شماره‌2922‏‎ ‎‏‏،‏‎ Dec. 9,2002 آذر 1381 ، ‏‎ دوشنبه‌ 18‏‎
Front Page
Internal Politics
International
Industry
Economy
Business
Transportation
Thought
Metropolitan
Life
Metropolis
Business
Stocks
Sports
World Sports
Science/Culture
Policy Globe
Art World
Science World
Sport World
Culture World
Internal Politics
Economy World
Last Page
صفر‏‎ نقطه‌‏‎ در‏‎ ديدني‌‏‎ و‏‎ جذاب‏‎ فولاد ، ‏‎ -استقلال‌‏‎

اين‌‏‎ كشتي‌‏‎ مربيان‌‏‎ و‏‎ مدال‌آوران‌‏‎ جوائز‏‎
مي‌شود‏‎ اهداء‏‎ هفته‌‏‎

فدراسيون‌‏‎ از‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎ حمايت‌‏‎
كشتي‌‏‎

تكواندوكار‏‎ دانشجويان‌‏‎ براي‌‏‎ طلا‏‎ مدال‌‏‎ ‎‏‏3‏‎
آلمان‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎

برتر‏‎ ليگ‌‏‎ واليبال‌‏‎ هشتم‌‏‎ هفته‌‏‎
شد‏‎ آغاز‏‎ صنام‌‏‎ و‏‎ پيكان‌‏‎ پيروزي‌‏‎ با‏‎

