شماره‌ 2456‏‎ ‎‏‏،‏‎ 22 JUL2001 ‎‏‏،‏‎ يكشنبه‌31تير1380‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Life
Business
Stocks
Sports
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
سوزن‌دوزي‌‏‎ هنر‏‎ جاذبه‌هاي‌‏‎ از‏‎ كوتاه‌‏‎ گزارشي‌‏‎
كارگاههاي‌‏‎ بلوچستان‌توسعه‌‏‎ و‏‎ سيستان‌‏‎ در‏‎
را‏‎ بلوچ‌‏‎ زنان‌‏‎ درآمد‏‎ و‏‎ اشتغال‌‏‎ سوزن‌دوزي‌‏‎
مي‌برد‏‎ بالا‏‎

و‏‎ آلوده‌‏‎ كاشان‌‏‎ انبار‏‎ آب‏‎ آب 26‏‎
است‌‏‎ غيربهداشتي‌‏‎

مصرف‌‏‎ مديريت‌‏‎ اول‌‏‎ رتبه‌‏‎ خراسان‌‏‎ برق‌منطقه‌اي‌‏‎
كرد‏‎ كسب‏‎ را‏‎ كشور‏‎ در‏‎ برق‌‏‎

تاسيس‌‏‎ كاشان‌‏‎ در‏‎ صادرات‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ شركت‌‏‎
شد‏‎

دانشگاه‌‏‎ در‏‎ جديد‏‎ رشته‌‏‎ ايجاد 9‏‎
همدان‌‏‎ بوعلي‌سيناي‌‏‎

تشكيل‌‏‎ يزد‏‎ شهر‏‎ بهسازي‌‏‎ و‏‎ نوسازي‌‏‎ سازمان‌‏‎
شد‏‎

بگرديم‌‏‎ ايران‌‏‎ دور‏‎

شركتهاي‌‏‎:‎مجلس‌‏‎ در‏‎ بروجرد‏‎ مردم‌‏‎ نماينده‌‏‎
بروجرد‏‎ خودروسازي‌‏‎ طرح‌‏‎ اجراي‌‏‎ در‏‎ داخلي‌‏‎
مي‌كنند‏‎ كارشكني‌‏‎

شهر‏‎ در 11‏‎ امسال‌‏‎ شهرسازي‌ ، ‏‎ جامع‌‏‎ طرح‌‏‎
مي‌شود‏‎ اجرا‏‎ مازندران‌‏‎

سوزن‌دوزي‌‏‎ هنر‏‎ جاذبه‌هاي‌‏‎ از‏‎ كوتاه‌‏‎ گزارشي‌‏‎
كارگاههاي‌‏‎ وبلوچستان‌توسعه‌‏‎ سيستان‌‏‎ در‏‎
را‏‎ بلوچ‌‏‎ درآمدزنان‌‏‎ و‏‎ اشتغال‌‏‎ سوزن‌دوزي‌‏‎
مي‌برد‏‎ بالا‏‎


