چهارشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۸۳ - سال سيزدهم - شماره ۳۶۳۵ - Feb 9, 2005
وزيررفاه خبر داد:
سهم گروه هاي نيازمند از يارانه ها بيشتر شد
000177.jpg
ايسنا:وزير رفاه و تأمين اجتماعي گفت با توجه به محدوديت منابع، هدفمندي يارانه ها مستلزم اختصاص آنها تنها به گروههاي كم درآمد جامعه است.
شريف زادگان ديروز با تأكيد بر اين كه يارانه وسيله اي براي توانمندسازي جامعه و كاهش فقر و آسيبهاي اجتماعي است، تصريح كرد: اين درحاليست كه طي سالهاي گذشته توزيع يارانه بين همه اقشار جامعه بطور يكسان صورت گرفته و گروههاي غيرمحتاج به ميزان ساير گروهها از يارانه ها بهره مند شده اند.
وي افزود: روش نادرست توزيع يارانه در حال حاضر باعث شده دهكهاي پايين درآمدي  ۴۱ برابر كمتر از دهكهاي بالاي درآمدي از يارانه بنزين،  ۳۳ برابر كمتر از يارانه گازوئيل و يك و ۸ دهم برابر كمتر از نفت سفيد، ۴ و نيم برابر كمتر از گاز، ۳ و ۷ دهم برابر كمتر از برق، ۲ و يك دهم برابر روغنهاي نباتي، يك و ۷ دهم برابر قند، ۴ و نيم برابر دارو و در مجموع ۵ و۳۹ برابر كمتر از متوسط يارانه هاي گروههاي پردرآمد يارانه دريافت كنند.
شريف زادگان همچنين با اشاره به توزيع  ۱۲ هزار ميليارد تومان يارانه انرژي از طريق حاملهاي انرژي در سال جاري، افزود: در سال جاري يارانه كالاهاي اساسي  ۳ هزار و  ۹۶۷ ميليارد تومان و كمكهاي بلاعوض  ۸۸۳ ميليارد تومان بوده كه در بودجه سال  ۸۴ پيش بيني شده يارانه انرژي به  ۱۵ هزار ميليارد تومان، كالاهاي اساسي به  ۴ هزار و  ۳۳۰ ميليارد تومان و كمكهاي بلاعوض به يكهزار و  ۱۱۴ ميليارد تومان افزايش يابد.
شريف زادگان تصريح كرد: نسبت يارانه ها به بودجه تملك دارايي ها در حال حاضر ۳۹ و ۷ دهم درصد است كه سال آينده به ۴۱ و ۴ دهم درصد و در مجموع نسبت يارانه ها و كمكهاي بلاعوض از ۴۸ و ۵ درصد به معادل ۵۲ درصد بودجه كشور افزايش مي يابد.
وزير رفاه هدفمندي يارانه ها را منجر به صرفه جويي در منابع دانست و افزود: طبق قانون، مسئوليت برنامه ريزي و سياستگذاري يارانه ها بر عهده وزارت رفاه و شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي خواهد بود.
وي با اشاره به محدوديت ايجادشده از طريق قانون تثبيت قيمتها از سال آينده گفت: هدفمندي يارانه ها از وظايف دولت است؛ بنابراين بطور قطع اقدامات و سياستگذاريهايي در اين راستا انجام مي گيرد تا گروههاي محتاجتر از سهم يارانه ها بيشتر برخوردار شوند.
شريف زادگان در عين حال تصريح كرد: يارانه هاي بخش خدماتي همچون حمل و نقل عمومي كاهش نخواهد يافت.
وزير رفاه سپس به مقايسه وضعيت رفاه و عدالت اجتماعي در قبل و بعد از انقلاب اشاره كرد و گفت: بيمه هاي بازنشستگي از شموليت و پوشش  ۲۵ درصدي جمعيت جامعه در اوايل انقلاب به  ۶۳ درصد و بيمه هاي درماني از  ۲۵ تا  ۳۰ درصد به  ۹۴ درصد در حال حاضر رسيده است.
