شماره‌ 1732‏‎ ‎‏‏،‏‎2 January 1999 دي‌ 1377 ، ‏‎ شنبه‌ 12‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Business
Sports
World Sports
Science/Culture
Arts
Environment
Articles
Last Page
سينما‏‎ سبز‏‎ فصل‌‏‎
پاييز‏‎ فصل‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎ به‌‏‎ نگاهي‌‏‎

و‏‎ يافت‌‏‎ ديگر‏‎ رونقي‌‏‎ پاييز‏‎ فصل‌‏‎ در‏‎ امسال‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ سينماي‌‏‎
.زد‏‎ رقم‌‏‎ مخاطب‏‎ با‏‎ ارتباط‏‎ در‏‎ را‏‎ تازه‌اي‌‏‎ برگ‌‏‎
صف‌هاي‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ با‏‎ -‎سينما‏‎ از‏‎ مردم‌‏‎ استقبال‌‏‎ فصل‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
.بود‏‎ حيرت‌آور‏‎ گاه‌‏‎ و‏‎ نظير‏‎ كم‌‏‎ -‎فوق‌العاده‌‏‎ سانس‌هاي‌‏‎ و‏‎ طويل‌‏‎
را‏‎ بهار‏‎ در‏‎ "شيشه‌اي‌‏‎ آژانس‌‏‎" موفقيت‌‏‎ پاييز ، ‏‎ در‏‎ "رواني‌‏‎"
"عوضي‌‏‎ مرد‏‎".‎شد‏‎ روبرو‏‎ غيرمنتظره‌‏‎ فروشي‌‏‎ با‏‎ و‏‎ كرد‏‎ تكرار‏‎
فروش‌‏‎ در‏‎ را‏‎ تازه‌اي‌‏‎ رقم‌‏‎ آمد‏‎ برپرده‌‏‎ رواني‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ كه‌‏‎ نيز‏‎
.شد‏‎ ركوردشكن‌‏‎ و‏‎ گذاشت‌‏‎ برجاي‌‏‎
زيباي‌‏‎ شعر‏‎ نمايش‌‏‎ و‏‎ محاق‌‏‎ در‏‎ سال‌‏‎ از 7‏‎ پس‌‏‎ "بانو‏‎" تماشاي‌‏‎
فصل‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ جالبسينماي‌‏‎ نكات‌‏‎ از‏‎ "نبودن‌‏‎ يا‏‎ بودن‌‏‎"
و‏‎ رويارويي‌‏‎ فصل‌‏‎ پي‌درپي‌ ، ‏‎ شگفتي‌هاي‌‏‎ فصل‌‏‎ پاييز 77‏‎.‎بود‏‎
عملكرد‏‎ از‏‎ خوب‏‎ نشانه‌هاي‌‏‎ فصل‌‏‎ سينما ، ‏‎ با‏‎ مردم‌‏‎ پيوند‏‎
و‏‎ سبز‏‎ فصلي‌‏‎ امسال‌‏‎ پاييز‏‎.‎بود‏‎ كشور‏‎ سينمايي‌‏‎ مسئولان‌‏‎
.بود‏‎ ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎ براي‌‏‎ بي‌خزان‌‏‎
بر‏‎ پائيز‏‎ روز‏‎ اولين‌‏‎ در‏‎ عقاب‏‎ چشم‌‏‎ و‏‎ تلخ‌‏‎ بادام‌هاي‌‏‎ فيلم‌‏‎ دو‏‎
علي‌رغم‌‏‎ دو‏‎ هر‏‎ و‏‎ درآمدند‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎ سينماهاي‌‏‎ پرده‌‏‎
مردم‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ سردي‌‏‎ استقبال‌‏‎ با‏‎ حادثه‌اي‌‏‎ -‎جنايي‌‏‎ مايه‌هاي‌‏‎
.شدند‏‎ روبه‌رو‏‎
است‌‏‎ جواني‌‏‎ مرد‏‎ ماجراي‌‏‎ معصومي‌‏‎ كاظم‌‏‎ ساخته‌‏‎ تلخ‌‏‎ بادام‌هاي‌‏‎
ادامه‌‏‎ براي‌‏‎ مي‌گيرد‏‎ تصميم‌‏‎ پي‌درپي‌‏‎ شكست‌هاي‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎
به‌‏‎ سفر‏‎ هزينه‌‏‎ براي‌‏‎ اما‏‎برود‏‎ كشور‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ به‌‏‎ تحصيل‌‏‎
كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ متوجه‌‏‎ سرانجام‌‏‎ و‏‎ درمي‌آيد‏‎ ارز‏‎ دلال‌‏‎ يك‌‏‎ استخدام‌‏‎
.دارد‏‎ پرونده‌‏‎ در‏‎ را‏‎ قتل‌‏‎ سه‌‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎ ماجرايي‌‏‎ وارد‏‎
جوانان‌‏‎ مشكلات‌‏‎ و‏‎ مسايل‌‏‎ به‌‏‎ داستان‌‏‎ اين‌‏‎ طرح‌‏‎ با‏‎ فيلم‌‏‎
دارد‏‎ گفتن‌‏‎ براي‌‏‎ حرف‌هايي‌‏‎ نيز‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌پردازد‏‎
و‏‎ مخاطب‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ بيان‌‏‎ گونه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ حرف‌ها‏‎ اين‌‏‎ اما‏‎
.نيست‌‏‎ دلنشين‌‏‎ جوان‌‏‎ مخاطب‏‎ خصوص‌‏‎ به‌‏‎
حادثه‌اي‌‏‎ فيلم‌‏‎ يك‌‏‎ آقامحمديان‌‏‎ شفيع‌‏‎ ساخته‌‏‎ عقاب‏‎ چشم‌‏‎
و‏‎ هاشم‌پور‏‎ ‎‏‏، جمشيد‏‎ قريبيان‌‏‎ فرامرز‏‎ بازي‌‏‎ با‏‎ آشفته‌ايست‌‏‎
از‏‎ نيز‏‎ فيلم‌‏‎ سازنده‌‏‎ حتي‌‏‎ تماشاگران‌ ، ‏‎ فقط‏‎ نه‌‏‎ كه‌‏‎ عبدي‌ ، ‏‎ اكبر‏‎
پليسي‌‏‎ فيلم‌‏‎ ساخت‌‏‎ من‌‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎:مي‌گويد‏‎ او‏‎.‎است‌‏‎ ناراضي‌‏‎ آن‌‏‎
لازم‌‏‎ امكانات‌‏‎ چون‌‏‎.‎است‌‏‎ محض‌‏‎ اشتباه‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ حادثه‌اي‌‏‎ يا‏‎
فيلم‌‏‎ يك‌‏‎ براي‌‏‎.نداريم‌‏‎ را‏‎ فيلم‌هايي‌‏‎ چنين‌‏‎ ساخت‌‏‎ براي‌‏‎
هم‌‏‎ مناسب‏‎ امكانات‌‏‎ نيست‌ ، ‏‎ كافي‌‏‎ خوب‏‎ فيلمنامه‌‏‎ فقط‏‎ حادثه‌اي‌‏‎
توقع‌‏‎ اندك‌‏‎ امكانات‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ مسئولين‌‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎ لازم‌‏‎
تحمل‌‏‎ ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎ ظرف‌‏‎ من‌‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎.‎دارند‏‎ هم‌‏‎ خوب‏‎ فيلم‌‏‎
مجموع‌‏‎ از‏‎ من‌‏‎ و‏‎ ندارد‏‎ اي‌را‏‎ حادثه‌‏‎ و‏‎ پليسي‌‏‎ سينماي‌‏‎ مظروف‌‏‎
.ناراضي‌ام‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ فيلم‌ها‏‎ اين‌گونه‌‏‎
با‏‎ نمايش‌‏‎ هفته‌‏‎ نخستين‌‏‎ در‏‎ فرهنگ‌‏‎ داريوش‌‏‎ ساخته‌‏‎ رواني‌‏‎ فيلم‌‏‎
و‏‎ گرفت‌‏‎ قرار‏‎ سال‌‏‎ پرفروش‌هاي‌‏‎ جدول‌‏‎ درصدر‏‎ فروش‌ ، ‏‎ ميليون‌‏‎ ‎‏‏21‏‎
بسياري‌‏‎ تماشاگران‌‏‎ دهنده‌‏‎ نمايش‌‏‎ سينماهاي‌‏‎ تعداد‏‎ افزايش‌‏‎ با‏‎
خود‏‎ قبلي‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ فرهنگ‌‏‎.‎كشاند‏‎ سينماها‏‎ به‌‏‎ را‏‎
گيشه‌‏‎ در‏‎ "ديپلمات‌‏‎" ‎‏‏،‏‎"بليت‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ فيلم‌‏‎ دو‏‎" ‎‏‏،‏‎"طلسم‌‏‎" همچون‌‏‎
استفاده‌‏‎ و‏‎ خوب‏‎ تبليغات‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ رواني‌‏‎ در‏‎ نبود‏‎ موفق‌‏‎ چندان‌‏‎
"شكيبايي‌‏‎ خسرو‏‎" ‎‏‏،‏‎"پرستويي‌‏‎ پرويز‏‎" چون‌‏‎ معروفي‌‏‎ چهره‌هاي‌‏‎ از‏‎
ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎ پرفروش‌‏‎ فيلمسازان‌‏‎ شمار‏‎ در‏‎ "كريمي‌‏‎ نيكي‌‏‎" و‏‎
.گرفت‌‏‎ قرار‏‎
پسند‏‎ تماشاگر‏‎ كليشه‌هاي‌‏‎ همه‌‏‎ با‏‎ شيك‌‏‎ فيلمي‌‏‎ مجموع‌‏‎ در‏‎ رواني‌‏‎
در‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ ندارد‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ خلاقيت‌‏‎ از‏‎ نشاني‌‏‎ چندان‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
ناتوان‌‏‎ -‎نوري‌‏‎ خصوص‌‏‎ به‌‏‎- داستان‌‏‎ شخصيت‌هاي‌‏‎ شناساندن‌‏‎
.مي‌ماند‏‎
نمايش‌‏‎ با‏‎ همزمان‌‏‎ قاسمعلي‌‏‎ جابر‏‎ نوشته‌‏‎ رواني‌‏‎ فيلمنامه‌‏‎ چاپ‌‏‎
قاسمعلي‌‏‎.‎آورد‏‎ پديد‏‎ فرهنگ‌‏‎ و‏‎ او‏‎ بين‌‏‎ را‏‎ جدلي‌‏‎ و‏‎ بحث‌‏‎ فيلم‌‏‎
