شماره‌2934‏‎ ‎‏‏،‏‎ Dec. 21 ,2002 آذر 1381 ، ‏‎ شنبه‌ 30‏‎
Front Page
Internal Politics
International
Industry
Economy
Oil
Banking and Stocks
World Economy
Business
Communications
Thought
Metropolitan
Life
Metropolis
Business
Sports
World Sports
Science/Culture
Policy Globe
Art World
Science World
Sport World
Culture World
Internal Politics
Life World
Economy World
Last Page
بود‏‎ صدرنشينان‌‏‎ كام‌‏‎ به‌‏‎ هشتم‌‏‎ هفته‌‏‎

برتر‏‎ ليگ‌‏‎ هشتم‌‏‎ هفته‌‏‎ نتايج‌‏‎ تابلوي‌‏‎

فصل‌‏‎ نيم‌‏‎ پايان‌‏‎ واليبال‌در‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎

كشتي‌‏‎ اجرايي‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ :‎طالقاني‌‏‎ محمدرضا‏‎
كرده‌ام‌‏‎ آماده‌‏‎ را‏‎

مي‌رساند‏‎ آسيب‏‎ كشتي‌گيران‌‏‎ به‌‏‎ مطلق‌‏‎ استراحت‌‏‎

مي‌شود‏‎ تاسيس‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ المپيك‌‏‎ ملي‌‏‎ دانشكده‌‏‎

دارد‏‎ دبير‏‎ دو‏‎ گيلان‌‏‎ كشتي‌‏‎ هيات‌‏‎

آينده‌‏‎ سال‌‏‎ بودجه‌‏‎ تنظيم‌‏‎ در‏‎
است‌‏‎ مجلس‌‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎ ويژه‌‏‎ توجه‌‏‎ نيازمند‏‎ ورزش‌‏‎

سواري‌‏‎ صدمات‌‏‎ و‏‎ اسب‏‎

فدراسيون‌‏‎ بودجه‌‏‎ :‎بدمينتون‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ دبير‏‎
نيست‌‏‎ برنامه‌ها‏‎ جوابگوي‌‏‎

تهران‌‏‎ در‏‎ بيليارد‏‎ از‏‎ استقبال‌‏‎

خانه‌‏‎ ايران‌‏‎ :‎ايران‌‏‎ فوتسال‌‏‎ كميته‌‏‎ رييس‌‏‎
است‌‏‎ آسيا‏‎ فوتسال‌‏‎

ديگر‏‎ زاويه‌اي‌‏‎ از‏‎

بود‏‎ صدرنشينان‌‏‎ كام‌‏‎ به‌‏‎ هشتم‌‏‎ هفته‌‏‎


ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎
جدول‌‏‎ انتهاي‌‏‎ از‏‎ نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎ و‏‎ ملوان‌‏‎ فرار‏‎

تساوي‌‏‎ از‏‎ خوش‌اقبالي‌‏‎ با‏‎ واحدي‌‏‎ نيكبخت‌‏‎ و‏‎ هاشمي‌نسب‏‎ گلهاي‌‏‎ با‏‎ پيكان‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎
و‏‎ خود‏‎ سابق‌‏‎ تيمي‌‏‎ هم‌‏‎ محمدي‌‏‎ ارسطو‏‎ با‏‎ جدال‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ دوم‌‏‎ گل‌‏‎ زننده‌‏‎ واحدي‌‏‎ نيكبخت‌‏‎.‎گريخت‌‏‎
.مي‌شود‏‎ ديده‌‏‎ فصل‌پيكان‌‏‎ اين‌‏‎ بازيكن‌‏‎
شديد‏‎ سرماي‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎ خزان‌‏‎ فصل‌‏‎ روزهاي‌‏‎ واپسين‌‏‎ در‏‎ فوتبال‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ هشتم‌‏‎ هفته‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ همچنان‌‏‎ "نظم‌‏‎" تا‏‎ شد‏‎ گذاشته‌‏‎ سر‏‎ پشت‌‏‎ لغزنده‌‏‎ زمين‌هاي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كشور‏‎ بر‏‎ حاكم‌‏‎
.سازد‏‎ اميدوارتر‏‎ آن‌‏‎ آينده‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ما‏‎ ايران‌‏‎ ليگ‌‏‎ ويژگيهاي‌‏‎ مهم‌ترين‌‏‎
جابجايي‌‏‎ هم‌‏‎ جدول‌‏‎ پائين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ رفت‌‏‎ پيش‌‏‎ جدول‌‏‎ بالاي‌‏‎ صدرنشينان‌‏‎ كام‌‏‎ به‌‏‎ اوضاع‌‏‎ هشتم‌‏‎ هفته‌‏‎ در‏‎
.بود‏‎ جدول‌‏‎ انتهاي‌‏‎ از‏‎ نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎ و‏‎ ملوان‌‏‎ فرار‏‎ آن‌‏‎ مهم‌ترين‌‏‎ كه‌‏‎ گرفت‌‏‎ صورت‌‏‎ بسياري‌‏‎
قهرماني‌‏‎ براي‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ شانس‌‏‎ تا‏‎ نهاد‏‎ سر‏‎ پشت‌‏‎ ديگر‏‎ پيروزي‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ ديروز‏‎ سپاهان‌‏‎
و‏‎ سازد‏‎ آماده‌‏‎ سپاهان‌‏‎ متوجه‌‏‎ گزندي‌‏‎ نتوانست‌‏‎ هرگز‏‎ سايپا‏‎.‎بيشتري‌يابد‏‎ افزايش‌‏‎ نيم‌فصل‌‏‎
گشودند‏‎ را‏‎ سايپا‏‎ دروازه‌‏‎ بار‏‎ سه‌‏‎ شناور‏‎ فوتبالي‌‏‎ با‏‎ و‏‎ مناسب‏‎ روحي‌‏‎ پشتوانه‌‏‎ با‏‎ كاظمي‌‏‎ شاگردان‌‏‎
.برند‏‎ بسر‏‎ آرامش‌‏‎ در‏‎ صدر‏‎ در‏‎ كننده‌‏‎ تهديد‏‎ رقيبان‌‏‎ تيررس‌‏‎ از‏‎ دور‏‎ همچنان‌‏‎ تا‏‎
چشم‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ با‏‎ هم‌‏‎ بزيك‌باز‏‎ نويدكياو‏‎ نام‌‏‎ گلزنان‌‏‎ جدول‌‏‎ صدر‏‎ در‏‎ هفته‌‏‎ اين‌‏‎ آنكه‌‏‎ جالب‏‎
ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎.‎بودند‏‎ سپاهان‌‏‎ براي‌‏‎ گل‌‏‎ يك‌‏‎ زننده‌‏‎ كدام‌‏‎ هر‏‎ ديروز‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ مي‌خورد‏‎
پرسپوليس‌‏‎ چه‌‏‎.داشتند‏‎ ديدني‌‏‎ دوئلي‌‏‎ قديمي‌‏‎ حريف‌‏‎ دو‏‎ پاس‌‏‎ و‏‎ پرسپوليس‌‏‎ برف‌‏‎ بارش‌‏‎ زير‏‎ در‏‎ و‏‎ تختي‌‏‎
كم‌‏‎ هيچكدام‌‏‎ شد‏‎ بازنده‌‏‎ گل‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ پاس‌‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ را‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ امتياز‏‎ سه‌‏‎ رافت‌‏‎ گل‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎
سيراب‏‎ لغزنده‌‏‎ كاملا‏‎ زمين‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ آن‌‏‎ تهاجمي‌‏‎ فوتبالي‌‏‎ ارائه‌‏‎ با‏‎ را‏‎ تماشاگران‌‏‎ و‏‎ نگذاشتند‏‎
بار‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎ داشت‌‏‎ بازي‌‏‎ كشيدن‌‏‎ تساوي‌‏‎ به‌‏‎ براي‌‏‎ زيادي‌‏‎ تلاش‌‏‎ گل‌‏‎ دريافت‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ پاس‌‏‎.‎ساختند‏‎
ضربه‌‏‎ نيز‏‎ يكبار‏‎نبردند‏‎ پيش‌‏‎ از‏‎ كاري‌‏‎ آماده‌‏‎ فنايي‌‏‎ و‏‎ محكم‌‏‎ دفاع‌‏‎ سد‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ مهاجمان‌‏‎
.برگشت‌‏‎ زمين‌‏‎ به‌‏‎ عمودي‌‏‎ پايه‌تيرك‌‏‎ به‌‏‎ برخورد‏‎ با‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎ پاس‌‏‎ تازه‌وارد‏‎ مهاجم‌‏‎ اسماعيلي‌‏‎
استقلال‌‏‎.‎شد‏‎ امتياز‏‎ سه‌‏‎ بلندصاحب‏‎ اقبالي‌‏‎ با‏‎ پيكان‌‏‎ برابر‏‎ استقلال‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ همين‌‏‎ در‏‎ ديروز‏‎
روي‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ نمانده‌‏‎ چيزي‌‏‎ پاياني‌‏‎ لحظات‌‏‎ در‏‎ داشت‌‏‎ پيكان‌‏‎ بر‏‎ بازي‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ فراواني‌‏‎ برتري‌‏‎ كه‌‏‎
بالاي‌‏‎ فضاي‌‏‎ حقدوست‌‏‎ ناشيانه‌‏‎ ضربه‌‏‎ اما‏‎ ببرد ، ‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ تساوي‌‏‎ با‏‎ را‏‎ بازي‌‏‎ حريف‌‏‎ پنالتي‌‏‎ ضربه‌‏‎
رهايي‌‏‎ بحران‌‏‎ به‌‏‎ مجدد‏‎ رفتن‌‏‎ از‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ دو‏‎ برتري‌‏‎ همان‌‏‎ با‏‎ كخ‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ تا‏‎ شكافت‌‏‎ را‏‎ دروازه‌‏‎
ساير‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ بهتري‌‏‎ آشنايي‌‏‎ لغزنده‌‏‎ زمين‌هاي‌‏‎ در‏‎ بازي‌‏‎ نحوه‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ استقلال‌‏‎ بازيكنان‌‏‎يابند‏‎
تك‌‏‎ همان‌‏‎ در‏‎ پيكان‌‏‎ و‏‎ دادند‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ را‏‎ زيادي‌‏‎ فرصت‌هاي‌‏‎ پيكان‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ دارند ، ‏‎ تيم‌ها‏‎
تيم‌‏‎ اين‌‏‎ تا‏‎ دادند‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ را‏‎ پنالتي‌‏‎ هم‌‏‎ يكبار‏‎ و‏‎ رسيد‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎ يكبار‏‎ آمده‌‏‎ بدست‌‏‎ موقعيت‌هاي‌‏‎
را‏‎ خود‏‎ فصل‌‏‎ اين‌‏‎ دوم‌‏‎ برد‏‎ بالاخره‌‏‎ نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎ آبادان‌‏‎ در‏‎.بماند‏‎ باقي‌‏‎ پيروزي‌‏‎ حسرت‌‏‎ در‏‎ همچنان‌‏‎
رها‏‎ را‏‎ خلاص‌‏‎ تير‏‎ صفري‌‏‎ تا‏‎ شدند‏‎ لب‏‎ به‌‏‎ جان‌‏‎ دقيقه‌‏‎ علاقمند 79‏‎ تماشاگر‏‎ هزار‏‎ ده‌‏‎.‎ديد‏‎ چشم‌‏‎ به‌‏‎
.كردند‏‎ فرار‏‎ جدول‌‏‎ انتهاي‌‏‎ از‏‎ برد‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ نفتي‌ها‏‎.رساند‏‎ شيرين‌‏‎ پيروزي‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ تيمش‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎
.كند‏‎ عبور‏‎ توانست‌‏‎ آمده‌‏‎ بخود‏‎ اهواز‏‎ استقلال‌‏‎ سد‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ داشت‌‏‎ بلند‏‎ بختي‌‏‎ سپاسي‌‏‎ فجر‏‎ شيراز‏‎ در‏‎
چهارم‌‏‎ ضلع‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ همچنان‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ تا‏‎ شد‏‎ ميزبان‌‏‎ فجر‏‎ سود‏‎ به‌‏‎ نهايت‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ زيباي‌‏‎ بازي‌‏‎
چشم‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ بردش‌‏‎ دومين‌‏‎ نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎ همانند‏‎ هم‌‏‎ ملوان‌‏‎ انزلي‌‏‎ در‏‎.‎باشد‏‎ مطرح‌‏‎ قهرماني‌‏‎ مدعيان‌‏‎
كسب‏‎ به‌‏‎ موفق‌‏‎ فراوان‌‏‎ دوندگي‌‏‎ با‏‎ ملوان‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ اما‏‎ نبود ، ‏‎ آساني‌‏‎ كار‏‎ برق‌‏‎ شكست‌‏‎ديد‏‎
اهواز‏‎ در‏‎بودند‏‎ كرده‌‏‎ وعده‌‏‎ خود‏‎ طرفدار‏‎ تماشاگران‌‏‎ به‌‏‎ بازي‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ كه‌‏‎ شدند‏‎ نتيجه‌اي‌‏‎
.بود‏‎ دهقاني‌‏‎ و‏‎ سراج‌‏‎ پياپي‌‏‎ گل‌‏‎ دو‏‎ آن‌‏‎ حاصل‌‏‎ كه‌‏‎ گذاشت‌‏‎ تنگنا‏‎ در‏‎ سخت‌‏‎ را‏‎ ابومسلم‌‏‎ نيمه‌‏‎ يك‌‏‎ فولاد‏‎
در‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ تيغ‌‏‎.‎داشت‌‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ عنايتي‌‏‎ رضا‏‎ گل‌‏‎ تك‌‏‎ نيمه‌‏‎ همان‌‏‎ در‏‎ جنوبي‌ها‏‎ عقبنشيني‌‏‎
.رسيد‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ ميزبان‌‏‎ سود‏‎ به‌‏‎ اول‌‏‎ نيمه‌‏‎ گلهاي‌‏‎ همان‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ و‏‎ نبريد‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎

برتر‏‎ ليگ‌‏‎ هشتم‌‏‎ هفته‌‏‎ نتايج‌‏‎ تابلوي‌‏‎


صفر‏‎ تهران‌‏‎ پاس‌‏‎ - يك‌‏‎ تهران‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ *
(‎‏‏17‏‎) رافت‌‏‎ پايان‌‏‎:‎گل‌‏‎
يك‌‏‎ تهران‌‏‎ پيكان‌‏‎ - تهران‌ 2‏‎ استقلال‌‏‎*
اميرهوشنگ‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏73‏‎) واحدي‌‏‎ نيك‌بخت‌‏‎ عليرضا‏‎ و‏‎ (‎‎‏‏8‏‎)‎هاشمي‌نسب‏‎ مهدي‌‏‎:گل‌ها‏‎
پيكان‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏47‏‎)‎شريفي‌‏‎
يك‌‏‎ مشهد‏‎ ابومسلم‌‏‎ -‎ خوزستان‌ 2‏‎ فولاد‏‎ *
ابومسلم‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏34‏‎)‎ عنايتي‌‏‎ رضا‏‎ و‏‎ فولاد‏‎ براي‌‏‎ (‎‏‏31‏‎)‎ دهقاني‌‏‎ داود‏‎ و‏‎ (‎‏‏29‏‎)‎ سراج‌‏‎ بهنام‌‏‎:گل‌ها‏‎
صفر‏‎ اصفهان‌‏‎ ذوبآهن‌‏‎ -‎ يك‌‏‎ آبادان‌‏‎ نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎ *
نفت‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏79‏‎)‎ صفري‌‏‎ محسن‌‏‎:گل‌‏‎
صفر‏‎ تهران‌‏‎ سايپا‏‎ - اصفهان‌ 3‏‎ سپاهان‌‏‎*
براي‌‏‎ پنالتي‌‏‎ نقطه‌‏‎ از‏‎ (‎‎‏‏90‏‎)‎ بزيك‌‏‎ ادموند‏‎ و‏‎ (‎‏‏44‏‎) نويدكيا‏‎ محرم‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎‎‏‏40‏‎)طالبنسب‏‎ اصغر‏‎:گل‌ها‏‎
سپاهان‌‏‎
يك‌‏‎ اهواز‏‎ استقلال‌‏‎ -‎ شيراز 2‏‎ سپاسي‌‏‎ فجر‏‎ *
استقلال‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‏‏65‏‎)‎ اصل‌‏‎ خليفه‌‏‎ امير‏‎ و‏‎ فجر‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏49‏‎) وحيدرضايي‌‏‎ و‏‎ (‎‎‏‏46‏‎) علي‌عليزاده‌‏‎:گل‌ها‏‎
يك‌‏‎ شيراز‏‎ برق‌‏‎ - انزلي‌ 2‏‎ ملوان‌‏‎*
.برق‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏48‏‎)‎ شيري‌‏‎ مهدي‌‏‎ و‏‎ ملوان‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏93‏‎)‎ حسيني‌‏‎ سيدجلال‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎‏‏6‏‎)‎ نوري‌‏‎ پژمان‌‏‎:گل‌ها‏‎

فصل‌‏‎ نيم‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ واليبال‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎


رسيد‏‎ گنبد‏‎ نئوپان‌‏‎ به‌‏‎ شهرستاني‌‏‎ تيم‌‏‎ برترين‌‏‎ عنوان‌‏‎
به‌‏‎ شيروان‌‏‎ و‏‎ گنبد‏‎ در‏‎ باقيمانده‌‏‎ بازي‌‏‎ دو‏‎ انجام‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ واليبال‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
بر‏‎ سه‌‏‎ برتري‌‏‎ و‏‎ "ست‌‏‎" يك‌‏‎ دادن‌‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ با‏‎ نئوپان‌‏‎ گنبد‏‎ در‏‎.رسيد‏‎ خود‏‎ فصل‌‏‎ نيم‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ پايان‌‏‎
اين‌‏‎ قند‏‎ شيروان‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كرد‏‎ خود‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ را‏‎ ليگ‌‏‎ شهرستاني‌‏‎ تيم‌‏‎ برترين‌‏‎ عنوان‌‏‎ سمن‌سو‏‎ مقابل‌‏‎ يك‌‏‎
با‏‎ و‏‎ بازي‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ با‏‎.‎داد‏‎ نور‏‎ نارنجستان‌‏‎ برابر‏‎ صفر‏‎ بر‏‎ سه‌‏‎ ناگوار‏‎ سنگين‌‏‎ شكست‌‏‎ به‌‏‎ تن‌‏‎ شهر‏‎
فرصت‌‏‎ هفته‌‏‎ دو‏‎ طي‌‏‎ تيم‌ها‏‎ و‏‎ نهاد‏‎ سر‏‎ پشت‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ فصل‌‏‎ دورنيم‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ بازي‌‏‎ پنجاه‌‏‎ مجموع‌‏‎
.بپردازند‏‎ خود‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ بازسازي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ دارند‏‎
برتر‏‎ ليگ‌‏‎ برترين‌هاي‌‏‎
برد‏‎ با 9‏‎ صنام‌‏‎ و‏‎ پيكان‌‏‎:برد‏‎ بيشترين‌‏‎ *
برد‏‎ بدون‌‏‎ سمن‌سو‏‎:برد‏‎ كمترين‌‏‎ *
اروميه‌‏‎ سمن‌سو‏‎:‎باخت‌‏‎ بيشترين‌‏‎ *
باخت‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ صنام‌‏‎ و‏‎ پيكان‌‏‎:‎باخت‌‏‎ كمترين‌‏‎ *
گيم‌‏‎ با28‏‎ پيكان‌‏‎ برده‌ ، ‏‎ گيم‌‏‎ بيشترين‌‏‎ *
گيم‌‏‎ با 5‏‎ سمن‌سو‏‎:برده‌‏‎ گيم‌‏‎ كمترين‌‏‎*
با 5گيم‌‏‎ پيكان‌‏‎:‎باخته‌‏‎ گيم‌‏‎ كمترين‌‏‎ *
ايران‌‏‎ نوجوانان‌‏‎ واليبال‌‏‎ تيم‌‏‎ اردوي‌‏‎ دوم‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎ بازيكن‌‏‎ ‎‏‏19‏‎
ت‌‏‎__شرك‏‎ براي‌‏‎ ايران‌‏‎ نوجوانان‌‏‎ واليبال‌‏‎ تيم‌‏‎ آمادگي‌‏‎ اردوي‌‏‎ نخست‌‏‎ مرحله‌‏‎
براي‌‏‎ ن‌‏‎___بازيك‏‎ از 19‏‎ و‏‎ رسيد‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ پنجشنبه‌‏‎ روز‏‎ رشته‌‏‎ اين‌‏‎ آسيايي‌‏‎ دررقابت‌هاي‌‏‎
قهرماني‌‏‎ واليبال‌‏‎ مسابقات‌‏‎.‎آمد‏‎ عمل‌‏‎ به‌‏‎ دعوت‌‏‎ اردو‏‎ اين‌‏‎ دوم‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎
.خواهدشد‏‎ برگزار‏‎ درهند‏‎ ده‌‏‎___آين‏‎ سال‌‏‎ ماه‌‏‎ فروردين‌‏‎ ايران‌‏‎ نوجوانان‌‏‎
را‏‎ خود‏‎ آينده‌‏‎ دوشنبه‌‏‎ روز‏‎ ساعت‌ 8‏‎ راس‌‏‎ خواست‌‏‎ دعوت‌شدگان‌‏‎ از‏‎ واليبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎
رضا‏‎:‎از‏‎ است‌‏‎ عبارت‌‏‎ اردو‏‎ به‌‏‎ اسامي‌دعوت‌شدگان‌‏‎.كنند‏‎ معرفي‌‏‎ مربوطه‌‏‎ مربيان‌‏‎ به‌‏‎
حسن‌پور‏‎ حسين‌‏‎ آمل‌ ، ‏‎ از‏‎ باقرزاده‌‏‎ عارف‌‏‎ اصفهان‌ ، ‏‎ از‏‎ زمان‌زاد‏‎ ايمان‌‏‎ رشت‌ ، ‏‎ از‏‎ خداپرست‌‏‎
از‏‎ فلاح‌‏‎ مجيد‏‎ اصفهان‌ ، ‏‎ از‏‎ رمضاني‌‏‎ مسعود‏‎ كرمانشاه‌ ، ‏‎ از‏‎ رزاقي‌‏‎ محسن‌‏‎ لرستان‌ ، ‏‎ از‏‎
از‏‎ ناييجي‌‏‎ حسام‌الدين‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎ از‏‎ محمدكاظم‌‏‎ محمد‏‎ تهران‌ ، ‏‎ از‏‎ مظفري‌‏‎ محمدرضا‏‎ قزوين‌ ، ‏‎
اميد‏‎ قزوين‌ ، ‏‎ از‏‎ سلطاني‌‏‎ محمدرضا‏‎ قزوين‌ ، ‏‎ از‏‎ عبدي‌‏‎ رضا‏‎ تهران‌ ، ‏‎ از‏‎ والي‌‏‎ وحيد‏‎ آمل‌ ، ‏‎
تهران‌ ، ‏‎ از‏‎ مفيدي‌‏‎ شاهين‌‏‎ بختياري‌ ، ‏‎ و‏‎ چهارمحال‌‏‎ از‏‎ غياثي‌‏‎ مجتبي‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎ از‏‎ ندايي‌‏‎
.لرستان‌‏‎ از‏‎ حسن‌وند‏‎ محسن‌‏‎ و‏‎ آمل‌‏‎ غلامي‌از‏‎ عادل‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎ از‏‎ زايي‌‏‎ لك‌‏‎ الله‌‏‎ حبيب‏‎


.داد‏‎ خوداختصاص‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ را‏‎ جدول‌‏‎ برتر‏‎ عناوين‌‏‎ همه‌‏‎ نيم‌فصل‌ ، ‏‎ قهرماني‌‏‎ فتح‌‏‎ ضمن‌‏‎ پيكان‌‏‎

كشتي‌‏‎ اجرايي‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ :‎طالقاني‌‏‎ محمدرضا‏‎
كرده‌ام‌‏‎ آماده‌‏‎ را‏‎


خواست‌‏‎ كشور‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ كشتي‌‏‎ ليگ‌‏‎ در‏‎ حاضر‏‎ مربيان‌‏‎ از‏‎ كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ سرپرست‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
.نكنند‏‎ اعتراض‌‏‎ داوران‌‏‎ قضاوت‌‏‎ نحوه‌‏‎ به‌‏‎ تا‏‎
و‏‎ قضاوت‌‏‎ نحوه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ اجرا‏‎ كشتي‌‏‎ داوري‌‏‎ مقررات‌‏‎ برحسب‏‎ داوران‌‏‎ قضاوت‌‏‎:‎كرد‏‎ اضافه‌‏‎ وي‌‏‎
.نيست‌‏‎ كار‏‎ در‏‎ عمدي‌‏‎ داوران‌ ، ‏‎ عملكرد‏‎ چگونگي‌‏‎
يادآور‏‎ كشتي‌ ، ‏‎ فدراسيون‌‏‎ بلندمدت‌‏‎ و‏‎ كوتاه‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ قالب‏‎ در‏‎ خود‏‎ اهداف‌‏‎ تشريح‌‏‎ با‏‎ طالقاني‌ ، ‏‎
پس‌‏‎ كه‌‏‎ كرده‌ام‌‏‎ تنظيم‌‏‎ ساله‌‏‎ شش‌‏‎ و‏‎ دو‏‎ سه‌ماهه‌ ، ‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ طي‌‏‎ را‏‎ فدراسيون‌‏‎ اجرايي‌‏‎ اهداف‌‏‎:‎شد‏‎
به‌‏‎ كشور‏‎ كشتي‌‏‎ برتر‏‎ تيم‌‏‎ اعزام‌‏‎ وي‌ ، ‏‎.‎مي‌شود‏‎ اعلام‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ اجرايي‌‏‎ كادر‏‎ انتخاب‏‎ از‏‎
از‏‎ قبل‌‏‎ تا‏‎ اجرايي‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ از‏‎ را‏‎ ضددوپينگ‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ همايش‌‏‎ و‏‎ جهاني‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎
.كرد‏‎ ذكر‏‎ فدراسيون‌‏‎ اعضاي‌‏‎ انتخابات‌‏‎
خوزستان‌‏‎ استاندار‏‎ با‏‎ كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ ديدارسرپرست‌‏‎
كشتي‌فرنگي‌‏‎ اي‌‏‎_ابته‏‎_رق‏‎ در‏‎ حضور‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ طالقاني‌سرپرست‌‏‎ محمدرضا‏‎
خوزستان‌‏‎ بااستاندار‏‎ به‌‏‎_شن‏‎ پنج‌‏‎ روز‏‎ شد‏‎ برگزار‏‎ اهواز‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كشور‏‎ جوانان‌‏‎ قهرماني‌‏‎
.كرد‏‎ ديدار‏‎
كشتي‌‏‎ درفدراسيون‌‏‎ طالقاني‌‏‎ مجدد‏‎ حضور‏‎ از‏‎ حمايت‌‏‎ ضمن‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ معين‌‏‎ فتح‌الله‌‏‎
موفقيت‌‏‎ و‏‎ توسعه‌‏‎ براي‌پيشرفت‌ ، ‏‎ حمايت‌‏‎ و‏‎ همكاري‌‏‎ گونه‌‏‎ هر‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ كامل‌‏‎ آمادگي‌‏‎
از‏‎ تقدير‏‎ ضمن‌‏‎ نيز‏‎ كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ سرپرست‌‏‎.‎كرد‏‎ اعلام‌‏‎ خوزستان‌‏‎ استان‌‏‎ در‏‎ كشتي‌‏‎
برگزاري‌‏‎ قول‌‏‎ ورزشي‌‏‎ رشته‌‏‎ اين‌‏‎ دست‌اندركاران‌‏‎ خوزستان‌و‏‎ كشتي‌‏‎ هيات‌‏‎ رئيس‌‏‎ تلاشهاي‌‏‎
رقابتهاي‌‏‎ به‌‏‎ خوزستان‌‏‎ كشتي‌‏‎ تيم‌‏‎ اعزام‌‏‎ استان‌و‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ بزرگ‌‏‎ تورنمنت‌‏‎ يك‌‏‎
استاندار‏‎ به‌‏‎ كشتي‌‏‎ پيشرفت‌‏‎ براي‌‏‎ شرايطي‌‏‎ جهت‌ايجاد‏‎ در‏‎ را‏‎ كشور‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎
.داد‏‎ خوزستان‌‏‎

