شماره‌ 1614‏‎ ‎‏‏،‏‎ 13 August 98 مرداد 1377 ، ‏‎ پنجشنبه‌ 22‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Metropolis
Business
Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
آمادگي‌‏‎ اردوي‌‏‎ به‌‏‎ بازيكن‌‏‎ ‎‏‏14‏‎
ايران‌‏‎ جوانان‌‏‎ بسكتبال‌‏‎ تيم‌‏‎
شدند‏‎ دعوت‌‏‎

مركزي‌‏‎ آسياي‌‏‎ انتخابي‌‏‎ واليبال‌‏‎
عنوان‌‏‎ كسب‏‎ آستانه‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎
گرفت‌‏‎ قرار‏‎ قهرماني‌‏‎

ميز‏‎ روي‌‏‎ تنيس‌‏‎ ليگ‌‏‎ برگشت‌‏‎ دور‏‎
مي‌شود‏‎ آغاز‏‎ فردا‏‎ از‏‎ بانوان‌‏‎

ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ سرمربي‌‏‎
ايران‌‏‎ به‌‏‎ آينده‌‏‎ هفته‌‏‎ شنبه‌‏‎
بازمي‌گردد‏‎

آمادگي‌‏‎ اردوي‌‏‎ مرحله‌‏‎ چهارمين‌‏‎
بانوان‌‏‎ دووميداني‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
معلول‌‏‎

آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ نفرات‌‏‎
شدند‏‎ مشخص‌‏‎ وزن‌‏‎ پنج‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎

فدراسيون‌‏‎ در‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ نشست‌‏‎
مي‌شود‏‎ برپا‏‎ فوتبال‌‏‎

فوتبال‌‏‎ اعتبار‏‎ و‏‎ اخلاق‌‏‎
گرو‏‎ در‏‎ باشگاهها‏‎
بهمن‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ بازي‌جوانمردانه‌‏‎

كرج‌‏‎ بهمن‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ بازي‌‏‎
فدراسيون‌‏‎ دقيق‌‏‎ ذره‌بين‌‏‎ زير‏‎
فوتبال‌‏‎

نشد‏‎ هند‏‎ حريف‌‏‎ پاكستان‌‏‎

از‏‎ كويت‌‏‎ شناي‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
عرب‏‎ كشورهاي‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎
كرد‏‎ كناره‌گيري‌‏‎

آمادگي‌‏‎ اردوي‌‏‎ به‌‏‎ بازيكن‌‏‎ ‎‏‏14‏‎
ايران‌‏‎ جوانان‌‏‎ بسكتبال‌‏‎ تيم‌‏‎
شدند‏‎ دعوت‌‏‎


فتحي‌‏‎ سعيد‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎:كرد‏‎ اعلام‌‏‎ بسكتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
هجدهمين‌‏‎ به‌‏‎ بازيكن‌‏‎ ايران‌ ، 14‏‎ جوانان‌‏‎ تيم‌بسكتبال‌‏‎ سرمربي‌‏‎
نفرات‌‏‎ اسامي‌‏‎.‎شدند‏‎ دعوت‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ تداركاتي‌‏‎ اردوي‌‏‎ از‏‎ مرحله‌‏‎
سيدعلي‌‏‎ -‎كبير2‏‎ آيدين‌‏‎ -شد1‏‎ اعلام‌‏‎ شرح‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ شده‌‏‎ دعوت‌‏‎
كامران‌‏‎ -‎عابديني‌ 5‏‎ محمد‏‎ -اسلامي‌ 4‏‎ محمدرضا‏‎ -‎مجلسين‌ 3‏‎
احمد‏‎ -‎حسامي‌ 9‏‎ جلال‌‏‎ -مرادي‌ 8‏‎ بابك‌‏‎ -‎رضايي‌ 7‏‎ علي‌‏‎-‎جمشيدوند 6‏‎
تاجيك‌‏‎ پويا‏‎ -‎عسكرنژاد 12‏‎ مهدي‌‏‎-باراني‌ 11‏‎ مجيد‏‎ -‎سعيدي‌ 10‏‎
.خانچي‌‏‎ نسيم‌‏‎ -‎تهراني‌ 14‏‎ اميد‏‎ -‎‏‏13‏‎
در‏‎ جاري‌‏‎ ماه‌‏‎ مرداد‏‎ روز 24‏‎ بعدازظهر‏‎ بايد‏‎ شده‌‏‎ دعوت‌‏‎ نفرات‌‏‎
خود‏‎ و‏‎ يافته‌‏‎ حضور‏‎ تهران‌‏‎ آزادي‌‏‎ ورزشي‌‏‎ مجموعه‌‏‎ بسكتبال‌‏‎ سالن‌‏‎
.نمايند‏‎ معرفي‌‏‎ جوانان‌‏‎ تيم‌‏‎ سرمربي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎مركزي‌‏‎ آسياي‌‏‎ انتخابي‌‏‎ واليبال‌‏‎
عنوان‌‏‎ كسب‏‎ آستانه‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎
گرفت‌‏‎ قرار‏‎ قهرماني‌‏‎


روزاز‏‎ دومين‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎:‎همشهري‌‏‎ اعزامي‌‏‎ خبرنگار‏‎ - اصفهان‌‏‎
تيم‌‏‎ مركزي‌ ، ‏‎ آسياي‌‏‎ انتخابي‌‏‎ واليبال‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ دوره‌‏‎ اولين‌‏‎
برابر‏‎ متوالي‌‏‎ برد‏‎ دومين‌‏‎ كسب‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ واليبال‌‏‎ ملي‌‏‎
گرفته‌‏‎ قرار‏‎ قهرماني‌‏‎ جام‌‏‎ تصاحب‏‎ كسب‏‎ آستانه‌‏‎ در‏‎ قزاقستان‌‏‎
دشوار‏‎ آزمايشي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ بازي‌ها‏‎ اين‌‏‎ اول‌‏‎ شب‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎.‎است‌‏‎
و‏‎ هماهنگ‌‏‎ تيم‌‏‎ سد‏‎ از‏‎ ژاپن‌‏‎ جهاني‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎
دوره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ما‏‎ تيم‌‏‎ رقيب‏‎ جدي‌ترين‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ عبور‏‎ هند‏‎ آماده‌‏‎
.بود‏‎ بازي‌ها‏‎ از‏‎
آرايشي‌‏‎ دوم‌‏‎ و‏‎ اول‌‏‎ گيم‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ هند ، ‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ در‏‎
هندوستان‌‏‎ پرقدرت‌‏‎ تيم‌‏‎ تا‏‎ شد‏‎ موجب‏‎ امر‏‎ وهمين‌‏‎ داشت‌‏‎ نامطلوب‏‎
.شود‏‎ ظاهر‏‎ نفربرتر‏‎ هزار‏‎ سه‌‏‎ به‌‏‎ نزديك‌‏‎ حضور‏‎ در‏‎
به‌‏‎ جابه‌جايي‌‏‎ چند‏‎ و‏‎ سوم‌‏‎ گيم‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ تاكتيكي‌‏‎ تغيير‏‎
شد‏‎ ميدان‌‏‎ در‏‎ هند‏‎ تيم‌‏‎ ازهم‌گسيختگي‌‏‎ موجب‏‎ مربيان‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ موقع‌‏‎
دفاع‌‏‎ از‏‎ زمينه‌ها‏‎ تمامي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ ديگر‏‎ و‏‎
هند‏‎ يكدست‌‏‎ تيم‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ برتري‌‏‎ سرويس‌‏‎ تا‏‎ گرفته‌‏‎ تور‏‎ روي‌‏‎
سود‏‎ به‌‏‎ را‏‎ برتري‌‏‎ نيمه‌‏‎ و‏‎ ساعت‌‏‎ سه‌‏‎ پيكاري‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ و‏‎ تحميل‌‏‎
.زد‏‎ رقم‌‏‎ خود‏‎
و‏‎ رسيد‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ شب‏‎ ساعت‌ 23‏‎ در‏‎ درست‌‏‎ هند‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ بازي‌‏‎
اميرحسين‌‏‎ و‏‎ نجاتي‌‏‎ محمدحسين‌‏‎ بهنام‌محمودي‌ ، ‏‎ مظفري‌ ، ‏‎ ايرج‌‏‎
ديدار‏‎ دراين‌‏‎ ما‏‎ كشور‏‎ واليبال‌‏‎ مردان‌‏‎ برترين‌‏‎ منظمي‌‏‎
.بودند‏‎ پرالتهاب‏‎
اين‌‏‎ جوانان‌‏‎ تيم‌‏‎ اعضاي‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ نفرات‌‏‎ اكثر‏‎ كه‌‏‎ هند‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎
تشكيل‌‏‎ سال‌ 1994‏‎ در‏‎ (آسيا‏‎ جوانان‌‏‎ قهرمان‌‏‎ نايب‏‎) كشور‏‎
بازي‌‏‎ كانتساريدي‌‏‎ وواوي‌‏‎ آرورا ، راجش‌‏‎ مي‌دادند ، آشيش‌‏‎
.گذاشتند‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ از‏‎ درخشاني‌‏‎
كسب‏‎ هدف‌‏‎ با‏‎ فقط‏‎ بازي‌ ، ‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ مربيانشان‌‏‎ به‌گفته‌‏‎ هندي‌ها‏‎
فكر‏‎ هرگز‏‎ و‏‎ بودند‏‎ گذاشته‌‏‎ بازي‌ها‏‎ اين‌‏‎ پابه‌‏‎ قهرماني‌‏‎ عنوان‌‏‎
منسجم‌‏‎ بازي‌‏‎ درگرداب‏‎ پيروزي‌‏‎ گيم‌‏‎ دو‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ كه‌‏‎ نمي‌كردند‏‎
دبير‏‎ كه‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ سرپرست‌‏‎.‎شوند‏‎ غرق‌‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ اعضاي‌‏‎
خبرنگار‏‎ به‌‏‎ كوتاه‌‏‎ گفت‌وگويي‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ هند‏‎ المپيك‌‏‎ كميته‌ملي‌‏‎
و‏‎ داد‏‎ ارائه‌‏‎ خود‏‎ از‏‎ زيبايي‌‏‎ ايران‌بازي‌‏‎ تيم‌‏‎:گفت‌‏‎ همشهري‌‏‎
آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ در‏‎ هند‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ بازي‌‏‎ شك‌‏‎ بدون‌‏‎
خود‏‎ به‌‏‎ را‏‎ واليبال‌‏‎ كارشناسان‌‏‎ و‏‎ ناظران‌‏‎ توجه‌‏‎ نيز‏‎ بانكوك‌‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎ جلب‏‎

داور‏‎ صباغ‌ ، ‏‎ اسماعيل‌‏‎:اول‌‏‎ صفرداور‏‎ قزاقستان‌‏‎ -‎ ايران‌ 3‏‎
به‌‏‎ باتوجه‌‏‎ قزاقستان‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ شفقي‌‏‎ محمدحسين‌‏‎:‎دوم‌‏‎
داشت‌ ، ‏‎ پيش‌رو‏‎ پاكستان‌‏‎ برابر‏‎ امروز‏‎ كه‌‏‎ مشكلي‌‏‎ نسبتا‏‎ بازي‌‏‎
از‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ تيم‌‏‎ ضعيف‌ترين‌‏‎ با‏‎ پيكار‏‎ در‏‎ تا‏‎ داد‏‎ ترجيح‌‏‎
تيم‌‏‎ اين‌‏‎ كليدي‌‏‎ نفرات‌‏‎ تا‏‎ جويد‏‎ سود‏‎ ذخيره‌‏‎ نفرات‌‏‎ از‏‎ بازيها‏‎
مطلوب‏‎ فرمي‌‏‎ در‏‎ هند‏‎ با‏‎ سنگين‌‏‎ بازي‌‏‎ خستگي‌‏‎ سرگذاردن‌‏‎ پشت‌‏‎ با‏‎
.باشند‏‎ تيم‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎
ذوبآهن‌‏‎ سابق‌‏‎ مربي‌‏‎ باپاتراكف‌‏‎ و‏‎ جوان‌‏‎ تيمي‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ قزاق‌ها‏‎
پاكستان‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ دو‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ اصفهان‌آمده‌اند ، ‏‎ به‌‏‎
تجربه‌‏‎ كسب‏‎ براي‌‏‎ فقط‏‎ مربي‌شان‌‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ بي‌آزار‏‎ حريفي‌‏‎
امتياز‏‎ كسبچهار‏‎ با‏‎ حالا‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎آمده‌اند‏‎ مسابقه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎
.مي‌رود‏‎ پاكستان‌‏‎ تيم‌‏‎ مصاف‌‏‎ به‌‏‎ امروز‏‎ ديدار‏‎ دو‏‎ از‏‎
به‌‏‎ دل‌‏‎ هنوز‏‎ اخيرشان‌‏‎ سال‌‏‎ چند‏‎ تيمي‌‏‎ تركيب‏‎ حفظ‏‎ با‏‎ پاكستاني‌ها‏‎
و‏‎ اروميه‌‏‎ مقاومت‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ سابق‌‏‎ پاسور‏‎ خلاقيت‌عرفان‌نواز‏‎
تور‏‎ روي‌‏‎ حمله‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ واحمدحسين‌‏‎ غلامعباس‌‏‎ و‏‎ بسته‌اند‏‎ ساپكو‏‎
.مي‌روند‏‎ به‌شمار‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ احتساب‏‎ قابل‌‏‎ وزنه‌هاي‌‏‎ميز‏‎ روي‌‏‎ تنيس‌‏‎ ليگ‌‏‎ برگشت‌‏‎ دور‏‎
مي‌شود‏‎ آغاز‏‎ فردا‏‎ از‏‎ بانوان‌‏‎


دوره‌‏‎ نخستين‌‏‎ مقدماتي‌‏‎ ازمرحله‌‏‎ دوربرگشت‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎.‎
وچهاردر 23‏‎ سه‌‏‎ يك‌ ، ‏‎ مناطق‌‏‎ كشور‏‎ روي‌ميزبانوان‌‏‎ تنيس‌‏‎ مسابقات‌‏‎
قزوين‌‏‎ و‏‎ همدان‌‏‎ تهران‌ ، اهواز ، ‏‎ در‏‎ همزمان‌‏‎ بطور‏‎ ماه‌‏‎ مرداد‏‎
.مي‌شود‏‎ برگزار‏‎
بسيج‌‏‎ مقاومت‌‏‎ و‏‎ مركزي‌‏‎ بانك‌‏‎ هما ، ‏‎ هاي‌‏‎ تيم‌‏‎ مسابقات‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
نفت‌‏‎ شركت‌‏‎ اهواز‏‎ حفاري‌‏‎ قم‌ ، ‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ يك‌ ، ‏‎ درمنطقه‌‏‎ تهران‌‏‎
اهواز‏‎ بسيج‌‏‎ مقاومت‌‏‎ و‏‎ ماه‌شهر‏‎ پتروشيمي‌‏‎ منطقه‌ 2 ، ‏‎ در‏‎ اهواز‏‎
قزوين‌ ، ‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ گيلان‌ ، ‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ و‏‎ سه‌‏‎ منطقه‌‏‎ در‏‎
منطقه‌‏‎ در‏‎ همدان‌‏‎ بسيج‌‏‎ مقاومت‌‏‎ و‏‎ شرقي‌‏‎ آذربايجان‌‏‎ تربيت‌بدني‌‏‎
تنيس‌‏‎ مسابقات‌‏‎ دوررفت‌‏‎ است‌‏‎ گفتني‌‏‎مي‌پردازند‏‎ رقابت‌‏‎ به‌‏‎ چهار‏‎
كرمان‌ ، ‏‎ تهران‌ ، قم‌ ، ‏‎ از‏‎ تيم‌‏‎ باحضور 15‏‎ كشور‏‎ بانوان‌‏‎ ميز‏‎ روي‌‏‎
در‏‎ همدان‌‏‎ و‏‎ شرقي‌‏‎ آذربايجان‌‏‎ قزوين‌ ، ‏‎ گيلان‌ ، ‏‎ اهواز ، ‏‎ اصفهان‌ ، ‏‎
مرحله‌‏‎ در 3‏‎ تيرماه‌‏‎ تا28‏‎ خرداد‏‎ از 29‏‎ تيمي‌‏‎ چهارگروه‌ 4‏‎ قالب‏‎
.شد‏‎ برگزار‏‎ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ سرمربي‌‏‎
ايران‌‏‎ به‌‏‎ آينده‌‏‎ هفته‌‏‎ شنبه‌‏‎
بازمي‌گردد‏‎


كه‌‏‎ كشورمان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ سرمربي‌‏‎ طالبي‌‏‎ جلال‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎.‎
بسر‏‎ كشور‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ خانواده‌‏‎ از‏‎ ديدار‏‎ جهت‌‏‎ است‌‏‎ مدتي‌‏‎
.مي‌گردد‏‎ باز‏‎ ايران‌‏‎ به‌‏‎ آينده‌‏‎ هفته‌‏‎ شنبه‌‏‎ روز‏‎ مي‌برد‏‎
برنامه‌‏‎ خود‏‎ رفتن‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ كه‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ سرمربي‌‏‎
به‌‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ سال‌آينده‌‏‎ چهار‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ درازمدتي‌‏‎
تهران‌ ، ‏‎ به‌‏‎ مراجعت‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ كرده‌‏‎ ارائه‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎
خواهد‏‎ برگزار‏‎ فدراسيون‌‏‎ اين‌‏‎ مسئولين‌‏‎ با‏‎ را‏‎ خود‏‎ نهايي‌‏‎ جلسه‌‏‎
.كرد‏‎
جلال‌‏‎ برنامه‌‏‎ با‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ مسئولان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎
كاري‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ مراجعت‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ ايشان‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ موافقت‌‏‎ طالبي‌‏‎
وي‌‏‎.‎مي‌دهد‏‎ قرار‏‎ نشريات‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ اطلاع‌‏‎ جهت‌‏‎ را‏‎ خود‏‎
خواهد‏‎ اعلام‌‏‎ رسما‏‎ را‏‎ خود‏‎ دستياران‌‏‎ كار‏‎ آغاز‏‎ در‏‎ همچنين‌‏‎
آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ در‏‎ قدرت‌‏‎ با‏‎ حضور‏‎ جهت‌‏‎ گفته‌مي‌شود‏‎.‎كرد‏‎
شده‌‏‎ متحول‌‏‎ تيمي‌‏‎ با‏‎ شد‏‎ برگزارخواهد‏‎ امسال‌‏‎ آذرماه‌‏‎ كه‌‏‎ بانكوك‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ بازيها‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ وارد‏‎ جوان‌‏‎ و‏‎آمادگي‌‏‎ اردوي‌‏‎ مرحله‌‏‎ چهارمين‌‏‎
بانوان‌‏‎ دووميداني‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
معلول‌‏‎


دو‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ آمادگي‌‏‎ اردوي‌‏‎ از‏‎ مرحله‌‏‎ چهارمين‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎.
دوره‌‏‎ پنجاهمين‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ براي‌‏‎ معلول‌كشورمان‌‏‎ بانوان‌‏‎ وميداني‌‏‎
در‏‎ امروز‏‎ ورزشكاراز‏‎ حضور 4‏‎ با‏‎ معلولان‌‏‎ جهاني‌‏‎ مسابقات‌‏‎
دوره‌‏‎ پنجاهمين‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ تهران‌‏‎ آزادي‌‏‎ ورزشي‌‏‎ مجموعه‌‏‎
در‏‎ ماه‌‏‎ شهريور‏‎ تا 8‏‎ ماه‌‏‎ مرداد‏‎ روز 29‏‎ معلولان‌‏‎ مسابقات‌جهاني‌‏‎
تيم‌‏‎ است‌‏‎ ذكر‏‎ شايان‌‏‎ شد‏‎ انگليس‌برگزارخواهد‏‎ مندويل‌‏‎ استوك‌‏‎
در‏‎ براي‌نخستين‌بار‏‎ كشورمان‌‏‎ معلول‌‏‎ بانوان‌‏‎ دووميداني‌‏‎ منتخب‏‎
و‏‎ ديسك‌‏‎ پرتاب‏‎ رشته‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ مندويل‌‏‎ استوك‌‏‎ جهاني‌‏‎ مسابقات‌‏‎
.مي‌كنند‏‎ شركت‌‏‎ پرتابوزنه‌‏‎آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ نفرات‌‏‎
شدند‏‎ مشخص‌‏‎ وزن‌‏‎ پنج‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎


تيم‌‏‎ وزن‌‏‎ پنج‌‏‎ نفرات‌‏‎:‎كرد‏‎ اعلام‌‏‎ كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎.‎
كشتي‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ دوره‌‏‎ سومين‌‏‎ و‏‎ سي‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ ملي‌‏‎
.شدند‏‎ مشخص‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎ در‏‎ جهان‌‏‎ قهرماني‌‏‎ آزاد‏‎
آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ فني‌‏‎ كميته‌‏‎ جلسه‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ نفرات‌‏‎ اين‌‏‎
تشكيل‌‏‎ كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ محل‌‏‎ در‏‎ روزچهارشنبه‌‏‎ عصر‏‎ كه‌‏‎ ايران‌‏‎
.شدند‏‎ انتخاب‏‎ شد ، ‏‎
وزن‌ 97‏‎ در‏‎ جديدي‌‏‎ عباس‌‏‎ كيلوگرم‌ ، ‏‎ وزن‌ 130‏‎ در‏‎ خادم‌‏‎ رسول‌‏‎
درستكار‏‎ پژمان‌‏‎ كيلوگرم‌ ، ‏‎ وزن‌ 85‏‎ در‏‎ حيدري‌‏‎ عليرضا‏‎ كيلوگرم‌ ، ‏‎
به‌‏‎ وزن‌ 69كيلوگرم‌‏‎ در‏‎ اكبرنژاد‏‎ علي‌‏‎ و‏‎ كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 76‏‎ در‏‎
وزن‌‏‎ سه‌‏‎ نفرات‌‏‎.آمدند‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ عضويت‌‏‎
نتايج‌‏‎ دراردو ، ‏‎ حاضر‏‎ نفرات‌‏‎ وضعيت‌‏‎ بررسي‌‏‎ از‏‎ باقيمانده‌پس‌‏‎
هفتم‌‏‎ روز‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎ ملي‌‏‎ مديرتيم‌‏‎ و‏‎ مربيان‌‏‎ گزارش‌‏‎ تمرينات‌ ، ‏‎
.مي‌شوند‏‎ انتخاب‏‎ فني‌‏‎ كميته‌‏‎ ماه‌‏‎ شهريور‏‎
ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ عضو‏‎ دو‏‎ انتخاب‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎ كيلوگرم‌‏‎ و 58‏‎ اوزان‌ 54‏‎ در‏‎
وزن‌‏‎ هر‏‎ دوم‌‏‎ آزاد ، نفرات‌‏‎ كشتي‌‏‎ جهاني‌‏‎ درمسابقات‌‏‎ شركت‌‏‎ براي‌‏‎
.مي‌كنند‏‎ شركت‌‏‎ تايلند‏‎ آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ در‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ درتركيب‏‎
آسيايي‌‏‎ دربازيهاي‌‏‎ كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 130‏‎ در‏‎ رضايي‌‏‎ عليرضا‏‎ همچنين‌‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎ شركت‌‏‎ تايلند‏‎
خوردگي‌‏‎ ضرب‏‎ هرگونه‌‏‎ بروز‏‎ از‏‎ جلوگيري‌‏‎ براي‌‏‎ كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎
اردوي‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ تا‏‎ خواست‌‏‎ نفرات‌‏‎ كليه‌‏‎ از‏‎ احتمالي‌‏‎
.باشند‏‎ داشته‌‏‎ فعالي‌‏‎ حضور‏‎ آمادگي‌‏‎
اين‌‏‎.‎ماند‏‎ خواهند‏‎ باقي‌‏‎ اردو‏‎ در‏‎ نيز‏‎ مختلف‌‏‎ اوزان‌‏‎ دوم‌‏‎ نفرات‌‏‎
از‏‎ پس‌‏‎ ايران‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ كردكه‌‏‎ تاكيد‏‎ فدراسيون‌‏‎
به‌‏‎ خود‏‎ بهترين‌نفرات‌‏‎ با‏‎ تهران‌‏‎ جهاني‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ پايان‌‏‎
فني‌‏‎ كميته‌‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎.‎شد‏‎ خواهد‏‎ اعزام‌‏‎ تايلند‏‎ آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎
دكتر‏‎ حميدي‌ ، ‏‎ امير‏‎ شد ، ‏‎ تشكيل‌‏‎ چهارشنبه‌‏‎ روز‏‎ كه‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎
خادم‌ ، حسين‌‏‎ ربطي‌ ، محمد‏‎ طالقاني‌ ، عارف‌‏‎ رضا‏‎ محمد‏‎ محمدتوكل‌ ، ‏‎
امير‏‎ كاوه‌ ، ‏‎ محسن‌‏‎ آقايي‌ ، ‏‎ محمدمشهدي‌‏‎ رضاخادم‌ ، ‏‎ امير‏‎ محبي‌ ، ‏‎
.حضورداشتند‏‎ مقدم‌‏‎ اعتماد‏‎ كيانوش‌‏‎ و‏‎ عالي‌‏‎ پرويز‏‎ عفراتي‌ ، ‏‎فدراسيون‌‏‎ در‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ نشست‌‏‎
مي‌شود‏‎ برپا‏‎ فوتبال‌‏‎


مسئوليت‌‏‎ كه‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎.‎
هفته‌‏‎ سه‌شنبه‌‏‎ روز‏‎ دارد‏‎ را‏‎ رشته‌‏‎ اين‌‏‎ مخاطبين‌‏‎ به‌‏‎ پاسخگوئي‌‏‎
جلسه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كرد ، ‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ مصاحبه‌‏‎ يك‌‏‎ آينده‌‏‎
مورد‏‎ در‏‎ آمده‌‏‎ بعمل‌‏‎ دعوت‌‏‎ همگاني‌‏‎ رسانه‌هاي‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎
آخرين‌‏‎ آسيايي‌ ، ‏‎ بازيهاي‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ جهت‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ تشكيل‌‏‎
مختلف‌ ، ‏‎ كشورهاي‌‏‎ به‌‏‎ فوتبال‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ انتقالات‌‏‎ و‏‎ نقل‌‏‎ وضعيت‌‏‎
به‌‏‎ مختلف‌‏‎ مسائل‌‏‎ و‏‎ اميد‏‎ تيم‌‏‎ تشكيل‌‏‎ سال‌ 77 ، ‏‎ فوتبال‌‏‎ ليگ‌‏‎ شروع‌‏‎
عمومي‌‏‎ روابط‏‎ اعلام‌‏‎ طبق‌‏‎.‎شد‏‎ خواهد‏‎ داده‌‏‎ پاسخ‌‏‎ خبرنگاران‌‏‎
قبلي‌‏‎ هماهنگيهاي‌‏‎ طبق‌‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ قرار‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎
جلسات‌‏‎ گونه‌‏‎ اين‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ مختلف‌‏‎ مسئولان‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ و‏‎
.شود‏‎ برگزار‏‎ منظم‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎
فوتبال‌‏‎ اعتبار‏‎ و‏‎ اخلاق‌‏‎
گرو‏‎ در‏‎ باشگاهها‏‎
بهمن‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ بازي‌جوانمردانه‌‏‎


را‏‎ فرسايشي‌ 76‏‎ ليگ‌‏‎ بازي‌‏‎ آخرين‌‏‎ كرج‌‏‎ بهمن‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎
با‏‎ هميشه‌‏‎ مانند‏‎ تيم‌‏‎ هردو‏‎ كه‌اميدواريم‌‏‎ مي‌كنند‏‎ برگزار‏‎
اصلي‌‏‎ طراح‌‏‎ محمدتقوي‌‏‎.‎شوند‏‎ حاضر‏‎ ميدان‌‏‎ در‏‎ جوانمردانه‌‏‎ روحيه‌‏‎
بهمن‌‏‎ اول‌‏‎ جوان‌‏‎ لطيفي‌‏‎ علي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ راست‌‏‎ جناح‌‏‎ از‏‎ استقلال‌‏‎ حملات‌‏‎
اتريش‌‏‎ تيرول‌‏‎ ث‌‏‎ اف‌‏‎ به‌‏‎ پيوستن‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ خود‏‎ بازي‌‏‎ درآخرين‌‏‎
.بهمن‌شود‏‎ بقاي‌‏‎ ضامن‌‏‎ مي‌خواهد‏‎بازي‌ 210‏‎ در‏‎ كرج‌‏‎ بهمن‌‏‎ -‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎

نوعي‌‏‎ ورزشي‌به‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ انجام‌‏‎ و‏‎ ورزش‌‏‎ سلامت‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
ترديد‏‎ بدون‌‏‎.‎باشد‏‎ سالم‌‏‎ جامعه‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ حاضر‏‎ نسل‌‏‎ سلامت‌‏‎ مي‌تواند‏‎
رفتاري‌‏‎ و‏‎ اعمال‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ نمي‌توانند‏‎ هم‌‏‎ تماشاگران‌‏‎ خنثي‌ترين‌‏‎
بي‌تفاوت‌‏‎ مي‌پذيرد‏‎ صورت‌‏‎ زمين‌‏‎ داخل‌‏‎ ورزشكار‏‎ يك‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎
.باشند‏‎
زيبا‏‎ نوع‌دوستي‌ ، برخوردهاي‌‏‎ پاك‌ ، ‏‎ رقابت‌‏‎ معرفت‌ ، ‏‎ مروت‌ ، ‏‎ شفقت‌ ، ‏‎
از‏‎ اگر‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ قهرمان‌‏‎ يك‌‏‎ دستمايه‌‏‎ قبيل‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ مسائلي‌‏‎ و‏‎
و‏‎ نهد‏‎ گام‌‏‎ سلامت‌‏‎ جاده‌‏‎ در‏‎ نمي‌تواند‏‎ هرگز‏‎ شود‏‎ دور‏‎ آنها‏‎
به‌‏‎ هم‌‏‎ مسابقه‌‏‎ ميدان‌‏‎ در‏‎ ناميمون‌‏‎ شخصيت‌‏‎ همان‌‏‎ تسري‌‏‎ بالطبع‌‏‎
ميدان‌‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ غيراخلاقي‌‏‎ آثار‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ درمي‌آيد‏‎ نمايش‌‏‎
مي‌كند‏‎ ناپسند‏‎ حركت‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ تحريك‌‏‎ تماشاگر‏‎ مي‌شود ، ‏‎ كشيده‌‏‎ نيز‏‎
مسابقه‌‏‎ يك‌‏‎ برگزاري‌‏‎ قانون‌‏‎ مرز‏‎ در‏‎ حركتي‌‏‎ هيچ‌‏‎ آنكه‌‏‎ خلاصه‌‏‎ و‏‎
.نمي‌گيرد‏‎ جاي‌‏‎ سالم‌‏‎ رقابت‌‏‎
و‏‎ بازي‌بهمن‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ بسيار‏‎ سخن‌‏‎ و‏‎ حرف‌‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
.پرداخت‌‏‎ به‌آن‌‏‎ بيشتر‏‎ و‏‎ كرد‏‎ قضاوت‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ بهتر‏‎ استقلال‌‏‎
شده‌‏‎ ليگ‌‏‎ بازي‌‏‎ حساس‌ترين‌‏‎ اتفاقا‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ آخر‏‎ نقطه‌‏‎
.است‌‏‎
و‏‎ بازي‌شرافتمندانه‌‏‎ جاي‌‏‎ حساس‌‏‎ و‏‎ تنگاتنگ‌‏‎ رقابت‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ اما‏‎
كجاست‌؟‏‎ جوانمردانه‌‏‎
و‏‎ شرافتمندانه‌‏‎ بازي‌‏‎ بر‏‎ مبني‌‏‎ فيفا‏‎ شعار‏‎ اگر‏‎ حتي‌‏‎
بايديك‌‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎ باشيم‌ ، ‏‎ نداشته‌‏‎ نظر‏‎ در‏‎ را‏‎ جوانمردانه‌‏‎
.باشيم‌‏‎ دنيا‏‎ تمام‌‏‎ براي‌‏‎ عيار‏‎ تمام‌‏‎ اخلاقي‌‏‎ الگوي‌‏‎
دويست‌و‏‎ بهمن‌ ، ‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ آزادي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ جمعه‌‏‎ فردا‏‎
ليگ‌‏‎ پرونده‌اين‌‏‎ تا‏‎ مي‌كنند‏‎ برگزار‏‎ را‏‎ ليگ‌ 76‏‎ بازي‌‏‎ دهمين‌‏‎
.شود‏‎ بسته‌‏‎ فرسايشي‌‏‎
براي‌‏‎ امابهمن‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ تثبيت‌‏‎ استقلال‌‏‎ قهرماني‌‏‎ ليگ‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
بهمن‌‏‎ شكست‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ تساوي‌‏‎.دارد‏‎ قهرمان‌‏‎ شكست‌‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎ ماندن‌‏‎
بماند‏‎ باقي‌‏‎ اول‌‏‎ دسته‌‏‎ در‏‎ آبادان‌‏‎ نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎ تا‏‎ شد‏‎ خواهد‏‎ باعث‌‏‎
مي‌تواند‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎مي‌شود‏‎ سقوط‏‎ به‌‏‎ محكوم‌‏‎ بهمن‌‏‎ و‏‎
.بسازد‏‎ آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ آينده‌‏‎ تيم‌‏‎

وضعيت‌محمد‏‎ و‏‎ رفت‌‏‎ آلمان‌‏‎ به‌‏‎ پاشازاده‌‏‎ مهدي‌‏‎ تيم‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
دفاعي‌‏‎ خط‏‎ قلعه‌نويي‌بايد‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ حجازي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ مبهم‌‏‎ تقوي‌‏‎
.بدهند‏‎ آرايش‌‏‎ مستحكمي‌‏‎ و‏‎ جديد‏‎
رضاحسن‌زاده‌ ، ‏‎ نوري‌ ، ‏‎ محمد‏‎ زرينچه‌ ، ‏‎ جواد‏‎ تركيب‏‎ امروز‏‎ به‌‏‎ تا‏‎
بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ داده‌‏‎ را‏‎ جواب‏‎ بهترين‌‏‎ تقوي‌‏‎ محمد‏‎ و‏‎ چيني‌‏‎ علي‌‏‎
.مي‌كند‏‎ بازي‌‏‎ مردان‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎ نيز‏‎
وبازي‌‏‎ نرسيده‌‏‎ انسجام‌‏‎ به‌‏‎ هنوز‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ مياني‌‏‎ خط‏‎ در‏‎ اما‏‎
.است‌‏‎ استقلال‌نداشته‌‏‎ براي‌‏‎ چنداني‌‏‎ فايده‌هاي‌‏‎ نفرات‌‏‎ با‏‎

سريع‌تر‏‎ چه‌‏‎ هر‏‎ بايد‏‎ ميدان‌حجازي‌‏‎ ميانه‌‏‎ مشكل‌‏‎ و‏‎ حجازي‌‏‎
و‏‎ فرزند‏‎ به‌‏‎ دلبستگي‌‏‎ ميان‌‏‎ از‏‎ و‏‎ كند‏‎ روشن‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ تكليف‌‏‎
.كند‏‎ انتخاب‏‎ را‏‎ يكي‌‏‎ تيم‌ ، ‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ احساس‌‏‎
تا‏‎ و‏‎ باشد‏‎ برتر‏‎ بازيكن‌‏‎ يك‌‏‎ تيم‌ها‏‎ ديگر‏‎ در‏‎ مي‌تواند‏‎ آتيلا‏‎
ثقل‌‏‎ مركز‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎ استقلال‌‏‎برود‏‎ پيش‌‏‎ نيز‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎
.دارد‏‎ مطمئن‌‏‎
وحيد‏‎ يا‏‎ و‏‎ تيموريان‌‏‎ سرژيك‌‏‎ منصوريان‌ ، ‏‎ عليرضا‏‎
.دهند‏‎ انجام‌‏‎ را‏‎ مهم‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌توانند‏‎ رضايي‌‏‎
سرعتي‌استقلال‌‏‎ و‏‎ استقامتي‌‏‎ تست‌هاي‌‏‎ و‏‎ تمرينات‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بازيكني‌‏‎
قرار‏‎ نيمكت‌ذخيره‌ها‏‎ روي‌‏‎ يكسال‌‏‎ بايد‏‎ چرا‏‎ مي‌شود‏‎ اول‌‏‎ نفر‏‎
اكبرپور‏‎ عليرضا‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ فردملكيان‌‏‎ نيز‏‎ حمله‌‏‎ خط‏‎ در‏‎ گيرد‏‎
زير‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ هستند‏‎ استقلال‌‏‎ مربيان‌‏‎ مطمئن‌‏‎ مردان‌‏‎
را‏‎ پاكشان‌‏‎ اصالت‌‏‎ خود ، ‏‎ توانايي‌هاي‌‏‎ بروز‏‎ ضمن‌‏‎ بايد‏‎ ذره‌بين‌‏‎
.بگذارند‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎

از‏‎ انبوهي‌‏‎ با‏‎ بهمن‌‏‎ دوم‌اما‏‎ دسته‌‏‎ به‌‏‎ سقوط‏‎ هراس‌‏‎ و‏‎ بهمن‌‏‎
كرد‏‎ گير‏‎ سقوط‏‎ گرداب‏‎ در‏‎ خود‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ اسمي‌‏‎ و‏‎ ملي‌پوش‌‏‎ بازيكنان‌‏‎
قرار‏‎ شدن‌‏‎ قرباني‌‏‎ و‏‎ دوم‌‏‎ دسته‌‏‎ به‌‏‎ سقوط‏‎ هراس‌‏‎ در‏‎ اكنون‌‏‎ و‏‎
.است‌‏‎ گرفته‌‏‎
طالبي‌ ، استيلي‌ ، ‏‎ فلاحت‌زاده‌ ، ‏‎ خاكپور ، ‏‎ طباطبايي‌ ، ‏‎ با‏‎ بهمن‌‏‎
مي‌بايست‌‏‎.‎.‎.‎مديرروستاو‏‎ لطيفي‌ ، ‏‎ رضايي‌منش‌ ، ‏‎ يوسفي‌ ، ‏‎ اكبر‏‎
.باشد‏‎ جدول‌‏‎ بالاي‌‏‎ در‏‎ اكنون‌‏‎
درنهايت‌نايب‏‎ تا‏‎ شد‏‎ گم‌‏‎ مربيگري‌‏‎ اصول‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ اما‏‎
.گيرد‏‎ قرار‏‎ يك‌‏‎ ليگ‌‏‎ از‏‎ شدن‌‏‎ حذف‌‏‎ آستانه‌‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ فصل‌‏‎ قهرمان‌‏‎

همان‌‏‎ به‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كريمي‌‏‎ فيروز‏‎ بازگشت‌‏‎ با‏‎ بهمن‌‏‎
.بازمي‌گردد‏‎ گذشته‌‏‎ تاكتيكهاي‌‏‎
رانشانه‌‏‎ استقلال‌‏‎ دفاعي‌‏‎ خط‏‎ عمق‌‏‎ كه‌‏‎ زمين‌‏‎ روي‌‏‎ پرتعداد‏‎ پاسهايي‌‏‎
ديد ، ‏‎ بايد‏‎بزرگان‌باشد‏‎ جمع‌‏‎ در‏‎ ماندن‌‏‎ مسبب‏‎ مي‌تواند‏‎ مي‌گيرد‏‎
.كرد‏‎ قضاوت‌‏‎ بعد‏‎
كرج‌‏‎ بهمن‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ بازي‌‏‎
فدراسيون‌‏‎ دقيق‌‏‎ ذره‌بين‌‏‎ زير‏‎
فوتبال‌‏‎


سال‌ 76‏‎ فوتبال‌‏‎ ليگ‌‏‎ بازي‌‏‎ آخرين‌‏‎ (‎فردا‏‎) جمعه‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎.‎
آزادي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ كرج‌‏‎ بهمن‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ بين‌‏‎
از‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ شايعاتي‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ برگزار‏‎
فدراسيون‌‏‎ مي‌شود‏‎ شنيده‌‏‎ كشور‏‎ ورزشي‌‏‎ محافل‌‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ هفته‌‏‎
كارشناس‌‏‎ چند‏‎ از‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ دقيق‌‏‎ بررسي‌‏‎ جهت‌‏‎ دارد‏‎ قصد‏‎ فوتبال‌‏‎
هيچگونه‌‏‎ جاي‌‏‎ آينده‌‏‎ در‏‎ تا‏‎ كند‏‎ استفاده‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ورزش‌‏‎ خبره‌‏‎
زواياي‌‏‎ از‏‎ دوربين‌‏‎ چند‏‎ با‏‎ هم‌‏‎ صداوسيما‏‎ نماند ، ‏‎ باقي‌‏‎ شبهه‌اي‌‏‎
صورت‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ خواهد‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ ضبط‏‎ و‏‎ پخش‌‏‎ به‌‏‎ اقدام‌‏‎ مختلف‌‏‎
مواجه‌‏‎ مشكلي‌‏‎ با‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ بازي‌‏‎ مجدد‏‎ بازبيني‌‏‎ و‏‎ نياز‏‎
.نگردد‏‎نشد‏‎ هند‏‎ حريف‌‏‎ پاكستان‌‏‎


واليبال‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ دوره‌‏‎ نخستين‌‏‎ از‏‎ روز‏‎ دومين‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎.
شد‏‎ آغاز‏‎ پاكستان‌‏‎ و‏‎ هند‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ ديدار‏‎ با‏‎ مركزي‌‏‎ آسياي‌‏‎ منطقه‌‏‎
.داد‏‎ خاتمه‌‏‎ خود‏‎ سود‏‎ به‌‏‎ هند‏‎ تيم‌‏‎ را‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ و‏‎
مغلوب‏‎ فشرده‌‏‎ و‏‎ سخت‌‏‎ ديداري‌‏‎ در‏‎ و‏‎ گام‌‏‎ نخستين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ هند‏‎ تيم‌‏‎
و‏‎ راحتي‌‏‎ به‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ بود ، ‏‎ شده‌‏‎ ايران‌‏‎ واليبال‌‏‎ ملي‌پوشان‌‏‎
بر‏‎ و 15‏‎ بر 2‏‎ بر 7 ، 15‏‎ امتيازهاي‌ 15‏‎ با‏‎ و‏‎ پياپي‌‏‎ گيم‌‏‎ سه‌‏‎ در‏‎
.گذشت‌‏‎ خود‏‎ حريف‌‏‎ سد‏‎ از‏‎ ‎‏‏6‏‎
گذشته‌‏‎ شب‏‎ ديدار‏‎ همانند‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ هند‏‎ تيم‌‏‎ سفيدپوشان‌‏‎
بازيكن‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ سپردند‏‎ خود‏‎ پاسور‏‎ كانت‌‏‎ راوي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ رهبري‌‏‎ خود‏‎
.پرداخت‌‏‎ خود‏‎ ياران‌‏‎ تغذيه‌‏‎ به‌‏‎ خوبي‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎
در‏‎ راحتي‌‏‎ به‌‏‎ اميرسينگ‌‏‎ و‏‎ راجش‌‏‎ تانلال‌‏‎ را‏‎ كانت‌‏‎ ارسالي‌‏‎ پاس‌هاي‌‏‎
كسب‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ لازم‌‏‎ امتيازهاي‌‏‎ و‏‎ آوردند‏‎ حريف‌فرود‏‎ زمين‌‏‎
.كردند‏‎ ثبت‌‏‎ خود‏‎ تيم‌‏‎ سود‏‎ به‌‏‎ برتري‌‏‎از‏‎ كويت‌‏‎ شناي‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
عرب‏‎ كشورهاي‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎
كرد‏‎ كناره‌گيري‌‏‎