هنرهاي‌‏‎ برجسته‌ترين‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ دوزي‌‏‎ سوزن‌‏‎:‎شهرستانها‏‎ گروه‌‏‎
سند‏‎ به‌عنوان‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ بلوچستان‌‏‎ و‏‎ سيستان‌‏‎ دستي‌‏‎
منحصر‏‎ هنر‏‎ اين‌‏‎.مي‌شود‏‎ ياد‏‎ بلوچ‌‏‎ زنان‌‏‎ موجوديت‌‏‎ و‏‎ هويت‌‏‎
تنوع‌‏‎ و‏‎ دوخت‌‏‎ ظرافت‌‏‎ از‏‎ برخوردار‏‎ رشته‌اي‌‏‎ كشور ، ‏‎ به‌فرد‏‎
زنان‌‏‎ هنر‏‎ و‏‎ سنت‌‏‎ سليقه‌ ، ‏‎ ذوق‌ ، ‏‎ نشانگر‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ رنگها‏‎
.مي‌آيد‏‎ به‌حساب‏‎ بلوچ‌‏‎
زنان‌‏‎ روزمره‌‏‎ زندگي‌‏‎ با‏‎ گونه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ دوزي‌‏‎ سوزن‌‏‎
چهار‏‎ سنين‌‏‎ از‏‎ بلوچ‌‏‎ دختر‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎ آميخته‌‏‎ بلوچستان‌‏‎
خانه‌داري‌ ، ‏‎ اصول‌‏‎ آموختن‌‏‎ موازات‌‏‎ به‌‏‎ سالگي‌‏‎ پنج‌‏‎ يا‏‎
.مي‌گيرد‏‎ فرا‏‎ نيز‏‎ را‏‎ سوزن‌دوزي‌‏‎ هنر‏‎
جيب‏‎ در‏‎ پارچه‌‏‎ و‏‎ نخ‌‏‎ سوزن‌ ، ‏‎ مقداري‌‏‎ اغلب‏‎ بلوچ‌‏‎ زن‌‏‎
مي‌شود‏‎ مشغول‌‏‎ سوزن‌دوزي‌‏‎ به‌‏‎ آيد‏‎ پيش‌‏‎ فرصتي‌‏‎ جا‏‎ هر‏‎ و‏‎ دارد‏‎
و‏‎ سيستان‌‏‎ در‏‎ خانه‌اي‌‏‎ هر‏‎ در‏‎ آنان‌‏‎ هنر‏‎ روي‌ ، ‏‎ بدين‌‏‎ و‏‎
.مي‌شود‏‎ مشاهده‌‏‎ بلوچستان‌‏‎
بلوچستان‌‏‎ و‏‎ سيستان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ آنها‏‎ چه‌‏‎ بلوچ‌‏‎ زنان‌‏‎ اكثر‏‎
افغانستان‌‏‎ و‏‎ پاكستان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ افرادي‌‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ دارند‏‎ سكونت‌‏‎
لباسهايشان‌‏‎ تزيين‌‏‎ براي‌‏‎ دوزي‌‏‎ سوزن‌‏‎ از‏‎ مي‌كنند ، ‏‎ زندگي‌‏‎
.مي‌گيرند‏‎ بهره‌‏‎ منزلشان‌‏‎ البسه‌‏‎ و‏‎
تنگ‌‏‎ حيطه‌‏‎ از‏‎ تدريج‌‏‎ به‌‏‎ هنر‏‎ اين‌‏‎ كارشناسان‌ ، ‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎
بلوچ‌‏‎ زنان‌‏‎ لباسهاي‌‏‎ تزيين‌‏‎ به‌‏‎ منحصر‏‎ كه‌‏‎ خود‏‎ اوليه‌‏‎
تزييني‌‏‎ وسايل‌‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ فراگيري‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ خارج‌‏‎ بود‏‎
و‏‎ عقد‏‎ سفره‌‏‎ سجاده‌ ، ‏‎ روتختي‌ ، ‏‎ روميزي‌ ، ‏‎ شامل‌كوسن‌ ، ‏‎
.است‌‏‎ رسيده‌‏‎ آباژور‏‎
در‏‎ نيكشهر‏‎ و‏‎ ايرانشهر‏‎ شهرستان‌‏‎ در‏‎ بيشتر‏‎ سوزن‌دوزي‌‏‎ هنر‏‎
و‏‎ پيپ‌‏‎ مته‌سنگ‌ ، ‏‎ گوانكا ، ‏‎ شهريارنج‌ ، ‏‎ چانف‌ ، ‏‎" نواحي‌‏‎
و‏‎ ايرندگان‌‏‎" نواحي‌‏‎ در‏‎ خاش‌‏‎ شهرستان‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ "هريدوك‌‏‎
نساجي‌ ، ‏‎ فاستوني‌ ، ‏‎ پارچه‌هاي‌‏‎.دارد‏‎ رواج‌‏‎ "مارندگان‌‏‎
پارچه‌هايي‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ پنبه‌اي‌‏‎ و‏‎ گاندي‌‏‎ برك‌ ، ‏‎ ايران‌‏‎
و‏‎ مي‌شود‏‎ استفاده‌‏‎ آنها‏‎ از‏‎ سوزن‌دوزي‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
مي‌شود‏‎ وارد‏‎ پاكستان‌‏‎ كشور‏‎ از‏‎ نيز‏‎ آن‌‏‎ نياز‏‎ مورد‏‎ نخهاي‌‏‎
.است‌‏‎ مشهور‏‎ "دمسه‌‏‎ نخ‌‏‎" به‌‏‎ كه‌‏‎
و‏‎ كار‏‎ ميان‌‏‎ پركار ، ‏‎ گروه‌‏‎ سه‌‏‎ به‌‏‎ اكنون‌‏‎ دوزي‌‏‎ سوزن‌‏‎
.مي‌شود‏‎ تقسيم‌‏‎ كار‏‎ كم‌‏‎
پرودوزي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(پارچه‌‏‎ روي‌‏‎ بر‏‎ طرح‌‏‎ انتقال‌‏‎) دوردوزي‌‏‎
تانكه‌‏‎ آسان‌‏‎) دوزي‌‏‎ گراف‌‏‎ پريواردوزي‌ ، ‏‎ ‎‏‏،‏‎(دوزي‌‏‎ ظريف‌‏‎)‎
اين‌‏‎ دوخت‌‏‎ فناوري‌‏‎ از‏‎ آيينه‌دوزي‌‏‎ و‏‎ (دوزي‌‏‎ افغاني‌‏‎ يا‏‎
.مي‌آيد‏‎ شمار‏‎ به‌‏‎ هنر‏‎

