يكشنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۸۴ - - ۳۶۹۸
بحران ازدواج با بيگانه
002115.jpg
اگر تا پيش از شروع جنگ عراق و آمريكا تنها اتباع افاغنه مرزهاي پناهندگي به ايران را گشودند زين پس معضل رشد اتباع عراقي و نفوذ آنها به ايران تهديد جديدي براي كشور محسوب مي شود
فاطمه خليل پور-«ثبت ازدواج زنان ايراني با اتباع بيگانه تسهيل مي شود.» ،«برنامه ريزي جامعي براي ساماندهي اتباع بيگانه در كشور وجود ندارد»، «ازدواج دختران مشهد با اتباع بيگانه به مرحله بحران رسيده است» و...
حاصل مخابره اخبار مربوط به وضعيت نابسامان اتباع بيگانه در ايران و نبود سيستم نظاره گر و تصميم ساز در اين خصوص نتيجه هشدار مسئولان و زنگ خطر بحران را در پي داشته است. آنچه به عنوان پديده پناهندگي و مهاجرپذيري در ايران مدنظر قرار مي گيرد نتيجه پررنگ شدن مردم حاشيه است، چرا كه آنها كه از مرزهاي فقر و سرزمين هاي كمبود عبور مي كنند و با اطراق در متن يك كشور به آهستگي وارد مجموعه شهري، اما از نوع حاشيه اي آن مي شوند، اين حركت نفوذي در زندگي مردم شهرنشين اثرگذار مي شود و شكل بحران به خود مي گيرد.
هشدار بحران
هرچند صديقه قنادي، رئيس مجمع بانوان عضو شوراهاي اسلامي مراكز استان هاي سراسر كشور يكسال پيش از بحران ازدواج دختران مشهد با اتباع بيگانه بويژه عراقي ها سخن گفت، اما عكس العمل در قبال پرداخت به چنين اتفاقي چند روز پيش مخابره شد. اين بار نيز يكي ديگر از اعضاي شوراي شهر استان خراسان از بحراني شدن چنين مبحثي خبر داد.
موضع گيري غلامرضا بصيري در قبال پرونده ازدواج دختران مشهدي با اتباع بيگانه، اما چند هفته پس از انتشار خبر سياستگذاري هاي جديد وزارت كشور در مواجهه با پديده ازدواج دختران ايراني و اتباع بيگانه صورت پذيرفت. چه، پيش از اعتراض بصيري در مقام رياست شوراي اسلامي استان خراسان رضوي كه در قياس يك ضرب الاجل يا اخطار به مديران دولتي محسوب مي شود، مدير كل اتباع خارجه وزارت كشور ضمن اعلام آغاز مجدد طرح بازگرداني اتباع افغان به ايران از ايجاد تسهيلاتي براي ثبت مشروط ازدواج زنان ايراني با اتباع بيگانه و همچنين اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از اين ازدواج ها خبر داده است. احمد حسيني در ادامه صحبت هاي خود نسبت به شيوع پديده كودكان و زنان خياباني افغان نيز هشدار داده بود. از ديگر سو، توجه به وجود سختگيرانه ترين قوانين مهاجرت به ايران و اتخاذ شديدترين موارد حقوقي نسبت به پناهندگي اتباع بيگانه به اين كشور، وجود چنين تناقضاتي در خصوص رسيدگي به رشد فزاينده اتباع بيگانه ازسوي دولت قابل توجه است. اما در همين رابطه معاون اموراجتماعي سازمان بهزيستي بازگرداندن اتباع بيگانه بويژه افاغنه را تنها راه چاره نمي داند. حسن علم الهدايي با تاكيد در اين خصوص معتقد است:"به دليل وجود كيلومترها مرز مشترك ميان كشور ايران و افغانستان، بازگرداندن اين افراد به كشورشان اثري ندارد و آنها مجدد و براحتي دوباره به كشور بازمي گردند، بنابراين تنها راه برخورد، ساماندهي آنها به كمك سازمان هاي بين المللي و توافق با دستگاه هاي حكومتي كشور آنهاست."
اما بحث وجود اتباع بيگانه در ايران و رشد شهرنشين شدن، اين قشر ديگر به يك قوم ويژه تعلق ندارد و اگر تا پيش از شروع جنگ عراق و آمريكا تنها اتباع افاغنه مرزهاي پناهندگي به ايران را گشودند زين پس هجمه رشد و نفوذ اتباع عراقي به ايران تهديد جديدي براي كشور محسوب مي شود. بنابراين وجود اين خطر با موضع گيري رئيس شوراي اسلامي استان خراسان رضوي به نقطه جديدي مي رسد، چه، او اعلام كرده است: "ازدواج دختران مشهدي با اتباع بيگانه بويژه عراقي، به يك معضل اجتماعي تبديل شده و به مرحله بحران رسيده است." غلامرضا بصيري پور در نخستين نشست زنان عضو شوراي اسلامي استان خراسان رضوي در مشهد عنوان كرده بود: "اينگونه ازدواج ها ناهنجاري هاي فرهنگي و اجتماعي را در مشهد رواج داده است." وي توضيح داده است: "بر اساس بررسي هاي اوليه، دختران مشهدي با اتباع عراقي، پاكستاني، افغان و حوزه خليج فارس ازدواج مي كنند."وي تصريح كرد: "اينگونه ازدواج ها به صورت غير قانوني انجام مي شود و عاقبت آن مشخص نيست."
صديقه قنادي، رئيس كميسيون فرهنگي - اجتماعي مشهد نيز معتقد است: "سرنوشت دختران مشهدي كه با اتباع عراقي ازدواج مي كنند، روشن نيست." وي همچنين از دريافت مبلغ بسيار ناچيزي به عنوان مهريه به خانواده هاي مشهدي خبر داد كه در قبال آن دختران را به عقد مهاجران در مي آورند.
قنادي از تولد كودكان بي سرپرست حاصل اين ازدواج ها ابراز نگراني مي كند و در كنار آن غلامرضا بصيري نيز حاصل چنين ازدواج هايي را تولد كودكاني مي داند كه با ترك يا فرار سرپرست خانوار به عراق بدون سرپرست و بدون پدر مي مانند.
طبق گفته هاي صديقه قنادي و غلامرضا بصيري پور زنان بي سرپرست حاصل اينگونه ازدواج ها براي دريافت كمك به مراكز مختلف از جمله شوراي شهر مراجعه مي كنند.
بصيري پور از وجود 10 تا 15 هزار زن خود سرپرست در مشهد خبر داد و اضافه كرد: "به دليل نبودن قانون مستحكم ازدواج اتباع بيگانه با دختران مشهد و فرار مردان مهاجر به كشور خود، زنان بسياري به آمار زنان خودسرپرست مشهد اضافه شده است."
هر چند بصيري پور با استناد به آمار منتشر شده توسط اداره كل امور اتباع و مهاجران خارجي استانداري خراسان رضوي از ازدواج 12 هزار نفر از دختران مشهد به طور رسمي و غيررسمي با اتباع عراقي خبر مي دهد و حاصل اينگونه ازدواج ها را تولد 33 هزار فرزند بي شناسنامه و بي هويت مي داند، اما سال گذشته نيز مقام هاي آگاه استان خراسان رضوي از وجود 12 هزار مورد ازدواج دختران مشهدي با اتباع عراقي خبر دادند و تغيير نكردن آمار طي يكسال گذشته قابل توجه است.
نبود برنامه ريزي جامع براي ساماندهي اتباع بيگانه در كشور توان تغيير پرونده ازدواج زنان و دختران ايراني با اتباع بيگانه را ندارد چه، اگر دستگاه هاي دولتي در ايران نسبت به ساماندهي و تغيير نگراني  هاي موجود در مواجهه با اين مقوله برنامه سازي لازم را اتخاذ كنند، وجود سياست هاي پيشگيرانه كه تاكنون نيز در قانون لحاظ شده است ثمربخش جلوه مي كند. اما حقيقت موجود، تولد ريشه اي تضاد قوانين و واقعيت ها در حل معضل اتباع بيگانه در ايران است. اين تضادها معضلاتي همچون مشكل ثبت ازدواج و صدور شناسنامه براي كودكان را رقم زده است هر چند در ابتدا مشكل چنين ازدواج هايي تنها در ثبت نشدن آن بود، اما با گذشت زمان و عقيم ماندن قوانين اجرايي در اين خصوص و اتخاذ نشدن تصميمات قانون ساز و بازدارنده معضل نداشتن شناسنامه فرزندان متولد شده در قبال رخداد اينگونه ازدواج ها به عنوان معضل مكمل شناخته شد.
از ديگر سو با افزايش رجوع پناهندگان به مرزهاي ايران نوع ديگري از آسيب اجتماعي شكل پذير شده كه همان كودكان، دختران و زنان خياباني است كه پس از جمع آوري و اسكان در سازمان بهزيستي تعدادي از آنها جزو اتباع بيگانه و بويژه زنان افغان شناسايي شده اند. اما بايد توجه داشت كه اين افراد به صورت غير قانوني و از طريق مرزهاي شرقي وارد كشور مي شوند كه بايد با اتخاذ سياست هاي پيشگيرانه با آنها مواجه شد.

خبر
002139.jpg
ايجاد 20 واحد مشاوره حقوقي و قضائي
مسئول دفتر امور زنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي از ايجاد 20 واحد مشاوره حقوقي، قضائي و روانشناختي در شهرك هاي اطراف تهران و برخي شهرستان ها توسط اين دفتر خبر داد.
مهرشاد شبابي همچنين بر ضرورت ارتقاي بهداشت رواني و ترويج و توسعه خانواده سلامت در كشور تاكيد كرد.
وي در ادامه با اشاره به فعاليت دفاتر امور زنان سپاه در 28 استان كشور اظهار داشت: اين دفاتر در زمينه هاي فرهنگي، اجتماعي، آموزشي، تربيتي و ارائه مشاور خانوادگي فعاليت مي كنند.
مسئول دفتر امور زنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در پايان با اشاره به برگزاري بيش از 6 هزار ساعت آموزش تخصصي براي خانواده هاي افراد جوياي كار خاطرنشان كرد: برگزاري مسابقه بزرگ كتاب خواني،  اردوهاي زنان شاغل و بازنشسته، برگزاري همايش مديران ارشد و زنان شاغل در سپاه از جمله ساير اقدامات دفتر امور زنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي است.
خيرين  مدرسه ساز بامشكل  كاغذبازي  مواجه  هستند
رئيس  مجمع  خيرين  مدرسه  ساز تهران  گفت : موانع  و دست اندازهاي  اداري  سبب  شده  خيرين  مدرسه  ساز در مسير فعاليت هاي خويش  دچار كاغذبازي  شوند.
علي  بني آدم  روز سه شنبه  در جمع  خبرنگاران  ضمن  درخواست  از آموزش  و پرورش  جهت  رفع  برخي  موانع  اداري  درمسير ساخت  مدرسه  توسط  خيرين  افزود: تاكنون  34 ميليارد تومان  براي  مدرسه سازي  هزينه  شده  و پيش  بيني  مي كنيم  در همايش  آتي  خيرين  مدرسه  ساز، اين  رقم  با افزايش  قابل  توجهي  روبه رو شود.
وي  گفت : نياز امروز استان  تهران  بيش  از 16 هزاركلاس  درس  جديد است ، اما با افزايش  مهاجرت ها به شهر تهران  پيش  بيني  مي شود اين  رقم  به  20 هزار كلاس  درس  افزايش  يابد.
بني آدم  افزود: بايد اين  مساله  براي  خيرين  روشن  شود كه  جبران  كمبود فضاهاي  آموزشي  به هيچ وجه  از دست  دولت  برنمي آيد، از اين  رو بايد خيرين  را به  احداث  فضاهاي  آموزشي  ترغيب  كرد.
وي  گفت : ازابتداي  انقلاب  تاكنون  بيش  از 63 هزار كلاس  درس  توسط  خيرين  ساخته  شده  است ، ولي  با كمبودهاي  فعلي  قصد داريم ، ظرف  3  سال  آينده  نيز 20 هزار كلاس  درس  از ميزان  كمبود فضاهاي  آموزشي  شهر تهران  بكاهيم .
بني آدم  تصريح  كرد: سعي  مجمع  خيرين  مدرسه  ساز در اين  جهت  است  كه  مدارس  تهران  را به  حد استانداردهاي  بين المللي  برسانيم .
وي  افزود: مجمع  خيرين  مدرسه سازي  در حد توانمندي  خود بيش  از 550 كلاس  درس  احداث  كرده  و بيش  از 1400 كلاس  درس  نيز در دست  احداث  دارد.
معاون  وزير آموزش  و پرورش  و رئيس  سازمان  نوسازي ، تجهيز و توسعه  مدارس  كشور اعلام  كرد: هفتمين  جشنواره  خيرين  مدرسه ساز كشور از 22 تا 28 ارديبهشت  ماه  جاري  برگزار مي شود.
محمدعلي  افشاني، روز شنبه  گفت : در اين  جشنواره  كه  خيرين  شهرستان ها و استان هاي  مختلف  كشور حضور دارند، درباره  ميزان  تعهدات  خيرين  براي  ساخت  مدرسه  در سال  84 تصميم گيري  خواهد شد.
وي  افزود: دولت  نيز به  ميزان  تعهدات  خيرين  در ساخت  و احداث  مدارس  در سراسر كشور مشاركت  خواهد كرد.افشاني  گفت : اين  جشنواره  به  صورت  سراسري  در همه  استان ها و به  طور مستقل  برگزار مي شود.وي  افزود: همزمان  با برگزاري  اين  جشنواره  نمايشگاهي  از دستاوردهاي  خيرين  مدرسه  ساز و سازمان  نوسازي  مدارس  در حاشيه  جشنواره  به  مدت  يك  هفته  برپا خواهد شد.
خيرين  مدرسه ساز كشور سال  گذشته  يكهزار و 760 ميليارد ريال  اعتبار براي  ساخت  و ساز مدرسه  در كشور اهدا كردند.
002130.jpg
وجود يك  ميليون  بي  سواد كمتر از 30 سال  در كشور
قائم  مقام  نهضت  سوادآموزي  كشور گفت  : بيش  از دو هزار و 200 مركز ياد دهي  و يادگيري  نهضت  سوادآموزي  در كشور فعال  است  كه  اين  تعداد تا پايان  برنامه  چهارم  توسعه  به  6 هزار مركز افزايش  مي يابد. آقاي  وطني  ديروز در بازديد از فعاليت هاي  نهضت  سوادآموزي  استان  خراسان  جنوبي  در بيرجند افزود: در سال  1355 جمعيت  باسواد كشور 5/47 درصد بود در حالي كه  هم  اكنون  5/86 درصد از مردم  كشورمان  باسواد هستند.
آقاي  وطني  با بيان  اينكه  كاهش  اختلاف  بين  شهرنشينان  و روستانشينان  و همچنين  زنان  و مردان  در زمينه  سوادآموزي  حاصل  فعاليت هاي  نهضت  سوادآموزي  كشور بوده  است ، گفت: از ابتداي  فعاليت  اين  نهاد تاكنون  تعداد افراد بي  سواد از 14 ميليون  نفر به  8 ميليون  نفر كاهش  يافته  است  و پيش  بيني  مي شود تا پايان  برنامه  چهارم  توسعه  يك  ميليون  نفر ديگر از مردم  كشورمان  باسواد شوند. هم  اكنون  35 مركز ياددهي  و يادگيري  در خراسان  جنوبي  فعال  است  كه  در آن  افزون  بر سوادآموزي  برخي  مهارت هاي  فني  و حرفه اي  و بهداشت  و مديريت  خانواده  آموزش  داده  مي  شود.
002121.jpg
امكانات   براي  بازديدكنندگان  گلابگيري  كاشان 
معاون  فرماندار شهرستان  كاشان  گفت: امكانات  خوبي  مانند راهنما و مكان  استقرار مناسب  براي  بازديدكنندگان  گلابگيري  در نظر گرفته  شده  است.  واجدي  در مصاحبه  با خبر راديو فرهنگ  گفت : در فصل  گلابگيري،  آب  و هواي  كاشان  براي  پذيرايي  از گردشگران  بسيار مناسب  است.  وي  با اشاره  به  گلابگيري  در روستاهاي  كاشان  يادآور شد: گلابگيري  در روستاهاي  قمصر (نياسر)، برزوك  و دره  كه  از آب  و هواي  بسيار خوبي  برخوردارند، انجام  مي  شود.
واجدي  از فراهم  كردن  اماكن  استقرار بازديدكنندگان  گلابگيري  در اين  شهرستان  خبر داد و تصريح  كرد: براي  رفاه  بازديدكنندگان  راهنماهاي  ويژه اي  در نظ ر گرفته  شده  است .
002151.jpg
آموزش  صنايع  دستي  دريايي  دربندرعباس 
كارگاه  آموزشي  صنايع  دستي  دريايي  پيشرفته  ويژه  بانوان  كه  با هدف  ارتقاي  توانمندي هاي  زنان  براي  نخستين  بار در كشور در بندرعباس  تشكيل  شده  بود، روز پنج شنبه  به  كار خود پايان  داد.
مديركل  صنايع  دستي  هرمزگان  در آيين  اختتاميه  اين  كارگاه گفت : دراين  كارگاه  10 روزه ، 20 نفر از بانوان  به  مدت  72 ساعت  باساخت  و ط راحي  انواع  تابلوهاي  صدفي  مينياتوري  ايراني ، ط رح  گل  مرغ  و انواع  برشكاري  آشنا شدند.
مهناز امامدادي  افزود: تمام  شركت كنندگان  توانستند پس  از پايان  دوره ، گواهينامه  دريافت  كنند و بزودي  براي  آموزش  زنان  و ارتقاي  سطح  مهارت  بانوان  ديگر به  استان هاي  جنوبي  كشور اعزام  مي شوند.
وي  توسعه  صنايع دستي  دريايي  در مناطق  ساحلي  جنوب  كشور، بسط  مهارت هاي  فني  و حرفه اي  دريايي  براي  بانوان ، تقويت  بنيه  اقتصادي  خانواده ها، ارتقاي  نقش  زنان  در جوامع  بومي  و استفاده  بهينه  از صنايع  دريايي  را از ديگر هدف هاي  اين  كارگاه  ذكر كرد.

تهرانشهر
آرمانشهر
جهانشهر
دخل و خرج
زيبـاشـهر
شهر آرا
يك شهروند
|  آرمانشهر  |  تهرانشهر  |  جهانشهر  |  دخل و خرج  |  زيبـاشـهر  |  شهر آرا  |  يك شهروند  |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |