شماره‌ 1637‏‎ ‎‏‏،‏‎ 9 September 98 شهريور 1377 ، ‏‎ چهارشنبه‌ 18‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Letters
Metropolis
Business
Stocks
Sports
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
:شيشه‌اي‌‏‎ خانه‌ء‏‎ اين‌‏‎ پشت‌‏‎
آرمان‌؟‏‎ يا‏‎ قانون‌‏‎ خشونت‌ ، ‏‎


ساخته‌‏‎)‎ شيشه‌اي‌‏‎ آژانس‌‏‎ سينمايي‌‏‎ فيلم‌‏‎ به‌‏‎ سياسي‌‏‎ نگاه‌‏‎
(ابراهيم‌حاتمي‌كيا‏‎
و‏‎ نوسان‌است‌‏‎ در‏‎ وآرمان‌‏‎ جاذبه‌هاي‌قانون‌‏‎ بين‌‏‎ حاتمي‌كيا‏‎
مي‌شود‏‎ ديده‌‏‎ كش‌وقوس‌‏‎ اين‌‏‎ فيلم‌‏‎ سراسر‏‎ در‏‎

به‌‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ شما‏‎ شدآيا‏‎ پرسيده‌‏‎ حاتمي‌كيا‏‎ از‏‎ وقتي‌‏‎
نه‌ ، ‏‎:‎گفت‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ جمله‌‏‎ يك‌‏‎ فقط‏‎ نمي‌پردازيد؟‏‎ خشونت‌‏‎ ترويج‌‏‎
.نداشته‌ام‌‏‎ را‏‎ منظور‏‎ اين‌‏‎ من‌‏‎

:اشاره‌‏‎
در‏‎ را‏‎ زيادي‌‏‎ بحث‌هاي‌‏‎ سياسي‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ شيشه‌اي‌‏‎ فيلم‌آژانس‌‏‎
به‌‏‎ سياسي‌‏‎ منظر‏‎ از‏‎ گزارش‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ ما‏‎برانگيخت‌‏‎ جامعه‌‏‎
.پرداخته‌ايم‌‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎
آياآژانس‌‏‎ كه‌‏‎ دهد‏‎ پاسخ‌‏‎ پرسش‌ها‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ دارد‏‎ تلاش‌‏‎ گزارش‌‏‎ اين‌‏‎
با‏‎ فيلم‌‏‎ رفتارقهرمان‌‏‎ آيا‏‎ است‌؟‏‎ تروريستي‌‏‎ فيلم‌‏‎ يك‌‏‎ شيشه‌اي‌‏‎
يا‏‎ است‌‏‎ مردم‌ستيز‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ نيست‌؟‏‎ مغاير‏‎ قانونگرايي‌‏‎
سئوال‌هاي‌‏‎ بسياري‌‏‎ و‏‎ طلب؟‏‎ آرمان‌‏‎ يا‏‎ است‌‏‎ خشونت‌طلب‏‎ ظلم‌ستيز؟‏‎
...ديگر‏‎
بخش‌پاياني‌‏‎.‎است‌‏‎ گزارش‌‏‎ اين‌‏‎ نخست‌‏‎ بخش‌‏‎ مي‌آيد‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ آنچه‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ حضورتان‌‏‎ تقديم‌‏‎ آينده‌‏‎ هفته‌‏‎ آن‌‏‎

مي‌گرفت‌ ، ‏‎ قرار‏‎ سينماها‏‎ پرده‌‏‎ بر‏‎ شيشه‌اي‌‏‎ آژانس‌‏‎ كه‌‏‎ زمان‌‏‎ آن‌‏‎
خواهد‏‎ سال‌‏‎ فيلم‌‏‎ پرفروش‌ترين‌‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ زدند‏‎ حدس‌‏‎ بسياري‌‏‎
نقطه‌نظر‏‎ از‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌زد‏‎ حدس‌‏‎ كسي‌‏‎ كمتر‏‎ شايد‏‎ اما‏‎.‎شد‏‎
شخصيت‌ها ، ‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ شود‏‎ باعث‌‏‎ را‏‎ زيادي‌‏‎ بحث‌هاي‌‏‎ نيز‏‎ سياسي‌‏‎
.كنند‏‎ اظهارنظر‏‎ آن‌‏‎ درباره‌‏‎ نيز‏‎ سياسي‌‏‎ نشريه‌هاي‌‏‎ و‏‎ جناحها‏‎
كه‌پيش‌بيني‌‏‎ همچنان‌‏‎ و‏‎ يافت‌‏‎ تحقق‌‏‎ زيادي‌‏‎ تاحدود‏‎ اول‌‏‎ حدس‌‏‎