مي‌رساند‏‎ آسيب‏‎ كشتي‌گيران‌‏‎ به‌‏‎ مطلق‌‏‎ استراحت‌‏‎


خون‌‏‎ بيوشيميايي‌‏‎ سازگاري‌هاي‌‏‎ بر‏‎ بي‌تمريني‌‏‎ هفته‌‏‎ دو‏‎ مهم‌‏‎ تاثير‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ محققان‌‏‎
.مي‌كنند‏‎ توصيه‌‏‎ ورزشكاران‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مسابقات‌‏‎ فصل‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ انتقال‌‏‎ از‏‎ پرهيز‏‎ كشتي‌گيران‌ ، ‏‎
صفدري‌‏‎ يزدان‌‏‎ و‏‎ اصلانخاني‌‏‎ علي‌‏‎ محمد‏‎ دكتر‏‎ ابراهيم‌ ، ‏‎ خسرو‏‎ دكتر‏‎ توسط‏‎ شده‌‏‎ انجام‌‏‎ تحقيق‌‏‎ در‏‎
تاثير‏‎ روي‌‏‎ بر‏‎ بهشتي‌ ، ‏‎ شهيد‏‎ دانشگاه‌‏‎ روان‌شناسي‌‏‎ و‏‎ تربيتي‌‏‎ علوم‌‏‎ دانشكده‌‏‎ تربيت‌بدني‌‏‎ گروه‌‏‎ در‏‎
خون‌‏‎ "فسفوكيناز‏‎ كراتين‌‏‎" و‏‎ "دهيدروژناز‏‎ لاكتات‌‏‎" آنزيم‌هاي‌‏‎ بر‏‎ بي‌تمريني‌‏‎ هفته‌‏‎ دو‏‎
:است‌‏‎ آمده‌‏‎ كشتي‌گيران‌‏‎
سيستم‌‏‎ كارآمد‏‎ تمرينات‌‏‎ ارتباط‏‎ با‏‎ تمريني‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ نوع‌‏‎ از‏‎ شناخت‌‏‎ ورزشكاران‌‏‎ بين‌‏‎ در‏‎
.بدن‌‏‎ آنزيمي‌‏‎
رشد‏‎ موجب‏‎ بدن‌‏‎ بيوشيميايي‌‏‎ سازگاري‌هاي‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ بر‏‎ بي‌تمريني‌‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ آثار‏‎ با‏‎ آشنايي‌‏‎
كه‌‏‎ شد‏‎ مشخص‌‏‎ گسترده‌‏‎ و‏‎ گوناگون‌‏‎ تحقيق‌هاي‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ امروزه‌‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ چشمگيري‌‏‎
كافي‌ ، ‏‎ و‏‎ صحيح‌‏‎ فعاليتهاي‌‏‎ اجراي‌‏‎ با‏‎ تنها‏‎ و‏‎ است‌‏‎ ضروري‌‏‎ امري‌‏‎ افراد‏‎ براي‌‏‎ فعاليت‌‏‎ اجراي‌‏‎
به‌‏‎ بدن‌ ، ‏‎ دستگاه‌هاي‌‏‎ فيزيولوژيكي‌‏‎ عملكرد‏‎ مطلوب‏‎ سطح‌‏‎ به‌‏‎ نيل‌‏‎ براي‌‏‎ نياز‏‎ مورد‏‎ سازگاري‌هاي‌‏‎
.است‌‏‎ امكان‌پذير‏‎ ورزشي‌‏‎ فعاليتهاي‌‏‎ اجراي‌‏‎ هنگام‌‏‎ ويژه‌‏‎
قابل‌‏‎ و‏‎ مهم‌‏‎ بسيار‏‎ آنزيمي‌‏‎ سيستم‌‏‎ در‏‎ سازگاري‌ها‏‎ اين‌‏‎ چگونگي‌‏‎ از‏‎ شناخت‌‏‎ دليل‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎
منفي‌‏‎ تاثير‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎.دارند‏‎ بدن‌‏‎ بيوشيميايي‌‏‎ واكنش‌هاي‌‏‎ در‏‎ مهمي‌‏‎ نقش‌‏‎ زيرا‏‎ است‌ ، ‏‎ توجه‌‏‎
از‏‎ ناشي‌‏‎ مثبت‌‏‎ آثار‏‎ حفظ‏‎ مورد‏‎ در‏‎ كافي‌‏‎ آگاهي‌‏‎ داشتن‌‏‎ بدن‌‏‎ شيمي‌‏‎ زيست‌‏‎ سازگاري‌هاي‌‏‎ بر‏‎ كم‌تحركي‌‏‎
مهمي‌‏‎ اصل‌‏‎ قهرماني‌‏‎ ورزش‌‏‎ در‏‎ بويژه‌‏‎ بدن‌ ، ‏‎ بر‏‎ بي‌تمريني‌‏‎ منفي‌‏‎ تاثير‏‎ از‏‎ پيشگيري‌‏‎ همچنين‌‏‎ تمرين‌ ، ‏‎
.مي‌باشد‏‎ اهميت‌‏‎ حائز‏‎ نيز‏‎ افراد‏‎ عمومي‌‏‎ سلامت‌‏‎ جنبه‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
متوقف‌‏‎ را‏‎ آنزيم‌ها‏‎ فعاليت‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ مفيد‏‎ سازگاري‌هاي‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ مي‌تواند‏‎ فعاليت‌‏‎ قطع‌‏‎
و‏‎ تمرين‌‏‎ چگونگي‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ اطلاعات‌‏‎ اين‌‏‎ بنابر‏‎.‎باشد‏‎ داشته‌‏‎ آن‌‏‎ بر‏‎ معكوس‌‏‎ تاثير‏‎ حتي‌‏‎ يا‏‎ كند‏‎
شك‌‏‎ بدون‌‏‎ بدن‌‏‎ بر‏‎ آن‌‏‎ تاثير‏‎ و‏‎ بي‌تمريني‌‏‎ فعاليت‌ ، ‏‎ تمرين‌ ، ‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ آثار‏‎ حفظ‏‎ چگونگي‌‏‎ فعاليت‌ ، ‏‎
كرد ، ‏‎ نخواهد‏‎ تضمين‌‏‎ را‏‎ بدني‌‏‎ آمادگي‌‏‎ حفظ‏‎ و‏‎ پيشرفت‌‏‎ اصل‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ بي‌توجهي‌‏‎.‎است‌‏‎ مهم‌‏‎ اصل‌‏‎ يك‌‏‎
آنزيم‌ها‏‎ موجود‏‎ اطلاعات‌‏‎ اساس‌‏‎ بر‏‎ ورزش‌‏‎ در‏‎ موفقيت‌‏‎ مبرم‌‏‎ و‏‎ اوليه‌‏‎ اصول‌‏‎ از‏‎ اين‌‏‎ زيرا‏‎
واكنش‌هاي‌‏‎ سرعت‌‏‎ ولي‌‏‎ نمي‌شوند ، ‏‎ مصرف‌‏‎ خود‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ بدن‌‏‎ در‏‎ شيميايي‌‏‎ واكنش‌‏‎ كاتاليزورهاي‌‏‎
به‌‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ مهمي‌‏‎ آنزيم‌هاي‌‏‎ CPK و‏‎ LDH آنزيم‌‏‎ دو‏‎.مي‌دهند‏‎ افزايش‌‏‎ بدن‌‏‎ در‏‎ را‏‎ شيميايي‌‏‎
شركت‌‏‎ غيرهوازي‌‏‎ سيستم‌‏‎ در‏‎ ADP و‏‎ ATP شكل‌گيري‌‏‎ و‏‎ پيروويك‌‏‎ به‌‏‎ لاكتيك‌‏‎ اسيد‏‎ تبديل‌‏‎ در‏‎ ترتيب‏‎
فوق‌‏‎ آنزيم‌هاي‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ فعاليت‌‏‎ و‏‎ تمرين‌‏‎ اثر‏‎ محققان‌‏‎ بيشتر‏‎ آنزيم‌ها‏‎ اين‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎.‎مي‌كند‏‎
تحقيق‌هاي‌‏‎ علاوه‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ پرداخته‌اند‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ بي‌تمريني‌‏‎ بررسي‌‏‎ به‌‏‎ كم‌تر‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ بررسي‌‏‎
ما‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ را‏‎ نقيضي‌‏‎ و‏‎ ضد‏‎ اطلاعات‌‏‎ شده‌‏‎ بي‌تمريني‌‏‎ و‏‎ تمرين‌‏‎ قطع‌‏‎ با‏‎ ارتباط‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ محدودي‌‏‎
.است‌‏‎ گذاشته‌‏‎
تحقيق‌هاي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎‎‏‏1993‏‎) وربرگ‌‏‎ و‏‎ (‎‏‏1991‏‎)كريج‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎‎‏‏1990‏‎) فورمن‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎‏‏1992‏‎)ويبوم‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎‏‏1985‏‎) ويچ‌‏‎ كويل‌‏‎
را‏‎ CPK و‏‎ LDH آنزيم‌هاي‌‏‎ فعاليت‌‏‎ در‏‎ معني‌داري‌‏‎ كاهش‌‏‎ آنها‏‎ همه‌‏‎ اما‏‎داده‌اند‏‎ انجام‌‏‎ متفاوتي‌‏‎
عاملي‌‏‎ را‏‎ بي‌تمريني‌‏‎ محققان‌‏‎ از‏‎ عده‌اي‌‏‎ باره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎كرده‌اند‏‎ گزارش‌‏‎ تمرين‌‏‎ قطع‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
.كرده‌اند‏‎ گزارش‌‏‎ تمرين‌‏‎ از‏‎ حاصل‌‏‎ فيزيولوژيكي‌‏‎ سازگاري‌هاي‌‏‎ بر‏‎ بي‌تاثير‏‎
بي‌اثر‏‎ كارشناس‌‏‎ نتايج‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ محققاني‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ (‎‏‏1985‏‎)‎لارسون‌‏‎ و‏‎ (‎‎‏‏1987‏‎)سيمونير‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ گزارش‌‏‎
سازگاري‌هاي‌‏‎ بر‏‎ كوتاه‌ ، ‏‎ مدت‌‏‎ يك‌‏‎ براي‌‏‎ بي‌تمريني‌‏‎ كه‌‏‎ عقيده‌اند‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ محققان‌‏‎ اين‌‏‎
مي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ محققان‌‏‎ اين‌‏‎ عقيده‌‏‎ به‌‏‎ است‌‏‎ ناچيز‏‎ يا‏‎ بي‌تاثير‏‎ تمرين‌‏‎ از‏‎ حاصل‌‏‎ فيزيولوژيكي‌‏‎
در‏‎ تعيين‌كننده‌‏‎ نقش‌‏‎ مي‌تواند‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ عواملي‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ بي‌تمريني‌‏‎ نوع‌‏‎ يا‏‎ بي‌تمريني‌‏‎ مدت‌‏‎
.داشت‌‏‎ مورد‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ دقيق‌تري‌‏‎ توجه‌‏‎ بايد‏‎ و‏‎ باشد‏‎ داشته‌‏‎ تحقيق‌‏‎ نتايج‌‏‎
ساده‌‏‎ تصادفي‌‏‎ روش‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ دامغان‌‏‎ شهرستان‌‏‎ كشتي‌گير‏‎ شامل‌ 16‏‎ تحقيق‌‏‎ اين‌‏‎ آماري‌‏‎ جامعه‌‏‎
هر‏‎ پرسشنامه‌ ، ‏‎ از‏‎ شده‌‏‎ جمع‌آوري‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ اساس‌‏‎ بر‏‎.شدند‏‎ تقسيم‌‏‎ كنترل‌‏‎ و‏‎ آزمايش‌‏‎ گروه‌‏‎ دو‏‎ به‌‏‎
و‏‎ سال‌‏‎ تا 7‏‎ ورزشي‌ 3‏‎ مسابقه‌‏‎ سال‌ ، ‏‎ تا 30‏‎ سني‌ 16‏‎ دامنه‌‏‎ با‏‎ سالم‌‏‎ افرادي‌‏‎ از‏‎ متشكل‌‏‎ گروه‌‏‎ دو‏‎
.بود‏‎ ساعت‌‏‎ مدت‌ 2‏‎ به‌‏‎ جلسه‌‏‎ هفته‌ 3‏‎ هر‏‎ و‏‎ ماه‌‏‎ مدت‌ 6‏‎ به‌‏‎ مستمر‏‎ تمرين‌‏‎ سابقه‌‏‎
آزمودني‌ها 24‏‎ همه‌‏‎ از‏‎ نظر‏‎ مورد‏‎ آنزيم‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ بي‌تمريني‌‏‎ هفته‌‏‎ دو‏‎ اثر‏‎ تعيين‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎
خون‌‏‎ نمونه‌گيري‌‏‎ اولين‌‏‎ غذايي‌‏‎ وعده‌‏‎ آخرين‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ ساعت‌‏‎ و 12‏‎ تمرين‌‏‎ جلسه‌‏‎ آخرين‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ ساعت‌‏‎
كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎.‎پرداخت‌‏‎ استراحت‌‏‎ هفته‌‏‎ دو‏‎ به‌‏‎ آزمايش‌‏‎ گروه‌‏‎ نمونه‌گيري‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎.شد‏‎ گرفته‌‏‎
.داد‏‎ ادامه‌‏‎ خود‏‎ تمرين‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ كنترل‌‏‎ گروه‌‏‎
وعده‌‏‎ آخرين‌‏‎ از‏‎ ساعت‌‏‎ از 12‏‎ پس‌‏‎ گروه‌‏‎ دو‏‎ از‏‎ مجددا‏‎ خون‌‏‎ نمونه‌گيري‌‏‎ هفته‌ ، ‏‎ دو‏‎ گذشت‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
.آمد‏‎ عمل‌‏‎ به‌‏‎ غذايي‌‏‎
شده‌ ، ‏‎ اجرا‏‎ مطلوب‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ بدني‌‏‎ آمادگي‌‏‎ با‏‎ كشتي‌گيران‌‏‎ روي‌‏‎ كه‌‏‎ حاضر‏‎ تحقيق‌‏‎ از‏‎ حاصل‌‏‎ نتايج‌‏‎
بي‌تمريني‌‏‎ دوره‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ CPK و‏‎ LDH آنزيم‌هاي‌‏‎ ميزان‌‏‎ در‏‎ را‏‎ ملاحظه‌اي‌‏‎ قابل‌‏‎ تغييرهاي‌‏‎
.داد‏‎ نشان‌‏‎
ورزشكاران‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ LDH آنزيم‌هاي‌‏‎ روي‌‏‎ (‎‎‏‏1985‏‎)‎كويل‌‏‎ يافته‌هاي‌‏‎ با‏‎ تحقيق‌‏‎ اين‌‏‎ نتايج‌‏‎
ماه‌‏‎ اعمال‌ 3‏‎ با‏‎ نيز‏‎ (‎‏‏1985‏‎)تچ‌‏‎.‎داشت‌‏‎ همخواني‌‏‎ تمرين‌‏‎ در‏‎ وقفه‌‏‎ روز‏‎ از 56‏‎ پس‌‏‎ استقامتي‌ ، ‏‎
.است‌‏‎ قبول‌‏‎ قابل‌‏‎ تحقيق‌‏‎ اين‌‏‎ نتايج‌‏‎ با‏‎ تاييد‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ گذاشت‌‏‎ جا‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مثبتي‌‏‎ نتايج‌‏‎ بي‌تمريني‌‏‎
تغييرهاي‌‏‎ به‌‏‎ منجر‏‎ بي‌حركتي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ بيان‌‏‎ و‏‎ گزارش‌‏‎ را‏‎ مشابهي‌‏‎ نتايج‌‏‎ نيز‏‎ (‎‏‏1985‏‎)‎كاستيل‌‏‎
بررسي‌‏‎ با‏‎ (‎‏‏1986‏‎)چانتز‏‎.مي‌شود‏‎ ورزشكاران‌‏‎ عضله‌‏‎ متابوليكي‌‏‎ خصوصيت‌هاي‌‏‎ در‏‎ ملاحظه‌اي‌‏‎ قابل‌‏‎
تمرين‌‏‎ كه‌‏‎ داشت‌‏‎ بيان‌‏‎ بي‌تمريني‌‏‎ تاثير‏‎ و‏‎ تمرين‌‏‎ اثر‏‎ در‏‎ اسكلتي‌‏‎ عضله‌‏‎ سازگاري‌هاي‌‏‎ روي‌‏‎ ديگري‌‏‎
دنبال‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ CPK و‏‎ LDH آنزيم‌هاي‌‏‎ فعاليت‌‏‎ در‏‎ عمده‌اي‌‏‎ افزايش‌‏‎ موجب‏‎ استقامتي‌‏‎
.مي‌شود‏‎ مشاهده‌‏‎ آنزيم‌ها‏‎ اين‌‏‎ فعاليت‌‏‎ كاهش‌‏‎ بي‌تمريني‌‏‎
و‏‎ اسكلتي‌‏‎ عضله‌‏‎ عملكرد‏‎ بر‏‎ شنا‏‎ تمرين‌‏‎ اثر‏‎ بررسي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ نيز‏‎ (‎‎‏‏1986‏‎)‎ همكاران‌‏‎ و‏‎ فيتز‏‎
را‏‎ بي‌تمريني‌‏‎ محققان‌‏‎ اين‌‏‎.‎كردند‏‎ مشاهده‌‏‎ را‏‎ قبولي‌‏‎ قابل‌‏‎ افزايش‌‏‎ پرداختند ، ‏‎ فوق‌‏‎ آنزيم‌هاي‌‏‎
نيز‏‎ (‎‎‏‏1991‏‎)كريچ‌‏‎ و‏‎ (‎‏‏1990‏‎)‎فورمن‌‏‎.‎كردند‏‎ عنوان‌‏‎ آمده‌‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ آمادگي‌هاي‌‏‎ كاهش‌‏‎ در‏‎ مهمي‌‏‎ عامل‌‏‎
يك‌‏‎ مدت‌‏‎ به‌‏‎ استراحت‌‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ نيز‏‎ احتمال‌‏‎ اين‌‏‎ البته‌‏‎.‎كردند‏‎ گزارش‌‏‎ را‏‎ مشابهي‌‏‎ نتايج‌‏‎
.باشد‏‎ نداشته‌‏‎ نظر‏‎ مورد‏‎ آنزيم‌هاي‌‏‎ فعاليت‌‏‎ بر‏‎ چنداني‌‏‎ تاثير‏‎ هفته‌‏‎

مي‌شود‏‎ تاسيس‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ المپيك‌‏‎ ملي‌‏‎ دانشكده‌‏‎


مربيان‌‏‎ از‏‎ دارد‏‎ قصد‏‎ خود‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ تقويت‌‏‎ براي‌‏‎ ايران‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
.كند‏‎ استفاده‌‏‎ بلغاري‌‏‎
بيان‌‏‎ ضمن‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ بلغارستان‌‏‎ سفير‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ المپيك‌‏‎ ملي‌‏‎ كميته‌‏‎ كل‌‏‎ دبير‏‎
ماه‌‏‎ و 18‏‎ يونان‌‏‎ و‏‎ بلغارستان‌‏‎ هوايي‌‏‎ و‏‎ آب‏‎ شباهت‌‏‎ به‌‏‎ باتوجه‌‏‎:گفت‌‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎
ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ آمادگي‌‏‎ اردوي‌‏‎ دارد‏‎ قصد‏‎ ايران‌‏‎ آتن‌ ، ‏‎ المپيك‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ تا‏‎ باقيمانده‌‏‎
.كند‏‎ برگزار‏‎ صوفيه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎
اين‌‏‎:‎گفت‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ المپيك‌‏‎ ملي‌‏‎ دانشكده‌‏‎ تاسيس‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ افشارزاده‌‏‎
در‏‎ تا‏‎ داريم‌‏‎ آمادگي‌‏‎ ما‏‎ و‏‎ است‌‏‎ خاورميانه‌‏‎ علمي‌‏‎ مهم‌‏‎ مراكز‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ دانشكده‌‏‎
.كنيم‌‏‎ استفاده‌‏‎ بلغارستان‌‏‎ تجربيات‌‏‎ از‏‎ خود‏‎ بلندمدت‌‏‎ و‏‎ كوتاه‌مدت‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎
گسترش‌‏‎ از‏‎ نيز‏‎ بلغارستان‌‏‎ المپيك‌‏‎ ملي‌‏‎ كميته‌‏‎ رئيس‌‏‎ اين‌كه‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ گورگيف‌‏‎
تقويم‌‏‎ ايران‌‏‎ المپيك‌‏‎ ملي‌‏‎ كميته‌‏‎ اگر‏‎:‎گفت‌‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ استقبال‌‏‎ كشور‏‎ دو‏‎ همكاري‌‏‎
ارائه‌‏‎ بلغارستان‌‏‎ المپيك‌‏‎ ملي‌‏‎ كميته‌‏‎ به‌‏‎ دوجانبه‌‏‎ همكاري‌‏‎ به‌منظور‏‎ را‏‎ خود‏‎ ورزشي‌‏‎
ورزشي‌‏‎ امكانات‌‏‎ از‏‎ ايراني‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ استفاده‌‏‎ براي‌‏‎ لازم‌‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ دهد‏‎
.مي‌شود‏‎ گرفته‌‏‎ نظر‏‎ در‏‎ بلغارستان‌‏‎

دارد‏‎ دبير‏‎ دو‏‎ گيلان‌‏‎ كشتي‌‏‎ هيات‌‏‎


خبر‏‎ استان‌‏‎ اين‌‏‎ فرنگي‌‏‎ و‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ در‏‎ دبير‏‎ دو‏‎ انتصاب‏‎ از‏‎ گيلان‌‏‎ استان‌‏‎ كشتي‌‏‎ هيات‌‏‎ رئيس‌‏‎
.داد‏‎
طرح‌‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ آزمايشي‌‏‎ دوره‌‏‎ شدن‌‏‎ طي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎:‎گفت‌‏‎ خبر‏‎ اين‌‏‎ اعلام‌‏‎ با‏‎ محبوبي‌ ، ‏‎ صادق‌‏‎ دكتر‏‎
كشتي‌‏‎ هيات‌هاي‌‏‎ در‏‎ بار‏‎ اولين‌‏‎ براي‌‏‎ آمد ، ‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ مثبتي‌‏‎ نتيجه‌‏‎ و‏‎ بوديم‌‏‎ گرفته‌‏‎ نظر‏‎ در‏‎
صورت‌‏‎ به‌‏‎ كاري‌‏‎ كه‌‏‎ داديم‌‏‎ اختصاص‌‏‎ را‏‎ دبيراني‌‏‎ جداگانه‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ فرنگي‌‏‎ و‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ استان‌ها‏‎
.شود‏‎ دنبال‌‏‎ مستقل‌‏‎ و‏‎ تخصصي‌‏‎
عنوان‌‏‎ به‌‏‎ مودبي‌‏‎ رضا‏‎ از‏‎ و‏‎ فرنگي‌‏‎ كشتي‌‏‎ دبير‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ محمدنژاد‏‎ عباسعلي‌‏‎ مهندس‌‏‎ از‏‎ وي‌‏‎
كار‏‎ اين‌‏‎:گفت‌‏‎ طرح‌‏‎ اين‌‏‎ مزاياي‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ و‏‎ برد‏‎ نام‌‏‎ گيلان‌‏‎ استان‌‏‎ كشتي‌‏‎ هيات‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ دبير‏‎
كشتي‌‏‎ بين‌‏‎ مسالمت‌آميز‏‎ همكاري‌‏‎ و‏‎ سازگاري‌‏‎ نوع‌‏‎ يك‌‏‎ آنكه‌‏‎ ضمن‌‏‎ ما‏‎ است‌ ، ‏‎ كار‏‎ تقسيم‌‏‎ يك‌‏‎ واقع‌‏‎ در‏‎
شد‏‎ انجام‌‏‎ آزمايشي‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ طرح‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ ماه‌‏‎ مدت‌ 2‏‎ در‏‎ آورده‌ايم‌ ، ‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ فرنگي‌‏‎ و‏‎ آزاد‏‎
.داشتيم‌‏‎ خوبي‌‏‎ كاري‌‏‎ بازده‌‏‎
و‏‎ قهرماني‌‏‎ كشتي‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ آستارا‏‎ مرزي‌‏‎ شهر‏‎ ميزباني‌‏‎ از‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ محبوبي‌‏‎ صادق‌‏‎ دكتر‏‎
قهرماني‌‏‎ مسابقه‌‏‎ ميزبان‌ 3‏‎ گيلان‌‏‎ استان‌‏‎ گذشته‌‏‎ ماه‌‏‎ طي‌ 11‏‎:افزود‏‎ و‏‎ داد‏‎ خبر‏‎ كشور‏‎ نوجوانان‌‏‎
سني‌‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ ميزباني‌‏‎ قبول‌‏‎ با‏‎ تا‏‎ داريم‌‏‎ سعي‌‏‎ ما‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ مختلف‌‏‎ سني‌‏‎ رده‌هاي‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎
.باشيم‌‏‎ كشور‏‎ كشتي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ مسابقات‌‏‎ ميزبان‌‏‎ رده‌ها‏‎ تمامي‌‏‎ در‏‎ بزرگسالان‌‏‎

