ششم‌ ، شماره‌ 1499‏‎ سال‌‏‎ ‎‏‏،‏‎March 7 98 ‎‏‏،‏‎ اسفند 1376‏‎ شنبه‌ 16‏‎
Front Page
Commentary
National
International
Across Iran
Metropolitan
Report
Life
Letters
Business
Sports
Science/Culture
Arts
Environment
20th Century
Last Page
ايرانيا‏‎
ايران‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ ميراث‌‏‎ به‌‏‎ تازه‌‏‎ نگاهي‌‏‎
نو‏‎ طرحي‌‏‎ و‏‎ هم‌آوايان‌‏‎ گروه‌‏‎ عليزاده‌ ، ‏‎ حسين‌‏‎

هست‌‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ كه‌‏‎ مشكلاتي‌‏‎

نو‏‎ طرحي‌‏‎ و‏‎ هم‌آوايان‌‏‎ گروه‌‏‎ عليزاده‌ ، ‏‎ حسين‌‏‎


سفر‏‎ از‏‎ ازبازگشت‌‏‎ پس‌‏‎ ايراني‌‏‎ شده‌‏‎ شناخته‌‏‎ موسيقيدان‌‏‎ عليزاده‌ ، ‏‎ حسين‌‏‎
به‌‏‎ هم‌آوايان‌‏‎ گروه‌‏‎ اتفاق‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ برنامه‌اي‌‏‎ كشور‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ يكساله‌‏‎
خواهد‏‎ اجرا‏‎ ماه‌‏‎ اسفند‏‎ لغايت‌ 19‏‎ تاريخ‌ 17‏‎ از‏‎ وحدت‌‏‎ تالار‏‎ در‏‎ شب‏‎ سه‌‏‎ مدت‌‏‎
.كرد‏‎
:گفت‌‏‎ برنامه‌‏‎ خصوصيات‌اين‌‏‎ درباره‌‏‎ ما‏‎ خبرنگار‏‎ با‏‎ گويي‌‏‎ گفت‌و‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
جمعي‌ ، ‏‎ نيايش‌‏‎ است‌ ، ‏‎ بشر‏‎ نيازهاي‌اساسي‌‏‎ زمره‌‏‎ در‏‎ اجتماعي‌‏‎ زندگي‌‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ اساسي‌‏‎ نياز‏‎ اين‌‏‎ بازتاب‏‎ كار ، ‏‎ و‏‎ سرور ، سوگواري‌‏‎ و‏‎ جشن‌‏‎ مبارزه‌ ، ‏‎
.مي‌يابد‏‎ تبلور‏‎ همدلي‌‏‎ و‏‎ ديگران‌‏‎ به‌‏‎ بردن‌‏‎ پناه‌‏‎ جمعي‌ ، ‏‎ قدرت‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎
اساسي‌‏‎ نياز‏‎ اين‌‏‎ دادن‌به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ ابراز‏‎ گروهي‌‏‎ آوازهاي‌‏‎ اجراي‌‏‎ موسيقي‌ ، ‏‎ در‏‎
مذهبي‌‏‎ و‏‎ اقليمي‌‏‎ تاريخي‌ ، ‏‎ شرايط‏‎ گوناگون‌بنابه‌‏‎ فرهنگ‌هاي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ ;است‌‏‎
.مي‌گيرد‏‎ شكل‌‏‎ صورت‌هاي‌مختلف‌‏‎ به‌‏‎
دوگونه‌‏‎ به‌‏‎ گروهي‌‏‎ آوازهاي‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎:‎افزود‏‎ موضوع‌‏‎ اين‌‏‎ توضيح‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
و‏‎ سنت‌ها‏‎ كهن‌ ، ‏‎ فرهنگ‌‏‎ درون‌‏‎ كه‌از‏‎ گروهي‌‏‎ آوازهاي‌‏‎ -‎دارد1‏‎ رواج‌‏‎
مذهبي‌ ، ‏‎ سرودهاي‌‏‎ مانند‏‎ گرفته‌اند ، ‏‎ سرزمين‌شكل‌‏‎ اين‌‏‎ آيين‌هاي‌‏‎
جشن‌ ، سرود ، ‏‎ كار ، ‏‎ مخصوص‌‏‎ آهنگ‌هاي‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ تعزيه‌‏‎ جمعي‌‏‎ آوازهاي‌‏‎ نوحه‌خواني‌ ، ‏‎
گرفته‌‏‎ تاثير‏‎ غرب‏‎ فرهنگ‌كليسايي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ چهارصدايي‌‏‎ نوع‌‏‎ -و2000‏‎ سوگواري‌‏‎
.است‌‏‎
ريتم‌هاي‌‏‎ و‏‎ ازفواصل‌‏‎ استفاده‌‏‎) خود‏‎ اصيل‌‏‎ شكل‌‏‎ در‏‎ ايراني‌‏‎ جمعي‌‏‎ آوازهاي‌‏‎
متفاوت‌‏‎ آن‌‏‎ غربي‌‏‎ شكل‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ طلبمي‌كند‏‎ را‏‎ ديگر‏‎ تركيب‏‎ نوعي‌‏‎ (مخصوص‌‏‎
و‏‎ عمودي‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ آن‌ها‏‎ تداخل‌‏‎ و‏‎ فواصل‌‏‎ اندازه‌‏‎ ايراني‌‏‎ موسيقي‌‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎
دارد ، ‏‎ وجود‏‎ موسيقي‌‏‎ اين‌‏‎ بطن‌‏‎ در‏‎ واقع‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ قاعده‌اي‌‏‎ نيازمند‏‎ افقي‌‏‎
ملوديهاي‌‏‎ اصلي‌‏‎ جوهر‏‎ از‏‎ قاعده‌‏‎ اين‌‏‎ نيز‏‎ غرب‏‎ موسيقي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ همان‌گونه‌‏‎ به‌‏‎
.است‌‏‎ آمده‌‏‎ به‌وجود‏‎ آن‌‏‎
اما‏‎ مي‌شود‏‎ اجرا‏‎ صورت‌تك‌خواني‌‏‎ به‌‏‎ معمولا‏‎ ايران‌‏‎ سنتي‌‏‎ موسيقي‌‏‎ در‏‎ آواز‏‎
از‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ ديده‌‏‎ تعزيه‌‏‎ در‏‎ تك‌خوان‌ها‏‎ همخواني‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ همخواني‌‏‎ از‏‎ نوعي‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ متداول‌‏‎ بعد‏‎ به‌‏‎ صفويه‌‏‎ دوران‌‏‎
آواز‏‎ زورخانه‌ ، ‏‎ شيوه‌هاي‌تعزيه‌ ، ‏‎ از‏‎ الهام‌‏‎ با‏‎ برنامه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ جمعي‌‏‎ آواز‏‎
را‏‎ برنامه‌‏‎ اين‌‏‎ البته‌‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ تركيب‏‎ بديعي‌‏‎ شكل‌‏‎ به‌‏‎ خانقاهي‌‏‎ و‏‎ سنتي‌‏‎
.بود‏‎ خواهد‏‎ مخاطبان‌‏‎ عهده‌‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ قضاوت‌‏‎ و‏‎ شنيد‏‎ و‏‎ ديد‏‎ بايد‏‎
ميان‌‏‎ تقسيم‌بندي‌‏‎ عدم‌‏‎:‎گفت‌‏‎ خود‏‎ برنامه‌‏‎ ديگر‏‎ اهداف‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ عليزاده‌‏‎
مراسم‌‏‎ در‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ تبلور‏‎ كه‌‏‎ ايراني‌‏‎ همخوانيهاي‌موسيقي‌‏‎ در‏‎ مرد‏‎ و‏‎ زن‌‏‎
برنامه‌‏‎ دراين‌‏‎ من‌‏‎ اهداف‌‏‎ ديگر‏‎ از‏‎ هستيم‌‏‎ شاهد‏‎ اجتماعي‌‏‎ و‏‎ مختلف‌مذهبي‌‏‎
ايراني‌‏‎ موسيقي‌‏‎ همخواني‌‏‎ در‏‎ دهم‌كه‌‏‎ نشان‌‏‎ دارم‌‏‎ قصد‏‎ همچنين‌‏‎.‎است‌‏‎ بوده‌‏‎
آن‌هم‌‏‎ اجراست‌‏‎ قابل‌‏‎ هم‌‏‎ رديفي‌‏‎ تزئينات‌‏‎ و‏‎ آن‌تحريرها‏‎ غربي‌‏‎ نمونه‌‏‎ برخلاف‌‏‎
موسيقي‌‏‎ نوع‌‏‎ اين‌‏‎ خالص‌بودن‌‏‎ و‏‎ معنويت‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ و‏‎ ايراني‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ بر‏‎ مبتني‌‏‎
تداخل‌‏‎ نوعي‌‏‎ به‌‏‎ موسيقي‌‏‎ نوع‌‏‎ اين‌‏‎ صدايي‌‏‎ چند‏‎ تركيب‏‎ من‌‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎.دارم‌‏‎
كل‌‏‎ موتيف‌هاي‌‏‎ و‏‎ تحريرها‏‎ گوشه‌ها ، ‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ با‏‎ اصوات‌‏‎ تركيب‏‎ و‏‎ ملوديها‏‎
موسيقي‌‏‎ تئوري‌‏‎ برمبناي‌‏‎ ايراني‌‏‎ الگوي‌‏‎ يك‌‏‎ ارائه‌‏‎ هدف‌‏‎ خلاصه‌‏‎.‎مي‌باشد‏‎ رديف‌‏‎
موسيقي‌‏‎ تك‌خواني‌‏‎ همان‌‏‎ كار‏‎ مبناي‌‏‎ البته‌‏‎ است‌ ، ‏‎ همخواني‌‏‎ براي‌‏‎ ايراني‌‏‎
خواهد‏‎ ايراني‌‏‎ آواز‏‎ ظرايف‌‏‎ و‏‎ پيچيدگي‌ها‏‎ تمام‌‏‎ اجراي‌‏‎ و‏‎ رعايت‌‏‎ با‏‎ ايراني‌‏‎
.بود‏‎
اين‌‏‎ در‏‎:گفت‌‏‎ برنامه‌‏‎ اين‌‏‎ قطعات‌‏‎ و‏‎ اجراها‏‎ جزئيات‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ همچنين‌‏‎ وي‌‏‎
است‌‏‎ مقامي‌‏‎ كه‌‏‎ بيداد‏‎ و‏‎ داد‏‎ ابتدامقام‌‏‎ داشت‌‏‎ خواهد‏‎ بخش‌‏‎ دو‏‎ كه‌‏‎ برنامه‌‏‎
دستگاه‌‏‎ گوشه‌بيداداز‏‎ و‏‎ ماهور‏‎ دستگاه‌‏‎ در‏‎ گوشه‌داد‏‎ دو‏‎ كه‌از‏‎ ابداعي‌‏‎
تصنيف‌‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ تك‌خواني‌‏‎ و‏‎ هم‌آوايي‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ گرفته‌‏‎ همايون‌‏‎
.مي‌شود‏‎ اجرا‏‎ دمام‌‏‎ و‏‎ تنبك‌‏‎ تار ، ‏‎ باسازهاي‌‏‎ فلك‌‏‎
صورت‌‏‎ به‌‏‎ دمام‌‏‎ و‏‎ تنبور ، تنبك‌‏‎ سازهاي‌‏‎ با‏‎ ابوعطا‏‎ آواز‏‎ دوم‌‏‎ قسمت‌‏‎ در‏‎ سپس‌‏‎
.اجرامي‌شود‏‎ بداهه‌نوازي‌‏‎ و‏‎ هم‌آوايي‌‏‎
صمدپور‏‎ علي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎تنبك‌‏‎)زرگري‌‏‎ داريوش‌‏‎ برنامه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ عليزاده‌‏‎ همراهان‌‏‎
گروه‌‏‎)‎ نام‌‏‎ نيك‌‏‎ هما‏‎ و‏‎ رثايي‌‏‎ افسانه‌‏‎ كرامتي‌ ، ‏‎ محسن‌‏‎ (‎دمام‌‏‎ و‏‎ همخوان‌‏‎)‎
توسط‏‎ سال‌ 1368‏‎ در‏‎ هم‌آوايان‌‏‎ گروه‌‏‎ است‌‏‎ گفتني‌‏‎.‎بود‏‎ خواهند‏‎ (هم‌آوايان‌‏‎
را‏‎ ايراني‌‏‎ جمعي‌‏‎ آواز‏‎ از‏‎ نويني‌‏‎ شيوه‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ تشكيل‌‏‎ عليزاده‌‏‎ حسين‌‏‎
نوبانگ‌‏‎ نوارهاي‌‏‎ اجراي‌‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ ساليان‌‏‎ طي‌‏‎ گروه‌‏‎ اين‌‏‎.‎كرد‏‎ پايه‌ريزي‌‏‎
داشته‌‏‎ شركت‌‏‎ گبه‌‏‎ فيلم‌‏‎ موسيقي‌‏‎ و‏‎ مهر‏‎ آواي‌‏‎ دل‌شدگان‌ ، ‏‎ فيلم‌‏‎ موسيقي‌‏‎ كهن‌ ، ‏‎
.بود‏‎ خواهند‏‎ برنامه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ گروه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎هست‌‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ كه‌‏‎ مشكلاتي‌‏‎


متن‌‏‎ موسيقي‌‏‎ بهترين‌‏‎ بلورين‌‏‎ سيمرغ‌‏‎ برنده‌‏‎ انتظامي‌‏‎ مجيد‏‎ با‏‎ گفتگو‏‎
فجر‏‎ فيلم‌‏‎ جشنواره‌‏‎ شانزدهمين‌‏‎
بلورين‌‏‎ سيمرغ‌‏‎ امسال‌‏‎ فجر‏‎ فيلم‌‏‎ جشنواره‌‏‎ شانزدهمين‌‏‎ موسيقي‌‏‎ آثار‏‎ ميان‌‏‎ از‏‎
اهدا‏‎ انتظامي‌‏‎ ساخته‌مجيد‏‎ شيشه‌اي‌‏‎ متن‌فيلم‌آژانس‌‏‎ موسيقي‌‏‎ به‌‏‎ جشنواره‌‏‎
تلويزيوني‌‏‎ مجموعه‌‏‎ و‏‎ از 50فيلم‌‏‎ بيش‌‏‎ براي‌‏‎ تاكنون‌‏‎ اين‌آهنگساز‏‎شد‏‎
و‏‎ فيلم‌هاي‌باي‌سيكل‌ران‌‏‎ متن‌‏‎ ميان‌موسيقي‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ موسيقي‌ساخته‌‏‎
فجر‏‎ فيلم‌‏‎ جشنواره‌هاي‌‏‎ بلورين‌‏‎ سيمرغ‌‏‎ دريافت‌‏‎ به‌‏‎ موفق‌‏‎ واقعه‌‏‎ روز‏‎
.شده‌اند‏‎

مي‌كنيد؟‏‎ تعريف‌‏‎ چگونه‌‏‎ را‏‎ فيلم‌‏‎ موسيقي‌‏‎ شما‏‎
درموسيقي‌‏‎ مختلف‌‏‎ سبك‌هاي‌‏‎ از‏‎ بااستفاده‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ فيلم‌‏‎ موسيقي‌‏‎ -‎
و‏‎ ازسبكها‏‎ فيلم‌ ، ‏‎ موسيقي‌‏‎ در‏‎ من‌‏‎ به‌عقيده‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ ساخته‌‏‎ ايراني‌‏‎
با‏‎ متناسب‏‎ الكترونيكي‌‏‎ و‏‎ كلاسيك‌‏‎ ملي‌ ، ‏‎ سنتي‌ ، ‏‎ موسيقي‌‏‎ چون‌‏‎ مختلفي‌‏‎ شيوه‌هاي‌‏‎
خود‏‎ براي‌‏‎ سبكها‏‎ اين‌‏‎ تمام‌‏‎ كه‌‏‎ نماند‏‎ ناگفته‌‏‎.‎مي‌گيريم‌‏‎ ياري‌‏‎ فيلم‌‏‎ فضاي‌‏‎
آن‌‏‎ شرح‌‏‎ به‌‏‎ نمي‌توان‌‏‎ محدود‏‎ فرصت‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ دارند‏‎ خاصي‌‏‎ جايگاه‌‏‎ و‏‎ تعريف‌‏‎
كار‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ ما‏‎ فيلم‌ ، ‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مشخص‌‏‎ فيلم‌ ، ‏‎ موسيقي‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎.‎پرداخت‌‏‎
يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ كاري‌‏‎ چنين‌‏‎ موسيقي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ بديهي‌‏‎ و‏‎ هستيم‌‏‎ روبه‌رو‏‎ نمايشي‌‏‎
و‏‎ فيلم‌‏‎ شناخت‌‏‎كند‏‎ حركت‌‏‎ نمايشي‌‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ همسو‏‎ بايد‏‎ موثر‏‎ عامل‌‏‎
نسبت‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌دارد‏‎ آن‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ آهنگساز‏‎ فيلم‌ ، ‏‎ هر‏‎ نمايشي‌‏‎ قواعد‏‎ با‏‎ آشنايي‌‏‎
.بسازد‏‎ آن‌‏‎ با‏‎ متناسب‏‎ را‏‎ موسيقي‌‏‎ و‏‎ داشته‌‏‎ صحيح‌‏‎ ديدي‌‏‎ فيلم‌‏‎ كلي‌‏‎ تركيب‏‎ به‌‏‎
عناصري‌‏‎ همان‌‏‎ نتيجه‌گيري‌‏‎ بالاخره‌‏‎ و‏‎ هدف‌‏‎ فرود ، ‏‎ و‏‎ اوج‌‏‎ كشمكشها ، ‏‎ انگيزه‌ ، ‏‎
به‌‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ البته‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ همراهي‌‏‎ را‏‎ آنها‏‎ بايد‏‎ فيلم‌‏‎ موسيقي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
حالت‌‏‎ بيان‌‏‎ به‌‏‎ چگونه‌‏‎ و‏‎ كجا‏‎ در‏‎ موسيقي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ وابسته‌‏‎ فيلم‌‏‎ كلي‌‏‎ ساختار‏‎
مخاطب ، ‏‎ در‏‎ سرانجام‌‏‎ و‏‎ تصوير‏‎ درك‌‏‎ در‏‎ بيشتر‏‎ چه‌‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎ بپردازد‏‎ تصوير‏‎ كلي‌‏‎
موسيقي‌‏‎ البته‌‏‎.‎بود‏‎ فيلم‌‏‎ موسيقي‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ كلي‌‏‎ تعريف‌‏‎ اين‌‏‎.بگذارد‏‎ تاثير‏‎
است‌‏‎ موقعي‌‏‎ آن‌ ، ‏‎ و‏‎ بدهد‏‎ نشان‌‏‎ هم‌‏‎ ديگري‌‏‎ ابعاد‏‎ در‏‎ را‏‎ خودش‌‏‎ مي‌تواند‏‎ فيلم‌‏‎
خاصي‌‏‎ معناي‌‏‎ و‏‎ مي‌رود‏‎ تصوير‏‎ از‏‎ فراتر‏‎ و‏‎ مي‌گيرد‏‎ قرار‏‎ بطن‌‏‎ در‏‎ موسيقي‌‏‎ كه‌‏‎
كه‌‏‎ اتفاقي‌‏‎ توصيف‌‏‎ و‏‎ تعريف‌‏‎ به‌‏‎ نمادين‌ ، ‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ زيبايي‌‏‎ با‏‎ مي‌كندو‏‎ پيدا‏‎
بيان‌‏‎ تصوير‏‎ كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ بيان‌‏‎ را‏‎ چيزي‌‏‎ و‏‎ مي‌پردازد‏‎ مي‌دهد ، ‏‎ روي‌‏‎ تصوير‏‎ در‏‎
تا‏‎ مي‌گيرند‏‎ قرار‏‎ تضاد‏‎ در‏‎ تصوير ، ‏‎ و‏‎ فيلم‌‏‎ موسيقي‌‏‎ حتي‌‏‎ گاه‌‏‎ و‏‎ نمي‌كند‏‎
.شود‏‎ جديدي‌زاده‌‏‎ مفهوم‌‏‎
وجود‏‎ موسيقي‌فيلم‌‏‎ ساخت‌‏‎ حوزه‌‏‎ در‏‎ ومسائلي‌‏‎ مشكلات‌‏‎ چه‌‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎
داريد؟‏‎ پيشنهادي‌‏‎ چه‌‏‎ حل‌آنها‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ دارد؟‏‎
چه‌‏‎ قبل‌و‏‎ چه‌‏‎ ما‏‎ موسيقي‌‏‎ كلي‌‏‎ مسائل‌‏‎ مربوطبه‌‏‎ بخشي‌‏‎ حوزه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ مشكلات‌‏‎ -
چرا‏‎.‎بود‏‎ گوياخواهد‏‎ و‏‎ هست‌‏‎ بوده‌ ، ‏‎ كه‌‏‎ مشكلاتي‌‏‎.‎برمي‌گردد‏‎ انقلاب‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
بتوان‌‏‎ شايد‏‎ را‏‎ مشكلات‌‏‎ اين‌‏‎.‎نمي‌بينم‌‏‎ آنها‏‎ حل‌‏‎ براي‌‏‎ هيچ‌روزنه‌اي‌‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎
:كرد‏‎ تقسيم‌‏‎ كلي‌‏‎ بخش‌‏‎ به‌دو‏‎
.نوازنده‌حرفه‌اي‌‏‎ كمبود‏‎ و‏‎ فني‌استوديويي‌‏‎ امكانات‌‏‎ فقدان‌‏‎ -‎‏‏1‏‎
.حوزه‌‏‎ اين‌‏‎ مشخص‌در‏‎ سياستگزاري‌‏‎ نبود‏‎ -‎‎‏‏2‏‎
بخش‌‏‎ با‏‎ درمقايسه‌‏‎ خصوصي‌‏‎ بخش‌‏‎ امكانات‌استوديويي‌‏‎ كه‌‏‎ بگويم‌‏‎ بايد‏‎
با‏‎ نمي‌توانند‏‎ وجه‌‏‎ هيچ‌‏‎ خصوصي‌به‌‏‎ استوديوهاي‌‏‎.‎است‌‏‎ بسيارناچيز‏‎ دولتي‌‏‎
رفتن‌آنها‏‎ بين‌‏‎ از‏‎ موجب‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ رقابت‌كنند‏‎ دولتي‌‏‎ بخش‌‏‎ استوديوهاي‌‏‎
امكانات‌‏‎.‎راندارند‏‎ دولتي‌‏‎ بخش‌‏‎ با‏‎ رقابت‌اقتصادي‌‏‎ توان‌‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎ مي‌شود‏‎
حوزه‌‏‎ اين‌‏‎ سفارش‌دهندگان‌‏‎ طبعا‏‎.‎است‌‏‎ دولتي‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ كارهامتمركز‏‎ و‏‎
دولتي‌‏‎ استوديوهاي‌‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎ كاست‌‏‎ توليد‏‎ چه‌‏‎ آهنگسازي‌ ، ‏‎ حوزه‌‏‎ در‏‎ چه‌‏‎
در‏‎ هستند‏‎ خود‏‎ كار‏‎ براي‌‏‎ بهتر‏‎ كيفيت‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ همه‌‏‎ حال‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎.‎مي‌روند‏‎
روزآمد‏‎ ابزارها‏‎ اقتصادي‌‏‎ كم‌‏‎ بازدهي‌‏‎ علت‌‏‎ به‌‏‎ خصوصي‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ صورتي‌‏‎
لازم‌‏‎ صدادهي‌‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ هستند‏‎ پيش‌‏‎ سال‌‏‎ چهل‌‏‎ يا‏‎ سي‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ بعضا‏‎ و‏‎ نشده‌اند‏‎
و‏‎ فرسوده‌‏‎ ابزارهاي‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ در‏‎ صدابردار‏‎ و‏‎ آهنگساز‏‎ندارند‏‎ را‏‎
يك‌‏‎ ساخت‌‏‎ در‏‎ خودش‌‏‎ ايده‌‏‎ و‏‎ ذهنيت‌‏‎ به‌‏‎ كمي‌‏‎ تا‏‎ كند‏‎ تلاش‌‏‎ ساعتها‏‎ بايد‏‎ كهنه‌‏‎
وقت‌‏‎ و‏‎ هزينه‌‏‎ و‏‎ انرژي‌‏‎ اندازه‌‏‎ اين‌‏‎ نبايد‏‎ كه‌‏‎ صورتي‌‏‎ در‏‎ شود‏‎ نزديك‌‏‎ موسيقي‌‏‎
هم‌‏‎ نوازندگي‌‏‎ حوزه‌‏‎ در‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ افزون‌‏‎.‎شود‏‎ موسيقي‌‏‎ يك‌‏‎ ضبط‏‎ صرف‌‏‎
سازهاي‌‏‎ از‏‎ خيلي‌‏‎ تنها‏‎ نه‌‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ معني‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎.دارد‏‎ مشكلاتي‌وجود‏‎
شاگرداني‌‏‎ تا‏‎ نداريم‌‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ معلم‌آن‌‏‎ بلكه‌‏‎ نداريم‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ اركستري‌را‏‎
اين‌حرفه‌‏‎ مشكلات‌‏‎ دوم‌‏‎ بخش‌‏‎ واقع‌نشان‌دهنده‌‏‎ در‏‎ امر‏‎ همين‌‏‎.‎دهند‏‎ راتعليم‌‏‎
درازمدت‌‏‎ در‏‎ را‏‎ مسائل‌‏‎ ما‏‎ است‌ ، ‏‎ موسيقي‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ سياستگزاري‌‏‎ عدم‌‏‎ يعني‌‏‎
شرايط‏‎ به‌‏‎ بسته‌‏‎ و‏‎ مقطعي‌‏‎ برنامه‌‏‎ و‏‎ اقدامات‌‏‎ بيشتر‏‎ بلكه‌‏‎ نمي‌كنيم‌‏‎ نگاه‌‏‎
.است‌‏‎ خاصي‌‏‎ زماني‌‏‎ و‏‎ مكاني‌‏‎
به‌‏‎ نزديك‌‏‎ گذشت‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ قطعا‏‎ داشتيم‌‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ دقيقي‌‏‎ برنامه‌‏‎ اگر‏‎
مشكلي‌‏‎ نوازندگي‌‏‎ و‏‎ اركستري‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ حداقل‌‏‎ مي‌بايد‏‎ انقلاب‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ سال‌‏‎ بيست‌‏‎
به‌‏‎ تنها‏‎ مدت‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ما‏‎ موسيقي‌‏‎ برنامه‌ريزان‌‏‎ و‏‎ مسئولان‌‏‎.‎باشيم‌‏‎ نداشته‌‏‎
كه‌‏‎ موضوع‌‏‎ اصل‌‏‎ تا‏‎ كرده‌اند‏‎ توجه‌‏‎ كمي‌‏‎ ارقام‌‏‎ و‏‎ آمار‏‎ ارائه‌‏‎ و‏‎ موقعيت‌‏‎ حفظ‏‎
.باشد‏‎ موسيقي‌‏‎
مباحثي‌‏‎ موسيقي‌فيلم‌‏‎ ساخت‌‏‎ در‏‎ سازهاي‌الكترونيك‌‏‎ و‏‎ ابزارها‏‎ بكارگيري‌‏‎
داريد؟‏‎ نظري‌‏‎ چه‌‏‎ باره‌‏‎ دراين‌‏‎ كرده‌‏‎ مطرح‌‏‎ را‏‎
تمامي‌‏‎ جديددر‏‎ تكنولوژي‌‏‎ انكار‏‎ و‏‎ شرايطي‌مقابله‌‏‎ هر‏‎ در‏‎ من‌‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ -
براي‌‏‎ تكنولوژي‌‏‎ حال‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎ چون‌‏‎ است‌ ، ‏‎ ناآگاهي‌‏‎ نوعي‌‏‎ موسيقي‌‏‎ خاصه‌‏‎ عرصه‌ها‏‎
و‏‎ دستگاهها‏‎ هم‌‏‎ موسيقي‌‏‎ درباره‌‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ ساخته‌‏‎ بشر‏‎ به‌‏‎ خدمت‌‏‎ و‏‎ تسهيل‌‏‎
امانكته‌‏‎ مي‌كنند ، ‏‎ بازي‌‏‎ را‏‎ نقشي‌‏‎ الكترونيكي‌چنين‌‏‎ و‏‎ كامپيوتري‌‏‎ سازهاي‌‏‎
اعتقاد‏‎ به‌‏‎امكان‌است‌‏‎ و‏‎ ابزار‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ نحوه‌بكارگيري‌‏‎ و‏‎ استفاده‌‏‎ نوع‌‏‎ مهم‌‏‎
.است‌‏‎ متفاوت‌‏‎ دنيا‏‎ تمام‌‏‎ ايران‌با‏‎ در‏‎ وسيله‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ نحوه‌‏‎ من‌‏‎
نياز‏‎ به‌آن‌‏‎ كه‌‏‎ نمي‌روند‏‎ كامپيوتري‌‏‎ سراغ‌سازهاي‌‏‎ به‌‏‎ دليل‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ درايران‌‏‎
و‏‎ توصيف‌‏‎ رابراي‌‏‎ سازها‏‎ اين‌‏‎ صدادهي‌‏‎ وتهيه‌كننده‌‏‎ كارگردان‌‏‎ يعني‌‏‎ دارند‏‎
دارد‏‎ كمي‌‏‎ هزينه‌‏‎ چون‌‏‎ بلكه‌‏‎ نمي‌خواهد‏‎ فيلم‌‏‎ فضاهاي‌‏‎ و‏‎ بهترصحنه‌ها‏‎ تفسير‏‎
عمر‏‎ پايان‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ محصولي‌‏‎ يك‌‏‎ نگاه‌آنان‌‏‎ از‏‎ فيلم‌‏‎ موسيقي‌‏‎ واساسا‏‎
مثلا‏‎ مي‌بينيم‌‏‎ گاه‌‏‎ همين‌‏‎ براي‌‏‎.است‌‏‎ استفاده‌‏‎ مورد‏‎ مي‌رود ، ‏‎ بين‌‏‎ از‏‎ فيلم‌‏‎
ولي‌‏‎ است‌‏‎ حركت‌‏‎ در‏‎ گله‌گوسفندي‌‏‎ يا‏‎ مي‌افتد ، ‏‎ اتفاق‌‏‎ روستايي‌‏‎ در‏‎ صحنه‌اي‌‏‎
سنخيتي‌با‏‎ نه‌‏‎ موسيقي‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ رااجرا‏‎ فضاها‏‎ اين‌‏‎ موسيقي‌‏‎ سازالكترونيكي‌‏‎
موسيقي‌‏‎ نگاه‌به‌‏‎ چون‌‏‎ ولي‌‏‎فيلم‌‏‎ خود‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ جغرافيا‏‎ با‏‎ نه‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ تصوير‏‎
تا‏‎ مي‌گيرد‏‎ صورت‌‏‎ اين‌كار‏‎ مي‌بينند‏‎ زمينه‌‏‎ پس‌‏‎ در‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ گونه‌اي‌‏‎ به‌‏‎
.باشد‏‎ كمتري‌داشته‌‏‎ هزينه‌‏‎
حيات‌‏‎ مجرد‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ مي‌تواند‏‎ فيلم‌‏‎ موسيقي‌‏‎ من‌‏‎ به‌عقيده‌‏‎ كه‌‏‎ صورتي‌‏‎ در‏‎
به‌‏‎ خارجي‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ موسيقي‌هاي‌‏‎ از‏‎ بعضي‌‏‎ كه‌‏‎ همان‌گونه‌‏‎ باشد‏‎ داشته‌‏‎ جاويدان‌‏‎
در‏‎ يا‏‎ رفته‌‏‎ خاطره‌ها‏‎ از‏‎ فيلم‌‏‎ ديگر‏‎ اينكه‌‏‎ با‏‎ يعني‌‏‎.‎هستند‏‎ گونه‌‏‎ اين‌‏‎
آن‌‏‎ ومردم‌‏‎ مي‌شود‏‎ داده‌‏‎ گوش‌‏‎ مستقل‌‏‎ به‌صورت‌‏‎ هنوز‏‎ آن‌‏‎ موسيقي‌‏‎ ولي‌‏‎ دسترس‌نيست‌‏‎
.مي‌كنند‏‎ مرور‏‎ را‏‎
كرد؟‏‎ بايد‏‎ چه‌‏‎ باشد‏‎ اين‌گونه‌‏‎ به‌‏‎ شرايط‏‎ اينكه‌‏‎ براي‌‏‎
ساخت‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ بيافتد‏‎ چنين‌اتفاقي‌‏‎ اينكه‌‏‎ براي‌‏‎ است‌‏‎ بديهي‌‏‎ -
دست‌‏‎.‎كرد‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ و‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎ بايد‏‎ چنيني‌‏‎ اين‌‏‎ موسيقي‌هاي‌‏‎
در‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ طبيعي‌‏‎ و‏‎ بومي‌‏‎ سازهاي‌‏‎ از‏‎ تناسب‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ بازگذاشت‌‏‎ را‏‎ آهنگساز‏‎
شده‌‏‎ توليد‏‎ موسيقي‌‏‎ تا‏‎ كند‏‎ استفاده‌‏‎ الكترونيكي‌‏‎ سازهاي‌‏‎ از‏‎ نياز‏‎ صورت‌‏‎
و‏‎ باشد‏‎ داشته‌‏‎ تداوم‌‏‎ فيلم‌‏‎ عمر‏‎ پايان‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ بلكه‌‏‎ نباشد‏‎ مصرف‌‏‎ يكبار‏‎
را‏‎ خود‏‎ ارتباط‏‎ آن‌‏‎ با‏‎ سيما‏‎ و‏‎ صدا‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ چه‌‏‎ كاست‌ ، ‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ چه‌‏‎ مردم‌‏‎
.كنند‏‎ حفظ‏‎
آهنگسازايتاليايي‌‏‎ موريكونه‌ ، ‏‎ بزرگداشت‌انيو‏‎ امسال‌‏‎ جشنواره‌‏‎ در‏‎
جشنواره‌‏‎ برگزاركنندگان‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ توجهي‌‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ هرحال‌‏‎ به‌‏‎.‎شد‏‎ برگزار‏‎
چيست‌؟‏‎ باره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ شما‏‎ نظر‏‎.‎داشته‌اند‏‎ فيلم‌‏‎ موسيقي‌‏‎ به‌‏‎
به‌‏‎ وقتي‌‏‎ !يانه‌‏‎ است‌‏‎ درست‌‏‎ خارجي‌‏‎ يك‌آهنگساز‏‎ بزرگداشت‌‏‎ نمي‌دانم‌‏‎ من‌‏‎ -
يك‌‏‎ موريكونه‌‏‎.‎نمي‌دانم‌‏‎ صحيح‌‏‎ زياد‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ رجوع‌مي‌كنم‌‏‎ خودم‌‏‎ منطق‌‏‎
وآثار‏‎ دارد‏‎ دنيا‏‎ در‏‎ خودش‌را‏‎ جايگاه‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ برجسته‌‏‎ آهنگساز‏‎
از‏‎ هيچگاه‌‏‎ آن‌‏‎ موسيقي‌‏‎ شوند ، ‏‎ فراموش‌‏‎ آن‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ اگر‏‎ كه‌‏‎ برجسته‌اي‌ساخته‌‏‎
را‏‎ او‏‎ دنيا‏‎ تمام‌‏‎ كه‌‏‎ فردي‌‏‎ چنين‌‏‎ گراميداشت‌‏‎ اما‏‎ رفت‌ ، ‏‎ نخواهد‏‎ يادها‏‎
او‏‎ از‏‎ هم‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ باشد‏‎ نداشته‌‏‎ هم‌‏‎ نيازي‌‏‎ شايد‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ تشويق‌‏‎
واقعا‏‎ است‌ ، ‏‎ درست‌‏‎ اندازه‌‏‎ چه‌‏‎ فجر‏‎ فيلم‌‏‎ جشنواره‌‏‎ توسط‏‎ كنند ، ‏‎ تجليل‌‏‎
و‏‎ تجليل‌‏‎ با‏‎ حركتي‌‏‎ چنين‌‏‎ آغاز‏‎ بود‏‎ بهتر‏‎ من‌‏‎ عقيده‌‏‎ به‌‏‎ نمي‌دانم‌ ، ‏‎
اين‌‏‎ حال‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎ باشد ، ‏‎ ايراني‌‏‎ قديمي‌‏‎ آهنگسازان‌‏‎ و‏‎ پيشكسوتان‌‏‎ گراميداشت‌‏‎
ما‏‎.‎هستند‏‎ محروم‌‏‎ امكاني‌‏‎ چنين‌‏‎ داشتن‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ ما‏‎ آهنگسازان‌‏‎
از‏‎ بعد‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ قبل‌‏‎ چه‌‏‎ مملكت‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ بالاخره‌‏‎ كه‌‏‎ داريم‌‏‎ زيادي‌‏‎ آهنگسازان‌‏‎
كار‏‎ و‏‎ ساخته‌‏‎ مشكلات‌‏‎ و‏‎ كمبودها‏‎ تمام‌‏‎ با‏‎ و‏‎ كشيده‌اند‏‎ زحمت‌‏‎ انقلاب‏‎
آنان‌‏‎ از‏‎ بعضي‌‏‎ كه‌‏‎ ما‏‎ استادان‌‏‎ از‏‎ اگر‏‎ بود‏‎ شايسته‌‏‎ و‏‎ زيبا‏‎ خيلي‌‏‎.‎كرده‌اند‏‎
دنيا‏‎ از‏‎ آنان‌‏‎ تا‏‎ بود‏‎ منتظر‏‎ نبايد‏‎مي‌شد‏‎ تجليل‌‏‎ هستند‏‎ بالايي‌‏‎ سنين‌‏‎ در‏‎
مي‌گويم‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ دليل‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎.‎بگيريم‌‏‎ بزرگداشت‌‏‎ آنها‏‎ براي‌‏‎ بعد‏‎ و‏‎ بروند‏‎
وجود‏‎ تمام‌‏‎ با‏‎ من‌‏‎ اينكه‌‏‎ با‏‎.نه‌‏‎ يا‏‎ است‌‏‎ درست‌‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ نمي‌دانم‌‏‎
ندارد‏‎ تشويق‌‏‎ به‌‏‎ احتياجي‌‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ مي‌گويم‌‏‎ ولي‌‏‎ دارم‌‏‎ دوست‌‏‎ را‏‎ موريكونه‌‏‎
تدارك‌‏‎ را‏‎ برنامه‌اي‌‏‎ چنين‌‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ البته‌‏‎.‎مي‌كند‏‎ تشويق‌‏‎ را‏‎ او‏‎ دنيا‏‎ چون‌‏‎
.كرده‌اند‏‎ فكر‏‎ عاقلانه‌‏‎ و‏‎ دارند‏‎ آن‌‏‎ براي‌‏‎ منطقي‌‏‎ و‏‎ دليل‌‏‎ حتما‏‎ ديده‌اند‏‎
فجر‏‎ جشنواره‌هاي‌‏‎ فيلم‌‏‎ موسيقي‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ داوريهايي‌‏‎ مي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ چنين‌‏‎
تخصصي‌‏‎ و‏‎ آگاهي‌‏‎ موسيقي‌‏‎ از‏‎ داوران‌‏‎ عموما‏‎ اينكه‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ مي‌گيرد‏‎ انجام‌‏‎
.شناسانه‌‏‎ زيبايي‌‏‎ و‏‎ علمي‌‏‎ ملاك‌هاي‌‏‎ تا‏‎ است‌‏‎ احساسات‌‏‎ بر‏‎ مبتني‌‏‎ ندارندبيشتر‏‎
داريد؟‏‎ چه‌نظري‌‏‎ باره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ آهنگساز‏‎ عنوان‌يك‌‏‎ به‌‏‎ شما‏‎
آن‌خواهيم‌‏‎ برگزاري‌‏‎ وكيفيت‌‏‎ جشنواره‌هاي‌مختلف‌‏‎ به‌‏‎ نگاهي‌‏‎ با‏‎ بله‌ ، ‏‎ -‎
است‌‏‎ سال‌‏‎ يك‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ چندنفر‏‎ به‌‏‎ جايزه‌‏‎ اهداي‌‏‎ هدف‌جشنواره‌‏‎ اگر‏‎ كه‌‏‎ ديد‏‎
ولي‌اگر‏‎.‎نداشته‌ايم‌‏‎ موفقي‌‏‎ شود ، جشنواره‌‏‎ تمام‌‏‎ چيز‏‎ همه‌‏‎ آن‌‏‎ پس‌از‏‎ و‏‎
و‏‎ مناسب‏‎ الگوهاي‌‏‎ دادن‌‏‎ نشان‌‏‎ و‏‎ سازي‌‏‎ سازندگي‌ ، جريان‌‏‎ جشنواره‌‏‎ هدف‌‏‎
و‏‎ است‌‏‎ جدي‌‏‎ و‏‎ ارزشمند‏‎ عرصه‌هاي‌‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎ ما‏‎ وآهنگسازان‌‏‎ سينماگران‌‏‎ هدايت‌‏‎
مختلف‌سينما‏‎ عرصه‌هاي‌‏‎ در‏‎ بايدداوريها‏‎ مي‌كند‏‎ روشن‌‏‎ را‏‎ مسير‏‎ واقع‌‏‎ در‏‎
نگرش‌‏‎ و‏‎ هدف‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ متناسب‏‎ موضوعات‌‏‎ ساير‏‎ و‏‎ موسيقي‌‏‎ و‏‎ فيلم‌‏‎ از‏‎ اعم‌‏‎
كه‌‏‎ درمي‌يابيم‌‏‎ شده‌‏‎ جشنواره‌هاي‌برگزار‏‎ داوريهاي‌‏‎ به‌‏‎ مروري‌‏‎ با‏‎ اما‏‎ باشد ، ‏‎
من‌‏‎ عقيده‌‏‎ به‌‏‎ است‌ ، ‏‎ متعارض‌‏‎ گاه‌‏‎ و‏‎ متفاوت‌‏‎ اندازه‌‏‎ چه‌‏‎ تا‏‎ اين‌قضاوت‌ها‏‎
به‌‏‎ مطلوب‏‎ والگوهاي‌‏‎ درست‌‏‎ مسيرهاي‌‏‎ ارائه‌‏‎ بايددر‏‎ را‏‎ خود‏‎ رسالت‌‏‎ جشنواره‌‏‎
.بداند‏‎ حوزه‌‏‎ اين‌‏‎ ودست‌اندركاران‌‏‎ علاقه‌مندان‌‏‎
شيشه‌اي‌بگوئيد ، ‏‎ آژانس‌‏‎ فيلم‌‏‎ متن‌‏‎ يعني‌موسيقي‌‏‎ خود‏‎ كار‏‎ آخرين‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎
تفاوتهايي‌دارد؟‏‎ چه‌‏‎ اثر‏‎ اين‌‏‎ شما‏‎ كارهاي‌قبلي‌‏‎ با‏‎ مقايسه‌‏‎ در‏‎
بر‏‎ البته‌‏‎.‎بود‏‎ من‌‏‎ قبلي‌‏‎ كارهاي‌‏‎ درتداوم‌‏‎ نوعي‌‏‎ به‌‏‎ شايد‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ -
.است‌‏‎ نشده‌‏‎ استفاده‌‏‎ زياد‏‎ موسيقي‌‏‎ از‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ شايد‏‎ قبلي‌‏‎ كارهاي‌‏‎ خلاف‌‏‎
خاصي‌‏‎ پيوستگي‌‏‎ و‏‎ تداوم‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ بيان‌‏‎ به‌جمله‌‏‎ جمله‌‏‎ موسيقي‌‏‎ واقع‌‏‎ در‏‎
شود‏‎ استفاده‌‏‎ سكوت‌‏‎ از‏‎ بيشتر‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎ سعي‌‏‎ صحنه‌هايي‌‏‎ در‏‎ خصوص‌‏‎ به‌‏‎.ندارد‏‎
.رود‏‎ فرو‏‎ تفكر‏‎ و‏‎ تامل‌‏‎ به‌‏‎ تماشاچي‌‏‎ سكوت‌ ، ‏‎ و‏‎ موسيقي‌‏‎ تركيب‏‎ در‏‎ تا‏‎
© 1998 HAMSHARI, All rights reserved.
Web design and hosting by Neda Rayaneh Institute.