شماره‌ 1972‏‎ ‎‏‏،‏‎7 NOV 1999 آبان‌ 1378 ، ‏‎ يكشنبه‌ 16‏‎
Front Page
National
Across Iran
Metropolitan
Features
Life
Free Tribune
Women
Business
Sports
World Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
با‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ مجلس‌‏‎ ادوار‏‎ نمايندگان‌‏‎ مجمع‌‏‎
ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ كيفرخواست‌‏‎ :‎جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
پرده‌اي‌‏‎ خرداد‏‎ مسئول‌‏‎ مدير‏‎ عليه‌‏‎ روحانيت‌‏‎
است‌‏‎ انديشه‌ورزي‌‏‎ عليه‌‏‎ اقدامات‌‏‎ از‏‎ ديگر‏‎

كارگزاران‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎
كه‌‏‎ كنيم‌‏‎ مراقبت‌‏‎ نظامي‌‏‎ بايداز‏‎ ما‏‎ :نظام‌‏‎
در‏‎ مصلحين‌‏‎ تمامي‌‏‎ آرزوي‌‏‎ آن‌‏‎ استقرار‏‎
است‌‏‎ بوده‌‏‎ اسلام‌‏‎ دنياي‌‏‎

جلسه‌‏‎ پنجمين‌‏‎ در‏‎ خرداد‏‎ روزنامه‌‏‎ مديرمسئول‌‏‎
كه‌‏‎ هستند‏‎ كساني‌‏‎ (ره‌‏‎)‎امام‌‏‎ مخالفان‌‏‎ :‎دادگاه‌‏‎
حقوق‌‏‎ ايشان‌ ، ‏‎ نام‌‏‎ از‏‎ ابزاري‌‏‎ استفاده‌‏‎ با‏‎
مي‌كنند‏‎ نقض‌‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎ مشروع‌‏‎

به‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ سفر‏‎ :‎تهران‌‏‎ جمعه‌‏‎ نماز‏‎ خطيب‏‎
گرفت‌‏‎ صورت‌‏‎ اقتدار‏‎ موضع‌‏‎ از‏‎ فرانسه‌‏‎

مسابقات‌‏‎ گشايش‌‏‎ مراسم‌‏‎ در‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
آگاهي‌ ، ‏‎ اسلامي‌‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ :قرآن‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎
باشد‏‎ اوج‌‏‎ در‏‎ بايد‏‎ ادب‏‎ و‏‎ اخلاق‌‏‎

گراميداشت‌‏‎ مراسم‌‏‎ جاسوسي‌‏‎ لانه‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎
شد‏‎ برگزار‏‎ آبان‌‏‎ سيزدهم‌‏‎

محكومين‌‏‎ :‎اميركبير‏‎ دانشگاه‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انجمن‌‏‎
هستند‏‎ بيگناه‌‏‎ موج‌‏‎ نشريه‌‏‎

با‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ مجلس‌‏‎ ادوار‏‎ نمايندگان‌‏‎ مجمع‌‏‎
ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ كيفرخواست‌‏‎ :‎جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
پرده‌اي‌‏‎ خرداد‏‎ مسئول‌‏‎ مدير‏‎ عليه‌‏‎ روحانيت‌‏‎
است‌‏‎ انديشه‌ورزي‌‏‎ عليه‌‏‎ اقدامات‌‏‎ از‏‎ ديگر‏‎


اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ ادوار‏‎ نمايندگان‌‏‎ مجمع‌‏‎ :‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
محمد‏‎ سيد‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ "اخيرا‏‎
خود‏‎ نظريات‌‏‎ و‏‎ ديدگاهها‏‎ تشريح‌‏‎ به‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ خاتمي‌‏‎
.پرداختند‏‎ روز‏‎ سياسي‌‏‎ مسائل‌‏‎ درباره‌‏‎
در‏‎ ‎‏‏،‏‎ مجلس‌‏‎ ادوار‏‎ نمايندگان‌‏‎ مجمع‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
كاستي‌هاي‌‏‎ و‏‎ مشكلات‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ چند‏‎ مسائلي‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎
برخي‌‏‎ اقدامات‌‏‎ و‏‎ تحركات‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ موجود‏‎
.گرفت‌‏‎ قرار‏‎ بررسي‌‏‎ و‏‎ بحث‌‏‎ مورد‏‎ دولت‌‏‎ مخالف‌‏‎ گروههاي‌‏‎
مبتلابه‌‏‎ مشكلات‌‏‎ زنجيره‌اي‌ ، ‏‎ قتل‌هاي‌‏‎ پرونده‌‏‎ موضوع‌‏‎
بر‏‎ كابينه‌‏‎ اعضاي‌‏‎ ميان‌‏‎ هماهنگي‌‏‎ عدم‌‏‎ مستقل‌ ، ‏‎ مطبوعات‌‏‎
از‏‎ برخي‌‏‎ نامناسب‏‎ برخوردهاي‌‏‎ اصولي‌ ، ‏‎ وحدت‌‏‎ به‌‏‎ نيل‌‏‎ راه‌‏‎ سر‏‎
نيز‏‎ و‏‎ خيابانها‏‎ در‏‎ جوانان‌‏‎ با‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎ عوامل‌‏‎
موضوعاتي‌‏‎ مهمترين‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ انتخابات‌‏‎ مقوله‌‏‎
.شد‏‎ گذاشته‌‏‎ رايزني‌‏‎ و‏‎ نظر‏‎ تبادل‌‏‎ به‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎
نمايندگان‌‏‎ آزاد ، ‏‎ مطبوعات‌‏‎ عليه‌‏‎ فشار‏‎ محور‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎
تصريح‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ با‏‎ گفتگو‏‎ در‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ حاضر‏‎
عليه‌‏‎ سامان‌يافته‌اي‌‏‎ تلاش‌هاي‌‏‎ اكنون‌‏‎ هم‌‏‎:‎كردند‏‎
در‏‎ هستند‏‎ سياسي‌‏‎ توسعه‌‏‎ بحث‌‏‎ در‏‎ اصلي‌‏‎ ركن‌‏‎ كه‌‏‎ مطبوعات‌‏‎
فضاي‌‏‎ ايجاد‏‎ در‏‎ دهه‌‏‎ يك‌‏‎ كه‌‏‎ سلام‌‏‎ روزنامه‌‏‎.‎است‌‏‎ جريان‌‏‎
و‏‎ نموده‌‏‎ ايفا‏‎ نقش‌‏‎ عمومي‌‏‎ آگاهي‌هاي‌‏‎ افزايش‌‏‎ و‏‎ سالم‌‏‎
قانوني‌‏‎ غير‏‎ دادگاه‌‏‎ حكم‌‏‎ با‏‎ بود‏‎ سياسي‌‏‎ توسعه‌‏‎ پيشتاز‏‎
قبل‌‏‎ نشاط‏‎ روزنامه‌‏‎.‎ماند‏‎ باز‏‎ حركت‌‏‎ از‏‎ روحانيت‌‏‎ ويژه‌‏‎
صادر‏‎ آن‌‏‎ تعطيل‌‏‎ حكم‌‏‎ سپس‌‏‎ و‏‎ متوقف‌‏‎ حقوقي‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ هرگونه‌‏‎ از‏‎
دادگاه‌‏‎ و‏‎ نرسيده‌‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ دادرسي‌‏‎ مراحل‌‏‎ آنكه‌‏‎ با‏‎ و‏‎ شد‏‎
از‏‎ قانون‌‏‎ خلاف‌‏‎ بر‏‎ است‌‏‎ نكرده‌‏‎ نظر‏‎ اعلام‌‏‎ تجديدنظر‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ منع‌‏‎ انتشار‏‎
غيرقانوني‌‏‎ دادگاه‌‏‎ دادستان‌‏‎ تامل‌برانگيز‏‎ خواست‌‏‎ كيفر‏‎
آن‌‏‎ مسئول‌‏‎ مدير‏‎ و‏‎ خرداد‏‎ روزنامه‌‏‎ عليه‌‏‎ بر‏‎ روحانيت‌‏‎ ويژه‌‏‎
و‏‎ انديشه‌ورزي‌‏‎ -‎ انديشه‌‏‎ عليه‌‏‎ اقدامات‌‏‎ از‏‎ ديگر‏‎ پرده‌اي‌‏‎
روزنامه‌‏‎ سرنوشت‌‏‎.‎است‌‏‎ كشور‏‎ سياسي‌‏‎ فكري‌‏‎ توسعه‌‏‎ و‏‎ رشد‏‎
كار‏‎ دست‌اندركاران‌ ، ‏‎.‎است‌‏‎ معلوم‌‏‎ هم‌اكنون‌‏‎ از‏‎ خرداد‏‎
پايان‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ را‏‎ امروز‏‎ صبح‌‏‎ روزنامه‌‏‎ عليه‌‏‎ پرونده‌سازي‌‏‎
خرداد‏‎ پرونده‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ از‏‎ فراغت‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ تا‏‎ برده‌اند‏‎
.بگشايند‏‎ مطبوعات‌‏‎ دادگاه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ روزنامه‌‏‎ آن‌‏‎ پرونده‌‏‎
قاطع‌‏‎ و‏‎ مناسب‏‎ واكنش‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آن‌‏‎ ما‏‎ انتظار‏‎
و‏‎ شود‏‎ گرفته‌‏‎ فرهنگ‌سوز‏‎ و‏‎ مخرب‏‎ روند‏‎ اين‌‏‎ جلو‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
.نكند‏‎ جلوه‌‏‎ مكدر‏‎ جهانيان‌‏‎ انظار‏‎ در‏‎ دينداري‌‏‎ و‏‎ دين‌‏‎ چهره‌‏‎

كارگزاران‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎
كه‌‏‎ كنيم‌‏‎ مراقبت‌‏‎ نظامي‌‏‎ بايداز‏‎ ما‏‎ :نظام‌‏‎
در‏‎ مصلحين‌‏‎ تمامي‌‏‎ آرزوي‌‏‎ آن‌‏‎ استقرار‏‎
است‌‏‎ بوده‌‏‎ اسلام‌‏‎ دنياي‌‏‎


