شماره‌ 1698‏‎ ‎‏‏،‏‎22 November 1998 آذر 1377 ، ‏‎ يكشنبه‌ 1‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Women
Business
Stocks
Sports
World Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
بازي‌هاي‌‏‎ انجام‌‏‎ براي‌‏‎ قطر‏‎ و‏‎ عمان‌‏‎
دادند‏‎ منفي‌‏‎ جواب‏‎ تداركاتي‌‏‎
براي‌‏‎ ضعيف‌‏‎ تدارك‌‏‎
كشورمان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎

ايران‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ تكواندو‏‎ تيم‌‏‎
جهاني‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ از‏‎
!بازماند‏‎

دور‏‎ ايراني‌‏‎ معلول‌‏‎ قهرمان‌‏‎ يك‌‏‎
مي‌زند‏‎ ركاب‏‎ را‏‎ هلند‏‎

كارگران‌‏‎ تكواندو‏‎ قهرمان‌‏‎ تهران‌‏‎
شد‏‎ ايران‌‏‎

بازي‌هاي‌‏‎ انجام‌‏‎ براي‌‏‎ قطر‏‎ و‏‎ عمان‌‏‎
دادند‏‎ منفي‌‏‎ جواب‏‎ تداركاتي‌‏‎
براي‌‏‎ ضعيف‌‏‎ تدارك‌‏‎
كشورمان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎


فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ مي‌شد‏‎ گفته‌‏‎ اينكه‌‏‎ با‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
مي‌كند‏‎ بازي‌‏‎ قطر‏‎ و‏‎ عمان‌‏‎ ملي‌‏‎ تيمهاي‌‏‎ با‏‎ امارات‌‏‎ در‏‎ كشورمان‌‏‎
فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ گزارش‌‏‎ دوبي‌‏‎ از‏‎ ما‏‎ خبرنگار‏‎ اما‏‎
گذاشته‌‏‎ بي‌جواب‏‎ را‏‎ كشورمان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ درخواست‌‏‎ قطر‏‎
.است‌‏‎
آغاز‏‎ تا‏‎ روز‏‎ فاصله‌ 9‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ معلوم‌‏‎ قرار‏‎ از‏‎
تايلند‏‎ راهي‌‏‎ دوستانه‌‏‎ بازي‌‏‎ انجام‌‏‎ آسيايي‌بدون‌‏‎ هاي‌‏‎ بازي‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎
ضعيفي‌‏‎ تداركاتي‌‏‎ اردوي‌‏‎ دوبي‌‏‎ در‏‎ سه‌شنبه‌‏‎ روز‏‎ تا‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎
.داشت‌‏‎ خواهد‏‎
جانبه‌‏‎ چهار‏‎ هاي‌‏‎ بازي‌‏‎
تهران‌‏‎ در‏‎
قصد‏‎ باشگاه‌‏‎ اين‌‏‎:كرد‏‎ اعلام‌‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ باشگاه‌‏‎ مدير‏‎
تيم‌هاي‌‏‎ شركت‌‏‎ با‏‎ چهارجانبه‌‏‎ فوتبال‌‏‎ مسابقات‌‏‎ دوره‌‏‎ يك‌‏‎ دارد‏‎
استقلال‌‏‎ برزيل‌ ، ‏‎ از‏‎ باشگاهي‌‏‎ تيم‌‏‎ يك‌‏‎ آلمان‌ ، ‏‎ بايرلوركوزن‌‏‎
.كند‏‎ برگزار‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ داخلي‌‏‎ باشگاهي‌‏‎ تيم‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎
از‏‎ بايرلوركوزن‌‏‎ باشگاه‌‏‎ مقامات‌‏‎:افزود‏‎ فتح‌الله‌زاده‌‏‎ علي‌‏‎
فرصتي‌‏‎ در‏‎ ما‏‎ و‏‎ كرده‌اند‏‎ استقبال‌‏‎ استقلال‌ ، ‏‎ تيم‌‏‎ ميزباني‌‏‎
.كرد‏‎ خواهيم‌‏‎ برگزار‏‎ را‏‎ مسابقات‌‏‎ اين‌‏‎ مناسب‏‎
تيم‌‏‎ برابر‏‎ شكست‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ باشگاه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مسائلي‌‏‎ درباره‌‏‎ وي‌‏‎
وجود‏‎ هميشه‌‏‎ برد‏‎ و‏‎ باخت‌‏‎ فوتبال‌‏‎ در‏‎:‎گفت‌‏‎ داده‌ ، ‏‎ رخ‌‏‎ پيروزي‌‏‎
فاتح‌‏‎ تيم‌‏‎ يك‌‏‎ هميشه‌‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ ندارم‌‏‎ انتظار‏‎ من‌‏‎ و‏‎ داشته‌‏‎
.باشد‏‎
در‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ كه‌‏‎ پذيرفت‌‏‎ را‏‎ واقعيت‌‏‎ اين‌‏‎ بايد‏‎ اما‏‎
كه‌‏‎ كرد‏‎ بازي‌‏‎ بد‏‎ پيروزي‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ بويژه‌‏‎ اخير‏‎ هفته‌هاي‌‏‎
شايد‏‎ و‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ آنطور‏‎ خود‏‎ كليدي‌‏‎ مهره‌هاي‌‏‎ از‏‎ نتوانست‌‏‎
بازي‌‏‎ نحوه‌‏‎ از‏‎ باشگاه‌‏‎ مدير‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ من‌‏‎.‎كند‏‎ استفاده‌‏‎
عظيم‌‏‎ خيل‌‏‎ پاسخگوي‌‏‎ بايد‏‎ و‏‎ هستم‌‏‎ ناراضي‌‏‎ بسيار‏‎ بازيكنان‌‏‎
.باشم‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ هواداران‌‏‎
افراد‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ متاسفانه‌‏‎:گفت‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ فتح‌الله‌زاده‌‏‎
و‏‎ كنند‏‎ سوءاستفاده‌‏‎ وضعيت‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ دارند‏‎ نظر‏‎ در‏‎ فرصت‌طلب‏‎
.نمايند‏‎ شيطنت‌‏‎ استقلال‌‏‎ باشگاه‌‏‎ در‏‎
ضعيف‌‏‎ نتايج‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ ندارم‌‏‎ و‏‎ نداشته‌‏‎ قصد‏‎ عنوان‌‏‎ هيچ‌‏‎ به‌‏‎ من‌‏‎
وي‌‏‎ متاسفانه‌‏‎ اما‏‎ كنم‌ ، ‏‎ بركنار‏‎ را‏‎ حجازي‌‏‎ ناصر‏‎ استقلال‌ ، ‏‎ تيم‌‏‎
:افزود‏‎ وي‌‏‎نكرد‏‎ شركت‌‏‎ فني‌‏‎ كميته‌‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎ قبلي‌‏‎ اطلاع‌‏‎ بدون‌‏‎
خصوص‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ سرمربي‌‏‎ آن‌‏‎ راس‌‏‎ در‏‎ و‏‎ فني‌‏‎ كميته‌‏‎
بي‌احترامي‌‏‎ نوع‌‏‎ يك‌‏‎ فوق‌‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎ غيبت‌‏‎ و‏‎ باشند‏‎ پاسخگو‏‎ بايد‏‎
اين‌‏‎ پرشور‏‎ طرفدار‏‎ ميليونها‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ استقلاليها‏‎ تمامي‌‏‎ به‌‏‎
.است‌‏‎ تيم‌‏‎
"ويرا‏‎"باشگاه‌‏‎ نماينده‌‏‎ با‏‎ مذاكره‌‏‎ درباره‌‏‎ فتح‌الله‌زاده‌‏‎
