شماره‌ 1571‏‎ ‎‏‏،‏‎ 21 June 98 خرداد 1377 ، ‏‎ يكشنبه‌ 31‏‎
Front Page
Editorial
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Letters
Women
Business
Stocks
Gold
France 98
Religion
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
اتللو‏‎ در‏‎ معنا‏‎ و‏‎ طرح‌‏‎

بخوانيم‌؟‏‎ كتاب‏‎ چگونه‌‏‎ و‏‎ چرا‏‎

شد‏‎ اعلام‌‏‎ داد‏‎ توسطسيف‌الله‌‏‎
از‏‎ ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎ خروج‌‏‎ راههاي‌‏‎
بحران‌‏‎

اتللو‏‎ در‏‎ معنا‏‎ و‏‎ طرح‌‏‎


نويسندگان‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ آثار‏‎ طرح‌‏‎ شكسپير‏‎ كه‌‏‎ مي‌دانند‏‎ همه‌‏‎
را‏‎ منابعي‌‏‎ او‏‎ موشكاف‌‏‎ دانش‌‏‎ اما‏‎.است‌‏‎ ديگرمي‌گرفته‌‏‎
بهترين‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ او‏‎ دراماتيك‌‏‎ نبوغ‌‏‎ بتوانند‏‎ تا‏‎ انتخابمي‌كرده‌‏‎
اصلي‌‏‎ منابع‌‏‎ با‏‎ را‏‎ نمايشنامه‌ها‏‎ اين‌‏‎ اگر‏‎.‎سازند‏‎ نحوبيان‌‏‎
گرفتن‌‏‎ قرض‌‏‎ است‌ ، ‏‎ شگفت‌انگيز‏‎ كه‌‏‎ چيزي‌‏‎ نماييم‌ ، ‏‎ آنهامقايسه‌‏‎
به‌تشديد‏‎ نياز‏‎ آثار‏‎ آن‌‏‎ اغلب‏‎است‌‏‎ او‏‎ تغييرات‌‏‎ بلكه‌‏‎ اونيست‌ ، ‏‎
.داشته‌اند‏‎ معنا‏‎ تمركز‏‎ و‏‎ دراماتيك‌‏‎ كشمكش‌‏‎
ايتاليايي‌ ، ‏‎ نويسنده‌‏‎ از‏‎ داستاني‌‏‎ برپايه‌‏‎ اتللو‏‎ نمايشنامه‌‏‎
از‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ سين‌سيو‏‎ داستان‌‏‎.‎مي‌باشد‏‎ Cinthio سين‌سيو‏‎
سه‌‏‎ با‏‎ برابر‏‎ تقريبا‏‎ و‏‎ مي‌گيرد ، ‏‎ دربر‏‎ را‏‎ نمايش‌شكسپير‏‎
برخلاف‌‏‎ دزدمونا‏‎ با‏‎ اتللو‏‎ اصلي‌‏‎ منبع‌‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎ پرده‌پاياني‌‏‎
همسر‏‎ و‏‎ ياگو‏‎ اتللو ، ‏‎ اما‏‎.‎است‌‏‎ كرده‌‏‎ ازدواج‌‏‎ او‏‎ ميل‌خانواده‌‏‎
و‏‎ مي‌رسد‏‎ قبرس‌‏‎ به‌‏‎ اينكه‌‏‎ تا‏‎ نمي‌شناسد ، ‏‎ را‏‎ وكاسيو‏‎ اواميليا‏‎
دلباخته‌‏‎ سين‌سيو‏‎ اثر‏‎ در‏‎ ياگو‏‎.مي‌افتد‏‎ اتفاق‌‏‎ آنجا‏‎ در‏‎ حوادث‌‏‎
را‏‎ سياه‌‏‎ مرد‏‎ اين‌‏‎ دزدمونا‏‎ چطور‏‎ كه‌‏‎ نمي‌فهمد‏‎ او‏‎.دزدموناست‌‏‎
عاشق‌‏‎ را‏‎ دزدمونا‏‎ تا‏‎ مي‌كند‏‎ تلاش‌‏‎ ياگو‏‎.‎مي‌دهد‏‎ ترجيح‌‏‎ او‏‎ به‌‏‎
دستمال‌‏‎ از‏‎ و‏‎.‎مي‌كند‏‎ بدنام‌‏‎ را‏‎ كاسيو‏‎ او‏‎.‎سازد‏‎ وانمود‏‎ كاسيو‏‎
.مي‌برد‏‎ بهره‌‏‎ اتللو‏‎ نمودن‌‏‎ مشكوك‌‏‎ براي‌‏‎ وسيله‌اي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎
را‏‎ كاسيو‏‎ ياگو ، ‏‎.‎مي‌كشند‏‎ هم‌‏‎ با‏‎ را‏‎ دزدمونا‏‎ اتللو‏‎ و‏‎ ياگو‏‎
اتللو‏‎ كاسيو ، ‏‎ پس‌‏‎.كرد‏‎ خواهد‏‎ اخراج‌‏‎ را‏‎ او‏‎ اتللو‏‎ كه‌‏‎ ترسانده‌‏‎
محكوم‌‏‎ ولي‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ دستگير‏‎ اتللو‏‎.‎مي‌كند‏‎ قتل‌‏‎ به‌‏‎ متهم‌‏‎ را‏‎
كشته‌‏‎ دزدمونا‏‎ خانواده‌‏‎ وسيله‌‏‎ به‌‏‎ او‏‎ عاقبت‌‏‎ اما‏‎.نمي‌گردد‏‎
به‌‏‎ آنجا‏‎ در‏‎ مي‌افتد ، ‏‎ زندان‌‏‎ به‌‏‎ ديگر‏‎ جرمي‌‏‎ به‌‏‎ ياگو‏‎.مي‌شود‏‎
.مي‌كند‏‎ اقرار‏‎ ماجرا‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ نقش‌‏‎
در‏‎.‎است‌‏‎ كاملاآشكار‏‎ شكسپير‏‎ و‏‎ سين‌سيو‏‎ داستان‌‏‎ بين‌‏‎ تفاوت‌‏‎
دزدمونا‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ او‏‎ شهوت‌‏‎ ياگو‏‎ انگيزه‌‏‎ سين‌سيو‏‎ اثر‏‎
اصلي‌‏‎ منبع‌‏‎ در‏‎ اميليا‏‎.‎اتللو‏‎ از‏‎ نفرت‌‏‎ و‏‎ حسادت‌‏‎ مي‌باشد ، نه‌‏‎
او‏‎ شكسپير ، ‏‎ اثر‏‎ در‏‎ حاليكه‌‏‎ در‏‎ مي‌داند ، ‏‎ را‏‎ همه‌نقشه‌ها‏‎
اثر‏‎ در‏‎ قاتل‌‏‎مي‌كند‏‎ محكوم‌‏‎ را‏‎ شوهرش‌‏‎ و‏‎ مجذوبدزدموناست‌ ، ‏‎
علاوه‌‏‎ و‏‎.‎مي‌باشد‏‎ جرم‌‏‎ شريك‌‏‎ ياگو‏‎.‎است‌‏‎ سين‌سيوكاملامتفاوت‌‏‎
و‏‎ ندارد ، ‏‎ وجود‏‎ رودريگو‏‎ كننده‌‏‎ درگير‏‎ فرعي‌‏‎ طرح‌‏‎ اينها‏‎ برهمه‌‏‎
.نيست‌‏‎ سين‌سيو‏‎ اثر‏‎ در‏‎ شكسپير‏‎ اول‌‏‎ پرده‌‏‎ از‏‎ دومجلس‌‏‎
حسادت‌‏‎ را‏‎ او‏‎ داستان‌‏‎ معناي‌‏‎ شده‌ ، ‏‎ سين‌سيو‏‎ اثر‏‎ بر‏‎ كه‌‏‎ نقدهايي‌‏‎
چرا‏‎ باشد ، ‏‎ درست‌‏‎ فرض‌ها‏‎ اين‌‏‎ اگر‏‎.‎مي‌دانند‏‎ اتللو‏‎ ساده‌لوحي‌‏‎ و‏‎
چرا‏‎ مي‌كند؟‏‎ ايجاد‏‎ را‏‎ رودريگو‏‎ و‏‎ ياگو‏‎ بين‌‏‎ فرعي‌‏‎ طرح‌‏‎ شكسپير‏‎
مي‌دهد ، ‏‎ قرار‏‎ سنا‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ قضاوت‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ آنها‏‎ ازدواج‌‏‎ صحنه‌‏‎
اينطور‏‎ مطمئنا‏‎ مي‌سازد؟‏‎ آنها‏‎ نامزدي‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ داستاني‌‏‎ و‏‎
كسي‌‏‎ مي‌دهد ، ‏‎ نشان‌‏‎ زيرك‌‏‎ بسيار‏‎ را‏‎ ياگو‏‎ شكسپير ، ‏‎ چون‌‏‎ نبوده‌ ، ‏‎
طرف‌‏‎ از‏‎.مي‌دهد‏‎ فريب‏‎ را‏‎ همه‌‏‎ بلكه‌‏‎ را ، ‏‎ اتللو‏‎ تنها‏‎ نه‌‏‎ كه‌‏‎
عشق‌‏‎ و‏‎ اتللو‏‎ عظمت‌‏‎ متوجه‌‏‎ را‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ داشته‌‏‎ قصد‏‎ شكسپير‏‎ ديگر‏‎
چه‌‏‎ كه‌‏‎ كند‏‎ متوجه‌‏‎ را‏‎ ما‏‎ بعد‏‎ و‏‎سازد‏‎ او‏‎ به‌‏‎ دزدمونا‏‎ برجسته‌‏‎
بزرگ‌‏‎ مرد‏‎ يك‌‏‎ نه‌‏‎ سين‌سيو‏‎ اتللو‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ نابود‏‎ عظيمي‌‏‎ چيز‏‎
شكسپير‏‎ اتللو‏‎ حاليكه‌‏‎ در‏‎.‎تراژيك‌‏‎ قهرمان‌‏‎ يك‌‏‎ نه‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎
اينكه‌‏‎ با‏‎ اول‌‏‎ صحنه‌هاي‌‏‎ همان‌‏‎ در‏‎ ولي‌‏‎.مي‌باشد‏‎ برجسته‌‏‎ شخصيتي‌‏‎
باعث‌‏‎ بعدا‏‎ كه‌‏‎ ريشه‌هايي‌‏‎ به‌‏‎ مي‌دهد ، ‏‎ نشان‌‏‎ شكوه‌‏‎ با‏‎ را‏‎ اتللو‏‎