پرفروش‌ترين‌‏‎ اين‌لحظه‌‏‎ تا‏‎ و‏‎ كرد‏‎ زيادي‌‏‎ فروش‌‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌شد ، ‏‎
.مي‌شود‏‎ تلقي‌‏‎ سال‌‏‎ فيلم‌‏‎
به‌وقوع‌‏‎ نيز‏‎ مي‌كرد‏‎ فكر‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ كسي‌‏‎ كمتر‏‎ كه‌‏‎ هم‌‏‎ دوم‌‏‎ حدس‌‏‎
سياسي‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ كم‌سابقه‌اي‌‏‎ به‌طور‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ پيوست‌‏‎
.گرفت‌‏‎ قرار‏‎ سياسي‌‏‎ شخصيت‌هاي‌‏‎ موردتوجه‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ حساسيت‌برانگيز‏‎

مسئولان‌بلندپايه‌‏‎ ازجمله‌‏‎ سياسي‌‏‎ چهره‌هاي‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ شد‏‎ گفته‌‏‎
.ديده‌اند‏‎ را‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ كشور‏‎
آژانس‌‏‎ موسوي‌‏‎ ميرحسين‌‏‎ مهندس‌‏‎ كه‌‏‎ نوشت‌‏‎ سينمايي‌‏‎ نشريه‌‏‎ يك‌‏‎
هنري‌‏‎ حوزه‌‏‎ انديشه‌‏‎ تالار‏‎ در‏‎ عمومي‌‏‎ نمايش‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ را‏‎ شيشه‌اي‌‏‎
تالار‏‎ به‌‏‎ ورود‏‎ به‌‏‎ موفق‌‏‎ ازدحام‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ سروش‌‏‎ دكتر‏‎ديد‏‎
را‏‎ فيلم‌‏‎ خارجه‌‏‎ وزارت‌‏‎ سخنگوي‌‏‎ محمدي‌ ، ‏‎ دكتر‏‎.‎نشد‏‎ انديشه‌‏‎
موفق‌‏‎ بلندپايه‌ ، ‏‎ مسئولان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ خانواده‌‏‎ اعضاي‌‏‎.‎ديده‌‏‎ بارها‏‎
.نشدند‏‎ فيلم‌‏‎ نمايش‌دهنده‌‏‎ سينماهاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ به‌‏‎ ورود‏‎ به‌‏‎
...ديده‌اند‏‎ را‏‎ فيلم‌‏‎ مملكتي‌ ، ‏‎ و‏‎ حكومتي‌‏‎ مقام‌هاي‌‏‎ بالاترين‌‏‎
آن‌‏‎ ديدن‌‏‎ به‌‏‎ نديده‌اند ، ‏‎ را‏‎ فيلم‌‏‎ كه‌‏‎ هم‌‏‎ آنها‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎
رانديده‌‏‎ فيلم‌‏‎ كه‌‏‎ سياسي‌‏‎ مقام‌‏‎ يك‌‏‎.‎مي‌كنند‏‎ علاقه‌‏‎ اظهار‏‎
فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ درباره‌‏‎ آنقدر‏‎ همفكرانش‌‏‎ و‏‎ دوستان‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌گفت‌‏‎ بود ، ‏‎
باشد‏‎ ديده‌‏‎ را‏‎ فيلم‌‏‎ بي‌آنكه‌‏‎ خودش‌‏‎ حالا‏‎ كه‌‏‎ كرده‌اند‏‎ صحبت‌‏‎
.كند‏‎ اظهارعقيده‌‏‎ و‏‎ صحبت‌‏‎ آن‌‏‎ درباره‌‏‎ مي‌تواند‏‎
فيلم‌تروريستي‌‏‎ يك‌‏‎ را‏‎ شيشه‌اي‌‏‎ آژانس‌‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ نبودند‏‎ كم‌‏‎
بودند‏‎ معترض‌‏‎ اينان‌‏‎مي‌كند‏‎ تشويق‌‏‎ را‏‎ خشونت‌طلبي‌‏‎ كه‌‏‎ خواندند‏‎
خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ تازه‌اي‌‏‎ دوره‌‏‎ در‏‎ چرا‏‎ كه‌‏‎
است‌ ، ‏‎ وقانونگرايي‌‏‎ مدني‌‏‎ شعارش‌جامعه‌‏‎ مهمترين‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ آغاز‏‎
