سه شنبه ۸ ارديبهشت ۱۳۸۳ - سال يازدهم - شماره ۳۳۶۱ - Apr 27, 2004
ناكامي در برابر موناكو
پايان  كار رانيه ري  در چلسي  خواهد بود
005484.jpg
گروه ورزشي:تكليف  قطعي  آينده  شغلي  سرمربي  ايتاليايي  چلسي  تا ۹ روز ديگر مشخص  خواهدشد.باتوجه  به ناكامي ديروز شاگردان  رانيه ري  در برابر راه  راه  پوشان  نيوكاسل  چهارشنبه  پنجم  مه  (۱۶ ارديبهشت ) روزي  سرنوشت  ساز براي  سرمربي  خبرساز چلسي خواهد بود.نمايش  ضعيف  چلسي  در برابر نيوكاسل  نشانگر تزلزل  و عدم  كارآيــي تيمي بود كه  در آغاز اين  فصــل  بيشتر از همه  باشگاه هاي  جهان  براي  جــذب ستارگان  بزرگ  هزينه  كرده  است .از شش  روز پيش  و با شكست  سنگين  سه  بر يك  چلسي  در برابر تيم  ده  نفره موناكو موج  انتقادهاي  رسانه هاي  خبري  انگليس  عليه  سرمربي  چلسي  افزايش يافته  است .
رسانه هاي  مختلف  انگليسي  از جمله  هفته  نامه  ساندي  تايمز چاپ  لندن  ازرانيه ري  با عنوان  يك  قمارباز ياد كرده اند كه  با حماقت  و محاسبه  غلطش  همه چيز را از دست  داده  است .

ورزش جهان
اجتماعي
اقتصادي
خارجي
سياسي
شهري
ورزش
صفحه آخر
همشهري ضميمه
بازارچه همشهري
همشهري ايرانشهر
|  اجتماعي   |   اقتصادي   |   خارجي   |   سياسي   |   شهري   |   ورزش   |   ورزش جهان   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |