شماره‌ 1547‏‎ ‎‏‏،‏‎21 May 98 ارديبهشت‌ 1377 ، ‏‎ پنجشنبه‌ 31‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Letters
Metropolis
Business
Stocks
Sports
France 98
Religion
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ بازي‌‏‎ حاشيه‌‏‎ در‏‎
ايتاليا‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎

طالباني‌‏‎ جلال‌‏‎ رفت‌‏‎ ايويچ‌‏‎
ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ سرمربي‌‏‎
شد‏‎

:ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎
كوتاه‌مدت‌‏‎ در‏‎ نمي‌توانست‌‏‎ ايويچ‌‏‎
باشد‏‎ داشته‌‏‎ را‏‎ لازم‌‏‎ كارآيي‌‏‎

كجاست‌؟‏‎ در‏‎ دررم‌‏‎ شكست‌‏‎ ريشه‌‏‎

ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ بازي‌‏‎ حاشيه‌‏‎ در‏‎
ايتاليا‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎


تيم‌‏‎ سنگين‌‏‎ شكست‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ مدير‏‎ نوآموز‏‎ ناصر‏‎
تركيب‏‎ مورد‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎ صراحت‌‏‎ با‏‎ رم‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎
هيچگونه‌‏‎ و‏‎ گرفته‌‏‎ تصميم‌‏‎ شخصا‏‎ بازي‌ايويچ‌‏‎ شيوه‌‏‎ و‏‎ تيم‌‏‎
همين‌‏‎ به‌‏‎.است‌‏‎ نداده‌‏‎ انجام‌‏‎ اينجانب‏‎ و‏‎ مربيان‌‏‎ كمك‌‏‎ با‏‎ مشورتي‌‏‎
...ما‏‎ و‏‎ است‌‏‎ ايويچ‌‏‎ خود‏‎ متوجه‌‏‎ شكست‌‏‎ اين‌‏‎ بار‏‎ تمامي‌‏‎ دليل‌‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ نيز‏‎ اردو‏‎ در‏‎ شاهرودي‌‏‎ رضا‏‎ با‏‎ دايي‌‏‎ علي‌‏‎ خورد‏‎ و‏‎ زد‏‎
عنوان‌‏‎ رم‌‏‎ تيم‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ تيم‌‏‎ روحي‌‏‎ كيفي‌و‏‎ نزول‌‏‎ دلايل‌‏‎
يكديگر‏‎ به‌‏‎ توهين‌‏‎ و‏‎ پيشكسوتي‌‏‎ رعايت‌‏‎ عدم‌‏‎ بي‌احترامي‌ ، ‏‎.مي‌شود‏‎
يكي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ بديهي‌‏‎ و‏‎ عادي‌‏‎ مسائل‌‏‎ از‏‎ ديگر‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎
جان‌‏‎ به‌‏‎ خوره‌‏‎ مثل‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌آيد‏‎ به‌حساب‏‎ مهلكي‌‏‎ آفت‌هاي‌‏‎ از‏‎
.است‌‏‎ تيم‌افتاده‌‏‎
و‏‎ مسئولين‌‏‎ شاهرودي‌‏‎ رضا‏‎ و‏‎ دايي‌‏‎ علي‌‏‎ خورد‏‎ و‏‎ زد‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎
امر‏‎ نيز‏‎ تهران‌‏‎ از‏‎ بگيرند ، ‏‎ قاطع‌‏‎ تصميم‌‏‎ نتوانستند‏‎ سرپرستان‌‏‎
اردو‏‎ از‏‎ است‌‏‎ بوده‌‏‎ مقصر‏‎ جريان‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ بازيكن‌‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎
نوآموز‏‎ ناصر‏‎.‎شود‏‎ فرستاده‌‏‎ تهران‌‏‎ به‌‏‎ بلافاصله‌‏‎ و‏‎ شود‏‎ اخراج‌‏‎
مقصر‏‎ را‏‎ شاهرودي‌‏‎ رضا‏‎ مسائل‌‏‎ بررسي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ مدير‏‎