آينده‌‏‎ سال‌‏‎ بودجه‌‏‎ تنظيم‌‏‎ در‏‎
است‌‏‎ مجلس‌‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎ ويژه‌‏‎ توجه‌‏‎ نيازمند‏‎ ورزش‌‏‎


روال‌‏‎ طبق‌‏‎ دولت‌‏‎ هيات‌‏‎ هستيم‌ ، ‏‎ سال‌ 82‏‎ آغاز‏‎ و‏‎ سال‌ 81‏‎ پاياني‌‏‎ ماههاي‌‏‎ آستانه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ اكنون‌‏‎
مساله‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ ارائه‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ تدوين‌‏‎ را‏‎ سال‌ 82‏‎ بودجه‌‏‎ همه‌ساله‌‏‎
اجراي‌‏‎ براي‌‏‎ دولت‌‏‎ بودجه‌هاي‌‏‎ و‏‎ اعتبارات‌‏‎ از‏‎ نحوي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ سازمانهايي‌‏‎ و‏‎ ارگانها‏‎ براي‌‏‎
درست‌‏‎ ويژه‌‏‎ توجه‌‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎.‎است‌‏‎ توجه‌‏‎ درخور‏‎ و‏‎ حساس‌‏‎ بسيار‏‎ مي‌كنند ، ‏‎ بهره‌گيري‌‏‎ خود‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎
كشور‏‎ جمعيت‌‏‎ كل‌‏‎ به‌‏‎ خدمات‌‏‎ ارائه‌كننده‌‏‎ ارگانهاي‌‏‎ رديف‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ نهادهايي‌‏‎ و‏‎ سازمانها‏‎ بودجه‌‏‎ به‌‏‎
.باشد‏‎ داشته‌‏‎ خاص‌‏‎ عنايت‌‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ محترم‌‏‎ دولت‌‏‎ مي‌رود‏‎ انتظار‏‎ و‏‎ است‌‏‎ اهميت‌‏‎ حائز‏‎ مي‌باشند ، ‏‎
بسيار‏‎ كشور‏‎ جمعيت‌‏‎ كل‌‏‎ عبارتي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ ميليوني‌‏‎ بهره‌برداران‌‏‎ علي‌رغم‌‏‎ كشور‏‎ ورزش‌‏‎ بودجه‌‏‎ در‏‎
جمعيت‌‏‎ از‏‎ نيمي‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎.نيست‌‏‎ مسئوليت‌هايش‌‏‎ و‏‎ وظايف‌‏‎ حجم‌‏‎ و‏‎ شان‌‏‎ درخور‏‎ و‏‎ ناچيز‏‎
ورزشي‌‏‎ مناسب‏‎ امكانات‌‏‎ شدن‌‏‎ فراهم‌‏‎ و‏‎ ورزش‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهند‏‎ تشكيل‌‏‎ نشاط‏‎ با‏‎ و‏‎ پرشور‏‎ جوانان‌‏‎ را‏‎ كشور‏‎
و‏‎ اجتماعي‌‏‎ ناهنجاري‌هاي‌‏‎ كاهش‌‏‎ و‏‎ فراغت‌‏‎ اوقات‌‏‎ كردن‌‏‎ پر‏‎ در‏‎ مهمي‌‏‎ و‏‎ حساس‌‏‎ بسيار‏‎ نقش‌‏‎ مي‌تواند‏‎
.باشد‏‎ داشته‌‏‎ سياسي‌‏‎
و‏‎ ورزشكاران‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ ورزش‌ ، ‏‎ جايگاه‌‏‎ و‏‎ نقش‌‏‎ به‌‏‎ جمهور‏‎ رياست‌‏‎ مكرر‏‎ تاكيدات‌‏‎ و‏‎ اشاره‌‏‎
در‏‎ قدرتمند‏‎ حضور‏‎ و‏‎ ورزش‌‏‎ امر‏‎ در‏‎ شده‌‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ و‏‎ اصولي‌‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎ قهرمانان‌ ، ‏‎
دلسوزان‌‏‎ همه‌‏‎ توجه‌‏‎ نيازمند‏‎ ورزش‌‏‎ كه‌‏‎ مدعاست‌‏‎ اين‌‏‎ گواه‌‏‎ خوبي‌‏‎ به‌‏‎ جهاني‌‏‎ و‏‎ بين‌المللي‌‏‎ عرصه‌هاي‌‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ ورزش‌ ، ‏‎ دست‌اندركاران‌‏‎ و‏‎ كارشناسان‌‏‎ همه‌‏‎ ديدگاه‌‏‎ از‏‎.‎است‌‏‎ كشور‏‎ اجرايي‌‏‎ مسئولان‌‏‎ و‏‎ نظام‌‏‎
ورزش‌‏‎ بودجه‌اي‌‏‎ و‏‎ مالي‌‏‎ منابع‌‏‎ تامين‌‏‎ آن‌ ، ‏‎ عالي‌‏‎ اهداف‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ ورزش‌‏‎ اصلي‌‏‎ دغدغه‌هاي‌‏‎
و‏‎ همگاني‌‏‎ سطوح‌‏‎ تمام‌‏‎ در‏‎ را‏‎ ورزش‌‏‎ مي‌تواند‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كلاني‌‏‎ سياست‌هاي‌‏‎ و‏‎ برنامه‌ها‏‎ تحقق‌‏‎ و‏‎
.كند‏‎ نزديك‌‏‎ مطلوب‏‎ نتايج‌‏‎ به‌‏‎ قهرماني‌‏‎
تاكيد‏‎ ورزش‌‏‎ در‏‎ اصولي‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ حركت‌‏‎ به‌‏‎ جمهور‏‎ رئيس‌‏‎ شد ، ‏‎ اشاره‌‏‎ كه‌‏‎ همانطور‏‎
عملي‌‏‎ در‏‎ دولت‌‏‎ هيات‌‏‎ اعضاي‌‏‎ و‏‎ وي‌‏‎ شخص‌‏‎ ورزش‌ ، ‏‎ جامع‌‏‎ طرح‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ مسئله‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ و‏‎ داشته‌‏‎
مي‌شود‏‎ محسوب‏‎ ورزش‌‏‎ بزرگ‌‏‎ طرحهاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ انقلاب‏‎ پيروزي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ كه‌‏‎ جامع‌‏‎ طرح‌‏‎ شدن‌‏‎ اجرايي‌تر‏‎ و‏‎
.داشته‌اند‏‎ تاكيد‏‎
تخصيص‌‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎ همه‌جانبه‌‏‎ حمايت‌‏‎ نيازمند‏‎ آن‌‏‎ شدن‌‏‎ اجرايي‌‏‎ ديگر‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ طرح‌‏‎ اين‌‏‎ تكميل‌‏‎
.است‌‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ لازم‌‏‎ اعتبار‏‎
شرايط‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ كلان‌‏‎ سياست‌هاي‌‏‎ اجراي‌‏‎ در‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎ مستقيم‌‏‎ مسئوليت‌‏‎
سمت‌‏‎ يه‌‏‎ گرايش‌‏‎ و‏‎ جوانان‌‏‎ ويژه‌‏‎ به‌‏‎ جامعه‌‏‎ مختلف‌‏‎ اقشار‏‎ انتظار‏‎ افزايش‌‏‎ جوان‌ ، ‏‎ جامعه‌‏‎ بر‏‎ حاكم‌‏‎
سلامت‌‏‎ نيازها ، ‏‎ تامين‌‏‎ در‏‎ سازمان‌‏‎ اين‌‏‎ خطير‏‎ مسئوليت‌‏‎ و‏‎ ورزشي‌‏‎ امكانات‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ و‏‎ ورزش‌‏‎
اجتماعي‌‏‎ ناهنجاري‌هاي‌‏‎ و‏‎ بزه‌ها‏‎ جرائم‌ ، ‏‎ ميزان‌‏‎ بتواند‏‎ كه‌‏‎ سوئي‌‏‎ جرائم‌‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎ حركت‌‏‎ و‏‎ جسماني‌‏‎
مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ و‏‎ جمهور‏‎ رئيس‌‏‎ شخص‌‏‎ دولت‌ ، ‏‎ هيات‌‏‎ حمايت‌‏‎ نيازمند‏‎ دهد ، ‏‎ كاهش‌‏‎ چشمگيري‌‏‎ نحو‏‎ به‌‏‎ را‏‎
.است‌‏‎
دليل‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ كشور‏‎ سراسر‏‎ در‏‎ ورزشي‌‏‎ تمام‌‏‎ نيمه‌‏‎ طرح‌‏‎ زيادي‌‏‎ تعداد‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎
.ندارد‏‎ وجود‏‎ آنها‏‎ از‏‎ بهره‌برداري‌‏‎ امكان‌‏‎ مالي‌ ، ‏‎ تامين‌‏‎ عدم‌‏‎
و‏‎ شايسته‌‏‎ قدرداني‌‏‎ و‏‎ آنان‌‏‎ آتيه‌‏‎ تامين‌‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ قهرمانان‌‏‎ از‏‎ حمايت‌‏‎
و‏‎ مشخص‌‏‎ بودجه‌اي‌‏‎ اختصاص‌‏‎ نيازمند‏‎ آفريدند ، ‏‎ افتخار‏‎ ايران‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ ورزشكاراني‌‏‎ شان‌‏‎ درخور‏‎
.كند‏‎ حركت‌‏‎ ثابت‌‏‎ روال‌‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ دولتمردان‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ مصوب‏‎
در‏‎ حضور‏‎ و‏‎ است‌‏‎ دگرگوني‌‏‎ و‏‎ حركت‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ شگفت‌انگيزي‌‏‎ سرعت‌‏‎ با‏‎ امروز‏‎ جهان‌‏‎ در‏‎ ورزش‌‏‎
كه‌‏‎ مادر‏‎ رشته‌هاي‌‏‎ بويژه‌‏‎ و‏‎ ورزشي‌‏‎ رشته‌هاي‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ براي‌‏‎ جهاني‌‏‎ و‏‎ بين‌المللي‌‏‎ ميادين‌‏‎
.است‌‏‎ بسيار‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎ نيازمند‏‎ باشد ، ‏‎ داشته‌‏‎ بسزايي‌‏‎ نقش‌‏‎ مختلف‌‏‎ عناوين‌‏‎ كسب‏‎ در‏‎ مي‌تواند‏‎
خود‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ در‏‎ اولويت‌دار‏‎ و‏‎ كلان‌‏‎ ديد‏‎ با‏‎ ورزش‌‏‎ به‌‏‎ كشورمان‌‏‎ پايه‌‏‎ بلند‏‎ مسئولين‌‏‎ اگر‏‎
در‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎ از‏‎ بالاتر‏‎ سرمايه‌گذاري‌اي‌‏‎ هيچ‌‏‎ سوددهي‌‏‎ كه‌‏‎ داشت‌‏‎ اطمينان‌‏‎ بايد‏‎ كنند ، ‏‎ نگاه‌‏‎
.داشت‌‏‎ نخواهد‏‎ دربر‏‎ زياني‌‏‎ و‏‎ ضرر‏‎ هيچ‌‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ ورزش‌‏‎ بخش‌‏‎
جبران‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ اعتباراتي‌‏‎ و‏‎ هزينه‌‏‎ سوم‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ كمتر‏‎ به‌‏‎ توسعه‌‏‎ و‏‎ ورزش‌‏‎ در‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎
دولت‌‏‎ اگر‏‎ گفت‌‏‎ بايد‏‎ پرده‌پوشي‌اي‌‏‎ هيچ‌‏‎ بدون‌‏‎.‎دارد‏‎ نياز‏‎ كنند‏‎ پرداخت‌‏‎ بايد‏‎ اجتماعي‌‏‎ آسيبهاي‌‏‎
بايد‏‎.‎هستند‏‎ تندرست‌‏‎ و‏‎ انگيزه‌‏‎ از‏‎ سرشار‏‎ و‏‎ شاداب‏‎ جامعه‌اي‌‏‎ نظام‌خواهان‌‏‎ مسئولان‌‏‎ تمام‌‏‎ و‏‎
كشور‏‎ ورزش‌‏‎ به‌‏‎ جوان‌‏‎ جامعه‌‏‎ ضروري‌‏‎ نياز‏‎ و‏‎ جامعه‌‏‎ روز‏‎ واقعيات‌‏‎ اساس‌‏‎ بر‏‎ اعتباراتي‌‏‎ و‏‎ بودجه‌‏‎
.دهند‏‎ اختصاص‌‏‎
در‏‎ ورزشي‌‏‎ رشته‌هاي‌‏‎ كليه‌‏‎ و‏‎ سطوح‌‏‎ تمام‌‏‎ در‏‎ ورزش‌‏‎ گسترش‌‏‎ و‏‎ توسعه‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ و‏‎ طرحها‏‎ تحقق‌‏‎
و‏‎ لازم‌‏‎ بودجه‌‏‎ اعتبارات‌‏‎ تخصيص‌‏‎ در‏‎ مقوله‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎ ويژه‌‏‎ تاكيد‏‎ گرو‏‎
.است‌‏‎ سال‌ 82‏‎ در‏‎ برنامه‌ها‏‎ اين‌‏‎ شدن‌‏‎ اجرايي‌‏‎ براي‌‏‎ كافي‌‏‎