شكست‌‏‎ شما‏‎":نوشت‌‏‎ او‏‎ به‌‏‎ خطاب‏‎ فرهنگ‌‏‎ گفته‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎
.كرديد‏‎ جبران‌‏‎ من‌‏‎ فيلمنامه‌‏‎ با‏‎ را‏‎ اخيرتان‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ تجاري‌‏‎
زد؟‏‎ را‏‎ شما‏‎ خانه‌‏‎ در‏‎ من‌‏‎ فيلمنامه‌‏‎ شانس‌‏‎ كه‌‏‎ نداريد‏‎ قبول‌‏‎
راه‌‏‎" در‏‎ تان‌‏‎"ديپلمات‌‏‎" تلخ‌‏‎ شكست‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ شما‏‎ كه‌‏‎ كردم‌‏‎ بدكاري‌‏‎
فرهنگ‌‏‎ آقاي‌‏‎ شده‌ايد؟‏‎ تقويت‌‏‎ مالي‌‏‎ و‏‎ روحي‌‏‎ لحاظ‏‎ به‌‏‎ "افتخار‏‎
شما‏‎ فيلم‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ من‌‏‎ موضع‌‏‎.‎.باشيد‏‎ داشته‌‏‎ انصاف‌‏‎ كمي‌‏‎
و‏‎ ضد‏‎ خودساخته‌‏‎ روايت‌هاي‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ نيازي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ روشن‌‏‎ "كاملا‏‎
رواني‌‏‎ فيلم‌‏‎ فروش‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ گفتم‌‏‎ شما‏‎ به‌‏‎ "حضورا‏‎.‎نيست‌‏‎ نقيض‌‏‎
ماند‏‎ روشن‌‏‎ رواني‌‏‎ با‏‎ سينما‏‎ اين‌‏‎ چراغ‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ و‏‎ خوشحالم‌‏‎
البته‌‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ خوبي‌‏‎ فيلم‌‏‎ رواني‌‏‎ همه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ با‏‎.‎شادمانم‌‏‎
فيلمنامه‌‏‎ در‏‎ عمده‌اي‌‏‎ اشكالات‌‏‎.‎نيست‌‏‎ هم‌‏‎ مبتذلي‌‏‎ فيلم‌‏‎ "قطعا‏‎
.هست‌‏‎ نيز‏‎ خوب‏‎ صحنه‌‏‎ چند‏‎ واجد‏‎ خوشبختانه‌‏‎.‎دارد‏‎ كارگرداني‌‏‎ و‏‎
از‏‎ فراتر‏‎ نكته‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ مي‌فروشد‏‎ دارد‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ اما‏‎ مهم‌‏‎
".است‌‏‎ فيلم‌‏‎ از‏‎ من‌‏‎ ناخوشايندي‌‏‎ يا‏‎ خوشايندي‌‏‎
سرانجام‌‏‎ توقيف‌‏‎ سال‌‏‎ هفت‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ مهرجويي‌‏‎ داريوش‌‏‎ ساخته‌‏‎ بانو‏‎
.درآمد‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎ سينماي‌‏‎ در 14‏‎ مهر‏‎ ‎‏‏22‏‎
لوئيس‌‏‎ ي‌‏‎"ويريديانا‏‎" فيلم‌‏‎ از‏‎ آزاد‏‎ اقتباسي‌‏‎ كه‌‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎
در‏‎ را‏‎ مهرجويي‌‏‎ استادي‌‏‎ و‏‎ مهارت‌‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎ است‌‏‎ بونوئل‌‏‎
پديد‏‎ اثري‌‏‎ و‏‎ مي‌گذارد‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ خارجي‌‏‎ متون‌‏‎ از‏‎ اقتباس‌‏‎
شاخص‌‏‎ آثار‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ سال‌ها‏‎ گذشت‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌آورد‏‎
.مي‌آيد‏‎ بشمار‏‎ سازنده‌اش‌‏‎
و‏‎ بانو‏‎ از‏‎ نامتعارف‌‏‎ و‏‎ مشخص‌‏‎ تصويري‌‏‎ ارائه‌‏‎ در‏‎ مهرجويي‌‏‎ كار‏‎
.است‌‏‎ اجتماعي‌ ، ارزنده‌‏‎ بسامان‌‏‎ نا‏‎ شرايط‏‎ برخي‌‏‎ از‏‎ توصيفش‌‏‎
عنوان‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎ بهترين‌هاي‌‏‎ از‏‎ تعدادي‌‏‎ جمع‌آوري‌‏‎
