شماره‌ 1642‏‎ ‎‏‏،‏‎ 15 September 98 شهريور 1377 ، ‏‎ سه‌شنبه‌ 24‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Metropolis
Business
Stocks
Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
!؟‏‎...مردم‌‏‎ كدام‌‏‎


آخر‏‎ بخش‌‏‎ -‎شيشه‌اي‌‏‎ آژانس‌‏‎ سينمايي‌‏‎ فيلم‌‏‎ به‌‏‎ سياسي‌‏‎ نگاه‌‏‎

براين‌‏‎ ديده‌اند‏‎ را‏‎ شيشه‌اي‌‏‎ كه‌آژانس‌‏‎ كساني‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎
مردم‌‏‎ از‏‎ نمادي‌‏‎ را‏‎ آژانس‌‏‎ مسافران‌‏‎ حاتمي‌كيا‏‎ عقيده‌اندكه‌‏‎
متهم‌‏‎ سختي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ حاتمي‌كيا‏‎ اينان‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎.است‌‏‎ داده‌‏‎ قرار‏‎
مجرم‌‏‎ را‏‎ انسانها‏‎ همه‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ تحقير‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنند‏‎
.است‌‏‎ دانسته‌‏‎
داده‌ ، ‏‎ ارائه‌‏‎ مردم‌‏‎ از‏‎ حاتمي‌كيا‏‎ كه‌‏‎ تصويري‌‏‎ مي‌گويند‏‎ گروه‌‏‎ اين‌‏‎
درك‌‏‎ را‏‎ حاج‌كاظم‌‏‎ حرفهاي‌‏‎ هيچ‌كس‌‏‎ نيست‌ ، ‏‎ واقعيت‌‏‎ منطبق‌با‏‎
مي‌انديشند ، ‏‎ پول‌‏‎ به‌‏‎ فقط‏‎ همه‌‏‎ نيست‌ ، ‏‎ همدل‌‏‎ بااو‏‎ و‏‎ نمي‌كند‏‎
انقلاب ، ‏‎ معناي‌‏‎ مردم‌‏‎ از‏‎ نفر‏‎ يك‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎.مجرم‌‏‎ و‏‎ فريبكارند‏‎ همه‌‏‎
.نمي‌فهمد‏‎ را‏‎ رزم‌آوران‌‏‎ ايثار‏‎ و‏‎ حماسه‌‏‎ جنگ‌ ، ‏‎
امنيتي‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ و‏‎ بسيجي‌ها‏‎ حاتمي‌كيا‏‎ كه‌‏‎ گفته‌اند‏‎ نيز‏‎ كساني‌‏‎
آنها‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ تصويري‌‏‎ هم‌‏‎ دليل‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ مي‌شناسد‏‎ به‌خوبي‌‏‎ را‏‎
را‏‎ مردم‌‏‎ او‏‎ اما‏‎ دارد ، ‏‎ تطبيق‌‏‎ واقعيت‌‏‎ با‏‎ زيادي‌‏‎ حد‏‎ تا‏‎ داده‌‏‎
ارائه‌‏‎ آنها‏‎ از‏‎ نادرستي‌‏‎ تصوير‏‎ هم‌‏‎ دليل‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ نمي‌شناسد‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎
افرادي‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ فردا‏‎ نشريه‌ايران‌‏‎ سردبير‏‎ عليجاني‌‏‎ رضا‏‎
مردم‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ نادرستي‌‏‎ تصوير‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ را‏‎ حاتمي‌كيا‏‎ است‌كه‌‏‎
.مي‌دهد‏‎ قرار‏‎ انتقاد‏‎ مورد‏‎ سختي‌‏‎ به‌‏‎ داده‌ ، ‏‎ ارائه‌‏‎
است‌ ، ‏‎ سياه‌‏‎ و‏‎ منفي‌‏‎ كاملا‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ حاتمي‌كيا‏‎ نگاه‌‏‎:‎مي‌گويد‏‎ وي‌‏‎
و‏‎ فريبكارند‏‎ نداشته‌اند ، ‏‎ حضور‏‎ جنگ‌‏‎ و‏‎ انقلاب‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ گويا‏‎
و‏‎ انقلاب‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ همه‌‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.هستند‏‎ پول‌‏‎ فقطدنبال‌‏‎
واقعيت‌‏‎ تحريف‌‏‎ اين‌‏‎.‎نمي‌دانند‏‎ را‏‎ رزمندگان‌‏‎ قدر‏‎ بي‌اثرندو‏‎ جنگ‌‏‎
.است‌‏‎
كاملا‏‎ نظر‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزير‏‎ معاون‌‏‎ امين‌زاده‌‏‎ امامحسن‌‏‎
است‌‏‎ باور‏‎ براين‌‏‎ كه‌‏‎ او‏‎.‎دارد‏‎ باره‌‏‎ اين‌‏‎ متفاوتي‌در‏‎
گاهي‌‏‎:‎مي‌گويد‏‎ نداده‌ ، ‏‎ قرار‏‎ مردم‌‏‎ رانماد‏‎ مسافران‌‏‎ حاتمي‌كيا‏‎
يك‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ ارزشي‌‏‎.‎مي‌شويم‌‏‎ افراط‏‎ دچار‏‎ موضوع‌‏‎ يك‌‏‎ تحليل‌‏‎ در‏‎
صرفا‏‎ كه‌‏‎ تعريف‌‏‎ همان‌‏‎ براساس‌‏‎ سپس‌‏‎ و‏‎ مي‌كنيم‌‏‎ تعريف‌‏‎ پديده‌‏‎
با‏‎ برخي‌‏‎.‎مي‌كشيم‌‏‎ نقد‏‎ به‌‏‎ را‏‎ پديده‌‏‎ آن‌‏‎ ماست‌ ، ‏‎ خود‏‎ استنباط‏‎
را‏‎ گروگانها‏‎ ابتدا‏‎ يعني‌‏‎ دارند ، ‏‎ برخوردي‌‏‎ چنين‌‏‎ شيشه‌اي‌‏‎ آژانس‌‏‎
خودشان‌ ، ‏‎ فرض‌‏‎ براساس‌‏‎ سپس‌‏‎ و‏‎ مي‌كنند‏‎ تعبير‏‎ مردم‌‏‎ از‏‎ سمبلي‌‏‎
را‏‎ خودمان‌‏‎ تحليل‌‏‎ نبايد‏‎.‎مي‌كنند‏‎ محكوم‌‏‎ را‏‎ فيلم‌‏‎ سازنده‌‏‎
پيدا‏‎ فيلم‌‏‎ در‏‎ خودمان‌‏‎ كه‌‏‎ سمبل‌هايي‌‏‎ براساس‌‏‎ و‏‎ بكنيم‌‏‎ ارزشي‌‏‎
درباره‌‏‎ حاتمي‌كيا‏‎ من‌‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎.‎كنيم‌‏‎ صادر‏‎ كلي‌‏‎ حكم‌‏‎ كرده‌ايم‌ ، ‏‎
كل‌‏‎ درباره‌‏‎ نه‌‏‎ مي‌كند ، ‏‎ صحبت‌‏‎ خاص‌‏‎ شرايط‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ خاص‌‏‎ پديده‌‏‎ يك‌‏‎
مسافرانش‌‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ جامعه‌‏‎ نماد‏‎ شيشه‌اي‌‏‎ آژانس‌‏‎ يعني‌‏‎.‎ما‏‎ جامعه‌‏‎
.نيست‌‏‎ جامعه‌‏‎ تفكر‏‎ آدمها ، ‏‎ آن‌‏‎ تفكر‏‎باشند‏‎ مردم‌‏‎ معرف‌‏‎ هم‌‏‎
محسن‌‏‎ با‏‎ باره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ ما‏‎ عصر‏‎ نشريه‌‏‎ سردبير‏‎ آرمين‌ ، ‏‎ محسن‌‏‎
ارائه‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ را‏‎ حاتمي‌كيا‏‎ نيست‌ ، ‏‎ عقيده‌‏‎ هم‌‏‎ امين‌زاده‌‏‎
و‏‎ مي‌دهد‏‎ قرار‏‎ انتقاد‏‎ مورد‏‎ مردم‌‏‎ از‏‎ تصويرغيرواقعي‌‏‎
مي‌كند‏‎ افراط‏‎ حاج‌كاظم‌‏‎ نسل‌‏‎ غربت‌‏‎ بيان‌‏‎ حاتمي‌كيادر‏‎:مي‌گويد‏‎
ارائه‌‏‎ جامعه‌‏‎ از‏‎ تصويري‌‏‎.‎دارد‏‎ به‌مردم‌‏‎ بدبينانه‌اي‌‏‎ نگاه‌‏‎ و‏‎
و‏‎ دارد‏‎ زيادي‌‏‎ فاصله‌‏‎ ما‏‎ اجتماعي‌‏‎ واقعيتهاي‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهد‏‎
.نيست‌‏‎ ما‏‎ جامعه‌‏‎ از‏‎ تمامي‌‏‎ و‏‎ تام‌‏‎ تصوير‏‎
انقلاب‏‎ مجاهدين‌‏‎ سازمان‌‏‎ مركزي‌‏‎ شوراي‌‏‎ عضو‏‎ سرخي‌‏‎ عرب‏‎ فيض‌الله‌‏‎
كار ، ‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ فيلم‌‏‎ كارگردان‌‏‎ هرچند‏‎:‎مي‌گويد‏‎ نيز‏‎ اسلامي‌‏‎
نماد‏‎ گروگانها‏‎ اما‏‎ مي‌كند‏‎ همراه‌‏‎ خود‏‎ با‏‎ را‏‎ افكارعمومي‌‏‎
.نيستند‏‎ مردم‌‏‎ از‏‎ كاملي‌‏‎
مردم‌‏‎ از‏‎ حاتمي‌كيا‏‎ كه‌‏‎ تصويري‌‏‎:جلايي‌پور‏‎ نظرگاه‌حميدرضا‏‎ در‏‎
آن‌‏‎ بويژه‌‏‎ بود ، ‏‎ واقعي‌‏‎ و‏‎ متنوع‌‏‎ زيادي‌‏‎ حد‏‎ تا‏‎ ارائه‌داده‌ ، ‏‎
باسمه‌اي‌‏‎ كاملا‏‎ تحصيلي‌اش‌‏‎ پايان‌نامه‌‏‎ كه‌موضوع‌‏‎ يزدي‌‏‎ دانشجوي‌‏‎
.است‌‏‎ همين‌گونه‌‏‎ واقعا‏‎ ما‏‎ دانشگاهي‌‏‎ تحقيقات‌‏‎ وضع‌‏‎.‎بود‏‎
نيز‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ نماينده‌‏‎ باهنر‏‎ محمدرضا‏‎
طبقات‌‏‎ تمام‌‏‎ نماينده‌‏‎ آژانس‌‏‎ مسافران‌‏‎:‎مي‌گويد‏‎ باره‌‏‎ دراين‌‏‎
درك‌‏‎ را‏‎ انقلاب‏‎ پيام‌‏‎ كه‌‏‎ خاصي‌‏‎ اشخاص‌‏‎.‎مانيستند‏‎ مردم‌‏‎
واقعيت‌‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎.‎ندارند‏‎ آژانس‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ جايگاهي‌‏‎ كرده‌اند ، ‏‎
آژانس‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ انقلابيون‌‏‎ و‏‎ خواص‌‏‎ انقلاب ، ‏‎ صاحبان‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎
مسافرت‌‏‎ نيز‏‎ كشور‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ دارند‏‎ رفت‌وآمد‏‎ مسافرتي‌‏‎
.مي‌كنند‏‎

قانونمندي‌؟‏‎ يا‏‎ شورش‌‏‎