است‌‏‎ ميانسال‌‏‎ سربازي‌‏‎ او‏‎.‎مي‌كند‏‎ اشاره‌‏‎ نيز‏‎ مي‌گردد‏‎ او‏‎ تزلزل‌‏‎
دختر‏‎ اين‌‏‎ چرا‏‎ كه‌‏‎ نمي‌كند‏‎ درك‌‏‎ و‏‎ مي‌داند ، ‏‎ كم‌‏‎ زن‌‏‎ درباره‌‏‎ كه‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ او‏‎ عاشق‌‏‎ فرهيخته‌‏‎ و‏‎ زيبا‏‎
نمي‌كرد ، ‏‎ تبديل‌‏‎ تراژدي‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ سين‌سيو‏‎ داستان‌‏‎ شكسپير‏‎ اگر‏‎
حسادت‌ ، ‏‎ معناي‌‏‎ چون‌‏‎.‎مي‌ماند‏‎ باقي‌‏‎ احساساتي‌‏‎ اثر‏‎ يك‌‏‎ حد‏‎ در‏‎
.است‌‏‎ بوده‌‏‎ كمدي‌‏‎ فكري‌‏‎ سنتي‌‏‎ آثار‏‎ در‏‎ شوهران‌ ، ‏‎ حسادت‌‏‎ بخصوص‌‏‎
انهدام‌‏‎ -‎است‌‏‎ متفاوت‌‏‎ كاملا‏‎ شكسپير‏‎ نمايش‌‏‎ معناي‌‏‎ حاليكه‌‏‎ در‏‎
اين‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ -‎حساب‏‎ و‏‎ حد‏‎ بي‌‏‎ نيتي‌‏‎ سوء‏‎ و‏‎ حسادت‌‏‎ وسيله‌‏‎ به‌‏‎ عشق‌‏‎
تاسف‌‏‎ كه‌‏‎ وقتي‌‏‎ ما‏‎.‎مي‌شود‏‎ تحمل‌‏‎ غيرقابل‌‏‎ قدر‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ سبب‏‎
كه‌اتللو‏‎ زماني‌‏‎.‎نيستيم‌‏‎ آن‌‏‎ قبول‌‏‎ به‌‏‎ حاضر‏‎ مي‌شنويم‌ ، ‏‎ را‏‎ او‏‎
برنمي‌خيزيم‌ ، بلكه‌‏‎ او‏‎ حمايت‌‏‎ به‌‏‎ ما‏‎ بود ، ‏‎ ياگو‏‎ تقصير‏‎ مي‌گويد‏‎
.نفهميدي‌‏‎ چرا‏‎ تو‏‎ مي‌دانستيم‌ ، ‏‎ را‏‎ اين‌‏‎ ما‏‎ مي‌گوييم‌‏‎ او‏‎ به‌‏‎
فالر‏‎:‎نوشته‌‏‎
رهبر‏‎ كاظم‌‏‎:‎ترجمه‌‏‎بخوانيم‌؟‏‎ كتاب‏‎ چگونه‌‏‎ و‏‎ چرا‏‎


پاياني‌‏‎ بخش‌‏‎
آذرخش‌‏‎ نويد‏‎

از‏‎ است‌‏‎ نظامي‌‏‎ (خمسه‌‏‎)‎ پنجگانه‌‏‎ منظومه‌هاي‌‏‎ بعدي‌ ، ‏‎ كتاب‏‎
ديدن‌‏‎ چون‌‏‎مي‌شويد‏‎ آن‌‏‎ ناب‏‎ معناي‌‏‎ به‌‏‎ شعر‏‎ وارد‏‎ ديگر‏‎ اينجا‏‎
عاشق‌‏‎ مجنون‌‏‎ همراه‌‏‎ بي‌دردسر‏‎ كاملا‏‎ پنجره‌ ، ‏‎ پشت‌‏‎ از‏‎ بهار‏‎
هزار‏‎ در‏‎ خود‏‎ بي‌دردسر‏‎ كاملا‏‎ آوارگي‌‏‎ و‏‎ ازشوريدگي‌‏‎ و‏‎ مي‌شويد‏‎
ديوانه‌‏‎ ويرانگرد‏‎ زيبايي‌‏‎ فرهاد ، ‏‎ و‏‎ حالامجنون‌‏‎ زبان‌‏‎ توهاي‌‏‎
بدون‌‏‎ عشقي‌‏‎ طبيعي‌ ، ‏‎ دورنماهاي‌‏‎ شيرين‌ ، زيبايي‌هاي‌‏‎ و‏‎ ليلي‌‏‎ كننده‌‏‎
.مي‌كنيد‏‎ راتجربه‌‏‎ دردسر‏‎ و‏‎ رسوايي‌‏‎
منطق‌الطير‏‎ فارسي‌‏‎ ادبيات‌‏‎ ديگر‏‎ خوشخوان‌‏‎ كتابهاي‌‏‎ ميان‌‏‎ از‏‎
دست‌‏‎ و‏‎ زيباست‌‏‎ و‏‎ شورانگيز‏‎ بسيار‏‎ كتاب‏‎ سراسر‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ عطار‏‎
داستانهاي‌‏‎ هم‌چنين‌‏‎.‎ندارد‏‎ شيرين‌‏‎ و‏‎ پرحجم‌‏‎ ازرمانهاي‌‏‎ كمي‌‏‎
حلاج‌‏‎ شبلي‌ ، ‏‎ وصف‌‏‎ در‏‎ مثلا‏‎ نيست‌‏‎ بيشتر‏‎ سطري‌‏‎ چند‏‎ كه‌گاه‌‏‎ كوتاهي‌‏‎
مولوي‌‏‎ مثنوي‌‏‎ وقتي‌‏‎.دارد‏‎ را‏‎ كوتاه‌‏‎ داستانهاي‌‏‎ مجنون‌ ، لطف‌‏‎ و‏‎
به‌‏‎ اگر‏‎ باشيد ، ‏‎ نداشته‌‏‎ كافي‌‏‎ عربي‌‏‎ سواد‏‎ اگر‏‎ مي‌گيريد ، ‏‎ دست‌‏‎ را‏‎