تيم‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ منصوريان‌‏‎ عليرضا‏‎ انتقال‌‏‎ با‏‎ ارتباط‏‎ در‏‎ يونان‌‏‎
و‏‎ بود‏‎ رضايت‌بخش‌‏‎ باشگاه‌‏‎ اين‌‏‎ نماينده‌‏‎ با‏‎ ما‏‎ مذاكرات‌‏‎:‎گفت‌‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ ذكر‏‎ شايان‌‏‎.‎شد‏‎ منصوريان‌‏‎ استخدام‌‏‎ خواستار‏‎ وي‌‏‎
مربيان‌‏‎ كادر‏‎ كه‌‏‎ شديم‌‏‎ خبر‏‎ با‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ درآخرين‌ساعات‌‏‎
.شدند‏‎ ابقاء‏‎ خود‏‎ پست‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎
پيروزي‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ شكست‌‏‎ دلايل‌‏‎ استقلال‌‏‎ مربيان‌‏‎ گويا‏‎
جام‌‏‎ و‏‎ ليگ‌‏‎ در‏‎ همزمان‌‏‎ شركت‌‏‎ و‏‎ مسابقه‌ها‏‎ كم‌‏‎ فاصله‌‏‎ را‏‎
.نمودند‏‎ عنوان‌‏‎ آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎
در‏‎ قلعه‌نويي‌‏‎ امير‏‎ كاري‌‏‎ وسعت‌‏‎ كه‌‏‎ شنيديم‌‏‎ ارتباط‏‎ همين‌‏‎ در‏‎
.است‌‏‎ يافته‌‏‎ افزايش‌‏‎ استقلال‌‏‎ مربيان‌‏‎ كادر‏‎
مهدوي‌كيا‏‎ وضعيت‌‏‎
است‌‏‎ مبهم‌‏‎ هنوز‏‎
مبهم‌‏‎ هنوز‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ تيمهاي‌‏‎ به‌‏‎ مهدوي‌كيا‏‎ انتقال‌‏‎ وضعيت‌‏‎
.است‌‏‎
به‌‏‎ پيروزي‌‏‎ باشگاه‌‏‎ مدير‏‎ عابديني‌‏‎ امير‏‎ با‏‎ باره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ مهدوي‌كيا‏‎ وضعيت‌‏‎ آخرين‌‏‎ جوياي‌‏‎ و‏‎ پرداختيم‌‏‎ گفتگو‏‎
.شديم‌‏‎ ارتباط‏‎
و‏‎ است‌‏‎ بزرگ‌‏‎ و‏‎ ارزنده‌‏‎ بازيكن‌‏‎ يك‌‏‎ مهدوي‌كيا‏‎:‎گفت‌‏‎ عابديني‌‏‎
از‏‎ وبوخوم‌‏‎ هامبورگ‌‏‎ مانند‏‎ اروپايي‌‏‎ بزرگ‌‏‎ تيم‌‏‎ چندين‌‏‎ تاكنون‌‏‎
چين‌‏‎ داليان‌‏‎ تيم‌‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ انگليسي‌‏‎ باشگاه‌‏‎ دو‏‎ آلمان‌ ، ‏‎
.شده‌اند‏‎ وي‌‏‎ استخدام‌‏‎ خواستار‏‎
آلمان‌‏‎ اشتوتگارت‌‏‎ و‏‎ بايرلوركوزن‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ البته‌‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
خصوص‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ مذاكراتي‌‏‎ خواستار‏‎ نيز‏‎ اتريش‌‏‎ گراتز‏‎ واشتورم‌‏‎
.نداده‌ايم‌‏‎ پاسخي‌‏‎ هنوز‏‎ تيم‌ها‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ شده‌اند‏‎ ما‏‎ با‏‎
يك‌‏‎ جواني‌ ، ‏‎ وجود‏‎ با‏‎ مهدوي‌كيا‏‎:گفت‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ عابديني‌‏‎
.بگيرد‏‎ را‏‎ نهايي‌‏‎ تصميم‌‏‎ خودش‌‏‎ بايد‏‎ و‏‎ است‌‏‎ پخته‌‏‎ بازيكن‌‏‎
و‏‎ انتقال‌‏‎ براي‌‏‎ برآيد‏‎ دستمان‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ كاري‌‏‎ هر‏‎ ما‏‎ البته‌‏‎
دقيق‌‏‎ مطالعه‌‏‎ با‏‎ بايد‏‎ وي‌‏‎ اما‏‎ داد‏‎ خواهيم‌‏‎ انجام‌‏‎ او‏‎ پيشرفت‌‏‎
.كند‏‎ تعيين‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ آينده‌‏‎ تيم‌‏‎
" شكوري‌‏‎ يونس‌‏‎ "مرحوم‌‏‎ يادبود‏‎ پيشكسوتان‌‏‎ فوتبال‌‏‎
صعود‏‎ پاياني‌‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎ دارايي‌‏‎ و‏‎ هما‏‎ تهرانجوان‌ ، ‏‎ استقلال‌ ، ‏‎
كردند‏‎
در‏‎ شكوري‌‏‎ يونس‌‏‎ مرحوم‌‏‎ يادبود‏‎ فوتبال‌‏‎ مسابقات‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎
كه‌‏‎ شد‏‎ برگزار‏‎ ديدار‏‎ چهار‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ سال‌‏‎ پنجاه‌‏‎ بالاي‌‏‎ رده‌‏‎
خود‏‎ حريفان‌‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ هما‏‎ شاهين‌ ، ‏‎ دارايي‌ ، ‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ آن‌‏‎ طي‌‏‎
.كردند‏‎ مغلوب‏‎ را‏‎
با‏‎ شاهين‌‏‎.‎داد‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ كيان‌‏‎ صنعتگران‌‏‎ گل‌‏‎ تك‌‏‎ با‏‎ دارايي‌‏‎
جباري‌‏‎ گلهاي‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎.‎گذشت‌‏‎ آرارات‌‏‎ سد‏‎ از‏‎ قربانپور‏‎ گل‌‏‎
تنها‏‎ با‏‎ هما‏‎ و‏‎ كرد‏‎ غلبه‌‏‎ تهرانجوان‌‏‎ تيم‌‏‎ بر‏‎ ابراهيم‌زاده‌‏‎ و‏‎
.دهد‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ نادر‏‎ توانست‌‏‎ ميرمقدم‌‏‎ گل‌‏‎
از‏‎ تهرانجوان‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ مقدماتي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎
راه‌‏‎ بعد‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎ دوم‌‏‎ گروه‌‏‎ از‏‎ دارايي‌‏‎ و‏‎ هما‏‎ و‏‎ يك‌‏‎ گروه‌‏‎
"نيرلو‏‎ كرم‌‏‎" مرحوم‌‏‎ يادبود‏‎ تحت‌‏‎ ديروز‏‎ بازيهاي‌‏‎يافتند‏‎
سال‌‏‎ چهل‌‏‎ بالاي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ دوم‌‏‎ مرحله‌‏‎.‎شد‏‎ برگزار‏‎
مربي‌‏‎ اين‌‏‎ نام‌‏‎ با‏‎ دهداري‌‏‎ مرحوم‌‏‎ سالگرد‏‎ در‏‎ دوشنبه‌‏‎ روز‏‎ نيز‏‎
.مي‌شود‏‎ آغاز‏‎ بزرگ‌‏‎
صدر‏‎ در‏‎ فتح‌‏‎ و‏‎ خرم‌آباد‏‎ فجر‏‎ خراسان‌ ، ‏‎ الكتريك‌‏‎ بهمن‌ ، ‏‎
آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ دوم‌‏‎ دسته‌‏‎ چهارگانه‌‏‎ گروههاي‌‏‎
به‌‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ دوم‌‏‎ دسته‌‏‎ فوتبال‌‏‎ رفت‌‏‎ مرحله‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎
خراسان‌ ، ‏‎ الكتريك‌‏‎ كرج‌ ، ‏‎ بهمن‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ آن‌‏‎ طي‌‏‎ و‏‎ رسيد‏‎ پايان‌‏‎
قرار‏‎ چهارگانه‌‏‎ گروه‌هاي‌‏‎ صدر‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ فتح‌‏‎ و‏‎ خرم‌آباد‏‎ فجر‏‎
.گرفتند‏‎
اول‌‏‎ دسته‌‏‎ به‌‏‎ صعود‏‎ مدعيان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ كه‌‏‎ بهمن‌‏‎ تيم‌‏‎ يك‌‏‎ گروه‌‏‎ در‏‎
تساوي‌‏‎ به‌‏‎ بهشهر‏‎ بهپاك‌‏‎ مقابل‌‏‎ رفت‌‏‎ مرحله‌‏‎ روز‏‎ آخرين‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎
گروه‌‏‎ اين‌‏‎ جدول‌‏‎ صدر‏‎ در‏‎ امتياز‏‎ (‎‏‏21‏‎)‎با‏‎ تا‏‎ رسيد‏‎ دو‏‎ بر‏‎ دو‏‎
و‏‎ تهران‌‏‎ مهمات‌سازي‌‏‎ تيمهاي‌‏‎ بهمن‌ ، ‏‎ از‏‎ بعد‏‎ گيرد‏‎ قرار‏‎
قرار‏‎ سوم‌‏‎ و‏‎ دوم‌‏‎ مكانهاي‌‏‎ در‏‎ امتياز‏‎ (‎‎‏‏15‏‎)با‏‎ نوشهر‏‎ ايرسوتر‏‎
غني‌‏‎ مهره‌‏‎ لحاظ‏‎ از‏‎ آنكه‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎ بهمن‌‏‎ گروه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.دارند‏‎
برگشت‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ ضعيفي‌‏‎ بسيار‏‎ مديريت‌‏‎ اما‏‎ است‌‏‎
هفته‌هاي‌‏‎ در‏‎ خصوص‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎داد‏‎ خواهد‏‎ نشان‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ "قطعا‏‎
.نوشت‌‏‎ خواهيم‌‏‎ آتي‌‏‎
تهران‌ ، ‏‎ برق‌‏‎ خراسان‌ ، ‏‎ الكتريك‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ جدال‌‏‎ دوم‌‏‎ گروه‌‏‎ در‏‎
ديدني‌‏‎ تهران‌‏‎ هماي‌‏‎ و‏‎ كاشان‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ مشهد ، ‏‎ مقاومت‌‏‎ پيام‌‏‎
.دارند‏‎ هم‌‏‎ به‌‏‎ نزديك‌‏‎ شرايط‏‎ تيم‌‏‎ پنج‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎
در‏‎ امتياز‏‎ (‎‎‏‏15‏‎)با‏‎ شهرداري‌‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ دو‏‎ شكست‌‏‎ با‏‎ الكتريك‌‏‎ تيم‌‏‎
"طالبي‌‏‎ حميد‏‎" درخشش‌‏‎ با‏‎ نيز‏‎ تهران‌‏‎ برق‌‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ قرار‏‎ صدر‏‎
هم‌‏‎ ملي‌پوشان‌‏‎ جمع‌‏‎ در‏‎ مي‌تواند‏‎ حتي‌‏‎ كه‌‏‎ خود‏‎ مدافع‌‏‎ بهترين‌‏‎
.كرد‏‎ مغلوب‏‎ را‏‎ قائمشهر‏‎ نساجي‌‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ دو‏‎ باشد‏‎
و‏‎ دارد‏‎ قرار‏‎ دوم‌‏‎ مكان‌‏‎ در‏‎ امتياز‏‎ (‎‏‏14‏‎)با‏‎ برد‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ برق‌‏‎
پرسپوليس‌‏‎ و‏‎ امتياز‏‎ تعداد‏‎ همين‌‏‎ با‏‎ مقاومت‌‏‎ پيام‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎
.هستند‏‎ چهارم‌‏‎ و‏‎ سوم‌‏‎ تيمهاي‌‏‎ امتياز‏‎ (‎‎‏‏13‏‎)‎با‏‎ كاشان‌‏‎
در‏‎ تيم‌‏‎ چهار‏‎ و‏‎ است‌‏‎ دوم‌‏‎ گروه‌‏‎ مشابه‌‏‎ نيز‏‎ سوم‌‏‎ گروه‌‏‎ وضعيت‌‏‎
.دارند‏‎ قرار‏‎ برابر‏‎ "نسبتا‏‎ شرايطي‌‏‎
گل‌‏‎ تنها‏‎ با‏‎ ساري‌‏‎ جوان‌‏‎ تيم‌‏‎ گروه‌‏‎ اين‌‏‎ بازي‌‏‎ مهمترين‌‏‎ در‏‎
شكست‌‏‎ را‏‎ تهران‌‏‎ فجر‏‎ خود‏‎ آشناي‌‏‎ نام‌‏‎ مهاجم‌‏‎ سهرابي‌‏‎ احمدرضا‏‎
فجر‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ كمتر‏‎ گل‌‏‎ تفاضل‌‏‎ و‏‎ امتياز‏‎ (‎‎‏‏13‏‎)‎با‏‎ تا‏‎ داد‏‎
.گيرد‏‎ قرار‏‎ جدول‌‏‎ دوم‌‏‎ مكان‌‏‎ در‏‎ خرم‌آباد‏‎
پيش‌‏‎ از‏‎ را‏‎ بوشهر‏‎ شاهين‌‏‎ گل‌‏‎ دو‏‎ با‏‎ فتح‌‏‎ نيز‏‎ گروه‌‏‎ آخرين‌‏‎ در‏‎
.باشد‏‎ پيشتاز‏‎ امتياز‏‎ (‎‎‏‏17‏‎)‎با‏‎ همچنان‌‏‎ تا‏‎ برداشت‌‏‎ رو‏‎
.دارد‏‎ قرار‏‎ دوم‌‏‎ مكان‌‏‎ در‏‎ امتياز‏‎ (‎‏‏16‏‎)‎با‏‎ اهواز‏‎ شاهين‌‏‎

ايران‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ تكواندو‏‎ تيم‌‏‎
مسابقه‌هاي‌جهاني‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ از‏‎
!بازماند‏‎


بود ، ‏‎ قرار‏‎ كه‌‏‎ ايران‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ تكواندو‏‎ تيم‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
جهاني‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ گذشته‌‏‎ جمعه‌‏‎ روز‏‎
سفارت‌‏‎ نكردن‌‏‎ همكاري‌‏‎ علت‌‏‎ به‌‏‎ شود ، ‏‎ مكزيك‌‏‎ عازم‌‏‎ دانشجويان‌‏‎
.بازماند‏‎ مهم‌‏‎ رويداد‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ از‏‎ تهران‌ ، ‏‎ در‏‎ مكزيك‌‏‎
آموزش‌‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزارت‌‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ كل‌‏‎ مدير‏‎ حميدي‌‏‎ مهرزاد‏‎
را‏‎ لازم‌‏‎ اقدامات‌‏‎ كليه‌‏‎ ما‏‎:افزود‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎ بيان‌‏‎ با‏‎ عالي‌‏‎
لحظه‌‏‎ آخرين‌‏‎ تا‏‎ مكزيك‌‏‎ سفارت‌‏‎ متاسفانه‌‏‎ اما‏‎ داده‌ايم‌ ، ‏‎ انجام‌‏‎
!است‌‏‎ كرده‌‏‎ خودداري‌‏‎ رواديد‏‎ صدور‏‎ از‏‎
به‌‏‎ اخير‏‎ ماه‌‏‎ چند‏‎ طي‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ تكواندو‏‎ تيم‌‏‎ اعضاي‌‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎
اردو‏‎ در‏‎ را‏‎ فشرده‌اي‌‏‎ و‏‎ منظم‌‏‎ تمرينات‌‏‎ گذشته‌‏‎ ماه‌‏‎ يك‌‏‎ ويژه‌‏‎
جهاني‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ آماده‌‏‎ "كاملا‏‎ و‏‎ گذاشتند‏‎ سر‏‎ پشت‌‏‎
.بودند‏‎
رقابتهاي‌‏‎ قبلي‌‏‎ دوره‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ تكواندو‏‎ تيم‌‏‎