درستي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ تكليف‌‏‎ بايد‏‎ ما‏‎ همه‌‏‎: رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ *
نعمت‌‏‎ و‏‎ رحمت‌‏‎ قافله‌‏‎ از‏‎ تا‏‎ كنيم‌‏‎ عمل‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ دهيم‌‏‎ تشخيص‌‏‎
نمانيم‌‏‎ دور‏‎ الهي‌‏‎
را‏‎ طبيعي‌‏‎ اختلافات‌‏‎ ملت‌‏‎ كه‌‏‎ روزي‌‏‎ تا‏‎:جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ *
خود‏‎ شكوفايي‌‏‎ مسير‏‎ انقلاب ، ‏‎ دهد‏‎ قرار‏‎ خود‏‎ تكامل‌‏‎ ابزار‏‎
كرد‏‎ خواهد‏‎ طي‌‏‎ را‏‎
بعثت‌‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ شورانگيز‏‎ و‏‎ بلند‏‎ گامي‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ *
است‌‏‎ (‎ص‌‏‎) اكرم‌‏‎ پيامبر‏‎
ابزار‏‎ را‏‎ طبيعي‌‏‎ اختلافات‌‏‎ ملت‌ ، ‏‎ كه‌‏‎ روزي‌‏‎ تا‏‎ :رئيس‌جمهوري‌‏‎
خواهد‏‎ طي‌‏‎ را‏‎ شكوفايي‌‏‎ مسير‏‎ انقلاب‏‎ دهد ، ‏‎ قرار‏‎ خود‏‎ تكامل‌‏‎
كرد‏‎
خامنه‌اي‌‏‎ الله‌‏‎ آيت‌‏‎ حضرت‌‏‎ :‎اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ -تهران‌‏‎
و‏‎ مسئولان‌‏‎ از‏‎ جمعي‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎
مكرم‌‏‎ نبي‌‏‎ بعثت‌‏‎ مناسبت‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ ايشان‌‏‎ با‏‎ نظام‌‏‎ كارگزاران‌‏‎
نيز‏‎ و‏‎ الهي‌‏‎ احكام‌‏‎ و‏‎ خدا‏‎ به‌‏‎ اعتماد‏‎ شد ، ‏‎ انجام‌‏‎(ص‌‏‎)اسلام‌‏‎
و‏‎ گروهي‌‏‎ قومي‌ ، ‏‎ شخصي‌ ، ‏‎ منيت‌هاي‌‏‎ كردن‌‏‎ خارج‌‏‎ محوريت‌‏‎ از‏‎
ترويج‌‏‎ و‏‎ علم‌‏‎ گسترش‌‏‎ اسلام‌ ، ‏‎ اقتدار‏‎ پيشبرد‏‎ لازمه‌‏‎ را‏‎ سياسي‌‏‎
اتحاد‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎ حركت‌‏‎ ضرورت‌‏‎ بر‏‎ و‏‎ دانستند‏‎ اسلامي‌‏‎ فرهنگ‌‏‎
.كردند‏‎ تاكيد‏‎ اسلامي‌‏‎ احكام‌‏‎ سايه‌‏‎ در‏‎ حقيقي‌‏‎
و‏‎ روشن‌‏‎ بسيار‏‎ را‏‎ آينده‌‏‎ ديدار ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ انقلاب‏‎ رهبرمعظم‌‏‎
و‏‎ نشانه‌ها‏‎ بحمدالله‌‏‎:‎فرمودند‏‎ و‏‎ كردند‏‎ توصيف‌‏‎ درخشان‌‏‎
و‏‎ نشانه‌ها‏‎ و‏‎ شود‏‎ مي‌‏‎ ديده‌‏‎ وفور‏‎ به‌‏‎ الهي‌‏‎ رحمت‌‏‎ مژده‌هاي‌‏‎
آفاق‌‏‎ و‏‎ مسائل‌‏‎ در‏‎ قدم‌‏‎ به‌‏‎ قدم‌‏‎ و‏‎ جابجا‏‎ الهي‌‏‎ رحمت‌‏‎ بشائر‏‎
تكليف‌‏‎ بايد‏‎ ما‏‎ همه‌‏‎ اين‌‏‎ بنابر‏‎ مي‌شود ، ‏‎ مشاهده‌‏‎ گوناگون‌‏‎
از‏‎ تا‏‎ كنيم‌‏‎ عمل‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ دهيم‌‏‎ تشخيص‌‏‎ درستي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎
.نمانيم‌‏‎ دور‏‎ الهي‌‏‎ نعمت‌‏‎ و‏‎ رحمت‌‏‎ قافله‌‏‎
در‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ ملت‌‏‎ تاريخي‌‏‎ حركت‌‏‎ خامنه‌اي‌‏‎ الله‌‏‎ آيت‌‏‎ حضرت‌‏‎
و‏‎ دانستند‏‎ نبوي‌‏‎ عظيم‌‏‎ بعثت‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ تحقق‌‏‎
از‏‎ پس‌‏‎ اسلام‌ ، ‏‎ انگيز‏‎ حيرت‌‏‎ پيشرفت‌‏‎ در‏‎ موثر‏‎ عوامل‌‏‎ بيان‌‏‎ با‏‎
عوامل‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ يقينا‏‎:‎فرمودند‏‎ (‎ص‌‏‎)اسلام‌‏‎ مكرم‌‏‎ نبي‌‏‎ بعثت‌‏‎
و‏‎ بود‏‎ الهي‌‏‎ احكام‌‏‎ و‏‎ خدا‏‎ به‌‏‎ اعتقاد‏‎ پيشرفت‌اسلام‌ ، ‏‎
اعتقاد‏‎ اسلام‌‏‎ پيام‌‏‎ به‌‏‎ دل‌‏‎ اعماق‌‏‎ از‏‎ اول‌‏‎ صدر‏‎ مومنين‌‏‎
كافي‌‏‎ جهل‌‏‎ و‏‎ ظلمت‌‏‎ از‏‎ بشر ، ‏‎ نجات‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ اسلام‌‏‎ و‏‎ داشتند‏‎
.مي‌دانستند‏‎
بهره‌‏‎ به‌‏‎ بي‌اعتنايي‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎
عامل‌‏‎ دنيارا‏‎ زخارف‌‏‎ به‌‏‎ بي‌رغبتي‌‏‎ و‏‎ مادي‌‏‎ منديهاي‌‏‎
هدف‌‏‎:‎فرمودند‏‎ و‏‎ برشمردند‏‎ اسلام‌‏‎ پيشرفت‌‏‎ در‏‎ بسيارمهمي‌‏‎
و‏‎ بدبختي‌هاست‌‏‎ تمامي‌‏‎ اساس‌‏‎ مادي‌ ، ‏‎ منافع‌‏‎ دادن‌‏‎ قرار‏‎
دست‌‏‎ در‏‎ محكم‌‏‎ را‏‎ اسلام‌‏‎ پرچم‌‏‎ توانسته‌اند‏‎ كساني‌‏‎ تنها‏‎
از‏‎ كه‌‏‎ بمانند‏‎ پايدار‏‎ دشوار‏‎ راه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ بگيرند‏‎
امروز‏‎ و‏‎ گرفتند‏‎ ناديده‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ منافع‌‏‎ و‏‎ گذشتند‏‎ منيت‌ها‏‎
را‏‎ خود‏‎ منافع‌‏‎ كه‌‏‎ داريم‌‏‎ انتظار‏‎ ديگران‌‏‎ و‏‎ خود‏‎ از‏‎ ما‏‎ نيز‏‎
و‏‎ اسلامي‌‏‎ قدرت‌‏‎ و‏‎ قوت‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ و‏‎ ندهند‏‎ قرار‏‎ هدفها‏‎ راس‌‏‎ در‏‎
.بدانند‏‎ مقدم‌‏‎ خويش‌‏‎ منافع‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ الهي‌‏‎ كمال‌‏‎ و‏‎ تعالي‌‏‎
و‏‎ تكليف‌‏‎ محور‏‎ بر‏‎ (‎رض‌‏‎)خميني‌‏‎ امام‌‏‎ حركت‌‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎
و‏‎ باور‏‎ ايمان‌ ، ‏‎ توجه‌‏‎ جلب‏‎ موجب‏‎ را‏‎ خويش‌‏‎ گرفتن‌‏‎ ناديده‌‏‎
در‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ طي‌ 20‏‎:‎فرمودند‏‎ و‏‎ دانستند‏‎ مردم‌‏‎ محبت‌‏‎
ترجيح‌‏‎ را‏‎ اهداف‌‏‎ و‏‎ تكليف‌‏‎ كه‌‏‎ هرجا‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎
كه‌‏‎ جا‏‎ هر‏‎ اما‏‎ رفتيم‌ ، ‏‎ پيش‌‏‎ بود ، ‏‎ حاكم‌‏‎ وظيفه‌‏‎ روح‌‏‎ و‏‎ داديم‌‏‎
آسيب‏‎ و‏‎ خورديم‌‏‎ ضربه‌‏‎ كرد‏‎ بروز‏‎ دست‌اندركاران‌‏‎ منيت‌هادر‏‎
اسلامي‌‏‎ نظام‌‏‎ مسئولان‌‏‎ براي‌‏‎ امروز‏‎ آنچه‌‏‎ بنابراين‌‏‎ ديديم‌ ، ‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ عظيمي‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ دارد ، ‏‎ قرار‏‎ اهميت‌‏‎ درجه‌اول‌‏‎ در‏‎
حجت‌‏‎ امروز‏‎.‎است‌‏‎ گذاشته‌‏‎ ما‏‎ دوش‌‏‎ بر‏‎ نظام‌اسلامي‌‏‎ و‏‎ انقلاب‏‎
مراقبت‌‏‎ نظامي‌‏‎ از‏‎ بايد‏‎ ما‏‎ و‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ تمام‌‏‎ ما‏‎ بر‏‎ الهي‌‏‎
اسلام‌‏‎ دنياي‌‏‎ در‏‎ مصلحين‌‏‎ تمامي‌‏‎ آرزوي‌‏‎ آن‌‏‎ استقرار‏‎ كه‌‏‎ كنيم‌‏‎
.است‌‏‎ بوده‌‏‎
توجه‌‏‎ سخنانشان‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ خامنه‌اي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ حضرت‌‏‎
اسلامي‌‏‎ بزرگ‌‏‎ تكليف‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ نظام‌‏‎ مختلف‌‏‎ بخشهاي‌‏‎ مسئولان‌‏‎
اجرايي‌ ، ‏‎ مسئولان‌‏‎ و‏‎ ما‏‎ همه‌‏‎:فرمودند‏‎ و‏‎ كردند‏‎ جلب‏‎ خود‏‎
نظام‌اسلامي‌ ، ‏‎ بخشهاي‌‏‎ ساير‏‎ و‏‎ تقنيني‌‏‎ تحقيقي‌ ، ‏‎ مشورتي‌ ، ‏‎
تاريخ‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ قدرت‌‏‎ و‏‎ قوت‌‏‎ عناصر‏‎ تا‏‎ بكوشيم‌‏‎ بايد‏‎
زياد‏‎ كرده‌ايم‌ ، ‏‎ تجربه‌‏‎ خود‏‎ زندگي‌‏‎ ودر‏‎ داريم‌‏‎ سراغ‌‏‎ اسلام‌‏‎
هدف‌‏‎ و‏‎ عشق‌‏‎ ايمان‌ ، ‏‎ آن‌‏‎ شرط‏‎ كه‌‏‎ حقيقي‌‏‎ اتحاد‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كنيم‌‏‎
با‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اتحادي‌‏‎ همان‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ برويم‌‏‎ پيش‌‏‎ است‌‏‎ واحد‏‎
سياسي‌ ، ‏‎ سلايق‌‏‎ در‏‎ اختلاف‌‏‎ و‏‎ پوست‌‏‎ رنگ‌‏‎ و‏‎ نژاد‏‎ اختلاف‌‏‎
را‏‎ آن‌‏‎ زمينه‌هاي‌‏‎ همواره‌‏‎ نيز‏‎ ما‏‎ ملت‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ سازگاري‌‏‎
سخنان‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ گزارش‌‏‎ همين‌‏‎ پايه‌‏‎ بر‏‎.‎است‌‏‎ آورده‌‏‎ به‌وجود‏‎
خاتمي‌‏‎ سيدمحمد‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎ انقلاب ، ‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎
اسلام‌‏‎ مكرم‌‏‎ نبي‌‏‎ بعثت‌‏‎ كوتاهي‌‏‎ سخنان‌‏‎ در‏‎ رئيس‌جمهوري‌ ، ‏‎
اسلامي‌ ، ‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎ به‌‏‎ را‏‎ (ص‌‏‎)عبدالله‌‏‎ بن‌‏‎ محمد‏‎ حضرت‌‏‎
را‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ گفت‌‏‎ تبريك‌‏‎ جهان‌‏‎ مسلمانان‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ مسلمان‌‏‎ ملت‌‏‎
او‏‎ انقطاع‌‏‎ بي‌‏‎ حركت‌‏‎ و‏‎ انسان‌‏‎ درجان‌‏‎ برانگيختگي‌‏‎ منشاء‏‎
و‏‎ بشر ، ‏‎ تاريخ‌‏‎ در‏‎ برانگيختگي‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ مطلق‌‏‎ كمال‌‏‎ سوي‌‏‎ به‌‏‎
حيات‌‏‎ عرصه‌‏‎ در‏‎ فضيلت‌‏‎ و‏‎ داد‏‎ و‏‎ عدل‌‏‎ استقرار‏‎ سوي‌‏‎ به‌‏‎ او‏‎ حركت‌‏‎
گامي‌‏‎ را‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ جمهوري‌ ، ‏‎ رئيس‌‏‎دانست‌‏‎ اجتماعي‌‏‎
كرد‏‎ توصيف‌‏‎ (‎ص‌‏‎)‎اكرم‌‏‎ پيامبر‏‎ بعثت‌‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ شورانگيز‏‎ و‏‎ بلند‏‎
آرمانها‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ مسلمان‌‏‎ ملت‌‏‎ كه‌‏‎ روزي‌‏‎ تا‏‎:گفت‌‏‎ و‏‎
طبيعي‌‏‎ اختلافات‌‏‎ اصولي‌ ، ‏‎ وحدت‌‏‎ سايه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ باشد‏‎ وفادار‏‎
و‏‎ ملت‌‏‎ ميان‌‏‎ كه‌‏‎ روزي‌‏‎ تا‏‎ و‏‎ دهد‏‎ قرار‏‎ خود‏‎ تكامل‌‏‎ ابزار‏‎ را‏‎
و‏‎ شكوفايي‌‏‎ مسير‏‎ انقلاب‏‎ باشد ، ‏‎ احترام‌‏‎ و‏‎ اعتماد‏‎ دولت‌‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎ طي‌‏‎ سرافرازي‌‏‎ با‏‎ را‏‎ بالندگي‌‏‎

جلسه‌‏‎ پنجمين‌‏‎ در‏‎ خرداد‏‎ روزنامه‌‏‎ مديرمسئول‌‏‎
كه‌‏‎ هستند‏‎ كساني‌‏‎ (ره‌‏‎)‎امام‌‏‎ مخالفان‌‏‎ :‎دادگاه‌‏‎
حقوق‌‏‎ ايشان‌ ، ‏‎ نام‌‏‎ از‏‎ ابزاري‌‏‎ استفاده‌‏‎ با‏‎
مي‌كنند‏‎ نقض‌‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎ مشروع‌‏‎


ارعاب‏‎ جامعه‌‏‎ فضاي‌‏‎ پليسي‌كردن‌‏‎ با‏‎ مخالفت‌‏‎ مگر‏‎ :‎نوري‌‏‎ *
نيروي‌‏‎ كردن‌‏‎ سياسي‌‏‎ و‏‎ استصوابي‌‏‎ نظارت‌‏‎ علميه‌ ، ‏‎ حوزه‌هاي‌‏‎
است‌؟‏‎ امام‌‏‎ با‏‎ مخالفت‌‏‎ انتظامي‌‏‎
خط‏‎ استوار‏‎ پيرو‏‎ همچنان‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ شرايط‏‎ درهمه‌‏‎ من‌‏‎ :‎نوري‌‏‎ *
مي‌دانم‌‏‎ امام‌‏‎
كشورها‏‎ ديگر‏‎ با‏‎ رابطه‌‏‎ برقراري‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌انديشيم‌‏‎ ما‏‎ چرا‏‎ *
است‌؟‏‎ ضعف‌‏‎ موضع‌‏‎ از‏‎ و‏‎ وابستگي‌‏‎ معناي‌‏‎ به‌‏‎ "الزاما‏‎
والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎ محاكمه‌‏‎ جلسه‌‏‎ پنجمين‌‏‎ :سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
در‏‎ پنجشنبه‌‏‎ صبح‌‏‎ خرداد‏‎ روزنامه‌‏‎ مديرمسئول‌‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎
اين‌‏‎ اعضاي‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ و‏‎ روحانيت‌‏‎ ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ محل‌‏‎
خبرنگاران‌‏‎ از‏‎ گروهي‌‏‎ و‏‎ طلاب‏‎ از‏‎ جمعي‌‏‎ دادگاه‌ ، ‏‎
.شد‏‎ برگزار‏‎ خارجي‌‏‎ و‏‎ داخلي‌‏‎ رسانه‌هاي‌‏‎
حجت‌الاسلام‌‏‎ كه‌‏‎ جلسه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
مقام‌‏‎ در‏‎ نكونام‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎ رئيس‌ ، ‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ سليمي‌‏‎
نواب ، ‏‎ ابوترابي‌ ، ‏‎ مهاجري‌ ، ‏‎ شبيري‌ ، ‏‎ حجج‌الاسلام‌‏‎ و‏‎ دادستان‌‏‎
منصفه‌‏‎ هيات‌‏‎ اعضاي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ صديقي‌‏‎ و‏‎ ايزدپناه‌‏‎ دعاگو ، ‏‎
كيفرخواست‌‏‎ ب‏‎ بند‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ مرحله‌‏‎ داشتند‏‎ حضور‏‎ دادگاه‌‏‎
ترغيب‏‎ آمريكا ، ‏‎ با‏‎ رابطه‌‏‎ تشويق‌‏‎)‎ مورد‏‎ پنج‌‏‎ شامل‌‏‎ تنظيمي‌‏‎
آزادي‌ ، ‏‎ نهضت‌‏‎ نفع‌‏‎ به‌‏‎ تبليغ‌‏‎ اسرائيل‌ ، ‏‎ دولت‌‏‎ شناسايي‌‏‎ به‌‏‎
در‏‎ (‎منتظري‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ سياسي‌‏‎ ترويج‌‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎ جبهه‌‏‎ از‏‎ دفاع‌‏‎
دادستان‌‏‎ نكونام‌‏‎ مرحله‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎شد‏‎ انجام‌‏‎ اول‌‏‎ ماده‌‏‎ دو‏‎
حجت‌الاسلام‌‏‎" كه‌‏‎ نكته‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎
برخلاف‌‏‎ خارجي‌‏‎ سياست‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎ والمسلمين‌‏‎
كوشيده‌‏‎ خرداد‏‎ روزنامه‌‏‎ مطالب‏‎ در‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ حركت‌‏‎ امام‌‏‎ نظر‏‎
خرداد‏‎ مديرمسئول‌‏‎ ‎‏‏،‏‎"دهد‏‎ جلوه‌‏‎ كمرنگ‌‏‎ را‏‎ آمريكا‏‎ با‏‎ دشمني‌‏‎
پي‌‏‎ در‏‎.دانست‌‏‎ امام‌‏‎ افكار‏‎ با‏‎ مقابله‌‏‎ به‌‏‎ متهم‌‏‎ را‏‎
نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎ نكونام‌ ، ‏‎ سخنان‌‏‎
:كرد‏‎ اظهار‏‎ مخصوص‌‏‎ جايگاه‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ با‏‎ خرداد‏‎ مديرمسئول‌‏‎
برمبناي‌‏‎ را‏‎ مطالب‏‎ عمده‌‏‎ كيفرخواست‌‏‎ متن‌‏‎ تنظيم‌كننده‌‏‎
سامان‌‏‎ امام‌‏‎ اصول‌‏‎ در‏‎ نظر‏‎ تجديد‏‎ و‏‎ امام‌‏‎ خط‏‎ از‏‎ انحراف‌‏‎
.شود‏‎ روشن‌‏‎ امام‌‏‎ اصول‌‏‎ بايد‏‎ ابتدا‏‎ اما‏‎ داده‌ ، ‏‎
سياسي‌‏‎ فلسفه‌‏‎ مفهوم‌‏‎ محوري‌ترين‌‏‎ من‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎:‎داد‏‎ ادامه‌‏‎ وي‌‏‎
به‌‏‎ معتقد‏‎ شرايطي‌‏‎ هر‏‎ در‏‎ ايشان‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ حق‌‏‎ مفهوم‌‏‎ امام‌‏‎
مشاركت‌‏‎ صحنه‌هاي‌‏‎ در‏‎ آنان‌‏‎ حضور‏‎ و‏‎ ملت‌‏‎ آراء‏‎ تاثير‏‎
امام‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ فلسفي‌‏‎ تعبير‏‎ به‌‏‎ ديگر‏‎ عبارت‌‏‎ به‌‏‎ بوده‌اند ، ‏‎
به‌‏‎ تاسي‌‏‎ با‏‎ من‌‏‎ و‏‎ آورده‌اند‏‎ به‌وجود‏‎ مردم‌‏‎ را‏‎ انقلاب‏‎
امام‌‏‎ خط‏‎ استوار‏‎ پيرو‏‎ همچنان‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ ايشان‌‏‎ نظرات‌‏‎
نام‌‏‎ از‏‎ ابزاري‌‏‎ استفاده‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ كساني‌‏‎ و‏‎ مي‌دانم‌‏‎
نقض‌‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎ مشروع‌‏‎ حقوق‌‏‎ مختلف‌‏‎ ترفندهاي‌‏‎ با‏‎ ايشان‌‏‎
.مي‌دانم‌‏‎ ايشان‌‏‎ مخالف‌‏‎ مي‌كنند‏‎
ديدگاههاي‌‏‎ از‏‎ فرازهايي‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ نوري‌‏‎
خويش‌ ، ‏‎ سرنوشت‌‏‎ تعيين‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ مشاركت‌‏‎ لزوم‌‏‎ درباره‌‏‎ امام‌‏‎
جامعه‌ ، ‏‎ فضاي‌‏‎ كردن‌‏‎ پليسي‌‏‎ با‏‎ مخالفت‌‏‎ مگر‏‎:كرد‏‎ اظهار‏‎
و‏‎ استصوابي‌‏‎ نظارت‌‏‎ با‏‎ مخالفت‌‏‎ علميه‌ ، ‏‎ حوزه‌هاي‌‏‎ ارعاب‏‎
امام‌‏‎ با‏‎ مخالفت‌‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎ كردن‌‏‎ سياسي‌‏‎ با‏‎ مخالفت‌‏‎
مطلب‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ خرداد‏‎ مديرمسئول‌‏‎ !مي‌شود؟‏‎ تلقي‌‏‎
شان‌‏‎ شامل‌‏‎ كيفرخواست‌‏‎ در‏‎ مطرح‌‏‎ موارد‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ كه‌‏‎
اتهام‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ نيست‌‏‎ قانوني‌‏‎ تبصره‌هاي‌‏‎ و‏‎ حقوقي‌‏‎
در‏‎ جهان‌‏‎ موقعيت‌‏‎ به‌‏‎ آمريكا‏‎ با‏‎ رابطه‌‏‎ ايجاد‏‎ به‌‏‎ تبليغ‌‏‎
شرق‌‏‎ بلوك‌‏‎ فروپاشي‌‏‎ و‏‎ سرد‏‎ جنگ‌‏‎ از‏‎ گذار‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ دوران‌‏‎
تقسيم‌‏‎ مقوله‌‏‎ شدن‌‏‎ متلاشي‌‏‎ با‏‎ امروز‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ اشاره‌‏‎
موقعيت‌‏‎ تغيير‏‎ سابق‌ ، ‏‎ شوروي‌‏‎ و‏‎ آمريكا‏‎ ميان‌‏‎ قدرت‌‏‎
شاهراههاي‌‏‎ ايجاد‏‎ و‏‎ كشورها‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ جغرافيايي‌‏‎
همگرايي‌‏‎ نوعي‌‏‎ ايجاد‏‎ ضرورت‌‏‎ كشورها‏‎ ميان‌‏‎ ارتباطي‌‏‎
بر‏‎ هم‌‏‎ نظام‌‏‎ كلي‌‏‎ سياست‌‏‎ كه‌‏‎ آمده‌‏‎ پديد‏‎ جهاني‌‏‎ و‏‎ منطقه‌اي‌‏‎
.است‌‏‎ استوار‏‎ پايه‌‏‎ آن‌‏‎
و‏‎ دارد‏‎ كه‌‏‎ ويژه‌اي‌‏‎ موقعيت‌‏‎ لحاظ‏‎ به‌‏‎ ما‏‎ كشور‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
كهن‌ ، ‏‎ تمدني‌‏‎ از‏‎ برخورداري‌‏‎ همچون‌‏‎ امتيازاتي‌‏‎ به‌‏‎ باتوجه‌‏‎
درصد‏‎ وجود 75‏‎ و‏‎ مجرب‏‎ متخصصان‌‏‎ پرورش‌‏‎ انقلابي‌ ، ‏‎ تجربيات‌‏‎
دادن‌‏‎ نشان‌‏‎ براي‌‏‎ مناسب‏‎ فرصت‌‏‎ مرزها ، ‏‎ درون‌‏‎ در‏‎ جهان‌‏‎ انرژي‌‏‎
دارد‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ منطقه‌اي‌‏‎ رهبري‌‏‎ براي‌‏‎ خردمندانه‌‏‎ الگويي‌‏‎
در‏‎ را‏‎ كشور‏‎ مي‌تواند‏‎ ما‏‎ خود‏‎ غيرموءثر‏‎ عملكرد‏‎ "طبيعتا‏‎ و‏‎
بي‌مايه‌ترين‌‏‎ سرنوشت‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ دهد‏‎ قرار‏‎ انزوايي‌‏‎ چنان‌‏‎
.شود‏‎ تبديل‌‏‎ كشورها‏‎
سياست‌‏‎ طراحي‌‏‎ مبناي‌‏‎ به‌راستي‌‏‎" كه‌‏‎ پرسش‌‏‎ اين‌‏‎ طرح‌‏‎ با‏‎ نوري‌‏‎
يك‌‏‎ ما‏‎ خارجي‌‏‎ سياست‌‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎:‎گفت‌‏‎ "چيست‌؟‏‎ ما‏‎ خارجي‌‏‎
كشورها‏‎ قدرتمندترين‌‏‎ گويي‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنيم‌‏‎ رفتار‏‎ چنان‌‏‎ روز‏‎
ضعيف‌ترين‌‏‎ نمودار‏‎ رفتارمان‌‏‎ ديگر‏‎ روزي‌‏‎ و‏‎ هستيم‌‏‎
كشورها‏‎ ديگر‏‎ با‏‎ ما‏‎ روابط‏‎ آيا‏‎ ميان‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ;كشورهاست‌‏‎
با‏‎ ارتباط‏‎ در‏‎ ما‏‎ موضعگيري‌‏‎ نوع‌‏‎ آيا‏‎ است‌؟‏‎ يكسان‌‏‎ جملگي‌‏‎
در‏‎ همه‌‏‎.‎.‎.‎و‏‎ روسيه‌‏‎ چچن‌ ، ‏‎ آمريكا ، ‏‎ انگليس‌ ، ‏‎ فلسطين‌ ، ‏‎ بوسني‌ ، ‏‎
نقد‏‎ به‌‏‎ خارجي‌‏‎ سياست‌‏‎ حوزه‌‏‎ در‏‎ كسي‌‏‎ اگر‏‎ آيا‏‎ است‌؟‏‎ مدار‏‎ يك‌‏‎
در‏‎ امام‌‏‎ مگر‏‎ است‌؟‏‎ امام‌‏‎ نفي‌‏‎ معناي‌‏‎ به‌‏‎ حركتش‌‏‎ بپردازد‏‎
كنيم‌ ، ‏‎ صلح‌‏‎ هم‌‏‎ آمريكا‏‎ با‏‎ اگر‏‎ ":‎نفرمودند‏‎ خونين‌‏‎ حجج‌‏‎ جريان‌‏‎
اگر‏‎ ؟حال‌‏‎ "آمد‏‎ نخواهيم‌‏‎ كنار‏‎ سعودي‌‏‎ خاندان‌‏‎ با‏‎ هرگز‏‎
منطقه‌‏‎ و‏‎ خود‏‎ منافع‌‏‎ به‌‏‎ بنا‏‎ منطقه‌‏‎ اسلامي‌‏‎ قدرتمند‏‎ كشور‏‎ دو‏‎
امام‌‏‎ مگر‏‎ است‌؟‏‎ امام‌‏‎ نظر‏‎ نفي‌‏‎ بيايند‏‎ كنار‏‎ يكديگر‏‎ با‏‎
؟‏‎"ايستاده‌ايم‌‏‎ نفس‌‏‎ آخرين‌‏‎ تا‏‎ ما‏‎":‎نفرمودند‏‎ جنگ‌‏‎ اواخر‏‎ در‏‎
را‏‎ جنگ‌‏‎ خاتمه‌‏‎ قطعنامه‌‏‎ كوتاهي‌‏‎ فاصله‌‏‎ به‌‏‎ مگر‏‎
دگرگوني‌‏‎" كه‌‏‎ نكته‌‏‎ اين‌‏‎ تصريح‌‏‎ با‏‎ خرداد‏‎ مديرمسئول‌‏‎ نپذيرفت‌؟‏‎
مي‌توان‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ نوين‌‏‎ مرحله‌اي‌‏‎ وارد‏‎ را‏‎ ما‏‎ جهاني‌‏‎ شرايط‏‎
آيد ، ‏‎ وارد‏‎ خدشه‌اي‌‏‎ اعتقادي‌مان‌‏‎ اصول‌‏‎ به‌‏‎ آن‌كه‌‏‎ بدون‌‏‎
مورد‏‎ در‏‎:گفت‌‏‎ "كرد‏‎ ساماندهي‌‏‎ را‏‎ كشورها‏‎ ديگر‏‎ با‏‎ روابط‏‎
حربه‌‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ نه‌‏‎ را‏‎ موضوع‌‏‎ بايد‏‎ هم‌‏‎ آمريكا‏‎ با‏‎ رابطه‌‏‎
مورد‏‎ ملي‌‏‎ مسئله‌اي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ بلكه‌‏‎ جناحي‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ براي‌‏‎
موقعيت‌‏‎ مطالعه‌‏‎ بدون‌‏‎ چراكه‌‏‎ ;داد‏‎ قرار‏‎ كارشناسي‌‏‎ نظر‏‎
وي‌‏‎.‎است‌‏‎ نامعقول‌‏‎ زاويه‌‏‎ هر‏‎ در‏‎ بحثي‌‏‎ هر‏‎ آمريكا‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎
سالها‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ ويتنام‌‏‎ و‏‎ آمريكا‏‎ روابط‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎
كشورهاي‌‏‎ تمام‌‏‎ آيا‏‎:‎داشت‌‏‎ اظهار‏‎ خونين‌‏‎ جنگ‌‏‎ و‏‎ مبارزه‌‏‎
ارتباط‏‎ ضعف‌‏‎ موضع‌‏‎ از‏‎ دارند‏‎ رابطه‌‏‎ آمريكا‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ جهان‌‏‎
كه‌‏‎ عراق‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ مگر‏‎ كرده‌اند؟‏‎ برقرار‏‎
كرد ، ‏‎ تحميل‌‏‎ ما‏‎ كشور‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خانمانسوز‏‎ و‏‎ فرسايشي‌‏‎ جنگي‌‏‎
به‌‏‎ رابطه‌اي‌‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎ مي‌انديشيم‌‏‎ ما‏‎ چرا‏‎ ندارد؟‏‎ ارتباط‏‎
ما‏‎ آيا‏‎ بود؟‏‎ خواهد‏‎ ضعف‌‏‎ موضع‌‏‎ از‏‎ و‏‎ وابستگي‌‏‎ معناي‌‏‎
انتقال‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ پيام‌‏‎ مناسب‏‎ شيوه‌هاي‌‏‎ با‏‎ نمي‌توانيم‌‏‎
جاي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ ارزشي‌‏‎ چه‌‏‎ ما‏‎ براي‌‏‎ منطقي‌‏‎ لحاظ‏‎ به‌‏‎ دهيم‌؟‏‎
دست‌‏‎ كودكانه‌‏‎ قهر‏‎ به‌‏‎ برابر‏‎ موضع‌‏‎ از‏‎ و‏‎ رودررو‏‎ مبارزه‌‏‎
بزنيم‌؟‏‎
در‏‎ آمريكا‏‎ ميليتاريسم‌‏‎ عظيم‌‏‎ دستگاه‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ نه‌‏‎ مگر‏‎
اظهار‏‎ با‏‎ چرا‏‎ دارد؟‏‎ دشمن‌‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎ سابق‌‏‎ شوروي‌‏‎ غياب‏‎
فراهم‌‏‎ خوراك‌‏‎ عظيم‌‏‎ دستگاه‌‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ غيرعقلاني‌‏‎ دشمني‌‏‎
دولت‌‏‎ تشنج‌زدايي‌‏‎ سياست‌‏‎ كه‌‏‎ آن‌‏‎ نه‌‏‎ مگر‏‎ ديگر‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ كنيم‌؟‏‎
حال‌‏‎ به‌‏‎ تا‏‎ منسجم‌‏‎ تصميم‌گيري‌‏‎ مركز‏‎ فقدان‌‏‎ عليرغم‌‏‎ خاتمي‌‏‎
با‏‎ ما‏‎ ارتباط‏‎ آيا‏‎ برداشته‌؟‏‎ در‏‎ خوبي‌‏‎ دستاوردهاي‌‏‎
و‏‎ ضعف‌‏‎ از‏‎ است‌‏‎ برقرار‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كشورهايي‌‏‎ تمام‌‏‎
است‌؟‏‎ وابستگي‌‏‎
ما‏‎ اگر‏‎:كرد‏‎ تصريح‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ نوري‌‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎
كنيم‌‏‎ حل‌‏‎ جهان‌‏‎ با‏‎ را‏‎ مشكلاتمان‌‏‎ اصول‌‏‎ حفظ‏‎ و‏‎ عزت‌‏‎ با‏‎
جديد‏‎ شكل‌گيري‌‏‎ مرحله‌‏‎ جهان‌‏‎ كه‌‏‎ دوراني‌‏‎ در‏‎ توانست‌‏‎ خواهيم‌‏‎
نامناسب‏‎ شركاي‌‏‎ انتخاب‏‎ به‌‏‎ مجبور‏‎ مي‌كند‏‎ طي‌‏‎ را‏‎ روابط‏‎
.نباشيم‌‏‎
:گفت‌‏‎ جهاني‌‏‎ معادلات‌‏‎ ساخت‌‏‎ در‏‎ آمريكا‏‎ نقش‌‏‎ توضيح‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
بسياري‌‏‎ مي‌تواند‏‎ جهاني‌‏‎ قدرت‌‏‎ ساختار‏‎ لحاظ‏‎ به‌‏‎ آمريكا‏‎
و‏‎ نمايد‏‎ تحريك‌‏‎ ايران‌‏‎ عليه‌‏‎ مشكل‌‏‎ ايجاد‏‎ به‌‏‎ را‏‎ كشورها‏‎ از‏‎
به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ آيا‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مطرح‌‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ پرسش‌‏‎ اين‌‏‎
آيا‏‎ دارد ، ‏‎ وجود‏‎ آمريكا‏‎ با‏‎ ارتباط‏‎ قطع‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ اراده‌اي‌‏‎
آيا‏‎ داشته‌ايم‌؟‏‎ را‏‎ اقتصادي‌‏‎ گزينه‌هاي‌‏‎ بهترين‌‏‎ ما‏‎
را‏‎ اقتصادي‌‏‎ شرايط‏‎ بهترين‌‏‎ توتال‌‏‎ نفتي‌‏‎ شركت‌‏‎ با‏‎ قرارداد‏‎
در‏‎ ايران‌‏‎ انزواي‌‏‎ آيا‏‎ آورد؟‏‎ ارمغان‌‏‎ به‌‏‎ ما‏‎ براي‌‏‎
نيست‌؟‏‎ حتمي‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ تعادل‌‏‎ برقراري‌‏‎ عدم‌شرايط‏‎
در‏‎ اقتصادي‌‏‎ آمارهاي‌‏‎ برخي‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ همچنين‌‏‎ نوري‌‏‎
خارجي‌‏‎ سياست‌‏‎:‎كرد‏‎ اظهار‏‎ آمريكا‏‎ مالي‌‏‎ معادلات‌‏‎ روند‏‎
موفق‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ روابط‏‎ برقراري‌‏‎ مستلزم‌‏‎ تنش‌زدا‏‎ و‏‎ ثبات‌‏‎ با‏‎
نفوذ‏‎ بيشترين‌‏‎ كه‌‏‎ آمريكا‏‎ مثل‌‏‎ كشوري‌‏‎ "مسلما‏‎ و‏‎ بود‏‎ خواهد‏‎
صندوق‌‏‎ جهاني‌ ، ‏‎ بانك‌‏‎) جهاني‌‏‎ اقتصاد‏‎ محافل‌‏‎ بر‏‎ را‏‎
فن‌آوري‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ نيز‏‎ و‏‎ دارد‏‎ (.‎.‎ و‏‎ پول‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎
آسياي‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ بر‏‎ آن‌‏‎ تاثير‏‎ و‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ پيشرفته‌‏‎ بسيار‏‎
مورد‏‎ در‏‎ را‏‎ كارشناسان‌‏‎ نظر‏‎ كارگيري‌‏‎ به‌‏‎ لزوم‌‏‎ ميانه‌‏‎
...و‏‎ مي‌نمايد‏‎ الزامي‌‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ رابطه‌‏‎ نوع‌‏‎
شد‏‎ قطع‌‏‎ دادگاه‌‏‎ رئيس‌‏‎ اعتراض‌‏‎ با‏‎ نوري‌‏‎ سخن‌‏‎ هنگام‌‏‎ همين‌‏‎ در‏‎
بايد‏‎ كه‌‏‎ هستيد‏‎ معتقد‏‎ شما‏‎ بالاخره‌‏‎ پرسيد‏‎ نوري‌‏‎ از‏‎ وي‌‏‎ و‏‎
مي‌كنم‌ ، ‏‎ تحليل‌‏‎ "صرفا‏‎ من‌‏‎:گفت‌‏‎ نوري‌‏‎ باشيم‌؟‏‎ داشته‌‏‎ رابطه‌‏‎
نظر‏‎ مورد‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ بايد‏‎ كارشناسان‌‏‎ نمي‌كنم‌ ، ‏‎ تصميم‌گيري‌‏‎
من‌‏‎.‎است‌‏‎ حكومت‌‏‎ با‏‎ اجرا‏‎ براي‌‏‎ نظريات‌‏‎ آن‌‏‎ تشخيص‌‏‎ و‏‎ دهند‏‎
"مثلا‏‎ ديگر‏‎ سال‌‏‎ اگر‏‎ كه‌‏‎ نكنيم‌‏‎ عمل‌‏‎ جوري‌‏‎ مي‌گويم‌‏‎ فقط‏‎
آمريكا‏‎ با‏‎ بايد‏‎ مصالح‌‏‎ به‌‏‎ بنا‏‎ داد‏‎ تشخيص‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎
ما‏‎ مگر‏‎.‎شده‌ايم‌‏‎ وابسته‌‏‎ پس‌‏‎ كه‌‏‎ بگوييم‌‏‎ كند‏‎ برقرار‏‎ رابطه‌‏‎
نداشتيم‌؟‏‎ ارتباط‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ شوروي‌ ، ‏‎ فروپاشي‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ تا‏‎
عزت‌ ، ‏‎ مبناي‌‏‎ بر‏‎ بايد‏‎ معتقدم‌‏‎ من‌‏‎ بوديم‌؟‏‎ وابسته‌‏‎ يعني‌‏‎ پس‌‏‎
مصداق‌ها‏‎ تعيين‌‏‎ براي‌‏‎ اما‏‎ كنيم‌ ، ‏‎ كار‏‎ حكمت‌‏‎ و‏‎ مصلحت‌‏‎
.دهند‏‎ نظر‏‎ بايد‏‎ كارشناسان‌‏‎
مورد‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ شما‏‎ نظر‏‎ چكيده‌‏‎:پرسيد‏‎ "مجددا‏‎ دادگاه‌‏‎ رئيس‌‏‎
ارتباط‏‎ او‏‎ با‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎ آدم‌‏‎ آمريكا‏‎ معتقديد‏‎ آيا‏‎ چيست‌؟‏‎
كنيم‌؟‏‎ برقرار‏‎
من‌‏‎.‎است‌‏‎ عقايد‏‎ تفتيش‌‏‎ نوعي‌‏‎ شما‏‎ سئوال‌‏‎ اين‌‏‎:گفت‌‏‎ نوري‌‏‎
براساس‌‏‎ و‏‎ ايران‌ ، ‏‎ شرايط‏‎ گرفتن‌‏‎ نظر‏‎ در‏‎ با‏‎ مي‌گويم‌‏‎
كه‌‏‎ ما‏‎.شود‏‎ فكر‏‎ آينده‌‏‎ براي‌‏‎ بايد‏‎ مصلحت‌انديشي‌‏‎
سليمي‌‏‎.‎.‎.كنيم‌‏‎ رابطه‌‏‎ ايجاد‏‎ قيدوشرط‏‎ بدون‌‏‎ نمي‌خواهيم‌‏‎
زمينه‌‏‎ معتقديد‏‎ آيا‏‎ بگوييد‏‎ صراحت‌‏‎ با‏‎:پرسيد‏‎ دوباره‌‏‎
فراهم‌‏‎ بايد‏‎:داشت‌‏‎ اظهار‏‎ نوري‌‏‎ شده‌؟‏‎ برقرار‏‎ رابطه‌‏‎ ايجاد‏‎
زمينه‌سازي‌‏‎ در‏‎ مي‌تواند‏‎ كشور‏‎ دو‏‎ هر‏‎ موضعگيري‌‏‎.‎شود‏‎
نوع‌‏‎ اين‌‏‎ معتقدم‌‏‎ بنده‌‏‎ "اساسا‏‎ اما‏‎ باشد ، ‏‎ موءثر‏‎ روابط‏‎
.است‌‏‎ عقايد‏‎ تفتيش‌‏‎ پرسش‌ها‏‎
وكيل‌‏‎ رهامي‌‏‎ محسن‌‏‎ دكتر‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎ جلسه‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎
با‏‎ مقابله‌‏‎" كه‌‏‎ نكته‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ نيز‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎
به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اتهامات‌‏‎ دردناك‌ترين‌‏‎ از‏‎ امام‌‏‎ نظريات‌‏‎
بخش‌‏‎ غيرحقوقي‌ترين‌‏‎ حال‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ آمده‌‏‎ وارد‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎
كه‌‏‎ نداشت‌‏‎ ضرورت‌‏‎ آيا‏‎:‎گفت‌‏‎ "مي‌دهد‏‎ تشكيل‌‏‎ را‏‎ خواست‌‏‎ كيفر‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎ اتهامات‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎
مورد‏‎ خرداد‏‎ مطالب‏‎ صحت‌‏‎ قاعده‌‏‎ براساس‌‏‎ امام‌‏‎ معتمدان‌‏‎
مي‌گرفت‌؟‏‎ قرار‏‎ بررسي‌‏‎
مورد‏‎ در‏‎ سندي‌‏‎ هيچ‌‏‎ نوري‌‏‎ صفحه‌اي‌‏‎ پرونده‌ 180‏‎ در‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
وجود‏‎ اسرائيل‌‏‎ شناسايي‌‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ يا‏‎ آمريكا‏‎ با‏‎ رابطه‌‏‎
اكتفا‏‎ روزنامه‌ها‏‎ بريده‌‏‎ به‌‏‎ "صرفا‏‎ دادستان‌‏‎ و‏‎ ندارد‏‎
استناد‏‎ مورد‏‎ مدرك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ نمي‌تواند‏‎ "قاعدتا‏‎ كه‌‏‎ كرده‌‏‎
.شود‏‎ واقع‌‏‎
موارد‏‎ از‏‎ كدام‌‏‎ هيچ‌‏‎" كه‌‏‎ اين‌‏‎ اظهار‏‎ با‏‎ همچنين‌‏‎ رهامي‌‏‎
هم‌‏‎ صحيح‌بودن‌‏‎ برفرض‌‏‎ ب‏‎ بند‏‎ در‏‎ پنج‌گانه‌‏‎ اتهام‌‏‎
درج‌‏‎ صرف‌‏‎ اگر‏‎:‎گفت‌‏‎ "نمي‌گيرد‏‎ قرار‏‎ مجرمانه‌‏‎ عناوين‌‏‎ جزء‏‎
"اساسا‏‎ پس‌‏‎ باشد‏‎ جرم‌‏‎ روزنامه‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ ديدگاه‌‏‎ و‏‎ نظر‏‎
نظريات‌‏‎ درج‌‏‎ در‏‎ برآزادي‌‏‎ دال‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ قانون‌‏‎ ماده‌ 3‏‎
نظريات‌‏‎ باشد‏‎ قرار‏‎ اگر‏‎ ضمن‌‏‎ در‏‎.‎ندارد‏‎ اعراب‏‎ از‏‎ محلي‌‏‎
آيا‏‎ باشد ، ‏‎ مسئول‌‏‎ مدير‏‎ تاييد‏‎ مورد‏‎ "عينا‏‎ چاپ‌شده‌‏‎
نشريه‌اي‌‏‎ الان‌‏‎ اگر‏‎ آيا‏‎ نمي‌آيد؟‏‎ پيش‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ سانسور‏‎
تبليغ‌‏‎ و‏‎ تاييد‏‎ معناي‌‏‎ به‌‏‎ كند ، ‏‎ درج‌‏‎ را‏‎ صدام‌حسين‌‏‎ سخنان‌‏‎
است‌؟‏‎ وي‌‏‎
مورخ‌‏‎ خرداد‏‎ در‏‎ منتشره‌‏‎ مطلب‏‎ به‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ مدافع‌‏‎ وكيل‌‏‎
مطلب‏‎ اين‌‏‎ از‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ اشاره‌‏‎ مردم‌‏‎ زنگ‌‏‎ ستون‌‏‎ در‏‎ ‎‏‏16/4/77‏‎
هست‌‏‎ تفاوتي‌‏‎ چه‌‏‎ انگليس‌‏‎ و‏‎ آمريكا‏‎ بين‌‏‎" پرسيده‌‏‎ خواننده‌‏‎ كه‌‏‎
‎‏‏،‏‎"نه‌‏‎ آمريكايي‌ها‏‎ ولي‌‏‎ مي‌آيد‏‎ تهران‌‏‎ به‌‏‎ انگليسي‌‏‎ هيات‌‏‎ كه‌‏‎
خوب ، ‏‎درنمي‌آيد‏‎ آمريكا‏‎ نفع‌‏‎ به‌‏‎ تبليغ‌‏‎ خط‏‎ وجه‌‏‎ هيچ‌‏‎ به‌‏‎
فردي‌‏‎ با‏‎ انگلستان‌ ، ‏‎ به‌‏‎ رفته‌‏‎ كسي‌‏‎ كه‌‏‎ بوده‌‏‎ هم‌‏‎ زماني‌‏‎
در‏‎ انگليس‌‏‎ سفير‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ فرد‏‎ همان‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ مذاكرده‌‏‎
به‌‏‎ هم‌‏‎ بسياري‌‏‎ سروصداي‌‏‎ خود‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎ تعيين‌‏‎ تهران‌‏‎
حافظ‏‎ دفتر‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ آمريكا‏‎ الان‌‏‎ همين‌‏‎ مگر‏‎.‎كرد‏‎ پا‏‎
ندارد؟‏‎ را‏‎ خود‏‎ منافع‌‏‎
است‌ ، ‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ "ظاهرا‏‎ اتهام‌‏‎ اين‌‏‎:داد‏‎ ادامه‌‏‎ رهامي‌‏‎
اين‌‏‎ حال‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎است‌‏‎ سياسي‌‏‎ بار‏‎ داراي‌‏‎ "ماهيتا‏‎ ولي‌‏‎
با‏‎ مخالفت‌‏‎ داشتن‌‏‎ امام‌‏‎ نظر‏‎ خلاف‌‏‎ نظر‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ محرز‏‎ نكته‌‏‎
با‏‎ روابط‏‎ برقراري‌‏‎ موضوع‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎) نمي‌شود‏‎ محسوب‏‎ امام‌‏‎
با‏‎ مخالف‌‏‎ بايد‏‎ نظر‏‎ بودند‏‎ معتقد‏‎ خود‏‎ امام‌‏‎ و‏‎ (‎سعود‏‎ آل‌‏‎
زمان‌‏‎ در‏‎ آيا‏‎.‎باشد‏‎ شرع‌‏‎ با‏‎ منطبق‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ نه‌‏‎ نباشد‏‎ شرع‌‏‎
گروهي‌‏‎ ولي‌‏‎ تاييد‏‎ را‏‎ موسوي‌‏‎ مهندس‌‏‎ دولت‌‏‎ ايشان‌‏‎ كه‌‏‎ امام‌‏‎
را‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ دانسته‌‏‎ مولوي‌‏‎ را‏‎ ايشان‌‏‎ نظر‏‎ نامه‌‏‎ امضاي‌‏‎ با‏‎
را‏‎ نامه‌‏‎ آن‌‏‎ امضاكنندگان‌‏‎ تمام‌‏‎ بايد‏‎ پس‌‏‎ نكردند ، ‏‎ قبول‌‏‎
در‏‎ همچنين‌‏‎ وي‌‏‎ مي‌كردند؟‏‎ مجازات‌‏‎ امام‌‏‎ با‏‎ مخالفت‌‏‎ جرم‌‏‎ به‌‏‎
استاد‏‎ مجتهدزاده‌‏‎ پيروز‏‎ با‏‎ مصاحبه‌‏‎ كه‌‏‎ ديگري‌‏‎ مطلب‏‎ مورد‏‎
:گفت‌‏‎ بود‏‎ خرداد‏‎ روزنامه‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ مقيم‌‏‎ دانشگاه‌‏‎
ما‏‎ امريكا‏‎ با‏‎ رابطه‌‏‎ داشتن‌‏‎ صرف‌‏‎" كرده‌‏‎ اظهار‏‎ استاد‏‎ اين‌‏‎
به‌‏‎ ما‏‎ ورزشكاران‌‏‎ وقتي‌‏‎ مگر‏‎ ‎‏‏،‏‎"نمي‌برد‏‎ سلطه‌‏‎ زير‏‎ به‌‏‎ را‏‎