.و‏‎ فيلمبرداري‌‏‎ مدير‏‎ چهره‌ ، ‏‎ طراح‌‏‎ لباس‌ ، ‏‎ و‏‎ صحنه‌‏‎ طراح‌‏‎ بازيگر ، ‏‎
سينمايي‌‏‎ كارنامه‌‏‎ در‏‎ بانو‏‎ ويژه‌‏‎ امتيازات‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎.‎.‎
.است‌‏‎ مهرجويي‌‏‎
.شد‏‎ روبه‌رو‏‎ خوب‏‎ استقبالي‌‏‎ با‏‎ نيز‏‎ تماشاگران‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ بانو‏‎
همه‌‏‎ براي‌‏‎ اگر‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ نشان‌‏‎ بانو‏‎ توماني‌‏‎ ميليون‌‏‎ فروش‌ 55‏‎
به‌‏‎ شود‏‎ فكر‏‎ متنوع‌ ، ‏‎ سليقه‌هايي‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ تماشاگر‏‎ نوع‌‏‎
سينماي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ چيزي‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ رسيد‏‎ خواهيم‌‏‎ پرتنوع‌‏‎ سينمايي‌‏‎
.دارد‏‎ نياز‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎
هشت‌‏‎ در‏‎ مهر‏‎ از 15‏‎ "الوند‏‎ سيروس‌‏‎" ساخته‌‏‎ "ساغر‏‎" فيلم‌‏‎
فيلم‌‏‎ يازدهمين‌‏‎ كه‌‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎.بود‏‎ پرده‌‏‎ بر‏‎ تهران‌‏‎ سينماي‌‏‎
نوشته‌‏‎ "تنهايي‌‏‎ ترانه‌‏‎" فيلمنامه‌‏‎ براساس‌‏‎ است‌‏‎ الوند‏‎ سينمايي‌‏‎
اثري‌‏‎ مي‌كوشد‏‎ و‏‎ درآمد ، ‏‎ تصوير‏‎ به‌‏‎ "كريمي‌‏‎ هادي‌‏‎ محمد‏‎" دكتر‏‎
ابهام‌‏‎ پر‏‎ فيلمي‌‏‎ نهايت‌‏‎ در‏‎ اما‏‎ باشد‏‎ عشق‌‏‎ درباره‌‏‎ متفكرانه‌‏‎
"ديد‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ دوباره‌‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ فيلمي‌‏‎".‎است‌‏‎ درآمده‌‏‎ كار‏‎ از‏‎
اما‏‎.‎بود‏‎ شده‌‏‎ انتخاب‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ تبليغات‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ شعاري‌‏‎
و‏‎ نگرفت‌‏‎ قرار‏‎ مورداستقبال‌‏‎ گسترده‌‏‎ تبليغات‌‏‎ علي‌رغم‌‏‎ ساغر‏‎
اندكي‌‏‎ يعني‌‏‎.‎فروخت‌‏‎ تومان‌‏‎ ميليون‌‏‎ فقط 15‏‎ نمايش‌‏‎ هفته‌‏‎ سه‌‏‎ با‏‎
همين‌‏‎ كه‌‏‎ "عوضي‌‏‎ مرد‏‎" فيلم‌‏‎ جمعه‌‏‎ روز‏‎ فروش‌‏‎ روز‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ بيشتر‏‎
.بود‏‎ كشيده‌‏‎ تصوير‏‎ به‌‏‎ فانتزي‌‏‎ كمدي‌‏‎ پرداختي‌‏‎ با‏‎ اما‏‎ را‏‎ مضمون‌‏‎

تهران‌‏‎ در‏‎ آبان‌‏‎ از 6‏‎ هنرمند‏‎ محمدرضا‏‎ ساخته‌‏‎ "عوضي‌‏‎ مرد‏‎"
پرداخت‌‏‎ زيبا ، ‏‎ مضمون‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ و‏‎ رفت‌‏‎ سينماها‏‎ برپرده‌‏‎
گرفت‌‏‎ قرار‏‎ استقبال‌‏‎ مورد‏‎ سرعت‌‏‎ به‌‏‎ دلنشين‌اش‌‏‎ طنز‏‎ و‏‎ جسورانه‌‏‎
اختصاص‌‏‎ به‌خود‏‎ را‏‎ تهران‌‏‎ سينماهاي‌‏‎ از‏‎ نيمي‌‏‎ كه‌‏‎ آنجا‏‎ تا‏‎
تاريخ‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ سال‌ 77‏‎ در‏‎ تنها‏‎ نه‌‏‎ شگفت‌آور‏‎ فروشي‌‏‎ با‏‎ و‏‎ داد‏‎
در‏‎ تنها‏‎ عوضي‌‏‎ مرد‏‎.‎نشست‌‏‎ فروش‌‏‎ جدول‌‏‎ صدر‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎
در‏‎ رقم‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ فروش‌‏‎ ميليون‌‏‎ به‌ 14‏‎ نزديك‌‏‎ تعطيل‌‏‎ روز‏‎ يك‌‏‎