و‏‎ آلوده‌‏‎ كاشان‌‏‎ انبار‏‎ آب‏‎ آب 26‏‎
است‌‏‎ غيربهداشتي‌‏‎


كاشان‌‏‎ پزشكي‌‏‎ علوم‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ بهداشتي‌‏‎ معاون‌‏‎:شهرستانها‏‎ گروه‌‏‎
شهر ، ‏‎ اين‌‏‎ آبانبارهاي‌‏‎ از‏‎ درصد‏‎ شامل‌ 54‏‎ آبانبار‏‎ گفت‌26‏‎
.است‌‏‎ غيربهداشتي‌‏‎ و‏‎ آلوده‌‏‎
علت‌‏‎ به‌‏‎ آبانبارها‏‎ اين‌‏‎ آب‏‎:‎افزود‏‎ اردكاني‌‏‎ تقوي‌‏‎ عباس‌‏‎
شده‌ ، ‏‎ كلرزني‌‏‎ و‏‎ نمونه‌برداري‌‏‎ چندبار‏‎ تاكنون‌‏‎ زياد‏‎ آلودگي‌‏‎
.است‌‏‎ نشده‌‏‎ برطرف‌‏‎ هنوز‏‎ آلودگي‌‏‎ مشكل‌‏‎ اما‏‎
منطقه‌‏‎ در‏‎ پوشش‌‏‎ بدون‌‏‎ نهر‏‎ از‏‎ آبانبار‏‎ چند‏‎ آبگيري‌‏‎ وي‌‏‎
بودن‌‏‎ غيربهداشتي‌‏‎ مهم‌‏‎ دلايل‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ را‏‎ كاشان‌‏‎ "صفي‌آباد‏‎"
حال‌‏‎ در‏‎ نهر‏‎ اين‌‏‎ آب‏‎:كرد‏‎ تاكيد‏‎ و‏‎ اعلام‌‏‎ آبانبارها‏‎ اين‌‏‎ آب‏‎
حتي‌‏‎ و‏‎ گردوغبار‏‎ زيست‌محيطي‌ ، ‏‎ آلاينده‌هاي‌‏‎ انواع‌‏‎ به‌‏‎ حاضر‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ آلوده‌‏‎ خانگي‌‏‎ فاضلابهاي‌‏‎ ورود‏‎
استفاده‌‏‎ آبانبارها‏‎ اين‌‏‎ آب‏‎ از‏‎:‎كرد‏‎ توصيه‌‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ وي‌‏‎
وبا ، ‏‎ بيماريهاي‌‏‎ به‌‏‎ ابتلا‏‎ خطر‏‎ آنها ، ‏‎ آب‏‎ مصرف‌‏‎ با‏‎ چون‌‏‎ نكنند ، ‏‎
افزايش‌‏‎ انگلي‌‏‎ بيماري‌هاي‌‏‎ و‏‎ حصبه‌‏‎ شبه‌‏‎ حصبه‌ ، ‏‎ آميبي‌ ، ‏‎ اسهال‌‏‎
.مي‌يابد‏‎
و‏‎ "شني‌‏‎ تصفيه‌خانه‌‏‎" يك‌‏‎ راه‌اندازي‌‏‎ اردكاني‌ ، ‏‎ تقوي‌‏‎
براي‌‏‎ كاشان‌‏‎ فين‌‏‎ منطقه‌‏‎ در‏‎ "نابر‏‎" نهر‏‎ آب‏‎ از‏‎ بهره‌گيري‌‏‎
پايين‌‏‎ براي‌‏‎ مناسبي‌‏‎ راهكار‏‎ را‏‎ كاشان‌‏‎ انبارهاي‌‏‎ آب‏‎ تامين‌‏‎
.كرد‏‎ ذكر‏‎ انبارها‏‎ اين‌‏‎ آب‏‎ آلودگي‌‏‎ ضريب‏‎ آوردن‌‏‎
انبار‏‎ آب‏‎ كاشان‌ ، 51‏‎ موجود‏‎ انبار‏‎ آب‏‎ از 120‏‎ وي‌ ، ‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ آبگيري‌‏‎ امسال‌‏‎ براي‌‏‎