راههاي‌‏‎ به‌‏‎ آرمانهايش‌ ، ‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ است‌‏‎ مجاز‏‎ كاظم‌‏‎ حاج‌‏‎ آيا‏‎
بگذارد؟‏‎ زيرپا‏‎ را‏‎ قانون‌‏‎ و‏‎ شود‏‎ متوسل‌‏‎ خشونت‌آميز‏‎
گروهي‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ هر‏‎ در‏‎:مي‌گويد‏‎ باره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ باهنر‏‎ محمدرضا‏‎
قانوني‌‏‎ عادي‌‏‎ مسيرهاي‌‏‎ از‏‎ هرچه‌‏‎ كه‌‏‎ دارند‏‎ وجود‏‎ ازآدمها‏‎
به‌‏‎ مي‌شوند‏‎ ناچار‏‎ و‏‎ كنند‏‎ حق‌‏‎ احقاق‌‏‎ مي‌روند ، نمي‌توانند‏‎
اين‌‏‎ از‏‎ كاظم‌‏‎ حاج‌‏‎.‎نيست‌‏‎ جوامع‌‏‎ مطلوب‏‎ كه‌‏‎ بزنند‏‎ دست‌‏‎ اعمالي‌‏‎
حق‌‏‎ كسي‌‏‎:كه‌‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ قرآن‌‏‎ در‏‎ بيان‌‏‎ اين‌‏‎.‎آدمهاست‌‏‎ دسته‌‏‎
كاظم‌‏‎ حاج‌‏‎ باشد‏‎ شده‌‏‎ ظلم‌‏‎ او‏‎ به‌‏‎ اينكه‌‏‎ مگر‏‎ بزند ، ‏‎ فرياد‏‎ ندارد‏‎
توجه‌‏‎ جلب‏‎ براي‌‏‎ كند ، ‏‎ حق‌‏‎ احقاق‌‏‎ قانوني‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ نمي‌تواند‏‎ چون‌‏‎
.مي‌زند‏‎ فرياد‏‎ مردم‌‏‎
طور‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ براي‌‏‎ بايد‏‎ حكومت‌‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ اعتقاد‏‎ وي‌‏‎
ويژه‌‏‎ به‌طور‏‎ و‏‎ كند‏‎ باز‏‎ پرونده‌اي‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ ظلم‌‏‎ به‌آنها‏‎ ويژه‌‏‎
.كند‏‎ احقاق‌حق‌‏‎ آنها‏‎ براي‌‏‎
عدالت‌‏‎ حاكميت‌‏‎ رامدعيان‌‏‎ آنها‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ به‌‏‎ خطاب‏‎ باهنر‏‎
!بكنيد‏‎ فكري‌‏‎ قانون‌‏‎ تاريك‌‏‎ زواياي‌‏‎ براي‌‏‎:مي‌گويد‏‎ مي‌نامد ، ‏‎
به‌‏‎ دست‌‏‎ حق‌‏‎ احقاق‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ داده‌‏‎ انسان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ اجازه‌‏‎ اين‌‏‎ اسلام‌‏‎
.بزند‏‎ غيرقانوني‌‏‎ و‏‎ غيرعادي‌‏‎ كارهاي‌‏‎
باهنر‏‎ محمدرضا‏‎ نظر‏‎ با‏‎ كاملا‏‎ باره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ امين‌زاده‌‏‎
و‏‎ ظالم‌‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎ درباره‌‏‎ بحث‌‏‎ اين‌‏‎:‎مي‌گويد‏‎ است‌ ، ‏‎ مخالف‌‏‎
ارزشهاي‌‏‎ بر‏‎ مبتني‌‏‎ كه‌‏‎ اسلامي‌‏‎ نظام‌‏‎ درباره‌‏‎ نه‌‏‎ است‌ ، ‏‎ طاغوت‌‏‎
آرمانهاست‌ ، ‏‎ و‏‎ ارزشها‏‎ بر‏‎ مبتني‌‏‎ كه‌‏‎ ما‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ اسلامي‌‏‎
كه‌‏‎ هركس‌‏‎ اگر‏‎.‎بگيرد‏‎ صورت‌‏‎ قانوني‌‏‎ مسيرهاي‌‏‎ از‏‎ بايد‏‎ حق‌‏‎ احقاق‌‏‎
مرج‌‏‎ و‏‎ هرج‌‏‎ بزند ، ‏‎ شورش‌‏‎ به‌‏‎ دست‌‏‎ شده‌‏‎ ظلم‌‏‎ او‏‎ به‌‏‎ رسيد ، ‏‎ نظرش‌‏‎ به‌‏‎
در‏‎.‎شد‏‎ خواهد‏‎ متزلزل‌‏‎ اسلامي‌‏‎ نظام‌‏‎ پايه‌هاي‌‏‎ و‏‎ حاكم‌‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎
صورت‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ آيا‏‎ است‌؟‏‎ كدام‌‏‎ باطل‌‏‎ و‏‎ حق‌‏‎ فرقان‌‏‎ مبناي‌‏‎ شرايط‏‎ آن‌‏‎
مي‌خواهم‌‏‎ هم‌‏‎ اساس‌‏‎ برهمين‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ من‌‏‎ با‏‎ حق‌‏‎ گفت‌‏‎ نخواهد‏‎ هركس‌‏‎
قانون‌‏‎ ساخت‌‏‎ است‌ ، ‏‎ نظام‌‏‎ آرمانهاي‌‏‎ از‏‎ قانونگرايي‌‏‎.‎بكشم‌‏‎ شمشير‏‎
مبارزه‌‏‎ قانونمندي‌‏‎ اين‌‏‎ زدن‌‏‎ برهم‌‏‎ و‏‎ ارزشهاست‌‏‎ بر‏‎ مبتني‌‏‎ اساسي‌‏‎
.آرمان‌هاست‌‏‎ با‏‎
باره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ جمهوري‌ ، ‏‎ رئيس‌‏‎ مشاور‏‎ نصيري‌ ، ‏‎ حسين‌‏‎ مهندس‌‏‎
بميرد؟‏‎ بگذاردعباس‌‏‎ بكند؟‏‎ بايد‏‎ چه‌‏‎ كاظم‌‏‎ حاج‌‏‎:‎مي‌گويد‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ بدهند‏‎ پاسخ‌‏‎ سوال‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ كاظم‌بايد‏‎ حاج‌‏‎ منتقدان‌‏‎
و‏‎ است‌‏‎ بسته‌‏‎ او‏‎ بر‏‎ قانوني‌‏‎ و‏‎ منطقي‌‏‎ راههاي‌‏‎ تمام‌‏‎ كه‌‏‎ شرايطي‌‏‎
نيز‏‎ [جانبازان‌‏‎ بنياد‏‎] عباس‌اند‏‎ نجات‌‏‎ مسئول‌‏‎ كه‌‏‎ آنها‏‎ حتي‌‏‎
بايد‏‎ چه‌‏‎ مي‌كنند ، ‏‎ نامناسبي‌‏‎ بدو‏‎ غيرمسئولانه‌ ، ‏‎ برخورد‏‎
جنگ‌‏‎ و‏‎ انقلاب‏‎ سر‏‎ بر‏‎ را‏‎ هستي‌شان‌‏‎ همه‌‏‎ كه‌‏‎ كاظم‌ها‏‎ حاج‌‏‎..‎بكند؟‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ كشور‏‎ ماندگاري‌‏‎ رمز‏‎.‎شوند‏‎ درك‌‏‎ بايد‏‎ گذاشته‌اند ، ‏‎
شان‌‏‎ و‏‎ پاداش‌‏‎ صاحب‏‎ كرده‌ ، ‏‎ كشور‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ خدماتي‌‏‎ ميزان‌‏‎ به‌‏‎ هركس‌‏‎
.شود‏‎ اجتماعي‌‏‎

فشار‏‎ گروههاي‌‏‎ از‏‎ حمايت‌‏‎
گفتند‏‎ شيشه‌اي‌‏‎ ديدن‌آژانس‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ نبودند‏‎ كم‌‏‎
.است‌‏‎ مهمتر‏‎ قانون‌‏‎ از‏‎ بگويدآرمان‌‏‎ حاتمي‌كيامي‌خواهد‏‎
آرمانها‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ نگران‌‏‎ حاتمي‌كيا‏‎ كه‌‏‎ معتقدبودند‏‎ نيز‏‎ عده‌اي‌‏‎
ما‏‎:‎گفتند‏‎ نيز‏‎ كساني‌‏‎ ميان‌‏‎ اين‌‏‎ ودر‏‎.‎شود‏‎ قانون‌‏‎ قرباني‌‏‎
نگران‌‏‎ اما‏‎ هستيم‌ ، ‏‎ نگران‌آرمانها‏‎ حاتمي‌كيا‏‎ همچون‌‏‎ نيز‏‎
آرمانها‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ تفكر‏‎ اين‌‏‎ ترويج‌‏‎ با‏‎ و‏‎ هستيم‌‏‎ هم‌‏‎ قانون‌‏‎
براين‌‏‎ اينان‌‏‎.‎مخالفيم‌‏‎ گذاشت‌ ، ‏‎ پا‏‎ زير‏‎ را‏‎ قانون‌‏‎ مي‌توان‌‏‎
خشونت‌‏‎ ترويج‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ آرمان‌ ، ‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ حاتمي‌كيا‏‎ كه‌‏‎ باورند‏‎
.است‌‏‎ برآمده‌‏‎
به‌‏‎ را‏‎ حاتمي‌كيا‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ افرادي‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ عليجاني‌‏‎ رضا‏‎
و‏‎ مي‌كند‏‎ متهم‌‏‎ فشار‏‎ گروههاي‌‏‎ از‏‎ جانبداري‌‏‎ و‏‎ خشونت‌طلبي‌‏‎
به‌‏‎ دست‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ محسوب‏‎ رزمندگان‌‏‎ كه‌نماينده‌‏‎ حاج‌كاظم‌‏‎:مي‌گويد‏‎
.است‌‏‎ فشار‏‎ گروههاي‌‏‎ خشونت‌‏‎ كاملايادآور‏‎ كه‌‏‎ مي‌زند‏‎ خشونت‌‏‎
با‏‎ كه‌‏‎ كند‏‎ وانمود‏‎ مي‌خواهد‏‎ جمله‌‏‎ دو‏‎ -‎يكي‌‏‎ با‏‎ حاتمي‌كيا‏‎ گرچه‌‏‎
دود‏‎.‎.‎.و‏‎ نمي‌زند‏‎ فرياد‏‎ بسيجي‌‏‎:‎است‌‏‎ مخالف‌‏‎ فشار‏‎ گروههاي‌‏‎
اين‌‏‎ با‏‎ حاتمي‌كيا‏‎ اما‏‎ مي‌كند‏‎ خفه‌‏‎ را‏‎ ما‏‎ شمادارد‏‎ موتورهاي‌‏‎
سرپوش‌‏‎ خشونت‌طلبان‌‏‎ از‏‎ خود‏‎ برجانبداري‌‏‎ نمي‌تواند‏‎ حرفها‏‎
گروههاي‌‏‎ براي‌‏‎ دروغين‌‏‎ يك‌مظلوم‌نمايي‌‏‎ شيشه‌اي‌‏‎ آژانس‌‏‎.بگذارد‏‎
.است‌‏‎ فشار‏‎
گفته‌‏‎ فيلمش‌‏‎ نمايش‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ حاتمي‌كيا‏‎ اينكه‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎
مدني‌ ، ‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎:‎كه‌‏‎ است‌‏‎ مطرح‌‏‎ برايش‌‏‎ سوال‌‏‎ كه‌اين‌‏‎ بود‏‎
نشان‌‏‎ حاتمي‌كيا‏‎ سوال‌‏‎ اين‌‏‎:‎مي‌گويد‏‎ مي‌شود ، ‏‎ چه‌‏‎ آرمانها‏‎ جايگاه‌‏‎
و‏‎ مي‌بيند‏‎ تعارض‌‏‎ مدني‌‏‎ جامعه‌‏‎ و‏‎ ميان‌آرمانگرايي‌‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهد‏‎
كرده‌‏‎ ايجاد‏‎ تعارض‌‏‎ نوعي‌‏‎ مقوله‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ ميان‌‏‎ نيز‏‎ فيلم‌‏‎ در‏‎