به‌‏‎ نمايش‌‏‎ هفته‌‏‎ سه‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ او‏‎ با‏‎ همزمان‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎
.نيست‌‏‎ ساده‌اي‌‏‎ مساله‌‏‎ نمي‌رسند ، ‏‎ رقمي‌‏‎ چنين‌‏‎
آن‌‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ و‏‎ محكم‌‏‎ فيلمنامه‌‏‎ مديون‌‏‎ عوضي‌‏‎ مرد‏‎ عمده‌‏‎ موفقيت‌‏‎
انجام‌‏‎ به‌‏‎ مهارت‌‏‎ با‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ تصويري‌‏‎ برگردان‌‏‎ "هنرمند‏‎" كه‌‏‎ است‌‏‎
گاه‌‏‎ و‏‎ جسورانه‌‏‎ شاد ، ‏‎ پرداختي‌‏‎ تراژيك‌‏‎ مضمون‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ و‏‎ رسانده‌‏‎
روال‌‏‎ به‌‏‎ تند‏‎ آهنگي‌‏‎ ضرب‏‎ با‏‎ فيلم‌‏‎است‌‏‎ داده‌‏‎ ارائه‌‏‎ خلاقانه‌‏‎
ريكاتوروار‏‎ كه‌‏‎ فضايي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ آغاز‏‎ بكوب‏‎ و‏‎ بزن‌‏‎ كمدي‌هاي‌‏‎
نخستين‌‏‎ همان‌‏‎ از‏‎ فيلمساز‏‎.مي‌شود‏‎ دنبال‌‏‎ معقول‌‏‎ باريتمي‌‏‎
تا‏‎ مي‌كند‏‎ هدايت‌‏‎ فانتزي‌‏‎ بسوي‌‏‎ خوبي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ تماشاگر‏‎ صحنه‌ها‏‎
باور‏‎ فيلم‌‏‎ درون‌‏‎ واقعيت‌‏‎ رادر‏‎ واقعي‌‏‎ غير‏‎ رويدادهاي‌‏‎ همه‌‏‎
فيلم‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ عوضي‌‏‎ مرد‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ تمهيدي‌‏‎ چنين‌‏‎ با‏‎.‎پذيرسازند‏‎
در‏‎ و‏‎ مي‌رود‏‎ فراتر‏‎ كلام‌‏‎ و‏‎ موقعيت‌‏‎ كمدي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ شاد‏‎ "صرفا‏‎
مهم‌‏‎ مسايل‌‏‎ طرح‌‏‎ به‌‏‎ انتقادي‌‏‎ ناب‏‎ كمدي‌‏‎ يك‌‏‎ همچون‌‏‎ دروني‌‏‎ لايه‌‏‎
.اجتماعي‌مي‌پردازد‏‎
عوضي‌‏‎ مرد‏‎ با‏‎ همزمان‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ديگري‌‏‎ كمدي‌‏‎ فيلم‌‏‎ وارونه‌‏‎ دنياي‌‏‎
علي‌رغم‌‏‎ فيلم‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ اما‏‎.‎بود‏‎ پرده‌‏‎ بر‏‎ تهران‌‏‎ سينماهاي‌‏‎ در‏‎
ديگري‌‏‎ و‏‎ ركوردشكن‌‏‎ و‏‎ فروشي‌بي‌سابقه‌‏‎ يكي‌‏‎ مضمون‌‏‎ تشابه‌‏‎
.داشت‌‏‎ بي‌رونق‌‏‎ و‏‎ بساخلوت‌‏‎ گيشه‌اي‌‏‎
شهريار‏‎ سينمايي‌‏‎ بلند‏‎ ساخته‌‏‎ ششمين‌‏‎ وارونه‌ ، ‏‎ دنياي‌‏‎ فيلم‌‏‎
و‏‎ نكنيد‏‎ گل‌‏‎ را‏‎ آب‏‎ هراس‌ ، ‏‎ گذرگاه‌ ، ‏‎ پرچمدار ، ‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ -‎بحراني‌‏‎
گسترده‌‏‎ "نسبتا‏‎ تبليغاتي‌‏‎ با‏‎ آبان‌‏‎ از 27‏‎ -اچ‌ 3‏‎ به‌‏‎ حمله‌‏‎
اندام‌‏‎ و‏‎ بزرگ‌‏‎ كله‌هاي‌‏‎ با‏‎ پوسترهايي‌‏‎ پخش‌‏‎.شد‏‎ اكران‌‏‎ راهي‌‏‎
با‏‎ بزرگ‌‏‎ و‏‎ كوچك‌‏‎ برچسبهاي‌‏‎ توزيع‌‏‎ و‏‎ فيلم‌‏‎ آدم‌هاي‌‏‎ كوچك‌‏‎
شايعاتي‌‏‎ و‏‎ فروشگاهها‏‎ در‏‎ و‏‎ شهر‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ "ممنوع‌‏‎ دروغ‌‏‎" عنوان‌‏‎
بود‏‎ مخاطب‏‎ جذب‏‎ براي‌‏‎ تمهيداتي‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎.‎.‎.‎و‏‎ فيلم‌‏‎ درباره‌‏‎
از‏‎ بعد‏‎ هفته‌‏‎ دو‏‎ اينهمه‌ ، ‏‎ با‏‎.‎نشد‏‎ واقع‌‏‎ موءثر‏‎ چندان‌‏‎ كه‌‏‎