باشيد ، ‏‎ نداشته‌‏‎ آگاهي‌مختصري‌‏‎ نبوي‌‏‎ احاديث‌‏‎ و‏‎ قرآني‌‏‎ آيه‌هاي‌‏‎
نكته‌هاي‌‏‎ و‏‎ كنيد‏‎ بسنده‌‏‎ متن‌‏‎ روخواني‌‏‎ به‌‏‎ آنكه‌‏‎ جز‏‎ نيست‌‏‎ چاره‌اي‌‏‎
روخواني‌‏‎.‎دگر‏‎ وقت‌‏‎ تا‏‎ بگذار‏‎ زمان‌‏‎ رااين‌‏‎ آن‌‏‎ دشوار‏‎ و‏‎ باريك‌‏‎
ارجاع‌هاي‌‏‎ و‏‎ عرفاني‌‏‎ و‏‎ ديني‌‏‎ نشانه‌هاي‌‏‎ و‏‎ رمزها‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ مثنوي‌‏‎
هند ، ‏‎ فلسفي‌‏‎ و‏‎ ادبي‌‏‎ ديني‌ ، ‏‎ آثار‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ به‌‏‎ اثر‏‎ اين‌‏‎
تازه‌كار‏‎ خواننده‌‏‎ براي‌‏‎ يونان‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ ترك‌‏‎ و‏‎ روم‌‏‎ عرب ، ‏‎ ايران‌ ، ‏‎
تفسير‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ مثنوي‌‏‎ تفسيرهاي‌‏‎ مراجعه‌به‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ دشوار‏‎
و‏‎ زماني‌‏‎ كريم‌‏‎ تا‏‎ لاهوتي‌‏‎ محمدتقي‌جعفري‌ ، ‏‎ همايي‌ ، ‏‎ فروزانفر ، ‏‎
به‌‏‎ مثنوي‌‏‎ خواندن‌‏‎ براي‌‏‎ ندارد‏‎ سودي‌‏‎ تازه‌كار‏‎ فرد‏‎ براي‌‏‎ غيره‌‏‎
از‏‎ نيز‏‎ را‏‎ احاديث‌‏‎ و‏‎ كنيد ، آيه‌ها‏‎ مراجعه‌‏‎ عمومي‌‏‎ فرهنگهاي‌‏‎
كه‌‏‎ كتاب‏‎ اين‌‏‎ مخصوص‌‏‎ وفرهنگهاي‌‏‎ راهنما‏‎ كتابهاي‌‏‎ و‏‎ قرآن‌‏‎ خود‏‎
اما‏‎ بزرگ‌‏‎ شهر‏‎ يك‌‏‎ كتابمانند‏‎ جهان‌‏‎ بگويم‌‏‎ بهتر‏‎ يا‏‎ متن‌‏‎
جهانگرد‏‎ خواننده‌‏‎.‎جهان‌است‌‏‎ از‏‎ دروپيكرتر‏‎ بي‌‏‎ و‏‎ گسترده‌تر‏‎
جهان‌‏‎ يا‏‎ بيكران‌‏‎ شهر‏‎ دراين‌‏‎ پرسه‌زدن‌‏‎ و‏‎ سفر‏‎ صرف‌‏‎ از‏‎ [ توريست‌‏‎]
هرجا‏‎ تا‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ داشت‌اطراق‌‏‎ دوست‌‏‎ هرجا‏‎ و‏‎ مي‌برد‏‎ لذت‌‏‎ گستر‏‎
پاكباخته‌‏‎ عاشق‌‏‎ اين‌خواننده‌‏‎.‎مي‌رود‏‎ پيش‌‏‎ مي‌برد ، ‏‎ را‏‎ او‏‎ پاي‌‏‎
كامران‌‏‎ مثل‌‏‎ و‏‎ افتادمي‌خواند‏‎ دستش‌‏‎ دم‌‏‎ كه‌‏‎ متني‌‏‎ هر‏‎.است‌‏‎ متن‌‏‎
كم‌‏‎ وقت‌‏‎ براي‌خواندنشان‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ كتابهايي‌‏‎ مي‌گويد‏‎ كه‌‏‎ فاني‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ شما‏‎.كتابمي‌شود‏‎ در‏‎ فاني‌‏‎ مي‌خواند ، ‏‎ خواب‏‎ در‏‎ مي‌آورد ، ‏‎
بخوانيد‏‎ بسته‌‏‎ باچشم‌‏‎ نمي‌توانيد‏‎ كه‌‏‎ داريد‏‎ مشغله‌‏‎ آن‌قدر‏‎ خواب‏‎
كمي‌‏‎ از‏‎ وپس‌‏‎ بكشيد‏‎ حجله‌‏‎ دم‌‏‎ را‏‎ گربه‌‏‎ است‌‏‎ بهتر‏‎ شما‏‎ اما‏‎
كه‌‏‎ اين‌جهاني‌‏‎ در‏‎ سفر‏‎ از‏‎ بپرسيد‏‎ خودتان‌‏‎ از‏‎ پرس‌وجو‏‎ و‏‎ پرسه‌زدن‌‏‎
.هستيد‏‎ چه‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ است‌ ، ‏‎ داده‌‏‎ برباد‏‎ را‏‎ فلك‌‏‎ ايمان‌‏‎
از‏‎ و‏‎ است‌‏‎ شدن‌‏‎ باسواد‏‎ اصطلاح‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ معلومات‌‏‎ كسب‏‎ شما‏‎ هدف‌‏‎ اگر‏‎
سبك‌‏‎ را‏‎ كتاب‏‎ بايد‏‎ مي‌بريد‏‎ لذت‌‏‎ اطلاعاتي‌‏‎ و‏‎ علمي‌‏‎ متنهاي‌‏‎
نسبي‌‏‎ فهم‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ مقدماتي‌‏‎ لازم‌‏‎ سواد‏‎ بفهميد‏‎ و‏‎ سنگين‌كنيد‏‎
علمي‌‏‎ كتاب‏‎ يك‌‏‎ مطالعه‌‏‎ از‏‎ قصدتان‌‏‎ آيا‏‎ نه‌؟‏‎ داريديا‏‎ مطلب‏‎
بايد‏‎ است‌‏‎ پراكنده‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ جمع‌آوري‌‏‎ و‏‎ اين‌رشته‌‏‎ با‏‎ آشنايي‌‏‎
بدبختي‌‏‎.‎اطلاعات‌‏‎ بگويم‌‏‎ بهتر‏‎ يا‏‎ وسبك‌‏‎ عام‌‏‎ كتابهاي‌‏‎ سراغ‌‏‎
و‏‎ معلومات‌‏‎ زدودن‌‏‎ يا‏‎ بردن‌‏‎ ميان‌‏‎ علم‌از‏‎ كار‏‎ تنها‏‎ كه‌‏‎ اينجاست‌‏‎
به‌‏‎ بخواهيد‏‎ كه‌‏‎ همين‌‏‎.‎شماست‌‏‎ وپرسشهاي‌‏‎ مجهولات‌‏‎ بر‏‎ افزودن‌‏‎
آموختن‌‏‎ فقط‏‎ بپردازيد ، ‏‎ دانشي‌‏‎ به‌تحصيل‌‏‎ آكادميك‌‏‎ و‏‎ علمي‌‏‎ صورت‌‏‎
ظاهرا‏‎ كتاب‏‎ صدها‏‎ تا‏‎ و‏‎ مي‌گيرد‏‎ شمارا‏‎ وقت‌‏‎ تمام‌‏‎ آن‌‏‎ مقدمات‌‏‎
خوب‏‎ را‏‎ [ كيهان‌شناسي‌‏‎ براي‌‏‎ مثلارياضيات‌‏‎] موضوع‌‏‎ با‏‎ بي‌ارتباط‏‎
سرگرداني‌‏‎ برهوت‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ شدن‌‏‎ شمارواديدوارد‏‎ به‌‏‎ نكنيد ، ‏‎ حلاجي‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ واردي‌‏‎ و‏‎ هوشمند‏‎ وقتي‌دانشجوي‌‏‎ تازه‌‏‎.‎شد‏‎ نخواهد‏‎ داده‌‏‎
جمع‌‏‎ در‏‎ باره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ نمي‌توانيدكلمه‌اي‌‏‎ حتي‌‏‎ شديد ، ‏‎ رشته‌‏‎
مقاله‌‏‎ يك‌‏‎ نوشتن‌‏‎ براي‌‏‎.‎صحبت‌كنيد‏‎ موضوع‌‏‎ به‌‏‎ ناوارد‏‎ علاقه‌مندان‌‏‎
مجبوريد‏‎ تخصصي‌ ، ‏‎ صورت‌‏‎ علمي‌به‌‏‎ موضوع‌‏‎ فلان‌‏‎ درباره‌‏‎ صفحه‌اي‌‏‎ چند‏‎
برداريد‏‎ يادداشت‌‏‎ و‏‎ روبكنيد‏‎ و‏‎ زير‏‎ را‏‎ كاغذ‏‎ و‏‎ كتاب‏‎ خروارها‏‎
جاي‌‏‎ هميشه‌‏‎ و‏‎ باشد‏‎ بي‌اعتبارشده‌‏‎ و‏‎ كهنه‌‏‎ آنها‏‎ مطالب‏‎ بسا‏‎ كه‌‏‎
.بگذاريد‏‎ باز‏‎ درمقاله‌تان‌‏‎ بايد‏‎ را‏‎ گريزگاه‌‏‎ يا‏‎ انكار‏‎ و‏‎ حاشا‏‎
يك‌‏‎ و‏‎ زمينه‌‏‎ يك‌‏‎ تنهادر‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آن‌‏‎ تخصصي‌‏‎ مطالعه‌‏‎ ديگر‏‎ بدي‌‏‎
بر‏‎ هميشه‌‏‎ براي‌‏‎ راه‌علامگي‌‏‎ و‏‎ دهيد‏‎ ادامه‌‏‎ مي‌توانيد‏‎ فرعي‌‏‎ شاخه‌‏‎
كسي‌‏‎ و‏‎ شديد‏‎ برجسته‌‏‎ يك‌فيزيكدان‌‏‎ وقتي‌‏‎ مثلا‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ بسته‌‏‎ شما‏‎
نخواهيد‏‎ جوابي‌‏‎ چيست‌؟‏‎ پرسيدفيزيك‌‏‎ شما‏‎ از‏‎ [ محل‌‏‎ قصاب‏‎ مثلا‏‎]
عمر‏‎ تمام‌‏‎ و‏‎ رفت‌‏‎ خواهيد‏‎ سراغ‌كتابهايتان‌‏‎ به‌‏‎ شتابان‌‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎
اعتماد‏‎ معلومات‌‏‎ كسب‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎.‎يافت‌‏‎ نخواهيد‏‎ را‏‎ پاسخ‌‏‎ هم‌‏‎
كه‌‏‎ برد‏‎ خواهيد‏‎ پي‌‏‎ ناگهان‌‏‎ و‏‎ داد‏‎ افزايش‌خواهد‏‎ را‏‎ شما‏‎ نفس‌‏‎ به‌‏‎
با‏‎ و‏‎ مي‌دانسته‌ايد‏‎ را‏‎ كوانتوم‌‏‎ فيزيك‌‏‎ عام‌و‏‎ نسبيت‌‏‎ نظريه‌‏‎ مثلا‏‎
فارسي‌‏‎ زبان‌‏‎ به‌‏‎ خوشبختانه‌‏‎ كه‌‏‎ عمومي‌‏‎ كتابهاي‌معلومات‌‏‎ خواندن‌‏‎
مي‌دانسته‌ايد ، ‏‎ را‏‎ آنچه‌‏‎ تنها‏‎ مي‌شود ، ‏‎ فراوان‌يافت‌‏‎ حد‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎
.يادآورده‌ايد‏‎ به‌‏‎ دقيق‌تر‏‎

را‏‎ مقدماتي‌‏‎ بايد‏‎ نخست‌‏‎ فلسفه‌‏‎ خواندن‌‏‎ فلسفه‌براي‌‏‎ خواندن‌‏‎
فلسفه‌‏‎ با‏‎ آنكه‌‏‎ شرط‏‎ به‌‏‎ رسيد ، ‏‎ دستتان‌‏‎ كه‌به‌‏‎ كتابي‌‏‎ هر‏‎ شامل‌‏‎
[ حشره‌شناسي‌‏‎ و‏‎ منطق‌‏‎ تاريخ‌ ، ‏‎ اسطوره‌ ، ‏‎ مثلا‏‎]باشد‏‎ بي‌ارتباط‏‎
و‏‎ بريزيد‏‎ دور‏‎ را‏‎ خوانده‌ها‏‎ همه‌اين‌‏‎ بعد‏‎ و‏‎ كنيد‏‎ مطالعه‌‏‎ خوب‏‎
پرسشهايي‌‏‎ درباره‌‏‎ تفكر‏‎ وبه‌‏‎ كنيد‏‎ رها‏‎ را‏‎ زندگي‌تان‌‏‎ و‏‎ كار‏‎
.است‌‏‎ نداشته‌‏‎ جوابي‌‏‎ پيش‌تاكنون‌‏‎ سال‌‏‎ هزاران‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ بپردازيد‏‎
پرسش‌‏‎ شما‏‎ براي‌‏‎ همه‌چيز‏‎ آرام‌آرام‌‏‎.‎است‌‏‎ راه‌‏‎ آغاز‏‎ اين‌‏‎ البته‌‏‎
سوال‌‏‎ علامت‌‏‎ يك‌‏‎ پذيرفته‌‏‎ هراصل‌‏‎ بديهي‌ ، ‏‎ جمله‌‏‎ هر‏‎ جلو‏‎ و‏‎.‎مي‌شود‏‎
كه‌‏‎ مي‌گيريد‏‎ قرار‏‎ راهي‌بي‌پايان‌‏‎ آغاز‏‎ در‏‎ تازه‌‏‎.مي‌دهيد‏‎ قرار‏‎
درام‌‏‎] غمگين‌‏‎ يا‏‎ [ ياكمدي‌‏‎ ملودرام‌‏‎] شاد‏‎ ناكجايي‌‏‎ با‏‎ را‏‎ شما‏‎
.مي‌رساند‏‎ [ تراژدي‌‏‎ يا‏‎شد‏‎ اعلام‌‏‎ داد‏‎ توسطسيف‌الله‌‏‎
از‏‎ ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎ خروج‌‏‎ راههاي‌‏‎
بحران‌‏‎


خروج‌‏‎ راههاي‌‏‎ مهمترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ داد‏‎ سيف‌الله‌‏‎:‎هنر‏‎ و‏‎ ادب‏‎ سرويس‌‏‎
جهاني‌‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ اعتلاي‌‏‎ و‏‎ موجود‏‎ ازبحران‌هاي‌‏‎ ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎
.دانست‌‏‎ كشور‏‎ صنعت‌‏‎ بخش‌‏‎ تسهيلات‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎ تجهيز‏‎ را‏‎
گفت‌وگو‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزير‏‎ سينمايي‌‏‎ امور‏‎ معاون‌‏‎
درحال‌‏‎:‎افزود‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ اخبار‏‎ گروه‌‏‎ با‏‎
ويژه‌اي‌‏‎ كميسيون‌‏‎ دولت‌‏‎ هيات‌‏‎ در‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ دستور‏‎ به‌‏‎ حاضر‏‎
ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزير‏‎ دارايي‌ ، ‏‎ و‏‎ اقتصاد‏‎ وزير‏‎ از‏‎ متشكل‌‏‎
بانك‌‏‎ و‏‎ بودجه‌‏‎ و‏‎ برنامه‌‏‎ سازمان‌‏‎ رئيس‌‏‎ صنايع‌ ، ‏‎ اسلامي‌ ، وزير‏‎
تصويب‏‎ كميسيون‌‏‎ اين‌‏‎ اصلي‌‏‎ كه‌وظيفه‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ تشكيل‌‏‎ مركزي‌‏‎
.فعلي‌است‌‏‎ بحران‌‏‎ از‏‎ سينما‏‎ صنعت‌‏‎ نجات‌‏‎ براي‌‏‎ طرحهايي‌‏‎
به‌‏‎ كردن‌‏‎ نگاه‌‏‎ كميسيون‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ كار‏‎ محور‏‎ مهمترين‌‏‎ داد ، ‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎
و‏‎ محتوايي‌‏‎ جنبه‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ به‌طوري‌‏‎ است‌‏‎ يك‌صنعت‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ سينما‏‎
از‏‎ كشور‏‎ صنايع‌‏‎ همچون‌ديگر‏‎ نيز‏‎ سينما‏‎ و‏‎ نشود‏‎ غفلت‌‏‎ آن‌‏‎ هنري‌‏‎
در‏‎ به‌ويژه‌‏‎ دولت‌‏‎ مشخص‌‏‎ وحمايت‌هاي‌‏‎ بانكي‌‏‎ ارزي‌ ، ‏‎ تسهيلات‌‏‎
جبران‌‏‎ و‏‎ توليد‏‎ وسايل‌‏‎ نوسازي‌‏‎ به‌‏‎ استناد‏‎ با‏‎ بخش‌توليد‏‎
.شود‏‎ برخوردار‏‎ سينماي‌ايران‌‏‎ تكنولوژي‌‏‎ عقبماندگي‌‏‎
درصد‏‎ از 70‏‎ بيش‌‏‎ اينكه‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ سينمايي‌‏‎ امور‏‎ معاون‌‏‎
و‏‎ توجه‌‏‎:‎كرد‏‎ تاكيد‏‎ هستند ، ‏‎ سينما‏‎ فاقد‏‎ كشور‏‎ در‏‎ شهري‌‏‎ مناطق‌‏‎
تاثير‏‎ بررسي‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ در‏‎ فيلم‌‏‎ نمايش‌‏‎ سالنهاي‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎
با‏‎ فيلمهاي‌‏‎ اكران‌‏‎ تنگناهاي‌‏‎ ايجاد‏‎ در‏‎ نمايش‌‏‎ محل‌‏‎ كمبود‏‎
.است‌‏‎ كميسيون‌‏‎ اين‌‏‎ مهمترين‌اهداف‌‏‎ از‏‎ كيفيت‌ ، ‏‎
مورد‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزارت‌‏‎ سينمايي‌‏‎ امور‏‎ معاونت‌‏‎
بي‌كيفيت‌ج‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ ساخت‌‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ موجود‏‎ سياستهاي‌‏‎
گونه‌‏‎ اين‌‏‎ نفوذ‏‎ و‏‎ كيفيت‌‏‎ كم‌‏‎ سينماي‌‏‎ رشد‏‎:كرد‏‎ خاطرنشان‌‏‎
به‌باتلاقي‌‏‎ كشور‏‎ سينماي‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ موجب‏‎ درازمدت‌‏‎ در‏‎ فيلمها‏‎
.كند‏‎ هضم‌‏‎ خود‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ ومتوسط‏‎ خوب‏‎ فيلمسازان‌‏‎ كه‌‏‎ شود‏‎ تبديل‌‏‎

فيلم‌‏‎ به‌ساخت‌‏‎ اقدام‌‏‎ گذشته‌‏‎ درسال‌‏‎ كه‌‏‎ فيلمسازاني‌‏‎:‎افزود‏‎ داد‏‎
جبران‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ اشتباه‌‏‎ كه‌‏‎ دارند‏‎ قصد‏‎ و‏‎ كرده‌اند‏‎ درجه‌ج‌‏‎ با‏‎
داده‌‏‎ آنها‏‎ به‌‏‎ اين‌فرصت‌‏‎ سينمايي‌‏‎ امور‏‎ معاونت‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ كنند ، ‏‎
درجه‌كيفي‌‏‎ با‏‎ فيلم‌‏‎ يك‌‏‎ ساخت‌‏‎ به‌‏‎ معين‌‏‎ مهلت‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ شده‌است‌‏‎
فيلم‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ مساعدت‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎ كنند ، ‏‎ اقدام‌‏‎ ياب‏‎ الف‌‏‎
آنها‏‎ معنوي‌‏‎ خسارت‌‏‎ تا‏‎ شود‏‎ داده‌‏‎ نمايش‌‏‎ بهتري‌‏‎ درشرايط‏‎ موجود‏‎
.يابد‏‎ كاهش‌‏‎
خارجي‌‏‎ جشنواره‌هاي‌‏‎ در‏‎ ايراني‌‏‎ فيلمهاي‌‏‎ حضور‏‎ مورد‏‎ در‏‎ داد‏‎
حاضر‏‎ كه‌‏‎ داشته‌باشند‏‎ ملي‌‏‎ عرق‌‏‎ بايد‏‎ سينماگران‌ايراني‌‏‎:گفت‌‏‎
درصد‏‎ از 95‏‎ بيش‌‏‎ تاكنون‌‏‎ يابندو‏‎ حضور‏‎ جشنواره‌اي‌‏‎ هر‏‎ در‏‎ نشوند‏‎
سالم‌‏‎ جشنواره‌هاي‌خارجي‌‏‎ در‏‎ ايراني‌‏‎ سينماگران‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ حضور‏‎
است‌‏‎ داده‌‏‎ رخ‌‏‎ خطايي‌‏‎ كه‌‏‎ صورتي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ انحراف‌‏‎ بدون‌‏‎ و‏‎
.كرده‌اند‏‎ ايستادگي‌‏‎ آن‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ سينماگران‌ايراني‌‏‎
اشاره‌‏‎ با‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزارت‌‏‎ سينمايي‌‏‎ امور‏‎ معاون‌‏‎
:گفت‌‏‎ شيشه‌اي‌‏‎ فيلم‌آژانس‌‏‎ عليه‌‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎ شكايت‌‏‎ طرح‌‏‎ به‌‏‎
كه‌‏‎ باشد‏‎ فيلمهايي‌‏‎ نيزشاهد‏‎ آينده‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎
به‌تنهايي‌‏‎ اعتراض‌‏‎ نفس‌‏‎ بنابراين‌‏‎ نگيرد‏‎ قرار‏‎ گروهي‌‏‎ قبول‌‏‎ مورد‏‎
صالح‌‏‎ مرجع‌‏‎ تشخيص‌‏‎ به‌‏‎ اعتراض‌‏‎ اين‌‏‎ است‌‏‎ لازم‌‏‎ و‏‎ نمي‌كند‏‎ كفايت‌‏‎
.برسد‏‎ كشور‏‎ جوابگوي‌فرهنگ‌‏‎
كه‌‏‎ اختلافات‌‏‎ گونه‌‏‎ اين‌‏‎ حل‌‏‎ براي‌‏‎ جلساتي‌‏‎ تشكيل‌‏‎ بر‏‎ داد‏‎
شركت‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ معترض‌‏‎ طرفهاي‌‏‎ و‏‎ امورسينمايي‌‏‎ معاونت‌‏‎ نمايندگان‌‏‎
.كرد‏‎ تاكيد‏‎ باشند ، ‏‎ داشته‌‏‎
تبديل‌‏‎ اختلاف‌‏‎ به‌‏‎ تنش‌ها‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ درست‌‏‎ مسير‏‎ وي‌‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎
.شوند‏‎ حل‌‏‎ انديشه‌‏‎ و‏‎ تدبير‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ مشكلات‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ نشود‏‎

اين‌‏‎:‎افزود‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزير‏‎ سينمايي‌‏‎ امور‏‎ معاون‌‏‎
مقوله‌هاي‌‏‎ چون‌‏‎ دادگاه‌ ، ‏‎ با‏‎ نه‌‏‎ شود‏‎ حكميت‌حل‌‏‎ با‏‎ بايد‏‎ قضيه‌‏‎
.است‌‏‎ پيچيده‌‏‎ هنر‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎
© 1998 HAMSHAHRI, All rights reserved.