شماره‌ 1701‏‎ ‎‏‏،‏‎25 November 1998 آذر 1377 ، ‏‎ چهارشنبه‌ 4‏‎
Front Page
Editorial
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Business
Stocks
Sports
World Sports
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزير‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ در‏‎
خواستار‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ ازبكستان‌‏‎
سه‌جانبه‌‏‎ همكاري‌هاي‌‏‎ گسترش‌‏‎
ازبكستان‌‏‎ و‏‎ تاجيكستان‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎
شد‏‎

از‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎ قدرداني‌‏‎
لبنان‌‏‎ الله‌‏‎ حزب‏‎

وزيران‌‏‎ به‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ فرمان‌‏‎
شناسايي‌‏‎ براي‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎
فروهر‏‎ داريوش‌‏‎ قتل‌‏‎ عاملان‌‏‎

مركز‏‎ صداوسيماي‌‏‎ با‏‎ گفت‌وگو‏‎ در‏‎
گردشگري‌‏‎:‎جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ آذربايجان‌‏‎
توسعه‌‏‎ و‏‎ اقتصاد‏‎ در‏‎ مهمي‌‏‎ نقش‌‏‎
دارد‏‎

شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ علني‌‏‎ غير‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎
خواستار‏‎ رفيقدوست‌ ، ‏‎ اسلامي‌‏‎
بنياد‏‎ به‌‏‎ دولت‌‏‎ كمك‌‏‎ افزايش‌‏‎
شد‏‎ مستضعفان‌‏‎

به‌‏‎ حمله‌‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ معاون‌‏‎
قتل‌‏‎ و‏‎ خارجي‌‏‎ جهانگردان‌‏‎
كرد‏‎ محكوم‌‏‎ را‏‎ فروهر‏‎ داريوش‌‏‎

از‏‎ نفر‏‎ هفت‌‏‎ :اطلاعات‌‏‎ وزير‏‎
دستگير‏‎ دولت‌‏‎ اعضاي‌‏‎ ضاربان‌‏‎
شده‌اند‏‎

آمريكا‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزير‏‎
از‏‎ ايران‌‏‎ نام‌‏‎ حذف‌‏‎ خواستار‏‎
توليدكننده‌مواد‏‎ كشورهاي‌‏‎ فهرست‌‏‎
شد‏‎ مخدر‏‎

خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزير‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ در‏‎
خواستار‏‎ ازبكستان‌رئيس‌جمهوري‌‏‎
سه‌جانبه‌‏‎ همكاري‌هاي‌‏‎ گسترش‌‏‎
ازبكستان‌‏‎ و‏‎ ايران‌ ، تاجيكستان‌‏‎
شد‏‎


عزيزاف‌‏‎ كامل‌‏‎ عبدالعزيز‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
حجت‌الاسلام‌والمسلمين‌‏‎ با‏‎ ديروز‏‎ وزيرامورخارجه‌ازبكستان‌‏‎
اسلام‌‏‎ كتبي‌‏‎ پيام‌‏‎ و‏‎ ديدار‏‎ رئيس‌جمهوري‌ ، ‏‎ خاتمي‌‏‎ سيدمحمد‏‎
.كرد‏‎ وي‌‏‎ تقديم‌‏‎ را‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ كريم‌اف‌‏‎
موقعيت‌‏‎ خواندن‌‏‎ حساس‌‏‎ و‏‎ مهم‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
است‌‏‎ وابسته‌‏‎ هم‌‏‎ به‌‏‎ منطقه‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ سرنوشت‌‏‎:تصريح‌كرد‏‎ منطقه‌‏‎
و‏‎ تقويت‌‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ كشورها‏‎ ازاين‌‏‎ يك‌‏‎ هر‏‎ آرامش‌‏‎ و‏‎ امنيت‌‏‎ و‏‎
با‏‎ وبايد‏‎ بود‏‎ خواهد‏‎ موثر‏‎ منطقه‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ ساير‏‎ آرامش‌‏‎
كشورهايمان‌‏‎ ديگران‌‏‎ كمك‌‏‎ به‌‏‎ وابستگي‌‏‎ بدون‌‏‎ و‏‎ يكديگر‏‎ همكاري‌‏‎
.به‌پيش‌ببريم‌‏‎ را‏‎
:گفت‌‏‎ منطقه‌ ، ‏‎ درمسائل‌‏‎ كشورها‏‎ ساير‏‎ دخالت‌‏‎ رد‏‎ با‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
مي‌كنند ، ‏‎ نگاه‌‏‎ منطقه‌‏‎ اوضاع‌‏‎ به‌‏‎ منطقه‌‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ كشورهايي‌كه‌‏‎
.خودمي‌باشند‏‎ منافع‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ فقط‏‎
همكاري‌‏‎ سياست‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ سياست‌‏‎ همچنين‌ ، ‏‎ وي‌‏‎
امور‏‎ در‏‎ دخالت‌‏‎ عدم‌‏‎ و‏‎ متقابل‌‏‎ منافع‌‏‎ حفظ‏‎ كشورهابا‏‎ بين‌‏‎
اجتماعي‌‏‎ اقتصادي‌ ، ‏‎ درعرصه‌هاي‌‏‎ روابط‏‎ توسعه‌‏‎ و‏‎ يكديگر‏‎ داخلي‌‏‎
.كرد‏‎ اعلام‌‏‎ سياسي‌‏‎ و‏‎
و‏‎ ازبكستان‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ كشورهاي‌‏‎ مشتركات‌‏‎ به‌‏‎ باتوجه‌‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
جهت‌‏‎ در‏‎ موثري‌‏‎ گام‌هاي‌‏‎ مي‌توانند‏‎ اين‌كشورها‏‎ تاجيكستان‌ ، ‏‎
ثبات‌‏‎ و‏‎ صلح‌‏‎ و‏‎ رفع‌نيازمندي‌ها‏‎ براي‌‏‎ سه‌جانبه‌‏‎ همكاري‌هاي‌‏‎
.بردارند‏‎ منطقه‌‏‎ در‏‎
بحران‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ روشن‌‏‎ سياست‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
مهار‏‎ خواستار‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎:‎افزود‏‎ افغانستان‌ ، ‏‎
دولت‌‏‎ يك‌‏‎ ايجاد‏‎ زمينه‌سازي‌براي‌‏‎ و‏‎ افغانستان‌‏‎ در‏‎ طاغي‌گري‌‏‎
مي‌باشدتا‏‎ قوم‌ها‏‎ و‏‎ گروه‌ها‏‎ همه‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ مستقل‌‏‎ و‏‎ فراگير‏‎
حق‌‏‎ تعيين‌‏‎ و‏‎ تصميم‌گيري‌‏‎ راي‌گيري‌ ، ‏‎ براي‌‏‎ مقدمه‌اي‌‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎
.گردد‏‎ افغانستان‌‏‎ مردم‌‏‎ خود‏‎ توسط‏‎ سرنوشت‌‏‎
جانبه‌‏‎ دو‏‎ همكاري‌هاي‌‏‎ دانستن‌‏‎ مفيد‏‎ ضمن‌‏‎ همچنين‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
اجراي‌‏‎ برضرورت‌‏‎ افغانستان‌ ، ‏‎ بحران‌‏‎ حل‌‏‎ منطقه‌اي‌براي‌‏‎ و‏‎
بحران‌‏‎ اين‌‏‎ حل‌‏‎ براي‌‏‎ سازمان‌ملل‌‏‎ قطعنامه‌هاي‌‏‎ و‏‎ تصميمات‌‏‎
.كرد‏‎ تاكيد‏‎ منطقه‌‏‎ در‏‎ وثبات‌‏‎ صلح‌‏‎ وايجاد‏‎
به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ ازبكستان‌‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزير‏‎
ازبكستان‌ ، ‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ تاريخي‌‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎ و‏‎ مشترك‌ديني‌‏‎ ريشه‌هاي‌‏‎
همكاري‌هاي‌‏‎ توسعه‌‏‎ براي‌‏‎ كشورش‌را‏‎ مقام‌هاي‌‏‎ مندي‌‏‎ علاقه‌‏‎
ارتباطات‌‏‎ فرهنگي‌و‏‎ تجاري‌ ، ‏‎ اقتصادي‌ ، ‏‎ عرصه‌هاي‌‏‎ در‏‎ دوجانبه‌‏‎
.كرد‏‎ اعلام‌‏‎

از‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎ قدرداني‌‏‎
لبنان‌‏‎ الله‌‏‎ حزب‏‎


معظم‌‏‎ رهبر‏‎ خامنه‌اي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎:اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎
سيد‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ انقلاب‏‎
اين‌‏‎ از‏‎ لبنان‌‏‎ حزبالله‌‏‎ رهبري‌‏‎ شوراي‌‏‎ كل‌‏‎ دبير‏‎ نصرالله‌‏‎ حسن‌‏‎
قدرداني‌‏‎ "خردمند‏‎ و‏‎ متحد‏‎ شجاع‌ ، ‏‎ اراده‌ ، ‏‎ با‏‎ مومن‌ ، ‏‎" مجموعه‌‏‎
.كردند‏‎
در‏‎ شما‏‎ وجود‏‎:فرمودند‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ خامنه‌اي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎
و‏‎ اسلام‌‏‎ براي‌‏‎ بزرگي‌‏‎ بسيار‏‎ نعمت‌‏‎ حساس‌ ، ‏‎ نقطه‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ لبنان‌ ، ‏‎
توفيق‌‏‎ شماها‏‎ به‌‏‎ متعال‌‏‎ خداي‌‏‎ اميدواريم‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ اسلامي‌‏‎ امت‌‏‎
.كند‏‎ هدايت‌‏‎ و‏‎ كمك‌‏‎ است‌ ، ‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ او‏‎ رضاي‌‏‎ كه‌‏‎ آنچه‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ بدهد‏‎
نشان‌‏‎ شواهد‏‎ همه‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ مسلمين‌‏‎ امر‏‎ ولي‌‏‎
دستگاه‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ خواهد‏‎ گذشته‌‏‎ از‏‎ بهتر‏‎ آينده‌ ، ‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهد‏‎
است‌‏‎ مانده‌‏‎ متحير‏‎ خاورميانه‌ ، ‏‎ قضيه‌‏‎ ختم‌‏‎ براي‌‏‎ استكباري‌‏‎
آمريكاست‌ ، ‏‎ تحير‏‎ دهنده‌‏‎ نشان‌‏‎ كه‌‏‎ دلايلي‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎:‎فرمودند‏‎
همه‌‏‎ آن‌‏‎ با‏‎ را‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ياسرعرفات‌‏‎ اخير‏‎ قرارداد‏‎ همين‌‏‎
در‏‎ ليكن‌‏‎.‎نشاندند‏‎ خاص‌‏‎ موقعيت‌‏‎ اين‌‏‎ سر‏‎ بر‏‎ فشار‏‎ و‏‎ زحمت‌‏‎
مسائل‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ كه‌‏‎ مجموعه‌هايي‌‏‎ همه‌‏‎ اسلام‌ ، ‏‎ و‏‎ عرب‏‎ دنياي‌‏‎
طرد‏‎ را‏‎ قرارداد‏‎ اين‌‏‎ دارند ، ‏‎ قلبي‌‏‎ رابطه‌‏‎ و‏‎ علقه‌‏‎ خاورميانه‌ ، ‏‎
.مي‌شمرند‏‎ زشت‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎
صحيحي‌‏‎ منطق‌‏‎ هيچ‌‏‎ نداشتن‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ خامنه‌اي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎
قرارداد‏‎ سر‏‎ پشت‌‏‎:كردند‏‎ تاكيد‏‎ قرارداد‏‎ اين‌‏‎ ايجاد‏‎ براي‌‏‎
;ندارد‏‎ وجود‏‎ آمريكايي‌‏‎ و‏‎ اسرائيلي‌‏‎ منطق‌‏‎ جز‏‎ منطقي‌‏‎ هيچ‌‏‎ اخير ، ‏‎
.مي‌كنند‏‎ حس‌‏‎ همه‌‏‎ را‏‎ اين‌‏‎
هميشه‌‏‎ من‌‏‎:فرمودند‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ مسلمين‌‏‎ امر‏‎ ولي‌‏‎
نيستم‌ ، ‏‎ تنها‏‎ من‌‏‎ اين‌‏‎ معتقدم‌‏‎ و‏‎ مي‌كنم‌‏‎ دعا‏‎ را‏‎ شماها‏‎
از‏‎ را‏‎ شما‏‎ موفقيت‌‏‎ و‏‎ مي‌كنند‏‎ دعا‏‎ شما‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ خيلي‌ها‏‎
خداوند‏‎ كه‌‏‎ مي‌خواهند‏‎ متضرعانه‌‏‎ و‏‎ دارند‏‎ مسئلت‌‏‎ متعال‌‏‎ خداي‌‏‎
اجابت‌‏‎ متعال‌‏‎ خداي‌‏‎ حتما‏‎.‎كند‏‎ موفق‌‏‎ راهتان‌‏‎ در‏‎ را‏‎ شماها‏‎
.شد‏‎ خواهيد‏‎ موفق‌‏‎ كارتان‌‏‎ در‏‎ شماها‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎

وزيران‌‏‎ به‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ فرمان‌‏‎
براي‌شناسايي‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎
فروهر‏‎ داريوش‌‏‎ قتل‌‏‎ عاملان‌‏‎


در‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ زيرا‏‎ است‌ ، ‏‎ نگراني‌‏‎ باعث‌‏‎ نفرت‌انگيز‏‎ جنايت‌‏‎ اين‌‏‎
در‏‎ دولت‌‏‎ و‏‎ نظام‌‏‎ اقتدار‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ ايران‌‏‎ بزرگوار‏‎ مردم‌‏‎ ذهن‌‏‎
ترديد‏‎ قانون‌‏‎ و‏‎ ثبات‌‏‎ استقرار‏‎ و‏‎ شهروندان‌‏‎ امنيت‌‏‎ تامين‌‏‎
كند‏‎ ايجاد‏‎
رئيس‌‏‎ خاتمي‌‏‎ محمد‏‎ سيد‏‎:‎اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ - تهران‌‏‎
داريوش‌‏‎ قتل‌‏‎ وزيركشور‏‎ به‌‏‎ خطاب‏‎ نامه‌اي‌‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ جمهوري‌‏‎
و‏‎ كرد‏‎ توصيف‌‏‎"نفرت‌انگيز‏‎ جنايتي‌‏‎" را‏‎ همسرش‌‏‎ و‏‎ فروهر‏‎
.شد‏‎ جنايتكار‏‎ قانون‌شكنان‌‏‎ سريعتر‏‎ هرچه‌‏‎ شناسايي‌‏‎ خواستار‏‎
كشور‏‎ امنيت‌‏‎ شوراي‌‏‎ جلسه‌‏‎ گزارش‌‏‎ ارائه‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
آقاي‌‏‎ قتل‌‏‎ موضوع‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ درخصوص‌‏‎ وزيركشور‏‎ رياست‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎
به‌‏‎ خطاب‏‎ متني‌‏‎ در‏‎ بود ، ‏‎ شده‌‏‎ تشكيل‌‏‎ همسرش‌‏‎ و‏‎ فروهر‏‎ داريوش‌‏‎
برآنكه‌‏‎ علاوه‌‏‎ نفرت‌انگيز‏‎ جنايت‌‏‎ اين‌‏‎:كرد‏‎ تاكيد‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎
مبادا‏‎ اينكه‌‏‎ از‏‎ نگراني‌‏‎.نگراني‌است‌‏‎ باعث‌‏‎ است‌ ، ‏‎ تاسف‌‏‎ موجب‏‎
و‏‎ نظام‌‏‎ اقتدار‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ ترديدي‌‏‎ ما‏‎ مردم‌بزرگوار‏‎ ذهن‌‏‎ در‏‎
قانون‌‏‎ و‏‎ ثبات‌‏‎ واستقرار‏‎ شهروندان‌‏‎ امنيت‌‏‎ تامين‌‏‎ در‏‎ دولت‌‏‎
مشابه‌‏‎ اعمال‌‏‎ درانجام‌‏‎ را‏‎ جنايتكار‏‎ قانون‌شكنان‌‏‎ و‏‎ آيد‏‎ پديد‏‎
.كند‏‎ گستاخ‌‏‎
كميته‌اي‌‏‎ است‌‏‎ لازم‌‏‎:‎است‌‏‎ افزوده‌‏‎ متن‌‏‎ دراين‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
جديت‌‏‎ با‏‎ را‏‎ جنايت‌‏‎ پرونده‌‏‎ شخص‌جنابعالي‌‏‎ اشراف‌‏‎ با‏‎ ويژه‌‏‎
به‌‏‎ را‏‎ همكاري‌‏‎ هم‌نهايت‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ محترم‌‏‎ وزارت‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ پيگيري‌‏‎
وقت‌‏‎ اسرع‌‏‎ در‏‎ و‏‎ زودتر‏‎ هرچه‌‏‎ ان‌شاءالله‌‏‎ تا‏‎ آورد‏‎ عمل‌‏‎
همكاري‌‏‎ با‏‎ ان‌شاءالله‌‏‎ و‏‎ شوند‏‎ شناسايي‌‏‎ حادثه‌‏‎ عاملان‌اين‌‏‎
را‏‎ خود‏‎ جنايت‌‏‎ تاوان‌‏‎ عدل‌‏‎ و‏‎ حق‌‏‎ موازين‌‏‎ طبق‌‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎
آقاي‌‏‎ رياست‌‏‎ به‌‏‎ ديروز‏‎ صبح‌‏‎ كشور‏‎ امنيت‌‏‎ شوراي‌‏‎ جلسه‌‏‎بپردازند‏‎
و‏‎ كشور‏‎ كل‌‏‎ دادستان‌‏‎ حضور‏‎ وبا‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ لاري‌‏‎ موسوي‌‏‎
رسيدگي‌‏‎ براي‌‏‎ امنيتي‌‏‎ و‏‎ اطلاعاتي‌‏‎ انتظامي‌ ، ‏‎ مسئولان‌‏‎
.شد‏‎ تشكيل‌‏‎ همسرش‌‏‎ و‏‎ فروهر‏‎ داريوش‌‏‎ آقاي‌‏‎ قتل‌‏‎ به‌موضوع‌‏‎

مركز‏‎ صداوسيماي‌‏‎ با‏‎ گفت‌وگو‏‎ در‏‎
گردشگري‌‏‎:‎جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ آذربايجان‌‏‎
توسعه‌‏‎ و‏‎ اقتصاد‏‎ در‏‎ مهمي‌‏‎ نقش‌‏‎
دارد‏‎


سه‌‏‎ سفر‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
واحد‏‎ با‏‎ گفت‌وگو‏‎ در‏‎ شرقي‌‏‎ آذربايجان‌‏‎ استان‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ روزه‌‏‎
بسيار‏‎ شرقي‌‏‎ آذربايجان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ سفر‏‎ تبريز‏‎ در‏‎ خبر‏‎ مركزي‌‏‎
و‏‎ فرهنگ‌‏‎ با‏‎ و‏‎ متمدن‌‏‎ مردم‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ از‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ سودمند‏‎
.كرد‏‎ خرسندي‌‏‎ ابراز‏‎ شرقي‌‏‎ آذربايجان‌‏‎ ميهمان‌نواز‏‎
سراب‏‎ مردم‌‏‎ با‏‎ نكردن‌‏‎ ديدار‏‎ از‏‎ تاسف‌‏‎ ابراز‏‎ ضمن‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
به‌‏‎ موفق‌‏‎ دور‏‎ چندان‌‏‎ نه‌‏‎ آينده‌اي‌‏‎ در‏‎ كرد‏‎ اميدواري‌‏‎ اظهار‏‎
.شود‏‎ مناطق‌‏‎ ساير‏‎ و‏‎ شهرستان‌‏‎ اين‌‏‎ مردم‌‏‎ ديدار‏‎
زمينه‌هاي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ شرقي‌‏‎ آذربايجان‌‏‎ استان‌‏‎ مصاحبه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
با‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ مستعد‏‎ بسيار‏‎ بازرگاني‌‏‎ و‏‎ خدمات‌‏‎ ‎‏‏، صنعت‌ ،‏‎ كشاورزي‌‏‎
كالاهاي‌‏‎ صدور‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ استان‌‏‎ مسئولان‌‏‎ تلاش‌‏‎ از‏‎ قدرداني‌‏‎
استان‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ ترانزيت‌‏‎ و‏‎ گردشگري‌‏‎:افزود‏‎ نفتي‌‏‎ غير‏‎
.باشد‏‎ داشته‌‏‎ منطقه‌‏‎ توسعه‌‏‎ و‏‎ اقتصاد‏‎ در‏‎ مهمي‌‏‎ نقش‌‏‎ مي‌تواند‏‎
در‏‎ را‏‎ ستارخان‌‏‎ سد‏‎ از‏‎ بهره‌برداري‌‏‎ آغاز‏‎ سپس‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
و‏‎ زيرزميني‌‏‎ آبهاي‌‏‎ تغذيه‌‏‎ و‏‎ منطقه‌‏‎ كشاورزي‌‏‎ وضعيت‌‏‎ تغيير‏‎
شرف‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ ميانه‌‏‎ به‌‏‎ زنجان‌‏‎ از‏‎ گاز‏‎ لوله‌كشي‌‏‎ طرح‌‏‎ همچنين‌‏‎
طريق‌‏‎ از‏‎ را‏‎ گاز‏‎ مكعب‏‎ متر‏‎ ميليارد‏‎ دو‏‎ سالانه‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ اتمام‌‏‎
مهم‌‏‎ مي‌دهد‏‎ انتقال‌‏‎ كشور‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ به‌‏‎ بازرگان‌‏‎ تبريز‏‎ خط‏‎
.دانست‌‏‎
وكارخانه‌‏‎ ميانه‌‏‎ فولاد‏‎ كارخانه‌‏‎ به‌‏‎ همچنين‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
ضد‏‎ داروهاي‌‏‎ آنتي‌بيوتيكي‌ ، ‏‎ داروهاي‌‏‎ كه‌‏‎ زكريا‏‎ داروسازي‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ مي‌كند ، اشاره‌‏‎ توليد‏‎ را‏‎ اعضاء‏‎ پيوند‏‎ و‏‎ سرطان‌‏‎
.است‌‏‎ موثر‏‎ كشور‏‎ و‏‎ منطقه‌‏‎ سازندگي‌‏‎ و‏‎ اقتصاد‏‎ توسعه‌‏‎ زمينه‌‏‎
در‏‎ موجود‏‎ تنگناهاي‌‏‎ و‏‎ تائيدكمبودها‏‎ با‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
فداكار‏‎ و‏‎ صبور‏‎ مردم‌‏‎ همياري‌‏‎ با‏‎ كرد‏‎ اميدواري‌‏‎ ابراز‏‎ استان‌‏‎
هر‏‎ مشكلات‌‏‎ اين‌‏‎ دولت‌‏‎ مناسب‏‎ سازي‌‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ شرقي‌‏‎ آذربايجان‌‏‎
.شود‏‎ مرتفع‌‏‎ زودتر‏‎ چه‌‏‎
غير‏‎ صادرات‌‏‎ توسعه‌‏‎ لزوم‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
طرح‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ محوري‌ترين‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎:‎داشت‌‏‎ اظهار‏‎ نفتي‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ است‌‏‎ غيرنفتي‌‏‎ صادرات‌‏‎ توسعه‌‏‎ دولت‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ توسعه‌‏‎
درصد‏‎ به‌ 117‏‎ نفتي‌‏‎ غير‏‎ صادرات‌‏‎ سقف‌‏‎ گذشته‌‏‎ مهرماه‌‏‎ در‏‎ زمينه‌‏‎
تسهيل‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎.نداشت‌‏‎ ارزشي‌‏‎ رشد‏‎ متاسفانه‌‏‎ كه‌‏‎ رسيد‏‎ رشد‏‎
مشكلات‌‏‎ كاهش‌‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ اعتماد‏‎ جلب‏‎ مقررات‌‏‎ تثبيت‌‏‎ و‏‎
كيفيت‌‏‎ افزايش‌‏‎ براي‌‏‎ صادركنندگان‌‏‎ تلاش‌‏‎ لزوم‌‏‎ و‏‎ صادركنندگان‌‏‎
جمله‌‏‎ از‏‎ را‏‎ بين‌المللي‌‏‎ رقابت‌‏‎ امكان‌‏‎ و‏‎ صادراتي‌‏‎ كالاهاي‌‏‎
صادرات‌‏‎ توسعه‌‏‎ مشكل‌‏‎ رفع‌‏‎ براي‌‏‎ لازم‌الاجرا‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎
.دانست‌‏‎ غيرنفتي‌‏‎

شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ علني‌‏‎ غير‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎
خواستار‏‎ رفيقدوست‌ ، ‏‎ اسلامي‌‏‎
بنياد‏‎ به‌‏‎ دولت‌‏‎ كمك‌‏‎ افزايش‌‏‎
شد‏‎ مستضعفان‌‏‎