فجر‏‎ فيلم‌‏‎ جشنواره‌‏‎ جايزه‌هاي‌‏‎ بيشترين‌‏‎ كشور‏‎ سينمايي‌‏‎ مسئولان‌‏‎
.مي‌كند‏‎ تجويز‏‎ را‏‎ كه‌قانون‌شكني‌‏‎ داده‌اند‏‎ فيلمي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎
آژانس‌شيشه‌اي‌‏‎ كه‌‏‎ دادند‏‎ چنين‌‏‎ را‏‎ گروه‌‏‎ اين‌‏‎ پاسخ‌‏‎ كساني‌‏‎ و‏‎
نمي‌كند ، ‏‎ قانون‌مخالفت‌‏‎ با‏‎.‎است‌‏‎ آرمان‌طلب‏‎ نيست‌ ، ‏‎ خشونت‌طلب‏‎
.شود‏‎ قانون‌‏‎ آرمان‌هاقرباني‌‏‎ نكند‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهد‏‎ هشدار‏‎ فقط‏‎
سازمان‌مجاهدين‌‏‎ مركزي‌‏‎ شوراي‌‏‎ عضو‏‎ سرخي‌ ، ‏‎ عرب‏‎ فيض‌الله‌‏‎
فيلم‌‏‎ از‏‎ اگرمنظور‏‎:‎مي‌گويد‏‎ باره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎
شيشه‌اي‌‏‎ آژانس‌‏‎ نه‌ ، ‏‎ تروريست‌است‌ ، ‏‎ مشوق‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ تروريستي‌‏‎
.دارد‏‎ نظر‏‎ اجتماعي‌‏‎ مساله‌‏‎ يك‌‏‎ به‌طرح‌‏‎ فيلم‌‏‎ بلكه‌‏‎.‎نيست‌‏‎ چنين‌‏‎
هرگز‏‎ و‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ ريشه‌هاي‌‏‎ هم‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ رامطرح‌‏‎ مساله‌‏‎ هم‌‏‎ فيلم‌‏‎
.است‌‏‎ برنيامده‌‏‎ خشونت‌‏‎ با‏‎ همدلي‌‏‎ جلب‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎

نابودي‌‏‎ خطر‏‎ در‏‎:‎آرمانها‏‎
را‏‎ راههاي‌قانوني‌‏‎ همه‌‏‎ وقتي‌‏‎ [كاظم‌‏‎ حاج‌‏‎] حاتمي‌كيا‏‎ قهرمان‌‏‎
با‏‎ مي‌كندو‏‎ عصيان‌‏‎ بسته‌مي‌بيند ، ‏‎ [عباس‌‏‎] همسنگرش‌‏‎ نجات‌‏‎ براي‌‏‎
باشد‏‎ كاظم‌‏‎ حاج‌‏‎ آرمانهاي‌‏‎ نماد‏‎ عباس‌شايد‏‎.‎درمي‌افتد‏‎ قانون‌‏‎
.نابودي‌‏‎ خطر‏‎:مي‌بيند‏‎ خطر‏‎ در‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ كه‌‏‎
راگروگان‌‏‎ مردم‌‏‎ مي‌برد ، ‏‎ اسلحه‌‏‎ به‌‏‎ دست‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ چنين‌‏‎ و‏‎
.مي‌كند‏‎ رفتار‏‎ خشونت‌‏‎ به‌‏‎ آنها‏‎ با‏‎ و‏‎ مي‌گيرد‏‎
اقدام‌تروريستي‌‏‎ يك‌‏‎ را‏‎ حاج‌كاظم‌‏‎ اقدام‌‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ نبودند‏‎ كم‌‏‎
خاطر‏‎ به‌‏‎ دارد‏‎ حق‌‏‎ آرمان‌طلب‏‎ كاظم‌‏‎ حاج‌‏‎ آيا‏‎:گفتند‏‎ و‏‎ يافتند‏‎
عدالت‌‏‎ با‏‎ خشونت‌‏‎ آيا‏‎.‎كند‏‎ رفتار‏‎ خشونت‌‏‎ به‌‏‎ مردم‌‏‎ با‏‎ عدالت‌ ، ‏‎
سوي‌‏‎ به‌‏‎ آرمانهايش‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ است‌‏‎ مجاز‏‎ او‏‎ آيا‏‎ نيست‌؟‏‎ تعارض‌‏‎ در‏‎
شورش‌‏‎ قانون‌‏‎ عليه‌‏‎ و‏‎ بزند‏‎ برهم‌‏‎ را‏‎ نظم‌‏‎ بكشد ، ‏‎ اسلحه‌‏‎ مردم‌‏‎
نيست‌؟‏‎ تروريست‌‏‎ يك‌‏‎ او‏‎ رفتارها‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ آيا‏‎ كند؟‏‎
شوراي‌‏‎ عضو‏‎ و‏‎ ما‏‎ عصر‏‎ نشريه‌‏‎ سردبير‏‎ آرمين‌‏‎ عقيده‌محسن‌‏‎ به‌‏‎