با‏‎ شد ، ‏‎ برگزار‏‎ روسيه‌‏‎ در‏‎ پيش‌‏‎ سال‌‏‎ دو‏‎ كه‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ جهاني‌‏‎
جهان‌‏‎ سوم‌‏‎ مقام‌‏‎ به‌‏‎ برنز‏‎ سه‌‏‎ و‏‎ نقره‌‏‎ يك‌‏‎ طلا ، ‏‎ مدال‌‏‎ يك‌‏‎ كسب‏‎
.يافت‌‏‎ دست‌‏‎

دور‏‎ ايراني‌‏‎ معلول‌‏‎ قهرمان‌‏‎ يك‌‏‎
مي‌زند‏‎ ركاب‏‎ را‏‎ هلند‏‎


جمعيت‌‏‎ عضو‏‎ و‏‎ ايراني‌‏‎ معلول‌‏‎ قهرمان‌‏‎ تقوي‌‏‎ مسعود‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
معلولين‌‏‎ جهاني‌‏‎ روز‏‎ آذرماه‌‏‎ بمناسبت‌ 12‏‎ بهزيستي‌‏‎ دوستداران‌‏‎
.زد‏‎ خواهد‏‎ ركاب‏‎ دوچرخه‌‏‎ با‏‎ را‏‎ هلند‏‎ كشور‏‎ دور‏‎
سوي‌‏‎ از‏‎ معلولان‌‏‎ بالاي‌‏‎ توان‌‏‎ نشان‌دادن‌‏‎ براي‌‏‎ برنامه‌‏‎ اين‌‏‎
هواپيمايي‌‏‎ مساعدت‌‏‎ با‏‎ و‏‎ كشور‏‎ بهزيستي‌‏‎ سازمان‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ انجام‌‏‎ هلند‏‎

كارگران‌‏‎ تكواندو‏‎ قهرمان‌‏‎ تهران‌‏‎
شد‏‎ ايران‌‏‎


ايران‌‏‎ كارگران‌‏‎ قهرماني‌‏‎ تكواندو‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
شهيد‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ از 13استان‌‏‎ تكواندوكا‏‎ شركت‌ 130‏‎ با‏‎ كه‌‏‎
پايان‌‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎ قهرماني‌تيم‌‏‎ با‏‎ داشت‌ ، ‏‎ جريان‌‏‎ تهران‌‏‎ معتمدي‌‏‎
.رسيد‏‎
قهرماني‌‏‎ سكوي‌‏‎ بر‏‎ امتياز‏‎ كسب 58‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ تهران‌‏‎ تيم‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
و 45‏‎ با 48‏‎ ترتيب‏‎ به‌‏‎ خراسان‌‏‎ اصفهان‌و‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ ايستاد ، ‏‎
.كردند‏‎ كسب‏‎ را‏‎ سوم‌‏‎ و‏‎ دوم‌‏‎ عنوان‌هاي‌‏‎ امتياز‏‎
حائز‏‎ زير‏‎ نفرات‌‏‎ شد ، ‏‎ برگزار‏‎ وزن‌‏‎ هشت‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ پيكارها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
.شدند‏‎ نخست‌‏‎ مقام‌هاي‌‏‎
خراسان‌‏‎ از‏‎ خليلي‌‏‎ محمدرضا‏‎:اول‌‏‎ وزن‌‏‎
اصفهان‌‏‎ از‏‎ عابدي‌‏‎ غلامرضا‏‎:دوم‌‏‎ وزن‌‏‎
تهران‌‏‎ از‏‎ ربيعي‌‏‎ حميدرضا‏‎:سوم‌‏‎ وزن‌‏‎
اصفهان‌‏‎ از‏‎ اكبركريمي‌‏‎:‎چهارم‌‏‎ وزن‌‏‎
خراسان‌‏‎ از‏‎ پيراسته‌زاده‌‏‎ مهدي‌‏‎:‎پنجم‌‏‎ وزن‌‏‎
تهران‌‏‎ از‏‎ حميدغياثي‌‏‎:‎ششم‌‏‎ وزن‌‏‎
اصفهان‌‏‎ از‏‎ افضلي‌‏‎ هاشم‌‏‎:‎هفتم‌‏‎ وزن‌‏‎
ازتهران‌‏‎ گرايي‌‏‎ باغ‌‏‎ علي‌‏‎:هشتم‌‏‎ وزن‌‏‎


© 1998 HAMSHAHRI, All rights reserved.
Web design and hosting by Hamshahri computer center.