سواري‌‏‎ صدمات‌‏‎ و‏‎ اسب‏‎


سواري‌‏‎ اسب‏‎

از‏‎ نيمي‌‏‎ و‏‎ مي‌پردازند‏‎ اسبسواري‌‏‎ به‌‏‎ آمريكا‏‎ در‏‎ نفر‏‎ ميليون‌‏‎ حدود 30‏‎ ساله‌‏‎ هر‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
استفاده‌‏‎ اسب‏‎ از‏‎ آنها‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ فعاليت‌هايي‌‏‎.‎مي‌كنند‏‎ شركت‌‏‎ ورزش‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ منظم‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ آنها‏‎
اسبسواران‌‏‎.‎مي‌شوند‏‎ سرعت‌‏‎ مسابقه‌‏‎ و‏‎ شو‏‎ پرش‌ ، ‏‎ درساژ ، ‏‎ شكار ، ‏‎ شامل‌‏‎ و‏‎ متنوعند‏‎ مي‌شود ، ‏‎
بسيار‏‎ گرچه‌‏‎ ورزش‌ها‏‎ اين‌‏‎.‎مي‌كنند‏‎ شركت‌‏‎ مهارت‌ها‏‎ اين‌‏‎ تمام‌‏‎ اجراي‌‏‎ در‏‎ حرفه‌اي‌‏‎
مخاطره‌آميز‏‎ حدي‌‏‎ تا‏‎ علاوه‌ ، ‏‎ به‌‏‎دارند‏‎ نياز‏‎ زيادي‌‏‎ ورزشي‌‏‎ مهارت‌‏‎ به‌‏‎ اما‏‎ هيجان‌انگيزند ، ‏‎
و‏‎ هستند‏‎ متفاوت‌‏‎ گونه‌هاي‌‏‎ از‏‎ عضوي‌‏‎ يار‏‎ دو‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ورزشي‌‏‎ تنها‏‎ اسبسواري‌‏‎.‎هستند‏‎
.كند‏‎ عمل‌‏‎ خود‏‎ اختيار‏‎ به‌‏‎ نمي‌تواند‏‎ همواره‌‏‎ ورزشكار‏‎
اهميت‌‏‎ از‏‎ بيمار‏‎ با‏‎ برخورد‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌دهد‏‎ قرار‏‎ تاثير‏‎ تحت‌‏‎ را‏‎ وارده‌‏‎ آسيب‏‎ آسيب ، ‏‎ مكانيسم‌‏‎
.مي‌افتد‏‎ اتفاق‌‏‎ اسب‏‎ روي‌‏‎ از‏‎ مركوب‏‎ سقوط‏‎ اثر‏‎ در‏‎ اسبسواري‌‏‎ صدمات‌‏‎ اغلب‏‎.‎است‌‏‎ برخوردار‏‎
بيني‌‏‎ پيش‌‏‎ غيرقابل‌‏‎.‎مي‌كنند‏‎ درگير‏‎ را‏‎ بدن‌‏‎ فوقاني‌‏‎ قسمت‌‏‎ بيشتر‏‎ و‏‎ (درصد‏‎ تا 99‏‎ تقريبا 63‏‎)‎
كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ ساعت‌ ، ‏‎ در‏‎ (كيلومتر‏‎ ‎‏‏50‏‎)مايل‌‏‎ حدود 30‏‎ تا‏‎ گرفتن‌‏‎ سرعت‌‏‎ در‏‎ اسب‏‎ قدرت‌‏‎ و‏‎ اتفاق‌‏‎ بودن‌‏‎
چنانچه‌‏‎.‎مي‌سازد‏‎ فراهم‌‏‎ جدي‌‏‎ صدمات‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ زمينه‌‏‎ دارد ، ‏‎ فاصله‌‏‎ زمين‌‏‎ از‏‎ متر‏‎ اسبسوار 3‏‎ سر‏‎
به‌‏‎ عمدتا‏‎ صدمه‌‏‎ بيايد ، ‏‎ فرود‏‎ سر‏‎ پشت‌‏‎ يا‏‎ شانه‌‏‎ يا‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎‏‏1‏‎)‎است‌‏‎ باز‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ دست‌‏‎ روي‌‏‎ سواركار‏‎
صدمه‌‏‎ بيايد ، ‏‎ فرود‏‎ نشيمنگاه‌‏‎ روي‌‏‎ سواركار‏‎ اگر‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎.‎مي‌شود‏‎ وارد‏‎ بدن‌‏‎ فوقاني‌‏‎ قسمت‌‏‎
.مي‌شود‏‎ وارد‏‎ كمري‌‏‎ پشتي‌‏‎ ناحيه‌‏‎ به‌‏‎ عمدتا‏‎
دررفتگي‌‏‎ و‏‎ شكستگي‌‏‎ بازو ، ‏‎ شكستگي‌‏‎ ترقوه‌ ، ‏‎ شكستگي‌‏‎:هستند‏‎ وقوع‌‏‎ قابل‌‏‎ جدي‌‏‎ و‏‎ خفيف‌‏‎ صدمات‌‏‎ انواع‌‏‎
قفسه‌‏‎ داخلي‌‏‎ صدمات‌‏‎ با‏‎ دنده‌ها‏‎ متعدد‏‎ شكستگي‌هاي‌‏‎ دست‌ ، ‏‎ و‏‎ مچ‌‏‎ و‏‎ ساعد‏‎ شكستگي‌‏‎ آرنج‌ ، ‏‎ اطراف‌‏‎
يا‏‎ شكستگي‌‏‎ جمجمه‌ ، ‏‎ شكستگي‌‏‎ سر ، ‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ صدمات‌‏‎ شكمي‌ ، ‏‎ غيرنافذ‏‎ صدمات‌‏‎ آن‌ ، ‏‎ عوارض‌‏‎ و‏‎ صدري‌‏‎
.(نيست‌‏‎ هم‌‏‎ نادر‏‎ كه‌‏‎)كشنده‌‏‎ مغزي‌‏‎ جمجمه‌اي‌‏‎ صدمات‌‏‎ نهايتا‏‎ و‏‎ مهره‌‏‎ دررفتگي‌‏‎
پايش‌‏‎ اسب‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ يا‏‎ بزند‏‎ ضربه‌‏‎ سواركار‏‎ به‌‏‎ اسب‏‎ پاي‌‏‎ دارد ، ‏‎ امكان‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ سقوط‏‎ ديگر‏‎ خطر‏‎
او‏‎ به‌‏‎ ديگري‌‏‎ اسب‏‎ اما‏‎ نمي‌بيند ، ‏‎ صدمه‌‏‎ سقوط‏‎ اثر‏‎ در‏‎ ورزشكار‏‎ گاهي‌‏‎.‎بگذارد‏‎ سواركار‏‎ روي‌‏‎ را‏‎
مي‌دهند‏‎ رخ‌‏‎ زمين‌‏‎ از‏‎ متر‏‎ يك‌‏‎ ارتفاع‌‏‎ به‌‏‎ تقريبا‏‎ اسب‏‎ پاي‌‏‎ ضربه‌‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ صدمات‌‏‎.‎مي‌زند‏‎ ضربه‌‏‎
چنانچه‌‏‎ ولي‌‏‎مي‌كنند‏‎ وارد‏‎ آسيب‏‎ ران‌‏‎ و‏‎ نشيمنگاه‌‏‎ پشت‌ ، ‏‎ پاييني‌‏‎ قسمت‌‏‎ به‌‏‎ اين‌ ، ‏‎ بنابر‏‎ و‏‎
ناشي‌‏‎ صدمات‌‏‎.‎مي‌بينند‏‎ صدمه‌‏‎ صورت‌‏‎ يا‏‎ سر‏‎ و‏‎ شكم‌ ، ‏‎ سينه‌ ، ‏‎ قفسه‌‏‎ باشد ، ‏‎ شده‌‏‎ خم‌‏‎ جلو‏‎ به‌‏‎ ورزشكار‏‎
پا‏‎ شكستگي‌‏‎ و‏‎ كوفتگي‌‏‎ مثل‌‏‎ خفيف‌‏‎ موارد‏‎ از‏‎ گرفتن‌ ، ‏‎ قرار‏‎ اسب‏‎ قدم‌هاي‌‏‎ زير‏‎ يا‏‎ اسب‏‎ پاي‌‏‎ ضربه‌‏‎ از‏‎
.متغيرند‏‎ تنه‌‏‎ به‌‏‎ صدمه‌‏‎ يا‏‎ پا‏‎ ساق‌‏‎ متعدد‏‎ شكستگي‌‏‎ و‏‎ سر‏‎ ضربات‌‏‎ مثل‌‏‎ شديد‏‎ موارد‏‎ تا‏‎ پا‏‎ انگشتان‌‏‎ و‏‎
نوع‌‏‎ از‏‎ صدمات‌‏‎ اين‌‏‎ بنابر‏‎.‎باشد‏‎ داشته‌‏‎ وزن‌‏‎ (‎كيلوگرم‌‏‎ ‎‏‏450‏‎)‎پوند‏‎ است‌ 1000‏‎ ممكن‌‏‎ اسب‏‎
صدمات‌‏‎ و‏‎ دنده‌ها‏‎ و‏‎ لگني‌‏‎ حلقه‌‏‎ شكستگي‌‏‎:شامل‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎رفته‌‏‎ فرو‏‎ يا‏‎ شده‌‏‎ فشرده‌‏‎)"Compression"
بيفتد ، ‏‎ ورزشكار‏‎ روي‌‏‎ اسب‏‎ يا‏‎ بماند‏‎ اسب‏‎ قدم‌هاي‌‏‎ زير‏‎ ورزشكار‏‎ كه‌‏‎ صورتي‌‏‎ در‏‎ تحتاني‌ ، ‏‎ اندام‌‏‎
اما‏‎ خفيفند ، ‏‎ معمولا‏‎ صدمات‌‏‎ شود ، ‏‎ كشيده‌‏‎ اسب‏‎ زين‌‏‎ وسيله‌‏‎ به‌‏‎ سواركار‏‎ چنانچه‌‏‎.است‌‏‎ امكان‌پذير‏‎
اثر‏‎ در‏‎ كشنده‌اي‌‏‎ يا‏‎ شديد‏‎ صدمات‌‏‎ شود ، ‏‎ كشيده‌‏‎ زمين‌‏‎ روي‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ گير‏‎ ركاب‏‎ در‏‎ ورزشكار‏‎ پاي‌‏‎ اگر‏‎
.مي‌دهد‏‎ رخ‌‏‎ (آن‌‏‎ مانند‏‎ و‏‎ درخت‌‏‎ شاخه‌هاي‌‏‎ ديوار ، ‏‎)مسير‏‎ در‏‎ موجود‏‎ اشياي‌‏‎ يا‏‎ زمين‌‏‎ به‌‏‎ مكرر‏‎ ضربات‌‏‎
اثر‏‎ در‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ مغزي‌‏‎ ضربه‌‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ دندان‌‏‎ يا‏‎ بيني‌‏‎ صورت‌ ، ‏‎ استخوان‌‏‎ شكستگي‌‏‎ شامل‌‏‎ جدي‌‏‎ صدمات‌‏‎
شايع‌ترين‌‏‎ اگرچه‌‏‎.‎مي‌دهد‏‎ رخ‌‏‎ اسب‏‎ گردن‌‏‎ با‏‎ سواركار‏‎ برخورد‏‎ نتيجه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ اسب‏‎ سر‏‎ آمدن‌‏‎ عقب‏‎ به‌‏‎
گرفتن‌‏‎ نامناسب‏‎ تكنيك‌‏‎ اما‏‎ است‌ ، ‏‎ انگشتان‌‏‎ شكستگي‌‏‎ و‏‎ ريسمان‌‏‎ گرفتن‌‏‎ اثر‏‎ در‏‎ ساييدگي‌‏‎ دست‌ ، ‏‎ صدمات‌‏‎
.شود‏‎ منجر‏‎ انگشت‌‏‎ (‎استخوان‌‏‎ از‏‎ قسمتي‌‏‎ كندگي‌‏‎)‎ "avulsion" صدمه‌‏‎ به‌‏‎ مي‌تواند‏‎ نيز‏‎ افسار‏‎ يا‏‎ زين‌‏‎
.مي‌دهد‏‎ رخ‌‏‎ زين‌‏‎ مدت‌‏‎ طولاني‌‏‎ گرفتن‌‏‎ اثر‏‎ در‏‎ مي‌تواند‏‎ (‎فلكسور‏‎)‎خم‌كننده‌ها‏‎ تاندون‌‏‎ التهاب‏‎
سواركاران‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ ران‌‏‎ مفصل‌‏‎ كننده‌‏‎ نزديك‌‏‎ عضلات‌‏‎ در‏‎ نابه‌جا‏‎ سازي‌‏‎ استخوان‌‏‎ همراه‌‏‎ عضله‌‏‎ التهاب‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ ديده‌‏‎
از‏‎ زيادي‌‏‎ تعداد‏‎ اما‏‎.‎مي‌باشد‏‎ اسب‏‎ روي‌‏‎ از‏‎ سواركار‏‎ سقوط‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ جدي‌‏‎ صدمات‌‏‎ اغلب‏‎ شك‌‏‎ بدون‌‏‎
اتفاق‌‏‎ اسب‏‎ پاي‌‏‎ اثرضربه‌‏‎ در‏‎ آنها ، ‏‎ جدي‌ترين‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهد‏‎ رخ‌‏‎ اسب‏‎ از‏‎ مراقبت‌‏‎ هنگام‌‏‎ صدمات‌‏‎
اگر‏‎ كه‌‏‎ مي‌گردد‏‎ نرم‌‏‎ بافت‌‏‎ صدمه‌‏‎ شامل‌‏‎ معمولا‏‎ و‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ نيز‏‎ اسب‏‎ توسط‏‎ گازگرفتگي‌‏‎.مي‌افتد‏‎
بر‏‎ علاوه‌‏‎.‎شود‏‎ درمان‌‏‎ حيوانات‌‏‎ گازگرفتگي‌هاي‌‏‎ ساير‏‎ مثل‌‏‎ بايد‏‎ باشد ، ‏‎ همراه‌‏‎ پوست‌‏‎ پارگي‌‏‎ با‏‎
گونه‌هاي‌‏‎ دربرگيرنده‌‏‎ مي‌تواند‏‎ اسب‏‎ گازگرفتگي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎"استرپتوكوك‌‏‎" و‏‎ "استافيلوكوك‌‏‎" جرم‌هاي‌‏‎
.باشد‏‎ "هاري‌‏‎" ويروس‌‏‎ و‏‎ (‎كزاز‏‎ عامل‌‏‎)"تتاني‌‏‎ كلستريديوم‌‏‎" ‎‏‏،‏‎"باكتروئيد‏‎"
را‏‎ متناقضي‌‏‎ داده‌هاي‌‏‎ گاهي‌‏‎ اسب‏‎ با‏‎ ورزشي‌‏‎ فعاليت‌هاي‌‏‎ با‏‎ رابطه‌‏‎ در‏‎ طبي‌‏‎ مطالعات‌‏‎ چه‌‏‎ اگر‏‎
سواركاري‌‏‎ صدمات‌‏‎ در‏‎ صدمات‌‏‎ الگوي‌‏‎ و‏‎ مكان‌‏‎ توصيف‌‏‎ براي‌‏‎ كافي‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ اما‏‎ مي‌دهند ، ‏‎ ارائه‌‏‎
سپس‌‏‎ و‏‎ (درصد‏‎ تا 61‏‎ ‎‏‏24‏‎)فوقاني‌‏‎ اندام‌‏‎ سواركاري‌‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ صدمات‌‏‎ محل‌‏‎ شايع‌ترين‌‏‎.‎است‌‏‎ موجود‏‎
درصد‏‎ و 10‏‎ مي‌شوند‏‎ وارد‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ صدمات‌‏‎ از‏‎ درصد‏‎ تقريبا 20‏‎.است‌‏‎ (درصد‏‎ ‎‏‏25‏‎)تحتاني‌‏‎ اندام‌‏‎
.مي‌شوند‏‎ وارد‏‎ تنه‌‏‎ به‌‏‎ صدمات‌‏‎ از‏‎ درصد‏‎ مي‌كنند40‏/22‏‎ درگير‏‎ را‏‎ مهره‌ها‏‎ ستون‌‏‎
‎‏‏7‏/45‏‎)هستند‏‎ صدمه‌‏‎ نوع‌‏‎ شايع‌ترين‌‏‎ (‎خراشيدگي‌‏‎ يا‏‎ كوفتگي‌‏‎ پوست‌ ، ‏‎ پارگي‌‏‎ مثل‌‏‎)‎نرم‌‏‎ بافت‌‏‎ صدمات‌‏‎
قرار‏‎ (‎درصد‏‎ ‎‏‏1510‏‎)(‎‏‏1‏‎)"مغزي‌‏‎ تكان‌‏‎" سپس‌‏‎ و‏‎ (‎درصد‏‎ ‎‏‏6‏/27‏‎)‎ دررفتگي‌‏‎ و‏‎ شكستگي‌‏‎ آن‌ ، ‏‎ از‏‎ پس‌‏‎.(درصد‏‎
كه‌‏‎ هستند‏‎ بيمارستان‌‏‎ در‏‎ شدن‌‏‎ بستري‌‏‎ نيازمند‏‎ درصد‏‎ تا 15‏‎ ديده‌ 10‏‎ صدمه‌‏‎ افراد‏‎ بين‌‏‎ از‏‎.‎دارند‏‎
از‏‎ درصد‏‎ علاوه‌ ، 2‏‎ به‌‏‎.‎است‌‏‎ شكستگي‌‏‎ و‏‎ سر‏‎ خفيف‌‏‎ صدمه‌‏‎ ;افراد‏‎ اين‌‏‎ بين‌‏‎ در‏‎ تشخيص‌ها‏‎ شايع‌ترين‌‏‎
مي‌شوند‏‎ مبتلا‏‎ ضربه‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ دائمي‌‏‎ ناتواني‌‏‎ به‌‏‎ فقرات‌ ، ‏‎ ستون‌‏‎ و‏‎ سر‏‎ صدمات‌‏‎ به‌‏‎ مبتلا‏‎ سواركاران‌‏‎
.است‌‏‎ مركزي‌‏‎ اعصاب‏‎ سيستم‌‏‎ به‌‏‎ صدمه‌‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ كه‌‏‎
سني‌‏‎ رده‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ سواركاران‌‏‎ بيشتر‏‎ زيرا‏‎ ;مي‌دهند‏‎ رخ‌‏‎ ساله‌‏‎ تا 24‏‎ افراد 5‏‎ در‏‎ صدمات‌‏‎ بيشتر‏‎
در‏‎ اسبسواري‌‏‎ صدمات‌‏‎ شدت‌‏‎.‎مي‌دهند‏‎ رخ‌‏‎ تمريني‌‏‎ يا‏‎ تفريحي‌‏‎ جلسات‌‏‎ در‏‎ وقايع‌‏‎ بيشتر‏‎.‎دارند‏‎ قرار‏‎
يك‌‏‎ از‏‎ كمتر‏‎ سواركاري‌‏‎ صدمات‌‏‎ و‏‎ مير‏‎ و‏‎ مرگ‌‏‎ البته‌‏‎ ;است‌‏‎ اتومبيل‌راني‌‏‎ و‏‎ موتورسيكلت‌‏‎ صدمات‌‏‎ حد‏‎
كلاه‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ جمجمه‌اي‌‏‎ -‎مغزي‌‏‎ صدمات‌‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ مير ، ‏‎ و‏‎ مرگ‌‏‎ موارد‏‎ درصد‏‎ است‌700‏‎ درصد‏‎
چكمه‌‏‎ سواركاري‌ ، ‏‎ مناسب‏‎ لباس‌‏‎ همچنين‌ ، ‏‎.‎است‌‏‎ مهم‌‏‎ بسيار‏‎ سر‏‎ صدمات‌‏‎ شدت‌‏‎ و‏‎ بروز‏‎ كاهش‌‏‎ براي‌‏‎ ايمني‌‏‎
.دارند‏‎ تاثير‏‎ صدمات‌‏‎ شدت‌‏‎ و‏‎ بروز‏‎ كاهش‌‏‎ در‏‎ كافي‌‏‎ آموزش‌‏‎ و‏‎ مناسب‏‎
حاكمي‌‏‎ حميرا‏‎ دكتر‏‎

فدراسيون‌‏‎ بودجه‌‏‎ :‎بدمينتون‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ دبير‏‎
نيست‌‏‎ برنامه‌ها‏‎ جوابگوي‌‏‎


ورزش‌‏‎ شدن‌‏‎ مطرح‌‏‎ و‏‎ توسعه‌‏‎ پيشرفت‌ ، ‏‎:‎گفت‌‏‎ بدمينتون‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ دبير‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
.است‌‏‎ نونهالان‌‏‎ استعدادهاي‌‏‎ پرورش‌‏‎ و‏‎ توجه‌‏‎ گرو‏‎ در‏‎ كشور‏‎ بدمينتون‌‏‎
ورزش‌‏‎ به‌اين‌‏‎ آنان‌‏‎ كردن‌‏‎ آشنا‏‎ و‏‎ نونهالان‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎:‎افزود‏‎ عالمي‌‏‎ حسن‌‏‎ محمد‏‎
.است‌‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎ بدمينتون‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ اولويت‌‏‎ در‏‎ وجذاب‏‎ مفرح‌‏‎
فدراسيون‌ ، ‏‎ مديريت‌اين‌‏‎ شوراي‌‏‎ قبل‌‏‎ هفته‌‏‎ منظوردرنشست‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎:اظهارداشت‌‏‎ وي‌‏‎
.شد‏‎ تصويب‏‎ آينده‌‏‎ سال‌‏‎ آغاز‏‎ از‏‎ بدمينتون‌‏‎ مدارس‌‏‎ فعاليت‌‏‎ و‏‎ تاسيس‌‏‎
حمايت‌هاي‌سازمان‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ بدمينتون‌‏‎ مدارس‌‏‎ بافعاليت‌‏‎:‎كرد‏‎ اظهاراميدواري‌‏‎ وي‌‏‎
نام‌اين‌‏‎ صاحب‏‎ كشورهاي‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ بدمينتون‌‏‎ فاصله‌‏‎ آينده‌‏‎ درسالهاي‌‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎
استان‌‏‎ در28‏‎ بدمينتون‌‏‎ هيات‌هاي‌‏‎ هم‌اكنون‌‏‎:‎عالمي‌گفت‌‏‎.‎شود‏‎ كمتر‏‎ جهان‌‏‎ در‏‎ رشته‌‏‎
توپ‌‏‎ تامين‌‏‎ وي‌‏‎.‎دارند‏‎ فعاليت‌‏‎ استعداديابي‌‏‎ و‏‎ مسابقات‌‏‎ برگزاري‌‏‎ آموزش‌ ، ‏‎ امر‏‎ در‏‎ كشور‏‎
از‏‎ توپ‌‏‎ اين‌‏‎ هم‌اكنون‌‏‎:افزود‏‎ و‏‎ كرد‏‎ عنوان‌‏‎ رشته‌‏‎ اين‌‏‎ مشكلات‌‏‎ مهمترين‌‏‎ از‏‎ پري‌را‏‎
.قرارمي‌گيرد‏‎ ورزشكاران‌‏‎ دراختيار‏‎ و‏‎ تهيه‌‏‎ چين‌‏‎

سال‌81 ، ‏‎ ورزشي‌‏‎ تقويم‌‏‎ براساس‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ اين‌‏‎:گفت‌‏‎ بدمينتون‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ دبير‏‎
و‏‎ مربيگري‌‏‎ داوري‌ ، ‏‎ آموزش‌‏‎ كلاسهاي‌‏‎ برپايي‌‏‎ درباره‌‏‎ شده‌‏‎ لحاظ‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ همه‌‏‎
.است‌‏‎ داده‌‏‎ انجام‌‏‎ را‏‎ مختلف‌‏‎ مسابقات‌‏‎ برگزاري‌‏‎
مهم‌ترين‌‏‎ را‏‎ فجر‏‎ دهه‌‏‎ بين‌المللي‌بدمينتون‌گراميداشت‌‏‎ مسابقات‌‏‎ برگزاري‌‏‎ عالمي‌‏‎
چهاردهم‌‏‎ تا‏‎ هشتم‌‏‎ از‏‎ اين‌مسابقات‌‏‎:افزود‏‎ و‏‎ كرد‏‎ عنوان‌‏‎ اين‌فدراسيون‌‏‎ برنامه‌‏‎
مالزي‌‏‎ سوريه‌ ، ‏‎ بنگلادش‌ ، ‏‎ پاكستان‌ ، ‏‎ ژاپن‌ ، ‏‎ باحضوركشورهاي‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ امسال‌‏‎ ماه‌‏‎ بهمن‌‏‎
اختصاصي‌‏‎ سالن‌‏‎ كشور‏‎ استان‌‏‎ ده‌‏‎ در‏‎ اكنون‌‏‎ هم‌‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎.شد‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎ چين‌‏‎ و‏‎
در‏‎ فدراسيون‌‏‎ اين‌‏‎ اختصاصي‌‏‎ سالن‌‏‎ جاري‌‏‎ سال‌‏‎ پايان‌‏‎ وتا‏‎ است‌‏‎ احداث‌شده‌‏‎ بدمينتون‌‏‎
وبالابودن‌‏‎ هزينه‌ها‏‎ افزايش‌‏‎ به‌‏‎ باتوجه‌‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎.‎رسيد‏‎ خواهد‏‎ به‌بهره‌برداري‌‏‎ تهران‌‏‎
و‏‎ برنامه‌ها‏‎ انجام‌‏‎ جوابگوي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ اختصاصي‌‏‎ اعتبار‏‎ ورزشي‌ ، ‏‎ اقلام‌‏‎ قيمت‌‏‎
.بدمينتون‌نمي‌باشد‏‎ ورزشي‌‏‎ تقويم‌‏‎ مطلوب‏‎ برگزاري‌‏‎
از‏‎ بيش‌‏‎ فجر‏‎ بين‌المللي‌دهه‌‏‎ بدمينتون‌‏‎ مسابقات‌‏‎ برگزاري‌‏‎ در‏‎ تنها‏‎:‎گفت‌‏‎ عالمي‌‏‎
.مي‌شود‏‎ هزينه‌‏‎ ريال‌‏‎ ‎‏‏400ميليون‌‏‎
در‏‎ بدمينتون‌‏‎ هيات‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ وبودجه‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ جاري‌اين‌‏‎ اعتبارات‌‏‎ ميزان‌‏‎ وي‌‏‎
و‏‎ كرد‏‎ عنوان‌‏‎ ريال‌‏‎ و250ميليون‌‏‎ ميليارد‏‎ يك‌‏‎ جاري‌‏‎ درسال‌‏‎ را‏‎ كشور‏‎ مختلف‌‏‎ استانهاي‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ جذب‏‎ مبلغ‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ ريال‌‏‎ ميليون‌‏‎ تاكنون‌750‏‎:‎ افزود‏‎

تهران‌‏‎ در‏‎ بيليارد‏‎ از‏‎ استقبال‌‏‎


مي‌شود‏‎ صادر‏‎ ماه‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ كمتر‏‎ در‏‎ بيليارد‏‎ باشگاه‌‏‎ مجوز‏‎

استقبال‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎:گفت‌‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎ تربيت‌بدني‌‏‎ كل‌‏‎ اداره‌‏‎ اماكن‌‏‎ اداره‌‏‎ رئيس‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
بيليارد‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ تاسيس‌‏‎ مجوز‏‎ جوانان‌ ، ‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎ در‏‎ بيليارد‏‎ ورزش‌‏‎ از‏‎ فراوان‌‏‎
.مي‌شود‏‎ صادر‏‎ اداره‌‏‎ اين‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ ماه‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ كمتر‏‎ مدت‌‏‎ در‏‎
اداره‌‏‎:‎داشت‌‏‎ اظهار‏‎ گروهي‌‏‎ رسانه‌هاي‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ با‏‎ گو‏‎ و‏‎ گفت‌‏‎ در‏‎ "ميرزاآقابيگ‌‏‎ حسن‌‏‎"
و‏‎ بيليارد‏‎ ورزش‌‏‎ موجود‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ براي‌‏‎ دارد‏‎ نظر‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎ تربيت‌بدني‌‏‎ اماكن‌‏‎
را‏‎ باشگاه‌هايي‌‏‎ چنين‌‏‎ تاسيس‌‏‎ مجوزهاي‌‏‎ شد ، ‏‎ خواهد‏‎ ايجاد‏‎ آينده‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ باشگاه‌هايي‌‏‎
.كند‏‎ صادر‏‎
و‏‎ است‌‏‎ مطلوب‏‎ بسيار‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ بيليارد‏‎ ورزش‌‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎ و‏‎ استقبال‌‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
همكاري‌‏‎ اداره‌‏‎ اين‌‏‎ باشند ، ‏‎ داشته‌‏‎ فعاليت‌‏‎ مي‌خواهند‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ سرمايه‌گذاران‌‏‎ چنانچه‌‏‎
.داشت‌‏‎ خواهد‏‎ را‏‎ لازم‌‏‎
و‏‎ مي‌شود‏‎ صادر‏‎ باشگاه‌ها‏‎ مالكان‌‏‎ براي‌‏‎ فقط‏‎ مجوزها‏‎ اينگونه‌‏‎:‎كرد‏‎ خاطرنشان‌‏‎ ميرزاآقابيك‌‏‎
.شد‏‎ نخواهد‏‎ صادر‏‎ اشخاص‌‏‎ ديگر‏‎ براي‌‏‎ مجوز‏‎
تهران‌‏‎ استان‌‏‎ در‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎:‎گفت‌‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎ تربيت‌بدني‌‏‎ كل‌‏‎ اداره‌‏‎ اماكن‌‏‎ اداره‌‏‎ رئيس‌‏‎
بر‏‎ علاوه‌‏‎ نيز‏‎ چندمنظوره‌‏‎ باشگاه‌‏‎ و 104‏‎ دارند‏‎ فعاليت‌‏‎ بيليارد‏‎ رسمي‌‏‎ باشگاه‌‏‎ هزار‏‎ دو‏‎ بر‏‎ بالغ‌‏‎
.مي‌كنند‏‎ فعاليت‌‏‎ ديگر‏‎ ورزشي‌‏‎ مختلف‌‏‎ رشته‌هاي‌‏‎ در‏‎ بيليارد‏‎
در‏‎ اصلي‌‏‎ موافقت‌‏‎ هزار‏‎ بر‏‎ بالغ‌‏‎ تا 80‏‎ سالهاي‌ 77‏‎ در‏‎:داشت‌‏‎ اظهار‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ ميرزاآقابيگ‌‏‎
به‌‏‎ موافقتنامه‌‏‎ فقط5‏‎ تعداد‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎ صادر‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎
.است‌‏‎ رسيده‌‏‎ بهره‌برداري‌‏‎

ارگانهايي‌‏‎ همكاري‌‏‎ عدم‌‏‎ را‏‎ موافقتنامه‌ها‏‎ ديگر‏‎ نرسيدن‌‏‎ بهره‌برداري‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ استقبال‌‏‎ عدم‌‏‎ وي‌‏‎
.كرد‏‎ عنوان‌‏‎ تربيت‌بدني‌‏‎ سازمان‌‏‎ با‏‎ دارايي‌‏‎ وزارت‌‏‎ و‏‎ شهرداريها‏‎ مانند‏‎
همه‌‏‎ اگر‏‎ چنانچه‌‏‎:داشت‌‏‎ اظهار‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎ تربيت‌بدني‌‏‎ كل‌‏‎ اداره‌‏‎ اماكن‌‏‎ اداره‌‏‎ رئيس‌‏‎
ورزشي‌‏‎ فضاهاي‌‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ كمبودي‌‏‎ هيچ‌‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎ مي‌رسيد ، ‏‎ به‌نتيجه‌‏‎ اصولي‌‏‎ موافقت‌هاي‌‏‎
.نداشت‌‏‎
باشگاه‌هاي‌‏‎:‎گفت‌‏‎ آينده‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎ تربيت‌بدني‌‏‎ كل‌‏‎ اداره‌‏‎ كلي‌‏‎ سياست‌‏‎ درباره‌‏‎ وي‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ تبديل‌‏‎ حقوقي‌‏‎ به‌‏‎ شخصي‌‏‎ از‏‎ جديدالتاسيس‌‏‎
باعث‌‏‎ روش‌‏‎ اين‌‏‎ ساخت‌‏‎ خاطرنشان‌‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ باشگاه‌ها‏‎ رشد‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ سياست‌‏‎ اين‌‏‎ ميرزاآقابيگ‌‏‎
.كنند‏‎ متمركز‏‎ جا‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ سرمايه‌هاي‌‏‎ شركت‌ ، ‏‎ يا‏‎ موسسه‌‏‎ عنوان‌‏‎ تحت‌‏‎ افراد‏‎ تا‏‎ شد‏‎ خواهد‏‎
مجوز‏‎ جاري‌ ، 31‏‎ سال‌‏‎ نخست‌‏‎ ماهه‌‏‎ شش‌‏‎ در‏‎ اداره‌‏‎ اين‌‏‎:افزود‏‎ ميرزاآقابيگ‌‏‎
رسمي‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ براي‌‏‎ مجوز‏‎ مورد‏‎ فوتبال‌ ، 53‏‎ مدرسه‌هاي‌‏‎ ايجاد‏‎ براي‌‏‎
مجوز‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ بسكتبال‌‏‎ مدرسه‌‏‎ مجوز‏‎ اسكي‌ ، 15‏‎ مجوز‏‎ روباز ، 9‏‎ استخر‏‎ مجوز‏‎ مورد‏‎ فوتبال‌ ، 125‏‎
.كرد‏‎ صادر‏‎ تكواندو‏‎ مدرسه‌‏‎
پول‌هاي‌‏‎ دريافت‌‏‎ شايعه‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎ تربيت‌بدني‌‏‎ كل‌‏‎ اداره‌‏‎ اماكن‌‏‎ اداره‌‏‎ رئيس‌‏‎
هر‏‎ صدور‏‎ براي‌‏‎ اداره‌‏‎ اين‌‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ خواند‏‎ بي‌اساس‌‏‎ را‏‎ مجوز‏‎ صدور‏‎ براي‌‏‎ باشگاه‌ها‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ كلان‌‏‎
سوي‌‏‎ از‏‎ هم‌‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ دريافت‌‏‎ (تومان‌‏‎ هزار‏‎ چهل‌‏‎)‎ ريال‌‏‎ چهارصدهزار‏‎ مبلغ‌‏‎ فقط‏‎ مجوز‏‎
خلاف‌‏‎ مبلغ‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ غير‏‎ ديگري‌‏‎ پرداخت‌‏‎ هرگونه‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ واريز‏‎ خزانه‌‏‎ حساب‏‎ به‌‏‎ باشگاه‌ها‏‎
.است‌‏‎ مقررات‌‏‎
شكايتنامه‌اي‌‏‎:‎داشت‌‏‎ اظهار‏‎ مطبوعات‌‏‎ در‏‎ فوتبال‌‏‎ مدارس‌‏‎ آگهي‌‏‎ درج‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ ميرزاآقابيگ‌‏‎
اينگونه‌‏‎ انتشار‏‎ از‏‎ تا‏‎ شده‌‏‎ ارسال‌‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ وزارت‌‏‎ داخلي‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ معاونت‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ تنظيم‌‏‎
.شود‏‎ جلوگيري‌‏‎ فريبكارانه‌‏‎ آگهي‌هاي‌‏‎
تربيت‌بدني‌‏‎ كل‌‏‎ اداره‌‏‎ به‌‏‎ شكايات‌‏‎ بالاترين‌‏‎ فوتبال‌‏‎ مدارس‌‏‎ درخصوص‌‏‎ جاري‌‏‎ سال‌‏‎ در‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎
آموزش‌‏‎ براي‌‏‎ مردم‌‏‎ از‏‎ زيادي‌‏‎ پول‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎ عنوان‌‏‎ شكايات‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ رسيده‌‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎
.است‌‏‎ بوده‌‏‎ كلاهبرداري‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ گرديده‌‏‎ مشخص‌‏‎ بعد‏‎ و‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ گرفته‌‏‎
خواست‌‏‎ سرشناس‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ ديگر‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ سابق‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ آقابيگ‌از‏‎ ميرزا‏‎
در‏‎ و‏‎ كنند‏‎ سوءاستفاده‌‏‎ فوتبال‌‏‎ مدارس‌‏‎ ايجاد‏‎ در‏‎ نام‌آنها‏‎ از‏‎ سودجو‏‎ افراد‏‎ نگذارنداين‌‏‎
.ببرند‏‎ بهره‌‏‎ آنها‏‎ نام‌‏‎ از‏‎ جرايد‏‎
مشكلات‌‏‎ و‏‎ باشگاه‌ها‏‎ وراه‌اندازي‌‏‎ مشاوره‌‏‎ امور‏‎ در‏‎ مجوز‏‎ صدور‏‎ براي‌‏‎ اداره‌‏‎ اين‌‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎
.است‌‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎ شهروندان‌‏‎ خدمت‌‏‎ در‏‎ رايگان‌‏‎ به‌صورت‌‏‎ باشگاه‌داران‌‏‎

خانه‌‏‎ ايران‌‏‎ :‎ايران‌‏‎ فوتسال‌‏‎ كميته‌‏‎ رييس‌‏‎
است‌‏‎ آسيا‏‎ فوتسال‌‏‎


تادر‏‎ مي‌كند‏‎ آماده‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ آسيا‏‎ در‏‎ متوالي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ چهار‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ فوتسال‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ رشته‌هايي‌‏‎ معدود‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ فوتسال‌‏‎.‎رود‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎ ژاپن‌‏‎ جهاني‌‏‎ انتخابي‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎
بگذاريم‌‏‎ كنار‏‎ را‏‎ رزمي‌‏‎ معدود‏‎ رشته‌‏‎ چند‏‎ و‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎ كشتي‌ ، ‏‎.‎شويم‌‏‎ مطرح‌‏‎ جهان‌‏‎ در‏‎ مي‌توانيم‌‏‎
را‏‎ فوتسال‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ جمع‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ كنيم‌‏‎ اندام‌‏‎ عرض‌‏‎ نمي‌توانيم‌‏‎ جهان‌‏‎ در‏‎ رشته‌اي‌‏‎ هيچ‌‏‎ در‏‎
شناخت‌‏‎ براي‌‏‎.‎شد‏‎ خواهد‏‎ محسوب‏‎ نيز‏‎ المپيك‌‏‎ رسمي‌‏‎ جزورشته‌هاي‌‏‎ زودي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ فوتسالي‌‏‎.‎كرد‏‎ اضافه‌‏‎
تيم‌‏‎ مدير‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ فوتسال‌‏‎ كميته‌‏‎ مسئول‌‏‎ درودگر‏‎ محمدصادق‌‏‎ سراغ‌‏‎ به‌‏‎ فوتسال‌‏‎ كنوني‌‏‎ وضعيت‌‏‎ بهتر‏‎
:مي‌خوانيد‏‎ كه‌‏‎ داديم‌‏‎ انجام‌‏‎ وي‌‏‎ با‏‎ گفتگويي‌‏‎ و‏‎ رفتيم‌‏‎ فوتسال‌‏‎ ملي‌‏‎
دارد؟‏‎ قرار‏‎ مكاني‌‏‎ چه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كجاست‌‏‎ كشور‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ در‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ داخل‌‏‎ در‏‎ چه‌‏‎ ما‏‎ فوتسال‌‏‎ سطح‌‏‎ *
از‏‎ آسيايي‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ اما‏‎ هستيم‌‏‎ عقب‏‎ دنيا‏‎ فوتسال‌‏‎ برتر‏‎ كشور‏‎ به‌ 10‏‎ نسبت‌‏‎ ما‏‎ -
كشور‏‎ در‏‎ ساله‌‏‎ هر‏‎ فوتسال‌‏‎.‎داريم‌‏‎ قرار‏‎ بالاتري‌‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ استمرار‏‎ و‏‎ منظم‌‏‎ ليگ‌‏‎ يك‌‏‎ داشتن‌‏‎ نظر‏‎
كشورهايي‌‏‎ خارق‌العاده‌‏‎ سرعت‌‏‎ از‏‎ تا‏‎ نمي‌شود‏‎ دليل‌‏‎ اين‌‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎ اما‏‎ است‌‏‎ پيشرفت‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ ما‏‎
AFC مسئولين‌‏‎ قول‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ حال‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎.بمانيم‌‏‎ غافل‌‏‎ رشته‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ پيشرفت‌‏‎ براي‌‏‎ كره‌‏‎ و‏‎ ژاپن‌‏‎ چون‌‏‎
.باشد‏‎ آسيا‏‎ فوتسال‌‏‎ خانه‌‏‎ مي‌تواند‏‎ همچنان‌‏‎ ايران‌‏‎
مي‌شود؟‏‎ برگزار‏‎ چگونه‌‏‎ ايران‌‏‎ داخلي‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ *

ليگ‌‏‎.‎شود‏‎ مي‌‏‎ برگزار‏‎ تيم‌‏‎ حضور 12‏‎ با‏‎ ماه‌‏‎ دي‌‏‎ از 12‏‎ فوتسال‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ دوره‌‏‎ سومين‌‏‎ -
از‏‎ مي‌توانيم‌‏‎ و‏‎ رسيد‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ مازندران‌‏‎ تيم‌‏‎ برتري‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ كرديم‌‏‎ برگزار‏‎ نيز‏‎ را‏‎ جوانان‌‏‎
برگزار‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ اول‌‏‎ رشته‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ برتر ، ‏‎ ليگ‌‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎ نيز‏‎ آينده‌‏‎ سال‌‏‎ براي‌‏‎ هم‌اكنون‌‏‎
.كرد‏‎ خواهيم‌‏‎
باشند؟‏‎ ليگ‌‏‎ داراي‌‏‎ ما‏‎ كشور‏‎ مانند‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ كشورهايي‌‏‎ آسيا‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ آيا‏‎ *
اين‌‏‎ ساله‌‏‎ هر‏‎ و‏‎ دارند‏‎ باشگاهي‌‏‎ مسابقات‌‏‎ ما‏‎ مثل‌‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎ و‏‎ ژاپن‌‏‎ -
حتي‌‏‎ و‏‎ بحرين‌‏‎ اندونزي‌ ، ‏‎ مالزي‌ ، ‏‎ چون‌‏‎ ديگر‏‎ كشورهاي‌‏‎ البته‌‏‎.‎مي‌كنند‏‎ برگزار‏‎ را‏‎ رقابت‌ها‏‎
.هستند‏‎ ليگ‌‏‎ شكل‌گيري‌‏‎ درحال‌‏‎ هم‌‏‎ ازبكستان‌‏‎
چه‌‏‎ شود‏‎ رشته‌انجام‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ كارهايي‌‏‎ شما‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ *
هستند؟‏‎ چيزهايي‌‏‎
.باشد‏‎ باشگاهها‏‎ سوي‌‏‎ به‌‏‎ نگاهمان‌‏‎ بايد‏‎ كشور‏‎ ورزش‌‏‎ كلان‌‏‎ مديريت‌‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ نخست‌‏‎ درجه‌‏‎ در‏‎ ما‏‎ -‎
دولت‌‏‎.‎شد‏‎ خواهد‏‎ حل‌‏‎ هم‌‏‎ فوتسال‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ ما‏‎ همه‌‏‎ مشكل‌‏‎ باشند‏‎ داشته‌‏‎ وجود‏‎ باشگاهها‏‎ اگر‏‎
جرات‌‏‎ به‌‏‎.ورزش‌‏‎ جز‏‎ به‌‏‎ مي‌كند‏‎ حمايت‌‏‎ مختلف‌‏‎ صورتهاي‌‏‎ به‌‏‎ نهادها‏‎ و‏‎ ارگانها‏‎ تمام‌‏‎ از‏‎ امروزه‌‏‎
يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ تنها‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ و‏‎ است‌‏‎ بوده‌‏‎ صفر‏‎ ورزش‌‏‎ به‌‏‎ تاكنون‌‏‎ دولت‌‏‎ نگاه‌‏‎ كه‌‏‎ بگويم‌‏‎ مي‌توانم‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ استفاده‌‏‎ موقتي‌‏‎ ابزار‏‎
چيست‌؟‏‎ فوتسال‌‏‎ در‏‎ شما‏‎ اصلي‌‏‎ دغدغه‌‏‎ *
برزيل‌‏‎ پيشين‌‏‎ سرمربي‌‏‎ ناكائو‏‎ و‏‎ اسپانيا‏‎ تيم‌‏‎ سرمربي‌‏‎ لوزانو‏‎ خاوير‏‎ پرتغال‌‏‎ فوتسال‌‏‎ مدرس‌‏‎ -‎
زماني‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ را‏‎ دنيا‏‎ تيم‌‏‎ جمع‌ 3‏‎ در‏‎ حضور‏‎ پتانسيل‌‏‎ ايران‌‏‎ فوتسال‌‏‎ كه‌‏‎ كردند‏‎ اذعان‌‏‎ بارها‏‎
پرتغال‌ ، ‏‎ بلژيك‌ ، ‏‎ هلند ، ‏‎ اوكراين‌ ، ‏‎ اسپانيا ، ‏‎ كشورهاي‌‏‎ مثل‌‏‎ هم‌‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ يابد‏‎ تحقق‌‏‎ مي‌تواند‏‎
با‏‎ تلويزيوني‌‏‎ شبكه‌هاي‌‏‎ اگر‏‎.‎باشيم‌‏‎ فوتسال‌‏‎ در‏‎ مستقل‌‏‎ تشكيلات‌‏‎ يك‌‏‎ داراي‌‏‎.‎.‎.‎و‏‎ پاراگوئه‌‏‎
كردن‌‏‎ پيدا‏‎ با‏‎ ما‏‎ و‏‎ كنند‏‎ موافقت‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ و‏‎ باشگاهها‏‎ به‌‏‎ مسابقات‌‏‎ پخش‌‏‎ حق‌‏‎ هزينه‌هاي‌‏‎ پرداخت‌‏‎
خواهم‌‏‎ ضمانت‌‏‎.‎برداريم‌‏‎ راه‌‏‎ سر‏‎ از‏‎ را‏‎ مالي‌‏‎ مشكلات‌‏‎ بتوانيم‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ براي‌‏‎ مالي‌‏‎ اسپانسرهاي‌‏‎
.بود‏‎ خواهيم‌‏‎ دنيا‏‎ برتر‏‎ تيم‌‏‎ جزو 3‏‎ جهان‌‏‎ فوتسال‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎
داريد؟‏‎ را‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ جهاني‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ ميزباني‌‏‎ براي‌‏‎ خاصي‌‏‎ برنامه‌‏‎ آيا‏‎ *
اميدواريم‌‏‎ و‏‎ مي‌باشيم‌‏‎ جهاني‌ 2004‏‎ جام‌‏‎ مسابقات‌‏‎ خواستار‏‎ كه‌‏‎ هستيم‌‏‎ كساني‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ ما‏‎ -
.گيرد‏‎ تعلق‌‏‎ تهران‌‏‎ به‌‏‎ ميزباني‌‏‎
مي‌بينيد؟‏‎ چطور‏‎ شما‏‎ را‏‎ فدراسيون‌‏‎ آتي‌‏‎ انتخابات‌‏‎ وضعيت‌‏‎ *
متون‌‏‎ در‏‎ ما‏‎ ديالوگ‌‏‎ نوع‌‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎ نداريم‌ ، ‏‎ خوبي‌‏‎ تجربه‌‏‎ جمعي‌‏‎ كارهاي‌‏‎ در‏‎ معمولا‏‎ ما‏‎ -‎
.نيست‌‏‎ بدي‌‏‎ قانون‌‏‎ و‏‎ قاعده‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رييس‌‏‎ تعيين‌‏‎ براي‌‏‎ انتخابات‌‏‎ نوع‌‏‎.‎است‌‏‎ ضعيف‌‏‎ دموكراسي‌‏‎ براي‌‏‎
بندهاي‌‏‎ كه‌‏‎ باشيم‌‏‎ مدون‌‏‎ و‏‎ قوي‌‏‎ آيين‌نامه‌‏‎ يك‌‏‎ داراي‌‏‎ بايد‏‎ آزاد‏‎ انتخاب‏‎ يك‌‏‎ برگزاري‌‏‎ براي‌‏‎ ما‏‎
.شود‏‎ اصلاح‌‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ نواقصي‌‏‎ داراي‌‏‎ كنوني‌‏‎ آيين‌نامه‌‏‎.‎باشد‏‎ اجرا‏‎ قابل‌‏‎ آن‌‏‎
مثلا‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎.‎نيست‌‏‎ قانوني‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ آنها‏‎ خود‏‎ حضور‏‎.هستند‏‎ مجمع‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎
توسط‏‎ مجمع‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ براي‌‏‎ آنها‏‎ از‏‎ شدن‌‏‎ دعوت‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ داوران‌‏‎ يا‏‎ بازيكنان‌‏‎
در‏‎ نيز‏‎ باشگاهها‏‎ از‏‎ نماينده‌‏‎ تنها 2‏‎ وجود‏‎بيايند‏‎ مجمع‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ شوند‏‎ اتحاديه‌هايشان‌انتخاب‏‎
.بود‏‎ خواهد‏‎ مجمع‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ براي‌‏‎ آنها‏‎ معمولي‌‏‎ حق‌‏‎ از‏‎ كمتر‏‎ انتخابات‌‏‎ اين‌‏‎
داريد؟‏‎ را‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎ شدن‌‏‎ نامزد‏‎ براي‌‏‎ تمايلي‌‏‎ شما‏‎ خود‏‎ آيا‏‎ *
چرا‏‎.‎ندارم‌‏‎ را‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ يك‌‏‎ كردن‌‏‎ اداره‌‏‎ توانايي‌‏‎ شخصه‌‏‎ به‌‏‎ من‌‏‎ مي‌گويم‌‏‎ جرات‌‏‎ به‌‏‎ -
نوع‌‏‎ است‌‏‎ توانسته‌‏‎ موفق‌‏‎ مدير‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ فراهاني‌‏‎ صفايي‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌افتد‏‎ زماني‌‏‎ اتفاق‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎
اتفاق‌‏‎ اين‌‏‎ فراهاني‌‏‎ صفايي‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ زمان‌‏‎ اگردر‏‎كند‏‎ عوض‌‏‎ پست‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ را‏‎ افراد‏‎ ديدگاه‌‏‎
را‏‎ آن‌‏‎ توانايي‌‏‎ من‌‏‎ موجود‏‎ شرايط‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ امروزه‌‏‎ اما‏‎مي‌شدم‌‏‎ كانديد‏‎ من‌‏‎ شايد‏‎ مي‌افتاد‏‎
درآمد‏‎ تومان‌‏‎ ميليارد‏‎ سالانه‌ 3‏‎ كه‌‏‎ كنم‌‏‎ اداره‌‏‎ را‏‎ فدراسيوني‌‏‎ بخواهم‌‏‎ كه‌‏‎ نمي‌بينم‌‏‎ خود‏‎ در‏‎
.است‌‏‎ داشته‌‏‎ سرانه‌‏‎
اصول‌‏‎ سري‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ آمد‏‎ او‏‎.است‌‏‎ كرده‌‏‎ دشوار‏‎ بعدي‌ها‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ كار‏‎ رفتنش‌‏‎ و‏‎ آمدن‌‏‎ با‏‎ صفايي‌‏‎
.نيست‌‏‎ تغيير‏‎ قابل‌‏‎ ديگر‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ پي‌ريزي‌‏‎ را‏‎
بود؟‏‎ خواهد‏‎ كاربردي‌تر‏‎ سمت‌‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ بيشتر‏‎ كسي‌‏‎ چه‌‏‎ خاص‌‏‎ مقطع‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ مي‌كنيد‏‎ فكر‏‎ *
موفق‌‏‎ و‏‎ آمد‏‎ سياسي‌‏‎.‎مي‌خواهد‏‎ فوتبالي‌‏‎ فقط‏‎ شخص‌‏‎ نه‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ كاملا‏‎ شخص‌‏‎ نه‌‏‎ ما‏‎ فوتبال‌‏‎ -
.y و‏‎ x امثال‌‏‎ مثل‌‏‎ بود‏‎ ناموفق‌‏‎ و‏‎ آمد‏‎ فوتبالي‌‏‎ و‏‎ فراهاني‌‏‎ صفايي‌‏‎ مثل‌‏‎ و‏‎ بود‏‎
كه‌‏‎ كسي‌‏‎ تنها‏‎ اما‏‎ كرد‏‎ پاش‌‏‎ و‏‎ ريخت‌‏‎ مي‌شود‏‎ جوره‌‏‎ همه‌‏‎ رشته‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎مي‌خواهد‏‎ عاشق‌‏‎ فوتبال‌‏‎
.نمايد‏‎ استفاده‌‏‎ آن‌‏‎ بسط‏‎ براي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ اين‌‏‎ امكانات‌‏‎ از‏‎ مي‌تواند‏‎ باشد‏‎ فوتبال‌‏‎ دلسوز‏‎ و‏‎ عاشق‌‏‎
از‏‎ و‏‎ بود‏‎ فوتبال‌‏‎ عاشق‌‏‎ واقعا‏‎ او‏‎.‎فراهاني‌‏‎ صفايي‌‏‎ مثل‌‏‎ مي‌خواهيم‌‏‎ را‏‎ كسي‌‏‎ ما‏‎ پست‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
مربيگري‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ بازيكني‌‏‎ سابقه‌‏‎ اصلا‏‎ اينكه‌‏‎ با‏‎ بود‏‎ برخوردار‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ بالايي‌‏‎ اطلاعات‌‏‎
.داشت‌‏‎ استرس‌‏‎ بيشتر‏‎ من‌‏‎ خود‏‎ از‏‎ نيمكت‌‏‎ روي‌‏‎ بر‏‎ مسابقات‌‏‎ ديدن‌‏‎ در‏‎ حتي‌‏‎ او‏‎.نداشت‌‏‎ را‏‎ فوتبال‌‏‎ در‏‎
.بود‏‎ برخوردار‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ صفايي‌‏‎ كه‌‏‎ چيزي‌‏‎ عشق‌‏‎ و‏‎ علاقه‌‏‎ يعني‌‏‎ اين‌‏‎

ديگر‏‎ زاويه‌اي‌‏‎ از‏‎


مي‌سوزد‏‎ فوتبال‌‏‎ براي‌‏‎ دلم‌‏‎
كسي‌‏‎ انگار‏‎.‎نيست‌‏‎ تماشاگران‌‏‎ فكر‏‎ به‌‏‎ كسي‌‏‎ نيست‌ ، ‏‎ هنرمندانه‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فكر‏‎ به‌‏‎ كسي‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ فكر‏‎
.ندارد‏‎ باور‏‎ را‏‎ دنيا‏‎ اول‌‏‎ ورزش‌‏‎ تدريجي‌‏‎ مرگ‌‏‎
په‌له‌ ، ‏‎ غناي‌‏‎ گارينشا ، ‏‎ دريبلينگ‌‏‎ مارادونا ، ‏‎ تكنيك‌‏‎:فوتبال‌‏‎ زيباي‌‏‎ خاطرات‌‏‎ از‏‎ ذهنمان‌‏‎
.مي‌شود‏‎ تهي‌‏‎ آرام‌‏‎ آرام‌‏‎.‎.‎.‎و‏‎ باستن‌‏‎ فون‌‏‎ گلهاي‌‏‎ و‏‎ زيكو‏‎ پاس‌هاي‌‏‎ پلاتيني‌ ، ‏‎ كاشته‌هاي‌‏‎
را‏‎ زيبا‏‎ و‏‎ ساده‌‏‎ فوتبال‌‏‎ صورت‌‏‎ نمي‌بخشيم‌ ، ‏‎ را‏‎ شما‏‎ هرگز‏‎ بعد‏‎ به‌‏‎ هشتاد‏‎ دهه‌‏‎ اواخر‏‎ مربيان‌‏‎
.كرديد‏‎ كدر‏‎ و‏‎ زشت‌‏‎ پيچ‌‏‎ در‏‎ پيچ‌‏‎ تاكتيك‌هاي‌‏‎ با‏‎
فوتبال‌‏‎ و‏‎ نبرند‏‎ لذت‌‏‎ تماشاگران‌‏‎ مي‌كند‏‎ فرقي‌‏‎ چه‌‏‎ ما‏‎ براي‌‏‎ مي‌گويند‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ بازيكنان‌‏‎
كه‌‏‎ فوتبال‌‏‎ حال‌‏‎ به‌‏‎ بدا‏‎.‎است‌‏‎ كافي‌‏‎ بيشتر‏‎ ماهيانه‌‏‎ حقوق‌‏‎ و‏‎ قرارداد‏‎ ما‏‎ براي‌‏‎ نباشد‏‎ زيبا‏‎
شماره‌ 10‏‎ بخير‏‎ يادت‌‏‎ كه‌‏‎ كجايي‌‏‎ فانتزي‌‏‎.‎ مي‌شود‏‎ فوتبال‌‏‎ سال‌‏‎ مرد‏‎ رونالدو‏‎ مثل‌‏‎ متوسطي‌‏‎ بازيكن‌‏‎
كجايي‌؟‏‎
درمان‌‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎ ورزش‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ فكر‏‎.‎ شده‌ايم‌‏‎ نااميد‏‎ و‏‎ مايوس‌‏‎ بسيار‏‎ فوتبال‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎
.ببريد‏‎ بيمارستان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ فوتبال‌‏‎ دارد‏‎
بياموزيد‏‎ كاظمي‌‏‎ فرهاد‏‎ از‏‎ كمي‌‏‎ مربيان‌‏‎
مي‌باشد‏‎ سپاهان‌‏‎ خوشفكر‏‎ و‏‎ جوان‌‏‎ مربي‌‏‎ تاكنون‌‏‎ كشورمان‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ مربي‌‏‎ موفق‌ترين‌‏‎ شك‌‏‎ بدون‌‏‎
كاپلو ، ‏‎ انديشه‌هايتان‌‏‎ و‏‎ مخيله‌‏‎ در‏‎ و‏‎ داريد‏‎ هم‌‏‎ بزرگتري‌‏‎ بسيار‏‎ اسامي‌‏‎ كه‌‏‎ بزرگي‌‏‎ مربيان‌‏‎.‎
از‏‎ ذيل‌‏‎ دلايل‌‏‎ به‌‏‎ نيست‌‏‎ راهي‌‏‎ اصفهان‌‏‎ تا‏‎ نرويد‏‎ دور‏‎ راه‌‏‎.‎نمي‌آيند‏‎ حساب‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ هيدينگ‌‏‎ و‏‎ ليپي‌‏‎
:كنيد‏‎ الگوبرداري‌‏‎ كاظمي‌‏‎
مساوي‌‏‎ ديگر‏‎ بازيها‏‎ بودن‌‏‎ امتيازي‌‏‎ سه‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎:پسند‏‎ تماشاگر‏‎ و‏‎ هجومي‌‏‎ بازي‌‏‎ ارائه‌‏‎ -‎‏‏1‏‎
.داشت‌‏‎ نخواهند‏‎ جدول‌‏‎ ته‌‏‎ جز‏‎ به‌‏‎ جايي‌‏‎ دفاعي‌‏‎ و‏‎ محتاط‏‎ مربيان‌‏‎ و‏‎ ندارد‏‎ ارزش‌‏‎ تيمها‏‎ براي‌‏‎
سه‌‏‎ دو‏‎ حداقل‌‏‎ كاركرده‌‏‎ كه‌‏‎ تيمي‌‏‎ هر‏‎ در‏‎ كاظمي‌‏‎:‎جوان‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ شجاعت‌‏‎ -‎‏‏2‏‎
.مي‌شود‏‎ ديده‌‏‎ ندرت‌‏‎ به‌‏‎ ديگر‏‎ مربيان‌‏‎ در‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ نموده‌‏‎ معرفي‌‏‎ كشورمان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ به‌‏‎ پديده‌‏‎ بازيكن‌‏‎
ادموندبزيك‌‏‎ از‏‎ گرفتن‌‏‎ بازي‌‏‎ نوع‌‏‎ آن‌‏‎ بارز‏‎ نمونه‌‏‎:بازيكنان‌‏‎ در‏‎ نفس‌‏‎ به‌‏‎ اعتماد‏‎ ايجاد‏‎ -‎‏‏3‏‎
.مي‌باشد‏‎
دستاويز‏‎ را‏‎.‎.‎و‏‎ تماشاگر‏‎ و‏‎ بازيكن‌‏‎ ليگ‌ ، ‏‎ تقويم‌‏‎ داور ، ‏‎ زمان‌ ، ‏‎ و‏‎ زمين‌‏‎:‎نياوردن‌‏‎ بهانه‌‏‎ -‎‏‏4‏‎
.ندادن‌‏‎ قرار‏‎
غرور‏‎ از‏‎ هم‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ بالطبع‌‏‎ و‏‎ نداشته‌‏‎ قهرماني‌‏‎ ادعاي‌‏‎ عنوان‌‏‎ هيچ‌‏‎ به‌‏‎:‎غرور‏‎ نداشتن‌‏‎ -‎‏‏5‏‎
.مي‌كنند‏‎ پرهيز‏‎
را‏‎ سپاهان‌‏‎ بردهاي‌‏‎ حال‌‏‎ به‌‏‎ تا‏‎ مصاحبه‌هايشان‌‏‎ در‏‎ ايشان‌‏‎:‎پيروزيها‏‎ نمايي‌‏‎ بزرگ‌‏‎ عدم‌‏‎ -‎‏‏6‏‎
.نداده‌اند‏‎ جلوه‌‏‎ بزرگ‌‏‎
.علمي‌‏‎ و‏‎ تئوري‌‏‎ كلاسهاي‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ و‏‎ فوتبال‌‏‎ روز‏‎ علم‌‏‎ با‏‎ رفتن‌‏‎ پيش‌‏‎ و‏‎ مطالعه‌‏‎ -‎‏‏7‏‎
سينما‏‎ تماشاگران‌‏‎ حال‌‏‎ به‌‏‎ خوش‌‏‎
فيلم‌‏‎:‎مثل‌‏‎ واژه‌هايي‌‏‎ آن‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ باب‏‎ "خاص‌‏‎" نام‌‏‎ به‌‏‎ واژه‌اي‌‏‎ كشورمان‌‏‎ سينماي‌‏‎ در‏‎
خورده‌‏‎ گوشمان‌‏‎ به‌‏‎ خور‏‎ فرار‏‎ به‌‏‎.‎.‎.‎و‏‎ خاص‌‏‎ تماشاگر‏‎ خاص‌ ، ‏‎ نگاه‌‏‎ خاص‌ ، ‏‎ كارگردان‌‏‎ خاص‌ ، ‏‎ منتقد‏‎ خاص‌ ، ‏‎
صرفا‏‎ و‏‎ نمي‌شويم‌‏‎ واژه‌‏‎ اين‌‏‎ ايرادات‌‏‎ وارد‏‎ خيلي‌‏‎ دليل‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ نداريم‌‏‎ سينما‏‎ به‌‏‎ كاري‌‏‎.‎است‌‏‎
:مي‌دهيم‌‏‎ قرار‏‎ بررسي‌‏‎ مورد‏‎ را‏‎ كلمه‌‏‎ اين‌‏‎ مثبت‌‏‎ ويژگيهاي‌‏‎
و‏‎ نشدند‏‎ اندازه‌گيري‌‏‎ متر‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ تماشاگران‌‏‎ همه‌‏‎ ديگر‏‎ خاص‌‏‎ واژه‌‏‎ آمدن‌‏‎ بوجود‏‎ با‏‎ طبعا‏‎
سليقه‌هاي‌‏‎ توانستند‏‎ تماشاگران‌‏‎ و‏‎ آمد‏‎ پديد‏‎ هم‌‏‎ خاصي‌‏‎ طيف‌‏‎.‎گرفت‌‏‎ شكل‌‏‎ هم‌‏‎ خاصي‌‏‎ سينماهاي‌‏‎
كنند‏‎ نگاه‌‏‎ دارند‏‎ شناخت‌‏‎ آن‌‏‎ عوامل‌‏‎ از‏‎ و‏‎ مي‌پسندند‏‎ كه‌‏‎ فيلم‌هايي‌‏‎ و‏‎ ببرند‏‎ بالاتر‏‎ را‏‎ خودشان‌‏‎
خصوصا‏‎ ورزش‌‏‎ در‏‎ اما‏‎.‎آمد‏‎ بوجود‏‎ بيشتري‌‏‎ احترام‌‏‎ تماشاگران‌‏‎ همه‌‏‎ شعور‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ ضمنا‏‎ و‏‎
شعور‏‎ به‌‏‎ توهين‌‏‎ شاهد‏‎ هم‌‏‎ هنوز‏‎ كه‌‏‎ نحوي‌‏‎ به‌‏‎ ندارد‏‎ كاربردي‌‏‎ هم‌‏‎ هنوز‏‎ واژه‌‏‎ اين‌‏‎ فوتبال‌‏‎
و‏‎ كارگردانان‌‏‎ و‏‎ روزنامه‌نگاران‌‏‎ و‏‎ مسئولان‌‏‎ و‏‎ كننده‌ها‏‎ تهيه‌‏‎ و‏‎ مديران‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ تماشاگران‌‏‎
.هستيم‌‏‎ باشند‏‎ مربيان‌‏‎ همانا‏‎
را‏‎ گوشهايمان‌‏‎.‎.‎.‎و‏‎ ژنرال‌‏‎ و‏‎ قيصر‏‎ خان‌ ، ‏‎ سلطان‌ ، ‏‎:مثل‌‏‎ واژه‌هاي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ هنوز‏‎
.مي‌كشيم‌‏‎ هورا‏‎ هم‌‏‎ ما‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ نوازش‌‏‎
خردسالي‌‏‎ بعضا‏‎ و‏‎ نوجوان‌‏‎ تماشاگران‌‏‎ مربيان‌ ، ‏‎ عملكرد‏‎ و‏‎ بازيها‏‎ سنجش‌‏‎ معيار‏‎ متاسفانه‌‏‎
...و‏‎ سلطان‌ها‏‎ و‏‎ خان‌ها‏‎ ناآگاه‌تر‏‎ افراد‏‎ رهبري‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كافي‌‏‎ علم‌‏‎ بدون‌‏‎ و‏‎ ناآگاهانه‌‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎
.مي‌كنند‏‎ باد‏‎ بيشتر‏‎ را‏‎ آنها‏‎ و‏‎ مي‌كنند‏‎ تشويق‌‏‎ را‏‎
آرزو‏‎.‎ نمي‌روند‏‎ هم‌‏‎ استاديومها‏‎ به‌‏‎ حتي‌‏‎ فهم‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تماشاگران‌‏‎ از‏‎ بيشتري‌‏‎ خيلي‌‏‎ درصد‏‎
بهتر‏‎ هم‌‏‎ دوستان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ما‏‎ تا‏‎ گردد‏‎ تحول‌‏‎ و‏‎ انقلاب‏‎ دچار‏‎ سينما‏‎ همچون‌‏‎ هم‌‏‎ فوتبال‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎
.بشناسيم‌‏‎ كشورمان‌‏‎ ورزش‌‏‎ در‏‎ را‏‎.‎.‎.و‏‎ خان‌ها‏‎ و‏‎ سلطان‌ها‏‎ بتوانيم‌‏‎
هستند؟‏‎ كساني‌‏‎ فوتبال‌چه‌‏‎ جهان‌‏‎ آينده‌‏‎ ستارگان‌‏‎
خواندم‌‏‎ ورزشي‌‏‎ كيهان‌‏‎ مجله‌‏‎ در‏‎ مطالبي‌‏‎ قبل‌‏‎ سال‌‏‎ حدود 1615‏‎ نكنم‌‏‎ اشتباه‌‏‎ اگر‏‎ قبل‌‏‎ سالها‏‎
ورزش‌‏‎ اين‌‏‎ آينده‌‏‎ پرچمداران‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ بازيكن‌‏‎ سه‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ دنيا‏‎ فوتبال‌‏‎ آينده‌‏‎ جوانان‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎
برگ‌‏‎ دنيس‌‏‎ و‏‎ باجو‏‎ روبرتو‏‎ گاسكوئين‌ ، ‏‎ پل‌‏‎:از‏‎ بودند‏‎ عبارت‌‏‎ بازيكن‌‏‎ سه‌‏‎ آن‌‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎ برده‌‏‎ اسم‌‏‎
را‏‎ فوتبال‌‏‎ جهان‌‏‎ مقاطعي‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ نوبه‌‏‎ به‌‏‎ هريك‌‏‎ فوق‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ بودم‌‏‎ شاهد‏‎ كه‌‏‎ همانطور‏‎ و‏‎ كمپ‌‏‎
را‏‎ دنيا‏‎ فوتبال‌‏‎ آينده‌‏‎ كساني‌‏‎ چه‌‏‎ كه‌‏‎ آمده‌‏‎ بوجود‏‎ برايم‌‏‎ سوالي‌‏‎ رابطه‌‏‎ همين‌‏‎ در‏‎.‎ دادند‏‎ تكان‌‏‎
مي‌زنند؟‏‎ رقم‌‏‎
اين‌‏‎ مي‌كنند‏‎ بازي‌‏‎ مشخص‌تر‏‎ و‏‎ برتر‏‎ شكلي‌‏‎ به‌‏‎ فوتبال‌‏‎ كنوني‌‏‎ جهان‌‏‎ در‏‎ جوان‌‏‎ بازيكن‌‏‎ سه‌‏‎
:مي‌آيند‏‎ چك‌‏‎ جمهوري‌‏‎ و‏‎ انگلستان‌‏‎ ‎‏‏،‏‎ ايتاليا‏‎ كشورهاي‌‏‎ از‏‎ بازيكنان‌‏‎
گزينه‌‏‎ نزديك‌ترين‌‏‎ خوبش‌‏‎ چندان‌‏‎ نه‌‏‎ اخلاق‌‏‎ علي‌رغم‌‏‎ آس‌رم‌‏‎ اول‌‏‎ جوان‌‏‎:كاسانو‏‎ آنتونيو‏‎ -‎‎‏‏1‏‎
انقراض‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ شماره‌ 10‏‎ نسل‌‏‎ پلاتيني‌‏‎ قول‌‏‎ به‌‏‎ هرچند‏‎)‎ مي‌باشد‏‎ شماره‌ 10‏‎ بازيكن‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎
دو‏‎ اين‌‏‎ بين‌‏‎ چيزي‌‏‎ يك‌‏‎ كامل‌‏‎ هافبك‌‏‎ يك‌‏‎ نه‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ كامل‌‏‎ مهاجم‌‏‎ يك‌‏‎ نه‌‏‎ كه‌‏‎ تكنيكي‌‏‎ بازيكن‌‏‎ (‎مي‌باشد‏‎
.بود‏‎ خواهد‏‎ بعدي‌‏‎ جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ ايتاليا‏‎ برتر‏‎ بازيكن‌‏‎ فوتبالش‌‏‎ غناي‌‏‎ با‏‎ هستم‌‏‎ مطمئن‌‏‎ و‏‎
پاسهاي‌‏‎ اول‌ ، ‏‎ طراز‏‎ پاسورهاي‌‏‎ فقر‏‎ از‏‎ دنيا‏‎ فوتبال‌‏‎ كه‌‏‎ شرايطي‌‏‎ در‏‎:روسيچكي‌‏‎ توماس‌‏‎ -‎‏‏2‏‎
توپي‌‏‎ به‌‏‎ پا‏‎ جوان‌‏‎ استثناست‌‏‎ يك‌‏‎ روسيچكي‌‏‎ مي‌برد‏‎ رنج‌‏‎ تكنيكي‌‏‎ و‏‎ باهوش‌‏‎ وسطهاي‌‏‎ هافبك‌‏‎ و‏‎ متنوع‌‏‎
و‏‎ مي‌باشد‏‎ چك‌‏‎ جمهوري‌‏‎ اهل‌‏‎ كه‌‏‎ روسيچكي‌‏‎ از‏‎ حيف‌‏‎ فقط‏‎ مي‌كند‏‎ تداعي‌‏‎ ذهنم‌‏‎ در‏‎ را‏‎ ديگري‌‏‎ زيكوي‌‏‎ كه‌‏‎
.باشد‏‎ هم‌‏‎ جهان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ كنوني‌‏‎ ستاره‌‏‎ حتي‌‏‎ مي‌توانست‌‏‎ گرنه‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ ساله‌اي‌‏‎ انگلستان‌170‏‎ اول‌‏‎ جوان‌‏‎ و‏‎ تيز‏‎ و‏‎ تند‏‎ گلزن‌‏‎ فوروارد‏‎:‎روني‌‏‎ وايني‌‏‎ -‎‎‏‏3‏‎
مهاجم‌‏‎ زياد‏‎ احتمال‌‏‎ به‌‏‎ مي‌كند‏‎ بازي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ سالش‌‏‎ و‏‎ سن‌‏‎ از‏‎ فراتر‏‎ و‏‎ بالاتر‏‎ بسيار‏‎ اورتون‌‏‎
.بود‏‎ خواهد‏‎ آينده‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ايده‌آل‌‏‎
.بسپاريد‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ را‏‎ نفر‏‎ سه‌‏‎ اين‌‏‎
خرمي‌‏‎ مهدي‌‏‎


Copyright 1996-2002 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.