آژانس‌‏‎ فيلم‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ مجاهدين‌‏‎ سازمان‌‏‎ مركزي‌‏‎
بسيار‏‎ فيلم‌‏‎ يك‌‏‎ بلكه‌‏‎ نيست‌ ، ‏‎ تروريستي‌‏‎ فيلم‌‏‎ يك‌‏‎ نه‌فقط‏‎ شيشه‌اي‌‏‎
.است‌‏‎ انساني‌‏‎ و‏‎ لطيف‌‏‎
چه‌‏‎ بوديم‌ ، ‏‎ كاظم‌‏‎ حاج‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ ما‏‎ اگر‏‎:مي‌گويد‏‎ آرمين‌‏‎
و‏‎ ميان‌باورها‏‎ جدي‌‏‎ تعارض‌‏‎ نوعي‌‏‎ معرض‌‏‎ در‏‎ حاج‌كاظم‌‏‎ مي‌كرديم‌؟‏‎
.قرارگرفته‌‏‎ موجود‏‎ باواقعيت‌‏‎ انقلابي‌‏‎ و‏‎ انساني‌‏‎ پاك‌‏‎ ارزشهاي‌‏‎
احساس‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ اما‏‎ كرد ، ‏‎ تاييد‏‎ نشود‏‎ را‏‎ كاظم‌‏‎ حاج‌‏‎ اقدام‌‏‎ شايد‏‎
.كرد‏‎ درك‌‏‎ كاملا‏‎ را‏‎ او‏‎ معصومانه‌‏‎ و‏‎ انساني‌‏‎ پاك‌‏‎
به‌گفته‌‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎ مي‌كند‏‎ همدلي‌‏‎ احساس‌‏‎ كاظم‌‏‎ حاج‌‏‎ با‏‎ آرمين‌‏‎
.درك‌كرده‌‏‎ را‏‎ او‏‎ شرايط‏‎ و‏‎ است‌‏‎ حاج‌كاظم‌‏‎ نسل‌‏‎ از‏‎ خودش‌‏‎
تصميم‌حاج‌كاظم‌‏‎ و‏‎ شخصيت‌‏‎ درباره‌‏‎ مي‌توانند‏‎ كساني‌‏‎:مي‌گويد‏‎ وي‌‏‎
را‏‎ انقلاب‏‎ كه‌‏‎ نسلي‌‏‎.‎باشند‏‎ داشته‌‏‎ را‏‎ او‏‎ تجربه‌‏‎ كه‌‏‎ بدهند‏‎ نظر‏‎
از‏‎ پيش‌‏‎ ماجراهاي‌‏‎ و‏‎ انقلاب‏‎ نسبت‌به‌‏‎ روشني‌‏‎ تصور‏‎ و‏‎ نكرده‌‏‎ درك‌‏‎
ندارد ، ‏‎ جنگ‌‏‎ دوران‌‏‎ در‏‎ جوانان‌‏‎ وحماسه‌‏‎ ايثار‏‎ و‏‎ شور‏‎ و‏‎ آن‌‏‎
درباره‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ درك‌‏‎ را‏‎ حاج‌كاظم‌‏‎ فكري‌‏‎ و‏‎ شرايطروحي‌‏‎ نمي‌تواند‏‎
حاج‌كاظم‌‏‎ نسل‌‏‎ تنها‏‎.‎باشد‏‎ داشته‌‏‎ منصفانه‌اي‌‏‎ اوقضاوت‌‏‎ اقدام‌‏‎
هيچ‌وجه‌‏‎ به‌‏‎ او‏‎.‎بود‏‎ خواهد‏‎ همدلي‌‏‎ سر‏‎ از‏‎ او‏‎ درباره‌‏‎ داوري‌اش‌‏‎
براساس‌‏‎ اصولا‏‎ ندارد ، ‏‎ را‏‎ تروريستي‌‏‎ عمليات‌‏‎ يك‌‏‎ انجام‌‏‎ قصد‏‎
و‏‎ باشد‏‎ موافق‌‏‎ نمي‌تواند‏‎ انسانها‏‎ كشيدن‌‏‎ بند‏‎ به‌‏‎ با‏‎ آرمانهايش‌‏‎
.مي‌گذارد‏‎ راشاهد‏‎ گروگانهايش‌‏‎ نام‌‏‎ دليل‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎

حماسه‌‏‎ دوران‌‏‎ تبليغات‌‏‎ و‏‎ حاج‌كاظم‌‏‎
و‏‎ جامعه‌‏‎ شده‌‏‎ تعطيل‌‏‎ روزنامه‌‏‎ مسئول‌‏‎ مدير‏‎ جلايي‌پور‏‎ حميدرضا‏‎
روزشيوه‌‏‎ جامعه‌‏‎ انتشارات‌‏‎ و‏‎ چاپ‌‏‎ مديره‌شركت‌‏‎ هيات‌‏‎ رئيس‌‏‎
وي‌‏‎.‎نمي‌كند‏‎ هم‌‏‎ محكوم‌‏‎ را‏‎ او‏‎ اما‏‎ نمي‌كند‏‎ تاييد‏‎ را‏‎ كاظم‌‏‎ حاج‌‏‎
اين‌‏‎.‎ايدئولوژيك‌است‌‏‎ اسلام‌‏‎ سال‌‏‎ بيست‌‏‎ محصول‌‏‎ كاظم‌‏‎ حاج‌‏‎:‎مي‌گويد‏‎
از‏‎ پس‌‏‎ شد ، ‏‎ شروع‌‏‎ انقلاب‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ مبارزه‌‏‎ دوران‌‏‎ در‏‎ تبليغات‌‏‎ نوع‌‏‎
تبليغات‌‏‎ اين‌‏‎ادامه‌يافت‌‏‎ هم‌‏‎ جنگ‌‏‎ دوران‌‏‎ در‏‎ بويژه‌‏‎ و‏‎ انقلاب‏‎
نيازمند‏‎ جنگ‌‏‎ و‏‎ مبارزه‌‏‎ دوران‌‏‎ در‏‎ ما‏‎ بود‏‎ مشروع‌‏‎ هم‌‏‎ كاملا‏‎
هنوز‏‎ اما‏‎.‎باشند‏‎ عشق‌‏‎ و‏‎ احساس‌‏‎ اسير‏‎ بيشتر‏‎ كه‌‏‎ بوديم‌‏‎ افرادي‌‏‎
حاج‌‏‎.‎مي‌دمند‏‎ تنور‏‎ آن‌‏‎ مقدس‌در‏‎ دفاع‌‏‎ ميراث‌‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ عده‌اي‌‏‎ هم‌‏‎
.است‌‏‎ تبليغ‌‏‎ شيوه‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ نقدما‏‎.‎است‌‏‎ تبليغات‌‏‎ اين‌‏‎ محصول‌‏‎ كاظم‌‏‎
شيوه‌‏‎ يك‌‏‎ نتيجه‌‏‎ او‏‎ خطاي‌‏‎.مقصرنيست‌‏‎ مي‌كند ، ‏‎ خطا‏‎ اگر‏‎ كاظم‌‏‎ حاج‌‏‎
است‌‏‎ صادقي‌‏‎ آدم‌‏‎ كاظم‌‏‎ حاج‌‏‎.است‌‏‎ تبليغ‌شده‌‏‎ دهه‌‏‎ دو‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ جمعي‌‏‎
خود‏‎ فيلم‌‏‎ در‏‎ حاتمي‌كيا‏‎.‎است‌‏‎ ايدئولوژي‌وفادار‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎
هستند ، ‏‎ فشار‏‎ گروههاي‌‏‎ نماينده‌‏‎ نوعي‌‏‎ كه‌به‌‏‎ را‏‎ موتورسوارها‏‎
تبليغات‌‏‎ نوع‌‏‎ آن‌‏‎ محصول‌‏‎ نيز‏‎ آن‌موتورسوارها‏‎.مي‌كند‏‎ محكوم‌‏‎
.هستند‏‎
جلايي‌پور‏‎ با‏‎ زيادي‌‏‎ حد‏‎ تا‏‎ باره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ نيز‏‎ آرمين‌‏‎
مورد‏‎ منظري‌‏‎ همان‌‏‎ از‏‎ را‏‎ كاظم‌‏‎ حاج‌‏‎ اقدام‌‏‎ است‌ ، ‏‎ هم‌عقيده‌‏‎
:داده‌‏‎ قرار‏‎ توجه‌‏‎ مورد‏‎ جلايي‌پور‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهد ، ‏‎ بررسي‌قرار‏‎
چه‌‏‎ و‏‎ انقلاب‏‎ دوران‌‏‎ در‏‎ چه‌‏‎ ما‏‎:‎مي‌گويد‏‎ باره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ آرمين‌‏‎
در‏‎ قهرمانانه‌‏‎ دفاع‌‏‎ و‏‎ پيروزي‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ براي‌‏‎ جنگ‌‏‎ دوران‌‏‎ در‏‎
و‏‎ آرماني‌‏‎ گرايش‌هاي‌‏‎ بايد‏‎ تجاوزگر‏‎ دشمن‌‏‎ برابر‏‎
را‏‎ جنگ‌‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎.‎مي‌كرديم‌‏‎ تشويق‌‏‎ را‏‎ احساسات‌آرمان‌گرايانه‌‏‎
سلحشوري‌‏‎ روح‌‏‎ نيازمند‏‎ جنگ‌‏‎.‎برد‏‎ پيش‌‏‎ محاسبه‌گر‏‎ باعقل‌‏‎ نمي‌شود‏‎
سال‌‏‎ هشت‌‏‎ حدود‏‎ جنگ‌‏‎ واقعيت‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ ما‏‎ و‏‎ است‌‏‎ حماسه‌جويي‌‏‎ و‏‎
.زديم‌‏‎ دامن‌‏‎ حق‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ اين‌گرايش‌ها‏‎
كه‌‏‎ شد‏‎ جديد‏‎ فضاي‌‏‎ يك‌‏‎ درگير‏‎ حماسه‌جو‏‎ نسل‌‏‎ آن‌‏‎ جنگ‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
احساسي‌‏‎ برجنبه‌هاي‌‏‎ عقلاني‌‏‎ جنبه‌هاي‌‏‎ توسعه‌‏‎ ضرورتهاي‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎
برخورد‏‎ در‏‎ نسل‌‏‎ آن‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ طبيعي‌‏‎.‎داشت‌‏‎ غلبه‌‏‎ حماسي‌‏‎ و‏‎