شريف زادگان همچنين در مورد بيمه روستاييان تصريح كرد: هم اكنون از  ۴ ميليون و  ۴۰۰ هزار خانوار روستايي،  ۳ ميليون و  ۵۰۰ خانوار از بيمه هاي اجتماعي بازنشستگي برخوردار نيستند كه پيش بيني شده با تاسيس صندوق بيمه روستاييان در سال آينده يك و نيم ميليون نفر  ۲۷۰ هزار خانوار و به تدريج ظرف  ۵ تا  ۱۰ سال آينده تمامي روستاييان از خدمات بيمه درماني و بازنشستگي برخوردار شوند.
وي محور برنامه هاي رفاه اجتماعي را «توانمندسازي اجتماع محور» خواند و گفت: در سال آينده  ۳ استان محروم شامل سيستان و بلوچستان، كرمان و هرمزگان به جاي دريافت حمايتهاي مستقيم از دولت از طريق كارآمدي و توانمندسازي، محروميت زدايي مي شوند.

بازتاب يك خبر
پيام هاي تبليغاتي مدارس فرهنگي و آموزشي است
گروه علمي  فرهنگي: به دنبال چاپ خبري با عنوان «حركت غيرفرهنگي در ۲۰۰ مدرسه تهران» در تاريخ ۲۲/۱۰/۸۳ روزنامه همشهري، روابط عمومي سازمان آموزش و پرورش شهر تهران، جوابيه اي را به دفتر روزنامه ارسال داشت كه عيناً در پي مي آيد:
درج گزارش روزنامه وزين همشهري در روز سه شنبه مورخ ۲۲/۱۰/۸۳ با عنوان «حركت غيرفرهنگي در ۲۰۰ مدرسه تهران» از سويي موجب خشنودي مسئولين نظام تعليم و تربيت و آموزش و پرورش شد زيرا نشان داد ارباب مطبوعات و خبرنگاران كه به حق ديده بانهاي خطوط مقدم عرصه دفاع از حقوق اجتماعي ملت هستند همان حساسيت ها و دغدغه هايي را نسبت به مسائل آموزش و پرورش دارند كه مسئولين و خدمتگزاران اين سازمان عظيم اجتماعي در خصوص آنها حساس هستند و از طرفي هم مايه تعجب بود زيرا در گزارش نكاتي وجود داشت كه به هيچ وجه صحيح نبودند و چندين بار در خصوص آن موارد اطلاع رساني شده بود.
طرح اجاره ديوار مدارس در تهران دقيقاً در راستاي اهداف آموزشي و پرورشي، بوده و منطبق با موازين قانوني و رعايت اصل قانونمداري تهيه شده است. آموزش و پرورش طبق دستور العمل ها، آيين نامه ها و موازين موجود حق ورود به تبليغات تجاري، بازرگاني و سياسي را ندارد و مشي اين وزارتخانه در طول سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز به خوبي مؤيد همين مطلب است. طرح مذكور نيز تنها براي انتقال پيام هاي آموزشي، پرورشي، اجتماعي و يا فرهنگي است كه سازگار و همسو با اهداف كلي آموزش و پرورش باشد؛ پيام هايي از قبيل نقش نگهداري صحيح اسكناس ها در جلوگيري از هدر رفتن بخشي از ثروت ملي، صرفه جويي در مصرف سوخت، صرفه جويي در مصرف آب، پيام هاي اجتماعي نهادهايي مانند نيروي انتظامي، قوه قضائيه، سازمان جوانان، سازمان تبليغات، پيام هاي زيست محيطي، پيام هاي بهداشتي و نظاير اينها در خصوص تبليغ اقلامي مانند چيپس و پفك مؤكداً اعلام مي شود، نه تنها طرح اين تبليغات در مدارس خلاف قانون بوده كه كاملاً در تضاد با اهداف اين قرارداد و برنامه هاي آموزش و پرورش است و تمامي پيام هاي ارائه شده به آموزش و پرورش تهران بايد به تأييد كارشناسان سازمان در كميته اطلاع رساني رسيده و پس از تأييد كتبي سازمان به مدارس ارسال شود. به هر حال، ضمن تشكر مجدد از دغدغه هاي ناشي از دلسوزي مسئولين محترم آن روزنامه به اطلاع مي رساند همان طور كه در گزارش هاي مورخ ۷/۱۰/۸۳ تحت عنوان «ديوارهاي اخلاقي» و مورخ ۲۷/۸/۸۳ تحت عنوان «مدارس صاحب ۸۰ درصد درآمد تبليغات ديواري خود مي شوند» آن روزنامه آمده، اجاره ديوارها صرفاً براي پيام هاي آموزشي، پرورشي و اجتماعي است و محتواي پيام ها نيز بايد به تأييد سازمان آموزش و پرورش تهران برسد و درآمد حاصل از آن نيز صرف بخش كوچكي از هزينه هاي سنگين مدارس مجري طرح خواهد شد.