آرمانهايي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ بي‌اطلاع‌‏‎ اين‌حقيقت‌‏‎ از‏‎ حاتمي‌كيا‏‎ شايد‏‎.است‌‏‎
زور‏‎ به‌‏‎ نيازي‌‏‎ شدن‌‏‎ حاكم‌‏‎ دارند ، براي‌‏‎ شدن‌‏‎ فراگير‏‎ استعداد‏‎ كه‌‏‎
طور‏‎ به‌‏‎ اسلامي‌‏‎ وارزشهاي‌‏‎ كرامت‌‏‎ آزادي‌ ، ‏‎ندارند‏‎ اجبار‏‎ و‏‎
قانون‌‏‎ به‌‏‎ روندتدريجي‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ تكثير‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ طبيعي‌‏‎
كردن‌‏‎ جمعي‌‏‎ استعداد‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ تنها‏‎.شد‏‎ خواهد‏‎ تبديل‌‏‎
پيش‌‏‎ زور‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ مي‌خواهند‏‎ ندارند ، ‏‎ را‏‎ آرمانهايشان‌‏‎
اماحاج‌‏‎ ندارد‏‎ وجود‏‎ تضادي‌‏‎ قانون‌‏‎ و‏‎ آرمان‌‏‎ بين‌‏‎.ببرند‏‎
زور‏‎ به‌‏‎ ندارند ، ‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ بردن‌‏‎ پيش‌‏‎ استعداد‏‎ حوصله‌و‏‎ چون‌‏‎ كاظم‌ها‏‎
.مي‌شوند‏‎ متوسل‌‏‎ خشونت‌‏‎ و‏‎
الزاما‏‎ حاتمي‌كيا‏‎ اينكه‌‏‎ به‌‏‎ اعتقاد‏‎ با‏‎ امين‌زاده‌‏‎ امامحسن‌‏‎
:مي‌گويد‏‎ نمي‌كند ، ‏‎ حمايت‌‏‎ حاج‌كاظم‌‏‎ شيوه‌‏‎ از‏‎
اگر‏‎.‎نيست‌‏‎ پديده‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ حمايت‌‏‎ مفهوم‌‏‎ به‌‏‎ پديده‌‏‎ يك‌‏‎ كردن‌‏‎ مطرح‌‏‎
حمايت‌‏‎ معناي‌‏‎ به‌‏‎ كند ، ‏‎ صحبت‌‏‎ خاص‌‏‎ تفكر‏‎ نوع‌‏‎ يك‌‏‎ درباره‌‏‎ فيلم‌‏‎ يك‌‏‎
حاج‌‏‎ رفتار‏‎ نمي‌خواهد‏‎ حاتمي‌كيا‏‎نيست‌‏‎ تفكر‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ فيلمساز‏‎
و‏‎ دهد‏‎ توضيح‌‏‎ را‏‎ او‏‎ رفتار‏‎ مي‌خواهد‏‎ كند ، ‏‎ راتاييد‏‎ كاظم‌‏‎
كه‌‏‎ برسد‏‎ نقطه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ فردي‌‏‎ چراچنين‌‏‎ كه‌‏‎ كند‏‎ ريشه‌يابي‌‏‎
عباس‌‏‎ شدن‌‏‎ شهيد‏‎.بزند‏‎ دست‌‏‎ قانون‌‏‎ وخلاف‌‏‎ خشونت‌آميز‏‎ اعمال‌‏‎ به‌‏‎
جواب‏‎ حاج‌كاظم‌‏‎ شيوه‌‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ ازآن‌‏‎ نشان‌‏‎ نيز‏‎ فيلم‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎
نجات‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ ازفرصتهايي‌‏‎ برخي‌‏‎ خود‏‎ رفتار‏‎ با‏‎ و‏‎ نمي‌دهد‏‎
از‏‎ برخي‌‏‎ در‏‎ فيلم‌‏‎ مي‌بردو‏‎ ميان‌‏‎ از‏‎ مي‌آيد‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ كاظم‌‏‎ حاج‌‏‎
اين‌‏‎ كه‌خاستگاه‌‏‎ كند‏‎ مطرح‌‏‎ را‏‎ سوال‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌شود‏‎ موفق‌‏‎ لحظه‌هايش‌‏‎
شخصي‌؟‏‎ يا‏‎ است‌‏‎ آرماني‌‏‎ كجاست‌ ، ‏‎ اعتراض‌‏‎
و‏‎ كريم‌‏‎ رباط‏‎ مردم‌شهريار ، ‏‎ نماينده‌‏‎ عسگري‌‏‎ عقيده‌حسين‌‏‎ به‌‏‎
مورد‏‎ را‏‎ طلبان‌‏‎ فقطخشونت‌‏‎ نه‌‏‎ حاتمي‌كيا‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ قدس‌‏‎ شهر‏‎
نجات‌‏‎ راه‌‏‎ تنها‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خشونت‌‏‎ بلكه‌‏‎ مي‌دهد ، ‏‎ قرار‏‎ حمايت‌‏‎
.مي‌كند‏‎ معرفي‌‏‎ مشكلات‌‏‎ از‏‎
همانا‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ تلخي‌‏‎ حقيقت‌‏‎ دارد‏‎ قصد‏‎ فيلمساز‏‎:‎مي‌گويد‏‎ او‏‎
نيروهاي‌‏‎ درگيري‌‏‎ و‏‎ يكسو‏‎ از‏‎ مقدس‌‏‎ دفاع‌‏‎ دوران‌‏‎ ارزشهاي‌‏‎ تضعيف‌‏‎
سوي‌‏‎ از‏‎ را‏‎ جنگ‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ دوران‌‏‎ در‏‎ زندگي‌‏‎ حاد‏‎ مشكلات‌‏‎ با‏‎ بسيجي‌‏‎
ناچار‏‎ به‌‏‎ تلخ‌‏‎ حقيقت‌‏‎ اين‌‏‎ نمايش‌‏‎ براي‌‏‎ بگذارد ، ‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ ديگر‏‎
در‏‎ خشونت‌گرايي‌‏‎ تقويت‌‏‎ موجب‏‎ كه‌‏‎ كرده‌‏‎ مولفه‌هايي‌استفاده‌‏‎ از‏‎
.مي‌شود‏‎ جامعه‌‏‎
جستجوي‌‏‎ بدون‌‏‎ حاج‌كاظم‌‏‎:مي‌گويد‏‎ شهريار‏‎ مردم‌‏‎ نماينده‌‏‎
به‌‏‎ راه‌‏‎ سريعترين‌‏‎ از‏‎ مي‌خواهد‏‎ مدني‌‏‎ و‏‎ قانوني‌‏‎ راهكارهاي‌‏‎
.برمي‌گزيند‏‎ را‏‎ خشونت‌‏‎ هم‌‏‎ دليل‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ برسد ، ‏‎ نتيجه‌‏‎
مردم‌ ، ‏‎ از‏‎ آنها‏‎ كردن‌‏‎ وجدا‏‎ نقشي‌‏‎ چنين‌‏‎ در‏‎ بسيجيان‌‏‎ قراردادن‌‏‎
موجب‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهد‏‎ آنهاارائه‌‏‎ از‏‎ قانون‌شكن‌‏‎ و‏‎ گريز‏‎ منطق‌‏‎ چهره‌اي‌‏‎
عنوان‌‏‎ به‌‏‎ خشونت‌‏‎ گزينش‌‏‎.‎است‌‏‎ مردم‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ آنها‏‎ شخصيت‌‏‎ تضعيف‌‏‎
و‏‎ نظام‌‏‎ مدنيت‌‏‎ ازكاركرد‏‎ فيلمساز‏‎ نااميدي‌‏‎ دهنده‌‏‎ نشان‌‏‎ راه‌حل‌ ، ‏‎
عملي‌‏‎ راه‌حلهاي‌‏‎ بدون‌ارائه‌‏‎ ياس‌‏‎ اين‌‏‎.‎است‌‏‎ آن‌‏‎ قانوني‌‏‎ نهادهاي‌‏‎
در‏‎ را‏‎ راهكارهاي‌قانوني‌‏‎ از‏‎ نااميدي‌‏‎ مستقيم‌‏‎ غير‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎
تنها‏‎ شودنه‌‏‎ دور‏‎ مدنيت‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ جامعه‌اي‌‏‎.‎مي‌كند‏‎ تقويت‌‏‎ جامعه‌‏‎
نخواهد‏‎ ساز‏‎ آرمان‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ نخواهد‏‎ پايدار‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ آرمانها‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ سوز‏‎ آرمان‌‏‎ بودكه‌‏‎

سلحشور‏‎
ملي‌ ، ‏‎ منافع‌‏‎ از‏‎ [سلحشور‏‎] امنيتي‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
حرفهاي‌‏‎ آيا‏‎مي‌گويد‏‎ سخن‌‏‎ آرامش‌‏‎ و‏‎ نظم‌‏‎ قانونگرايي‌ ، ثبات‌ ، ‏‎
نمي‌آورد؟‏‎ يادمان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ شعارهاي‌‏‎ نوعي‌‏‎ به‌‏‎ او‏‎
تمسخر‏‎ به‌‏‎ را‏‎ او‏‎ آشكارا‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ مخالفت‌‏‎ او‏‎ با‏‎ حاج‌كاظم‌‏‎
جانبداري‌‏‎ ازحاج‌كاظم‌‏‎ اين‌باره‌‏‎ در‏‎ حاتمي‌كيا‏‎ آيا‏‎.مي‌گيرد‏‎
فيلم‌‏‎ درپايان‌‏‎ سلحشور‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ تصويري‌‏‎ با‏‎ فيلمساز‏‎ آيا‏‎ مي‌كند؟‏‎
كردن‌او‏‎ مضحكه‌‏‎ قصد‏‎ مي‌دهد ، ‏‎ ارائه‌‏‎ هلي‌كوپتر‏‎ پرواز‏‎ هنگام‌‏‎ به‌‏‎
استهزاء‏‎ قصد‏‎ او‏‎ تمسخر‏‎ با‏‎ حاتمي‌كيا‏‎ آيا‏‎ دارد؟‏‎ را‏‎
دارد؟‏‎ را‏‎ مدني‌‏‎ وجامعه‌‏‎ قانونگرايي‌‏‎
قطبي‌‏‎ دو‏‎ را‏‎ جامعه‌‏‎ حاتمي‌كيا‏‎:مي‌گويد‏‎ اين‌باره‌‏‎ در‏‎ عليجاني‌‏‎
ديگر‏‎ قطب‏‎ در‏‎ و‏‎ دارند‏‎ قرار‏‎ رفته‌ها‏‎ قطبجبهه‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ مي‌بيند ، ‏‎
است‌ ، ‏‎ رفته‌‏‎ جبهه‌‏‎ كه‌‏‎ [احمد‏‎] امنيتي‌‏‎ نيروي‌‏‎ آن‌‏‎ نرفته‌ها‏‎ جبهه‌‏‎
جبهه‌‏‎ كه‌‏‎ [سلحشور‏‎] امنيتي‌‏‎ نيروي‌‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ كاظم‌‏‎ حاج‌‏‎ طرفدار‏‎
همخواني‌‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ واقعيت‌‏‎ با‏‎ اين‌‏‎.‎است‌‏‎ طرفدارقانون‌‏‎ نرفته‌ ، ‏‎
خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ به‌‏‎ جنگ‌‏‎ و‏‎ جبهه‌‏‎ بچه‌هاي‌‏‎ از‏‎ كه‌بسياري‌‏‎ چرا‏‎ ندارد ، ‏‎
.داده‌اند‏‎ راي‌‏‎
كردن‌‏‎ محكوم‌‏‎ قصد‏‎ اصلا‏‎ حاتمي‌كيا‏‎ كه‌‏‎ اعتقاد‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ امين‌زاده‌‏‎
قانونگرايي‌‏‎ تحقق‌‏‎ براي‌‏‎ سلحشور‏‎:‎مي‌گويد‏‎ ندارد ، ‏‎ را‏‎ سلحشور‏‎
راه‌‏‎ برسر‏‎ زيادي‌‏‎ موانع‌‏‎.‎است‌‏‎ فشار‏‎ تحت‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ زيادي‌‏‎ مشكلات‌‏‎
معناي‌‏‎ به‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ نظم‌‏‎ و‏‎ استقرارقانون‌‏‎ براي‌‏‎ او‏‎
استدلال‌‏‎ محكم‌‏‎ و‏‎ منطقي‌‏‎ خوب ، ‏‎ خيلي‌‏‎ سلحشور‏‎نيست‌‏‎ او‏‎ كردن‌‏‎ محكوم‌‏‎
هم‌‏‎ او‏‎ است‌؟‏‎ فيلم‌‏‎ نامطلوب‏‎ عنصر‏‎ مي‌كنيم‌او‏‎ فكر‏‎ چرا‏‎.‎مي‌كند‏‎
كاظم‌‏‎ حاج‌‏‎ تفكر‏‎ حضور‏‎ حجم‌‏‎ البته‌‏‎.آرمانگراست‌‏‎ كاظم‌‏‎ حاج‌‏‎ همچون‌‏‎
اين‌‏‎ بين‌‏‎ چالش‌‏‎ در‏‎.سلحشوراست‌‏‎ تفكر‏‎ از‏‎ بيشتر‏‎ بيننده‌‏‎ براي‌‏‎
بيان‌‏‎ براي‌‏‎ فرصت‌بيشتري‌‏‎ (‎كاظم‌‏‎ حاج‌‏‎) ماجرا‏‎ طرف‌‏‎ يك‌‏‎ دو ، ‏‎
به‌‏‎ بلكه‌‏‎ فرعي‌است‌‏‎ فقط‏‎ نه‌‏‎ سلحشور‏‎ شخصيت‌‏‎.‎دارد‏‎ ديدگاههايش‌‏‎
سلحشورمي‌توانست‌‏‎ ديالوگهاي‌‏‎.‎است‌‏‎ نشده‌‏‎ پخته‌‏‎ هم‌‏‎ كافي‌‏‎ قدر‏‎
فيلمسازانتخاب‏‎ خطاهاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ شايد‏‎.‎باشد‏‎ كاملتر‏‎ و‏‎ قوي‌تر‏‎
گرچه‌‏‎ مسافران‌‏‎ بيشتر‏‎.باشد‏‎ ماجرا‏‎ وقوع‌‏‎ براي‌‏‎ آژانس‌‏‎
شايد‏‎.‎ندارند‏‎ گفتن‌‏‎ براي‌‏‎ چنداني‌‏‎ حرف‌‏‎ اما‏‎ طرفدارسلحشورند‏‎
كشورهاي‌‏‎ به‌‏‎ سفر‏‎ امكان‌‏‎ نوروزي‌‏‎ تعطيلات‌‏‎ گذران‌‏‎ كه‌براي‌‏‎ آدمهايي‌‏‎
از‏‎ طرفداري‌‏‎ در‏‎ نتوانند‏‎ هم‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ دارند ، بهتر‏‎ را‏‎ خارجي‌‏‎
.كنند‏‎ استدلال‌‏‎ سلحشور‏‎
منفي‌‏‎ قدري‌‏‎ به‌‏‎ سلحشور‏‎ شخصيت‌‏‎ نصيري‌ ، ‏‎ حسين‌‏‎ مهندس‌‏‎ براي‌‏‎ اما‏‎
و‏‎ محكم‌‏‎ فقط‏‎ نه‌‏‎ سلحشور‏‎ استدلالهاي‌‏‎:‎مي‌گويد‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ نامطلوب‏‎ و‏‎
و‏‎ ندارد‏‎ صحيحي‌‏‎ درك‌‏‎ قانون‌‏‎ از‏‎ او‏‎.‎است‌‏‎ تهوع‌آور‏‎ كه‌‏‎ منطقي‌نيست‌‏‎
قابل‌‏‎ برايم‌‏‎ شخصيت‌‏‎ اين‌‏‎.‎است‌‏‎ درك‌‏‎ غيرقابل‌‏‎ قانونگرايي‌اش‌‏‎
شخصيت‌‏‎ سلحشور‏‎ بگويد؟‏‎ مي‌خواهد‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ كيست‌‏‎ او‏‎.‎فهم‌نيست‌‏‎
خطاب‏‎ او‏‎نيست‌‏‎ انقلاب‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ اصلا‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كاملابي‌هويتي‌‏‎
چيزي‌‏‎ بگيرند ، ‏‎ تو‏‎ از‏‎ را‏‎ اسلحه‌ات‌‏‎ اگر‏‎:‎مي‌گويد‏‎ حاج‌كاظم‌‏‎ به‌‏‎
اين‌‏‎.‎است‌‏‎ رسيده‌‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ تو‏‎ يادوره‌‏‎ و‏‎ برايت‌نمي‌ماند‏‎
جدا‏‎ جنگ‌‏‎ و‏‎ انقلاب‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كساني‌‏‎ به‌‏‎ استدلال‌هامتعلق‌‏‎
.مي‌دانند‏‎
.نيست‌‏‎ مطلوبي‌‏‎ چندان‌‏‎ شخصيت‌‏‎ عرب‏‎ نظرگاه‌فيض‌الله‌‏‎ در‏‎ سلحشور‏‎
هم‌‏‎ نيست‌ ، ‏‎ شكل‌‏‎ و‏‎ صورت‌‏‎ يك‌‏‎ تنها‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ پيام‌‏‎:مي‌گويد‏‎ وي‌‏‎
پيام‌‏‎ صورت‌‏‎ فقط‏‎ سلحشور‏‎ برخورد‏‎.‎معنا‏‎ و‏‎ مضمون‌‏‎ هم‌‏‎ و‏‎ صورت‌دارد‏‎
آن‌‏‎ از‏‎ دركي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ بي‌توجه‌‏‎ آن‌‏‎ معناي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ خردادرا‏‎ دوم‌‏‎
.ندارد‏‎ معنا‏‎
استهزاء‏‎ قصد‏‎ حاتمي‌كيا‏‎:‎مي‌گويد‏‎ اين‌باره‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ آرمين‌‏‎
.مي‌كند‏‎ صحبت‌‏‎ مستدل‌‏‎ و‏‎ خوب‏‎ خيلي‌‏‎ او‏‎ راندارد ، ‏‎ سلحشور‏‎