همان‌‏‎ نماينده‌‏‎ كاظم‌‏‎ حاج‌‏‎.‎شد‏‎ تعارض‌‏‎ نوعي‌‏‎ دچار‏‎ واقعيتها‏‎ با‏‎
نهادهاي‌‏‎ و‏‎ دستگاهها‏‎ خطمشي‌‏‎ و‏‎ سياست‌‏‎ متاسفانه‌‏‎.‎نسل‌است‌‏‎
تحليل‌‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ مبتني‌‏‎ سالها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ سياسي‌‏‎ -رسمي‌تبليغي‌‏‎
نوع‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ گروهي‌‏‎.‎است‌‏‎ نبوده‌‏‎ جنگ‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ واقعيتهاي‌‏‎ صحيح‌و‏‎
حماسي‌‏‎ پاك‌‏‎ روح‌‏‎ محتواي‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ قشري‌گري‌‏‎ و‏‎ تحجر‏‎
بهاء‏‎ آن‌‏‎ قالبهاي‌‏‎ و‏‎ شكل‌‏‎ به‌‏‎ فقط‏‎ كاظم‌ها‏‎ وارزش‌گراي‌حاج‌‏‎
وواقعيتهاي‌‏‎ عقلانيت‌‏‎ از‏‎ دفاع‌‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ گروهي‌‏‎ و‏‎ داده‌اند‏‎
اين‌‏‎ در‏‎.قرارداده‌اند‏‎ غفلت‌‏‎ مورد‏‎ را‏‎ نسل‌‏‎ آن‌‏‎ ارزشهاي‌‏‎ موجود ، ‏‎
باشيم‌؟‏‎ داشته‌‏‎ كاظم‌هامي‌توانيم‌‏‎ حاج‌‏‎ از‏‎ انتظاري‌‏‎ چه‌‏‎ ما‏‎ وضع‌‏‎
از‏‎ و‏‎ دارد‏‎ باره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ متفاوتي‌‏‎ عقيده‌‏‎ اماباهنر‏‎
به‌‏‎ دنبال‌‏‎ الان‌‏‎ ما‏‎:مي‌پردازد‏‎ موضوع‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ ديگري‌‏‎ زاويه‌‏‎
از‏‎ نبايد‏‎ صلح‌‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎ اما‏‎ نيستيم‌ ، ‏‎ رزم‌‏‎ روحيه‌‏‎ آوردن‌‏‎ وجود‏‎
پشت‌‏‎ را‏‎ جنگ‌‏‎ زمان‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ درست‌‏‎بود‏‎ غافل‌‏‎ رزم‌‏‎ مردان‌‏‎
و‏‎ است‌‏‎ روبه‌رو‏‎ توطئه‌‏‎ با‏‎ همواره‌‏‎ ما‏‎ جامعه‌‏‎ اما‏‎ سرگذاشته‌ايم‌ ، ‏‎
توهم‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ بعضي‌‏‎ گرچه‌‏‎.‎بيفتد‏‎ گير‏‎ دوباره‌‏‎ درآينده‌‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎
.نمي‌دانيم‌‏‎ توهم‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ ما‏‎ اما‏‎ توطئه‌مي‌نامند ، ‏‎
ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ معاون‌مطبوعاتي‌وزير‏‎ بورقاني‌ ، ‏‎ احمد‏‎
سخن‌‏‎ اين‌‏‎ بيان‌‏‎ با‏‎ نيست‌ ، ‏‎ معترض‌‏‎ كاظم‌‏‎ حاج‌‏‎ شيوه‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ اسلامي‌‏‎
با‏‎ اما‏‎ ندارد‏‎ نان‌‏‎ خانه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كسي‌‏‎ از‏‎ تعجبم‌‏‎ در‏‎:پيامبركه‌‏‎
اين‌‏‎ از‏‎ كيا‏‎ حاتمي‌‏‎:‎مي‌گويد‏‎ ‎‏‏،‏‎.نمي‌تازد‏‎ برمردم‌‏‎ شمشيرآخته‌‏‎
را‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ پس‌‏‎.‎مي‌تازد‏‎ مردم‌‏‎ بر‏‎ و‏‎ گرفته‌‏‎ حديث‌ايده‌‏‎
.تروريستي‌نخوانيد‏‎
نمي‌كند‏‎ تاييد‏‎ را‏‎ كاظم‌‏‎ حاج‌‏‎ شيوه‌‏‎ عربسرخي‌‏‎ امافيض‌الله‌‏‎
اينكه‌روش‌‏‎ بر‏‎ است‌‏‎ گواهي‌‏‎ خود‏‎ فيلم‌‏‎ پايان‌‏‎ من‌‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎:ومي‌گويد‏‎
يك‌‏‎ درك‌صحيح‌‏‎ بلكه‌‏‎.‎نمي‌شود‏‎ منتهي‌‏‎ مطلوب‏‎ نتيجه‌‏‎ به‌‏‎ كاظم‌‏‎ حاج‌‏‎
دل‌حاج‌كاظم‌‏‎ سوز‏‎ اما‏‎ مي‌كند‏‎ حل‌‏‎ را‏‎ مشكل‌‏‎ (احمد‏‎) دردمند‏‎ مسئول‌‏‎
آن‌‏‎ ازكنار‏‎ سادگي‌‏‎ به‌‏‎ بتوان‌‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ اهميت‌‏‎ كم‌‏‎ موضوع‌‏‎ يك‌‏‎
به‌‏‎ انسان‌‏‎ جان‌يك‌‏‎ حفظ‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ تلاشي‌‏‎ حاج‌كاظم‌‏‎ رفتار‏‎.گذشت‌‏‎
را‏‎ اسلامي‌‏‎ و‏‎ هدف‌انساني‌‏‎ يك‌‏‎ او‏‎ اين‌‏‎ بنابر‏‎.‎شريف‌‏‎ معني‌‏‎ تمام‌‏‎
جايي‌‏‎ باشد‏‎ وجودداشته‌‏‎ قانوني‌‏‎ راههاي‌‏‎ اگر‏‎ كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ تعقيب‏‎
راهي‌‏‎ چنين‌‏‎ ولي‌اگر‏‎نمي‌ماند‏‎ باقي‌‏‎ قانون‌‏‎ خلاف‌‏‎ رفتار‏‎ براي‌‏‎
مصداق‌‏‎ ازتخلفات‌‏‎ پاره‌اي‌‏‎ جان‌‏‎ حفظ‏‎ مقام‌‏‎ در‏‎ باشد‏‎ نداشته‌‏‎ وجود‏‎
.است‌‏‎ ميت‌‏‎ اكل‌‏‎

دغدغه‌؟‏‎ كدام‌‏‎
آيا‏‎ است‌ ، ‏‎ شيشه‌اي‌آرمان‌‏‎ آژانس‌‏‎ و‏‎ حاتمي‌كيا‏‎ اصلي‌‏‎ دغدغه‌‏‎ آيا‏‎
به‌حركتهاي‌‏‎ دست‌‏‎ آرمانهايش‌‏‎ به‌‏‎ دستيابي‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ كاظم‌‏‎ حاج‌‏‎
مي‌زند؟‏‎ آنارشيستي‌‏‎
دست‌‏‎ عدالت‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ عدالت‌طلب‏‎ حاج‌كاظم‌‏‎:گفته‌اند‏‎ كساني‌‏‎
رفتار‏‎.‎مي‌كند‏‎ رفتار‏‎ خشونت‌‏‎ به‌‏‎ مردم‌‏‎ با‏‎ و‏‎ مي‌برد‏‎ تفنگ‌‏‎ به‌‏‎
يك‌‏‎ او‏‎ اين‌دليل‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ حق‌‏‎ احقاق‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ خشونت‌آميزش‌‏‎
ثروت‌اندوزان‌‏‎ چون‌نمي‌خواهد‏‎ مي‌كند‏‎ عصيان‌‏‎ حاج‌كاظم‌‏‎.‎است‌‏‎ قهرمان‌‏‎
حق‌طلب‏‎ نيست‌ ، ‏‎ خشونت‌طلب‏‎ او‏‎.‎برند‏‎ مسلخ‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ همه‌ارزشهايش‌‏‎
.است‌‏‎ ظلم‌ستيز‏‎ نيست‌ ، ‏‎ ستيز‏‎ مردم‌‏‎.است‌‏‎
كه‌‏‎ نيست‌‏‎ همان‌‏‎ اين‌‏‎ مگر‏‎:گفته‌اند‏‎ گروه‌‏‎ اين‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ كساني‌‏‎ و‏‎
به‌‏‎ كه‌‏‎ مدعي‌اند‏‎ هم‌‏‎ آنها‏‎.‎مي‌گويند‏‎ فشار‏‎ گروههاي‌‏‎
حاج‌‏‎.‎مي‌زنند‏‎ غيرقانوني‌‏‎ حركتهاي‌‏‎ به‌‏‎ دست‌‏‎ خاطرآرمانهايشان‌‏‎
بريزد‏‎ برهم‌‏‎ را‏‎ جامعه‌‏‎ نظم‌‏‎ آرمانهايش‌ ، ‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ ندارد‏‎ كاظم‌حق‌‏‎
مردم‌‏‎ با‏‎ عدالت‌ ، ‏‎ به‌خاطر‏‎ كاظم‌‏‎ حاج‌‏‎.‎كند‏‎ قرباني‌‏‎ را‏‎ وقانون‌‏‎