ورزشكاران‌‏‎ شركت‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ كويت‌‏‎ شناي‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
دوره‌‏‎ نهمين‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ از‏‎ حضور ، ‏‎ اين‌‏‎ اعتراض‌به‌‏‎ در‏‎ و‏‎ عراقي‌‏‎
.كرد‏‎ كناره‌گيري‌‏‎ عربي‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ نوجوانان‌‏‎ شناي‌‏‎
دستور‏‎ به‌‏‎ بنا‏‎:كرد‏‎ اعلام‌‏‎ كويت‌‏‎ اعزامي‌‏‎ شناي‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ سرپرست‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ گرفته‌‏‎ تصميم‌‏‎ اين‌‏‎ كشورمتبوعش‌ ، ‏‎ سياسي‌‏‎ مقام‌هاي‌‏‎
تصميم‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ بلافاصله‌‏‎ كويت‌‏‎ شناي‌‏‎ نفره‌‏‎ تيم‌ 52‏‎ اعضاي‌‏‎
ترك‌‏‎ كشورشان‌ ، ‏‎ مقصد‏‎ به‌‏‎ را‏‎ رقابتها‏‎ اين‌‏‎ برگزاري‌‏‎ محل‌‏‎ اردن‌‏‎
.كردند‏‎
عراق‌ ، ‏‎ سوريه‌ ، ‏‎ اردن‌ ، ‏‎ مصر ، ‏‎ ملي‌‏‎ تيمهاي‌‏‎ باحضور‏‎ مسابقات‌‏‎ اين‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ آغاز‏‎ امان‌‏‎ در‏‎ مغرب‏‎ و‏‎ الجزاير‏‎ عمان‌ ، ‏‎ تونس‌ ، ‏‎جهان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ از‏‎ خبرها‏‎ آخرين‌‏‎
ميلان‌‏‎ اينتر‏‎ حمله‌‏‎ خط‏‎ مثلث‌‏‎ رونالدو‏‎ و‏‎ باجو‏‎ روبرتو‏‎ ركائف‌ ، ‏‎ جو‏‎

ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ سابق‌‏‎ مربي‌‏‎ زاگالو‏‎ ماريو‏‎:خارجي‌‏‎ رسانه‌هاي‌‏‎ واحد‏‎.‎
شده‌‏‎ روماريو‏‎ از‏‎ غرامت‌‏‎ دلار‏‎ ميليون‌‏‎ يك‌‏‎ خواهان‌‏‎ برزيل‌‏‎ فوتبال‌‏‎
.است‌‏‎
به‌‏‎ زشت‌‏‎ كاريكاتور‏‎ يك‌‏‎ انتشار‏‎ با‏‎ قبل‌‏‎ هفته‌‏‎ دو‏‎ روماريو‏‎
.پرداخت‌‏‎ عملكردزاگالو‏‎ از‏‎ انتقاد‏‎
دادگاه‌‏‎ از‏‎ ما‏‎:‎گفت‌‏‎ زاگالو‏‎ وكيل‌‏‎ كارنيه‌رو‏‎ سزار‏‎ پائولو‏‎
دلار‏‎ ميليون‌‏‎ يك‌‏‎ پرداخت‌‏‎ به‌‏‎ محكوم‌‏‎ روماريورا‏‎ تا‏‎ خواسته‌ايم‌‏‎
.نمايد‏‎

جوركائف‌‏‎ است‌يوري‌‏‎ مطمئن‌‏‎ اصلي‌‏‎ تركيب‏‎ در‏‎ حضور‏‎ از‏‎ جوركائف‌‏‎
باروبرتو‏‎ من‌‏‎:گفت‌‏‎ ايتاليا‏‎ اينترميلان‌‏‎ تيم‌‏‎ فرانسوي‌‏‎ بازيكن‌‏‎
اينتر‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎ حضور‏‎ كه‌‏‎ باشيد‏‎ مطمئن‌‏‎ و‏‎ ندارم‌‏‎ مشكلي‌‏‎ باجو‏‎
.شد‏‎ نخواهد‏‎ من‌‏‎ نيمكت‌نشيني‌‏‎ باعث‌‏‎
زيدان‌‏‎ فرانسه‌ ، ‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎:گفت‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ ركائف‌‏‎ جو‏‎
هيچ‌‏‎ به‌‏‎ اما‏‎ مي‌كرد‏‎ بازي‌‏‎ داشتم‌‏‎ حضور‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎ پستي‌‏‎ همان‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎
.بوديم‌‏‎ موفق‌‏‎ بسيار‏‎ هم‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ اتفاقا‏‎ و‏‎ برنخورديم‌‏‎ مشكلي‌‏‎


آرسنال‌‏‎ تيم‌‏‎ مربي‌‏‎ ونگر‏‎ نمي‌شودآرسن‌‏‎ جدا‏‎ آرسنال‌‏‎ از‏‎ سيمن‌‏‎
فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ دروازه‌بان‌‏‎ سيمن‌‏‎ كرد ، ديويد‏‎ اعلام‌‏‎ انگليس‌‏‎
فروش‌‏‎ قصد‏‎ ما‏‎:‎گفت‌‏‎ ونگر‏‎.شد‏‎ نخواهد‏‎ جدا‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ انگليس‌‏‎
تمديد‏‎ ما‏‎ با‏‎ را‏‎ قراردادش‌‏‎ وي‌‏‎ كه‌‏‎ اميدوارم‌‏‎ و‏‎ نداريم‌‏‎ را‏‎ سيمن‌‏‎
.كند‏‎
گاسپركيچ‌‏‎ كه‌راني‌‏‎ مي‌رسد‏‎ خبر‏‎ مطلع‌‏‎ منابع‌‏‎ از‏‎ همچنين‌‏‎
به‌‏‎ دلار‏‎ هزار‏‎ دريافت‌ 42‏‎ با‏‎ بلژيك‌‏‎ بك‌‏‎ تيم‌هارل‌‏‎ دروازه‌بان‌‏‎
ديويد‏‎ انگليس‌ ، ‏‎ روزنامه‌هاي‌‏‎ نوشته‌‏‎ به‌‏‎.‎پيوست‌‏‎ خواهد‏‎ آرسنال‌‏‎
يا‏‎ و‏‎ يوونتوس‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ به‌‏‎ دارد‏‎ قصد‏‎ سيمن‌‏‎
.ليورپول‌بپيوندد‏‎

نايب‏‎ ورفلدر‏‎ مي‌شودگرهارد‏‎ متحول‌‏‎ آلمان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ كرد ، ‏‎ اعلام‌‏‎ آلمان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎
از‏‎ پس‌‏‎ ما‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎.آمد‏‎ خواهد‏‎ بوجود‏‎ اساسي‌‏‎ تحول‌‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎
در‏‎ داريم‌‏‎ قصد‏‎ و‏‎ آورده‌ايم‌‏‎ روي‌‏‎ جوانان‌‏‎ به‌‏‎ جام‌جهاني‌‏‎ در‏‎ شكست‌‏‎
جوان‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ از‏‎ ملتهاي‌اروپا‏‎ جام‌‏‎ مقدماتي‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎
آلمان‌به‌‏‎ تيم‌‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ احتمال‌‏‎ دليل‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ كنيم‌‏‎ استفاده‌‏‎
.بود‏‎ قضيه‌‏‎ اين‌‏‎ نگران‌‏‎ نبايد‏‎ اما‏‎ نكند‏‎ صعود‏‎ نهايي‌‏‎ مرحله‌‏‎

يارني‌‏‎ مي‌ماندانتقال‌روبرت‌‏‎ كاونتري‌‏‎ در‏‎ يارني‌‏‎ روبرت‌‏‎
به‌‏‎ انگليس‌‏‎ كاونتري‌‏‎ باشگاه‌‏‎ و‏‎ كرواسي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ بازيكن‌‏‎
مدير‏‎ وسانز‏‎ لورنز‏‎.‎شد‏‎ منتفي‌‏‎ اسپانيا‏‎ مادريد‏‎ رئال‌‏‎ تيم‌‏‎
مبلغ‌‏‎ روز‏‎ سه‌‏‎ طي‌‏‎ كاونتري‌‏‎ مدير‏‎:مادريدگفت‌‏‎ رئال‌‏‎ باشگاه‌‏‎
خدمت‌‏‎ به‌‏‎ از‏‎ همين‌دليل‌‏‎ به‌‏‎ كرد ، ‏‎ برابر‏‎ دو‏‎ را‏‎ خود‏‎ درخواستي‌‏‎
.شديم‌‏‎ منصرف‌‏‎ گرفتن‌يارني‌‏‎
كاونتري‌‏‎ تيم‌‏‎ با‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ يارني‌ 5‏‎ است‌ ، ‏‎ ذكر‏‎ به‌‏‎ لازم‌‏‎
.كرد‏‎ امضاء‏‎ قرارداد‏‎
يوفا‏‎ جام‌‏‎ مقدماتي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ نتايج‌‏‎
شدند‏‎ آماتور‏‎ تيمهاي‌‏‎ مغلوب‏‎ تركيه‌‏‎ پولدار‏‎ باشگاههاي‌‏‎

جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ مسابقات‌‏‎ دوم‌‏‎ مرحله‌‏‎ از‏‎ رفت‌‏‎ دور‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎.‎
.شد‏‎ برگزار‏‎ (‎ يوفا‏‎ )اروپا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ اتحاديه‌‏‎
تيم‌هاي‌‏‎ نام‌‏‎) آمد‏‎ بدست‌‏‎ نتايج‌‏‎ اين‌‏‎ شده‌‏‎ انجام‌‏‎ ديدارهاي‌‏‎ در‏‎
اسپور‏‎ استانبول‌‏‎ روماني‌ 2‏‎ پيتستي‌‏‎ (آمده‌است‌‏‎ نخست‌‏‎ ميزبان‌‏‎
واروژ‏‎ صفرفرانس‌‏‎ ليتواني‌‏‎ زالگيريس‌‏‎ نروژ 1‏‎ صفربران‌‏‎ تركيه‌‏‎
سوييس‌ 4هايدوك‌‏‎ سروت‌‏‎ بلژيك‌ 1‏‎ يونان‌ 2اكه‌رن‌‏‎ ااك‌‏‎ مجارستان‌ 4‏‎
صهيونيستي‌ 1‏‎ رژيم‌‏‎ سوئد 1هاپوئل‌‏‎ مالمو‏‎ كرواسي‌ 1‏‎ اشپليت‌‏‎
تركيه‌‏‎ فنرباخچه‌‏‎ سوئد 2‏‎ بورگ‌‏‎ صفرگوته‌‏‎ نروژ‏‎ كودست‌‏‎ اشتروم‌‏‎
صفر‏‎ اسلووني‌‏‎ صفرمورا‏‎ بلغارستان‌‏‎ صوفيه‌‏‎ زسكا‏‎ صفر‏‎ نروژ‏‎ ‎‏‏1مولد‏‎
اتريش‌‏‎ وين‌‏‎ راپيد‏‎ قبرس‌ 3‏‎ صفراومونيا‏‎ دانمارك‌‏‎ بورگ‌‏‎ سيلك‌‏‎
لهستان‌‏‎ ورشو‏‎ بلژيك‌ 1پولونيا‏‎ اندرلشت‌‏‎ كروواسي‌ 3‏‎ ژك‌‏‎ ‎‏‏1اوسي‌‏‎
پائوك‌‏‎ اسكاتلند 2‏‎ رنجرز‏‎ روسيه‌ 1گلاسكو‏‎ دينامومسكو‏‎ صفر‏‎
ولگوگراد‏‎ روتور‏‎ يوگسلاوي‌ 2‏‎ صفررداستار‏‎ يونان‌‏‎ سالونيكا‏‎
اسلواكي‌‏‎ براتيسلاوا‏‎ اينتر‏‎ چك‌ 4‏‎ پراك‌‏‎ روسيه‌ 1اسلويا‏‎
صفر‏‎ فنلاند‏‎ صفرواسا‏‎ اسكاتلند‏‎ چك‌ 2گيلمارنوك‌‏‎ صفرسيگما‏‎
تركيه‌ 1‏‎ ترابوزان‌‏‎ لهستان‌ 5‏‎ صفرويسلا‏‎ اتريش‌‏‎ گرازر‏‎

آرژانتين‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ مربيگري‌‏‎ آرزوي‌‏‎ در‏‎ مارادونا‏‎

آرژانتين‌‏‎ فوتبال‌‏‎ سابق‌‏‎ ستاره‌‏‎ مارادونا‏‎ ديه‌گو‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
كشور‏‎ اين‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ مربيگري‌‏‎ مي‌كند‏‎ كه‌آرزو‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎
.گيرد‏‎ به‌دست‌‏‎ را‏‎
مي‌خواهد‏‎ دلش‌‏‎ كه‌‏‎ گفت‌‏‎ خبرنگاران‌‏‎ با‏‎ گفت‌وگو‏‎ در‏‎ مارادونا‏‎
آرژانتين‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ كنوني‌‏‎ مربي‌‏‎ جانشين‌دانيل‌پاساره‌لا‏‎
.شود‏‎
هم‌‏‎ من‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ مانند‏‎:كرد‏‎ تاكيد‏‎ او‏‎
.بگيرم‌‏‎ دست‌‏‎ در‏‎ را‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ مربيگري‌‏‎ روزي‌‏‎ دارم‌‏‎ دوست‌‏‎
دوم‌‏‎ دسته‌‏‎ از‏‎ تيم‌باداجوز‏‎ در‏‎ عضويت‌‏‎ امكان‌‏‎ حال‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
.نكرد‏‎ رد‏‎ نيز‏‎ را‏‎ باشگاههاي‌اسپانيا‏‎

شد‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ مصر‏‎ باشگاههاي‌‏‎ فوتبال‌‏‎

مصر ، ‏‎ باشگاههاي‌‏‎ يك‌‏‎ دسته‌‏‎ ليگ‌‏‎ فوتبال‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ بار‏‎ براي‌نخستين‌‏‎ امسال‌‏‎
از‏‎ پس‌‏‎ تصميم‌‏‎ اين‌‏‎:‎كرد‏‎ مصراعلام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ سخنگوي‌‏‎
ورزش‌‏‎ سطح‌‏‎ آن‌ارتقاي‌‏‎ اصلي‌‏‎ هدف‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ اتخاذ‏‎ بررسي‌هاي‌طولاني‌‏‎
تعدادتيمهاي‌‏‎ منظور‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎.‎است‌‏‎ مصر‏‎ در‏‎ فوتبال‌‏‎
از‏‎ شد‏‎ خواهد‏‎ آغاز‏‎ جمعه‌‏‎ فردا‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ امسال‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ در‏‎ حاضر‏‎
سخنگوي‌‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ داده‌‏‎ كاهش‌‏‎ تيم‌‏‎ به‌14‏‎ تيم‌‏‎ ‎‏‏18‏‎
هزينه‌‏‎ تامين‌‏‎ در‏‎ شركت‌داخلي‌‏‎ چند‏‎ مصر ، ‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎
جام‌‏‎ مصرقهرمان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎.‎دارند‏‎ مشاركت‌‏‎ شركت‌كننده‌‏‎ تيمهاي‌‏‎
.است‌‏‎ سال‌ 1998‏‎ در‏‎ آفريقا‏‎ ملتهاي‌‏‎


© 1998 HAMSHAHRI, All rights reserved.