شماره‌ 1634‏‎ ‎‏‏،‏‎ 6 September 98 شهريور 1377 ، ‏‎ يكشنبه‌ 15‏‎
Front Page
Editorial
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Women
Business
Stocks
Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
تيم‌‏‎ ويزا‏‎ صدور‏‎ پي‌عدم‌‏‎ در‏‎
نرفت‌‏‎ آلمان‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ جودوي‌‏‎

تورنمنت‌‏‎ سه‌‏‎ در‏‎ فاضلي‌‏‎ حسين‌‏‎
مافوق‌‏‎ و‏‎ استقامت‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎
استقامت‌‏‎

كشتي‌‏‎ پيكارهاي‌‏‎ شروع‌‏‎ آستانه‌‏‎ در‏‎
و‏‎ چشم‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ جهان‌‏‎ قهرماني‌‏‎
انتظار‏‎ ايراني‌در‏‎ ميليون‌ها‏‎ دل‌‏‎
جهان‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ كشتي‌‏‎ قهرماني‌‏‎
است‌‏‎

تداركاتي‌‏‎ ديدارهاي‌‏‎ برنامه‌‏‎
شد‏‎ اعلام‌‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎

به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ براي‌‏‎ فرصت‌‏‎ يكماه‌‏‎
مطلوب‏‎ آمادگي‌‏‎

آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ سرمربي‌‏‎
از‏‎ بيشتر‏‎ شانسي‌‏‎ ايران‌‏‎ آمريكا‏‎
كسب‏‎ براي‌‏‎ آمريكا‏‎ و‏‎ روسيه‌‏‎
دارد‏‎ قهرماني‌‏‎

اسدي‌‏‎ و‏‎ صنام‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ پيروزي‌‏‎
نوجوانان‌‏‎ واليبال‌‏‎ در‏‎ شميران‌‏‎
تهران‌‏‎

تيم‌‏‎ ويزا‏‎ صدور‏‎ پي‌عدم‌‏‎ در‏‎
نرفت‌‏‎ آلمان‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ جودوي‌‏‎


به‌‏‎ رواديد‏‎ دادن‌‏‎ از‏‎ تهران‌ ، ‏‎ در‏‎ آلمان‌‏‎ سفارت‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎.‎
بين‌المللي‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ براي‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ جودوي‌‏‎ تيم‌‏‎ اعضاي‌‏‎
.كرد‏‎ خودداري‌‏‎ آلمان‌ ، ‏‎ بن‌‏‎ شهر‏‎ در‏‎ جودو‏‎
دير‏‎ اقدام‌‏‎ را‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ علت‌‏‎ (آ‏‎.‎پ‌‏‎.‎د‏‎) آلمان‌‏‎ رسمي‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎
سفارت‌‏‎ از‏‎ ويزا‏‎ اخذ‏‎ تقاضاي‌‏‎ ايران‌براي‌‏‎ جودو‏‎ فدراسيون‌‏‎
به‌‏‎ اقدام‌‏‎ به‌موقع‌‏‎ ايراني‌ها‏‎:نوشت‌‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ آلمان‌‏‎
حال‌‏‎ همين‌‏‎ در‏‎.‎نكردند‏‎ آلمان‌‏‎ سفارت‌‏‎ از‏‎ رواديد‏‎ درخواست‌‏‎
فدراسيون‌‏‎ اين‌‏‎:گفت‌‏‎ ايران‌‏‎ جودو‏‎ فدراسيون‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ مسئول‌‏‎
براي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ رسمي‌‏‎ نامه‌‏‎ اولين‌‏‎ شهريورماه‌جاري‌‏‎ اول‌‏‎ تاريخ‌‏‎ در‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ تهران‌ارسال‌‏‎ در‏‎ آلمان‌‏‎ سفارت‌‏‎ به‌‏‎ رواديد‏‎ دريافت‌‏‎
شهريورماه‌‏‎ سوم‌‏‎ تاريخ‌‏‎ در‏‎ فدراسيون‌‏‎ اين‌‏‎:افزود‏‎ فوق‌‏‎ مسئول‌‏‎
در‏‎ ايران‌‏‎ سفير‏‎ براي‌‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ نامه‌اي‌‏‎ مشخص‌‏‎ شماره‌‏‎ نيزبا‏‎
ايران‌‏‎ جودو‏‎ فدراسيون‌‏‎ عمومي‌‏‎ مسئول‌روابط‏‎.كرد‏‎ ارسال‌‏‎ بن‌‏‎
ويزا‏‎ گرفتن‌‏‎ فدراسيون‌جهت‌‏‎ اين‌‏‎ شهريورماه‌‏‎ اول‌‏‎ در‏‎:‎كرد‏‎ اضافه‌‏‎
اين‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎ آلمان‌‏‎ سفارت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ورزشكاران‌‏‎ اسامي‌‏‎
خودداري‌‏‎ رواديد‏‎ دادن‌‏‎ از‏‎ روز‏‎ حدود 10‏‎ گذشت‌‏‎ از‏‎ سفارت‌بعد‏‎
از‏‎ زودتر‏‎ رواديد ، ‏‎ دريافت‌‏‎ فدراسيون‌براي‌‏‎:كرد‏‎ تصريح‌‏‎ وي‌‏‎.‎كرد‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ اقدام‌‏‎ مشابه‌‏‎ موارد‏‎ ساير‏‎تورنمنت‌‏‎ سه‌‏‎ در‏‎ فاضلي‌‏‎ حسين‌‏‎
مافوق‌‏‎ و‏‎ استقامت‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎
استقامت‌‏‎


فاضلي‌‏‎ حسين‌‏‎ همگاني‌ ، ‏‎ ورزشهاي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
و‏‎ استقامت‌‏‎ دوهاي‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ در‏‎ نماينده‌ايران‌‏‎ تنها‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎
و‏‎ يونان‌‏‎ كشورهاي‌آلمان‌ ، ‏‎ در‏‎ بين‌المللي‌كه‌‏‎ استقامت‌‏‎ مافوق‌‏‎
در‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ فاضلي‌‏‎.‎كرد‏‎ خواهد‏‎ شركت‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ برگزار‏‎ تايلند‏‎
مختلف‌‏‎ موادهاي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ نايب‏‎ مقام‌‏‎ و‏‎ يافت‌‏‎ حضور‏‎ اين‌رقابتها‏‎
برگزاري‌‏‎ مكان‌‏‎ و‏‎ زمان‌‏‎ همگاني‌‏‎ فدراسيون‌ورزش‌هاي‌‏‎.‎كرد‏‎ كسب‏‎ را‏‎
:كرد‏‎ اعلام‌‏‎ ذيل‌‏‎ شرح‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ رقابتها‏‎ اين‌‏‎
كيلومتر‏‎ مسافت‌ 42‏‎ به‌‏‎ برلين‌‏‎ دووميداني‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ ‎‏‏77‏‎/‎‏‏6‏‎/‎‏‏29‏‎

و 42‏‎ مسافت‌ 10‏‎ به‌‏‎ آتن‌‏‎ دووميداني‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ ‎‏‏77‏‎/‎‏‏10/8‏‎
مسافت‌‏‎ به‌‏‎ بانكوك‌‏‎ دووميداني‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ ‎‏‏77‏‎/كيلومتر22/8‏‎
كيلومتر‏‎ ‎‏‏21‏‎كشتي‌‏‎ پيكارهاي‌‏‎ شروع‌‏‎ آستانه‌‏‎ در‏‎
و‏‎ تهران‌چشم‌‏‎ در‏‎ جهان‌‏‎ قهرماني‌‏‎
انتظار‏‎ ايراني‌در‏‎ ميليون‌ها‏‎ دل‌‏‎
جهان‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ كشتي‌‏‎ قهرماني‌‏‎
است‌‏‎


تا‏‎ مي‌شود‏‎ ديده‌‏‎ يكپارچه‌اي‌‏‎ و‏‎ جانبه‌‏‎ همه‌‏‎ تلاش‌هاي‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎.‎
تهران‌‏‎ در‏‎ جهان‌‏‎ قهرماني‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ پيكارهاي‌‏‎ دوره‌‏‎ سي‌وسومين‌‏‎
.باشد‏‎ آن‌‏‎ دوره‌هاي‌‏‎ بهترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
و‏‎ التهاب‏‎ كشتي‌اند‏‎ كنار‏‎ در‏‎ بيشتر‏‎ كه‌‏‎ آن‌ها‏‎ مسير‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
و‏‎ مجموعه‌‏‎ اين‌‏‎ دل‌‏‎ از‏‎ و‏‎ مي‌دهند‏‎ نشان‌‏‎ فراوان‌تري‌‏‎ هيجان‌‏‎
چشم‌‏‎ علاقمند‏‎ و‏‎ عاشق‌‏‎ مردمي‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ واكنشهاي‌‏‎ و‏‎ بازتابها‏‎
.قهرماني‌اند‏‎ راه‌‏‎ به‌‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ عرصه‌‏‎ در‏‎ گام‌‏‎ پس‌فردا‏‎ از‏‎ ايران‌‏‎ كشتي‌‏‎ دلاور‏‎ مرد‏‎ ‎‏‏8‏‎
در‏‎ نوين‌‏‎ تحولي‌‏‎ تا‏‎ مي‌گذارند‏‎ دنيا‏‎ كشتي‌‏‎ صحنه‌هاي‌‏‎ بزرگ‌ترين‌‏‎
.آورند‏‎ بوجود‏‎ ما‏‎ ملي‌‏‎ ورزش‌‏‎
هزار‏‎ سالن‌ 12‏‎ به‌‏‎ ايراني‌‏‎ ميليون‌ها‏‎ دل‌‏‎ و‏‎ چشم‌‏‎ فردا‏‎ پس‌‏‎ از‏‎
كشتي‌‏‎ پرتوان‌‏‎ و‏‎ حقيقي‌‏‎ موجوديت‌‏‎ تا‏‎ مي‌شود‏‎ دوخته‌‏‎ آزادي‌‏‎ نفري‌‏‎
به‌‏‎ جهان‌‏‎ به‌ 50كشور‏‎ نزديك‌‏‎ كشتي‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎
.درآيد‏‎ نمايش‌‏‎
سال‌‏‎ ما 33‏‎ كشتي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ انتظاري‌‏‎ همان‌‏‎ جهان‌‏‎ در‏‎ قهرماني‌‏‎ كسب‏‎
.است‌‏‎ نشسته‌‏‎ آن‌‏‎ راه‌‏‎ به‌‏‎ چشم‌‏‎
ما‏‎ كشتي‌گير‏‎ هر 8‏‎.است‌‏‎ برقرار‏‎ كاملي‌‏‎ آرامش‌‏‎ كشتي‌‏‎ اردوي‌‏‎ در‏‎
چنين‌‏‎ بودن‌‏‎ دارا‏‎ و‏‎ مي‌آورند‏‎ زبان‌‏‎ بر‏‎ مدال‌‏‎ گرفتن‌‏‎ از‏‎ سخن‌‏‎
بهره‌‏‎ بيشترين‌‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ بزرگي‌‏‎ نعمت‌‏‎ جمع‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ روحيه‌اي‌‏‎
.كرد‏‎ طلب‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ را‏‎
ايران‌‏‎ كشتي‌‏‎ كه‌‏‎ آنچه‌‏‎ به‌‏‎ هياهو‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ تا‏‎ نكنيم‌‏‎ غفلت‌‏‎
.كنيم‌‏‎ پيدا‏‎ دست‌‏‎ رادارد‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ استحقاق‌‏‎
شكوهمندي‌‏‎ و‏‎ قهرماني‌‏‎ اين‌‏‎ استقبال‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ دست‌‏‎ در‏‎ دست‌‏‎ همه‌‏‎
امروز‏‎ جامعه‌‏‎ پوياي‌‏‎ و‏‎ موجود‏‎ كه‌نسل‌‏‎ مي‌دانيم‌‏‎ و‏‎ مي‌رويم‌‏‎
.است‌‏‎ وافتخار‏‎ عظمت‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ طالب‏‎ سرفرازانه‌‏‎ ايران‌‏‎


شدند‏‎ تهران‌‏‎ وارد‏‎ جهان‌‏‎ كشور‏‎ كشتي‌گيران‌ 35‏‎
و‏‎ سي‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ جهان‌‏‎ كشور‏‎ تيم‌هاي‌ 35‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
در‏‎ سال‌ 98‏‎ در‏‎ جهان‌‏‎ قهرماني‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ پيكارهاي‌‏‎ دوره‌‏‎ سومين‌‏‎
اسكان‌‏‎ آزادي‌‏‎ هتل‌‏‎ در‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ تهران‌‏‎ وارد‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ دو‏‎
.يافته‌اند‏‎
قزاقستان‌ ، كانادا ، ‏‎ آلمان‌ ، ‏‎ استراليا ، ‏‎ آمريكا ، ‏‎ چين‌ ، ‏‎ هند ، ‏‎
بلغارستان‌ ، ‏‎ مجارستان‌ ، ‏‎ ارمنستان‌ ، ‏‎ يونان‌ ، ‏‎ جنوبي‌ ، ‏‎ كره‌‏‎ ژاپن‌ ، ‏‎
ازبكستان‌ ، ‏‎ آذربايجان‌ ، ‏‎ جمهوري‌‏‎ تاجيكستان‌ ، ‏‎ ايتاليا ، ‏‎ كلمبيا ، ‏‎
اوكراين‌ ، ‏‎ تركيه‌ ، ‏‎ روسيه‌ ، ‏‎ تركمنستان‌ ، ‏‎ گرجستان‌ ، ‏‎ قرقيزستان‌ ، ‏‎
روماني‌ ، ‏‎ مغولستان‌ ، ‏‎ لهستان‌ ، ‏‎ مقدونيه‌ ، ‏‎ سوريه‌ ، ‏‎ اسلواكي‌ ، ‏‎
شده‌‏‎ وارد‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ فرانسه‌‏‎ و‏‎ كوبا‏‎ ليتواني‌ ، ‏‎ بيلوروسي‌ ، ‏‎ برزيل‌ ، ‏‎
.هستند‏‎ تهران‌‏‎ به‌‏‎
قزاقستان‌ ، كانادا ، ‏‎ سوئد ، ‏‎ كشورهاي‌‏‎ كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ روساي‌‏‎
كنگره‌فدراسيون‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ براي‌‏‎ جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎ و‏‎ بلغارستان‌‏‎
تهران‌‏‎ در‏‎ بعدازظهرفردا‏‎ و‏‎ صبح‌‏‎ كه‌‏‎ (‎فيلا‏‎)‎ كشتي‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎
.آمده‌اند‏‎ تهران‌‏‎ به‌‏‎ شد ، ‏‎ خواهد‏‎ تشكيل‌‏‎
اعضاي‌هيات‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ چند‏‎ فيلا ، ‏‎ رئيس‌‏‎ ارسگان‌‏‎ ميلان‌‏‎ بر‏‎ افزون‌‏‎
ازسوئيس‌ ، ‏‎ مارتينتي‌‏‎ رافي‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ فدراسيون‌‏‎ اين‌‏‎ رئيسه‌‏‎
ازآمريكا ، ‏‎ تانو‏‎ شاكه‌‏‎ لاري‌‏‎ مجارستان‌ ، ‏‎ از‏‎ بيرو‏‎ ميهالي‌‏‎
و‏‎ كانادا‏‎ از‏‎ سالتنيك‌‏‎ ماريو‏‎ ايتاليا ، ‏‎ از‏‎ آلبانز‏‎ و‏‎ پنيكانو‏‎
در‏‎ هم‌اكنون‌‏‎ كنگره‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ براي‌‏‎ گواتمالا‏‎ از‏‎ جانسون‌‏‎
.مي‌برند‏‎ سر‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎
ازسوي‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎ جهاني‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ تبليغ‌‏‎ براي‌‏‎
نوشته‌شده‌ ، ‏‎ برزنتي‌‏‎ پارچه‌هاي‌‏‎ و‏‎ پوسترها‏‎ كشتي‌ ، ‏‎ فدراسيون‌‏‎
.شد‏‎ نصب‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ ميدان‌‏‎ در 30‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎
ايراني‌هستند‏‎ آنان‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ كه‌ 9‏‎ بين‌المللي‌‏‎ ممتاز‏‎ داور‏‎ ‎‏‏49‏‎
.شده‌اند‏‎ برگزيده‌‏‎ مسابقه‌ها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ قضاوت‌‏‎ براي‌‏‎
ازسوي‌‏‎ كه‌‏‎ جهان‌‏‎ سوم‌‏‎ تا‏‎ اول‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ رنگ‌‏‎ طلايي‌‏‎ جام‌هاي‌‏‎
دراين‌‏‎ هم‌اكنون‌‏‎ شده‌‏‎ خريداري‌‏‎ و‏‎ سفارش‌‏‎ كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎
مجموعه‌‏‎ نفري‌‏‎ هزار‏‎ سالن‌ 12‏‎ به‌‏‎ فردا‏‎ كه‌‏‎ قراردارد‏‎ فدراسيون‌‏‎
.يافت‌‏‎ خواهد‏‎ انتقال‌‏‎ تهران‌‏‎ آزادي‌‏‎ ورزشي‌‏‎
وتلويزيون‌‏‎ راديو‏‎ صدابردار‏‎ و‏‎ تصويربردار‏‎ خبرنگار ، ‏‎ ‎‏‏207‏‎
اين‌‏‎ تهيه‌اخبار‏‎ و‏‎ ضبط‏‎ به‌‏‎ خارجي‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ از‏‎
.پرداخت‌‏‎ خواهند‏‎ ورزشي‌‏‎ مهم‌‏‎ رويداد‏‎
همچنين‌100‏‎ و‏‎ خارجي‌‏‎ و‏‎ داخلي‌‏‎ خبرنگار‏‎ براي‌ 368‏‎ تاكنون‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ صادر‏‎ شناسايي‌‏‎ كارت‌‏‎ عكاس‌‏‎ نفر‏‎
ازصدا‏‎ مستقيم‌‏‎ بطور‏‎ برگزاري‌ ، ‏‎ روز‏‎ چهار‏‎ طي‌‏‎ مسابقه‌ها‏‎ اين‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ پخش‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ سيماي‌‏‎ و‏‎

رئيس‌‏‎ ارسگان‌‏‎ داردميلان‌‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ جلسه‌‏‎ امروز‏‎ رئيس‌فيلا‏‎
از‏‎ ديگر‏‎ تن‌‏‎ چند‏‎ و‏‎ (فيلا‏‎)‎ كشتي‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎
مشتركي‌‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ عصر‏‎ فدراسيون‌‏‎ اين‌‏‎ رئيسه‌‏‎ اعضاي‌هيات‌‏‎
نحوه‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ مسايل‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ فدراسيون‌كشتي‌‏‎ رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎ با‏‎
جهان‌‏‎ آزادقهرماني‌‏‎ كشتي‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ دوره‌‏‎ سومين‌‏‎ و‏‎ سي‌‏‎ برگزاري‌‏‎
.دادند‏‎ قرار‏‎ بررسي‌‏‎ مورد‏‎ را‏‎ درتهران‌‏‎
ميلان‌‏‎ انجاميد ، ‏‎ طول‌‏‎ به‌‏‎ ساعت‌‏‎ يك‌‏‎ مدت‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ جلسه‌‏‎ دراين‌‏‎
رئيس‌‏‎ نايب‏‎ مجارستان‌‏‎ از‏‎ بيرو‏‎ فيلا ، ميهايلي‌‏‎ رئيس‌‏‎ ارسگان‌‏‎
آمريكا ، ‏‎ از‏‎ تانو‏‎ شاكه‌‏‎ لاري‌‏‎ فرانسه‌ ، ‏‎ از‏‎ دوسون‌‏‎ ميشل‌‏‎ فيلا ، ‏‎
اعضاي‌‏‎ از‏‎ ايتاليا‏‎ از‏‎ پنيكانو‏‎ و‏‎ كانادا‏‎ از‏‎ سالتنيك‌‏‎ ماريو‏‎
كميته‌‏‎ رئيس‌‏‎ سوئيس‌‏‎ از‏‎ مارتينتي‌‏‎ رافي‌‏‎ و‏‎ رئيسه‌فيلا‏‎ هيات‌‏‎
.داشتند‏‎ حضور‏‎ فيلا‏‎ داوران‌‏‎
دكتر‏‎ ايران‌ ، ‏‎ كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎ نايب‏‎ طالقاني‌‏‎ محمدرضا‏‎
كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيسه‌‏‎ عضوهيات‌‏‎ و‏‎ فيلا‏‎ رئيس‌‏‎ نايب‏‎ توكل‌‏‎ محمد‏‎
رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎ ازاعضاي‌‏‎ خالدي‌‏‎ مهدي‌‏‎ و‏‎ اميرحميدي‌‏‎ استاد‏‎ ايران‌ ، ‏‎
.بودند‏‎ جلسه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ حاضرين‌‏‎ ديگر‏‎ ايران‌‏‎ كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎
از‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ برگزاري‌‏‎ نحوه‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ مسائل‌‏‎ مذكور‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎
قرار‏‎ بررسي‌‏‎ و‏‎ بحث‌‏‎ مورد‏‎ جهان‌‏‎ قهرماني‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎
.گرفت‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ رقابتها‏‎ اين‌‏‎ برگزاري‌‏‎ كميته‌‏‎ رئيس‌‏‎ طالقاني‌‏‎ محمدرضا‏‎
جريان‌‏‎ در‏‎ را‏‎ فيلا‏‎ رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎ اعضاي‌‏‎ و‏‎ ارسگان‌‏‎ ميلان‌‏‎ جلسه‌ ، ‏‎
برگزاريهاي‌‏‎ براي‌‏‎ ايران‌‏‎ آمادگي‌‏‎ ميزان‌‏‎ و‏‎ ريزيها‏‎ برنامه‌‏‎
.داد‏‎ قرار‏‎ جهان‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎
هداياي‌‏‎:‎شد‏‎ يادآور‏‎ نيز‏‎ كشتي‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎
آورده‌‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ كشتي‌‏‎ موزه‌خانه‌‏‎ به‌‏‎ اهداء‏‎ براي‌‏‎ نفيسي‌‏‎
.تقديم‌مي‌كند‏‎ ازموزه‌‏‎ بازديد‏‎ با‏‎ همزمان‌‏‎ امروز‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
شده‌‏‎ مطرح‌‏‎ مسايل‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ جلسه‌‏‎ اين‌‏‎ درپايان‌‏‎ ارسگان‌‏‎ ميلان‌‏‎
يك‌‏‎ در‏‎ را‏‎ جلسه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ شده‌‏‎ مطرح‌‏‎ مسائل‌‏‎ امروز‏‎ بعدازظهر‏‎:گفت‌‏‎
.مي‌كند‏‎ بيان‌‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ مصاحبه‌‏‎
را‏‎ خود‏‎ نظرات‌‏‎ نقطه‌‏‎ فوق‌‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎ همچنين‌‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
تهران‌ ، ‏‎ در‏‎ فيلا‏‎ كنگره‌‏‎ برگزاري‌‏‎ جهان‌ ، ‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ كشتي‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎
تغيير‏‎ ورزشي‌ ، ‏‎ رشته‌‏‎ اين‌‏‎ آينده‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ در‏‎ تحولات‌‏‎ و‏‎ تغيير‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎ بيان‌‏‎ ديگر‏‎ موارد‏‎ و‏‎ داوري‌‏‎ مقررات‌‏‎
از17‏‎ جهان‌‏‎ قهرماني‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ دوره‌‏‎ سومين‌‏‎ و‏‎ سي‌‏‎
ورزشي‌‏‎ مجموعه‌‏‎ نفري‌‏‎ هزار‏‎ سالن‌ 12‏‎ در‏‎ جاري‌‏‎ ماه‌‏‎ شهريور‏‎ تا20‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎ آزادي‌‏‎

:عكس‌‏‎ شرح‌‏‎
از‏‎ تن‌‏‎ محمدي‌ 3‏‎ وغلامرضا‏‎ درستكار‏‎ حاج‌كناري‌ ، پژمان‌‏‎ عباس‌‏‎
جديدي‌‏‎ همراه‌عباس‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ ايران‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ كشتي‌گيران‌‏‎
در‏‎ جهان‌‏‎ قهرماني‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ اول‌‏‎ وزن‌‏‎ در 4‏‎ ما‏‎ كشتي‌‏‎ نمايندگان‌‏‎
به‌روي‌‏‎ فردا‏‎ ظهر‏‎ بعداز‏‎ شده‌‏‎ ياد‏‎ كشتي‌گير‏‎ هستند40‏‎ تهران‌‏‎
جاري‌‏‎ هفته‌‏‎ سه‌شنبه‌‏‎ روز‏‎ صبح‌‏‎ از‏‎ تا‏‎ مي‌روند‏‎ وزن‌كشي‌‏‎ باسكول‌‏‎
اوزان‌ 54 ، 63 ، ‏‎ در‏‎ خود‏‎ جهاني‌‏‎ باهماوردان‌‏‎ جانانه‌‏‎ مبارزه‌اي‌‏‎
.باشند‏‎ داشته‌‏‎ كيلوگرم‌‏‎ و 97‏‎ ‎‏‏76‏‎تداركاتي‌‏‎ ديدارهاي‌‏‎ برنامه‌‏‎
شد‏‎ اعلام‌‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎تيم‌ملي‌‏‎ سرمربي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ پورحيدري‌‏‎ منصور‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
.شد‏‎ معرفي‌‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎
فدراسيون‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ متعددي‌‏‎ جلسات‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ پورحيدري‌‏‎ منصور‏‎
و‏‎ تيمهاي‌ملي‌‏‎ مدير‏‎ فدراسيون‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ رئيس‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ و‏‎ فوتبال‌‏‎
با‏‎ اين‌انتخاب‏‎ البته‌‏‎گرديد‏‎ انتخاب‏‎ شد ، ‏‎ تشكيل‌‏‎ طالبي‌‏‎ جلال‌‏‎
.است‌‏‎ صورت‌گرفته‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ فني‌‏‎ مشاور‏‎ مستقيم‌‏‎ نظر‏‎
با‏‎ چهل‌‏‎ دهه‌‏‎ دارايي‌‏‎ زمان‌‏‎ از‏‎ پورحيدري‌‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ رفني‌‏‎ مشاو‏‎
بود‏‎ قرار‏‎ زمانيكه‌‏‎ در‏‎ طالبي‌‏‎ جلال‌‏‎ و‏‎ دارند‏‎ عميقي‌‏‎ دوستي‌‏‎ هم‌‏‎
از‏‎ استفاده‌‏‎ صدد‏‎ در‏‎ بگيرد‏‎ بعهده‌‏‎ را‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ سرمربيگري‌‏‎
طالبي‌‏‎ اينكه‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ اما‏‎.‎بود‏‎ مربي‌‏‎ كمك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ پورحيدري‌‏‎
تيم‌‏‎ هدايت‌‏‎ آمريكانتوانست‌‏‎ در‏‎ مربيگري‌‏‎ و‏‎ كاري‌‏‎ مشكلات‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎
پيشنهاد‏‎ پست‌‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ پورحيدري‌را‏‎ بگيرد ، ‏‎ دست‌‏‎ در‏‎ را‏‎ ملي‌‏‎
.گرفت‌‏‎ قرار‏‎ نيز‏‎ فوتبال‌‏‎ موافقت‌فدراسيون‌‏‎ مورد‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎
فوتبال‌چندي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ بين‌الملل‌‏‎ روابط‏‎ مدير‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ گفتني‌‏‎
براي‌‏‎ اصلي‌‏‎ شرايط‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ كرده‌‏‎ اعلام‌‏‎ رسما‏‎ پيش‌‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ خارجي‌‏‎ زبان‌‏‎ يك‌‏‎ حداقل‌‏‎ دانستن‌‏‎ ملي‌ ، ‏‎ تيم‌‏‎ مربيگري‌‏‎
خير ، ‏‎ يا‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ رعايت‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ جديد‏‎ مربي‌‏‎ براي‌‏‎ نمي‌دانيم‌‏‎
تمرينات‌‏‎ آغاز‏‎ برنامه‌‏‎ اطلاعيه‌اي‌‏‎ طي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ همچنين‌‏‎
بازيهاي‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ تداركاتي‌‏‎ ديدارهاي‌‏‎ و‏‎
.كرد‏‎ اعلام‌‏‎ را‏‎ بانكوك‌‏‎ آسيايي‌‏‎
عزيمت‌به‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ تا‏‎ ايران‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ اطلاعيه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ براساس‌‏‎
و‏‎ كويت‌ ، عمان‌‏‎ ملي‌‏‎ تيمهاي‌‏‎ با‏‎ تداركاتي‌‏‎ ديدار‏‎ سه‌‏‎ تايلند ، ‏‎
برگزار‏‎ باشگاههاي‌روسيه‌‏‎ از‏‎ تيم‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ سنگاپور‏‎
:است‌‏‎ شرح‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ شده‌‏‎ اعلام‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ كرد ، ‏‎ خواهد‏‎
ملي‌ 6/7/77‏‎ تيم‌‏‎ تمرينات‌‏‎ و‏‎ اردو‏‎ آغاز‏‎ -‎‏‏1‏‎
كويت‌ 21/7/77‏‎ در‏‎ كويت‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ -‎‎‏‏2‏‎
تهران‌ 5/8/77‏‎ در‏‎ عمان‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ -‎‎‏‏3‏‎
تهران‌ 25/8/77‏‎ در‏‎ روسيه‌‏‎ از‏‎ تيم‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ تداركاتي‌‏‎ ديدار‏‎ -‎‎‏‏4‏‎

سنگاپور1/9/77‏‎ در‏‎ سنگاپور‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ با‏‎ تداركاتي‌‏‎ ديدار‏‎ -‎‏‏5‏‎
به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ براي‌‏‎ فرصت‌‏‎ يكماه‌‏‎
مطلوب‏‎ آمادگي‌‏‎


رفت‌‏‎ نهم‌‏‎ اردوي‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ جوانان‌‏‎ واليبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎

تيم‌‏‎ آمادگي‌‏‎ اردوي‌‏‎ از‏‎ مرحله‌‏‎ نهمين‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
دوره‌‏‎ نهمين‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ راه‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ جوانان‌‏‎ واليبال‌‏‎
بازيكن‌‏‎ شركت‌ 14‏‎ با‏‎ و‏‎ ديروز‏‎ صبح‌‏‎ از‏‎ آسيا‏‎ جوانان‌‏‎ مسابقات‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ آغاز‏‎ آزادي‌‏‎ ورزشي‌‏‎ مجموعه‌‏‎ واليبال‌‏‎ درسالن‌‏‎
طي‌آن‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آماده‌سازي‌‏‎ تمرينات‌‏‎ مرحله‌‏‎ جدي‌ترين‌‏‎ اين‌مرحله‌‏‎
و‏‎ هماهنگي‌‏‎ تاكتيكي‌ ، ‏‎ تمرينات‌‏‎ معطوف‌‏‎ تلاششان‌‏‎ بيشتر‏‎ مربيان‌‏‎
بازي‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ جوانان‌ايران‌‏‎.‎بود‏‎ خواهد‏‎ اصلي‌‏‎ نفرات‌‏‎ شناخت‌‏‎
در‏‎ و‏‎ داده‌‏‎ بروز‏‎ را‏‎ ازآمادگي‌‏‎ خوبي‌‏‎ نشانه‌هاي‌‏‎ اخير‏‎ تداركاتي‌‏‎
اين‌‏‎.‎كردند‏‎ عمل‌‏‎ پيش‌‏‎ ماههاي‌‏‎ از‏‎ جاگيري‌بهتر‏‎ و‏‎ سرويس‌‏‎ دريافت‌ ، ‏‎
كاستي‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ فرصت‌‏‎ بازيها‏‎ اين‌‏‎ زمان‌آغاز‏‎ تا‏‎ هنوز‏‎ تيم‌‏‎
پيدا‏‎ دست‌‏‎ قبولي‌‏‎ قابل‌‏‎ وضعيت‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ ساخته‌‏‎ رامرتفع‌‏‎ تكنيكي‌‏‎
تزريق‌‏‎ عصر ، ‏‎ و‏‎ صبح‌‏‎ تمرينات‌‏‎ از‏‎ جدا‏‎ مرحله‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.كند‏‎
مورد‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مواردي‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ خودباوري‌‏‎ روحيه‌و‏‎
نشاطبدون‌‏‎ با‏‎ توام‌‏‎ سبك‌‏‎ تمرينات‌‏‎ ديگر‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎.‎گيرد‏‎ توجه‌قرار‏‎
اعضاي‌‏‎ و‏‎ خواهدگذاشت‌‏‎ مثبت‌‏‎ تاثير‏‎ تيم‌‏‎ آمادگي‌‏‎ راندمان‌‏‎ بر‏‎ شك‌‏‎
به‌‏‎ زودتر‏‎ بود‏‎ خواهند‏‎ احتمالي‌قادر‏‎ آسيبهاي‌‏‎ از‏‎ ترس‌‏‎ بدون‌‏‎ تيم‌‏‎
ايران‌‏‎ جوانان‌‏‎ واليبال‌‏‎ تيم‌‏‎.‎نزديك‌شوند‏‎ مطلوب‏‎ آمادگي‌‏‎ مرز‏‎
فردا‏‎ و‏‎ مي‌رود‏‎ صنام‌‏‎ تيم‌‏‎ مصاف‌‏‎ به‌‏‎ بازي‌تداركاتي‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ امروز‏‎
مي‌تواند‏‎ ديدار‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ روبرو‏‎ تيم‌بازيافت‌‏‎ با‏‎ نيز‏‎
آنها‏‎ و‏‎ باشد‏‎ جوانان‌‏‎ تيم‌‏‎ مربيان‌‏‎ براي‌‏‎ ارزيابي‌مناسبي‌‏‎
باشگاهي‌نفرات‌اصلي‌‏‎ خوب‏‎ حريف‌‏‎ دو‏‎ با‏‎ پيكار‏‎ در‏‎ بود‏‎ قادرخواهند‏‎
.كنند‏‎ شناسايي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ سرمربي‌‏‎
از‏‎ بيشتر‏‎ شانسي‌‏‎ آمريكاايران‌‏‎
كسب‏‎ براي‌‏‎ آمريكا‏‎ و‏‎ روسيه‌‏‎
دارد‏‎ قهرماني‌‏‎


و‏‎ جهان‌‏‎ طلاي‌‏‎ مدال‌‏‎ شش‌‏‎ دارنده‌‏‎ اسميت‌‏‎ جان‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎.‎
تهران‌‏‎ در‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ جهاني‌‏‎ درمسابقه‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ المپيك‌‏‎ بازيهاي‌‏‎
:گفت‌‏‎ برعهده‌دارد ، ‏‎ را‏‎ آمريكا‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ سرمربيگري‌‏‎
بسياري‌‏‎ شانس‌‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎ جهاني‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ در‏‎
.دارد‏‎ شدن‌‏‎ براي‌قهرمان‌‏‎
محل‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ آمريكايي‌‏‎ كشتي‌گيران‌‏‎ تمرين‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ وي‌‏‎
عنوان‌‏‎ كسب‏‎ براي‌‏‎ اصلي‌‏‎ رقابت‌‏‎:‎گفت‌‏‎ شد ، ‏‎ انجام‌‏‎ كشتي‌‏‎ خانه‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ روسيه‌‏‎ و‏‎ ايران‌ ، آمريكا‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ بين‌‏‎ قهرماني‌‏‎
بيشتر‏‎ ديگر‏‎ دوتيم‌‏‎ از‏‎ شدن‌‏‎ قهرمان‌‏‎ براي‌‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ شانس‌‏‎ بين‌‏‎
.است‌‏‎
براي‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ شانس‌‏‎ چرا‏‎ اينكه‌‏‎ درباره‌‏‎ اسميت‌‏‎ جان‌‏‎
ايران‌‏‎ تيم‌‏‎:افزود‏‎ مي‌داند ، ‏‎ ديگر‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ از‏‎ بيشتر‏‎ قهرماني‌‏‎
هزاران‌‏‎ پشتيباني‌‏‎ و‏‎ حمايت‌‏‎ واز‏‎ مي‌دهد‏‎ مسابقه‌‏‎ خود‏‎ خانه‌‏‎ در‏‎
تيم‌‏‎ علاوه‌براين‌ ، ‏‎.‎است‌‏‎ برخوردار‏‎ فهيم‌‏‎ و‏‎ علاقه‌مند‏‎ تماشاگر‏‎
كافي‌‏‎ دلايل‌‏‎ همين‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ خوبي‌‏‎ بسيار‏‎ و‏‎ يكدست‌‏‎ تيم‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎
.باشد‏‎ داشته‌‏‎ قهرماني‌‏‎ براي‌‏‎ زيادي‌‏‎ بخت‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ است‌تا‏‎
جهاني‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ در‏‎ جوانان‌‏‎ آفريني‌‏‎ شگفتي‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎
دبير‏‎ عليرضا‏‎ همچون‌‏‎ جوان‌‏‎ مهره‌‏‎ دو‏‎ يكي‌‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎:‎گفت‌‏‎ كشتي‌‏‎
تيم‌‏‎ اين‌‏‎ قهرماني‌‏‎ شانس‌‏‎ جوان‌مي‌توانند‏‎ مهره‌هاي‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎
.دهند‏‎ افزايش‌‏‎ را‏‎
ما‏‎:‎گفت‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ درباره‌‏‎ آمريكا‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ سرمربي‌‏‎