ما‏‎ آيا‏‎.‎است‌‏‎ ظلم‌‏‎ از‏‎ جلوه‌اي‌‏‎ خشونت‌‏‎.مي‌كند‏‎ رفتار‏‎ به‌خشونت‌‏‎
اين‌‏‎ آيا‏‎ كنيم‌؟‏‎ ظلم‌‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ عدالت‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ حق‌داريم‌‏‎
بي‌عدالتي‌نيست‌؟‏‎
دچار‏‎ حاتمي‌كيا‏‎ ابراهيم‌‏‎ جلايي‌پور ، ‏‎ گفته‌حميدرضا‏‎ به‌‏‎
.نمي‌زند‏‎ صريح‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خودش‌‏‎ حرف‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ فكري‌‏‎ بحران‌‏‎ يك‌‏‎
جامعه‌‏‎ دلمشغولي‌هاي‌‏‎ يكسو‏‎ از‏‎ كيا‏‎ حاتمي‌‏‎:‎مي‌گويد‏‎ جلايي‌پور‏‎
تساهل‌‏‎ و‏‎ تسامح‌‏‎ قانون‌ ، ‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ ضرورتهاي‌‏‎ و‏‎ جديد‏‎
آن‌‏‎ و‏‎ جنگ‌‏‎ و‏‎ انقلاب‏‎ فرزند‏‎ ديگر‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ باشد‏‎ آن‌اصل‌‏‎ در‏‎
مسائل‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ را‏‎ خودش‌‏‎ تكليف‌‏‎ حالا‏‎ و‏‎ است‌‏‎ شور‏‎ حماسه‌و‏‎
نوسان‌‏‎ در‏‎ وآرمان‌‏‎ جاذبه‌هاي‌قانون‌‏‎ بين‌‏‎ حاتمي‌كيا‏‎.نمي‌داند‏‎
براي‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ ديده‌‏‎ قوس‌‏‎ و‏‎ كش‌‏‎ اين‌‏‎ فيلم‌‏‎ سراسر‏‎ ودر‏‎ است‌‏‎
با‏‎ را‏‎ خودشان‌‏‎ كه‌تكليف‌‏‎ است‌‏‎ كندن‌‏‎ جان‌‏‎ مثل‌‏‎ درست‌‏‎ بچه‌هاي‌مذهبي‌‏‎
.كنند‏‎ روشن‌‏‎ اين‌مساله‌‏‎
به‌‏‎ شيشه‌اي‌‏‎ آژانس‌‏‎:است‌‏‎ گفته‌‏‎ باره‌‏‎ دراين‌‏‎ نيز‏‎ آرمين‌‏‎
حيرت‌ ، ‏‎ اين‌‏‎.حاتمي‌كياست‌‏‎ خود‏‎ تعارض‌هاي‌‏‎ و‏‎ حيرت‌‏‎ بيان‌‏‎ نوعي‌‏‎
برخورد‏‎ در‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ رشد‏‎ جنگ‌‏‎ و‏‎ انقلاب‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ نسلي‌‏‎ حيرت‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ تعارض‌‏‎ دچار‏‎ موجود‏‎ باواقعيت‌هاي‌‏‎
فيلم‌‏‎ جشنواره‌‏‎ در‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ نمايش‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ خود‏‎ حاتمي‌كيا‏‎
جايگاه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مطرح‌‏‎ برايش‌‏‎ سوال‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ گفته‌‏‎ فجر‏‎
كجاست‌؟‏‎ مدني‌‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ آرمانها‏‎
اين‌فيلم‌‏‎ در‏‎ شما‏‎ بودآيا‏‎ پرسيده‌‏‎ او‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ جواني‌‏‎ موقع‌‏‎ همان‌‏‎
در‏‎ يك‌جمله‌‏‎ فقط‏‎ نمي‌پردازيد ، ‏‎ بي‌قانوني‌‏‎ و‏‎ خشونت‌‏‎ ترويج‌‏‎ به‌‏‎
:شنيد‏‎ خود‏‎ پاسخ‌‏‎
.نداشته‌ام‌‏‎ را‏‎ منظور‏‎ اين‌‏‎ من‌‏‎ نه‌ ، ‏‎
بني‌يعقوب‏‎ ژيلا‏‎
© 1998 HAMSHAHRI, All rights reserved.