از‏‎ نظام‌ ، ‏‎ بلندپايه‌‏‎ مسئولين‌‏‎ "قطعا‏‎ كه‌‏‎ -‎ مي‌روند‏‎ امريكا‏‎
فكر‏‎ كسي‌‏‎ -‎هستند‏‎ آن‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ رهبري‌ ، ‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ جمله‌‏‎
سياست‌‏‎ در‏‎ "اساسا‏‎ شده‌ايم‌؟‏‎ وابسته‌‏‎ امريكا‏‎ به‌‏‎ ما‏‎ مي‌كند‏‎
نمي‌توان‌‏‎ و‏‎ هست‌‏‎ انديشه‌‏‎ تبادل‌‏‎ و‏‎ بحث‌‏‎ محل‌‏‎ هميشه‌‏‎ خارجي‌‏‎
.دانست‌‏‎ امام‌‏‎ نظر‏‎ با‏‎ مقابله‌‏‎ را‏‎ سياسي‌‏‎ اظهارنظر‏‎ يك‌‏‎ صرف‌‏‎
ترغيب‏‎ اتهام‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ خرداد‏‎ مديرمسئول‌‏‎ دادگاه‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎
كه‌‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ اسرائيل‌‏‎ دولت‌‏‎ شناسايي‌‏‎ به‌‏‎
چنين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ تاسف‌‏‎ و‏‎ تاثر‏‎ نمي‌توانم‌‏‎ من‌‏‎"
اظهار‏‎ "بپردازم‌‏‎ اسرائيل‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ بحث‌‏‎ به‌‏‎ ناچارم‌‏‎ شرايطي‌‏‎
ايران‌‏‎ مردم‌‏‎ آرزوهاي‌‏‎ با‏‎ به‌گونه‌اي‌‏‎ فلسطين‌‏‎ آرمان‌‏‎:‎داشت‌‏‎
است‌‏‎ طبيعي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ غيرممكن‌‏‎ هم‌‏‎ از‏‎ آن‌‏‎ كردن‌‏‎ جدا‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎ عجين‌‏‎
.باشيم‌‏‎ مكدر‏‎ اسرائيل‌‏‎ و‏‎ اعراب‏‎ سازش‌‏‎ از‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎
و‏‎ عرفات‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ فلسطيني‌‏‎ رهبران‌‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎
چطور‏‎:‎گفت‌‏‎ خاورميانه‌‏‎ صلح‌‏‎ روند‏‎ شكل‌گيري‌‏‎ در‏‎ آنان‌‏‎ نقش‌‏‎
از‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ مبارزه‌‏‎ وارد‏‎ پانزده‌سالگي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ عرفات‌‏‎
در‏‎ و‏‎ است‌‏‎ فلسطين‌‏‎ آزادي‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ براي‌‏‎ مبارزه‌‏‎ پرچمداران‌‏‎
و‏‎ دارد‏‎ سفارت‌‏‎ ما‏‎ كشور‏‎ در‏‎ ايستاده‌‏‎ معاهده‌‏‎ اين‌‏‎ سوي‌‏‎ يك‌‏‎
سياسي‌‏‎ فعاليت‌‏‎ اجازه‌‏‎ وي‌‏‎ خودگردان‌‏‎ دولت‌‏‎ نماينده‌‏‎ به‌‏‎ ما‏‎
ما‏‎ تشخيص‌‏‎ آيا‏‎ ترسيده‌ايم‌؟‏‎ او‏‎ از‏‎ آيا‏‎ داده‌ايم‌؟‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎
ظاهر‏‎ در‏‎ اما‏‎ داده‌ ، ‏‎ تشخيص‌‏‎ عرفات‌‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ همان‌‏‎
جمهوري‌‏‎ آيا‏‎ دارد؟‏‎ تفاوت‌‏‎ همديگر‏‎ با‏‎ شعارهايمان‌‏‎
زمره‌‏‎ در‏‎ نوعي‌‏‎ به‌‏‎ بسا‏‎ چه‌‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ با‏‎ اسلامي‌‏‎
آيا‏‎ ندارد؟‏‎ را‏‎ روابط‏‎ گرم‌ترين‌‏‎ هستند‏‎ صلح‌‏‎ روند‏‎ فعالان‌‏‎
بهترين‌‏‎ موارد‏‎ بسياري‌‏‎ در‏‎ سياسي‌‏‎ خردمندي‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ سوريه‌‏‎
روند‏‎ به‌‏‎ كرده‌‏‎ انتخاب‏‎ خود‏‎ خارجي‌‏‎ سياست‌‏‎ در‏‎ را‏‎ گزينه‌ها‏‎
خود‏‎ روابط‏‎ ما‏‎ واقعه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ آيا‏‎ نپيوست‌؟‏‎ صلح‌‏‎ مذاكرات‌‏‎
با‏‎ سوريه‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ تصور‏‎ كشور‏‎ كدام‌‏‎ كرديم‌؟‏‎ قطع‌‏‎ سوريه‌‏‎ با‏‎ را‏‎
كرده‌‏‎ خيانت‌‏‎ فلسطين‌‏‎ آرمان‌‏‎ به‌‏‎ صلح‌‏‎ مذاكرات‌‏‎ روند‏‎ امضاي‌‏‎
خائن‌‏‎ را‏‎ اسد‏‎ حافظ‏‎ بايد‏‎ ما‏‎ اساس‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ آيا‏‎ است‌؟‏‎
بسياري‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ طبيعي‌‏‎:‎كرد‏‎ اظهار‏‎ همچنين‌‏‎ نوري‌‏‎ بدانيم‌؟‏‎
پذيرش‌‏‎ به‌‏‎ ناگزير‏‎ شرايط‏‎ تحميل‌‏‎ اثر‏‎ بر‏‎ فلسطين‌‏‎ رهبران‌‏‎ از‏‎
كه‌‏‎ رهبران‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎ حال‌‏‎ شده‌اند ، ‏‎ اسرائيل‌‏‎ با‏‎ گفتگو‏‎
مي‌گويند‏‎ سخن‌‏‎ نيز‏‎ صلح‌‏‎ از‏‎ مسلحانه‌‏‎ مبارزه‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎
به‌‏‎ تكيه‌‏‎ با‏‎ ما‏‎ دارد؟‏‎ ايران‌‏‎ براي‌‏‎ نفعي‌‏‎ چه‌‏‎ ما‏‎ مخالفت‌‏‎
در‏‎ مي‌خواهيم‌‏‎ نظامي‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ و‏‎ اقتصادي‌‏‎ قدرت‌‏‎ كدام‌‏‎
.كنيم‌‏‎ مقاومت‌‏‎ صلح‌‏‎ معاهده‌‏‎ مقابل‌‏‎
به‌‏‎ بايد‏‎ ما‏‎ معتقدم‌‏‎ بنده‌‏‎:‎كرد‏‎ تصريح‌‏‎ خرداد‏‎ مديرمسئول‌‏‎
بگذاريم‌ ، ‏‎ احترام‌‏‎ خويش‌‏‎ سرنوشت‌‏‎ تعيين‌‏‎ در‏‎ فلسطين‌‏‎ ملت‌‏‎ خواست‌‏‎
عين‌‏‎ در‏‎.نيست‌‏‎ آنها‏‎ قبلي‌‏‎ تاييد‏‎ مورد‏‎ فعلي‌‏‎ صلح‌‏‎ هرچند‏‎
در‏‎ نيز‏‎ خود‏‎ توانايي‌‏‎ و‏‎ موجود‏‎ واقعيات‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ ما‏‎ حال‌‏‎
.نباشيم‌‏‎ آش‌‏‎ از‏‎ داغ‌تر‏‎ كاسه‌‏‎ و‏‎ كنيم‌‏‎ توجه‌‏‎ راه‌‏‎ اين‌‏‎
بعد‏‎ از‏‎ بوده‌ ، ‏‎ ضداستعماري‌‏‎ كه‌‏‎ همان‌طور‏‎ ما‏‎ ملت‌‏‎ مبارزات‌‏‎
بنده‌‏‎ مثل‌‏‎ فردي‌‏‎ است‌‏‎ طبيعي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ برخوردار‏‎ هم‌‏‎ ضدصهيونيستي‌‏‎
نمي‌توانم‌‏‎ است‌‏‎ آدمكش‌‏‎ و‏‎ غاصب‏‎ رژيمي‌‏‎ اسرائيل‌‏‎ معتقدم‌‏‎ كه‌‏‎
آنچه‌‏‎ مي‌گويم‌‏‎ اما‏‎ بشناسم‌ ، ‏‎ رسميت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ رژيم‌‏‎ اين‌‏‎ وجود‏‎
از‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كساني‌‏‎ تفكرات‌‏‎ نقد‏‎ "صرفا‏‎ شده‌‏‎ نوشته‌‏‎ خرداد‏‎ در‏‎
حضور‏‎ موقعيت‌‏‎ تفكر‏‎ نوع‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ و‏‎ دارند‏‎ آتش‌‏‎ بر‏‎ دستي‌‏‎ دور‏‎
.مي‌كنند‏‎ تضعيف‌‏‎ را‏‎ جهان‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎
از‏‎ بند‏‎ اين‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ نيز‏‎ وي‌‏‎ مدافع‌‏‎ وكيل‌‏‎ رهامي‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎
به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ واقع‌‏‎ در‏‎ يادشده‌‏‎ مقاله‌‏‎:گفت‌‏‎ كيفرخواست‌‏‎
در‏‎ بايد‏‎ "اساسا‏‎ ما‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزارت‌‏‎ جوابيه‌‏‎
مسئله‌‏‎ و‏‎ خاورميانه‌‏‎ صلح‌‏‎ روند‏‎ مسئله‌‏‎ ارتباط‏‎ اين‌‏‎
.بدانيم‌‏‎ منفك‌‏‎ يكديگر‏‎ از‏‎ "كاملا‏‎ را‏‎ اسرائيل‌‏‎ شناسايي‌‏‎
ولي‌‏‎ نشناسيم‌ ، ‏‎ رسميت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ اسرائيل‌‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
"اساسا‏‎ كه‌‏‎ آنجا‏‎ از‏‎ و‏‎ نگيريم‌‏‎ موضع‌‏‎ هم‌‏‎ صلح‌‏‎ روند‏‎ مورد‏‎ در‏‎
مورد‏‎ در‏‎ امام‌‏‎ همان‌نظر‏‎ هم‌‏‎ دولت‌‏‎ خارجي‌‏‎ سياست‌‏‎ در‏‎
مقاله‌‏‎ نمي‌توان‌‏‎ وجه‌‏‎ هيچ‌‏‎ به‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ رعايت‌‏‎ اسرائيل‌‏‎
مقام‌‏‎ يا‏‎ امام‌‏‎ با‏‎ مقابله‌‏‎ و‏‎ توهين‌‏‎ را‏‎ خرداد‏‎ در‏‎ منتشره‌‏‎
بر‏‎ ناظر‏‎ "صرفا‏‎ مقاله‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎ ;دانست‌‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎
شناسايي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ خارجه‌‏‎ وزارت‌‏‎ مسئولين‌‏‎ كار‏‎ نحوه‌‏‎
.ندارد‏‎ مدنظر‏‎ را‏‎ اسرائيل‌‏‎
و‏‎ ظهر‏‎ اذان‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ دقايقي‌‏‎ دادگاه‌‏‎ پنج‌شنبه‌‏‎ روز‏‎ جلسه‌‏‎
و‏‎ يافت‌‏‎ خاتمه‌‏‎ كيفرخواست‌‏‎ از‏‎ صفحه‌‏‎ بررسي‌ 13‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
دادسراي‌‏‎ صفحه‌اي‌‏‎ كيفرخواست‌ 44‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ كار‏‎ ادامه‌ء‏‎
سه‌شنبه‌‏‎ روز‏‎ صبح‌‏‎ به‌‏‎ خرداد‏‎ مديرمسئول‌‏‎ عليه‌‏‎ روحانيت‌‏‎ ويژه‌‏‎
.شد‏‎ موكول‌‏‎ جاري‌‏‎ هفته‌‏‎
دادگاه‌‏‎ حاشيه‌‏‎ در‏‎
اعضاي‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ حسينيان‌‏‎ غيبت‌‏‎ جلسه‌‏‎ چند‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ *
در‏‎ حضور‏‎ از‏‎ "اكيدا‏‎ وي‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ شنيده‌‏‎ دادگاه‌ ، ‏‎ هيات‌منصفه‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ منع‌‏‎ هيات‌منصفه‌‏‎ عضو‏‎ به‌عنوان‌‏‎ دادگاه‌‏‎
علت‌‏‎ بر‏‎ مبني‌‏‎ پرسشي‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ دادگاه‌‏‎ اعضاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ *
:گفت‌‏‎ طنز‏‎ به‌‏‎ دادگاه‌‏‎ مداوم‌‏‎ جلسات‌‏‎ برگزاري‌‏‎ در‏‎ تعجيل‌‏‎
ادامه‌‏‎ معمول‌‏‎ روال‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ دادگاه‌‏‎ بخواهيم‌‏‎ اگر‏‎ چون‌‏‎ شايد‏‎
وي‌‏‎ !بكشد‏‎ درازا‏‎ به‌‏‎ مجلس‌‏‎ انتخابات‌‏‎ روز‏‎ تا‏‎ دهيم‌ ، ‏‎
تكذيب‏‎ كنيد ، ‏‎ چاپ‌‏‎ را‏‎ حرف‌‏‎ اين‌‏‎ اگر‏‎:افزود‏‎ بلافاصله‌‏‎
!مي‌كنم‌‏‎
فعال‌ترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ منصفه‌‏‎ هيات‌‏‎ عضو‏‎ نواب‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎ *
دادگاه‌‏‎ رئيس‌‏‎ براي‌‏‎ نامه‌‏‎ نوشتن‌‏‎ در‏‎ منصفه‌‏‎ هيات‌‏‎ اعضاي‌‏‎
دادگاه‌‏‎ رئيس‌‏‎ براي‌‏‎ بار‏‎ سه‌‏‎ وي‌‏‎ پنجشنبه‌‏‎ روز‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎
.نوشت‌‏‎ يادداشت‌‏‎
در‏‎ امام‌‏‎ ديدگاههاي‌‏‎ از‏‎ فرازهايي‌‏‎ به‌‏‎ نوري‌‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎ *
رئيس‌‏‎ مي‌كرد‏‎ اشاره‌‏‎ صحنه‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ مشاركت‌‏‎ لزوم‌‏‎ خصوص‌‏‎
لايحه‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ هستيد‏‎ مطمئن‌‏‎:پرسيد‏‎ وي‌‏‎ از‏‎ دادگاه‌‏‎
"اشتباها‏‎ را‏‎ انتخاباتي‌‏‎ تبليغاتي‌‏‎ خطابه‌‏‎ دفاعيه‌ ، ‏‎
!نمي‌خوانيد؟‏‎
پيرامون‌‏‎ دفاعيات‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ رهامي‌‏‎ محاكمه‌‏‎ اواسط‏‎ در‏‎ *
بسياري‌‏‎ ما‏‎ هم‌‏‎ جنگ‌‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎":گفت‌‏‎ امريكا‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ روابط‏‎
امريكا‏‎ از‏‎ واسطه‌‏‎ با‏‎ را‏‎ دفاعي‌‏‎ تجهيزات‌‏‎ قطعات‌‏‎ از‏‎
وارد‏‎:‎داد‏‎ تذكر‏‎ دادگاه‌‏‎ رئيس‌‏‎ موقع‌‏‎ همين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ "مي‌خريديم‌‏‎
خوب ، ‏‎ بسيار‏‎:داد‏‎ ادامه‌‏‎ رهامي‌‏‎ و‏‎.‎نشويد‏‎ محرمانه‌‏‎ مسائل‌‏‎
!نيست‌؟‏‎ محرمانه‌‏‎ بگويم‌ ، ‏‎ را‏‎ گندم‌‏‎ و‏‎ برنج‌‏‎ خريد‏‎
كه‌‏‎ خبرنگاران‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ پرسش‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎ *
آن‌‏‎ كتبي‌‏‎ متن‌‏‎ با‏‎ دفاعيه‌‏‎ شفاهي‌‏‎ متن‌‏‎ چرا‏‎" پرسيد‏‎
تمام‌‏‎ نمي‌گذارند‏‎ كه‌ ، ‏‎ مي‌بينيد‏‎:گفت‌‏‎ "دارد؟‏‎ تفاوتهايي‌‏‎
.بخوانم‌‏‎ را‏‎ دفاعيه‌‏‎ لايحه‌‏‎

به‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ سفر‏‎ :‎تهران‌‏‎ جمعه‌‏‎ نماز‏‎ خطيب‏‎
گرفت‌‏‎ صورت‌‏‎ اقتدار‏‎ موضع‌‏‎ از‏‎ فرانسه‌‏‎


آيت‌الله‌‏‎ امامت‌‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎ جمعه‌‏‎ نماز‏‎ :‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
عضو‏‎ و‏‎ رهبري‌‏‎ خبرگان‌‏‎ مجلس‌‏‎ نماينده‌‏‎ خرم‌آبادي‌‏‎ طاهري‌‏‎
.شد‏‎ برگزار‏‎ تهران‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ در‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ فقهاي‌‏‎
خود‏‎ بحث‌هاي‌‏‎ سلسله‌‏‎ اول‌‏‎ خطبه‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ جمعه‌‏‎ خطيب‏‎
پي‌‏‎ را‏‎ "اسلام‌‏‎ و‏‎ قرآن‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ انسان‌‏‎ ويژگي‌هاي‌‏‎" پيرامون‌‏‎
انسان‌‏‎ كمال‌‏‎ و‏‎ انسان‌‏‎ حركت‌‏‎ و‏‎ سير‏‎ نهايي‌‏‎ نقطه‌‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎
.دانست‌‏‎ او‏‎ شناخت‌‏‎ و‏‎ معرفت‌‏‎ و‏‎ خداوند‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ را‏‎
از‏‎ آبان‌‏‎ سيزدهم‌‏‎ گراميداشت‌‏‎ با‏‎ نماز‏‎ دوم‌‏‎ خطبه‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
دانش‌آموزان‌‏‎ به‌‏‎ پهلوي‌‏‎ رژيم‌‏‎ مسلحانه‌‏‎ حمله‌‏‎ امام‌ ، ‏‎ تبعيد‏‎
حوادثي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ جاسوسي‌‏‎ لانه‌‏‎ تسخير‏‎ نيز‏‎ و‏‎ دانشجويان‌‏‎ و‏‎
باعث‌‏‎ و‏‎ افتاد‏‎ اتفاق‌‏‎ آبان‌‏‎ سيزدهم‌‏‎ روز‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ ياد‏‎
.شد‏‎ آمريكا‏‎ ابهت‌‏‎ شدن‌‏‎ شكسته‌‏‎
نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ فقهاي‌‏‎ عضو‏‎ و‏‎ رهبري‌‏‎ خبرگان‌‏‎ نماينده‌‏‎
معظم‌‏‎ رهبر‏‎ خامنه‌اي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ اخير‏‎ بيانات‌‏‎ همچنين‌‏‎
آمريكا‏‎ با‏‎ رابطه‌‏‎ بحث‌‏‎ و‏‎ اخير‏‎ جريانات‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ را‏‎ انقلاب‏‎
.كرد‏‎ توصيف‌‏‎ "روشنگرانه‌‏‎"
دستاوردهاي‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ سخنان‌‏‎ از‏‎ ديگري‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
رئيس‌‏‎ خاتمي‌‏‎ محمد‏‎ سيد‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎ اخير‏‎ سفر‏‎
جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ سفر‏‎:‎گفت‌‏‎ فرانسه‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎
موضع‌‏‎ از‏‎ و‏‎ موءثر‏‎ بسيار‏‎ سفري‌‏‎ فرانسه‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎
.گرفت‌‏‎ صورت‌‏‎ اقتدار‏‎

مسابقات‌‏‎ گشايش‌‏‎ مراسم‌‏‎ در‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
آگاهي‌ ، ‏‎ اسلامي‌‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ :قرآن‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎
باشد‏‎ اوج‌‏‎ در‏‎ بايد‏‎ ادب‏‎ و‏‎ اخلاق‌‏‎


حفظ ، ‏‎ بين‌المللي‌‏‎ مسابقات‌‏‎ دوره‌‏‎ شانزدهمين‌‏‎ :‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
محمد‏‎ سيد‏‎ سخنان‌‏‎ با‏‎ عصرجمعه‌‏‎ كريم‌‏‎ قرآن‌‏‎ تفسير‏‎ و‏‎ قرائت‌‏‎
در‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎.‎شد‏‎ آغاز‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ خاتمي‌‏‎
قرائت‌‏‎ حفظ ، ‏‎ بين‌المللي‌‏‎ مسابقات‌‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ گشايش‌‏‎ مراسم‌‏‎
تا‏‎ مي‌كوشند‏‎ ما‏‎ مردم‌‏‎:‎كرد‏‎ تصريح‌‏‎ قرآن‌كريم‌‏‎ تفسير‏‎ و‏‎
تكاملي‌‏‎ حركت‌‏‎ با‏‎ و‏‎ قرآن‌‏‎ آموزه‌هاي‌‏‎ براساس‌‏‎ جامعه‌اي‌‏‎
.كنند‏‎ ايجاد‏‎
عنوان‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ نظام‌‏‎ از‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
فراوان‌‏‎ همت‌‏‎ و‏‎ تلاش‌‏‎ دقت‌ ، ‏‎ با‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ برد‏‎ نام‌‏‎ نظامي‌‏‎
.باشد‏‎ داشته‌‏‎ اعتبار‏‎ و‏‎ آبرو‏‎ قرآن‌‏‎ و‏‎ اسلام‌‏‎ براي‌‏‎
كه‌‏‎ باشد‏‎ طوري‌‏‎ بايد‏‎ اسلامي‌‏‎ جامعه‌‏‎:كرد‏‎ تاكيد‏‎ وي‌‏‎
احساس‌‏‎ مي‌كند ، ‏‎ نگاه‌‏‎ نظام‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ كسي‌‏‎ و‏‎ جهان‌‏‎ مردم‌‏‎
اهتمام‌‏‎ مورد‏‎ و‏‎ است‌‏‎ اوج‌‏‎ در‏‎ ادب‏‎ و‏‎ اخلاق‌‏‎ آگاهي‌ ، ‏‎ كه‌‏‎ كند‏‎
.باشد‏‎ داشته‌‏‎ كرامت‌‏‎ و‏‎ حرمت‌‏‎ انسان‌ ، ‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ و‏‎ گيرد‏‎ مي‌‏‎ قرار‏‎
را‏‎ زيبايي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ ما‏‎ رسالت‌‏‎:افزود‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
باشد‏‎ زيبا‏‎ جامعه‌اي‌‏‎ ما‏‎ جامعه‌‏‎ كنيم‌‏‎ سعي‌‏‎ و‏‎ بداريم‌‏‎ دوست‌‏‎
وي‌‏‎.‎باشد‏‎ داشته‌‏‎ وجود‏‎ زيبايي‌‏‎ و‏‎ اخلاق‌‏‎ علم‌ ، ‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎
در‏‎ و‏‎ است‌‏‎ دشوار‏‎ بسيار‏‎ قرآني‌‏‎ جامعه‌‏‎ تحقق‌‏‎:‎افزود‏‎
و‏‎ دارند‏‎ اعتقاد‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ مسلمانان‌‏‎ همه‌‏‎ كه‌‏‎ آخرالزمان‌‏‎
مكتبي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ آينده‌‏‎ در‏‎ بشر‏‎ زندگي‌‏‎ طلايي‌‏‎ دوره‌‏‎ كه‌‏‎ معتقدند‏‎
جامعه‌‏‎ است‌ ، ‏‎ نابودي‌‏‎ به‌‏‎ محكوم‌‏‎ باشد‏‎ نداشته‌‏‎ آينده‌‏‎ كه‌‏‎
ما‏‎:‎گفت‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎.‎مي‌يابد‏‎ تحقق‌‏‎ قرآني‌‏‎ كامل‌‏‎
از‏‎ پرتوهايي‌‏‎ مي‌توانيم‌‏‎ خود‏‎ درك‌‏‎ ميزان‌‏‎ به‌‏‎ انسانها‏‎
اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ و‏‎ بتابانيم‌‏‎ خويش‌‏‎ عصر‏‎ در‏‎ را‏‎ قرآني‌‏‎ جامعه‌‏‎
بخش‌‏‎ در‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎.‎است‌‏‎ آمده‌‏‎ بوجود‏‎ همين‌‏‎ براي‌‏‎ نيز‏‎
اسلام‌‏‎ مكرم‌‏‎ پيامبر‏‎ بعثت‌‏‎ تبريك‌‏‎ با‏‎ خود‏‎ سخنان‌‏‎ از‏‎ ديگري‌‏‎
:گفت‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ ايران‌‏‎ شريف‌‏‎ ملت‌‏‎ و‏‎ جهان‌‏‎ مسلمانان‌‏‎ همه‌‏‎ به‌‏‎
به‌‏‎ و‏‎ بار‏‎ يك‌‏‎ قرآن‌‏‎ قرآني‌ ، ‏‎ بيان‌‏‎ براساس‌‏‎ و‏‎ ما‏‎ اعتقاد‏‎ به‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ نازل‌‏‎ اسلام‌‏‎ پيامبر‏‎ قلب‏‎ بر‏‎ قدر‏‎ شب‏‎ در‏‎ تمامي‌‏‎
به‌‏‎ سال‌‏‎ طول‌ 23‏‎ در‏‎ تدريج‌‏‎ به‌‏‎ قرآن‌‏‎ همين‌‏‎ ولي‌‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
تربيت‌‏‎ براي‌‏‎ الهي‌‏‎ خاص‌‏‎ مشيت‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ احوال‌‏‎ و‏‎ شرايط‏‎ اقتضاي‌‏‎
پيامبر‏‎ مبارك‌‏‎ قلب‏‎ بر‏‎ قرآني‌‏‎ جهان‌‏‎ ساختن‌‏‎ و‏‎ انسان‌‏‎
.شد‏‎ تنزيل‌‏‎
بر‏‎ كه‌‏‎ قرآني‌‏‎ آيات‌‏‎ نخستين‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
خداوند‏‎ كه‌‏‎ خواندني‌‏‎:‎كرد‏‎ تاكيد‏‎ شد ، ‏‎ نازل‌‏‎ پيامبر‏‎
كسي‌‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ خواندن‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ رب‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ خواندن‌‏‎ مي‌خواهد‏‎
رئيس‌جمهوري‌‏‎.‎است‌‏‎ هستي‌‏‎ مدبر‏‎ و‏‎ جهان‌‏‎ پروردگار‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
كمال‌‏‎ سوي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ حركت‌‏‎ پيام‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ انسان‌‏‎:افزود‏‎
آغاز‏‎ است‌ ، ‏‎ گرفته‌‏‎ نظر‏‎ در‏‎ او‏‎ براي‌‏‎ خداوند‏‎ كه‌‏‎ مطلوبي‌‏‎
اهداف‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ علم‌‏‎ و‏‎ آگاهي‌‏‎ از‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎.‎مي‌كند‏‎
نيافريد ، ‏‎ را‏‎ زمين‌‏‎ و‏‎ آسمان‌‏‎ خداوند‏‎:وگفت‌‏‎ كرد‏‎ ياد‏‎ خلقت‌‏‎
.شود‏‎ حاصل‌‏‎ عرفان‌‏‎ و‏‎ بشناسد‏‎ را‏‎ او‏‎ انسان‌‏‎ اينكه‌‏‎ براي‌‏‎ مگر‏‎
ابزارهاي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ "پرستش‌‏‎" و‏‎ "علم‌‏‎" از‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
پرستش‌‏‎ معرفت‌‏‎ دل‌‏‎ از‏‎:گفت‌‏‎ و‏‎ برد‏‎ نام‌‏‎ يكديگر‏‎ ملزوم‌‏‎ و‏‎ لازم‌‏‎
.مي‌آيد‏‎ بيرون‌‏‎ آفريننده‌‏‎ به‌‏‎ وابستگي‌‏‎ و‏‎ دلبستگي‌‏‎ و‏‎
نه‌‏‎ و‏‎ لازم‌‏‎ شرط‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ "آگاهي‌‏‎" از‏‎ همچنين‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
عشق‌‏‎ علم‌ ، ‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎:گفت‌‏‎ و‏‎ برد‏‎ نام‌‏‎ "عبادت‌‏‎" براي‌‏‎ كافي‌‏‎
با‏‎ انسان‌‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎.‎آيد‏‎ بوجود‏‎ پرستش‌‏‎ تا‏‎ است‌‏‎ لازم‌‏‎ نيز‏‎
نيز‏‎ انسان‌‏‎ خرد‏‎ حاصل‌‏‎ و‏‎ مي‌پرستد‏‎ عشق‌‏‎ با‏‎ و‏‎ مي‌شناسد‏‎ علم‌‏‎
حاصل‌‏‎ علوم‌‏‎ مختلف‌‏‎ شاخه‌هاي‌‏‎ و‏‎ فلسفه‌‏‎ علم‌ ، ‏‎.اوست‌‏‎ آگاهي‌‏‎
نيز‏‎ عشق‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ عشق‌‏‎ حاصل‌‏‎ پرستندگي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ آدمي‌‏‎ خردورزي‌‏‎
.است‌‏‎ انسان‌‏‎ زيبايي‌دوستي‌‏‎ حس‌‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎
خداي‌‏‎" را‏‎ زيبايي‌‏‎ و‏‎ آگاهي‌‏‎ اعلاي‌‏‎ مظهر‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
آغوش‌‏‎ در‏‎ دست‌‏‎ عبادت‌‏‎ و‏‎ علم‌‏‎:‎كرد‏‎ تاكيد‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ "متعال‌‏‎
.هستند‏‎ يكديگر‏‎ ملزوم‌‏‎ و‏‎ لازم‌‏‎ و‏‎ دارند‏‎ يكديگر‏‎
آگاهي‌‏‎ از‏‎ درجه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ انساني‌‏‎:افزود‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
در‏‎ جز‏‎ و‏‎ نمي‌رود‏‎ چيز‏‎ هيچ‌‏‎ و‏‎ كس‌‏‎ هيچ‌‏‎ بار‏‎ زير‏‎ برسد‏‎ عشق‌‏‎ و‏‎
و‏‎ رحمت‌‏‎ حكمت‌ ، ‏‎ مطلق‌ ، ‏‎ زيبايي‌‏‎ مطلق‌ ، ‏‎ علم‌‏‎ كه‌‏‎ خدا‏‎ برابر‏‎
شانزدهمين‌‏‎.‎نمي‌آورد‏‎ فرود‏‎ تعظيم‌‏‎ سر‏‎ است‌‏‎ مطلق‌‏‎ قادر‏‎
كريم‌‏‎ قرآن‌‏‎ تفسير‏‎ و‏‎ قرائت‌‏‎ حفظ ، ‏‎ بين‌المللي‌‏‎ مسابقات‌‏‎ دوره‌‏‎
رشته‌‏‎ سه‌‏‎ در‏‎ جهان‌‏‎ كشور‏‎ از 30‏‎ برجسته‌‏‎ قاريان‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎
و‏‎ كريم‌‏‎ قرآن‌‏‎ جزء‏‎ حفظ 20‏‎ و‏‎ هشت‌‏‎ و‏‎ هفت‌‏‎ جزء‏‎ تفسير‏‎ كل‌ ، ‏‎ حفظ‏‎
.مي‌يابد‏‎ ادامه‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ ماه‌‏‎ آبان‌‏‎ بيستم‌‏‎ تا‏‎ قرآن‌‏‎ قرائت‌‏‎
مسابقات‌‏‎ دوره‌‏‎ شانزدهمين‌‏‎ افتتاح‌‏‎ مراسم‌‏‎ در‏‎
سپاس‌‏‎ لوح‌‏‎ كريم‌‏‎ قران‌‏‎ تفسير‏‎ و‏‎ قرائت‌‏‎ حفظ ، ‏‎ بين‌المللي‌‏‎
به‌‏‎ كشور‏‎ قرآني‌‏‎ جامعه‌‏‎ و‏‎ خيريه‌‏‎ امور‏‎ و‏‎ اوقاف‌‏‎ سازمان‌‏‎
.شد‏‎ اهدا‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎

گراميداشت‌‏‎ مراسم‌‏‎ جاسوسي‌‏‎ لانه‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎
شد‏‎ برگزار‏‎ آبان‌‏‎ سيزدهم‌‏‎


ملي‌‏‎ روز‏‎) آبان‌‏‎ روز 13‏‎ گراميداشت‌‏‎ مراسم‌‏‎ :‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
شهادت‌‏‎ سالروز‏‎ با‏‎ همزمان‌‏‎ (جهاني‌‏‎ استكبار‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎
موسي‌‏‎ امام‌‏‎ حضرت‌‏‎ ولايت‌‏‎ و‏‎ امامت‌‏‎ تابناك‌‏‎ اختر‏‎ هفتمين‌‏‎
.شد‏‎ برگزار‏‎ كشور‏‎ سراسر‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ (ع‌‏‎) كاظم‌‏‎
از‏‎ و‏‎ جاسوسي‌‏‎ لانه‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ پنجشنبه‌‏‎ صبح‌‏‎ مراسم‌‏‎ اين‌‏‎
و‏‎ مجيد‏‎ كلام‌الله‌‏‎ از‏‎ چند‏‎ آياتي‌‏‎ تلاوت‌‏‎ با‏‎ صبح‌‏‎ ساعت‌ 10‏‎
.شد‏‎ آغاز‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ سرود‏‎ نواختن‌‏‎
اقشار‏‎ و‏‎ دانشجويان‌‏‎ دانش‌آموزان‌ ، ‏‎ كه‌‏‎ مراسم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
مديحه‌سرايي‌‏‎ به‌‏‎ مداحان‌‏‎ داشتند ، ‏‎ حضور‏‎ مردم‌‏‎ مختلف‌‏‎
كه‌‏‎ شد‏‎ قرائت‌‏‎ ماده‌اي‌‏‎ قطعنامه‌اي‌ 9‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ پرداخته‌‏‎
.گرفت‌‏‎ قرار‏‎ راهپيمايان‌‏‎ استقبال‌‏‎ مورد‏‎
مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ دبير‏‎ رضايي‌‏‎ محسن‌‏‎ دكتر‏‎ مراسم‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎
.پرداخت‌‏‎ سخن‌‏‎ ايراد‏‎ به‌‏‎ نظام‌‏‎
تصريح‌‏‎ ايران‌‏‎ ملت‌‏‎ عليه‌‏‎ آمريكا‏‎ خصومت‌‏‎ اهداف‌‏‎ تشريح‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎
عليه‌‏‎ جهاني‌‏‎ استكبار‏‎ خصومت‌‏‎ دلايل‌‏‎ و‏‎ اهداف‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎:كرد‏‎
.است‌‏‎ صهيونيستي‌‏‎ رژيم‌‏‎ با‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ مخالفت‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎
آمريكا‏‎ ديگر‏‎ طرفي‌‏‎ از‏‎:‎ گفت‌‏‎ نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ دبير‏‎
(موشكي‌‏‎)‎ پيشرفته‌‏‎ سلاحهاي‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ دسترسي‌‏‎ عدم‌‏‎ خواستار‏‎
از‏‎ بسياري‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ مطرح‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ درخواست‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎
سلاحهاي‌‏‎ داراي‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ همسايه‌‏‎ كشورهاي‌‏‎
.هستند‏‎ پيشرفته‌‏‎ و‏‎ موشكي‌‏‎
ايران‌‏‎ با‏‎ آمريكا‏‎ خصومت‌‏‎ دلايل‌‏‎ از‏‎ ديگر‏‎ يكي‌‏‎ رضايي‌ ، ‏‎
فلسطين‌‏‎ ملت‌‏‎ از‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ دفاع‌‏‎ و‏‎ حمايت‌‏‎ را ، ‏‎ اسلامي‌‏‎
دنبال‌‏‎ آمريكا‏‎ اينكه‌‏‎ نفس‌‏‎ در‏‎:گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ عنوان‌‏‎ لبنان‌‏‎ و‏‎
.است‌‏‎ شك‌‏‎ است‌ ، ‏‎ ايران‌‏‎ با‏‎ رابطه‌‏‎
لانه‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ سخنانش‌‏‎ از‏‎ ديگري‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ رضايي‌‏‎
ايران‌‏‎ ملت‌‏‎ اهداف‌‏‎ از‏‎ شد ، ‏‎ ايراد‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ آمريكا‏‎ جاسوسي‌‏‎
از‏‎ بخشي‌‏‎:‎داشت‌‏‎ اظهار‏‎ و‏‎ گفت‌‏‎ سخن‌‏‎ آمريكا‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎ از‏‎
برابر‏‎ در‏‎ "مقاومت‌‏‎" و‏‎ "ايستادگي‌‏‎" ايران‌‏‎ ملت‌‏‎ مبارزه‌‏‎
استقلال‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ دستيابي‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ ديگر‏‎ بخشي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ آمريكا‏‎
.است‌‏‎ حقيقي‌‏‎

محكومين‌‏‎ :‎اميركبير‏‎ دانشگاه‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انجمن‌‏‎
هستند‏‎ بيگناه‌‏‎ موج‌‏‎ نشريه‌‏‎


دست‌اندركاران‌‏‎ براي‌‏‎ دادگاه‌‏‎ برگزاري‌‏‎ درپي‌‏‎ :‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
آنان‌ ، ‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ چند‏‎ براي‌‏‎ زندان‌‏‎ حكم‌‏‎ صدور‏‎ و‏‎ موج‌‏‎ نشريه‌‏‎
صدور‏‎ با‏‎ اميركبير‏‎ صنعتي‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انجمن‌‏‎
.كرد‏‎ اعتراض‌‏‎ صادره‌‏‎ احكام‌‏‎ به‌‏‎ بيانيه‌اي‌‏‎
:است‌‏‎ آمده‌‏‎ چنين‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ اين‌‏‎ بيانيه‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ در‏‎
معتقد‏‎ اميركبير‏‎ صنعتي‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انجمن‌‏‎
از‏‎ تن‌‏‎ سه‌‏‎ علي‌الخصوص‌‏‎ پرونده‌‏‎ اين‌‏‎ متهمين‌‏‎ از‏‎ يك‌‏‎ هيچ‌‏‎ است‌ ، ‏‎
و‏‎ مركزي‌‏‎ شوراي‌‏‎ عضو‏‎)‎ آقائي‌‏‎ عليرضا‏‎ انجمن‌‏‎ اين‌‏‎ اعضاي‌‏‎
دفتر‏‎ عضو‏‎)نم‌نبات‌‏‎ محمد‏‎ ‎‏‏،‏‎(انجمن‌‏‎ تشكيلات‌‏‎ دفتر‏‎ رئيس‌‏‎
عضو‏‎)‎ آهنگري‌‏‎ حامد‏‎ و‏‎ (موج‌‏‎ سابق‌‏‎ سردبير‏‎ و‏‎ انجمن‌‏‎ فرهنگي‌‏‎
قصد‏‎ (‎موج‌‏‎ نشريه‌‏‎ شماره‌ 5‏‎ سردبير‏‎ و‏‎ انجمن‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ دفتر‏‎
ولي‌‏‎ حضرت‌‏‎ امكان‌‏‎ عالم‌‏‎ قطب‏‎ ساحت‌‏‎ به‌‏‎ ادب‏‎ اسائه‌‏‎ و‏‎ توهين‌‏‎
محتواي‌‏‎ از‏‎ "اساسا‏‎ و‏‎ نداشته‌‏‎ را‏‎ (له‌الفداء‏‎ ارواحنا‏‎)‎ عصر‏‎
بر‏‎ و‏‎ روي‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎.بودند‏‎ اطلاع‌‏‎ بي‌‏‎ نمايشنامه‌‏‎ كامل‌‏‎
خصوص‌‏‎ در‏‎ عادلانه‌‏‎ حكم‌‏‎ تنها‏‎ اسلام‌‏‎ فقه‌‏‎ و‏‎ قانون‌‏‎ مبناي‌‏‎
پرونده‌‏‎ حكم‌‏‎ اين‌‏‎ حصول‌‏‎ تا‏‎ و‏‎ مي‌داند‏‎ برائت‌‏‎ را‏‎ خويش‌‏‎ برادران‌‏‎
.نمود‏‎ خواهد‏‎ پيگيري‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ جمهوري‌‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ در‏‎ را‏‎


Copyright 1996-1999 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.