يكشنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۸۴ - - ۳۶۹۸
در حاشيه همايش بين المللي شهرهاي جديد
آينده، توسعه و شهرهاي اقماري
002127.jpg
زهرا ابراهيمي
در جهت اجراي مواردي چون طرح كالبدي ملي و توزيع متناسب جمعيت و اشتغال در سطح كشور در ارتباط با هدف هاي استراتژيك و محدوديت منابع آب و خاك و انرژي، تامين مكان مناسب براي ساكنان شهرهايي كه با ابتلايات زيست محيطي روبه رو هستند و نيز كمك به اجراي كمي و كيفي برنامه هاي توسعه مسكن و ايجاد تعادل در بازار مسكن، بر اساس مصوبه 14/10/1367 هيات وزيران وقت، شركت عمران شهرهاي جديد با اهداف اصلي زير در سال 1368 تشكيل شد.
شركت عمران شهرهاي جديد با تجربه هاي موفق و ناموفق 15 ساله خود در برنامه ريزي طراحي و اجراي 18 شهر جديد، اين بار در نظر داشت كه علاوه بر ارزيابي تجربيات خود، تجارب ساير كشورها را در يك همايش بين المللي با اهداف: ارزيابي نحوه و ميزان دستيابي به اهداف ايجاد شهرهاي جديد، بررسي راهبردهاي بهبود و ارتقاي كيفيت زندگي در شهرهاي جديد و ارائه راهكارهاي نظري و اجرايي در خصوص شهرهاي جديد به بحث و بررسي بگذارد... همايشي پرطمطراق 12 تا 16 ارديبهشت سال جاري!
همايش بين المللي شهرهاي جديد حول محورهاي شش گانه زير به بحث و تبادل تجربيات پرداخت:
1 - تجارب ايجاد شهرهاي جديد در ايران و جهان
۲ - شهرهاي جديد و طرحهاي توسعه شهري
۳ - هويت شهرهاي جديد
۴ - اقتصاد در شهرهاي جديد
۵ - شهرهاي جديد در مديرت توسعه
۶ - حمل و نقل و ترافيك در شهرهاي جديد
«كاهش وابستگي به سرمايه هاي بخش دولتي و جلب مشاركت بخش خصوصي از مهم ترين ويژگي هاي اقتصادي در شهرهاي جديد است.»؛ طي همايش پنج روز شهرهاي جديد "چالش هاي موجود و چشم انداز آينده"، سيدمحمود ميرايان مديرعامل شركت عمران شهرهاي جديد، يكي از ويژگي هاي مهم در شهرهاي جديد را كاهش وابستگي به سرمايه هاي بخش دولتي و جلب مشاركت بخش خصوصي دانست و گفت: شهرهاي جديد در زمينه اقتصادي با ويژگي كاهش وابستگي به سرمايه هاي بخش دولتي و جلب مشاركت بخش خصوصي، از مهم ترين ويژگي هاي اقتصادي در شهرهاي جديد است، به گونه اي كه حجم بسيار بالايي از فعاليت هاي اجرايي در قالب طرح هاي مشاركتي سرمايه گذاري و از طريق فعال كردن بخش خصوصي خارجي و داخلي صورت مي گيرد.
وي در ادامه با اشاره به مصوبات مربوط به احداث شهرهاي جديد، يكي از دلايل عمده احداث شهرهاي جديد را كاهش ظرفيت كلانشهرها و شهرهاي مادر دانست و گفت براساس مستندات موجود و مصوبات مربوط به احداث شهرهاي جديد پيش بيني شده است كه بخشي از بار سرريز جمعيتي شهر مادر و كلانشهرها در شهرهاي جديد اسكان يابند، به گونه اي كه ظرفيت جمعيت پذيري شهرهاي جديد ايران براساس برنامه ريزي به عمل آمده، معادل 000/500/3 نفر در نظر گرفته شده است.
شهرهاي جديد در ايران كه همانند ساير كشورها با هدف توزيع متناسب جمعيت در كشور و جلوگيري از توسعه بي رويه شهرهاي بزرگ و ايجاد حاشيه نشيني در اينگونه شهرها به وجود آمده اند، از سوي شركت عمران شهرهاي جديد در ايران با برداشتن اولين گام در سال 72 و برگزاري اولين همايش شهرهاي جديد، علاوه بر تجربيات خود، تجارب ساير كشورها را در يك همايش بين المللي به بحث و بررسي گذاشت.
كشورهاي پيشرفته صنعتي اين تجربه را نزديك به يك قرن پيش  آغاز كردند و كشورهاي ديگر جهان نيز كه با افزايش سريع جمعيت شهري روبه رو بودند از همان روش و الگوها پيروي كرده و به ايجاد شهرهاي جديد همت گماشتند و چون اكثر كشورهاي جهان هنوز با افزايش سريع جمعيت شهري روبه رو هستند ايجاد شهرهاي جديد را كماكان در برنامه ريزي هاي ملي خود مورد نظر دارند.
ترديدي نيست كه رويارويي تجاربي كه در ايران و در سطح جهان در طراحي، ساخت و مديريت صدها شهر جديد صورت گرفته، نتايج پربار را براي دستيابي به راهكارهاي مناسب جهت ادامه فعاليت هاي مربوط به برنامه ريزي، طراحي و ساخت و مديريت شهرهاي جديد ايران به بار خواهد آورد.
در اين همايش 42 كارشناس از كشورهاي ايتاليا، آلمان، آمريكا، مصر، فرانسه، انگلستان، سوئد، عربستان صعودي، يونان، لهستان، هلند، فنلاند، اتريش و قزاقستان مقالات خود را ارائه كردند كه از 50 مقاله مورد پذيرش 74 مقاله در خلال برگزاري همايش به صورت سخنراني ارائه شد.
مديرعامل شركت عمران شهرهاي جديد با اشاره به اينكه اولين همايش در سال 72 برگزار شده است، گفت: تجارب ايجاد شهرهاي جديد در ايران و جهان و طرح هاي توسعه شهري، هويت شهرهاي جديد، اقتصاد در شهرهاي جديد، شهرهاي جديد در مديريت توسعه و حمل و نقل و ترافيك در اين شهرها از محورهاي همايش امسال محسوب مي شد كه مقالاتي در اين زمينه ها ارائه شد.
وي در ادامه گفت: دولت براي تامين امكانات اوليه مورد نياز در شهرهاي جديد 20 درصد سرمايه گذاري خواهد كرد و بقيه آن بايد توسط بخش خصوصي انجام شود.
مسئوليت احداث شهرهاي جديد بر عهده شركت عمران شهرهاي جديد بوده است، اما خوشبختانه با تصويب قانون احداث شهرهاي جديد مصوب 16/10/1380 از سوي مجلس محترم شوراي اسلامي، تمامي سازمان ها و نهادهاي دولتي موظف به مشاركت و انجام همكاري هاي لازم در اين شركت شده اند، اميدواريم با اجراي اين قانون، در آينده شاهد رونق روزافزون شهرهاي جديد باشيم.

يازدهمين جلسه نقد جامعه مهندسان معمار ايران
002193.jpg
پنج شنبه 29 ارديبهشت ماه جاري، جامعه مهندسين معمار ايران، يازدهمين جلسه از سلسله جلسات نقد معماري امروز ايران -و اولين آنها را در سال 1384- را كه اين بار به معرفي و نقد آثار معمار زير 40 سال اختصاص دارد، با برنامه معرفي و نقد آثار بابك شكوفي برگزار خواهد كرد. معمار جوان قبل از شكوفي، آرش مظفري بود كه در نهمين جلسه نقد در دي ماه سال گذشته با ارائه يك معماري غير ايراني، بسياري پرسش ها را بي پاسخ رها كرد.... اين جلسات كه در آغاز و با بهره گيري از وجود خلاء در عرصه نقد،  حتي با حداقل هاي موجود در آنچه معيار هاي نقد مي خوانيم، بسيار جالب توجه مي نمود، هم اكنون با رشد هر چه بيشتر نگاه نقادانه بين ارباب فن و مردم، شايسته است كه به سمت استاندارد هاي رايج جهاني در حوزه نقد، حركت كند.
اما يازدهمين جلسه نقد و بررسي معماري معاصر ايران به نقد آثار بابك شكوفي اختصاص يافته است؛ وي كه در سال 1375 از دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه علم و صنعت ايران فارغ التحصيل شده است، بسياري از مشخصات دانش آموختگان اين دانشكده را دارد: يك معمار كه بيشتر فني و دقيق است تا خلاق و كمال خواه. شكوفي در اين سالها علاوه بر فعاليت در حوزه طراحي معماري كه شغل خانوادگي او است به نگارش مقالات معماري متعددي نيز پرداخته كه در جرايد مختلف به چاپ رسيده است. شكوفي خود از دبيران جامعه مهندسان معمار ايران است.
پروژه هايي كه در اين جلسه معرفي خواهند شد عبارتند از: مجموعه سينمايي آزادي، مجموعه سينمايي تماشا، ساختمان دادگستري كل استان گلستان، ساختمان دادگستري كل استان قم و مجموعه اقامتي-توريستي صلاح الدين كلا.مجموعه سينمايي تماشا كه با 7 هزار متر مربع زيربنا در منطقه 18 تهران در حال اجراست، به سفارش شركت توسعه فضاهاي فرهنگي شهرداري تهران طراحي شده است؛ در اين مجموعه يك سالن 400 نفره و دو سالن 200 نفره موجود است، همچنين يك مجموعه تجاري، رستوران، كافي شاپ، فضاي بازي بچه ها و پيست اسكيت روي بام در اين مجموعه قرار دارد.
مجموعه سينمايي آزادي با زيربناي 9 هزار و۵۰۰ متر مربع كه اين روزها بحث اجرا يا عدم اجراي آن با مشاركت حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي و شهرداري تهران مطرح است، پروژه ديگري است كه در اين جلسه معرفي خواهد شد. در اين مجموعه يك سالن سينماي 800 نفره و چهار سالن 200 نفره قرار دارد، همچنين فضاهاي تجاري، تفريحي، رستوران و كافي شاپ هاي متعددي نيز در طبقات مختلف اين ساختمان پيش بيني شده است.
ساختمان هاي دادگستري كل استان گلستان و دادگستري كل استان قم كه هم اكنون به بهره برداري رسيده اند نيز در اين جلسه معرفي خواهند شد؛ اين ساختمان ها با كاربري اداري-قضايي به دليل عملكرد كاملا متفاوت خود با پروژه هاي پيش گفته، از شخصيت شكلي متفاوتي برخوردارند و حس جدي تري از يك فضاي رسمي حكومتي را القا مي كنند. اين ساختمان ها با متراژ حدود 5 هزار متر مربع به سفارش دفتر فني و مهندسي قوه قضائيه طراحي شده اند.
آخرين پروژه اي كه در اين جلسه معرفي خواهد شد، مجموعه اقامتي توريستي صلاح الدين كلا است كه دركنار درياي مازندران قرار گرفته است؛ در اين مجموعه آپارتماني كه 6 هزار و۵۰۰ متر مربع وسعت دارد، كوشش شده تا با تلفيق تراس - بام ها و فضاهاي سبز روي بام با فضاهاي داخلي آپارتمان ها، تجربه فضايي تازه اي از زندگي در يك آپارتمان ارائه شود.
اين جلسه ساعت 4 بعد از ظهر روز پنج شنبه 29 ارديبهشت در خانه هنرمندان ايران سالن بتهوون برگزار خواهد شد. همچنين نمايشگاهي از آثار معماري بابك شكوفي نيز در روزهاي 24 تا 29 ارديبهشت در خانه هنرمندان ايران برقرار است. به عادت مالوف، گزارش كاملي از اين جلسه در زيباشهر منتشر خواهد شد.

رابرت اسلوتزكي معمار، نقاش و نويسنده
002196.jpg
علي خيابانيان - رابرت اسلوتزكي (Robert Slutzky) معمار، نقاش و نويسنده معاصر پس از 60 سال تجربه و تحقيق در زمينه هاي مختلف هنري، روز سه شنبه در شهر Abington در سن 75 سالگي ديده از جهان فرو بست. هنرمندي كه در راستاي تحولات هنري قرن بيستم، با ارائه آثار مختلف و تاليفات خويش سعي داشت تا ارتباط معنايي و فرمال موجود در نقاشي و معماري را بازگو كند.
ارتباط بين رشته هاي هنري و تطابق الگوهايي كه ارائه مي شود نقش مهمي را در شكل گيري روند در قرن بيستم در عرصه هنر و بخصوص در ايجاد ايده هاي معمارانه ايفا مي كنند. مقايسه دوره هاي مختلف هنري با اتفاقاتي كه در مناطق مختلف جهان در فضاي معماري مي تواند شناختي عميق از آثار خلق شده ايجاد كند. به عنوان مثال در تحليل شخصيت معماري لوكوربوزيه (le Corbusier)، تاثير گيري عميقي از دو نقاش معروف كوبيسم به نام هاي جان گريس (Juan Gris) و جورج براگ (George braque) در تابلو هايي كه باموضوع طبيعت بي جان كار شده اند و مخصوصا در استفاده خالص و مجرد از احجام افلاطوني، مشاهده مي كنيم.
رابرت اسلوتزكي در 27 نوامبر 1929 در بروكلين متولد شد. اولين مدرك هنري خويش را از مدرسه هنر كوپر يونيون (Cooper Union) در سال 1951 دريافت كرد و تحصيلات تكميلي خويش را در دانشكده هنر و معماري ياله (Yale University) در شهر نيو هاون (New Haven) زير نظر هنرمند بزرگ آلماني جوزف البرز۱۸۸۸-1976(Josef Albers) ، ادامه داد. از همان سال هاي اوليه تحصيلات دانشگاهي مقالات و تاليفاتي در رابطه با رويكردهاي مختلف هنري و بخصوص نقاشي، در عرصه معماري انجام داد كه تاثيرات مهمي را در درك و شناخت ذهنيت معماران بخصوص در دوران مدرن داشت. هم اكنون در بسياري از دانشگاه هاي دنيا، آرا و نظريات وي ملاك اصلي در تحليل آثار معماري به شمار مي رود.
اسلوتزكي به عنوان يك معمارـ نقاش تبحر زيادي در استفاده از رنگ و سازماندهي فضاي معماري از خود نشان داده است؛ بخصوص در تركيب بندي هايي كه شامل مربعاتي با رنگ هاي روشن و شبكه ها و خطوطي كه بر اساس يك نظم هندسي طراحي شده اند، با يك معماري دو بعدي مواجهيم كه مي تواند مرزها را شكافته و فضايي سه بعدي را القا كند.
هيلتون كارمر (Hilton Karmer) منتقد آثار هنري با بررسي نمايشگاهي از آثار اسلوتزكي در نيويورك (1975) مي گويد: مجموعه اي از اشكال هندسي كه به صورت مجرد و بي هيچ واسطه اي در فضائي دو بعدي تعين يافته اند. تناسبات، ابعاد، غلظت، توناليته رنگ هاي استفاده شده و تحريكات حسي موجود در هر اثر بيانگر هماهنگي دقيق در اجزا ست.
رابرت اسلوتزكي با تاليفات و تدريس در دانشگاه هاي مختلف سعي داشت تا با بهره گيري از ايده ها و الگوهاي موجود در دنياي هنر و نقاشي تعاريف مهمتري را از نحوه تفكر و سازماندهي فضائي كه يك معمار انجام مي دهد مطرح ساخته و در نهايت به تعاملي گويا در اين زمينه دست يابد.
اسلوتزكي، در كتابي كه با همكاري كلين رو (Colin Rowe) به نام شفافيت Transparency تاليف كرد، به ارتباط معماري و هنر مدرن اشاره كرده و شفافيت را به عنوان مفهومي مشترك در معماري و نقاشي، مورد بحث قرار مي دهد.
نگاهي منتقدانه به سبك بين المللي و مكعب هاي شيشه اي كه توسط فيليپ جانسون و ديگران ساخته شده اند؛ اين بناها براي ايشان نمايانگر فتوحاتي بسيار مهيج و در عين حال بي ثمر هستند! آنها عقيده دارند كه معماري مدرن لطافت و تيزبيني معماري دوران رنسانس، باروك و نئوكلاسيك را دارا نيست؛ البته نه به اين معني كه به گذشته بازگرديم و از آثار معماري دوره هاي قبل تقليد كنيم، مسئله مهم تحليل ديدگاه هاي موجود و ايده هاي مشابهي است كه در زمان هاي مختلف انجام گرفته و براي معماري معاصر نيز مناسب است.

زاويه ديد
سلام، دايه مهربان تر از مادر
بهرام هوشيار يوسفي- «روز دوشنبه 2 آذر، كنفرانسي با عنوان مرمت آثار تاريخي با حضور «پرفسور جنيتو برونو» استاد شرق شناسي دانشگاه ناپل ايتاليا و معاون سفير كبير محترم ايتاليا در دانشگاه سوره برگزار شد...»، « ضمن يك توافق دوسويه بين ايران و ايتاليا، هياتي پنج نفره از كشور ايتاليا با همكاري مهندسان ايراني، مطالعاتشان را روي ساختمان موزه ايران باستان آغاز كردند....»، «يوپ ون دنبرگ، استاد علوم سياسي و تاريخ سياسي و حقوق دانشگاه لايدن، مدير موسسه پژوهشي حزب كارگر و رئيس هيات مديره سازمان شهرداري هاي هلند، در راستاي برگزاري كارگاه آموزشي براي 11 شهردار ايراني به تهران آمدند....» و«... روز يكشنبه، 18 ارديبهشت در خانه  هنرمندان ايران: «املين بايي»، جامعه شناس و شهرساز كه مسئول پروژه دخالت در محله هاي آسيب پذير در شهرداري پاريس است، به دعوت انجمن ايران شناسي فرانسه (IFRE) به ايران آمد تا تجربيات خود را در باره  باز زنده  سازي  محله   هاي آسيب پذير پاريس با متخصصان ايراني در ميان بگذارد. اين جلسه كه بيست و پنجمين سخنراني  از مجموعه سخنراني هاي گروه شهرشناسي دفترپژوهش هاي  فرهنگي بود، با حضور محمد رضا حائري، مسعود شفيق، محسن حبيبي، كامران صفامنش و فرخ زنوزي برگزار شد....».
هم ريشگي لغت «استعمار» با «لماتي چون «عمران»،  «معماري»، «تعمير» و بسا «لمات مثبت ديگر، شايد استعاره اي باشد از مرز باريك ما بين بدي و خوبي، وابستگي و تحت تسلط بودن با استقلال (بخصوص فكري) و رشد....
نگارنده از آنجايي كه هيچ استعدادي در عرصه سياست ندارد، مايل نيست وارد دلايل علاقه مندي بسياري از فعالان عرصه پژوهش، به سپردن عنان فكري و اجرايي امور به دست غير ايراني ها، شود، ولي اين مانع از بيان نگراني ها در ارتباط با نحوه برخورد مراكز و دفاتر پژوهش هاي فرهنگي و علمي با امر پژوهش نمي شود. بارها از اين تريبون متذكر شده ايم و بار ديگر متذ«ر مي شويم، چرا ما در اين جلسات به اصطلاح تعامل، گفتمان و تبادل دانش و تكنولوژي و انديشه و مسائلي اينچنيني همواره منفعل هستيم؟! چرا به جاي گرته برداري از تئوري هاي منتج از آنچه بعضي دوست دارند نمونه هاي موفق جهاني تلقي كنند، با در نظر گرفتن شاخصه هاي ملي، فرهنگي و هويتي شهروند ايراني، راه حل هايي ايراني را ارائه نمي كنيم؟
براستي گمان داريم يك پاريسي به تهران مي آيد، تجربياتش را با تمام جزئيات با اهميتش به ما مي گويد، ما هم «املا در جريان قرار مي گيريم، ايشان انتقال تجربه مي دهند و ما مورد انتقال تجربه قرار مي گيريم، كار دوست پاريسي مان تمام مي شود، او را با سلام و صلوات تا فرودگاه امام(ره) (ببخشيد مهرآباد، چون فرودگاه امام (ره) ممكن است از نظر ايشان ناامن باشد) مشايعت مي كنيم، بعد هم علي مي ماند و حوضش كه قرار است با تجربه هاي پاريسي مشكلات آن  را حل كند....
خداحافظ دايه  مهربان تر از مادر...!

خبر
نتايج رقابت بركلي
002190.jpg
هديه درمان- كميته برگزاري مسابقه ساليانه مقاله نويسي دانشگاه بركلي نتايج مربوط به رقابت سال 2005 را منتشر ساخت؛ برايان نايت از انستيتو معماري كاليفرنياي جنوبي مقام اول، سارا شافر از كانادا و سواستي باتراي از نپال به طور مشترك مقام دوم و آندري هافليداسون از بريتانا مقام سوم را كسب كردند.امسال هفتمين سال است كه دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه بركلي مسابقه ساليانه خود را برگزار مي كند؛ رقابتي كه در سالهاي اخير با ابتكاري جالب به معتبرترين مسابقه اينترنتي مقاله نويسي در حوزه معماري و شهرسازي و با شركت دانشجويان معماري تبديل شده است. اين رقابت از آن جهت براي ايرانيان جالب توجه است كه همواره شاهد حضور ايراني ها در بخش هاي مختلف (شركت كننده، داور و كميته برگزاري) بوده است. در سال 2003 سليماني و نهاوندي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد ، توانستند تا مرحله فينال نيز حضور داشته باشند.
رقابت 2005 بركلي با تمركز به اين امر كه امروزه در سراسر جهان بسياري از فضاهاي عمومي با هويت شهري در حال از دست دادن هويت خود بوده، بيشتر در حال تبديل به فضاهاي بي هويت تجمع و خريد هستند، به اين نكته پرداخت كه به راستي چه چيز يك فضاي شهري را عمومي مي سازد؟

از همه جا
همايش ملي فضاي سبز شهري
دومين همايش ملي فضاي سبز شهري، 7 و 8 تير ماه سال جاري در شهر مقدس مشهد برگزار مي شود.
به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي شور، اين سازمان با هماري شهرداري مشهد و با مشارت علمي مراز دانشگاهي و پژوهشي شور دومين همايش ملي فضاي سبز شهري را در مشهد مقدس برگزار مي ند.اين همايش با هدف ارائه آخرين دستاوردهاي علمي ، تحقيقاتي و اجرايي درزمينه فضاي سبز و منظر شهري برگزار خواهد شد و استادان، پژوهشگران ، دانشجويان و صاحبنظران مرتبط نيز مي توانند نتايج تجربيات ، تحقيقات و مطالعات خود را در قالب مقالات علمي و اربردي تا پايان ارديبهشت جهت ارائه به دبيرخانه همايش ارسال نند .علاقمندان مي توانند براي سب اطلاعات بيشتر با شماره 6079962 - 0511 تماس گرفته يا به آدرس اينترنتي www.e_mashhad.ir مراجعه نند.
مسابقه طراحي يادمان ورودي شهر قم
به منظور ارتقاي يفيت محيطي ورودي اصلي شهر قم و همچنين تقويت هويت شهر، مسابقه اي تحت عنوان طراحي يادمان ورودي اصلي شهر قم و فضاي اطراف آن» از سوي شهرداري قم برگزار مي شود. متخصصان حقيقي و حقوقي در زمينه هاي معماري طراحي شهري و مجسمه سازي مي توانند حداثر تا تاريخ 17/3/84 طرح هاي خود را به دفتر مسابقه واقع در جهاددانشگاهي دانشده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران تحويل دهند. براي دريافت مدار مسابقه به نشاني اينترنتي farakhan.jahat.ir مراجعه نيد.
جايزه براي وبلاگ معماري
آرونا- نخستين جشنواره دانشجويان وبلاگ نويس ايران، وبلاگ معماري معماري را بياموزيم» را به دليل پرداختن به هنر معماري در ابعاد مختلف و جمع آوري و پيگيري مطالب مربوط به معماري، به عنوان دومين وبلاگ برتر بخش وبلاگ هاي علمي – آموزشي انتخاب رد. وبلاگ معماري را بياموزيم» ، به وسيله پژوهشگر ارشناسي ارشد معماري، نينا شاهرخي از مشهد به روز مي شود. نينا شاهرخي ه در نار وبلاگ، به نوشتن براي مطبوعات نيز مي پردازد و بسياري از مطالب وي تا به حال در زيباشهر منتشر شده  است، در مورد انگيزه هاي نوشتن مي گويد: نوشتن هميشه برايم از آسانترين كارها بوده است.به طور نا خودآگاه تمايل به نوشتن در من بسيار بيشتر از گفتن است...؛ هر اتفاقي براي من حكم يك نوشته را دارد و شايد دليل اينكه من بهتر از آنچه مي توانم صحبت كنم، مي نويسم، همين باشد. وي در مورد وبلاگش مي افزايد: وبلاگ معماري را بياموزيم» يك وبلاگ آموزشي است. در واقع بيشتر اوقات خواسته ام در آن حرف دلم را در زمينه رشته تحصيلي ام كه با انتخابش، مسير اصلي زندگي ام را مشخص كردم، بزنم...».

يادداشت
پيرامون نظريات شهرسازي
ونداد رهباني - سالها پيش از اين در مبحث شهرسازي، مدلي كارآمد تحت عنوان سيستم منطقه بندي (zoning) پيشنهاد شد؛ بر اساس اين مدل، يك شهر به قسمت هاي گوناگوني تقسيم مي شد كه از الگوي شطرنجي يا از الگوي مركزي پيروي مي كردند، سپس هر يك از منطقه ها (zone ها) به يك عملكرد و فعاليت شهري اختصاص مي يافت. فرضا بخش مركزي شهر به عنوان بخش اداري و فعاليت هاي تجاري در نظر گرفته مي شد و بخش هاي خارجي، بخش مسكوني شهر را تشكيل مي دادند.پس از گذشت سالها عملا اين مدل منسوخ شد، چرا كه معايب و مشكلات فراواني را در پي داشت؛ از جمله مي توان اين مثال را مطرح كرد كه منطقه اداري و تجاري تنها در طول روز و ساعات كاري فعال بوده، در طول شب اين بخش فاقد زندگي و شادابي لازمه يك شهر بود، يا اينكه ساكنان چنين شهري جهت تهيه نيازها و مايحتاج زندگي مجبور بودند از بخش هاي گوناگون به بخش تجاري سرازير شوند و بخصوص در روزهاي تعطيل، مشكلات عديده اي نظير فشار ترافيكي به وجود مي آمد.تئوري جديدتر و كارآمدتري كه جايگزين اين تفكر شده است مدل تركيبي و ارگانيك است؛ يعني همانگونه كه بافت هاي شهرهاي قديمي و سنتي شكل مي گرفت به شهر هاي جديد نيز شكل مي داد، بدين معني كه فعاليت ها و كاربري هاي گوناگون به طور يكنواخت و پراكنده در سطح شهر و داخل بافت هاي گوناگون تعبيه شوند، به گونه اي كه در هر منطقه يا هر ناحيه و محله كاربري هاي گوناگوني اعم از اداري، تجاري، فرهنگي، آموزشي، درماني، بهداشتي و ... وجود داشته باشد تا دسترسي به هر يك از فضاها به آساني و در اسرع وقت براي ساكنان مهيا باشد.
گامي فراتر از اين تئوري، تئوري شهر بي شناسه "Generic City" است كه توسط معمار مشهور "رم كولهاس" مطرح شده است. در حقيقت اين تئوري ارائه كننده شهرهايي است كه از هر گونه مركزگرايي و zone بندي به دور هستند. در حقيقت هدف اصلي اين تئوري زدودن شاخصه هاي دست و پا گير شهر بخصوص آنچه در معناي منفي كلمه به عنوان هويت تاريخي آن مطرح است؛ بدين ترتيب ما با شهري بدون نشانه روبه رو هستيم كه كاربري ها و فضاهاي گوناگون آن، آنچنان در هم تنيده اند كه هيچ نشانه شهري در آنها قابل تشخيص نيست."شهر بي نشانه شهري است آزاد از اسارت مركز، آزاد از پاكت تنگ هويت جويي منفي! شهر بي نشانه اين دايره مخرب متكي به مركز را مي شكند. اين شهر چيزي جز انعكاس احتياجات و توانايي هاي كنوني نيست، به اندازه همه بزرگ و بسيار سهل است و احتياج به نگهداري ندارد. اگر خيلي كوچك شود، به راحتي گسترش مي يابد، اگر قديمي شود از درون خراب و دوباره نو مي شود. هم هيجان انگيز است و هم كسالت آور. چونان استوديويي مدرن كه خود خالق هويت دلخواه خويش است و پيوسته مي تواند نو به نو شود و هويت هاي جديد را توليد كند....".

زيبـاشـهر
آرمانشهر
تهرانشهر
جهانشهر
دخل و خرج
شهر آرا
يك شهروند
|  آرمانشهر  |  تهرانشهر  |  جهانشهر  |  دخل و خرج  |  زيبـاشـهر  |  شهر آرا  |  يك شهروند  |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |