شماره‌ 1839‏‎ ‎‏‏،‏‎27 May 1999 خرداد 1378 ، ‏‎ پنجشنبه‌ 6‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Business
Stocks
Sports
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
است‌‏‎ جهاني‌‏‎ ايران‌‏‎ كشتي‌‏‎

شدند‏‎ معرفي‌‏‎ استقلال‌‏‎ مربيان‌‏‎
سكوموروخوف‌‏‎ + مظلومي‌‏‎ + پورحيدري‌‏‎

يافت‌‏‎ انتقال‌‏‎ بيمارستان‌‏‎ به‌‏‎ "طلايي‌‏‎ محمد‏‎"

نوجوانان‌‏‎ كشتي‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ آغاز‏‎
قزوين‌‏‎ در‏‎ "كودك‌‏‎ جهاني‌‏‎ روز‏‎"

"آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎" باشگاهها‏‎ فوتبال‌‏‎ اتحاديه‌‏‎
مي‌كند‏‎ برگزار‏‎ را‏‎

اميد‏‎ تيم‌‏‎ به‌‏‎ آينده‌‏‎ هفته‌‏‎"مهدوي‌كيا‏‎ مهدي‌‏‎"
پيوست‌‏‎ خواهد‏‎

ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ باره‌‏‎ در‏‎ كوتاه‌‏‎ خبرهاي‌‏‎

واليبال‌‏‎ از‏‎ خبرهايي‌‏‎

است‌‏‎ جهاني‌‏‎ ايران‌‏‎ كشتي‌‏‎


كنيم‌‏‎ فراموش‌‏‎ را‏‎ آسيا‏‎ قهرماني‌‏‎
جايگاهي‌‏‎ و‏‎ منزلت‌‏‎ از‏‎ ورزش‌‏‎ در‏‎ مقايسه‌‏‎ بحث‌‏‎ اگر‏‎ :ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
مقدمه‌اي‌‏‎ امروز‏‎ ورزشي‌‏‎ مطلب‏‎ در‏‎ مي‌تواند‏‎ باشد ، ‏‎ برخوردار‏‎
.باشد‏‎ ما‏‎ ملي‌‏‎ و‏‎ پهلواني‌‏‎ ورزش‌‏‎ در‏‎ حياتي‌‏‎ امر‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ عنايت‌‏‎ بر‏‎
ابتدا‏‎ پديده‌اي‌‏‎ هر‏‎ از‏‎ بهره‌برداري‌‏‎ و‏‎ شناخت‌‏‎ براي‌‏‎ اصولا‏‎
در‏‎ سپس‌‏‎ و‏‎ شناخت‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ واقعي‌‏‎ ظرفيت‌‏‎ و‏‎ توان‌‏‎ بايد‏‎ ساكن‌‏‎ به‌‏‎
تعيين‌و‏‎.‎پرداخت‌‏‎ مشابه‌‏‎ پديده‌هاي‌‏‎ ارزيابي‌‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ پيرامون‌‏‎
ابهام‌آميزي‌‏‎ موضوع‌‏‎ دنيا‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ كشتي‌‏‎ واقعي‌‏‎ مرز‏‎ تشخيص‌‏‎
و‏‎ است‌‏‎ مانده‌‏‎ باقي‌‏‎ ناشناخته‌‏‎ جهانيان‌‏‎ براي‌‏‎ همواره‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
و‏‎ فن‌آوري‌‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ لازم‌‏‎ تمكين‌‏‎ عدم‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ البته‌‏‎ صد‏‎
اين‌‏‎ تبعات‌‏‎ و‏‎ آثار‏‎ از‏‎ هم‌‏‎ ما‏‎ رايج‌‏‎ فرمول‌هاي‌‏‎ از‏‎ بهره‌گيري‌‏‎
در‏‎ ما‏‎ كشتي‌‏‎ كه‌‏‎ روزها‏‎ اين‌‏‎ !نمانده‌ايم‌‏‎ بي‌نصيب‏‎ مشكل‌‏‎
و‏‎ شفافيت‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ درگير‏‎ ازبكستان‌‏‎ در‏‎ قاره‌اي‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎
در‏‎ نمي‌شود ، ‏‎ نمايان‌‏‎ مبارزه‌ها‏‎ اين‌‏‎ انجام‌‏‎ از‏‎ نيكو‏‎ جلوه‌‏‎
به‌‏‎ بي‌توجهي‌‏‎ درون‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كاستي‌هايي‌‏‎ همان‌‏‎ معلول‌‏‎ حقيقت‌‏‎
آن‌‏‎ كه‌‏‎ مشكل‌‏‎ اين‌‏‎ دارد‏‎ هم‌‏‎ ديگري‌‏‎ ضايعه‌‏‎است‌‏‎ مقايسه‌ها‏‎ جدول‌‏‎
غفلت‌‏‎ و‏‎ گمراهي‌‏‎ سرچشمه‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ و‏‎ محض‌‏‎ حقيقت‌‏‎ از‏‎ شدن‌‏‎ دور‏‎
- فلسفي‌‏‎)‎ ديدگاهي‌‏‎ براساس‌‏‎ كه‌‏‎ ما‏‎ مقايسه‌اي‌‏‎ جدول‌‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎
كسب‏‎ و‏‎ قهرماني‌‏‎ مقام‌‏‎ حتي‌‏‎ كرده‌ايم‌ ، ‏‎ ترسيم‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ (‎رواني‌‏‎
مدعيان‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ قبل‌‏‎ ماه‌‏‎ چند‏‎ كه‌‏‎ تيمي‌‏‎ براي‌‏‎ آسيا‏‎ طلايي‌‏‎ كاپ‌‏‎
است‌ ، ‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎ نقطه‌‏‎ بالاترين‌‏‎ در‏‎ جهان‌‏‎ كشور‏‎ كشتي‌ 50‏‎
بصورت‌‏‎ مي‌تواند‏‎ تنها‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ موجود‏‎ عقلاني‌‏‎ جايگاهي‌‏‎ هرگز‏‎
ما‏‎.‎گردد‏‎ ضبط‏‎ و‏‎ ثبت‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ گوشه‌اي‌‏‎ در‏‎ تكراري‌‏‎ حركتي‌‏‎
پاك‌‏‎ خاطرمان‌‏‎ از‏‎ را‏‎ آسيايي‌ها‏‎ از‏‎ بردن‌‏‎ خيال‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ سال‌ها‏‎
اتفاق‌‏‎ ما‏‎ كشتي‌‏‎ براي‌‏‎ عادي‌‏‎ امري‌‏‎ مي‌بريم‌ ، ‏‎ اگر‏‎.‎كرده‌ايم‌‏‎
و‏‎ بحث‌ها‏‎ همان‌‏‎ نتيجه‌‏‎ مي‌بازيم‌ ، ‏‎ هم‌‏‎ اگر‏‎ و‏‎ است‌‏‎ افتاده‌‏‎
.شد‏‎ اشاره‌‏‎ آن‌ها‏‎ از‏‎ گوشه‌هايي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ غلطي‌‏‎ راهكارهاي‌‏‎
سربلندي‌‏‎ و‏‎ عظمت‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ سال‌ها‏‎ آسيا‏‎ پهناور‏‎ قاره‌‏‎
در‏‎ حاصله‌‏‎ نتايج‌‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ حقارت‌‏‎ احساس‌‏‎ ايران‌‏‎ كشتي‌‏‎
ومنزلت‌‏‎ رتبه‌‏‎ بر‏‎ دليلي‌‏‎ نمي‌تواند‏‎ رده‌اي‌‏‎ هيچ‌‏‎ در‏‎ ازبكستان‌‏‎
جدول‌‏‎ در‏‎ كافي‌‏‎ عنايت‌‏‎ با‏‎باشد‏‎ ما‏‎ سرزمين‌‏‎ ملي‌‏‎ ورزش‌‏‎ واقعي‌‏‎
.رسيده‌ايم‌‏‎ محض‌‏‎ حقيقت‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ مقايسه‌ها‏‎