صفر‏‎ نقطه‌‏‎ در‏‎ ديدني‌‏‎ و‏‎ جذاب‏‎ فولاد ، ‏‎ -استقلال‌‏‎


ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ ششم‌‏‎ هفته‌‏‎ پايان‌‏‎

او‏‎.‎داشت‌‏‎ استقلال‌‏‎ برابر‏‎ نقصي‌‏‎ بدون‌‏‎ بازي‌‏‎ ديروز‏‎ فولاد‏‎ دروازه‌بان‌‏‎ ميرزاپور‏‎ ابراهيم‌‏‎
.گذاشت‌‏‎ ناكام‌‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎ مهاجمان‌‏‎ اين‌چنين‌‏‎ بارها‏‎
ديدني‌‏‎ آنقدر‏‎ اما‏‎ نرسيد‏‎ ثمر‏‎ به‌‏‎ گلي‌‏‎ هيچ‌‏‎ فولاد‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ حساس‌‏‎ رقابت‌‏‎ در‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
بهترين‌‏‎ ايده‌آل‌‏‎ تركيب‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ بحران‌‏‎ دوره‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ استقلال‌‏‎.‎نشود‏‎ حس‌‏‎ هوا‏‎ سرماي‌‏‎ تا‏‎ بود‏‎
پيروزي‌‏‎ براي‌‏‎ استقلال‌‏‎شود‏‎ زنده‌‏‎ كخ‌‏‎ اميدهاي‌‏‎ تا‏‎ گذاشت‌‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ اخير‏‎ وقت‌‏‎ چند‏‎ بازي‌‏‎
هم‌‏‎ باز‏‎ مي‌تواند‏‎ كه‌‏‎ تيمي‌‏‎ داشت‌ ، ‏‎ نام‌‏‎ فولاد‏‎ حريف‌‏‎ اما‏‎ گذاشت‌‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ بازي‌‏‎ ايده‌آل‌ترين‌‏‎
كه‌‏‎ تركيبي‌‏‎ بود‏‎ فوق‌العاده‌‏‎ كه‌‏‎ ميرزاپور‏‎ ابراهيم‌‏‎ جز‏‎ به‌‏‎ فولاد‏‎ در‏‎.‎گيرد‏‎ قرار‏‎ مدعيان‌‏‎ جمع‌‏‎ در‏‎
به‌‏‎ وجه‌‏‎ هيچ‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ شريفي‌‏‎ مكي‌‏‎ خصوص‌‏‎ به‌‏‎ داد‏‎ نشان‌‏‎ بي‌نظير‏‎ هم‌‏‎ بود‏‎ چيده‌‏‎ دفاع‌‏‎ خط‏‎ در‏‎ بگوويچ‌‏‎
.نداد‏‎ باج‌‏‎ استقلال‌‏‎ مهاجمان‌‏‎
طولي‌‏‎ حركات‌‏‎ مانع‌‏‎ و‏‎ هميشگي‌‏‎ دهنده‌‏‎ آزار‏‎ يك‌‏‎ راست‌‏‎ جناح‌‏‎ در‏‎ كعبي‌‏‎ حسين‌‏‎ هم‌‏‎ ميدان‌‏‎ ميانه‌‏‎ در‏‎
.بود‏‎ نيكبخت‌‏‎ واحدي‌‏‎
بيش‌‏‎ سني‌‏‎ شرايط‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ چند‏‎ هر‏‎ زرينچه‌‏‎ جواد‏‎.داشت‌‏‎ منظمي‌‏‎ مثلث‌‏‎ دفاع‌‏‎ خط‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎
اطاعت‌‏‎ او‏‎ از‏‎ مقابلش‌‏‎ مدافعان‌‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ را‏‎ حسن‌‏‎ اين‌‏‎ اما‏‎ مي‌كند‏‎ بازي‌‏‎ عقب‏‎ به‌‏‎ متمايل‌‏‎ حد‏‎ از‏‎
فكري‌‏‎ ميدان‌‏‎ ميانه‌‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎ داده‌‏‎ بيشتري‌‏‎ نظم‌‏‎ استقلال‌‏‎ دفاع‌‏‎ خط‏‎ به‌‏‎ مساله‌‏‎ همين‌‏‎ مي‌كنند ، ‏‎
استقلال‌‏‎ مشكلات‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎.بود‏‎ تيم‌‏‎ بازيساز‏‎ اكبري‌‏‎ يدالله‌‏‎ و‏‎ مي‌كرد‏‎ پر‏‎ را‏‎ دفاعي‌‏‎ خط‏‎ حفره‌هاي‌‏‎
فاميلي‌‏‎ بازي‌‏‎ نيكبخت‌‏‎ و‏‎ دين‌محمدي‌‏‎ چپ‌‏‎ در‏‎.‎آمد‏‎ چشم‌‏‎ به‌‏‎ ديروز‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ جناح‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ توازن‌‏‎ عدم‌‏‎
خط‏‎ در‏‎نمي‌شد‏‎ حمايت‌‏‎ او‏‎ از‏‎ و‏‎ بود‏‎ تنها‏‎ اكبرپور‏‎ راست‌‏‎ جناح‌‏‎ در‏‎ اما‏‎ داشتند‏‎ توجهي‌‏‎ قابل‌‏‎
هوايي‌‏‎ بازي‌‏‎ به‌‏‎ رو‏‎ كه‌‏‎ مي‌كرد‏‎ مجبور‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎ فاطمي‌‏‎ فراز‏‎ و‏‎ هاشمي‌نسب‏‎ زوج‌‏‎ نيز‏‎ حمله‌‏‎
.بياورد‏‎
.كرد‏‎ حس‌‏‎ خوبي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مومن‌زاده‌‏‎ و‏‎ سامره‌‏‎ غيبت‌‏‎ كخ‌‏‎ رولند‏‎
كهنه‌ ، ‏‎ درسهاي‌‏‎ دچار‏‎ ابومسلم‌‏‎ و‏‎ ملوان‌‏‎ نبود‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ ابومسلم‌‏‎ و‏‎ ملوان‌‏‎ زور‏‎ نيز‏‎ انزلي‌‏‎ در‏‎
كاظمي‌‏‎ فرهاد‏‎ و‏‎ احمدزاده‌‏‎ محمد‏‎ زمان‌‏‎ با‏‎ ابومسلم‌‏‎ و‏‎ ملوان‌‏‎ اين‌‏‎.‎شده‌اند‏‎ خورده‌‏‎ خاك‌‏‎ و‏‎ تكراري‌‏‎
.دارند‏‎ تفاوت‌‏‎ خيلي‌‏‎
برتر‏‎ ليگ‌‏‎ نتايج‌‏‎ تابلو‏‎
مشهد 1‏‎ ابومسلم‌‏‎ -‎ انزلي‌ 1‏‎ ملوان‌‏‎ *
ابومسلم‌‏‎ براي‌‏‎ _ پنالتي‌‏‎ _(‎ ‎‏‏81‏‎)‎ جباري‌‏‎ مجتبي‌‏‎ ملوان‌ ، ‏‎ براي‌‏‎ (‎‏‏73‏‎)‎ صفرخواه‌‏‎ رضا‏‎:گلها‏‎
صفر‏‎ خوزستان‌‏‎ فولاد‏‎ - صفر‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ *
شد‏‎ انجام‌‏‎ مشكلي‌‏‎ هيچ‌‏‎ بدون‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ و‏‎ اهواز‏‎ استقلال‌‏‎ ديدار‏‎
بر‏‎ مبني‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ عامل‌‏‎ مدير‏‎ نظرات‌‏‎:گفت‌‏‎ اهواز‏‎ استقلال‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎ اجرايي‌‏‎ مدير‏‎
دارد‏‎ نظر‏‎ در‏‎ ايشان‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ واقع‌‏‎ خلاف‌‏‎ جمعه‌‏‎ روز‏‎ ديدار‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ اهوازي‌‏‎ تماشاگران‌‏‎ سنگ‌پراني‌‏‎
.بگذارد‏‎ سرپوش‌‏‎ تيمش‌‏‎ نتيجه‌گيري‌‏‎ عدم‌‏‎ بر‏‎ مسائلي‌ ، ‏‎ چنين‌‏‎ ابراز‏‎ با‏‎
بازگشت‌‏‎ زمان‌‏‎ تا‏‎ و‏‎ اهواز‏‎ به‌‏‎ ورود‏‎ بدو‏‎ از‏‎ پرسپوليس‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎:‎افزود‏‎ رمضاني‌‏‎ عبدالحميد‏‎
از‏‎ تشكر‏‎ ضمن‌‏‎ وي‌‏‎.‎بود‏‎ حمايت‌‏‎ تحت‌‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎ مسئولان‌‏‎ هماهنگي‌‏‎ و‏‎ تلاش‌‏‎ با‏‎ تهران‌‏‎ به‌‏‎
تمام‌‏‎ سنگ‌‏‎ مدت‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ متين‌راد‏‎ سرهنگ‌‏‎ و‏‎ نوروزيان‌‏‎ سرهنگ‌‏‎:‎گفت‌‏‎ اهواز‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎ مسئولان‌‏‎
.شود‏‎ مشكلي‌‏‎ دچار‏‎ ميزبان‌‏‎ تيم‌‏‎ ندادند‏‎ اجازه‌‏‎ و‏‎ گذاشتند‏‎
حضور‏‎ پرسپوليس‌‏‎ تيم‌‏‎ هواداران‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ سمتي‌‏‎ در‏‎ پرسپوليس‌‏‎ تيم‌‏‎ نيمكت‌‏‎:‎گفت‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ رمضاني‌‏‎
.است‌‏‎ نگرفته‌‏‎ صورت‌‏‎ سنگ‌پراني‌‏‎ داور ، ‏‎ و‏‎ ناظر‏‎ گزارش‌‏‎ و‏‎ بازي‌‏‎ فيلم‌‏‎ گواه‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ داشتند‏‎
ناصر‏‎ چرا‏‎ پس‌‏‎ بود ، ‏‎ نامساعد‏‎ اهواز‏‎ تختي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ جو‏‎ و‏‎ مي‌گرفت‌‏‎ صورت‌‏‎ سنگ‌پراني‌‏‎ اگر‏‎
داشت‌؟‏‎ حضور‏‎ زمين‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ دقيقه‌‏‎ بمدت‌ 90‏‎ ابراهيمي‌‏‎
روز‏‎ و‏‎ داريم‌‏‎ خوبي‌‏‎ شرايط‏‎ خوشبختانه‌‏‎:‎گفت‌‏‎ اهواز‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ وضعيت‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ مسئول‌‏‎ اين‌‏‎
.مي‌شوند‏‎ آماده‌تر‏‎ ما‏‎ تيم‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ روز‏‎ به‌‏‎

اين‌‏‎ كشتي‌‏‎ مربيان‌‏‎ و‏‎ مدال‌آوران‌‏‎ جوائز‏‎
مي‌شود‏‎ اهداء‏‎ هفته‌‏‎


قهرمان‌‏‎ خادم‌‏‎ اميررضا‏‎ از‏‎ تجليل‌‏‎ مراسم‌‏‎:كرد‏‎ اعلام‌‏‎ كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
هفته‌‏‎ شب‏‎ سه‌شنبه‌‏‎ كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ پيشين‌‏‎ رئيس‌‏‎ و‏‎ المپيك‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ و‏‎ جهان‌‏‎ ارزنده‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ جاري‌‏‎
رئيس‌‏‎ معاون‌‏‎ مهرعليزاده‌‏‎ محسن‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ سمند‏‎ خودرو‏‎ دستگاه‌‏‎ يك‌‏‎ مراسم‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
حالي‌‏‎ در‏‎ اين‌‏‎.‎شد‏‎ خواهد‏‎ اهداء‏‎ خادم‌‏‎ اميررضا‏‎ به‌‏‎ تربيت‌بدني‌‏‎ سازمان‌‏‎ رئيس‌‏‎ و‏‎ جمهوري‌‏‎
و‏‎ حاميان‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ دو‏‎ گنجي‌‏‎ برادران‌‏‎ موافقت‌‏‎ و‏‎ كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ پيشنهاد‏‎ به‌‏‎ بنا‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
در‏‎ ايران‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ قهرمانان‌‏‎ به‌‏‎ جوايزي‌‏‎ كشتي‌ ، ‏‎ ورزش‌‏‎ خادمان‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ اهداء‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ سال‌ 2002‏‎ در‏‎ جهان‌‏‎ قهرماني‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎
ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ قهرمانان‌‏‎ به‌‏‎ خادم‌‏‎ اميررضا‏‎ جايزه‌‏‎ اهداء‏‎ با‏‎ همزمان‌‏‎ كه‌‏‎ جوايز‏‎ اين‌‏‎
مهدي‌‏‎ به‌‏‎ پرايد‏‎ اتومبيل‌‏‎ دستگاه‌‏‎ يك‌‏‎ شامل‌‏‎ شد ، ‏‎ خواهد‏‎ اهداء‏‎ ايران‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎
عليرضا‏‎ به‌‏‎ آزادي‌‏‎ بهار‏‎ سكه‌‏‎ عدد‏‎ جهان‌ ، 40‏‎ قهرمان‌‏‎ زاده‌‏‎ حاجي‌‏‎
و‏‎ طلايي‌‏‎ محمد‏‎ به‌‏‎ آزادي‌‏‎ بهار‏‎ سكه‌‏‎ و 20‏‎ جهان‌‏‎ قهرمانان‌‏‎ نايب‏‎ حيدري‌‏‎ عليرضا‏‎ و‏‎ دبير‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ حاكي‌‏‎ ديگر‏‎ خبر‏‎.‎بود‏‎ خواهد‏‎ جهان‌‏‎ برنز‏‎ مدالهاي‌‏‎ دارندگان‌‏‎ خدايي‌‏‎ مجيد‏‎
براي‌‏‎ را‏‎ ريال‌‏‎ ميليون‌‏‎ پرداخت‌ 200‏‎ دستور‏‎ تربيت‌بدني‌‏‎ سازمان‌‏‎ رئيس‌‏‎ مهرعليزاده‌‏‎ محسن‌‏‎
فدراسيون‌‏‎ اجرايي‌‏‎ كادر‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ مربيان‌‏‎ كادر‏‎ تشويق‌‏‎
.كرد‏‎ صادر‏‎ كشتي‌‏‎
كادر‏‎ براي‌‏‎ كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ درخواستي‌‏‎ اتومبيل‌هاي‌‏‎ واگذاري‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ مبلغ‌‏‎ اين‌‏‎
و‏‎ شد‏‎ خواهد‏‎ اهداء‏‎ تهران‌‏‎ جهاني‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ در‏‎ فدراسيون‌‏‎ اين‌‏‎ اجرايي‌‏‎ كادر‏‎ و‏‎ مربيان‌‏‎
.شود‏‎ اهداء‏‎ خادم‌‏‎ اميررضا‏‎ از‏‎ تجليل‌‏‎ مراسم‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎

فدراسيون‌‏‎ از‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎ حمايت‌‏‎
كشتي‌‏‎


بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎ مسئولان‌‏‎ با‏‎ كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ سرپرست‌‏‎ "طالقاني‌‏‎ محمدرضا‏‎" نشست‌‏‎ نخستين‌‏‎ در‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎ همه‌جانبه‌‏‎ حمايت‌‏‎ كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ از‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ اعلام‌‏‎
رئيس‌‏‎ و‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ معاون‌‏‎ "مهرعليزاده‌‏‎ محسن‌‏‎" شد ، ‏‎ برگزار‏‎ كه‌ديروز‏‎ نشست‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
شركت‌‏‎ سازمان‌‏‎ اين‌‏‎ فدراسيونهاي‌‏‎ امور‏‎ و‏‎ ورزشي‌‏‎ معاون‌‏‎ "كفاشيان‌‏‎ علي‌‏‎" و‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎
.داشتند‏‎
كنوني‌‏‎ شرايط‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ كشتي‌ ، ‏‎ مسائل‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ تبادل‌نظر‏‎ و‏‎ بحث‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ جلسه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
گونه‌‏‎ همه‌‏‎ قول‌‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎ رئيس‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ مطرح‌‏‎ زير‏‎ شرح‌‏‎ به‌‏‎ كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ درخواست‌هاي‌‏‎
:داد‏‎ را‏‎ مساعدت‌‏‎ و‏‎ همكاري‌‏‎
سال‌‏‎ در‏‎ جهان‌‏‎ جوانان‌‏‎ قهرماني‌‏‎ فرنگ‌‏‎ و‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ ميزباني‌‏‎ پذيرش‌‏‎ درخواست‌‏‎ -‎‎‏‏1‏‎
.معوقه‌‏‎ جاري‌‏‎ امور‏‎ پيگيري‌‏‎ و‏‎ ‎‏‏2003‏‎
خارج‌‏‎ به‌‏‎ اعزامي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ تجربه‌‏‎ كسب‏‎ و‏‎ تشويق‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ مربي‌‏‎ يك‌‏‎ اعزام‌‏‎ مجوز‏‎ -‎‏‏2‏‎
.تيم‌ها‏‎ مربيان‌‏‎ بر‏‎ اضافه‌‏‎ كشور‏‎ از‏‎
.كشتي‌‏‎ قهرمانان‌‏‎ پاداش‌‏‎ موقع‌‏‎ به‌‏‎ پرداخت‌‏‎ درخواست‌‏‎ -‎‏‏3‏‎
قهرماني‌‏‎ پايگاه‌‏‎ ايجاد‏‎ براي‌‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ جنوب‏‎ در‏‎ آماده‌‏‎ ساختمان‌‏‎ يك‌‏‎ واگذاري‌‏‎ درخواست‌‏‎ -‎‎‏‏4‏‎
.كشتي‌‏‎
.كشور‏‎ سراسر‏‎ در‏‎ فرنگي‌‏‎ و‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ مربيان‌‏‎ حقوق‌‏‎ افزايش‌‏‎ -‎‎‏‏5‏‎
برنامه‌هاي‌‏‎ تراكم‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ كشور‏‎ مختلف‌‏‎ استانهاي‌‏‎ در‏‎ كشتي‌‏‎ هياتهاي‌‏‎ بودجه‌‏‎ افزايش‌‏‎ -‎‎‏‏6‏‎
.آينده‌‏‎
حداقل‌ 50‏‎ آينده‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ تراكم‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ بودجه‌‏‎ افزايش‌‏‎ درخواست‌‏‎ -‎‎‏‏7‏‎
.پيش‌‏‎ سال‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ درصد‏‎

تكواندوكار‏‎ دانشجويان‌‏‎ براي‌‏‎ طلا‏‎ مدال‌‏‎ ‎‏‏3‏‎
آلمان‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎


تيم‌‏‎ تكواندوكاران‌‏‎ آلمان‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ تكواندوي‌‏‎ پيكارهاي‌‏‎ روز‏‎ اولين‌‏‎ در‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
كيلوگرم‌ ، ‏‎ - وزن‌ 62‏‎ در‏‎ خداداد‏‎ بهزاد‏‎.‎شدند‏‎ طلا‏‎ آويز‏‎ گردن‌‏‎ صاحب 3‏‎ اسلامي‌‏‎ آزاد‏‎ دانشگاه‌‏‎
برندگان‌‏‎ كيلوگرم‌‏‎ -‎وزن‌ 84‏‎ در‏‎ ايمان‌زاده‌‏‎ رضا‏‎ و‏‎ كيلوگرم‌‏‎ - وزن‌ 67‏‎ در‏‎ رضاپور‏‎ جواد‏‎
.بودند‏‎ آلمان‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ طلاي‌‏‎ مدال‌هاي‌‏‎
دور‏‎ از‏‎ آسيبديدگي‌‏‎ علت‌‏‎ به‌‏‎ رقابت‌ها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كشورمان‌‏‎ تكواندوي‌‏‎ شاخص‌‏‎ چهره‌‏‎ ساعي‌‏‎ هادي‌‏‎
آلمان‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ تكواندو 18‏‎ تيم‌هاي‌‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ خارج‌‏‎ مسابقه‌ها‏‎
.دارند‏‎ حضور‏‎
شد‏‎ عازم‌يوگسلاوي‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ جودو‏‎ تيم‌‏‎
محل‌‏‎ يوگسلاوي‌‏‎ نوويساد‏‎ مقصد‏‎ به‌‏‎ را‏‎ تهران‌‏‎ ديروز ، ‏‎ صبح‌‏‎ ايران‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ جودو‏‎ منتخب‏‎ تيم‌‏‎
از‏‎ متشكل‌‏‎ ايران‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ جودو‏‎ منتخب‏‎ تيم‌‏‎.‎كرد‏‎ ترك‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ جهاني‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ برگزاري‌‏‎
محمدرضا‏‎ مربيگري‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ دهخدا‏‎ محمدرضا‏‎ سرپرستي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ فلاح‌‏‎ عباس‌‏‎ آخوندزاده‌ ، ‏‎ حاجي‌‏‎ مسعود‏‎
برگزار‏‎ آذر‏‎ تا 24‏‎ از 18‏‎ كه‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ جهاني‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ يوسف‌زاده‌‏‎ حاجي‌‏‎
وزارت‌‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ كل‌‏‎ اداره‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ گزارش‌‏‎ بنابر‏‎.شد‏‎ يوگسلاوي‌‏‎ كشور‏‎ عازم‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎
حضور 24‏‎ با‏‎ جهان‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ جودو‏‎ مسابقات‌‏‎ دوره‌ي‌‏‎ شانزدهمين‌‏‎ علوم‌ ، ‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎ يوگسلاوي‌‏‎ نوويساد‏‎ شهر‏‎ در‏‎ كشور‏‎

برتر‏‎ ليگ‌‏‎ واليبال‌‏‎ هشتم‌‏‎ هفته‌‏‎
شد‏‎ آغاز‏‎ صنام‌‏‎ و‏‎ پيكان‌‏‎ پيروزي‌‏‎ با‏‎


ديروز‏‎ عصر‏‎ ايران‌ ، ‏‎ برتر‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ واليبال‌‏‎ مسابقه‌‏‎ از‏‎ هشتم‌‏‎ هفته‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
به‌‏‎ خود‏‎ حريفان‌‏‎ مقابل‌‏‎ تهران‌‏‎ صنام‌‏‎ و‏‎ پيكان‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ و‏‎ شد‏‎ آغاز‏‎ ديدار‏‎ دو‏‎ انجام‌‏‎ با‏‎
متقبل‌‏‎ تهران‌‏‎ پاس‌‏‎ تيم‌‏‎ مقابل‌‏‎ را‏‎ سختي‌‏‎ شكست‌‏‎ گذشته‌‏‎ چهارشنبه‌‏‎ روز‏‎ كه‌‏‎ پيكان‌‏‎ تيم‌‏‎.رسيدند‏‎ برتري‌‏‎
.دهد‏‎ شكست‌‏‎ بر 22‏‎ و 25‏‎ بر 15‏‎ ‎‏‏، 25‏‎ بر 24‏‎ نتايج‌26‏‎ با‏‎ را‏‎ آذين‌‏‎ سايپا‏‎ تيم‌‏‎ توانست‌‏‎ بود ، ‏‎ شده‌‏‎
و‏‎ بر 28‏‎ بر 22 ، 30‏‎ امتيازهاي‌ 25‏‎ با‏‎ سختي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ پياپي‌‏‎ گيم‌‏‎ در 3‏‎ گنبد‏‎ در‏‎ نيز‏‎ صنام‌‏‎ تيم‌‏‎
.شد‏‎ چيره‌‏‎ گنبد‏‎ نئوپان‌‏‎ تيم‌‏‎ بر‏‎ بر 22‏‎ ‎‏‏25‏‎
.دارد‏‎ قرار‏‎ رده‌بندي‌‏‎ جدول‌‏‎ هشتم‌‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ كمتر‏‎ بازي‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ همچنان‌‏‎ باخت‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ گنبد‏‎ تيم‌‏‎


Copyright 1996-2002 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.