دولتي‌‏‎ غير‏‎ اقتصادي‌‏‎ -‎ مالي‌‏‎ نهاد‏‎ بزرگترين‌‏‎ مستضعفان‌‏‎ بنياد‏‎
را‏‎ خدماتي‌‏‎ و‏‎ توليدي‌‏‎ صنعتي‌‏‎ واحد‏‎ از 400‏‎ بيش‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ايران‌‏‎
دارد‏‎ اختيار‏‎ در‏‎
جانبازان‌‏‎ و‏‎ مستضعفان‌‏‎ بنياد‏‎ مسئولان‌‏‎ و‏‎ رئيس‌‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
درباره‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ علني‌‏‎ غير‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎
.دادند‏‎ توضيح‌‏‎ بنياد‏‎ اين‌‏‎ عملكرد‏‎
گفتگو‏‎ در‏‎ مجلس‌‏‎ رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎ عضو‏‎ نوبخت‌‏‎ جلسه‌‏‎ اين‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎
:گفت‌‏‎ خبر‏‎ مركزي‌‏‎ واحد‏‎ با‏‎
براي‌‏‎ جانبازان‌‏‎ و‏‎ مستضعفان‌‏‎ بنياد‏‎ رئيس‌‏‎ درخواست‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎
شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎ بنياد‏‎ اين‌‏‎ عملكرد‏‎ از‏‎ گزارشي‌‏‎ ارائه‌‏‎
غيررسمي‌‏‎ غيرعلني‌‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ پذيرفت‌‏‎ را‏‎ درخواست‌‏‎ اين‌‏‎ اسلامي‌‏‎
.گرفت‌‏‎ انجام‌‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎
خود‏‎ گزارش‌‏‎ در‏‎ جانبازان‌‏‎ و‏‎ مستضعفان‌‏‎ بنياد‏‎ رئيس‌‏‎:‎گفت‌‏‎ نوبخت‌‏‎
فعاليتهاي‌‏‎ بنياد‏‎ نظر‏‎ زير‏‎ شركت‌‏‎ حاضر 400‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎
فعاليتهاي‌‏‎ و‏‎ امكانات‌‏‎ مجموعه‌‏‎ و‏‎ مي‌دهند‏‎ انجام‌‏‎ اقتصادي‌‏‎
از‏‎ نيز‏‎ محروميت‌زدايي‌‏‎ و‏‎ ندارد‏‎ سودآوري‌‏‎ جنبه‌‏‎ تنها‏‎ اقتصادي‌‏‎
سود‏‎ كل‌‏‎ از‏‎ درصد‏‎ كه‌ 80‏‎ گونه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ است‌‏‎ فعاليتها‏‎ اين‌‏‎ جمله‌‏‎
هيات‌‏‎ عضو‏‎مي‌آيد‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ شركتها‏‎ درصد‏‎ از 20‏‎ فقط‏‎ شركتها‏‎
سال‌‏‎ در‏‎:گفت‌‏‎ رفيقدوست‌‏‎ از‏‎ نقل‌‏‎ به‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ رئيسه‌‏‎
زيان‌‏‎ ريال‌‏‎ ميليارد‏‎ بر 26‏‎ بالغ‌‏‎ بنياد‏‎ شركتهاي‌‏‎ ‎‏‏1367‏‎
به‌ 600‏‎ سال‌ 1376‏‎ در‏‎ ميزان‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ داشته‌اند ، ‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ تبديل‌‏‎ سود‏‎ ريال‌‏‎ ميليارد‏‎
اول‌‏‎ اولويت‌‏‎ كرد‏‎ تاكيد‏‎ مستضعفان‌‏‎ بنياد‏‎ رئيس‌‏‎:‎افزود‏‎ نوبخت‌‏‎
مشكلات‌‏‎ اكنون‌‏‎ هم‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ جانبازان‌‏‎ درمان‌‏‎ و‏‎ بهداشت‌‏‎ بنياد‏‎ در‏‎
اجرايي‌‏‎ مشكلات‌‏‎ اعتبارات‌‏‎ بودن‌‏‎ ناكافي‌‏‎ به‌‏‎ بيشتر‏‎ جانبازان‌‏‎
ارائه‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ زمين‌‏‎ آماده‌سازي‌‏‎ و‏‎ خودرو‏‎ واگذاري‌‏‎ قانون‌‏‎
.مي‌شود‏‎ مربوط‏‎ جانبازان‌‏‎ براي‌‏‎ بانكي‌‏‎ تسهيلات‌‏‎
و‏‎ مستضعفان‌‏‎ بنياد‏‎ هم‌‏‎ شد‏‎ مقرر‏‎ جلسه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎:‎گفت‌‏‎ نوبخت‌‏‎
هم‌‏‎ و‏‎ باشد‏‎ داشته‌‏‎ زمينه‌ها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ بيشتري‌‏‎ فعاليت‌‏‎ جانبازان‌‏‎
اجراي‌‏‎ براي‌‏‎ متناسب‏‎ اعتباري‌‏‎ امكانات‌‏‎ بودجه‌‏‎ بررسي‌‏‎ در‏‎
شود‏‎ گرفته‌‏‎ نظر‏‎ در‏‎ جانبازان‌‏‎ براي‌‏‎ تسهيلات‌‏‎ ارائه‌‏‎ و‏‎ قوانين‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ انقلاب‏‎ نهادهاي‌‏‎ كميسيون‌‏‎ و‏‎
جلسه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎:‎افزود‏‎ نوبخت‌‏‎.‎دهد‏‎ انجام‌‏‎ بيشتري‌‏‎ بررسي‌‏‎ زمينه‌‏‎
ديدگاههاي‌‏‎ و‏‎ پيشنهادها‏‎ انتقادها ، ‏‎ نمايندگان‌‏‎ از‏‎ نفر‏‎ ‎‏‏14‏‎
.كردند‏‎ بيان‌‏‎ جانبازان‌‏‎ و‏‎ مستضعفان‌‏‎ نياز‏‎ مورد‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎
اقتصادي‌‏‎ -‎ مالي‌‏‎ نهاد‏‎ بزرگترين‌‏‎ جانبازان‌‏‎ و‏‎ مستضعفان‌‏‎ بنياد‏‎
و‏‎ توليدي‌‏‎ صنعتي‌ ، ‏‎ واحد‏‎ از 400‏‎ بيش‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ايران‌‏‎ دولتي‌‏‎ غير‏‎
.دارد‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ را‏‎ بزرگ‌‏‎ خدماتي‌‏‎

به‌‏‎ حمله‌‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ معاون‌‏‎
قتل‌‏‎ و‏‎ خارجي‌‏‎ جهانگردان‌‏‎
كرد‏‎ محكوم‌‏‎ را‏‎ فروهر‏‎ داريوش‌‏‎


به‌‏‎ حمله‌‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ اجتماعي‌‏‎ سياسي‌‏‎ معاون‌‏‎:سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
كرد‏‎ محكوم‌‏‎ را‏‎ فروهر‏‎ داريوش‌‏‎ قتل‌‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ خارجي‌‏‎ جهانگردان‌‏‎
دولت‌‏‎ براي‌‏‎ خارجي‌ ، ‏‎ يا‏‎ باشد‏‎ ايراني‌‏‎ چه‌‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ حمله‌‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎
.نيست‌‏‎ قبول‌‏‎ قابل‌‏‎
خبرگزاري‌‏‎ با‏‎ گفت‌وگو‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ تاج‌زاده‌‏‎ مصطفي‌‏‎
از‏‎ تعدادي‌‏‎ به‌‏‎ ناشناس‌‏‎ گروهي‌‏‎ حمله‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ جمهوري‌اسلامي‌‏‎
كسي‌‏‎ به‌‏‎ اشتباهي‌‏‎ بطور‏‎ اگر‏‎ حتي‌‏‎:‎گفت‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ خارجي‌‏‎ افراد‏‎
(رواديد‏‎)‎ اقامت‌‏‎ اجازه‌‏‎ كه‌‏‎ شخص‌‏‎ آن‌‏‎ امنيت‌‏‎ شود ، ‏‎ داده‌‏‎ ويزا‏‎
.شود‏‎ حفظ‏‎ بايد‏‎ است‌‏‎ گرفته‌‏‎
پيگيري‌‏‎ براي‌‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ مورد‏‎ اين‌‏‎ در‏‎:داشت‌‏‎ اظهار‏‎ وي‌‏‎
.داد‏‎ خواهد‏‎ انجام‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ تلاش‌‏‎ نهايت‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ مصمم‌‏‎ موضوع‌‏‎
وارد‏‎ قانوني‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ فردي‌‏‎ هر‏‎:افزود‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ معاون‌‏‎
در‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ برخوردار‏‎ دولت‌‏‎ حفاظت‌‏‎ از‏‎ شود‏‎ كشور‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ اعلام‌‏‎ نيز‏‎ مربوطه‌‏‎ وزارتخانه‌هاي‌‏‎ با‏‎ تماس‌‏‎
.شود‏‎ تكرار‏‎ نبايد‏‎ افراد‏‎ به‌‏‎ تعرض‌‏‎
و‏‎ فروهر‏‎ داريوش‌‏‎ شدن‌‏‎ كشته‌‏‎ از‏‎ تاسف‌‏‎ ابراز‏‎ با‏‎ تاج‌زاده‌‏‎
وقت‌‏‎ اسرع‌‏‎ در‏‎ مورد‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ قانوني‌‏‎ نهادهاي‌‏‎:گفت‌‏‎ همسرش‌‏‎
ملزم‌‏‎ دولت‌‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎.‎آورد‏‎ خواهند‏‎ عمل‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ لازم‌‏‎ تحقيقات‌‏‎
سياسي‌‏‎ معاون‌‏‎.‎است‌‏‎ مخالفان‌‏‎ حتي‌‏‎ آحادمردم‌‏‎ امنيت‌‏‎ تامين‌‏‎ به‌‏‎
كارآيي‌‏‎ حوادثي‌‏‎ چنين‌‏‎ بروز‏‎:‎كرد‏‎ تصريح‌‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ اجتماعي‌‏‎
.مي‌برد‏‎ زيرسئوال‌‏‎ را‏‎ نظام‌‏‎