مصرف‌‏‎ مديريت‌‏‎ اول‌‏‎ رتبه‌‏‎ خراسان‌‏‎ برق‌منطقه‌اي‌‏‎
كرد‏‎ كسب‏‎ كشوررا‏‎ در‏‎ برق‌‏‎


اول‌‏‎ رتبه‌‏‎ خراسان‌ ، ‏‎ منطقه‌اي‌‏‎ برق‌‏‎ شركت‌‏‎:‎شهرستانها‏‎ گروه‌‏‎
.كرد‏‎ كسب‏‎ كشور‏‎ برق‌‏‎ صنعت‌‏‎ در‏‎ را‏‎ برق‌‏‎ مصرف‌‏‎ مديريت‌‏‎
گسترش‌‏‎ دبيركميته‌‏‎ راعي‌ ، ‏‎:مشهد‏‎ در‏‎ همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
امتياز‏‎ كسب 95‏‎:گفت‌‏‎ همچنين‌‏‎ خراسان‌‏‎ برق‌‏‎ بهينه‌‏‎ مصرف‌‏‎ فرهنگ‌‏‎
منطقه‌اي‌ ، ‏‎ برق‌‏‎ شركتهاي‌‏‎ سراسري‌‏‎ ارزشيابي‌‏‎ در‏‎ اول‌‏‎ رتبه‌‏‎ و‏‎
دفاتر‏‎ و‏‎ كميته‌‏‎ اعضاي‌‏‎ فعاليت‌هاي‌‏‎ و‏‎ هم‌فكري‌‏‎ همكاري‌ ، ‏‎ نتيجه‌‏‎
سال‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بوده‌‏‎ بار‏‎ برآورد‏‎ و‏‎ مصرف‌‏‎ مديريت‌‏‎ و‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎
.است‌‏‎ گرفته‌‏‎ انجام‌‏‎ ‎‏‏1379‏‎
صنعتي‌ ، ‏‎ مشتركين‌‏‎ براي‌‏‎ مصرف‌‏‎ مديريت‌‏‎ فعاليت‌هاي‌‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
رسانه‌اي‌ ، ‏‎ ارتباطات‌‏‎ قالب‏‎ در‏‎ كشاورزي‌‏‎ و‏‎ تجاري‌‏‎ خانگي‌ ، ‏‎
به‌طور‏‎ توجيهي‌‏‎ جلسات‌‏‎ و‏‎ بروشور‏‎ چاپ‌‏‎ نيروگاهها ، ‏‎ از‏‎ بازديد‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ اجرا‏‎ و‏‎ پيگيري‌‏‎ مستمر‏‎ و‏‎ جدي‌‏‎
بخش‌‏‎ از‏‎ خراسان‌‏‎ برق‌‏‎ بهينه‌‏‎ مصرف‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ گسترش‌‏‎ كميته‌‏‎ دبير‏‎
و‏‎ كرد‏‎ ياد‏‎ برق‌‏‎ صنعت‌‏‎ مهم‌‏‎ مشتركين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ صنعت‌‏‎
برق‌‏‎ مصرف‌‏‎ ميزان‌‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ اقتصادي‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ صنايع‌‏‎ بخش‌‏‎:گفت‌‏‎
براي‌‏‎ منظور‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ برخوردار‏‎ ويژه‌اي‌‏‎ جايگاه‌‏‎ از‏‎
به‌‏‎ منظمي‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ بخش‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ برق‌‏‎ مصرف‌‏‎ مديريت‌‏‎ اجراي‌‏‎
و‏‎ صنايع‌‏‎ نياز‏‎ مورد‏‎ برق‌‏‎ تامين‌‏‎ علاوه‌بر‏‎ تا‏‎ درآمده‌‏‎ اجرا‏‎
پايداري‌‏‎ و‏‎ مطمئن‌‏‎ برق‌‏‎ از‏‎ نيز‏‎ مشتركان‌‏‎ ساير‏‎ كارخانه‌ها ، ‏‎
.باشند‏‎ بهره‌مند‏‎
مثبت‌‏‎ را‏‎ برتر‏‎ صنعتي‌‏‎ واحدهاي‌‏‎ انتخاب‏‎ و‏‎ صنايع‌‏‎ تشويق‌‏‎ طرح‌‏‎ وي‌‏‎
براي‌‏‎ بزرگ‌‏‎ صنعتي‌‏‎ واحدهاي‌‏‎ ارزشيابي‌‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ ارزيابي‌‏‎
انجام‌‏‎ جدي‌‏‎ به‌طور‏‎ هرساله‌‏‎ برق‌‏‎ انرژي‌‏‎ و‏‎ بار‏‎ مصرف‌‏‎ رعايت‌‏‎
رعايت‌‏‎ را‏‎ مصرف‌‏‎ مديريت‌‏‎ كه‌‏‎ صنايع‌‏‎ مديران‌‏‎ از‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎
.مي‌شود‏‎ قدرداني‌‏‎ كرده‌اند‏‎

تاسيس‌‏‎ كاشان‌‏‎ در‏‎ صادرات‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ شركت‌‏‎
شد‏‎


شركت‌‏‎ تاسيس‌‏‎ از‏‎ كاشان‌‏‎ صنعت‌‏‎ شوراي‌‏‎ دبير‏‎:‎شهرستانها‏‎ گروه‌‏‎
شركت‌‏‎ توليدي‌ ، ‏‎ شركتهاي‌‏‎ مشاركت‌‏‎ با‏‎ كاشان‌‏‎ صادرات‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎
.داد‏‎ خبر‏‎ كاشان‌‏‎ دستباف‌‏‎ فرش‌‏‎ اتحاديه‌‏‎ و‏‎ دستباف‌‏‎ فرش‌‏‎ تعاوني‌‏‎
اين‌‏‎:‎افزود‏‎ شجري‌‏‎ اكبر‏‎ مهندس‌‏‎ ;همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ به‌گزارش‌‏‎
با‏‎ و‏‎ شهرستان‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ صنعت‌‏‎ شوراي‌‏‎ شكل‌گيري‌‏‎ راستاي‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎
حضور‏‎ بازرگاني‌ ، ‏‎ واردات‌ ، ‏‎ و‏‎ صادرات‌‏‎ فعاليتهاي‌‏‎ توسعه‌‏‎ اهداف‌‏‎
و‏‎ ماشين‌آلات‌‏‎ واردات‌‏‎ و‏‎ صادارت‌‏‎ - بين‌المللي‌‏‎ بازارهاي‌‏‎ در‏‎
خدمات‌‏‎ عرضه‌‏‎ -‎ مهندسي‌‏‎ و‏‎ فني‌‏‎ خدمات‌‏‎ و‏‎ اوليه‌‏‎ مواد‏‎
- حقوقي‌‏‎ و‏‎ حقيقي‌‏‎ اشخاص‌‏‎ با‏‎ مشاركت‌‏‎ - مديريتي‌‏‎ و‏‎ اطلاع‌رساني‌‏‎
انجام‌‏‎ و‏‎ خارجي‌‏‎ و‏‎ داخلي‌‏‎ شركتهاي‌‏‎ ساير‏‎ نمايندگيهاي‌‏‎ اخذ‏‎
موثر‏‎ منطقه‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ اقتصاد‏‎ توسعه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ فعاليتي‌‏‎ هرگونه‌‏‎
در‏‎ را‏‎ صادركنندگان‌‏‎ و‏‎ توليدكنندگان‌‏‎ حضور‏‎ بتواند‏‎ و‏‎ باشد‏‎
اداره‌‏‎ رئيس‌‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ تاسيس‌‏‎ بخشد ، ‏‎ استحكام‌‏‎ جهاني‌‏‎ بازار‏‎
مشكل‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ بازاريابي‌‏‎ مشكل‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ كاشان‌‏‎ صنايع‌‏‎
تشكيل‌‏‎ با‏‎:كرد‏‎ تصريح‌‏‎ شهرستان‌‏‎ اين‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ توسعه‌‏‎ در‏‎ عمده‌‏‎
خود‏‎ توليدات‌‏‎ براي‌‏‎ توانست‌‏‎ خواهند‏‎ توليدكنندگان‌‏‎ شركت‌ ، ‏‎ اين‌‏‎
.برسانند‏‎ به‌فروش‌‏‎ را‏‎ آنها‏‎ و‏‎ كنند‏‎ بازاريابي‌‏‎ دغدغه‌‏‎ بدون‌‏‎

دانشگاه‌‏‎ در‏‎ جديد‏‎ رشته‌‏‎ ايجاد 9‏‎
همدان‌‏‎ بوعلي‌سيناي‌‏‎


با‏‎ همدان‌‏‎ سيناي‌‏‎ بوعلي‌‏‎ دانشگاه‌‏‎:‎همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ -همدان‌‏‎
تحصيلي‌‏‎ سال‌‏‎ ابتداي‌‏‎ از‏‎ عالي‌ ، ‏‎ آموزش‌‏‎ گسترش‌‏‎ شوراي‌‏‎ موافقت‌‏‎
.دانشجومي‌پذيرد‏‎ تحصيلي‌‏‎ جديد‏‎ رشته‌‏‎ در 9‏‎ ‎‏‏8180‏‎
رشته‌‏‎ چهار‏‎ تعداد‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بوعلي‌سينا‏‎ دانشگاه‌‏‎ رئيس‌‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎
‎‏‏،‏‎(نرم‌افزار‏‎)‎ رايانه‌‏‎ عمران‌ ، ‏‎ فني‌‏‎ كارداني‌‏‎ مقطع‌‏‎ در‏‎
در‏‎ آبخيزداري‌‏‎ و‏‎ مرتع‌‏‎ تكنولوژي‌‏‎ و‏‎ محيطزيست‌‏‎ تكنولوژي‌‏‎
دوره‌‏‎ دو‏‎ مكانيك‌ ، ‏‎ دكتراي‌‏‎ رشته‌‏‎ ملاير ، يك‌‏‎ عالي‌‏‎ آموزش‌‏‎ مجتمع‌‏‎
"انرژي‌‏‎ تبديل‌‏‎" گرايش‌هاي‌‏‎ با‏‎ مكانيك‌‏‎ مهندسي‌‏‎ ارشد‏‎ كارشناسي‌‏‎
دانشگاه‌ ، ‏‎ مهندسي‌اين‌‏‎ و‏‎ فني‌‏‎ دانشكده‌‏‎ در‏‎ "جامدات‌‏‎ طراحي‌‏‎" و‏‎
ارشد‏‎ كارشناسي‌‏‎ و‏‎ "دامي‌‏‎ علوم‌‏‎" كارشناسي‌‏‎ جديد‏‎ رشته‌‏‎ دو‏‎
.است‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ اين‌‏‎ كشاورزي‌‏‎ دانشكده‌‏‎ در‏‎ "گياه‌‏‎ بيماري‌شناسي‌‏‎"