سلحشور؟‏‎ يا‏‎ و‏‎ عباس‌‏‎ كاظم‌ ، ‏‎ حاج‌‏‎ است‌؟‏‎ فيلم‌‏‎ قهرمان‌‏‎ كسي‌‏‎ چه‌‏‎
انسان‌‏‎ من‌‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎:مي‌گويد‏‎ پرسشها‏‎ اين‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ امين‌زاده‌‏‎
توقعي‌‏‎ هيچ‌‏‎ واقع‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كسي‌‏‎ است‌ ، ‏‎ عباس‌‏‎ قصه‌‏‎ اين‌‏‎ آرماني‌‏‎
شده‌ ، ‏‎ ضايع‌‏‎ او‏‎ از‏‎ حقي‌‏‎ كه‌‏‎ كند‏‎ تصور‏‎ حتي‌نمي‌تواند‏‎ و‏‎.‎ندارد‏‎
.كرده‌‏‎ معامله‌‏‎ خدا‏‎ با‏‎ را‏‎ چيزش‌‏‎ همه‌‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎
و‏‎ است‌‏‎ نقد‏‎ قابل‌‏‎ بيننده‌‏‎ براي‌‏‎ كاظم‌‏‎ حاج‌‏‎ شخصيت‌‏‎ او‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎
درك‌‏‎ اودر‏‎.‎كرد‏‎ تلقي‌‏‎ شخصي‌‏‎ را‏‎ او‏‎ مسائل‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ مي‌توان‌‏‎
با‏‎ و‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ خطا‏‎ دچار‏‎ آرمانها‏‎ شدن‌‏‎ نهادينه‌‏‎ درست‌ضرورت‌‏‎
.مي‌زند‏‎ لطمه‌‏‎ آرمانها‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ شيوه‌‏‎ همين‌‏‎
هم‌‏‎ است‌‏‎ كاظم‌‏‎ حاج‌‏‎ هم‌‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ اعتقادآرمين‌قهرمان‌‏‎ به‌‏‎
.دارد‏‎ نياز‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ تلفيقي‌‏‎ به‌‏‎ ما‏‎ نسل‌‏‎ و‏‎ عباس‌‏‎
عصاي‌‏‎ با‏‎ است‌‏‎ موسوي‌‏‎ روح‌‏‎ يك‌‏‎ داراي‌‏‎ كاظم‌‏‎ حاج‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ معتقد‏‎ او‏‎
.است‌‏‎ عيسايي‌‏‎ روح‌‏‎ آن‌‏‎ نماد‏‎ عباس‌‏‎ و‏‎ دست‌‏‎ در‏‎ موسي‌‏‎
:مي‌كند‏‎ فكر‏‎ ديگر‏‎ گونه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ اين‌باره‌‏‎ در‏‎ سرحي‌‏‎ عرب‏‎
و‏‎ عباس‌‏‎ كاظم‌ ، ‏‎ حاج‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آرمان‌‏‎ يك‌‏‎ فيلم‌‏‎ قهرمان‌‏‎ من‌‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎
به‌‏‎ آرمان‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌كنند ، ‏‎ تلاش‌‏‎ آن‌‏‎ تحقق‌‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ سه‌‏‎ هر‏‎ احمد‏‎
امروز‏‎ جامعه‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ فكر‏‎ اما‏‎ دارد‏‎ احتياج‌‏‎ نفر‏‎ سه‌‏‎ فداكاري‌هر‏‎
.است‌‏‎ نيازمند‏‎ احمدبيشتر‏‎ به‌‏‎ ما‏‎

نكته‌‏‎
تا‏‎ كردم‌‏‎ زيادي‌‏‎ تلاش‌‏‎ گزارش‌‏‎ اين‌‏‎ تهيه‌‏‎ روزهاي‌‏‎ تمام‌‏‎ در‏‎
با‏‎ صحبت‌‏‎ به‌‏‎ موفق‌‏‎ هرگز‏‎ اما‏‎ شوم‌‏‎ جويا‏‎ نيز‏‎ را‏‎ حاتمي‌كيا‏‎ نظرات‌‏‎
حاتمي‌كيا‏‎:‎گفت‌‏‎ من‌‏‎ به‌‏‎ دستيارانش‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ يك‌بار‏‎ فقط‏‎نشدم‌‏‎ او‏‎
است‌‏‎ يكسال‌‏‎ اما‏‎ ندارد‏‎ هم‌‏‎ خاصي‌‏‎ علت‌‏‎.‎نكند‏‎ مي‌دهد ، صحبت‌‏‎ ترجيح‌‏‎
.است‌‏‎ تصميمي‌گرفته‌‏‎ چنين‌‏‎ كه‌‏‎
شيشه‌اي‌‏‎ آژانس‌‏‎ بود‏‎ قرار‏‎ كه‌‏‎ روز‏‎ همان‌‏‎ اين‌ ، ‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ ماهها‏‎
وقتي‌‏‎ شود ، ‏‎ داده‌‏‎ نمايش‌‏‎ فجر‏‎ فيلم‌‏‎ جشنواره‌‏‎ در‏‎ نخستين‌بار‏‎ براي‌‏‎
سكوت‌‏‎ روزه‌‏‎ من‌‏‎:‎گفت‌‏‎ كردم‌ ، ‏‎ مصاحبه‌‏‎ درخواست‌‏‎ حاتمي‌كيا‏‎ از‏‎
...نشكنم‌‏‎ زودي‌ها‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ روزه‌‏‎ اين‌‏‎ بدهيد‏‎ گرفته‌ام‌ ، اجازه‌‏‎

بني‌يعقوب‏‎ ژيلا‏‎
© 1998 HAMSHAHRI, All rights reserved.