جهاني شدن موجب گسترش بسياري
از بيماري ها شده است
ايرنا: دكتر «عليرضا مرندي » استاد دانشگاه،  ديروز  در سمينار «جهاني  شدن  و زن  مسلمان»  گفت  فرصتهاي  چشمگير تجاري  كه  پيامد پديده  جهاني  شدن  مي باشد، سبب  شيوع  و انتقال  فرامرزي  بسياري  از بيماري ها از جمله  ايدز شده  است .
وي  در مقاله اي  كه  تحت  عنوان  «جهاني  شدن  و سلامت  زنان» به  سمينار ارائه  كرد، افزود: پديده  جهاني  شدن  در قرن  حاضر منجر به  اين  شد كه  بسياري  از كشورهايي  كه  با هم  مشكلاتي  داشتند، با تمايل  يا بدون  تمايل ، اما به  دلائل  عديده  اقتصادي ، اجتماعي  و يا سياسي ، دور هم  جمع  شوند. اين  پزشك  در عين  حال ، افزود: پديده  جهاني  شدن  سبب  نگراني  از شيوع  سوء تغذيه ، كاهش  دسترسي  به  آب  سالم  و مراقبت هاي  بهداشتي ، مسكن ، آموزش  و اشتغال  جوانان  شده  است .
وي گفت : بر اساس  گزارش  سازمان  ملل  متحد، در هيچ  جامعه اي  زنان  از حقوق  مساوي  با مردان   برخوردار نيستند، لذا مسائلي  همچون  افزايش  فقر و تجربه  خشونت  و انواع  تبعيض ها و عدم  نفوذ آنان  در تصميم گيري ها كه  مي تواند، اثرات  منفي  بر مقوله  سلامت  بگذارد، در جامعه  زنان  بيشتر است .
مرندي  گفت : افسردگي   شديد در زنان  دو برابر مردان  است ، زيرا زنان  در مشاغلي  كه   مهارت  كمتري  دارند، از آزادي  و كنترل  كمتري  برخوردار هستند و اين  امر، بيشتر آنان  را در معرض  افسردگي  و اضطراب  قرار مي دهد.

جشنواره مطبوعات اسلامي تبلور نگاه جامعه به ارزش ها
فارس: دبير جشنواره مطبوعات اسلامي گفت: جشنواره مطبوعات اسلامي نگاه همدلانه جامعه به نشريات، مقالات اسلامي و ارزش هاي معنوي را نشان مي دهد. حسن طارمي راد همچنين گفت: در دومين جشنواره مطبوعات اسلامي بيش از يك هزار و ۲۰۰مقاله در ۱۴ بخش مورد بررسي قرار گرفت. دبير جشنواره مطبوعات اسلامي به انتشار بيش از ۶ هزار مقاله با موضوعات اسلامي در سال گذشته اشاره كرد و ادامه داد: با توجه به اين كه مقالات ارائه شده به جشنواره در دفاتر نشريات نيز گزينش شده است، با اطمينان مي توان گفت عمده مقالات مهم اين حوزه مورد بررسي قرار گرفتند.

۵۹۰ مدرسه در دهه فجر به بهره برداري رسيد
گروه علمي فرهنگي: معاون عمراني وزير آموزش و پرورش گفت: ۵۹۴ مدرسه با ۲ هزار و ۲۹۰ كلاس درس در ايام دهه فجر به بهره برداري رسيد.
سيد محمدعلي افشاني در گفت وگو با ايسنا افزود: از اين تعداد ۴۴۱ مدرسه با يكهزار و ۵۳۱ كلاس درس از محل اعتبارات دولتي احداث شدند. وي گفت: حدود ۴۰ مدرسه با ۲۸۸ كلاس نيز توسط خيرين ساخته شده است.
معاون عمراني وزير آموزش و پرورش شمار مدارس به بهره برداري رسيده در دهه فجر كه به صورت مشاركتي (دولت و خيرين) ساخته شده اند را ۱۱۳ مدرسه با ۴۷۱ كلاس درس اعلام و در ادامه تصريح كرد: تاكنون كمتر از ۴۰ درصد اعتبارات عمراني سال جاري تخصيص يافته و به همين دليل تعداد پروژه هاي به بهره برداري رسيده كمتر از حد انتظار است. وي با اشاره به اين كه ۷۲ هزار كلاس خطرآفرين در كشور وجود دارد، به ايسنا گفت: از اين تعداد ۴۰ هزار كلاس وضعيت بسيار نگران كننده اي دارند.
رئيس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور افزود: به منظور بازسازي و جايگزيني اين كلاس ها به ۳ هزار ميليارد تومان اعتبار نياز داريم.

موافقت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري
با احداث تله كابين طاق بستان
گروه علمي فرهنگي: كارشناسان بخش فني سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بر اساس محدوديت هاي مشخص شده در نقشه ۳۰ ساله حريم طاق بستان كه شامل عدم قطع درختان و عدم احداث تاسيسات سنگين مكانيكي در فاصله ۱۰۰ متري اين آثار ساساني مي شود، احداث تله كابين در فاصله ۴۵۰ متري طاق را بلامانع دانستند.
به گزارش ايسنا عليرضا انيسي، قائم مقام معاونت حفاظت فني سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، با اشاره به ارسال نقشه حريم طاق بستان از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان كرمانشاه، درباره تطبيق اين نقشه با نقشه طرح تله كابين گفت: در نقشه حريم طاق بستان اشاره اي به حريم منظري اثر نشده است. در اين نقشه تنها اشاره شده است كه در حريم اثر، امكان قطع درخت و احداث تاسيسات سنگين مكانيكي وجود ندارد. بر اساس اين نقشه و با بررسي هاي به عمل آمده از موقعيت جديد مسير عبور تله كابين از محدوده طاق بستان، احداث تله كابين در اين منطقه بلامانع تشخيص داده شد. وي گفت: با توجه به محصور شدن طاق بستان با درختان بلند و فاصله زياد تله كابين تا اين محوطه، امكان شكسته شدن حريم منظري اثر كه بيش از اين مطرح شده بود، وجود ندارد. قائم مقام معاون حفاظت فني سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تصريح كرد: اواخر سال گذشته، ساخت تله كابين در محدوده طاق بستان به دليل احتمال شكسته شدن حريم منظري آثار ساساني اين منطقه، متوقف شد. پس از گذشت حدود ۴ ماه از تهيه نقشه جديدي از مسير عبور تله كابين، كارشناسان بخش فني سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نظر موافق خود را نسبت به اين اقدام اعلام كردند.