خبري‌‏‎ گزارش‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ نمايش‌‏‎
:نوشت‌‏‎ كمدي‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ انحصار‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ سينماهاي‌‏‎ عنوان‌‏‎ با‏‎
از‏‎ بارور‏‎ انتظار ، ‏‎ سال‌ها‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎ روزها‏‎ اين‌‏‎"
ظهور‏‎.‎است‌‏‎ كمدي‌‏‎ قالب‏‎ در‏‎ سينمايي‌‏‎ فيلم‌‏‎ دو‏‎ نمايش‌‏‎ تجربه‌‏‎
توسط‏‎ سينما‏‎ از‏‎ نوع‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ پرداختن‌‏‎ و‏‎ كمدي‌‏‎ سينماي‌‏‎
و‏‎ ارتقاء‏‎ براي‌‏‎ اميد‏‎ از‏‎ رگه‌هايي‌‏‎ ايراني‌‏‎ كارگردانان‌‏‎
مرد‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎.‎مي‌نماياند‏‎ را‏‎ كشور‏‎ در‏‎ فيلمسازي‌‏‎ و‏‎ پيشرفت‌‏‎
ايران‌‏‎ كمدي‌‏‎ سينماي‌‏‎ پيشتازان‌‏‎ واقع‌‏‎ در‏‎ وارونه‌‏‎ دنياي‌‏‎ و‏‎ عوضي‌‏‎
قفل‌‏‎ جادوي‌‏‎ گفت‌‏‎ بتوان‌‏‎ شايد‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ اخير‏‎ سال‌هاي‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎
اين‌‏‎ كارگردانان‌‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎ در‏‎ سينمايي‌‏‎ ژانر‏‎ اين‌‏‎
هم‌اكنون‌‏‎ كه‌‏‎ مردعوضي‌‏‎ فيلم‌‏‎ موفق‌‏‎ اكران‌‏‎.‎شد‏‎ باطل‌‏‎ فيلم‌‏‎ دو‏‎
كه‌‏‎ داد‏‎ نشان‌‏‎ است‌‏‎ سال‌ 77‏‎ سينماي‌‏‎ پرفروش‌ترين‌هاي‌‏‎ زمره‌‏‎ از‏‎
همچنين‌‏‎.‎است‌‏‎ كمدي‌‏‎ و‏‎ طنز‏‎ موضوعات‌‏‎ طالب‏‎ و‏‎ تشنه‌‏‎ نيز‏‎ جامعه‌‏‎
شهريار‏‎ كارگرداني‌‏‎ به‌‏‎ وارونه‌‏‎ دنياي‌‏‎ فيلم‌‏‎ همزمان‌‏‎ نمايش‌‏‎
از‏‎ ديگر‏‎ نشانه‌‏‎ نيز‏‎ تهران‌‏‎ سينماهاي‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ در‏‎ بحراني‌‏‎
.است‌‏‎ ايراني‌‏‎ تماشاگر‏‎ نزد‏‎ كمدي‌‏‎ سينماي‌‏‎ مقبوليت‌‏‎
راستگويي‌‏‎ و‏‎ صداقت‌‏‎ مبناي‌‏‎ بر‏‎ وارونه‌‏‎ دنياي‌‏‎ فيلم‌‏‎ اصلي‌‏‎ محور‏‎
با‏‎ مختلف‌‏‎ جوانب‏‎ از‏‎ طنز‏‎ قالب‏‎ در‏‎ دارد‏‎ سعي‌‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎
.بپردازد‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ دروغگويي‌‏‎ و‏‎ دروغ‌‏‎ موضوع‌‏‎ به‌‏‎ اخلاقي‌‏‎ نگرشي‌‏‎
اين‌‏‎ فقدان‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎ در‏‎ كمدي‌‏‎ فيلم‌‏‎ ساخت‌‏‎
ولي‌‏‎ مي‌شود‏‎ محسوب‏‎ ارزش‌‏‎ با‏‎ تجربه‌اي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ فيلم‌ها‏‎ نوع‌‏‎
اكران‌‏‎ همزماني‌‏‎ سينما ، ‏‎ دست‌اندركاران‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ اعتقاد‏‎ به‌‏‎
از‏‎ نادرست‌‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ يك‌‏‎ كشور‏‎ سينماهاي‌‏‎ در‏‎ كمدي‌‏‎ فيلم‌‏‎ دو‏‎
".است‌‏‎ كشور‏‎ سينمايي‌‏‎ مسئولان‌‏‎ سوي‌‏‎
جشنواره‌‏‎ در‏‎ نمايش‌‏‎ هنگام‌‏‎ به‌‏‎ تبريزي‌‏‎ كمال‌‏‎ ساخته‌‏‎ "مهرمادري‌‏‎"
برخلاف‌‏‎ اما‏‎ شد‏‎ مطرح‌‏‎ پرفروش‌‏‎ فيلم‌‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ فجر‏‎ فيلم‌‏‎
.نشد‏‎ روبه‌رو‏‎ استقبال‌‏‎ با‏‎ عمومي‌‏‎ نمايش‌‏‎ در‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ اين‌‏‎
دست‌‏‎":‎مثل‌‏‎ مناسب‏‎ چندان‌‏‎ نه‌‏‎ آگهي‌هاي‌‏‎ و‏‎ نمايش‌‏‎ نامناسب‏‎ زمان‌‏‎
در‏‎ "ميشي‌؟‏‎ من‌‏‎ مامان‌‏‎" يا‏‎ ".‎.‎.‎فابريكه‌‏‎ عين‌‏‎ هم‌‏‎ تميزش‌‏‎ دوم‌‏‎
.نبود‏‎ بي‌تاثير‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎
همين‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ درآيد‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ آذر‏‎ اوايل‌‏‎ بود‏‎ قرار‏‎ مادري‌‏‎ مهر‏‎
به‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ آن‌‏‎ دهنده‌‏‎ نمايش‌‏‎ سينماهاي‌‏‎ آگهي‌‏‎ دليل‌‏‎
و‏‎ پرده‌‏‎ روي‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ بالاي‌‏‎ فروش‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ اما‏‎ رسيد‏‎ چاپ‌‏‎
تعويض‌‏‎ به‌‏‎ حاضر‏‎ سينماها‏‎ عوضي‌ ، ‏‎ مرد‏‎ به‌‏‎ سينما‏‎ اختصاص‌ 23‏‎
روزهاي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ رمضان‌‏‎ ماه‌‏‎ آغاز‏‎ در‏‎ سرانجام‌‏‎ و‏‎ نشدند‏‎ فيلم‌‏‎
.شد‏‎ سينماها‏‎ راهي‌‏‎ "مادري‌‏‎ مهر‏‎" دانش‌آموزان‌‏‎ امتحان‌‏‎
كانون‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مهدي‌‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ بزهكار‏‎ نوجواني‌‏‎ ماجراي‌‏‎ فيلم‌‏‎
خود‏‎ مادر‏‎ را‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ آشنامي‌شود‏‎ زني‌‏‎ با‏‎ تربيت‌‏‎ و‏‎ اصلاح‌‏‎
كانون‌‏‎ از‏‎ نوجوان‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ علاقه‌مند‏‎ او‏‎ به‌‏‎ و‏‎ مي‌پندارد‏‎
مادرآدمي‌‏‎ اما‏‎ مي‌رود‏‎ خود‏‎ فرضي‌‏‎ مادر‏‎ سراغ‌‏‎ و‏‎ مي‌گريزد‏‎
...و‏‎ بكند‏‎ او‏‎ به‌‏‎ كمكي‌‏‎ نمي‌تواند‏‎ كه‌‏‎ پريشان‌‏‎ است‌‏‎
بدآموزي‌‏‎ مسائل‌ ، ‏‎ با‏‎ تصنعي‌‏‎ برخورد‏‎ فرعيات‌ ، ‏‎ به‌‏‎ پرداختن‌‏‎
موجب‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ديگري‌‏‎ مشكلات‌‏‎ از‏‎ پيام‌‏‎ نداشتن‌‏‎ و‏‎ نوجوان‌‏‎ گفتار‏‎
.شد‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ مردم‌‏‎ سرد‏‎ برخورد‏‎
سينماي‌‏‎ در 9‏‎ آبان‌‏‎ از 27‏‎ "لطفي‌‏‎ رامبد‏‎" ساخته‌‏‎ شرقي‌‏‎ زن‌‏‎
را‏‎ فصل‌‏‎ فيلم‌‏‎ كم‌فروش‌ترين‌‏‎ عنوان‌‏‎ و‏‎ درآمد‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎
.كرد‏‎ دريافت‌‏‎
روايت‌‏‎ را‏‎ جوان‌‏‎ زوج‌‏‎ يك‌‏‎ سطحي‌‏‎ و‏‎ ساده‌‏‎ بسيار‏‎ داستان‌‏‎ فيلم‌‏‎
كه‌‏‎ هستند‏‎ بي‌هويتي‌‏‎ آدم‌هاي‌‏‎ غربي‌ ، ‏‎ نه‌‏‎ و‏‎ شرقي‌‏‎ نه‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كند‏‎
ساخت‌‏‎.‎مي‌كنند‏‎ زندگي‌‏‎ خاكي‌‏‎ كره‌‏‎ اين‌‏‎ كجاي‌‏‎ در‏‎ نيست‌‏‎ معلوم‌‏‎
است‌‏‎ چنان‌‏‎ بازيگران‌‏‎ تصنعي‌‏‎ بازي‌‏‎ و‏‎ آشفته‌‏‎ تدوين‌‏‎ بي‌سروته‌ ، ‏‎
و‏‎ برانگيز‏‎ پرسش‌‏‎ آن‌‏‎ نمايش‌‏‎ پروانه‌‏‎ صدور‏‎ و‏‎ مجوزساخت‌‏‎ صدور‏‎ كه‌‏‎
.است‌‏‎ تحمل‌ناپذير‏‎ آن‌‏‎ تماشاي‌‏‎
تومان‌‏‎ ميليون‌‏‎ با 8‏‎ ناموفق‌‏‎ نمايش‌‏‎ هفته‌‏‎ دو‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ شرقي‌‏‎ زن‌‏‎
عياري‌‏‎ كيانوش‌‏‎ زيباي‌‏‎ كار‏‎ "نبودن‌‏‎ يا‏‎ بودن‌‏‎" به‌‏‎ را‏‎ جايش‌‏‎ فروش‌‏‎
.داد‏‎
ماندن‌‏‎ زنده‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ انسان‌هايي‌‏‎ درباره‌‏‎ نبودن‌‏‎ يا‏‎ بودن‌‏‎
.شده‌اند‏‎ مغزي‌‏‎ مرگ‌‏‎ دچار‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ كساني‌‏‎ قلب‏‎ نيازمند‏‎
تاثيرگذار‏‎ و‏‎ دهنده‌‏‎ تكان‌‏‎ روايتي‌‏‎ واقعيت‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ عياري‌‏‎
با‏‎ و‏‎ شكل‌‏‎ ساده‌ترين‌‏‎ در‏‎ را‏‎ مرگ‌‏‎ و‏‎ زندگي‌‏‎ و‏‎ مي‌دهد‏‎ ارائه‌‏‎
.مي‌كند‏‎ معنا‏‎ تصويري‌‏‎ واژه‌هاي‌‏‎ شاعرانه‌ترين‌‏‎
جمله‌‏‎ از‏‎ جايزه‌‏‎ غيرحرفه‌اي‌ 4‏‎ بازيگران‌‏‎ از‏‎ گروهي‌‏‎ با‏‎ فيلم‌‏‎
جشن‌‏‎ دومين‌‏‎ از‏‎ را‏‎ كارگرداني‌‏‎ بهترين‌‏‎ و‏‎ فيلم‌‏‎ تنديس‌بهترين‌‏‎
از‏‎ را‏‎ فيلمنامه‌‏‎ بهترين‌‏‎ جايزه‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎ بزرگ‌‏‎
.كرد‏‎ دريافت‌‏‎ قاهره‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ جشنواره‌‏‎
ويژه‌‏‎ به‌‏‎ - آثارش‌‏‎ ديگر‏‎ همچون‌‏‎ نبودن‌‏‎ يا‏‎ بودن‌‏‎ در‏‎ عياري‌‏‎
زندگي‌‏‎ طبيعت‌‏‎ از‏‎ خاص‌‏‎ موقعيتي‌‏‎ جستجوگر‏‎ نگاهي‌‏‎ با‏‎ -‎آتش‌‏‎ آنسوي‌‏‎
نمايش‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ هنرمندانه‌آن‌‏‎ چنان‌‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ كشف‌‏‎ را‏‎
اتفاقي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ فراموش‌‏‎ را‏‎ سينما‏‎ تماشاگر‏‎ كه‌‏‎ مي‌گذارد‏‎
.مي‌ماند‏‎ خيره‌‏‎ است‌‏‎ شكل‌گيري‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ او‏‎ چشم‌هاي‌‏‎ مقابل‌‏‎ كه‌‏‎
پاييز‏‎ فصل‌‏‎ در‏‎ فيلم‌ها‏‎ فروش‌‏‎
تقريبي‌‏‎ فروش‌‏‎ نمايش‌‏‎ مدت‌‏‎ كارگردان‌‏‎ فيلم‌‏‎
تومان‌‏‎ ميليون‌‏‎ ‎‏‏310‏‎ روز‏‎ ‎‏‏60‏‎ هنرمند‏‎ محمدرضا‏‎ عوضي‌‏‎ مرد‏‎
تومان‌‏‎ ميليون‌‏‎ ‎‏‏115‏‎ روز‏‎ ‎‏‏70‏‎ فرهنگ‌‏‎ داريوش‌‏‎ رواني‌‏‎
تومان‌‏‎ ميليون‌‏‎ ‎‏‏5/55‏‎ روز‏‎ ‎‏‏32‏‎ مهرجويي‌‏‎ داريوش‌‏‎ بانو‏‎
تومان‌‏‎ ميليون‌‏‎ ‎‏‏41‏‎ روز‏‎ ‎‏‏22‏‎ بحراني‌‏‎ شهريار‏‎ وارونه‌‏‎ دنياي‌‏‎
تومان‌‏‎ ميليون‌‏‎ ‎‏‏26/5‏‎ روز‏‎ ‎‏‏18‏‎ تبريزي‌‏‎ كمال‌‏‎ مهرمادري‌‏‎
تومان‌‏‎ ميليون‌‏‎ ‎‏‏5/18‏‎ روز‏‎ ‎‏‏19‏‎ آقامحمديان‌‏‎ شفيع‌‏‎ عقاب‏‎ چشم‌‏‎
تومان‌‏‎ ميليون‌‏‎ ‎‏‏15‏‎ روز‏‎ ‎‏‏21‏‎ الوند‏‎ سرويس‌‏‎ ساغر‏‎
تومان‌‏‎ ميليون‌‏‎ ‎‏‏5/13‏‎ روز‏‎ ‎‏‏21‏‎ معصومي‌‏‎ كاظم‌‏‎ تلخ‌‏‎ بادام‌هاي‌‏‎
تومان‌‏‎ ميليون‌‏‎ ‎‏‏12‏‎ روز‏‎ ‎‏‏20‏‎ عياري‌‏‎ كيانوش‌‏‎ نبودن‌‏‎ يا‏‎ بودن‌‏‎
تومان‌‏‎ ميليون‌‏‎ ‎‏‏8‏‎ روز‏‎ ‎‏‏14‏‎ لطفي‌‏‎ رامبد‏‎ شرقي‌‏‎ زن‌‏‎
نبودن‌‏‎ يا‏‎ بودن‌‏‎ مهرمادري‌ ، ‏‎ عوضي‌ ، ‏‎ مرد‏‎ هاي‌‏‎ فيلم‌‏‎:‎ توضيح‌‏‎ *
.اند‏‎ نمايش‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ سينماهاي‌‏‎ در‏‎ همچنان‌‏‎
"شيدفر‏‎ علي‌‏‎"


© 1998 HAMSHAHRI, All rights reserved.
Web design and hosting by Hamshahri Computer Center.