از‏‎ نفر‏‎ هفت‌‏‎ :اطلاعات‌‏‎ وزير‏‎
دستگير‏‎ دولت‌‏‎ اعضاي‌‏‎ ضاربان‌‏‎
شده‌اند‏‎


آمريكايي‌ ، ‏‎ نفره‌‏‎ گروه‌ 13‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ شايعه‌‏‎ اين‌‏‎ نجف‌آبادي‌‏‎ دري‌‏‎
كرد‏‎ تكذيب‏‎ بوده‌اند ، ‏‎ سياسي‌‏‎
والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎:‎اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ -‎ كرمان‌‏‎
از‏‎ نفر‏‎ هفت‌‏‎:كرد‏‎ اعلام‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزير‏‎ نجف‌آبادي‌‏‎ دري‌‏‎
.شده‌اند‏‎ دستگير‏‎ مهاجراني‌‏‎ و‏‎ نوري‌‏‎ آقايان‌‏‎ ضاربان‌‏‎
در‏‎ بسيجي‌‏‎ دانشگاهيان‌‏‎ و‏‎ دانشجويان‌‏‎ جمع‌‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ وي‌‏‎
از‏‎ پس‌‏‎ نفر‏‎ هفت‌‏‎ اين‌‏‎ پرونده‌‏‎:گفت‌‏‎ كرمان‌‏‎ باهنر‏‎ شهيد‏‎ دانشگاه‌‏‎
در‏‎ وي‌‏‎است‌‏‎ شده‌‏‎ ارجاع‌‏‎ قضايي‌‏‎ دستگاه‌‏‎ به‌‏‎ محاكمه‌‏‎ براي‌‏‎ تحقيق‌ ، ‏‎
وزارت‌‏‎:‎داشت‌‏‎ اظهار‏‎ همسرش‌‏‎ و‏‎ فروهر‏‎ داريوش‌‏‎ قتل‌‏‎ خصوص‌‏‎
:گفت‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزير‏‎.‎است‌‏‎ قتل‌‏‎ اين‌‏‎ علت‌‏‎ بررسي‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ اطلاعات‌‏‎
حال‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ قانوني‌‏‎ پزشكي‌‏‎ و‏‎ قضايي‌‏‎ دستگاه‌‏‎ انتظامي‌ ، ‏‎ نيروي‌‏‎
.هستند‏‎ آن‌‏‎ عوامل‌‏‎ و‏‎ قتل‌‏‎ اين‌‏‎ چگونگي‌‏‎ پيرامون‌‏‎ تحقيق‌‏‎
شهيد‏‎ ترور‏‎ عاملان‌‏‎:كرد‏‎ اعلام‌‏‎ همچنين‌‏‎ نجف‌آبادي‌‏‎ دري‌‏‎
از‏‎ نفر‏‎ يك‌‏‎ اما‏‎ شدند‏‎ دستگير‏‎ همگي‌‏‎ بودندكه‌‏‎ نفر‏‎ سه‌‏‎ لاجوردي‌‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ خودكشي‌‏‎ دستگيري‌‏‎ حين‌‏‎ آنها‏‎
موجود‏‎ شايعات‌‏‎ سخنانش‌ ، ‏‎ از‏‎ ديگري‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزير‏‎
سفر‏‎ ايران‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ آمريكايي‌‏‎ گروه‌‏‎ يك‌‏‎ بودن‌‏‎ سياسي‌‏‎ درباره‌‏‎
عنوان‌‏‎ به‌‏‎ عده‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ گفت‌‏‎ وي‌‏‎.‎خواند‏‎ واقع‌‏‎ خلاف‌‏‎ بودند‏‎ كرده‌‏‎
اظهار‏‎ نجف‌آبادي‌‏‎ دري‌‏‎.‎بودند‏‎ كرده‌‏‎ سفر‏‎ ايران‌‏‎ به‌‏‎ توريست‌‏‎
يكشنبه‌‏‎ روز‏‎ اقامت‌ ، ‏‎ روز‏‎ هشت‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ توريستي‌‏‎ گروه‌‏‎ اين‌‏‎ داشت‌ ، ‏‎
.كردند‏‎ ترك‌‏‎ را‏‎ كشور‏‎ جاري‌‏‎ هفته‌‏‎

آمريكا‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزير‏‎
از‏‎ ايران‌‏‎ نام‌‏‎ حذف‌‏‎ خواستار‏‎
توليدكننده‌مواد‏‎ كشورهاي‌‏‎ فهرست‌‏‎
شد‏‎ مخدر‏‎