تشكيل‌‏‎ يزد‏‎ شهر‏‎ بهسازي‌‏‎ و‏‎ نوسازي‌‏‎ سازمان‌‏‎
شد‏‎


گفت‌‏‎ يزد‏‎ استانداري‌‏‎ عمراني‌‏‎ امور‏‎ معاون‌‏‎:شهرستانها‏‎ گروه‌‏‎
تاريخي‌ ، ‏‎ بافت‌‏‎ داراي‌‏‎ قديمي‌‏‎ محلات‌‏‎ شناسايي‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎
شهري‌ ، ‏‎ محدوده‌‏‎ واقع‌در‏‎ اراضي‌‏‎ كاربري‌‏‎ تغيير‏‎ يا‏‎ و‏‎ تعيين‌‏‎
.شد‏‎ تشكيل‌‏‎ يزد‏‎ شهر‏‎ بهسازي‌‏‎ و‏‎ نوسازي‌‏‎ سازمان‌‏‎
:افزود‏‎ سازمان‌‏‎ اين‌‏‎ نشست‌‏‎ اولين‌‏‎ در‏‎ مندگاري‌‏‎ كاظم‌‏‎
شهر‏‎ قديمي‌‏‎ محلات‌‏‎ بهينه‌سازي‌‏‎ چارچوب‏‎ در‏‎ اقدام‌‏‎ اين‌‏‎
نياز‏‎ مورد‏‎ تاسيسات‌‏‎ ساختمانها ، ‏‎ احداث‌‏‎ وي‌‏‎گرفت‌‏‎ صورت‌‏‎
در‏‎ شهرداري‌‏‎ مصوب‏‎ طرحهاي‌‏‎ اجراي‌‏‎ شهرها ، ‏‎ عمومي‌‏‎
شهري‌‏‎ مرغوب‏‎ زمينهاي‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ قديمي‌ ، ‏‎ محله‌هاي‌‏‎
خدماتي‌ ، ‏‎ مذهبي‌ ، ‏‎ فرهنگي‌ ، ‏‎ مهم‌‏‎ عناصر‏‎ شناسايي‌‏‎ شده‌ ، ‏‎ متروكه‌‏‎
احداث‌‏‎ براي‌‏‎ شهرسازي‌‏‎ ضوابط‏‎ بررسي‌‏‎ و‏‎ مسكوني‌‏‎ و‏‎ تجاري‌‏‎
.برشمرد‏‎ سازمان‌‏‎ اين‌‏‎ اهداف‌‏‎ ديگر‏‎ از‏‎ را‏‎ بنا‏‎
كهن‌‏‎ محلات‌‏‎ از‏‎ هكتار‏‎ وسعت‌ 700‏‎ با‏‎ يزد‏‎ شهر‏‎ قديمي‌‏‎ بافت‌‏‎
كسنويه‌ ، ‏‎ ابوالقاسم‌ ، ‏‎ شاه‌‏‎ خرمشاه‌ ، ‏‎ باغ‌ ، ‏‎ پشت‌‏‎ فهادان‌ ، ‏‎
بادگيري‌ ، ‏‎ شش‌‏‎ منار ، ‏‎ دو‏‎ ميدانشاه‌ ، ‏‎ راه‌ ، ‏‎ دو‏‎ سر‏‎ ‎‏‏،‏‎ سرجمع‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ تشكيل‌‏‎ كهنه‌‏‎ قلعه‌‏‎ و‏‎ خندق‌‏‎ لب‏‎ گازرگاه‌ ، ‏‎

بگرديم‌‏‎ ايران‌‏‎ دور‏‎


اروميه‌‏‎ درياچه‌‏‎ از‏‎ نمك‌‏‎ آوردن‌‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎
غربي‌‏‎ آذربايجان‌‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ :‎عكس‌‏‎

شركتهاي‌‏‎:‎مجلس‌‏‎ در‏‎ بروجرد‏‎ مردم‌‏‎ نماينده‌‏‎
بروجرد‏‎ خودروسازي‌‏‎ اجراي‌طرح‌‏‎ در‏‎ داخلي‌‏‎
مي‌كنند‏‎ كارشكني‌‏‎


شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ بروجرد‏‎ مردم‌‏‎ نماينده‌‏‎:‎شهرستانها‏‎ گروه‌‏‎
عظيم‌‏‎ طرح‌‏‎ در‏‎ داخلي‌‏‎ شركت‌هاي‌‏‎ برخي‌‏‎ سنگ‌اندازي‌‏‎ از‏‎ اسلامي‌‏‎
.كرد‏‎ انتقاد‏‎ شهرستان‌‏‎ اين‌‏‎ خودروسازي‌‏‎
بخش‌‏‎ دست‌اندركاران‌‏‎ جمع‌‏‎ در‏‎ "نظام‌الاسلامي‌‏‎ عبدالمحمد‏‎"
امنيت‌‏‎ عدم‌‏‎ مشكل‌‏‎ و‏‎ بيكاري‌‏‎ بروجرد ، ‏‎ كشاورزي‌‏‎ و‏‎ صنعت‌‏‎
و‏‎ كرد‏‎ عنوان‌‏‎ لرستان‌‏‎ استان‌‏‎ دغدغه‌‏‎ مهمترين‌‏‎ را‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎
محل‌‏‎ از‏‎ ريال‌‏‎ ميليارد‏‎ اختصاص‌ 20‏‎ با‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎:افزود‏‎
خودروسازي‌‏‎ كارخانه‌‏‎ ساخت‌‏‎ شد‏‎ استاني‌قرار‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎ اعتبارات‌‏‎
به‌‏‎ مالزيايي‌‏‎ شركت‌‏‎ يك‌‏‎ كمك‌‏‎ با‏‎ زماني‌‏‎ تقويم‌‏‎ طبق‌‏‎ بروجرد‏‎
شركت‌هاي‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ كه‌‏‎ شديم‌‏‎ متوجه‌‏‎ اخيرا‏‎ اما‏‎ برسد ، ‏‎ پايان‌‏‎
.مي‌كنند‏‎ كارشكني‌‏‎ طرح‌‏‎ اين‌‏‎ اجراي‌‏‎ در‏‎ بزرگ‌‏‎
ديدگاههاي‌‏‎ انتقال‌‏‎ با‏‎ شركتها‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ حتي‌‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
كه‌‏‎ خواسته‌اند‏‎ شركت‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ مالزيايي‌ ، ‏‎ قرارداد‏‎ طرف‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎
نيافته‌‏‎ توسعه‌‏‎ و‏‎ محروم‌‏‎ استانهاي‌‏‎ در‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎
.كنند‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ ايران‌ ، ‏‎
قانون‌‏‎ اصل‌ 48‏‎ خلاف‌‏‎ را‏‎ شركت‌ها‏‎ اين‌‏‎ اقدام‌‏‎ نظام‌الاسلامي‌‏‎
تمام‌‏‎ در‏‎ مساوي‌‏‎ شكل‌‏‎ به‌‏‎ دولت‌‏‎ امكانات‌‏‎ تقسيم‌‏‎ و‏‎ اساسي‌‏‎
نحو‏‎ به‌‏‎ تا‏‎ خواست‌‏‎ صنايع‌‏‎ وزارت‌‏‎ مسئولان‌‏‎ از‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ استانها‏‎
.كنند‏‎ جلوگيري‌‏‎ انحصارگرايانه‌‏‎ اقدامات‌‏‎ ممكن‌از‏‎
استانهاي‌‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎ سرمايه‌‏‎ دادن‌‏‎ سوق‌‏‎ با‏‎ دولت‌‏‎ بايد‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎
.كند‏‎ جلوگيري‌‏‎ مناطق‌‏‎ اين‌‏‎ عقبماندگي‌‏‎ از‏‎ كشور‏‎ محروم‌‏‎
هكتار‏‎ مساحت‌ 250‏‎ با‏‎ زميني‌‏‎ در‏‎ بروجرد‏‎ خودروسازي‌‏‎ كارخانه‌‏‎
توليد‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ و‏‎ ريال‌‏‎ ميليارد‏‎ سرمايه‌گذاري‌ 40‏‎ با‏‎
اشترينان‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ سواري‌‏‎ خودرو‏‎ دستگاه‌‏‎ هزار‏‎ سالانه‌ 25‏‎
.اجراست‌‏‎ دست‌‏‎ در‏‎ بروجرد‏‎

شهر‏‎ در 11‏‎ امسال‌‏‎ شهرسازي‌ ، ‏‎ جامع‌‏‎ طرح‌‏‎
مي‌شود‏‎ اجرا‏‎ مازندران‌‏‎


استان‌‏‎ شهرسازي‌‏‎ و‏‎ مسكن‌‏‎ سازمان‌‏‎ رئيس‌‏‎:گروه‌شهرستانها‏‎
بزرگ‌‏‎ شهر‏‎ در 11‏‎ تفصيلي‌‏‎ جامع‌‏‎ طرح‌‏‎ امسال‌‏‎:‎گفت‌‏‎ مازندران‌‏‎
.درمي‌آيد‏‎ اجرا‏‎ به‌‏‎ استان‌‏‎
بابل‌ ، ‏‎ آمل‌ ، ‏‎ شهرهاي‌‏‎ در‏‎ طرح‌‏‎ اين‌‏‎:‎افزود‏‎ "الماسي‌‏‎ هادي‌‏‎"
تنكابن‌ ، ‏‎ نوشهر ، ‏‎ بهشهر ، ‏‎ چالوس‌ ، ‏‎ رامسر ، ‏‎ بابلسر ، ‏‎ قائمشهر ، ‏‎
در‏‎ طرح‌‏‎ آن‌ 17‏‎ براساس‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ اجرا‏‎ ساري‌‏‎ و‏‎ محمودآباد‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ اجرا‏‎ شهرها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ شهرسازي‌‏‎ زمينه‌‏‎
صدور‏‎ قبيل‌‏‎ از‏‎ شهرسازي‌‏‎ قوانين‌‏‎ كليه‌‏‎ طرح‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎
زمين‌‏‎ كاربري‌‏‎ ساختماني‌ ، ‏‎ تراكم‌‏‎ خيابانها ، ‏‎ ابعاد‏‎ پروانه‌ ، ‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ مشخص‌‏‎


Copyright 1996-2001 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.