با‏‎ اما‏‎ بازگردد ، ‏‎ تهران‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ نمود‏‎ اعلام‌‏‎ وي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ شناخت‌‏‎
.كرد‏‎ پيدا‏‎ فيصله‌‏‎ مسئله‌‏‎ دايي‌‏‎ خود‏‎ و‏‎ بازيكنان‌‏‎ وساطت‌‏‎
آن‌‏‎ از‏‎ هم‌‏‎ عزيزي‌‏‎ خداداد‏‎ و‏‎ باقري‌‏‎ كريم‌‏‎ تاخير‏‎ و‏‎ غيبت‌‏‎
تا‏‎ است‌‏‎ شبيه‌‏‎ افسانه‌‏‎ به‌‏‎ بيشتر‏‎ زيباست‌كه‌‏‎ داستانهاي‌‏‎
بازيكن‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ به‌دنبال‌‏‎ دربه‌در‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎واقعيت‌‏‎
به‌‏‎ تيم‌كشورشان‌‏‎ همراه‌‏‎ معيني‌‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎ تا‏‎ بود‏‎ بوندسليگايي‌‏‎
پيدا‏‎ را‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ نتوانستند‏‎ كه‌‏‎ مالزي‌‏‎ در‏‎كنند‏‎ سفر‏‎ ايتاليا‏‎
تبريز‏‎ در‏‎ نداشت‌ ، ‏‎ آنها‏‎ از‏‎ سراغي‌‏‎ هيچكس‌‏‎ نيز‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ كنند ، ‏‎
هوس‌‏‎ كه‌‏‎ روزي‌‏‎ در‏‎ اينكه‌‏‎ تا‏‎ نشدند‏‎ آفتابي‌‏‎ آنها‏‎ نيز‏‎ مشهد‏‎ و‏‎
به‌‏‎ و‏‎ فرمودند‏‎ سفر‏‎ ايتاليا‏‎ به‌‏‎ بپيوندند‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ به‌‏‎ كردند‏‎
كه‌‏‎ تيمي‌‏‎ حال‌‏‎ به‌‏‎ واي‌‏‎.‎دادند‏‎ همكاري‌‏‎ افتخار‏‎ ملي‌پوشان‌‏‎
با‏‎ را‏‎ بلندآوازي‌‏‎ و‏‎ شهرت‌‏‎ سنگين‌‏‎ بار‏‎ نباشند‏‎ قادر‏‎ بازيكنانش‌‏‎
.كنند‏‎ حمل‌‏‎ خود‏‎
احمدرضا‏‎ كه‌‏‎ مي‌رسد‏‎ خبر‏‎ ايتاليا‏‎ در‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ اردوي‌‏‎ از‏‎
است‌ ، ‏‎ گريبان‌‏‎ به‌‏‎ دست‌‏‎ آن‌‏‎ با‏‎ فعلا‏‎ كه‌‏‎ شرايطي‌‏‎ با‏‎ عابدزاده‌‏‎
هم‌‏‎ نكيسا‏‎ نيما‏‎.كند‏‎ ياري‌‏‎ فرانسه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ نيست‌‏‎ قادر‏‎
حال‌‏‎ و‏‎ نداد‏‎ رم‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ اميدواركننده‌اي‌‏‎ و‏‎ مثبت‌‏‎ امتحان‌‏‎
نگهباني‌‏‎ دشوار‏‎ و‏‎ بزرگ‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ و‏‎ برومند‏‎ پرويز‏‎ مي‌ماند‏‎ باقي‌‏‎
.ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ دروازه‌‏‎ از‏‎
شهري‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ فوتبال‌‏‎ مسئولين‌‏‎ محبوب‏‎ و‏‎ بزرگ‌‏‎ ايويچ‌‏‎ توميسلاو‏‎
وجود‏‎ با‏‎ شد‏‎ بركنار‏‎ كار‏‎ از‏‎ مي‌شود‏‎ ختم‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ تمام‌راهها‏‎ كه‌‏‎
.درآمد‏‎ به‌اجرا‏‎ موردش‌‏‎ در‏‎ حكم‌‏‎ وي‌‏‎ وصلاحيت‌‏‎ دانش‌‏‎ به‌‏‎ اعتقاد‏‎
طرفداران‌‏‎ و‏‎ حاميان‌‏‎ از‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎ شخص‌‏‎ اينكه‌‏‎ در‏‎
در‏‎ سنگين‌‏‎ شكست‌‏‎ انگار‏‎ اما‏‎ نيست‌ ، ‏‎ شكي‌‏‎ است‌‏‎ بوده‌‏‎ ايويچ‌‏‎ سرسخت‌‏‎
مورد‏‎ در‏‎ هميشه‌‏‎ كه‌‏‎ بالاتر‏‎ روساي‌‏‎ تا‏‎ شد‏‎ باعث‌‏‎ رم‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎
.باشند‏‎ گرفته‌‏‎ تصميم‌‏‎ دارند‏‎ (!)خاص‌‏‎ نظر‏‎ فوتبال‌‏‎
جناب‏‎.‎است‌‏‎ منفعت‌‏‎ بگيري‌‏‎ جا‏‎ هر‏‎ از‏‎ را‏‎ ضرر‏‎ جلوي‌‏‎ مي‌گويند‏‎
دلار‏‎ هزار‏‎ تنها 110‏‎ ايويچ‌‏‎ طفلكي‌‏‎ بگوئيم‌‏‎ است‌‏‎ بهتر‏‎ يا‏‎ ايويچ‌‏‎
چنين‌‏‎ دچار‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ نموده‌‏‎ دريافت‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ پيش‌پرداخت‌‏‎ پول‌‏‎ از‏‎
مرحله‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ رساندن‌‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ او‏‎ بود‏‎ قرار‏‎ شد ، ‏‎ غضبي‌‏‎
مجالش‌‏‎ شكست‌‏‎ كه‌‏‎ كند‏‎ دريافت‌‏‎ ديگر‏‎ دلار‏‎ هزار‏‎ مبلغ‌ 150‏‎ دوم‌‏‎
.شد‏‎ راهنمايي‌‏‎ پيشين‌‏‎ مربيان‌‏‎ بايگاني‌‏‎ قسمت‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ نداد‏‎
يعني‌‏‎ آخر ، ‏‎ دفاع‌‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎ و‏‎ دفاعي‌‏‎ ضعف‌‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎ دفاع‌ ، ‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎
مطمئن‌‏‎ آخر‏‎ دفاع‌‏‎ يك‌‏‎ فوتبال‌زده‌‏‎ ميليوني‌‏‎ كشور60‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
بازيكنان‌‏‎ از‏‎ كداميك‌‏‎ از‏‎ باشگاههاي‌موجود‏‎ پس‌‏‎ نمي‌شود؟‏‎ پيدا‏‎
ياري‌‏‎ گذشته‌‏‎ پيرمردهاي‌‏‎ از‏‎.‎كرد‏‎ فكري‌‏‎ بايد‏‎ مي‌كنند؟‏‎ استفاده‌‏‎
يا‏‎ و‏‎ پنجعلي‌‏‎ محمد‏‎ كازراني‌ ، ‏‎ حسين‌‏‎ عبداللهي‌ ، ‏‎ نصرالله‌‏‎ بطلبيد‏‎
.حسن‌حبيبي‌‏‎طالباني‌‏‎ جلال‌‏‎ رفت‌‏‎ ايويچ‌‏‎
ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ سرمربي‌‏‎
شد‏‎


شكست‌‏‎ به‌دنبال‌‏‎:‎كرد‏‎ اعلام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎:ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎
ايتاليا ، ‏‎ رم‌‏‎ باشگاه‌‏‎ مقابل‌‏‎ ايران‌‏‎ ملي‌فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎ ديشب‏‎ سنگين‌‏‎
به‌جاي‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ بركنار‏‎ ازكار‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ سرمربي‌‏‎ ايويچ‌‏‎ توميسلاو‏‎
صفايي‌فراهاني‌رئيس‌‏‎ محسن‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ حكمي‌‏‎ طي‌‏‎ طالبي‌‏‎ اوجلال‌‏‎
هدايت‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ منصوب‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ سرمربي‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎
.گرفت‌‏‎ رابرعهده‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
ايفاي‌‏‎ مربي‌‏‎ كسوت‌‏‎ در‏‎ سالهاست‌‏‎ كه‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ اسبق‌‏‎ ملي‌پوش‌‏‎ طالبي‌‏‎
سمت‌‏‎ به‌‏‎ گذشته‌‏‎ ماه‌‏‎ ارديبهشت‌‏‎ سيزدهم‌‏‎ درتاريخ‌‏‎ مي‌كند‏‎ نقش‌‏‎
.بود‏‎ شده‌‏‎ ايران‌منصوب‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ فني‌‏‎ مشاور‏‎:ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎
كوتاه‌مدت‌‏‎ در‏‎ نمي‌توانست‌‏‎ ايويچ‌‏‎
باشد‏‎ داشته‌‏‎ را‏‎ لازم‌‏‎ كارآيي‌‏‎


باتوجه‌‏‎:‎گفت‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎:‎اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎
به‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ كميته‌‏‎ گزارش‌‏‎ و‏‎ بازيها‏‎ نتايج‌‏‎ كار ، ‏‎ روند‏‎ به‌‏‎
و‏‎ تجربه‌‏‎ باوجود‏‎ كه‌توميسلاوايويچ‌‏‎ رسيديم‌‏‎ بندي‌‏‎ جمع‌‏‎ اين‌‏‎
راداشته‌‏‎ لازم‌‏‎ كارايي‌‏‎ كوتاه‌‏‎ مدت‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ نمي‌تواند‏‎ بالا‏‎ صلاحيت‌‏‎
رهبري‌‏‎ سكان‌‏‎ و‏‎ داده‌‏‎ پايان‌‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ او‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ لذا‏‎ باشد‏‎
.شد‏‎ طالبي‌سپرده‌‏‎ جلال‌‏‎ به‌‏‎
و‏‎ بود‏‎ اين‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ اين‌‏‎ تلاش‌‏‎:‎افزود‏‎ فراهاني‌‏‎ صفايي‌‏‎ محسن‌‏‎
ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ سرمربي‌‏‎ و‏‎ تيم‌هاي‌ملي‌‏‎ كميته‌‏‎ كه‌‏‎ هست‌‏‎
اختيار‏‎ در‏‎ امكانات‌لازم‌‏‎ تمامي‌‏‎ و‏‎ باشند‏‎ داشته‌‏‎ كافي‌‏‎ استقلال‌‏‎
و‏‎ است‌‏‎ باتجربه‌‏‎ مربي‌‏‎ يك‌‏‎ ايويچ‌‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎گيرد‏‎ قرار‏‎ آنها‏‎
كوتاه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ نشان‌‏‎ او‏‎ اما‏‎ است‌‏‎ برخوردار‏‎ خوبي‌‏‎ ازصلاحيت‌‏‎
پيدا‏‎ دست‌‏‎ نتيجه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ لذا‏‎.‎مثمرثمرباشد‏‎ نمي‌تواند‏‎ مدت‌‏‎
را‏‎ تيم‌ايران‌‏‎ توانست‌‏‎ نخواهد‏‎ جهاني‌‏‎ درجام‌‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ كرديم‌‏‎
.كند‏‎ هدايت‌‏‎ به‌خوبي‌‏‎
كه‌‏‎ رسيديم‌‏‎ نتيجه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ كنوني‌‏‎ مقطع‌‏‎ در‏‎:گفت‌‏‎ فراهاني‌‏‎ صفايي‌‏‎
آشنايي‌‏‎ كه‌‏‎ داخلي‌‏‎ مربي‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ هدايت‌‏‎ سكان‌‏‎ بايد‏‎
سپرد‏‎ است‌ ، ‏‎ روحيات‌آنهامانوس‌‏‎ با‏‎ و‏‎ دارد‏‎ بازيكنان‌‏‎ با‏‎ بيشتري‌‏‎
.كرديم‌‏‎ تحول‌‏‎ و‏‎ تغيير‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ مبادرت‌‏‎ ما‏‎ و‏‎
شكست‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ مردم‌‏‎ از‏‎ عذرخواهي‌‏‎ ضمن‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎
در‏‎ هرچه‌‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ بدانند‏‎ بايد‏‎ مردم‌‏‎:‎گفت‌‏‎ رم‌‏‎.‎ث‌‏‎.آ‏‎ مقابل‌‏‎ سنگين‌‏‎
خواهيم‌‏‎ به‌كار‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تقويت‌تيم‌‏‎ براي‌‏‎ باشيم‌‏‎ داشته‌‏‎ توان‌‏‎
.است‌‏‎ جمله‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ سرمربي‌‏‎ تعويض‌‏‎ كه‌‏‎ گرفت‌‏‎كجاست‌؟‏‎ در‏‎ دررم‌‏‎ شكست‌‏‎ ريشه‌‏‎


تنها‏‎ دايي‌‏‎ علي‌‏‎ شد ، ‏‎ رم‌‏‎ گل‌مغلوب‏‎ با 7‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ كه‌‏‎ روزي‌‏‎ در‏‎
است‌‏‎ بالاتر‏‎ ايران‌‏‎ سطح‌فوتبال‌‏‎ از‏‎ داد‏‎ نشان‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ بازيكن‌‏‎
آزار‏‎ را‏‎ رم‌‏‎ تيم‌‏‎ دفاع‌‏‎ بار‏‎ چند‏‎ فردي‌‏‎ خلاقيت‌‏‎ و‏‎ شجاعت‌‏‎ با‏‎ و‏‎
بازيكنان‌‏‎ واگر‏‎ نشده‌‏‎ تمام‌‏‎ چيز‏‎ همه‌‏‎ هنوز‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ براي‌‏‎.‎داد‏‎
را‏‎ نيروهاي‌خود‏‎ تمام‌‏‎ و‏‎ كنند‏‎ درك‌‏‎ را‏‎ كنوني‌‏‎ موقعيت‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
بهترين‌‏‎ مي‌تواند‏‎ ايران‌‏‎ خرج‌كنند‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ اعتلاي‌‏‎ براي‌‏‎
.باشد‏‎ جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ نماينده‌آسيا‏‎


و‏‎ رسيده‌‏‎ ايستا‏‎ نقطه‌‏‎ به‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ آيا‏‎:‎ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎
در‏‎ سنگين‌‏‎ شكست‌‏‎ است‌؟‏‎ كرده‌‏‎ پيدا‏‎ بي‌تفاوت‌‏‎ و‏‎ انفعالي‌‏‎ حالت‌‏‎
داشت‌‏‎ را‏‎ تداركاتي‌‏‎ بازي‌‏‎ يك‌‏‎ ارزش‌‏‎ بيشتر‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ رم‌‏‎ تيم‌‏‎ مقابل‌‏‎
و‏‎ فني‌‏‎ مسئله‌‏‎ به‌‏‎ تنها‏‎ مي‌توان‌‏‎ آيا‏‎ داد؟‏‎ نسبت‌‏‎ بايد‏‎ كسي‌‏‎ چه‌‏‎ به‌‏‎
قصد‏‎ كرد؟‏‎ موج‌‏‎ اين‌‏‎ قرباني‌‏‎ را‏‎ غريبه‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ بسنده‌‏‎ تاكتيكي‌‏‎
در‏‎ ويژه‌‏‎ به‌‏‎ فوتبال‌‏‎ در‏‎ ديد‏‎ بايد‏‎ اما‏‎ نيست‌‏‎ ايويچ‌‏‎ از‏‎ دفاع‌‏‎
اين‌‏‎ به‌‏‎ جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ آسيا‏‎ چهارم‌‏‎ تيم‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌گذرد‏‎ چه‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
آغاز‏‎ به‌‏‎ روز‏‎ بيست‌‏‎ فاصله‌‏‎ در‏‎ موجود‏‎ شرايط‏‎.‎مي‌رسد‏‎ نقطه‌‏‎
نخواهد‏‎ خوشايندي‌‏‎ چندان‌‏‎ حالت‌‏‎ تيم‌‏‎ براي‌‏‎ جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ بازيهاي‌‏‎
ما‏‎ مشكلات‌‏‎ تمام‌‏‎ طالبي‌‏‎ جلال‌‏‎ آمدن‌‏‎ و‏‎ ايويچ‌‏‎ رفتن‌‏‎ با‏‎ آيا‏‎داشت‌‏‎
نيست‌؟‏‎ موقتي‌‏‎ تصوير‏‎ يك‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ لايي‌‏‎ مهره‌‏‎ يك‌‏‎ طالبي‌‏‎ مي‌شود؟‏‎ حل‌‏‎

بازيكنان‌‏‎ بين‌‏‎ در‏‎ موجود‏‎ بس‌؟تنش‌هاي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ همين‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎
خواهد‏‎ چه‌‏‎ جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ پيامدش‌در‏‎ و‏‎ مي‌گيرد‏‎ نشات‌‏‎ كجا‏‎ از‏‎
.بود‏‎
شرايط‏‎ اصلي‌‏‎ عامل‌‏‎ ملي‌‏‎ برتيم‌‏‎ حاكم‌‏‎ سالاري‌‏‎ بازيكن‌‏‎ جو‏‎ آيا‏‎
تيم‌‏‎ اصلي‌‏‎ دوبازيكن‌‏‎ زمانيكه‌‏‎ است‌‏‎ انتظاري‌‏‎ چه‌‏‎ موجودنيست‌؟‏‎
با‏‎ كشيد‏‎ ميلشان‌‏‎ وقت‌‏‎ هر‏‎ و‏‎ مي‌روند‏‎ سفر‏‎ به‌‏‎ شخصي‌‏‎ ميل‌‏‎ با‏‎ ملي‌‏‎
ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ رايج‌‏‎ دادنهاي‌‏‎ باج‌‏‎ چنين‌‏‎.‎مي‌شوند‏‎ همراه‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
كجا‏‎ ضوابط‏‎ و‏‎ اصول‌گرايي‌‏‎ پس‌‏‎.مي‌گيرد‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ طبيعي‌‏‎ حالت‌‏‎ دارد‏‎
قرباني‌‏‎ را‏‎ ايويچ‌‏‎ امروز‏‎.بگوئيد‏‎ را‏‎ حقيقت‌‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ رفت‌‏‎
و‏‎ فراهاني‌‏‎ بعد‏‎ ماه‌‏‎ چند‏‎ و‏‎ را‏‎ طالبي‌‏‎ جلال‌‏‎ فردا‏‎ مي‌كنيم‌ ، ‏‎
بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎ وظايف‌‏‎ مهم‌ترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎.‎را‏‎ ديگران‌‏‎
كه‌‏‎ چند‏‎ هر‏‎ است‌ ، ‏‎ شرايطي‌‏‎ چنين‌‏‎ در‏‎ حل‌‏‎ راه‌‏‎ كردن‌‏‎ پيدا‏‎ و‏‎ رسيدگي‌‏‎
و‏‎ چهره‌‏‎ نمي‌توان‌‏‎ هرگز‏‎ تعويض‌ها‏‎ و‏‎ شكست‌ها‏‎ و‏‎ رفت‌وآمدها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
اساس‌‏‎ اما‏‎ ديد ، ‏‎ را‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎ از‏‎ سايه‌اي‌‏‎ يا‏‎
يك‌‏‎.‎داد‏‎ نسبت‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ را‏‎ بركناري‌‏‎ و‏‎ گزينش‌‏‎ تصميم‌گيري‌‏‎
مسائل‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ اردوي‌‏‎ از‏‎ صادقانه‌‏‎ و‏‎ صحيح‌‏‎ گزارش‌‏‎
تيم‌‏‎ در‏‎ حوادث‌موجود‏‎ تمام‌‏‎ نمي‌توان‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ خواهد‏‎ روشن‌‏‎ را‏‎
از‏‎ هربازيكن‌‏‎ كه‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎.‎گذشت‌‏‎ ازآن‌‏‎ و‏‎ نديد‏‎ را‏‎ ملي‌‏‎
ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ مي‌كند ، از‏‎ حركت‌‏‎ گوش‌‏‎ به‌‏‎ شبموبايل‌‏‎ تا‏‎ صبح‌‏‎ از‏‎ آن‌‏‎
در‏‎ وسايل‌‏‎ خريدوفروش‌‏‎ و‏‎ تجارت‌‏‎ فكر‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ بازيكن‌‏‎ چند‏‎ كه‌‏‎
ذهنيت‌‏‎ داشت‌؟‏‎ مي‌توان‌‏‎ انتظاري‌‏‎ چه‌‏‎ مختلف‌اند‏‎ كالاهاي‌‏‎
و‏‎ فهميد‏‎ مالي‌بايد‏‎ مسائل‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ را‏‎ اكثربازيكنان‌‏‎
آيا‏‎.‎رانيز‏‎ گويي‌‏‎ صراحت‌‏‎ و‏‎ صداقت‌‏‎ عدم‌‏‎ راو‏‎ موجود‏‎ گروه‌بندي‌هاي‌‏‎
و‏‎ قدرت‌‏‎ مشكل‌‏‎ ما‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ آيا‏‎ تاكتيكي‌دارد؟‏‎ مشكل‌‏‎ ما‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ آيا‏‎ دارد؟‏‎ شوتزني‌‏‎ مشكل‌‏‎ ما‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ آيا‏‎ دارد؟‏‎ نفس‌‏‎
حجم‌‏‎ دارد؟‏‎ اجتماعي‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ و‏‎ كيش‌دروني‌‏‎ و‏‎ شخصيت‌‏‎ مشكل‌‏‎ ما‏‎
زده‌‏‎ بيرون‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ شخصي‌‏‎ و‏‎ دروني‌‏‎ گنجايش‌‏‎ از‏‎ موجود‏‎ تبليغات‌‏‎
به‌‏‎ طبيعتا‏‎ و‏‎ ندارند‏‎ آنرا‏‎ حفظ‏‎ توان‌‏‎ و‏‎ جنبه‌‏‎ آنها‏‎ و‏‎ است‌‏‎
تيم‌‏‎ كرد ، ‏‎ بازي‌‏‎ رم‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ تيمي‌‏‎.‎مي‌شوند‏‎ كشيده‌‏‎ انحراف‌‏‎
را‏‎ تيم‌‏‎ و‏‎ خود‏‎ موقعيت‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ از‏‎ هيچيك‌‏‎ انگار‏‎.نبود‏‎ ايران‌‏‎
ما‏‎ بازيكنان‌‏‎.‎داشتند‏‎ ديگري‌‏‎ هواي‌‏‎ و‏‎ حال‌‏‎ و‏‎ بودند‏‎ نكرده‌‏‎ حس‌‏‎
به‌‏‎ چشم‌‏‎ ايراني‌‏‎ ميليون‌‏‎ كه‌ 60‏‎ نكرده‌اند‏‎ درك‌‏‎ درستي‌‏‎ به‌‏‎ هنوز‏‎
.كرده‌اند‏‎ آنها‏‎ راه‌‏‎ بدرقه‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ احساسات‌‏‎ و‏‎ دارند‏‎ آنها‏‎
كشورشان‌به‌‏‎ مقدس‌‏‎ نام‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ نشده‌اند‏‎ توجيه‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ بازيكنان‌‏‎
.دارند‏‎ همگاني‌‏‎ و‏‎ مسئوليتي‌عمومي‌‏‎ آنها‏‎ و‏‎ مي‌روند‏‎ ميدان‌‏‎
است‌‏‎ شده‌‏‎ شخصي‌‏‎ توهم‌‏‎ و‏‎ شخصيت‌‏‎ كيش‌‏‎ مسائل‌‏‎ درگير‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
و‏‎ باشند‏‎ خودشان‌‏‎ محض‌‏‎ حقيقت‌‏‎ بايد‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ واقعي‌‏‎ ستاره‌هاي‌‏‎
است‌‏‎ ميدان‌ديگري‌‏‎ جهاني‌‏‎ جام‌‏‎.‎بيايند‏‎ كاذببيرون‌‏‎ روياي‌‏‎ از‏‎
جام‌جهاني‌‏‎.‎فرهنگي‌‏‎ و‏‎ سياسي‌ ، اجتماعي‌‏‎ مسائل‌‏‎ از‏‎ سرشار‏‎
سال‌‏‎ چهار‏‎ هر‏‎ جهاني‌‏‎ وجام‌‏‎ نمي‌آيد‏‎ به‌وجود‏‎ هميشه‌‏‎ كه‌‏‎ فرصتي‌است‌‏‎
نشان‌‏‎ را‏‎ كشور‏‎ اجتماعي‌يك‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ ثبات‌‏‎ و‏‎ يكبارموقعيت‌‏‎
مهم‌ترين‌وظيفه‌‏‎ موجود‏‎ شرايط‏‎ در‏‎ توجيه‌بازيكنان‌‏‎.‎مي‌دهد‏‎
.است‌‏‎ سازمان‌تربيت‌بدني‌‏‎ و‏‎ فوتبال‌‏‎ مسئولين‌‏‎

© 1998 HAMSHAHRI, All rights reserved.