آمريكايي‌‏‎ ارشد‏‎ مقام‌‏‎ يك‌‏‎:‎اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ - تهران‌‏‎
آمريكا‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزير‏‎ آلبرايت‌‏‎ مادلين‌‏‎:‎گفت‌‏‎ دوشنبه‌‏‎ روز‏‎
نام‌‏‎ كرده‌‏‎ توصيه‌‏‎ اين‌كشور‏‎ جمهوري‌‏‎ رييس‌‏‎ كلينتون‌‏‎ بيل‌‏‎ به‌‏‎
.حذف‌كند‏‎ مخدر‏‎ مواد‏‎ توليدكننده‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ فهرست‌‏‎ از‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎
با‏‎ روابط‏‎ برقراري‌‏‎ براي‌‏‎ تلاش‌‏‎ اقدام‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ آمريكا‏‎ هدف‌‏‎
.است‌‏‎ تهران‌‏‎
حاكي‌‏‎ مقام‌‏‎ ازاين‌‏‎ نقل‌‏‎ به‌‏‎ واشنگتن‌‏‎ از‏‎ رويتر‏‎ خبرگزاري‌‏‎ گزارش‌‏‎
انجام‌‏‎ به‌تازگي‌‏‎ كه‌‏‎ اندازه‌گيري‌‏‎ و‏‎ دربررسي‌‏‎ آمريكا‏‎:‎است‌‏‎
كشت‌‏‎ تمامي‌زمين‌هاي‌‏‎ ايران‌‏‎ كه‌‏‎ رسيد‏‎ نتيجه‌‏‎ به‌اين‌‏‎ داد ، ‏‎
براي‌‏‎ توجيهي‌‏‎ ديگر‏‎ و‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ نابود‏‎ را‏‎ خشخاش‌‏‎ غيرقانوني‌‏‎
.ندارد‏‎ وجود‏‎ فهرست‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ ماندن‌نام‌‏‎
نشود ، ‏‎ فاش‌‏‎ نامش‌‏‎ خواست‌‏‎ كه‌‏‎ آمريكايي‌‏‎ مقام‌‏‎ اين‌‏‎
حسن‌نيت‌‏‎ بر‏‎ دليلي‌‏‎ را‏‎ تصميم‌‏‎ ايران‌اين‌‏‎:‎كرد‏‎ اظهاراميدواري‌‏‎
.كند‏‎ تهران‌تلقي‌‏‎ با‏‎ روابطش‌‏‎ دوباره‌‏‎ برقراري‌‏‎ براي‌‏‎ آمريكا‏‎
به‌‏‎ خاتمي‌‏‎ محمد‏‎ آقاي‌‏‎ انتخاب‏‎ زمان‌‏‎) ميلادي‌‏‎ سال‌ 1997‏‎ از‏‎
اقدام‌‏‎ تازه‌ترين‌‏‎ اين‌‏‎ تاكنون‌‏‎ (‎جمهوري‌ايران‌‏‎ رياست‌‏‎
برقراري‌‏‎ واشنگتن‌براي‌‏‎ "نامطمئن‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ اما‏‎ ديپلماتيك‌‏‎"
.است‌‏‎ تهران‌‏‎ با‏‎ روابطش‌‏‎
نيت‌‏‎ حسن‌‏‎ نشانه‌‏‎ را‏‎ اقدام‌‏‎ اين‌‏‎ تهران‌‏‎ چنانچه‌‏‎:‎گفت‌‏‎ مقام‌‏‎ اين‌‏‎
اين‌‏‎ كه‌‏‎ آمد‏‎ خواهد‏‎ به‌وجود‏‎ اميدواري‌‏‎ اين‌‏‎ تلقي‌كند ، ‏‎ آمريكا‏‎
ساير‏‎ در‏‎ اقدام‌‏‎ بهتري‌براي‌‏‎ وضعيت‌‏‎ در‏‎ را‏‎ كشور‏‎ دو‏‎ امر‏‎
.دهد‏‎ قرار‏‎ زمينه‌ها ، ‏‎
فهرست‌‏‎ در‏‎ (ميلادي‌‏‎ ‎‏‏1987‏‎)‎ سال‌ 1366‏‎ از‏‎ ايران‌‏‎ نام‌‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
قرار‏‎ مخدر‏‎ مواد‏‎ توزيع‌كننده‌‏‎ و‏‎ كشورهاي‌توليد‏‎ آمريكايي‌‏‎
.دارد‏‎
در‏‎ را‏‎ خود‏‎ موفقيت‌‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ چند‏‎ ظرف‌‏‎ ايران‌‏‎ دولت‌‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎
ولي‌‏‎ بود‏‎ كرده‌‏‎ اعلام‌‏‎ مخدر‏‎ مواد‏‎ كشت‌غيرقانوني‌‏‎ كردن‌‏‎ متوقف‌‏‎
و‏‎ بررسي‌‏‎ طي‌‏‎ مگر‏‎ شويم‌‏‎ امرواقف‌‏‎ اين‌‏‎ صحت‌‏‎ بر‏‎ نمي‌توانستيم‌‏‎ ما‏‎
كه‌‏‎ ازاين‌كشور‏‎ مناطقي‌‏‎ بازديداز‏‎ با‏‎ امسال‌‏‎ كه‌‏‎ اندازه‌گيري‌‏‎
.گرفت‌‏‎ صورت‌‏‎ داشت‌ ، ‏‎ وجود‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ خشخاش‌‏‎ كشت‌‏‎ احتمال‌‏‎
آسيا‏‎ انجمن‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ سخنان‌‏‎ در‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزير‏‎ خرازي‌ ، ‏‎ كمال‌‏‎
خط‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎:كرد‏‎ تاكيد‏‎ گذشته‌‏‎ سپتامبر‏‎ نيويورك‌در‏‎ در‏‎
.دارد‏‎ قرار‏‎ موادمخدر‏‎ قاچاق‌‏‎ با‏‎ جهاني‌‏‎ مبارزه‌‏‎ مقدم‌‏‎
خود‏‎ سالانه‌‏‎ گزارش‌‏‎ تازه‌ترين‌‏‎ در‏‎ آمريكا‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزارت‌‏‎
كرد‏‎ تاييد‏‎ را‏‎ موضوع‌‏‎ اين‌‏‎ جهان‌ ، ‏‎ در‏‎ مخدر‏‎ قاچاق‌مواد‏‎ درباره‌‏‎
مواد‏‎ قاچاق‌‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎ درزمينه‌‏‎ را‏‎ تلاش‌هايش‌‏‎ ايران‌‏‎ كه‌‏‎
و‏‎ موانع‌فيزيكي‌‏‎ ايجاد‏‎ در‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ مخدر‏‎
.است‌‏‎ بخشيده‌‏‎ شدت‌‏‎ خود ، ‏‎ شرقي‌‏‎ مرزي‌‏‎ مناطق‌‏‎ در‏‎ تهاجمي‌‏‎ گشت‌زني‌‏‎