تيم‌‏‎ سه‌‏‎ بين‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ جهاني‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ در‏‎ فراوان‌‏‎ به‌احتمال‌‏‎
دريافت‌‏‎ شانس‌‏‎ نيز‏‎ وزن‌‏‎ چند‏‎ در‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ قرارخواهيم‌‏‎ جهان‌ ، ‏‎ برتر‏‎
.داريم‌‏‎ مدال‌‏‎
كشتي‌گيران‌‏‎ وجود‏‎ از‏‎ وزن‌‏‎ سه‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ خود‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ ما‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ بگويم‌‏‎ نمي‌توانم‌‏‎ فعلا‏‎ اما‏‎ برد‏‎ خواهيم‌‏‎ استفاده‌‏‎ جوان‌‏‎
.گرفت‌‏‎ مدال‌خواهيم‌‏‎ وزن‌ها‏‎ كدام‌‏‎
در‏‎ كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 130‏‎ در‏‎ خادم‌‏‎ رسول‌‏‎ حضور‏‎ درباره‌‏‎ اسميت‌‏‎ جان‌‏‎
و‏‎ باكلاس‌‏‎ خوب ، ‏‎ كشتي‌گير‏‎ يك‌‏‎ خادم‌‏‎ رسول‌‏‎:گفت‌‏‎ مسابقه‌ها‏‎ اين‌‏‎
به‌‏‎ دست‌‏‎ كيلوگرم‌ ، ‏‎ وزن‌ 130‏‎ به‌‏‎ صعود‏‎ با‏‎ او‏‎ ولي‌‏‎ است‌‏‎ فني‌‏‎ بسيار‏‎
مسابقه‌هاي‌‏‎ در‏‎ او‏‎ حال‌اميدوارم‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎.‎است‌‏‎ زده‌‏‎ بزرگي‌‏‎ ريسك‌‏‎
خود‏‎ جديد‏‎ وزن‌‏‎ آتلانتادر‏‎ المپيك‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ همچون‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎ جهاني‌‏‎
.آيد‏‎ بيرون‌‏‎ سربلند‏‎

:عكس‌‏‎ شرح‌‏‎
هدايت‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ اين‌بار‏‎ آمريكا‏‎ كشتي‌‏‎ نابغه‌‏‎ جان‌اسميت‌‏‎
.است‌‏‎ گرفته‌‏‎ عهد‏‎ به‌‏‎ را‏‎ پوش‌كشورش‌‏‎ ملي‌‏‎ كشتي‌گيران‌‏‎اسدي‌‏‎ و‏‎ صنام‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ پيروزي‌‏‎
نوجوانان‌‏‎ واليبال‌‏‎ در‏‎ شميران‌‏‎
تهران‌‏‎


نوجوانان‌‏‎ قهرماني‌‏‎ واليبال‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
سالن‌‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ ديدار‏‎ دو‏‎ برگزاري‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎
اسدي‌‏‎ و‏‎ صنام‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ و‏‎ شد‏‎ پيگيري‌‏‎ تير‏‎ هفتم‌‏‎ شهداي‌‏‎
ديدار‏‎ درنخستين‌‏‎.‎شدند‏‎ پيروز‏‎ خود‏‎ حريفان‌‏‎ برابر‏‎ شميران‌‏‎
بر 8 ، ‏‎ امتيازهاي‌ 15‏‎ با‏‎ و‏‎ پياپي‌‏‎ گيم‌‏‎ در 3‏‎ صنام‌‏‎ تيم‌‏‎ امروز‏‎
و‏‎ كرد‏‎ غلبه‌‏‎ شهرري‌‏‎ خرداد‏‎ سوم‌‏‎ تيم‌‏‎ بر‏‎ بر 6‏‎ و 15‏‎ بر 10‏‎ ‎‏‏15‏‎
امتيازهاي‌ 15‏‎ با‏‎ و‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ نتيجه‌ 3‏‎ با‏‎ شميران‌‏‎ اسدي‌‏‎ تيم‌‏‎ سپس‌‏‎
كرده‌‏‎ شهيد‏‎ تيم‌‏‎ بر‏‎ بر 13‏‎ و 15‏‎ بر 10‏‎ بر 15 ، 15‏‎ بر 13 ، 7‏‎
.شد‏‎ پيروز‏‎
© 1998 HAMSHAHRI, All rights reserved.