ازبكستان‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ براي‌‏‎ پيروزي‌‏‎ ‎‏‏6‏‎
در‏‎ آسيا‏‎ قهرماني‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎
كشتي‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ كشتي‌گيران‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ شش‌‏‎ ديروز‏‎ صبح‌‏‎ ازبكستان‌‏‎
به‌‏‎ پيروزي‌‏‎ با‏‎ همه‌آنها‏‎ كه‌‏‎ رفتند‏‎ تشك‌‏‎ روي‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ آزاد‏‎
.دادند‏‎ پايان‌‏‎ كارخود‏‎
را‏‎ هندي‌‏‎ كشتي‌گير‏‎ :‎كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 54‏‎ در‏‎ صفايي‌‏‎ جواد‏‎ محمد‏‎
.داد‏‎ شكست‌‏‎
كره‌‏‎ از‏‎ كشتي‌گيري‌‏‎ دودانگه‌‏‎ اكبر‏‎ علي‌‏‎ :‎كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 63‏‎ در‏‎
.كرد‏‎ رامغلوب‏‎ شمالي‌‏‎
قزاقستان‌‏‎ از‏‎ حريفي‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ لطيفي‌‏‎ جلال‌‏‎ :‎كيلوگرم‌‏‎ در 69‏‎
.رسيد‏‎ پيروزي‌‏‎ به‌‏‎
را‏‎ تايوان‌‏‎ از‏‎ كشتي‌گيري‌‏‎ مسعودجمشيدي‌‏‎ :كيلوگرم‌‏‎ در 76‏‎
.كرد‏‎ مغلوب‏‎
پيروز‏‎ قزقيزستان‌‏‎ نماينده‌‏‎ بر‏‎ قنبري‌‏‎ فريدون‌‏‎ :‎كيلوگرم‌‏‎ در 85‏‎
.شد‏‎
گير‏‎ كشتي‌‏‎ شكست‌‏‎ با‏‎ رضايي‌‏‎ عليرضا‏‎ :‎كيلوگرم‌‏‎ در 130‏‎
دست‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ رقابتها‏‎ دراين‌‏‎ خود‏‎ سومين‌پيروزي‌‏‎ تاجيكستان‌‏‎
.آورد‏‎
شدند‏‎ تاشكند‏‎ وارد‏‎ ايران‌‏‎ فرنگي‌‏‎ كشتي‌‏‎ ملي‌پوشان‌‏‎
كشتي‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ براي‌‏‎ ايران‌‏‎ فرنگي‌‏‎ كشتي‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
پايتخت‌‏‎ تاشكند‏‎ وارد‏‎ ديروز‏‎ ظهر‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ قهرماني‌آسيا‏‎ فرنگي‌‏‎
.شد‏‎ ازبكستان‌‏‎
اعضاي‌‏‎ آسيا‏‎ كشتي‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ تاشكند‏‎ فرودگاه‌‏‎ در‏‎
از‏‎ شماري‌‏‎ و‏‎ ازبكستان‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ سفارت‌جمهوري‌‏‎
كشورمان‌‏‎ كار‏‎ فرنگي‌‏‎ ازكشتي‌گيران‌‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ مقيم‌‏‎ ايرانيان‌‏‎
.كردند‏‎ استقبال‌‏‎
به‌‏‎ اعزامي‌‏‎ ايران‌‏‎ فرنگي‌‏‎ كشتي‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ نفرات‌‏‎ اسامي‌‏‎
:است‌‏‎ اين‌شرح‌‏‎ به‌‏‎ ازبكستان‌‏‎
جوانان‌‏‎ قهرمان‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎ توابع‌‏‎ از‏‎ سوريان‌‏‎ محسن‌‏‎ :كيلوگرم‌‏‎ ‎‏‏54‏‎
.درسال‌ 95‏‎ جهان‌‏‎ اميد‏‎
حميد‏‎ :‎كيلوگرم‌‏‎ اردبيل‌630‏‎ از‏‎ اشكاني‌‏‎ علي‌‏‎ :كيلوگرم‌‏‎ ‎‏‏58‏‎
.تهران‌‏‎ از‏‎ طاهرزاده‌‏‎
نوجوانان‌‏‎ قهرمان‌‏‎ مازندران‌ ، ‏‎ از‏‎ رمضاني‌‏‎ مجيد‏‎ :كيلوگرم‌‏‎ ‎‏‏69‏‎
.دراسلووني‌‏‎ سال‌ 97‏‎ در‏‎ جهان‌‏‎
.خوزستان‌‏‎ از‏‎ مرعشيان‌‏‎ سيدحسين‌‏‎ :كيلوگرم‌‏‎ ‎‏‏76‏‎
چهارم‌‏‎ نفر‏‎ خوزستان‌ ، ‏‎ از‏‎ نيكونهادحسيني‌‏‎ محمد‏‎ :‎كيلوگرم‌‏‎ ‎‏‏85‏‎
فرشيد‏‎ و‏‎ تيم‌ ، ‏‎ كاپيتان‌‏‎ و‏‎ سال‌ 95‏‎ جهان‌در‏‎ اميد‏‎ جوانان‌‏‎
.ذخيره‌‏‎ خوزستان‌‏‎ از‏‎ كفايي‌‏‎
قهرمان‌‏‎ نايب‏‎ تهران‌ ، ‏‎ توابع‌‏‎ از‏‎ شربياني‌‏‎ مهدي‌‏‎ :‎كيلوگرم‌‏‎ ‎‏‏97‏‎
.مصر‏‎ در‏‎ درسال‌ 97‏‎ جهان‌‏‎ جوانان‌‏‎
جوانان‌‏‎ قهرمان‌‏‎ نايب‏‎ ايلام‌ ، ‏‎ از‏‎ غريبي‌‏‎ عليرضا‏‎ :‎كيلوگرم‌‏‎ ‎‏‏130‏‎
.مصر‏‎ سال‌ 97در‏‎ در‏‎ جهان‌‏‎

شدند‏‎ معرفي‌‏‎ استقلال‌‏‎ مربيان‌‏‎
سكوموروخوف‌‏‎ + مظلومي‌‏‎ + پورحيدري‌‏‎همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ ورزشي‌‏‎ صفحه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ همانطور‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
منصور‏‎ مثلث‌‏‎ كرديم‌‏‎ اعلام‌‏‎ (‎ماه‌‏‎ خرداد‏‎ سوم‌‏‎) بار‏‎ اولين‌‏‎ براي‌‏‎
يوگني‌‏‎)‎ خارجي‌‏‎ مربي‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ مظلومي‌‏‎ پرويز‏‎ پورحيدري‌ ، ‏‎
.گرفت‌‏‎ خواهد‏‎ بعهده‌‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ هدايت‌‏‎ (‎سكوموروخوف‌‏‎
باشگاه‌‏‎ مدير‏‎ فتح‌الله‌زاده‌‏‎ علي‌‏‎ كه‌‏‎ شديم‌‏‎ خبر‏‎ با‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎
توافق‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ باسكوموروخوف‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ امارات‌‏‎ راهي‌‏‎ استقلال‌‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ امضا‏‎ را‏‎ نهايي‌‏‎ قرارداد‏‎ و‏‎ رسيده‌‏‎ لازم‌‏‎
هم‌‏‎ مهاجراني‌‏‎ حشمت‌‏‎ با‏‎ دوبي‌‏‎ در‏‎ زاده‌‏‎ فتح‌الله‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ گفتني‌‏‎
مشاور‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎ او‏‎ از‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ داشته‌‏‎ مذاكراتي‌‏‎
مهاجراني‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ بعيد‏‎ اما‏‎كند‏‎ استفاده‌‏‎ فني‌‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎.‎بپذيرد‏‎ ايران‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ مسئوليتي‌‏‎
ناصر‏‎ جدايي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ :گفت‌‏‎ ارتباط‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ مسئولان‌‏‎
اول‌‏‎ طراز‏‎ مربي‌‏‎ چند‏‎ با‏‎ مفصلي‌‏‎ مذاكرات‌‏‎ استقلال‌‏‎ از‏‎ حجازي‌‏‎
توصيه‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ جوانب‏‎ تمامي‌‏‎ بررسي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ كه‌‏‎ داشتيم‌‏‎ خارجي‌‏‎
گرفتيم‌‏‎ تصميم‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ سرمربي‌‏‎ و‏‎ مديرفني‌‏‎ پورحيدري‌‏‎ منصور‏‎
پنج‌‏‎ جزو‏‎ مربي‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎.‎كنيم‌‏‎ استفاده‌‏‎ سكوموروخوف‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎
استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ از‏‎ و‏‎ است‌‏‎ روسيه‌‏‎ اول‌‏‎ مربي‌‏‎
.دارد‏‎ كافي‌‏‎ شناخت‌‏‎
و‏‎ است‌‏‎ قطعي‌‏‎ استقلال‌‏‎ در‏‎ پورحيدري‌‏‎ آقاي‌‏‎ حضور‏‎ :‎افزود‏‎ وي‌‏‎
را‏‎ مظلومي‌‏‎ پرويز‏‎ دستيار‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ اخير‏‎ سال‌‏‎ چند‏‎ مثل‌‏‎ ايشان‌‏‎
كه‌‏‎ چرا‏‎ پذيرفتيم‌ ، ‏‎ را‏‎ درخواست‌‏‎ اين‌‏‎ نيز‏‎ ما‏‎ و‏‎ كردند‏‎ معرفي‌‏‎
استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ سالها‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ دلسوز‏‎ استقلالي‌‏‎ يك‌‏‎ مظلومي‌‏‎
مرتضي‌‏‎ حضور‏‎ امكان‌‏‎ البته‌‏‎.‎است‌‏‎ آفريده‌‏‎ افتخار‏‎ و‏‎ كشيده‌‏‎ زحمت‌‏‎
فوتبال‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎ مدرس‌‏‎ وي‌‏‎ هست‌ ، ‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ محصص‌‏‎
را‏‎ خود‏‎ كار‏‎ پورحيدري‌‏‎ آقاي‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ تاييد‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ آسياست‌‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎ آغاز‏‎ كادر‏‎ اين‌‏‎ با‏‎
كرديم‌‏‎ اعلام‌‏‎ بارها‏‎ كه‌‏‎ همانطور‏‎ :‎گفت‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ مسئول‌‏‎ اين‌‏‎
فهيم‌‏‎ و‏‎ دانش‌‏‎ با‏‎ بازيكنان‌‏‎ و‏‎ مربيان‌‏‎ داراي‌‏‎ استقلال‌‏‎ خانواده‌‏‎
استفاده‌‏‎ آنها‏‎ از‏‎ خود‏‎ مربيان‌‏‎ كادر‏‎ براي‌‏‎ ما‏‎ و‏‎ است‌‏‎ بسياري‌‏‎
.كرد‏‎ خواهيم‌‏‎
خدمت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ بازيكناني‌‏‎ جاري‌‏‎ فصل‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ :‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎
بازيكنان‌‏‎ فهرست‌‏‎.‎كند‏‎ تاييد‏‎ پورحيدري‌‏‎ آقاي‌‏‎ كه‌‏‎ گرفت‌‏‎ خواهد‏‎
صورت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ هستيم‌‏‎ آنها‏‎ جذب‏‎ درصدد‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ مشخص‌‏‎ ما‏‎ موردنظر‏‎
اعلام‌‏‎ آنها‏‎ اسامي‌‏‎ پورحيدري‌‏‎ تاييد‏‎ و‏‎ نهايي‌‏‎ قرارداد‏‎ ثبت‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎
قرارداد‏‎ لطيفي‌‏‎ علي‌‏‎ و‏‎ مهدوي‌‏‎ محمدرضا‏‎ با‏‎ تنها‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎
فني‌ ، ‏‎ مدير‏‎ موافقت‌‏‎ با‏‎ و‏‎ قديمي‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ جمع‌‏‎ از‏‎ كرديم‌‏‎ امضاء‏‎
به‌‏‎ مهرانپور‏‎ محمدرضا‏‎ و‏‎ اختر‏‎ ادموند‏‎ غلامپور ، ‏‎ بهزاد‏‎
.گشت‌‏‎ خواهند‏‎ باز‏‎ استقلال‌‏‎
مذاكرات‌‏‎ در‏‎ پيش‌‏‎ چندي‌‏‎ پورحيدري‌‏‎ منصور‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ذكر‏‎ شايان‌‏‎
به‌‏‎ حاضر‏‎ ديگر‏‎ كه‌‏‎ نمود‏‎ اعلام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ مسئولان‌‏‎ با‏‎ خود‏‎
مبرم‌‏‎ نياز‏‎ زياد‏‎ خستگي‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ با‏‎ همكاري‌‏‎
.دارد‏‎ استراحت‌‏‎ به‌‏‎
دخالت‌‏‎ شود‏‎ هم‌‏‎ كانادا‏‎ راهي‌‏‎ پورحيدري‌‏‎ اگر‏‎ مي‌شود‏‎ گفته‌‏‎
فقط‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ نخواهد‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ كار‏‎ در‏‎ مستقيم‌‏‎
.مي‌كند‏‎ نظارت‌‏‎

يافت‌‏‎ انتقال‌‏‎ بيمارستان‌‏‎ به‌‏‎"طلايي‌‏‎ محمد‏‎"


تيم‌‏‎ كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 58‏‎ كشتي‌گير‏‎ "محمدطلايي‌‏‎" :ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
حريف‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ باخت‌‏‎ از‏‎ ايران‌پس‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ كشتي‌‏‎ ملي‌‏‎
به‌ديوار‏‎ سرخود‏‎ كوبيدن‌‏‎ با‏‎ ناراحتي‌‏‎ شدت‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ قزاقي‌‏‎
وقت‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ طلايي‌‏‎.‎يافت‌‏‎ انتقال‌‏‎ بيمارستان‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ مجروح‌‏‎
اضافي‌‏‎ وقت‌‏‎ در‏‎ بود‏‎ كرده‌‏‎ كسب‏‎ را‏‎ نتيجه‌ 33‏‎ قانوني‌‏‎
شدت‌‏‎ از‏‎ وي‌‏‎ اما‏‎ شد‏‎ اعلام‌‏‎ بازنده‌‏‎ و‏‎ داد‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ يك‌امتياز‏‎
راهي‌‏‎ و‏‎ كوبيد‏‎ سالن‌‏‎ بتوني‌‏‎ به‌ديوار‏‎ را‏‎ سرخود‏‎ ناراحتي‌‏‎
.شد‏‎ بيمارستان‌‏‎
ضربه‌‏‎ با‏‎ را‏‎ تاجيكستاني‌‏‎ حريف‌‏‎ خود‏‎ ديدار‏‎ نخستين‌‏‎ در‏‎ طلايي‌‏‎
.داده‌بود‏‎ شكست‌‏‎ فني‌‏‎
ارزنده‌‏‎ گير‏‎ كشتي‌‏‎ طلايي‌‏‎ محمد‏‎ حال‌‏‎ بهبود‏‎ از‏‎ گزارشات‌‏‎ آخرين‌‏‎
.دارد‏‎ حكايت‌‏‎ كشورمان‌‏‎

نوجوانان‌‏‎ كشتي‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ آغاز‏‎
قزوين‌‏‎ در‏‎ "كودك‌‏‎ جهاني‌‏‎ روز‏‎"


كشتي‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ دوره‌‏‎ نهمين‌‏‎ : ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
كودك‌ ، ‏‎ جهاني‌‏‎ روز‏‎ جام‌‏‎ نوجوانان‌ 15و 16ساله‌‏‎ فرنگي‌‏‎ و‏‎ آزاد‏‎
خلبان‌‏‎ ورزشي‌‏‎ درسالن‌‏‎ كشور‏‎ پنج‌‏‎ تيمهاي‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ ديروز‏‎ صبح‌‏‎
.شد‏‎ آغاز‏‎ قزوين‌‏‎ شهر‏‎ بابايي‌‏‎ عباس‌‏‎ شهيد‏‎
مي‌يابد‏‎ ادامه‌‏‎ روز‏‎ سه‌‏‎ مدت‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ رقابتها‏‎ از‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
فرنگي‌‏‎ رشته‌‏‎ در‏‎ كشتي‌گير‏‎ و 86‏‎ آزاد‏‎ رشته‌‏‎ كشتي‌گيردر‏‎ ‎‏‏101‏‎
جمهوري‌‏‎ ارمنستان‌ ، ‏‎ و‏‎ افغانستان‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ كشورهاي‌‏‎ از‏‎
.مي‌اندازند‏‎ يكديگر‏‎ پنجه‌‏‎ در‏‎ پنجه‌‏‎ گرجستان‌‏‎ و‏‎ آذربايجان‌‏‎
وزنهاي‌ 42 ، 50 ، 58 ، 69 ، 85‏‎ نخست‌ ، ‏‎ وزن‌‏‎ پنج‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ در‏‎
آن‌‏‎ از‏‎ برتري‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ در‏‎ شد‏‎ آغاز‏‎ ديروز‏‎ كه‌‏‎ كيلوگرم‌‏‎
آن‌‏‎ از‏‎ فرنگي‌‏‎ كشتي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ وگرجستان‌‏‎ ايران‌‏‎ كشتي‌گيران‌‏‎
.بود‏‎ ارمنستان‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ كشتي‌گيران‌‏‎

"آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎" باشگاهها‏‎ فوتبال‌‏‎ اتحاديه‌‏‎
مي‌كند‏‎ برگزار‏‎ را‏‎


اتحاديه‌‏‎ مركزي‌‏‎ شوراي‌‏‎ رئيس‌‏‎ آقامحمدي‌‏‎ علي‌‏‎ :ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
با‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎ ايران‌گفت‌‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ فوتبال‌‏‎
اتحاديه‌‏‎ اين‌‏‎ توسط‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ برگزاري‌‏‎
.كرده‌است‌‏‎ موافقت‌‏‎
باشگاه‌هاي‌‏‎ مديران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ اتحاديه‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
ديروز‏‎ صبح‌‏‎ كه‌‏‎ شورا‏‎ اين‌‏‎ جلسه‌‏‎ چهارمين‌‏‎ در‏‎ ايران‌ ، آقامحمدي‌‏‎
اين‌‏‎ اصلي‌‏‎ وظيفه‌‏‎ گفت‌‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎ بيان‌‏‎ با‏‎ برگزارشد ، ‏‎ كاشان‌‏‎ در‏‎
رشته‌‏‎ اين‌‏‎ ارتقاي‌‏‎ و‏‎ مسابقه‌هاي‌فوتبال‌‏‎ برگزاري‌‏‎ اتحاديه‌‏‎
اتحاديه‌‏‎ اين‌‏‎ مسئولان‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ گفت‌‏‎ وي‌‏‎.‎است‌‏‎ كشور‏‎ در‏‎ ورزشي‌‏‎
سازمان‌‏‎ رئيس‌‏‎ و‏‎ جمهوري‌‏‎ معاون‌رئيس‌‏‎ هاشمي‌طبا‏‎ سيدمصطفي‌‏‎ با‏‎
جام‌‏‎ مسابقه‌هاي‌فوتبال‌‏‎ برگزاري‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎ بدني‌ ، ‏‎ تربيت‌‏‎
شوراي‌‏‎ رئيس‌‏‎.‎كرده‌است‌‏‎ موافقت‌‏‎ اتحاديه‌‏‎ اين‌‏‎ توسط‏‎ آزادگان‌‏‎
:اظهارداشت‌‏‎ ايران‌‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ اتحاديه‌‏‎ مركزي‌‏‎
و‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ و‏‎ همراه‌‏‎ اين‌اتحاديه‌‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ مشكلاتي‌‏‎ كاستن‌‏‎ آن‌‏‎ وهدف‌‏‎ قراردارد‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎
وجود‏‎ فدراسيون‌فوتبال‌‏‎ و‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎ دولت‌ ، ‏‎ براي‌‏‎
رئيس‌‏‎ با‏‎ خود‏‎ آتي‌‏‎ ديدارهاي‌‏‎ در‏‎ كرد‏‎ اضافه‌‏‎ آقامحمدي‌‏‎.‎دارد‏‎
مسابقه‌هاي‌‏‎ برگزاري‌‏‎ راهكارهاي‌‏‎ درباره‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ وگو‏‎ گفت‌‏‎ و‏‎ بحث‌‏‎ فوتبال‌‏‎

اميد‏‎ تيم‌‏‎ به‌‏‎ آينده‌‏‎ هفته‌‏‎"مهدوي‌كيا‏‎ مهدي‌‏‎"
پيوست‌‏‎ خواهد‏‎


اين‌‏‎ شرايط‏‎ :‎گفت‌‏‎ ايران‌‏‎ اميد‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎ مربي‌‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
قرار‏‎ خوبي‌‏‎ وضعيت‌‏‎ در‏‎ بازيكنان‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ اميدواركننده‌‏‎ تيم‌‏‎
در‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ اردوي‌‏‎ محل‌‏‎ امكانات‌‏‎ وضعيت‌‏‎ همچنين‌‏‎.‎دارند‏‎
اين‌‏‎ از‏‎ و‏‎ است‌‏‎ مناسب‏‎ بسيار‏‎ (‎انقلاب‏‎ عصر‏‎ مجتمع‌‏‎) شهريار‏‎
.ندارد‏‎ خاصي‌‏‎ مشكل‌‏‎ اميد‏‎ تيم‌‏‎ بابت‌‏‎
سرمربي‌‏‎ "كوردس‌‏‎ ايگون‌‏‎" دستيار‏‎ و‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ مربي‌‏‎ كمالي‌‏‎ ناصر‏‎
تيم‌‏‎ اين‌‏‎ آمادگي‌‏‎ تمرينات‌‏‎ :افزود‏‎ ايران‌‏‎ اميد‏‎ تيم‌‏‎ آلماني‌‏‎
بازيكنان‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ پيگيري‌‏‎ مجتمع‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ظهر‏‎ از‏‎ بعد‏‎ و‏‎ صبح‌‏‎
.هستند‏‎ برخوردار‏‎ قبولي‌‏‎ قابل‌‏‎ "نسبتا‏‎ فني‌‏‎ و‏‎ فيزيكي‌‏‎ وضعيت‌‏‎ از‏‎
است‌‏‎ كلن‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ از‏‎ ورزش‌‏‎ رشته‌‏‎ فوق‌ليسانس‌‏‎ كه‌‏‎ كمالي‌‏‎ ناصر‏‎
مصدوميت‌‏‎ از‏‎ زارعي‌‏‎ رئوف‌‏‎ و‏‎ آذري‌‏‎ علي‌‏‎ يزداني‌ ، ‏‎ داريوش‌‏‎ :‎گفت‌‏‎
دو‏‎ در‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ توانست‌‏‎ نخواهند‏‎ و‏‎ مي‌برند‏‎ رنج‌‏‎ شديد‏‎
.كنند‏‎ همراهي‌‏‎ بحرين‌‏‎ و‏‎ لبنان‌‏‎ مقابل‌‏‎ ديدار‏‎
به‌‏‎ شب‏‎ شنبه‌‏‎ بازيكن‌‏‎ اين‌‏‎ :‎گفت‌‏‎ مهدوي‌كيا‏‎ مهدي‌‏‎ درخصوص‌‏‎ كمالي‌‏‎
اميد‏‎ تيم‌‏‎ تمرينات‌‏‎ در‏‎ يكشنبه‌‏‎ روز‏‎ از‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ ملحق‌‏‎ ما‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎ شركت‌‏‎
به‌‏‎ كه‌‏‎ كوردس‌‏‎ ايگون‌‏‎ :‎گفت‌‏‎ ايران‌‏‎ اميد‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎ مربي‌‏‎
صبح‌‏‎ از‏‎ و‏‎ پيوست‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ سه‌شنبه‌‏‎ روز‏‎ بود‏‎ رفته‌‏‎ آلمان‌‏‎
.گرفت‌‏‎ سر‏‎ از‏‎ را‏‎ تيم‌‏‎ آماده‌سازي‌‏‎ تمرينات‌‏‎ ديروز‏‎
و‏‎ بزرگسالان‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ با‏‎ امروز‏‎ ايران‌‏‎ اميد‏‎ تيم‌‏‎ :افزود‏‎ وي‌‏‎
مسلح‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ منتخب‏‎ تيم‌‏‎ با‏‎ آينده‌‏‎ هفته‌‏‎ دوشنبه‌‏‎ روز‏‎
بازيكن‌ ، ‏‎ ميان‌ 26‏‎ از‏‎ سپس‌‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ خواهد‏‎ دوستانه‌‏‎ ديدارهاي‌‏‎
و‏‎ انتخاب‏‎ بحرين‌‏‎ و‏‎ لبنان‌‏‎ به‌‏‎ سفر‏‎ براي‌‏‎ ملي‌پوش‌‏‎ تا 22‏‎ ‎‏‏20‏‎
.شد‏‎ خواهند‏‎ معرفي‌‏‎
بحرين‌ ، ‏‎ و‏‎ لبنان‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ با‏‎ آشنايي‌‏‎ ميزان‌‏‎ درباره‌‏‎ كمالي‌‏‎
را‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ فيلم‌‏‎ :‎گفت‌‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ آينده‌‏‎ حريفان‌‏‎
به‌‏‎ لازم‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ و‏‎ آشنايي‌‏‎ با‏‎ و‏‎ كرده‌ايم‌‏‎ مرور‏‎ بار‏‎ چندين‌‏‎
.رفت‌‏‎ خواهيم‌‏‎ آنها‏‎ مصاف‌‏‎
در‏‎ ترتيب‏‎ به‌‏‎ جاري‌‏‎ ماه‌‏‎ خرداد‏‎ و 21‏‎ روزهاي‌ 16‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎
بحرين‌‏‎ برابر‏‎ منامه‌‏‎ شهر‏‎ در‏‎ و‏‎ لبنان‌‏‎ مقابل‌‏‎ طرابلس‌‏‎ شهر‏‎
مقابل‌‏‎ خود‏‎ بازي‌‏‎ نخستين‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎.‎كرد‏‎ خواهد‏‎ ديدار‏‎
.شد‏‎ پيروز‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ دو‏‎ حساب‏‎ با‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ بحرين‌‏‎

ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ باره‌‏‎ در‏‎ كوتاه‌‏‎ خبرهاي‌‏‎


آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ حضور‏‎
شد‏‎ منتفي‌‏‎
آسيا‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ فوتبال‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ :ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
.مي‌يابد‏‎ ادامه‌‏‎ خود‏‎ كنوني‌‏‎ شكل‌‏‎ به‌‏‎
آسيا‏‎ فوتبال‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎ تصويب‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ مي‌شد‏‎ گفته‌‏‎ پيش‌تر‏‎
فوتبال‌‏‎ برتر‏‎ كشور‏‎ آينده‌ 4‏‎ دوره‌‏‎ از‏‎ خود ، ‏‎ امسال‌‏‎ نشست‌‏‎ در‏‎
باشگاه‌هاي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ فوتبال‌‏‎ پيكارهاي‌‏‎ در‏‎ نماينده‌‏‎ آسيا 2‏‎
.داشت‌‏‎ خواهند‏‎ آسيا‏‎
به‌‏‎ را‏‎ تيم‌‏‎ يك‌‏‎ تنها‏‎ است‌‏‎ مجاز‏‎ آسيايي‌‏‎ كشور‏‎ هر‏‎ اكنون‌‏‎ هم‌‏‎
.كند‏‎ رقابت‌ها‏‎ اين‌‏‎ روانه‌‏‎ خود‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ قهرمان‌‏‎ عنوان‌‏‎
فوتبال‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ جام‌‏‎ كه‌‏‎ تيمي‌‏‎ اخير‏‎ سال‌‏‎ چند‏‎ در‏‎
دوم‌‏‎ نماينده‌‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ مي‌آورد‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آسيا‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎
.مي‌يافت‌‏‎ حضور‏‎ بعد‏‎ فصل‌‏‎ پيكارهاي‌‏‎ در‏‎ كشورش‌‏‎
آسيا‏‎ فوتبال‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎
نكرد‏‎ موافقت‌‏‎ "كريمي‌‏‎ علي‌‏‎" محروميت‌‏‎ كاهش‌‏‎ با‏‎
فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ درخواست‌‏‎ با‏‎ آسيا‏‎ فوتبال‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎
.نكرد‏‎ موافقت‌‏‎ "كريمي‌‏‎ علي‌‏‎" محروميت‌‏‎ كاهش‌‏‎ بر‏‎ مبني‌‏‎ ايران‌‏‎
با‏‎ خود‏‎ نشست‌‏‎ در‏‎ آسيا‏‎ فوتبال‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎ اجرايي‌‏‎ كميته‌‏‎
محروم‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ ديگر‏‎ و‏‎ بازيكن‌‏‎ اين‌‏‎ محروميت‌‏‎ كاهش‌‏‎ درخواست‌‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ مخالفت‌‏‎ كشورها‏‎ ديگر‏‎
پارسال‌‏‎ ماه‌‏‎ بهمن‌‏‎ آسيا‏‎ فوتبال‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎ انضباطي‌‏‎ كميته‌‏‎
ايران‌‏‎ اميد‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎ و‏‎ پيروزي‌‏‎ تيم‌‏‎ بازيكن‌‏‎ "كريمي‌‏‎ علي‌‏‎"
محروم‌‏‎ خارجي‌‏‎ و‏‎ داخلي‌‏‎ ديدارهاي‌‏‎ تمامي‌‏‎ از‏‎ يكسال‌‏‎ مدت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎
.بود‏‎ كرده‌‏‎
پي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ كريمي‌‏‎ علي‌‏‎ محروميت‌‏‎ به‌‏‎ تصميم‌‏‎ انضباطي‌‏‎ كميته‌‏‎
در‏‎ ويتنام‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ اميد‏‎ تيم‌‏‎ ديدار‏‎ ژاپني‌‏‎ داور‏‎ گزارش‌‏‎
كرده‌‏‎ اتخاذ‏‎ ويتنام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ جريان‌‏‎
.بود‏‎
سال‌‏‎ در‏‎ آسيا‏‎ جوانان‌‏‎ قهرماني‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ميزبان‌‏‎ ايران‌‏‎
شد‏‎ ‎‏‏2000‏‎
بر‏‎ مبني‌‏‎ ايران‌‏‎ پيشنهاد‏‎ با‏‎ آسيا‏‎ فوتبال‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎
جوانان‌‏‎ قهرماني‌‏‎ فوتبال‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ پاياني‌‏‎ مرحله‌‏‎ برگزاري‌‏‎
.كرد‏‎ موافقت‌‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ سال‌ 2000‏‎ در‏‎ آسيا‏‎
اجرايي‌‏‎ كميته‌‏‎ تصويب‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ مسابقه‌ها‏‎ اين‌‏‎ برگزاري‌‏‎
.است‌‏‎ رسيده‌‏‎ آسيا‏‎ فوتبال‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎

واليبال‌‏‎ از‏‎ خبرهايي‌‏‎


برد‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ تداركاتي‌‏‎ بازي‌‏‎ آخرين‌‏‎ پيكان‌‏‎
روز‏‎ كه‌‏‎ كشورمان‌‏‎ نماينده‌‏‎ پيكان‌‏‎ واليبال‌‏‎ تيم‌‏‎ :ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
خواهد‏‎ آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ مسابقات‌‏‎ عازم‌‏‎ آينده‌‏‎ يكشنبه‌‏‎
شكست‌‏‎ به‌‏‎ موفق‌‏‎ خود‏‎ تداركاتي‌‏‎ بازي‌‏‎ آخرين‌‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ عصر‏‎ شد ، ‏‎
با‏‎ بازي‌‏‎ سه‌‏‎ طي‌‏‎ "قبلا‏‎ پيكان‌‏‎.شد‏‎ ايران‌‏‎ جوانان‌‏‎ تيم‌‏‎ دادن‌‏‎
سه‌‏‎ هر‏‎ توانست‌‏‎ آتش‌نشاني‌‏‎ و‏‎ جوانان‌‏‎ بزرگسالان‌ ، ‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
با‏‎ مجدد‏‎ مصاف‌‏‎ در‏‎ پيكان‌‏‎.‎ كند‏‎ مغلوب‏‎ را‏‎ خود‏‎ تداركاتي‌‏‎ حريف‌‏‎
در‏‎ و‏‎ كرد‏‎ استفاده‌‏‎ خود‏‎ اصلي‌‏‎ نفرات‌‏‎ از‏‎ گيم‌‏‎ دو‏‎ طي‌‏‎ جوانان‌‏‎
اصلي‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ جانشين‌‏‎ نفرات‌‏‎ و‏‎ كمكي‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ از‏‎ سوم‌‏‎ گيم‌‏‎
.برد‏‎ سود‏‎
افشاردوست‌‏‎ محمود‏‎ و‏‎ محمودي‌‏‎ مجردي‌ ، ‏‎ سرديتوف‌ ، ‏‎ معدني‌ ، ‏‎ نجاتي‌ ، ‏‎
و‏‎ غياثي‌‏‎ عطايي‌ ، ‏‎ رضايي‌ ، ‏‎ و‏‎ شدند‏‎ ظاهر‏‎ پيكان‌‏‎ اصلي‌‏‎ تركيب‏‎ در‏‎
.رفتند‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎ سوم‌‏‎ گيم‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ اكبري‌‏‎
را‏‎ صبح‌ها‏‎ همه‌روزه‌‏‎ مسابقات‌ ، ‏‎ به‌‏‎ اعزام‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ تا‏‎ پيكان‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ پكن‌‏‎ عازم‌‏‎ يكشنبه‌‏‎ روز‏‎ عصر‏‎ و‏‎ مي‌پردازد‏‎ تمرين‌‏‎ به‌‏‎
حضور‏‎ وضعيت‌‏‎ نبودن‌‏‎ مشخص‌‏‎ پيكان‌‏‎ مربيان‌‏‎ نگراني‌‏‎ دل‌‏‎ تنها‏‎
.دارد‏‎ ادامه‌‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ تلاش‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اكبري‌‏‎ پيمان‌‏‎
مجمع‌‏‎ دبير‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ واليبال‌‏‎ جوان‌‏‎ ملي‌پوشان‌‏‎ ديدار‏‎
مبارز‏‎ روحانيون‌‏‎
دوره‌‏‎ نهمين‌‏‎ فاتح‌‏‎) ايران‌‏‎ جوانان‌‏‎ واليبال‌‏‎ تيم‌‏‎ اعضاي‌‏‎
به‌‏‎ سه‌شنبه‌‏‎ روز‏‎ عصر‏‎ (آسيا‏‎ جوانان‌‏‎ قهرماني‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎
با‏‎ واليبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎ اعضاي‌‏‎ و‏‎ رئيس‌‏‎ اتفاق‌‏‎
روحانيون‌‏‎ مجمع‌‏‎ دبير‏‎ كروبي‌‏‎ مهدي‌‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎
روحانيون‌‏‎ مجمع‌‏‎ دبير‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎كردند‏‎ ديدار‏‎ مبارز‏‎
عنوان‌‏‎ كسب‏‎ در‏‎ واليبال‌‏‎ جوان‌‏‎ ملي‌پوشان‌‏‎ تلاش‌‏‎ از‏‎ مبارز‏‎
و‏‎ جسمي‌‏‎ توان‌‏‎ افزايش‌‏‎ در‏‎ ورزش‌‏‎ :‎گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ تقدير‏‎ قهرماني‌‏‎
با‏‎ ورزشي‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ انجام‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ اساسي‌‏‎ نقش‌‏‎ افراد‏‎ فكري‌‏‎
ميان‌‏‎ در‏‎ را‏‎ جوانمردي‌‏‎ روح‌‏‎ مذهبي‌‏‎ و‏‎ ديني‌‏‎ اعتقادات‌‏‎ داشتن‌‏‎
.مي‌دهد‏‎ افزايش‌‏‎ ورزشكاران‌‏‎
از‏‎ گزارشي‌‏‎ واليبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎ همچنين‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
را‏‎ ايران‌‏‎ جوانان‌‏‎ واليبال‌‏‎ تيم‌‏‎ قهرماني‌‏‎ عنوان‌‏‎ كسب‏‎ چگونگي‌‏‎
.كرد‏‎ ارائه‌‏‎
مي‌آيد‏‎ قدرت‌‏‎ با‏‎ پيروزي‌‏‎
گفت‌وگويي‌‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ پيروزي‌‏‎ واليبال‌‏‎ تيم‌‏‎ مربي‌‏‎ صادقي‌‏‎ محمد‏‎
:گفت‌‏‎ باشگاه‌‏‎ اين‌‏‎ فعاليت‌‏‎ ادامه‌‏‎ پيرامون‌‏‎ همشهري‌‏‎ با‏‎ كوتاه‌‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ انصاري‌فر‏‎ عباس‌‏‎ با‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ صبح‌‏‎ كه‌‏‎ گفت‌وگويي‌‏‎ در‏‎
تيم‌‏‎ يك‌‏‎ راه‌اندازي‌‏‎ خواستار‏‎ وي‌‏‎ داشتم‌‏‎ باشگاه‌‏‎ مسئولان‌‏‎
.شد‏‎ قدرتمند‏‎
با‏‎ تا‏‎ داريم‌‏‎ تلاش‌‏‎ هم‌اكنون‌‏‎ ترتيب‏‎ بدين‌‏‎ كرد‏‎ اضافه‌‏‎ صادقي‌‏‎
قدرت‌‏‎ با‏‎ خارجي‌‏‎ بازيكن‌‏‎ دو‏‎ و‏‎ شاخص‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ گرفتن‌‏‎ خدمت‌‏‎ به‌‏‎
.بازگرديم‌‏‎ واليبال‌‏‎ صحنه‌‏‎ به‌‏‎
فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ ديداري‌‏‎ در‏‎ زودي‌‏‎ به‌‏‎ :‎گفت‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
جام‌‏‎ در‏‎ پيروزي‌‏‎ تا‏‎ مي‌كنيم‌‏‎ تلاش‌‏‎ داشت‌ ، ‏‎ خواهيم‌‏‎ واليبال‌‏‎
.شود‏‎ حاضر‏‎ برتر‏‎


Copyright 1996-1999 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.