مجلس‌‏‎ راهروهاي‌‏‎ در‏‎
دادگاه‌‏‎ رئيس‌‏‎ رازيني‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ شنيده‌‏‎ مجلس‌‏‎ راهروهاي‌‏‎ در‏‎ ديروز‏‎*
منصفه‌‏‎ هيات‌‏‎ تشكيل‌‏‎ براي‌‏‎ روحاني‌‏‎ چهارده‌‏‎ از‏‎ روحانيت‌‏‎ ويژه‌‏‎
.است‌‏‎ آورده‌‏‎ عمل‌‏‎ به‌‏‎ دعوت‌‏‎ روحانيت‌‏‎ ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ در‏‎ مطبوعات‌‏‎
دعاگو‏‎ و‏‎ دعايي‌‏‎ انصاري‌ ، ‏‎ مجيد‏‎ شده‌‏‎ دعوت‌‏‎ افراد‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎
از‏‎ غير‏‎ جناح‌هايي‌‏‎ از‏‎ دعوت‌شده‌‏‎ افراد‏‎ اكثريت‌‏‎ ظاهرا‏‎.‎هستند‏‎
.هستند‏‎ راست‌‏‎ جناح‌‏‎
سلام‌‏‎ روزنامه‌‏‎ منصفه‌ ، ‏‎ هيات‌‏‎ تشكيل‌‏‎ محض‌‏‎ به‌‏‎ شد‏‎ شنيده‌‏‎ همچنين‌‏‎
مخالف‌‏‎ دعوت‌شدگان‌‏‎ از‏‎ نفر‏‎ هفت‌‏‎ ظاهرا‏‎.‎شد‏‎ خواهد‏‎ محاكمه‌‏‎
اين‌‏‎.‎هستند‏‎ روحانيت‌‏‎ ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ در‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ جرائم‌‏‎ بررسي‌‏‎
روحانيت‌‏‎ ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ تشكيل‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنند‏‎ استدلال‌‏‎ عده‌‏‎
بود‏‎ مقطعي‌‏‎ مشكل‌‏‎ يك‌‏‎ حل‌‏‎ براي‌‏‎(‎ره‌‏‎) امام‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ عاجل‌‏‎ اقدامي‌‏‎
به‌‏‎ رسد‏‎ چه‌‏‎.‎ندارد‏‎ قانوني‌‏‎ شان‌‏‎ دادگاه‌‏‎ اين‌‏‎ كار‏‎ ادامه‌‏‎ و‏‎
.شوند‏‎ محاكمه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ مطبوعات‌‏‎ اينكه‌‏‎
تشكيل‌‏‎ مجلس‌‏‎ حزبالله‌‏‎ مجمع‌‏‎ رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎ اعضاي‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ *
برگزاري‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ مجمع‌‏‎ جلسه‌‏‎ نخستين‌‏‎ اين‌‏‎.‎دادند‏‎ جلسه‌‏‎
فشار‏‎ گروههاي‌‏‎ برخورد‏‎ جلسه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎بود‏‎ خبرگان‌‏‎ انتخابات‌‏‎
انتخابات‌‏‎ مطبوعات‌ ، ‏‎ قانون‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎ در‏‎ آمريكايي‌‏‎ هيات‌‏‎ با‏‎
مشهد‏‎ دانشگاه‌‏‎ حادثه‌‏‎ همسرش‌ ، ‏‎ و‏‎ فروهر‏‎ داريوش‌‏‎ قتل‌‏‎ و‏‎ شوراها‏‎
مجمع‌‏‎ عمومي‌‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ مقرر‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ قرار‏‎ بررسي‌‏‎ مورد‏‎
مورد‏‎ مفصل‌‏‎ بطور‏‎ موضوعات‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌شود‏‎ تشكيل‌‏‎ آينده‌‏‎ هفته‌‏‎ كه‌‏‎
.گيرد‏‎ قرار‏‎ بررسي‌‏‎
به‌‏‎ حمله‌‏‎ محكوم‌كردن‌‏‎ ضمن‌‏‎ چپ‌‏‎ جناح‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ جلسه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
وزارت‌‏‎ غيرديپلماتيك‌‏‎ و‏‎ غيرسياسي‌‏‎ نظر‏‎ اظهار‏‎ از‏‎ آمريكايي‌ها‏‎
.كردند‏‎ انتقاد‏‎ شديدا‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎
اگر‏‎ بودند‏‎ معتقد‏‎ مجلس‌‏‎ چپ‌‏‎ جناح‌‏‎ نيز‏‎ مطبوعات‌‏‎ قانون‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎
به‌‏‎ نيازي‌‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ ولي‌‏‎ دارد‏‎ نقايصي‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ قانون‌‏‎ چه‌‏‎
دارند‏‎ اعتقاد‏‎ همچنين‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ اين‌‏‎ نيست‌ ، ‏‎ آن‌‏‎ اصلاح‌‏‎
از‏‎ صدد‏‎ در‏‎ است‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ قانون‌‏‎ اصلاح‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ جرياني‌‏‎
.ضعف‌‏‎ نقاط‏‎ نه‌‏‎ است‌‏‎ آن‌‏‎ قوت‌‏‎ نقاط‏‎ بردن‌‏‎ بين‌‏‎
همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ پرسش‌‏‎ به‌‏‎ ديروز‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ رئيس‌‏‎*
در‏‎ ديگري‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ انقلاب‏‎ وقوع‌‏‎ خواستار‏‎ آيا‏‎ اينكه‌‏‎ درباره‌‏‎
جمع‌‏‎ در‏‎ پيش‌‏‎ روز‏‎ چند‏‎ مجلس‌‏‎ رئيس‌‏‎.‎نداد‏‎ پاسخ‌‏‎ دانشگاههاست‌ ، ‏‎
با‏‎ غربگرايان‌‏‎ مبارزه‌‏‎ صحنه‌‏‎ به‌‏‎ دانشگاهها‏‎:گفت‌‏‎ بسيجيان‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ تبديل‌‏‎ بسيجي‌‏‎ و‏‎ انقلابي‌‏‎ نيروهاي‌‏‎
از‏‎ تن‌‏‎ چند‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ شنيده‌‏‎ مجلس‌‏‎ راهروهاي‌‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ *
هيات‌‏‎ دعوت‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ دارند‏‎ قصد‏‎ راست‌‏‎ جناح‌‏‎ نمايندگان‌‏‎
.كنند‏‎ پرسش‌‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزير‏‎ از‏‎ ايران‌ ، ‏‎ به‌‏‎ آمريكايي‌‏‎
وزارت‌‏‎ صحيح‌‏‎ برخورد‏‎ عدم‌‏‎ و‏‎ آمريكايي‌‏‎ هيات‌‏‎ به‌‏‎ حمله‌‏‎ موضوع‌‏‎
مورد‏‎ ايران‌ ، ‏‎ به‌‏‎ آمريكايي‌‏‎ هيات‌‏‎ ورود‏‎ اخبار‏‎ با‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎
.است‌‏‎ راست‌‏‎ و‏‎ چپ‌‏‎ از‏‎ اعم‌‏‎ مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ همه‌‏‎ انتقاد‏‎
خدشه‌دارشدن‌‏‎ موجب‏‎ را‏‎ آمريكايي‌‏‎ هيات‌‏‎ به‌‏‎ حمله‌‏‎ نمايندگان‌‏‎
.مي‌دانستند‏‎ جهان‌‏‎ عمومي‌‏‎ افكار‏‎ نزد‏‎ ايرانيان‌‏‎ حرمت‌‏‎
© 1998 HAMSHAHRI, All rights reserved.
Web design and hosting by Hamshahri Computer Center.