‎ سال‌‏‎ بهمن‌ماه‌‏‎ سوم‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رياست‌‏‎ انتخاب‏‎ عمومي‌‏‎ مجمع‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ تشكيل‌‏‎ تربيت‌بدني‌‏‎ سازمان‌‏‎ فدراسيون‌هاي‌‏‎ امور‏‎ و‏‎ ورزشي‌‏‎ معاون‌‏‎ "كفاشيان‌‏‎" هماهنگي‌‏‎
ثبت‌نام‌‏‎ تاريخ‌‏‎ و‏‎ نحوه‌‏‎:افزود‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ مدير‏‎ "يونچي‌‏‎ پرستو‏‎"
.شد‏‎ خواهد‏‎ اعلام‌‏‎ متعاقبا‏‎ فدراسيون‌‏‎ اين‌‏‎ كانديداهاي‌‏‎
مجلس‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ مردم‌‏‎ نماينده‌‏‎ و‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ پيشين‌‏‎ رئيس‌‏‎ "فراهاني‌‏‎ صفايي‌‏‎ محسن‌‏‎"
تقديم‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ استعفاي‌‏‎ كره‌جنوبي‌‏‎ بوسان‌‏‎ آسيايي‌ 2002‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ آغاز‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎
.گرفت‌‏‎ قرار‏‎ "مهرعليزاده‌‏‎ محسن‌‏‎" مهندس‌‏‎ موافقت‌‏‎ مورد‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ تربيت‌بدني‌‏‎ سازمان‌‏‎ رياست‌‏‎
.مي‌شود‏‎ اداره‌‏‎ "دادكان‌‏‎ محمد‏‎" سرپرستي‌‏‎ با‏‎ هم‌اكنون‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎

ورزش‌‏‎ نگراني‌‏‎ تا‏‎ آمدم‌‏‎:طالقاني‌‏‎ محمدرضا‏‎
برسانم‌‏‎ حداقل‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ كشور‏‎ اول‌‏‎


سال‌‏‎ چهار‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ سه‌شنبه‌‏‎ روز‏‎ كه‌‏‎ كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ سرپرست‌‏‎ طالقاني‌‏‎ محمدرضا‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
خدمت‌‏‎ كشتي‌‏‎ به‌‏‎ مي‌خواهد‏‎ كس‌‏‎ هر‏‎:‎كرد‏‎ اعلام‌‏‎ گرفت‌‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ مجددا‏‎ را‏‎ كشور‏‎ اول‌‏‎ ورزش‌‏‎ امور‏‎ زمام‌‏‎
.بسم‌الله‌‏‎ بماند ، ‏‎ افتخارآفرين‌‏‎ همچنان‌‏‎ مدال‌آور‏‎ و‏‎ اصيل‌‏‎ ورزش‌‏‎ اين‌‏‎ تا‏‎ كند‏‎
شايد‏‎ كردم‌ ، ‏‎ احساس‌‏‎ چون‌‏‎ برگشتم‌‏‎ كشتي‌‏‎ آغوش‌‏‎ به‌‏‎ دارم‌‏‎ كه‌‏‎ مشكلاتي‌‏‎ تمام‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎
جهان‌‏‎ در‏‎ ورزش‌‏‎ اين‌‏‎ دوباره‌‏‎ افتخارآفريني‌‏‎ زمينه‌‏‎ ناچيز‏‎ مقدار‏‎ به‌‏‎ حتي‌‏‎ كنوني‌‏‎ شرايط‏‎ در‏‎ بتوانم‌‏‎
فن‌‏‎ اهل‌‏‎ و‏‎ قهرمانان‌‏‎ پيشكسوتان‌ ، ‏‎ همه‌‏‎ سوي‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ همكاري‌‏‎ دست‌‏‎ راستا‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كنم‌ ، ‏‎ فراهم‌‏‎ را‏‎
.مي‌كنم‌‏‎ دراز‏‎
تا‏‎ بازگشته‌ام‌‏‎ نيستم‌ ، ‏‎ حاشيه‌اي‌‏‎ مسائل‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ در‏‎ من‌‏‎:كرد‏‎ خاطرنشان‌‏‎ وي‌‏‎
ورزش‌‏‎ نگراني‌هاي‌‏‎ جمعي‌‏‎ دسته‌‏‎ حركت‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ و‏‎ كنم‌‏‎ جمع‌‏‎ هم‌‏‎ دور‏‎ را‏‎ كشتي‌‏‎ دلسوختگان‌‏‎ و‏‎ پيشكسوتان‌‏‎
.برسانم‌‏‎ حداقل‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ كشور‏‎ اول‌‏‎

شد‏‎ سوم‌‏‎ قطر‏‎ در‏‎ مدد‏‎ آقا‏‎ تيم‌‏‎


مقام‌‏‎ به‌‏‎ سه‌شنبه‌‏‎ روز‏‎ "نوعي‌‏‎ مدد‏‎ رسول‌‏‎" نام‌‏‎ تحت‌‏‎ تهران‌‏‎ منتخب‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
كه‌‏‎ بازيها‏‎ اين‌‏‎ بندي‌‏‎ ديداررده‌‏‎.‎يافت‌‏‎ دست‌‏‎ قطر‏‎ "صغر‏‎ صالح‌‏‎" جام‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ سوم‌‏‎
برتري‌ 4‏‎ با‏‎ شد ، ‏‎ برگزار‏‎ قطر‏‎ الدوحه‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ قطري‌‏‎ و‏‎ ايراني‌‏‎ تماشاگر‏‎ هزار‏‎ پنج‌‏‎ حضور‏‎ در‏‎
.يافت‌‏‎ پايان‌‏‎ قطر‏‎ الشمال‌‏‎ تيم‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ منتخب‏‎ تيم‌‏‎ بر 2‏‎
و‏‎ سرتيپي‌‏‎ اردلان‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎‎‏‏2گل‌‏‎)‎ مذهب‏‎ قوي‌‏‎ شهروز‏‎ توسط‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ منتخب‏‎ تيم‌‏‎ گلهاي‌‏‎
.رسيدند‏‎ ثمر‏‎ به‌‏‎ يزداني‌‏‎ عليرضا‏‎
.بود‏‎ يافته‌‏‎ خاتمه‌‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ يك‌‏‎ تساوي‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ اول‌‏‎ نيمه‌‏‎
و‏‎ زده‌‏‎ گل‌‏‎ و 22‏‎ تساوي‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ پيروزي‌‏‎ با 4‏‎ و‏‎ باخت‌‏‎ بدون‌‏‎ مسابقات‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ منتخب‏‎ تيم‌‏‎
.شد‏‎ نايل‌‏‎ سوم‌‏‎ مقام‌‏‎ خورده‌به‌‏‎ ‎‏‏5گل‌‏‎
.شد‏‎ برگزار‏‎ تيم‌‏‎ شركت‌ 2‏‎ با‏‎ مسابقات‌‏‎ اين‌‏‎


Copyright 1996-2002 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.