انيسي در ادامه با اشاره به گذشت حدود ۳۰ سال از تهيه نقشه حريم طاق بستان و خدشه دار شدن بخش هاي مختلف آن، درباره تجديد نظر در اين نقشه گفت: از مسئولان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان كرمانشاه خواسته ايم تا نقشه جديد طاق بستان را ارايه دهند تا با در نظر گرفتن دخل و تصرفات صورت گرفته در حريم اين منطقه و در صورت نياز نسبت به اصلاح و تعديل آن با احترام به نظر و تفكر پيشينيان، اقدام شود. همچنين مسئولان اجراي تله كابين طاق بستان با اظهار بي اطلاعي از آخرين تصميم كارشناسان فني سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، از برگزاري جلسه اي با حضور مسئولان شهري كرمانشاه خبر دادند.

تشريح طرح ملي فوريت هاي پزشكي
پزشكان عمومي به پزشكان اورژانس تبديل مي شوند
000174.jpg
گروه اجتماعي: طرح ملي اورژانس كشور ۱۴ جزء مشخص دارد كه هر يك از اجزاء به طور كامل با استانداردهاي دنيا منطبق شده است.
رئيس اورژانس كشور روز گذشته در نشست مطبوعاتي به تشريح جزئيات اين طرح پرداخت و گفت: ارتقاي خدمات پزشكي، سيستماتيك كردن معيارهاي كيفي و بالا بردن سطح آموزش پرسنل اورژانس و سطح دانش عمومي در اين طرح ديده شده است.همچنين به گزارش ايسنا دكتر شهرام علمداري افزود: طرح اورژانس ملي را در قالب سازماني متصور شديم كه وظيفه اش در قبال ارائه خدمات اورژانس به مردم در چهارده جزء تعريف و انجام مي شود.
وي در اين باره هدايت و نظارت پزشكي گفت: بايد پزشكاني را تربيت كنيم كه بتوانند به صورت حرفه اي و تخصصي در كل سيستم اورژانس، نظارت داشته باشند يعني هم بر اورژانس پيش بيمارستاني هم اورژانس بيمارستاني و هم حوادث غيرمترقبه.
دكتر علمداري در اين باره اظهار كرد: در حال حاضر، ۸۰ درصد تنه پزشكي كشور را پزشكان عمومي تشكيل مي دهند كه ما به شدت در اورژانس كشور به آنها نياز داريم.
از اين رو، در طرح ملي در نظر داريم اين قشر را به «پزشكان اورژانس» تبديل كنيم. از طرفي پزشك اورژانس بايد به طور كامل مديريت را نيز آموزش ديده باشد.(مديريت زمان، حل مشكل، تعارض و ...). اين آموزش علاوه بر آموزش علم تخصصي اورژانس به آنها ارائه مي شود. علمداري در خصوص ورود ساير افراد به موضوع اورژانس گفت: نيروهاي پليس،  آتش نشان ها ، دانشگاهي ها  و حتي سربازان خدمت وظيفه را مي توان آموزش داد كه در حوادث ترافيكي و يا غيرمترقبه به ياري سيستم اورژانس كشور بيايند.
وي ادامه داد: همچنين در بخش آموزش تكنسين هاي فوريت هاي پزشكي مي بايست تمامي مراكز دانشگاهي استانها به صورت بومي - منطقه اي با كمترين انرژي  براي تربيت تكنسين هاي فوريت هاي پزشكي اقدام كنند.
رئيس اورژانس كشور درباره تقويت ناوگان اورژانس توضيح داد: هم اكنون اورژانس كشور به ۴ هزار دستگاه آمبولانس تجهيز شده و استاندارد در سراسر كشور نيازمند است؛ اين در حاليست كه تعداد آمبولانس هاي فعلي ۱۱۰۰ دستگاه است كه ۵۰ درصد آنها فرسوده و غيرقابل استفاده هستند.

اجتماعي
اقتصادي
دانش انفورماتيك
بـورس
حوادث
خارجي
سياسي
داخلي
شهري
ورزش
صفحه آخر
همشهري ضميمه
همشهري ايرانشهر
|  اجتماعي   |   اقتصادي   |   دانش انفورماتيك   |   بـورس   |   حوادث   |   خارجي   |   سياسي   |   داخلي   |  
|  شهري   |   ورزش   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |