شماره‌ 1736‏‎ ‎‏‏،‏‎6 January 1999 دي‌ 1377 ، ‏‎ چهارشنبه‌ 16‏‎
Front Page
Editorial
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Life
Business
Stocks
Sports
World Sports
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
به‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهنمودهاي‌رهبر‏‎
فرهنگي‌‏‎ انقلاب‏‎ عالي‌‏‎ شوراي‌‏‎ اعضاي‌‏‎

جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ تحقيق‌‏‎ ويژه‌‏‎ كميته‌‏‎
ملي‌‏‎ نگراني‌‏‎ به‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ ووزارت‌‏‎
پايان‌‏‎ اخير‏‎ هاي‌‏‎ قتل‌‏‎ درباره‌‏‎
قتلهاي‌‏‎ عوامل‌‏‎ دادند‏‎
شدند‏‎ دستگير‏‎ اخير‏‎ سازمان‌يافته‌‏‎

بزرگداشت‌‏‎ مراسم‌‏‎ در‏‎ ريس‌جمهوري‌‏‎
دانشگاهها‏‎ درهاي‌‏‎:‎دانشجو‏‎ شهداي‌‏‎
صاحبان‌‏‎ و‏‎ پرسشگران‌‏‎ به‌روي‌‏‎ بايد‏‎
باشد‏‎ باز‏‎ سليقه‌‏‎

طراحان‌‏‎ هدف‌‏‎:مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎
انتخابات‌‏‎ قانون‌‏‎ تغيير‏‎
اجراي‌‏‎ از‏‎ جلوگيري‌‏‎ شوراها‏‎
دولت‌‏‎ سياسي‌‏‎ توسعه‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎
است‌‏‎ خاتمي‌‏‎

برگزار‏‎ آينده‌‏‎ سه‌شنبه‌‏‎
دبيران‌‏‎ ديدار‏‎ جلسه‌‏‎ مي‌شوددومين‌‏‎
كشور‏‎ وزير‏‎ با‏‎ سياسي‌‏‎ احزاب‏‎ كل‌‏‎

عاملان‌‏‎:‎زرتشتيان‌‏‎ نماينده‌‏‎
معرفي‌‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مشكوك‌‏‎ قتل‌هاي‌‏‎
كنيد‏‎

كشتار‏‎ اسلامي‌‏‎ بشر‏‎ حقوق‌‏‎ كميسيون‌‏‎
كرد‏‎ محكوم‌‏‎ را‏‎ پاكستان‌‏‎ شيعيان‌‏‎

رئيس‌‏‎ جديد‏‎ نمايندگان‌‏‎ انتصاب‏‎
صدا‏‎ نظارت‌‏‎ شوراي‌‏‎ در‏‎ جمهوري‌‏‎
سيما‏‎ و‏‎

انصاري‌‏‎ مجيد‏‎ به‌‏‎ يحيوي‌‏‎ محسن‌‏‎
داد‏‎ پاسخ‌‏‎

شب‏‎ ساعات‌‏‎ آخرين‌‏‎ در‏‎
ترور‏‎ مسئوليت‌‏‎ منافقين‌‏‎:‎گذشته‌‏‎
بر‏‎ را‏‎ تهران‌‏‎ دادگستري‌‏‎ كل‌‏‎ رئيس‌‏‎
گرفت‌‏‎ عهده‌‏‎

از‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ نماينده‌‏‎
حجت‌الاسلام‌‏‎
كرد‏‎ عيادت‌‏‎ والمسلمين‌رازيني‌‏‎

به‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهنمودهاي‌رهبر‏‎
انقلابفرهنگي‌‏‎ عالي‌‏‎ شوراي‌‏‎ اعضاي‌‏‎

انقلاب‏‎ عالي‌‏‎ شوراي‌‏‎ تشكيل‌‏‎ سالگرد‏‎ مناسبت‌‏‎ به‌‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
آيت‌الله‌‏‎ با‏‎ شورا‏‎ اعضاي‌اين‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ فرهنگي‌عصر‏‎
.كردند‏‎ ديدار‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎ خامنه‌اي‌‏‎
عالي‌‏‎ شوراي‌‏‎ سخناني‌‏‎ طي‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎
و‏‎ حوزه‌‏‎ يافتگان‌‏‎ پرورش‌‏‎ رامظهرهمكاري‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ انقلاب‏‎
براي‌‏‎ را‏‎ مجموعه‌اي‌‏‎ چنين‌‏‎ وجود‏‎ و‏‎ كردند‏‎ توصيف‌‏‎ دانشگاه‌‏‎
است‌‏‎ كشور‏‎ مسائل‌‏‎ مهم‌ترين‌‏‎ كه‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ مسائل‌‏‎ در‏‎ اهتمام‌‏‎
.ضروري‌دانستند‏‎
انقلاب‏‎ شوراي‌‏‎ اعضاي‌‏‎ همكاري‌‏‎ استمرار‏‎ خامنه‌اي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎
:فرمودند‏‎ و‏‎ خواندند‏‎ اهميت‌‏‎ حائز‏‎ سطوح‌ ، ‏‎ درهمه‌‏‎ را‏‎ فرهنگي‌‏‎
معرفت‌‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ و‏‎ علم‌‏‎ كه‌اهل‌‏‎ است‌‏‎ آن‌‏‎ نيازمند‏‎ اسلامي‌‏‎ نظام‌‏‎
و‏‎ نزديك‌شوند‏‎ هم‌‏‎ به‌‏‎ بيشتر‏‎ هرچه‌‏‎ دانشگاه‌ها‏‎ و‏‎ حوزه‌ها‏‎ در‏‎
هر‏‎ تكامل‌‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ را‏‎ ديگري‌‏‎ هريك‌‏‎ و‏‎ كنند‏‎ همكاري‌‏‎ يكديگر‏‎ با‏‎
و‏‎ حوزه‌‏‎ جدايي‌‏‎ و‏‎ دوري‌‏‎ آهنگ‌‏‎ زيرا‏‎ دهند ، ‏‎ بيشترياري‌‏‎ چه‌‏‎
بسيار‏‎ مسئله‌‏‎ ‎‏‏،‏‎ تاريخ‌‏‎ وآينده‌‏‎ كشور‏‎ براي‌‏‎ يكديگر‏‎ از‏‎ دانشگاه‌‏‎
.است‌‏‎ خطرناكي‌‏‎
و‏‎ حوزه‌‏‎ همكاري‌‏‎ و‏‎ همراهي‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎
و‏‎ دانستند‏‎ انقلاب‏‎ دستاوردهاي‌‏‎ ازعزيزترين‌‏‎ يكي‌‏‎ را‏‎ دانشگاه‌‏‎
‎‏‏،‏‎ فرهنگي‌‏‎ عظيم‌‏‎ دوبخش‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎ تلاش‌‏‎ ها‏‎ سال‌‏‎:فرمودند‏‎
و‏‎ تجدد‏‎ و‏‎ باشند‏‎ دور‏‎ هم‌‏‎ از‏‎ دانشگاه‌‏‎ و‏‎ حوزه‌‏‎ يعني‌‏‎
انقلاب‏‎ اما‏‎ شوند ، ‏‎ محسوب‏‎ هم‌‏‎ مقابل‌‏‎ موضوع‌‏‎ دين‌داري‌دو‏‎
ايران‌‏‎ روشنفكر‏‎ وجامعه‌‏‎ ملت‌‏‎ و‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ اين‌طلسم‌‏‎ اسلامي‌‏‎
ازسنن‌‏‎ سنتي‌‏‎ تجدد ، ‏‎.آورد‏‎ دست‌‏‎ رابه‌‏‎ تجدد‏‎ نوع‌‏‎ بهترين‌‏‎ توانست‌‏‎
قادر‏‎ انسان‌‏‎ متعال‌ ، ‏‎ خداي‌‏‎ باتفضل‌‏‎ و‏‎ آن‌‏‎ براساس‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ الهي‌‏‎
ودستاوردهاي‌‏‎ افكار‏‎ به‌‏‎ روز‏‎ روزبه‌‏‎ خود‏‎ باسعي‌وتلاش‌‏‎ مي‌شود‏‎
.پيداكند‏‎ دست‌‏‎ جديدي‌‏‎
خارجي‌ ، ‏‎ ومظاهرعيني‌ ، ‏‎ اسلامي‌‏‎ ازانقلاب‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎
يادكردند‏‎ تجدد‏‎ شكل‌‏‎ بهترين‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ تشكيلاتي‌آن‌‏‎ و‏‎ اداري‌‏‎
و‏‎ حوزه‌ها‏‎ كه‌در‏‎ كساني‌‏‎ ازهمه‌‏‎ اينجانب‏‎:‎فرمودند‏‎ و‏‎
صاحبان‌‏‎ همه‌‏‎ از‏‎ و‏‎ هستند‏‎ تاثير‏‎ و‏‎ نفوذ‏‎ داراي‌‏‎ دانشگاه‌ها‏‎
دارند ، ‏‎ حضور‏‎ دانشگاه‌ها‏‎ و‏‎ حوزه‌ها‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ ونظر‏‎ فكر‏‎
بدانند‏‎ راقدر‏‎ حوزه‌ودانشگاه‌‏‎ همكاري‌‏‎ مي‌كنم‌كه‌‏‎ درخواست‌‏‎
.تقويت‌كنند‏‎ روز‏‎ راروزبه‌‏‎ همكاري‌‏‎ واين‌‏‎ بنهند‏‎ راارج‌‏‎ وآن‌‏‎
يك‌‏‎ بشري‌‏‎ هرجامعه‌‏‎ رابراي‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ مسئله‌‏‎ خامنه‌اي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎
درنظام‌‏‎ صحيح‌‏‎ فرهنگ‌‏‎:فرمودند‏‎ و‏‎ دانستند‏‎ مسئله‌حياتي‌‏‎
وخرد ، ‏‎ وعقل‌‏‎ منطق‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ مباني‌‏‎ كه‌با‏‎ است‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎
پيداكند ، ‏‎ تحقق‌‏‎ درجامعه‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ چنين‌‏‎ باشدواگر‏‎ وهمگام‌‏‎ همسان‌‏‎
وآزادي‌‏‎ ورفاه‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ رشد‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎ جامعه‌‏‎ آن‌‏‎
يابي‌‏‎ دست‌‏‎ براي‌‏‎ زمينه‌اي‌‏‎ ودرست‌‏‎ صحيح‌‏‎ فرهنگ‌‏‎.‎حركت‌خواهدكرد‏‎
است‌ ، ‏‎ وآزادمنشي‌‏‎ آزادي‌‏‎ سياسي‌ ، ‏‎ قدرت‌‏‎ ثروت‌ ، علم‌ ، ‏‎ به‌‏‎ هرجامعه‌‏‎
وتباهي‌‏‎ فساد‏‎ رابه‌‏‎ ورفاه‌‏‎ رشداقتصادي‌‏‎ منحط ، ‏‎ امافرهنگ‌‏‎
خواهدكرد ، بنابراين‌‏‎ تبديل‌‏‎ ومرج‌‏‎ هرج‌‏‎ رابه‌‏‎ ودمكراسي‌‏‎ وآزادي‌‏‎
آن‌‏‎ وهرچه‌برروي‌‏‎ جامعه‌است‌‏‎ يك‌‏‎ عقليت‌‏‎ مفهوم‌‏‎ به‌‏‎ فرهنگ‌‏‎
.نيست‌‏‎ زياد‏‎ سرمايه‌گذاري‌شود ، ‏‎
جامعه‌ ، ‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ فرهنگي‌‏‎ مديريت‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎
به‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ مديريت‌‏‎:فرمودند‏‎ و‏‎ ممكن‌خواندند‏‎ و‏‎ لازم‌‏‎ امري‌‏‎
است‌‏‎ قادر‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ومدير‏‎ مدبر‏‎ متفكر ، ‏‎ دستگاه‌‏‎ يك‌‏‎ وجود‏‎ مفهوم‌‏‎
بنابراين‌‏‎ سازد ، ‏‎ ضابطه‌مند‏‎ و‏‎ قانونمند‏‎ را‏‎ كشور‏‎ يك‌‏‎ فرهنگ‌‏‎
و‏‎ دارد‏‎ قرار‏‎ فرهنگي‌‏‎ مرج‌‏‎ و‏‎ هرج‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ فرهنگي‌‏‎ مديريت‌‏‎
.است‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ انقلاب‏‎ عالي‌‏‎ شوراي‌‏‎ نيز‏‎ مديريت‌‏‎ مركزاين‌‏‎
بخش‌‏‎ در‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ كشور‏‎ حياتي‌‏‎ بخش‌هاي‌‏‎ همه‌‏‎ در‏‎ مرج‌‏‎ و‏‎ هرج‌‏‎
كه‌‏‎ فت‌‏‎ نمي‌توان‌پذير‏‎ اساس‌‏‎ اين‌‏‎ وبر‏‎ است‌‏‎ مضر‏‎ فرهنگ‌‏‎
و‏‎ شود‏‎ عرضه‌‏‎ ومفسدي‌‏‎ فاسد‏‎ متاع‌‏‎ هر‏‎ فرهنگ‌ ، ‏‎ با‏‎ جامعه‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎
باشد ، ‏‎ نداشته‌‏‎ وجود‏‎ آن‌‏‎ قبال‌‏‎ در‏‎ مسئوليتي‌‏‎ و‏‎ موءاخذه‌‏‎ هيچگونه‌‏‎
.است‌‏‎ مرج‌‏‎ و‏‎ هرج‌‏‎ عين‌‏‎ وضعيتي‌‏‎ چنين‌‏‎ زيرا‏‎
نقاط‏‎ در‏‎ فرهنگي‌‏‎ مديريت‌‏‎ از‏‎ سوءاستفاده‌‏‎ رهبري‌ ، ‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎
و‏‎ شدند‏‎ يادآور‏‎ را‏‎ تاريخ‌‏‎ از‏‎ مقاطعي‌‏‎ در‏‎ دنياو‏‎ مختلف‌‏‎
نيز‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ كشور‏‎ در‏‎ تاريخ‌و‏‎ از‏‎ دوران‌هايي‌‏‎ در‏‎:فرمودند‏‎
سوءاستفاده‌شد ، ‏‎ فرهنگي‌‏‎ مديريت‌‏‎ از‏‎ وسطي‌‏‎ قرون‌‏‎ اروپاي‌‏‎ در‏‎
منابر‏‎ و‏‎ دين‌‏‎ فرهنگ‌ ، ‏‎ مطبوعات‌ ، ‏‎ آزادي‌ ، ‏‎ نام‌‏‎ از‏‎ اينكه‌‏‎ كما‏‎
از‏‎ استفاده‌‏‎ سوء‏‎ اما‏‎ است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ سوءاستفاده‌‏‎ دين‌نيز‏‎ تبليغي‌‏‎
صحيح‌‏‎ حقيقت‌‏‎ اين‌‏‎ اساس‌‏‎ كه‌‏‎ شود‏‎ نبايدموجب‏‎ فرهنگي‌ ، ‏‎ مديريت‌‏‎
دارم‌‏‎ راسخ‌‏‎ اينجانباعتماد‏‎ بنابراين‌‏‎ قرارگيرد ، ‏‎ ترديد‏‎ مورد‏‎
شوراي‌‏‎ اعضاي‌‏‎ دوش‌‏‎ بر‏‎ بزرگي‌‏‎ بسيار‏‎ مسئوليت‌‏‎ امروز‏‎ كه‌‏‎
.است‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ عالي‌انقلاب‏‎
و‏‎ واقعيت‌‏‎ يك‌‏‎ را‏‎ فرهنگي‌‏‎ تهاجم‌‏‎ خامنه‌اي‌ ، ‏‎ آيت‌الله‌‏‎ حضرت‌‏‎
اسلامي‌‏‎ ايران‌‏‎ امروز‏‎:فرمودند‏‎ و‏‎ توصيف‌كردند‏‎ حقيقي‌‏‎ امري‌‏‎
واقعي‌‏‎ و‏‎ جدي‌‏‎ يك‌مسئله‌‏‎ را‏‎ فرهنگي‌‏‎ تهاجم‌‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ تنهاكشوري‌‏‎
غير‏‎ و‏‎ غيراروپايي‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ تمام‌‏‎ بلكه‌‏‎ مي‌داند ، ‏‎
آمريكايي‌‏‎ مهاجم‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ اروپايي‌ها‏‎ آمريكايي‌حتي‌‏‎
برآورده‌اند ، ‏‎ فرياد‏‎ هنري‌ ، ‏‎ امور‏‎ و‏‎ فيلم‌‏‎ مسئله‌‏‎ سر‏‎ بر‏‎ و‏‎
مقابله‌با‏‎ براي‌‏‎ دشمن‌‏‎ پذيرفته‌ايم‌‏‎ كه‌‏‎ هنگامي‌‏‎ بنابراين‌‏‎
و‏‎ تبليغاتي‌‏‎ نظامي‌ ، ‏‎ اقتصادي‌ ، ‏‎ حربه‌هاي‌‏‎ از‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎
دشمن‌‏‎ كه‌‏‎ كنيم‌‏‎ باور‏‎ بايد‏‎ مي‌كند ، ‏‎ كرده‌و‏‎ استفاده‌‏‎ سياسي‌‏‎
انقلاب‏‎ زانودرآوردن‌‏‎ به‌‏‎ براي‌‏‎ نيز‏‎ را‏‎ فرهنگي‌‏‎ اهداف‌‏‎ و‏‎ ابزار‏‎
.است‌‏‎ به‌كارگرفته‌‏‎ اسلامي‌‏‎
ايمان‌ ، ‏‎ به‌‏‎ دشمن‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ تهاجم‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎
انجام‌‏‎ گوناگون‌‏‎ عناوين‌‏‎ تحت‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎ واعتقادات‌‏‎ باورها‏‎
تهاجم‌‏‎ بودن‌‏‎ واقعي‌‏‎:فرمودند‏‎ و‏‎ كردند‏‎ خاطرنشان‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎
از‏‎ كشور ، مجموعه‌اي‌‏‎ داخل‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ ايجاب‏‎ دشمن‌ ، ‏‎ فرهنگي‌‏‎
مقابله‌‏‎ و‏‎ دفاع‌‏‎ مسئول‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ انديشه‌ ، ‏‎ و‏‎ فكر‏‎ صاحب‏‎ نيروهاي‌‏‎
همان‌‏‎ فرهنگي‌ ، ‏‎ انقلاب‏‎ عالي‌‏‎ شوراي‌‏‎ و‏‎ بداند‏‎ آن‌‏‎ با‏‎ هوشمندانه‌‏‎
طرح‌ريزي‌ ، ‏‎ كردن‌ ، ‏‎ فكر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ بايد‏‎ پيوسته‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مجموعه‌اي‌‏‎
براي‌‏‎ لازم‌‏‎ تكميل‌امكانات‌‏‎ و‏‎ تجهيز‏‎ آماده‌سازي‌ ، ‏‎ و‏‎ تدبير‏‎
.باشد‏‎ دشمن‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ تهاجم‌‏‎ با‏‎ هوشمندانه‌‏‎ مقابله‌‏‎
شدن‌‏‎ مطرح‌‏‎ از‏‎ نگراني‌‏‎ عدم‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎
و‏‎ هستم‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ عنصر‏‎ يك‌‏‎ من‌‏‎:‎مخالف‌فرمودند‏‎ نظرات‌‏‎ و‏‎ افكار‏‎
اينكه‌‏‎ از‏‎ و‏‎ وحشت‌نمي‌كنم‌‏‎ احساس‌‏‎ مخالف‌‏‎ فكر‏‎ طرح‌‏‎ از‏‎ مطلقا‏‎
به‌هيچوجه‌‏‎ شود ، ‏‎ مطرح‌‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ غلط‏‎ صددرصد‏‎ فكر‏‎ يك‌‏‎
.نمي‌كنم‌‏‎ نگراني‌‏‎ و‏‎ احساس‌اضطراب‏‎
بيكار‏‎ اما‏‎:فرمودند‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎
درمقابل‌‏‎ كشور‏‎ فرهنگي‌‏‎ امور‏‎ مسئول‌‏‎ كم‌كاري‌دستگاه‌‏‎ و‏‎ بودن‌‏‎
نگراني‌‏‎ موجب‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ است‌و‏‎ خطرناك‌‏‎ وناحق‌ ، ‏‎ غلط‏‎ نظريات‌‏‎ طرح‌‏‎
دارند ، ‏‎ قرار‏‎ كشور‏‎ فرهنگي‌‏‎ مجموعه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ همچنين‌‏‎.است‌‏‎
قلع‌‏‎ با‏‎ ما‏‎ شوند ، ‏‎ اشتباه‌‏‎ دچار‏‎ خود‏‎ جبهه‌‏‎ تشخيص‌‏‎ در‏‎ نبايد‏‎
صف‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ضروري‌‏‎ اما‏‎ نيستيم‌ ، ‏‎ موافق‌‏‎ غلط‏‎ جريان‌‏‎ و‏‎ فكر‏‎ وقمع‌‏‎
.باشد‏‎ داشته‌‏‎ وجود‏‎ آن‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ منطقي‌‏‎ و‏‎ فكري‌‏‎ آرايي‌‏‎
و‏‎ جريان‌‏‎ يك‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ ناگهان‌‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ آنجاست‌‏‎ بزرگ‌‏‎ خطر‏‎
جبهه‌بندي‌‏‎ از‏‎ آن‌‏‎ بودن‌‏‎ خودي‌‏‎ تصور‏‎ با‏‎ و‏‎ احساس‌كنيم‌‏‎ غلط‏‎ فكر‏‎
.شويم‌‏‎ غافل‌‏‎ صحيح‌‏‎ مواجهه‌‏‎ و‏‎
مراكز‏‎ تشخيص‌‏‎ در‏‎ اشتباه‌‏‎ و‏‎ صفوف‌‏‎ اختلاط‏‎ خامنه‌اي‌ ، ‏‎ آيت‌الله‌‏‎
خطرها‏‎ بزرگترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ را‏‎ فرهنگي‌‏‎ صحنه‌هاي‌درگيري‌‏‎ و‏‎
انقلاب‏‎ عالي‌‏‎ به‌شوراي‌‏‎ اينجانب‏‎:‎فرمودند‏‎ و‏‎ برشمردند‏‎
بايد‏‎ كشور‏‎ فرهنگي‌‏‎ مديريت‌‏‎ و‏‎ اميدوارم‌‏‎ حقيقتا‏‎ فرهنگي‌‏‎
.نشود‏‎ خطر‏‎ اين‌‏‎ دچار‏‎ او‏‎ ساحت‌‏‎ كه‌‏‎ مراقبباشد‏‎
عالي‌‏‎ آموزش‌‏‎ مختلف‌‏‎ بخش‌هاي‌‏‎ توجه‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎
و‏‎ كردند‏‎ جلب‏‎ دانشجو‏‎ جوانان‌‏‎ كردن‌‏‎ ضرورت‌متدين‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎
كردن‌‏‎ عالم‌‏‎ علاوه‌بر‏‎ بايد‏‎ كشور‏‎ عالي‌‏‎ آموزش‌‏‎:‎فرمودند‏‎
داشته‌‏‎ خاص‌‏‎ اهتمام‌‏‎ آنان‌‏‎ كردن‌‏‎ متدين‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ دانشجويان‌ ، ‏‎
.باشد‏‎
را‏‎ دانشجو‏‎ جوانان‌‏‎ بتوانند‏‎ اگر‏‎ عالي‌‏‎ آموزش‌‏‎ دست‌اندركاران‌‏‎
آباد‏‎ را‏‎ دانشجويان‌‏‎ و‏‎ خود‏‎ وآخرت‌‏‎ دنيا‏‎ كنند ، ‏‎ متدين‌‏‎
آخرت‌‏‎ و‏‎ دنيا‏‎ كنند ، به‌‏‎ كوتاهي‌‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ اگر‏‎ و‏‎ كرده‌اند‏‎
.زد‏‎ خواهند‏‎ ضربه‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ و‏‎ خود‏‎
است‌‏‎ لازمي‌‏‎ و‏‎ مهم‌‏‎ بسيار‏‎ مسئله‌‏‎ دانشجو‏‎ جوانان‌‏‎ تدين‌‏‎
هستند ، ‏‎ متدين‌‏‎ بسيار‏‎ ما‏‎ جوانان‌‏‎ عظيمي‌از‏‎ بخش‌‏‎ وخوشبختانه‌‏‎
نبايد‏‎ صددرصد‏‎ كمتراز‏‎ به‌‏‎ كشور ، ‏‎ عالي‌‏‎ آموزش‌‏‎ مسئولان‌‏‎ اما‏‎
دانشجويان‌‏‎ كردن‌‏‎ متدين‌‏‎ راه‌‏‎ در‏‎ هرچه‌‏‎ با‏‎ و‏‎ شوند‏‎ قانع‌‏‎
جلوي‌‏‎ مقتضي‌‏‎ نحو‏‎ به‌‏‎ و‏‎ برخورد‏‎ مي‌كند ، ‏‎ واخلال‌‏‎ ايجادمزاحمت‌‏‎
.شود‏‎ گرفته‌‏‎ آن‌‏‎
مطبوعات‌‏‎ وجود‏‎ سخنانشان‌ ، ‏‎ از‏‎ ديگري‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎
و‏‎ دانستند‏‎ اهميت‌‏‎ حائز‏‎ مردم‌ ، ‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مطالبضروري‌‏‎ انتقال‌‏‎ و‏‎
آزاديخواهي‌‏‎ و‏‎ آزادانديشي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ غرب‏‎ دنياي‌‏‎ در‏‎:فرمودند‏‎
جهت‌گيري‌هاي‌خاصي‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ آمريكايي‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ مشهوراست‌ ، ‏‎
نوشتن‌ ، ‏‎ در‏‎ هوشمندانه‌‏‎ تبليغي‌‏‎ روش‌هاي‌‏‎ با‏‎ و‏‎ دارند‏‎ محض‌‏‎ تعصب‏‎
در‏‎ و‏‎ متعصباند‏‎ و‏‎ مراقب‏‎ شدت‌‏‎ به‌‏‎ جهت‌گيريها‏‎ مطلبو‏‎ انتخاب‏‎
مقدسات‌‏‎ جزو‏‎ اسرائيل‌‏‎ و‏‎ بيگانه‌ ، صهيونيزم‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎
از‏‎ ركني‌‏‎ اينكه‌مطبوعات‌‏‎ به‌صرف‌‏‎ بنابراين‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ محسوب‏‎
در‏‎ چه‌‏‎ هر‏‎ نمي‌توان‌‏‎ است‌ ، ‏‎ مردم‌‏‎ حقوق‌‏‎ و‏‎ آزادي‌‏‎ اركان‌‏‎
و‏‎ كرد‏‎ قبول‌‏‎ مي‌گذرد ، ‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ كار‏‎ ميدان‌‏‎ و‏‎ امرمطبوعات‌‏‎
مردم‌‏‎ ايمان‌‏‎ و‏‎ دين‌‏‎ و‏‎ ذهن‌‏‎ برضد‏‎ راكه‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ واضح‌‏‎ خطرهاي‌‏‎
.گرفت‌‏‎ است‌ ، ناديده‌‏‎ تقويت‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ پيوسته‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎
شخصيت‌هاي‌‏‎ وجود‏‎ سخنانشان‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ خامنه‌اي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎
وجود‏‎ آن‌‏‎ راس‌‏‎ در‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎ انقلاب‏‎ عالي‌‏‎ شوراي‌‏‎ در‏‎ فرهنگي‌‏‎
فرهنگ‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ دانشگاهي‌‏‎ و‏‎ حوزه‌اي‌‏‎ شخصيت‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ كردند‏‎ اميدواري‌‏‎ ابراز‏‎ و‏‎ دانستند‏‎ مغتنم‌‏‎ بسيار‏‎ كشور‏‎
فرهنگي‌‏‎ مسائل‌‏‎ به‌‏‎ ويژه‌اي‌‏‎ اهتمام‌‏‎ نيز‏‎ سوم‌توسعه‌‏‎ برنامه‌‏‎
.شود‏‎ مبذول‌‏‎ كشور‏‎
معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ سخنان‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ ديدار ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ گزارش‌‏‎ همين‌‏‎ برپايه‌‏‎
رئيس‌جمهوري‌‏‎ خاتمي‌‏‎ سيدمحمد‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎ رهبري‌ ، ‏‎
بر‏‎ سخنان‌كوتاهي‌‏‎ طي‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ انقلاب‏‎ عالي‌‏‎ شوراي‌‏‎ رئيس‌‏‎ و‏‎
سياستهاي‌‏‎ تدوين‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ و‏‎ كشور‏‎ كلان‌‏‎ سياستهاي‌‏‎ تدوين‌‏‎ لزوم‌‏‎
.كرد‏‎ فرهنگي‌تاكيد‏‎ كلان‌‏‎
و‏‎ آموزشي‌‏‎ علمي‌ ، ‏‎ عرصه‌هاي‌‏‎ در‏‎ شورا‏‎ اين‌‏‎:‎گفت‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
.است‌‏‎ داده‌‏‎ قرار‏‎ خود‏‎ كار‏‎ دستور‏‎ در‏‎ مهم‌را‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ فرهنگي‌‏‎
شده‌‏‎ تدوين‌‏‎ سياست‌هاي‌‏‎ اجراي‌‏‎ و‏‎ پيگيري‌‏‎ همچنين‌ ، ‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
واسط‏‎ حلقه‌‏‎ را‏‎ فرهنگي‌‏‎ انقلاب‏‎ شوراي‌عالي‌‏‎ و‏‎ خواند‏‎ ضروري‌‏‎ را‏‎
اين‌‏‎ دستگاه‌هاي‌اجراكننده‌‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎ كلي‌‏‎ سياست‌هاي‌‏‎ ميان‌‏‎
.كرد‏‎ توصيف‌‏‎ سياست‌ها‏‎
در‏‎ بسيجي‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ شهادت‌‏‎ سالروز‏‎ بيان‌‏‎ با‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
حماسه‌‏‎ ويژگي‌‏‎:‎گفت‌‏‎ ماه‌ 1358‏‎ شانزدهم‌دي‌‏‎ در‏‎ هويزه‌‏‎ حماسه‌‏‎
دانشجو‏‎ دانشگاه‌و‏‎ نام‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ دي‌ماه‌‏‎ شانزدهم‌‏‎
عرصه‌هاي‌‏‎ در‏‎ دانشجو‏‎ نسل‌‏‎ حضور‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ عجين‌‏‎
ما‏‎ و‏‎ است‌‏‎ بوده‌‏‎ خير‏‎ منشاء‏‎ مقدس‌‏‎ دفاع‌‏‎ عرصه‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ و‏‎ مختلف‌‏‎
اهداف‌‏‎ و‏‎ جامعه‌‏‎ پيشبرد‏‎ خدمت‌‏‎ در‏‎ ايمان‌‏‎ و‏‎ علم‌‏‎ كه‌‏‎ اميدواريم‌‏‎
.گيرد‏‎ قرار‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎

جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ تحقيق‌‏‎ ويژه‌‏‎ كميته‌‏‎
ملي‌‏‎ نگراني‌‏‎ به‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ ووزارت‌‏‎
پايان‌‏‎ اخير‏‎ هاي‌‏‎ قتل‌‏‎ درباره‌‏‎
عوامل‌قتلهاي‌‏‎ دادند‏‎
شدند‏‎ دستگير‏‎ اخير‏‎ سازمان‌يافته‌‏‎

در‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎ كج‌انديش‌‏‎ و‏‎ خودسر‏‎ عوامل‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ چند‏‎
دارند‏‎ وجود‏‎ قاتلين‌‏‎ ميان‌‏‎
امنيت‌‏‎ تهديد‏‎ و‏‎ انسانها‏‎ عليه‌‏‎ جنايت‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎ *
كرد‏‎ محكوم‌‏‎ سياسي‌‏‎ خشونت‌‏‎ محركان‌‏‎ و‏‎ عوامل‌‏‎ توسط‏‎ را‏‎ شهروندان‌‏‎
كند‏‎ تغيير‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزير‏‎ اخير‏‎ حوادث‌‏‎ درپي‌‏‎ شود‏‎ مي‌‏‎ بيني‌‏‎ پيش‌‏‎
رئيس‌جمهوري‌‏‎ كه‌‏‎ ويژه‌اي‌‏‎ كميته‌‏‎ تلاش‌هاي‌‏‎:سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
به‌بار‏‎ ديروز‏‎ بود ، ‏‎ كرده‌‏‎ اخير‏‎ قتل‌هاي‌‏‎ مساله‌‏‎ پيگيري‌‏‎ مامور‏‎
با‏‎ و‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎ توسط‏‎ جنايت‌ها‏‎ اين‌‏‎ اصلي‌‏‎ عوامل‌‏‎ و‏‎ نشست‌‏‎
.شدند‏‎ شناسايي‌‏‎ ويژه‌‏‎ كميته‌‏‎ همكاري‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎
قتل‌هاي‌‏‎ وقوع‌‏‎:كرد‏‎ صادر‏‎ ذيل‌‏‎ شرح‌‏‎ به‌‏‎ باره‌اطلاعيه‌اي‌‏‎
دامنگير‏‎ فتنه‌اي‌‏‎ از‏‎ نشان‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ اخير‏‎ نفرت‌انگيز‏‎
.است‌‏‎ داشته‌‏‎ ملي‌‏‎ امنيت‌‏‎ براي‌‏‎ وتهديدي‌‏‎
دستورات‌‏‎ به‌دنبال‌‏‎ و‏‎ قانوني‌‏‎ وظيفه‌‏‎ بنابه‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎
و‏‎ كشف‌‏‎ جمهوري‌ ، ‏‎ محترم‌‏‎ رياست‌‏‎ رهبري‌و‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ صريح‌‏‎
داد‏‎ قرار‏‎ كاري‌خود‏‎ اولويت‌‏‎ در‏‎ را‏‎ شوم‌‏‎ پديده‌‏‎ اين‌‏‎ ريشه‌كني‌‏‎
موفق‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌ ، ‏‎ تحقيق‌‏‎ ويژه‌‏‎ كميته‌‏‎ همكاري‌‏‎ با‏‎ و‏‎
پيگرد‏‎ و‏‎ تعقيب‏‎ تحت‌‏‎ و‏‎ دستگير‏‎ شناسايي‌ ، ‏‎ را‏‎ مزبور‏‎ گرديدشبكه‌‏‎
همكاران‌‏‎ از‏‎ معدودي‌‏‎ تاسف‌‏‎ كمال‌‏‎ وبا‏‎ دهد‏‎ قرار‏‎ قانوني‌‏‎
بي‌شك‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌وزارت‌‏‎ خودسر‏‎ و‏‎ كج‌انديش‌‏‎ ناشناس‌ ، ‏‎ مسئوليت‌‏‎
مطامع‌‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎ پنهان‌‏‎ عوامل‌‏‎ دست‌‏‎ آلت‌‏‎
ميان‌‏‎ در‏‎ زده‌اند‏‎ جنايتكارانه‌‏‎ اعمال‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ بيگانگان‌دست‌‏‎
.دارند‏‎ وجود‏‎ آنها‏‎
گمنام‌‏‎ سربازان‌‏‎ به‌‏‎ تنهاخيانت‌‏‎ نه‌‏‎ جنايتكارانه‌‏‎ اعمال‌‏‎ اين‌‏‎
اعتبار‏‎ به‌‏‎ بزرگي‌‏‎ لطمه‌‏‎ بلكه‌‏‎ مي‌شود‏‎ محسوب‏‎(‎عج‌‏‎)زمان‌‏‎ امام‌‏‎
.است‌‏‎ واردآورده‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ مقدس‌‏‎ نظام‌‏‎
و‏‎ انسانها‏‎ عليه‌‏‎ جنايت‌‏‎ هر‏‎ كردن‌‏‎ محكوم‌‏‎ ضمن‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎
فراملي‌‏‎ ابعاد‏‎ از‏‎ عميق‌‏‎ درك‌‏‎ و‏‎ شهروندان‌‏‎ امنيت‌‏‎ تهديد‏‎ هرگونه‌‏‎
محركان‌‏‎ و‏‎ عوامل‌‏‎ كني‌‏‎ درريشه‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ قاطع‌‏‎ عزم‌‏‎ فاجعه‌‏‎ اين‌‏‎
امت‌شريف‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ داشته‌‏‎ اعلام‌‏‎ امنيت‌‏‎ تضمين‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ خشونت‌‏‎
نشيبهاي‌‏‎ و‏‎ فراز‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ همانگونه‌‏‎ مي‌دهد‏‎ اطمينان‌‏‎ ايران‌‏‎
حقوق‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ امنيت‌‏‎ اسلامي‌حافظ‏‎ انقلاب‏‎
امكانات‌‏‎ و‏‎ تمام‌توان‌‏‎ با‏‎ نيز‏‎ بار‏‎ اين‌‏‎ است‌ ، ‏‎ بوده‌‏‎ شهروندان‌‏‎
هجوم‌‏‎ مورد‏‎ را‏‎ قانون‌ستيز‏‎ و‏‎ منحرف‌‏‎ باندهاي‌‏‎ بقاياي‌‏‎ خود‏‎
پرونده‌‏‎ اين‌‏‎ خارجي‌‏‎ و‏‎ داخلي‌‏‎ سرنخ‌هاي‌‏‎ ساير‏‎ و‏‎ قرارداده‌‏‎
دنبال‌‏‎ فتنه‌‏‎ اين‌‏‎ عوامل‌‏‎ به‌ديگر‏‎ دستيابي‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ پيچيده‌‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎
وزير‏‎ تحولات‌‏‎ اين‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ مي‌كنند‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ سياسي‌‏‎ آگاهان‌‏‎*
.كند‏‎ تغيير‏‎ اطلاعات‌‏‎

بزرگداشت‌‏‎ مراسم‌‏‎ در‏‎ ريس‌جمهوري‌‏‎
دانشگاهها‏‎ درهاي‌‏‎:‎دانشجو‏‎ شهداي‌‏‎
صاحبان‌‏‎ و‏‎ پرسشگران‌‏‎ به‌روي‌‏‎ بايد‏‎
باشد‏‎ باز‏‎ سليقه‌‏‎

همه‌‏‎ نزد‏‎ در‏‎ كشي‌‏‎ وآدم‌‏‎ نيست‌‏‎ مقدس‌‏‎ خود‏‎ خودي‌‏‎ به‌‏‎ جنگي‌‏‎ هيچ‌‏‎
آن‌‏‎ طرف‌‏‎ يك‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مقدس‌‏‎ جنگي‌‏‎ آن‌‏‎ اما‏‎ است‌ ، ‏‎ مردود‏‎ عقلا ، ‏‎
را‏‎ انسان‌‏‎ مقابل‌ ، ‏‎ طرف‌‏‎ و‏‎ مي‌خواهد‏‎ را‏‎ انسان‌‏‎ وحرمت‌‏‎ آزادي‌‏‎
مي‌خواهد‏‎ ذليل‌‏‎
خاتمي‌‏‎ سيدمحمد‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎:سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
دانشجو ، ‏‎ شهداي‌‏‎ يادواره‌‏‎ دومين‌‏‎ گشايش‌‏‎ درمراسم‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
.دانست‌‏‎ انسان‌‏‎ تكامل‌‏‎ اصلي‌‏‎ اركان‌‏‎ را‏‎ "ايمان‌‏‎ و‏‎ علم‌‏‎"
دانشجو ، ‏‎" عنوان‌‏‎ تحت‌‏‎ روزگذشته‌‏‎ كه‌‏‎ مراسم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
دانشگاه‌‏‎ اميني‌‏‎ علامه‌‏‎ تالار‏‎ در‏‎ "مشاركت‌‏‎ و‏‎ ديني‌‏‎ تعهد‏‎
بسيجي‌‏‎ استادان‌‏‎ و‏‎ دانشجويان‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ صدها‏‎ جمع‌‏‎ در‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎
خدمت‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ علمي‌‏‎ و‏‎ ايمان‌‏‎ بدون‌‏‎ علم‌‏‎:كرد‏‎ تصريح‌‏‎ شد‏‎ برگزار‏‎
به‌وجود‏‎ بشريت‌‏‎ رابراي‌‏‎ فجايع‌‏‎ بزرگترين‌‏‎ باشد ، ‏‎ آلوده‌‏‎ جان‌‏‎
.مي‌آورد‏‎
غرق‌‏‎ نيز‏‎ علم‌‏‎ بدون‌‏‎ ايمان‌‏‎ كه‌‏‎ گفت‌‏‎ حال‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
به‌‏‎ دستيابي‌‏‎ خيال‌‏‎ به‌‏‎ جاهلانه‌ ، ‏‎ پندارهاي‌‏‎ و‏‎ تعصبات‌‏‎ در‏‎ شدن‌‏‎
.است‌‏‎ الهي‌‏‎ مطلق‌‏‎ حقايق‌‏‎
نقش‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ فرهنگي‌‏‎ انقلاب‏‎ عالي‌‏‎ شوراي‌‏‎ رئيس‌‏‎
نشان‌‏‎ انسانهاخاطر‏‎ تكامل‌‏‎ در‏‎ حوزه‌هاي‌علميه‌‏‎ و‏‎ دانشگاهها‏‎
مي‌رود‏‎ دانشگاهي‌انتظار‏‎ مراكز‏‎ و‏‎ علميه‌‏‎ حوزه‌هاي‌‏‎ از‏‎:‎كرد‏‎
.كنند‏‎ جمع‌‏‎ باهم‌‏‎ را‏‎ ايمان‌‏‎ و‏‎ علم‌‏‎ تا‏‎
مقام‌‏‎ و‏‎ ياد‏‎ بزرگداشت‌‏‎ يادواره‌‏‎ برگزاري‌‏‎:‎افزود‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
و‏‎ دانش‌‏‎ و‏‎ علم‌‏‎ بزرگداشت‌‏‎ معناي‌‏‎ به‌‏‎ سو‏‎ يك‌‏‎ دانشجو ، از‏‎ شهداي‌‏‎
و‏‎ ايثار‏‎ و‏‎ ايمان‌‏‎ از‏‎ معناي‌تجليل‌‏‎ به‌‏‎ ديگر‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ فكر‏‎
.است‌‏‎ فداكاري‌‏‎
دفاع‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ دانشگاهي‌‏‎ جامعه‌‏‎ نقش‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎
استيلاي‌‏‎ و‏‎ منافع‌‏‎ سلطه‌‏‎ براي‌‏‎ يكي‌‏‎ جنگ‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎:مقدس‌گفت‌‏‎
.مي‌جنگند‏‎ سلطه‌‏‎ از‏‎ ديگران‌‏‎ رهائي‌‏‎ براي‌‏‎ ديگري‌‏‎ و‏‎ خويش‌‏‎
وآدم‌‏‎ نيست‌‏‎ مقدس‌‏‎ خود‏‎ خودي‌‏‎ به‌‏‎ جنگي‌‏‎ هيچ‌‏‎:‎افزود‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
است‌‏‎ مقدس‌‏‎ جنگي‌‏‎ آن‌‏‎ اما‏‎ است‌ ، ‏‎ مردود‏‎ عقلا ، ‏‎ همه‌‏‎ نزد‏‎ در‏‎ كشي‌‏‎
طرف‌‏‎ و‏‎ مي‌خواهد‏‎ را‏‎ انسان‌‏‎ وحرمت‌‏‎ آزادي‌‏‎ آن‌ ، ‏‎ طرف‌‏‎ يك‌‏‎ كه‌‏‎
.مي‌خواهد‏‎ ذليل‌‏‎ را‏‎ انسان‌‏‎ مقابل‌ ، ‏‎
نقش‌‏‎ به‌‏‎ سخنانش‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ فرهنگي‌‏‎ انقلاب‏‎ عالي‌‏‎ شوراي‌‏‎ رئيس‌‏‎
بيش‌‏‎ امروز‏‎:‎ساخت‌‏‎ نشان‌‏‎ خاطر‏‎ و‏‎ كرد‏‎ جامعه‌اشاره‌‏‎ در‏‎ جوانان‌‏‎
بيداردل‌‏‎ و‏‎ غيور ، آگاه‌‏‎ جوانان‌‏‎ به‌‏‎ ديگري‌‏‎ زمان‌‏‎ هر‏‎ از‏‎
.نيازمنديم‌‏‎
با‏‎ تنها‏‎ تحميلي‌ ، ‏‎ جنگ‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ جوانان‌‏‎:‎گفت‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
باور‏‎ مورد‏‎ ما‏‎ جوانان‌‏‎ بلكه‌‏‎ نيامدند‏‎ صحنه‌‏‎ ترغيببه‌‏‎ و‏‎ تشويق‌‏‎
مي‌كردند‏‎ احساس‌‏‎ مي‌رفتند‏‎ به‌جبهه‌‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ و‏‎ گرفتند‏‎ قرار‏‎
.دارند‏‎ اساسي‌‏‎ نقش‌‏‎ عرصه‌ ، ‏‎ در‏‎ كه‌‏‎
باور‏‎ را‏‎ جوانان‌‏‎ ما‏‎ بايد‏‎ نيز‏‎ امروز‏‎:‎كرد‏‎ تصريح‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
و‏‎ كنند‏‎ حرمت‌‏‎ احساس‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ نظام‌‏‎ در‏‎ جوانان‌‏‎ واگر‏‎ كنيم‌‏‎
نظر‏‎ و‏‎ آراء‏‎ تبادل‌‏‎ آنهااجازه‌‏‎ به‌‏‎ نظام‌‏‎ كه‌‏‎ كنند‏‎ احساس‌‏‎
و‏‎ سياسي‌ ، اجتماعي‌‏‎ عرصه‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ عرصه‌ها‏‎ همه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌دهد‏‎
.شد‏‎ خواهند‏‎ دلبسته‌‏‎ نظام‌‏‎ به‌‏‎ "يقينا‏‎ باشند ، ‏‎ نقش‌‏‎ صاحب‏‎ فرهنگي‌‏‎
روش‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ كساني‌‏‎ امروز‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎
متخلفان‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ اطمينان‌‏‎ مجرمند ، ‏‎ نمي‌كنندو‏‎ كار‏‎ قانوني‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ قانون‌ ، برخورد‏‎ و‏‎ ضابطه‌‏‎ اساس‌‏‎ بر‏‎ مجرمان‌‏‎ و‏‎
جهاد‏‎ فكري‌‏‎ عرصه‌‏‎ در‏‎" كه‌‏‎ پرسش‌‏‎ اين‌‏‎ طرح‌‏‎ با‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
جدال‌‏‎ فكري‌‏‎ جهاد‏‎ كريم‌ ، ‏‎ قرآن‌‏‎ آيات‌‏‎ اساس‌‏‎ بر‏‎:‎گفت‌‏‎"است‌؟‏‎ چگونه‌‏‎
انديشه‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ موقعيتي‌‏‎ احسن‌در‏‎ جدال‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ احسن‌‏‎
.باشد‏‎ داشته‌‏‎ وجود‏‎ هم‌‏‎ مقابل‌‏‎ مختلف‌‏‎
و‏‎ داد‏‎ جواب‏‎ مي‌توان‌‏‎ فكر‏‎ با‏‎ را‏‎ فكر‏‎ فقط‏‎:كرد‏‎ تصريح‌‏‎ خاتمي‌‏‎
مي‌تواند‏‎ ندارد ، ‏‎ رقيب‏‎ كه‌‏‎ عرصه‌اي‌‏‎ در‏‎ فقط‏‎ دين‌‏‎ نپنداريم‌كه‌‏‎
.باشد‏‎ داشته‌‏‎ حضور‏‎
:گفت‌‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ طبيعي‌‏‎ را‏‎ نظر‏‎ اختلاف‌‏‎ وجود‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
فكر‏‎ يكسان‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ انسانها‏‎ همه‌‏‎ كه‌‏‎ جهاني‌داشت‌‏‎ نمي‌توان‌‏‎
كساني‌‏‎ است‌ ، ‏‎ ديني‌‏‎ كه‌نظام‌‏‎ نظامي‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ اگر‏‎ البته‌‏‎.‎كنند‏‎
.مي‌شود‏‎ برخورد‏‎ متخلفان‌‏‎ و‏‎ جرم‌‏‎ با‏‎ شدند ، ‏‎ خلاف‌‏‎ مرتكب‏‎
جامعه‌‏‎ بويژه‌‏‎ و‏‎ جوانان‌‏‎ گسترده‌‏‎ حضور‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎
بايد‏‎ فكري‌‏‎ محيطهاي‌‏‎:‎گفت‌‏‎ نبرد‏‎ جبهه‌هاي‌‏‎ كشوردر‏‎ دانشگاهي‌‏‎
محيطهاي‌‏‎ به‌‏‎ تبديل‌‏‎ دانشجويان‌متدين‌ ، ‏‎ متفكرانه‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎
تواند‏‎ راستامي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ دانشجويي‌‏‎ بسيج‌‏‎ و‏‎ شود‏‎ احسن‌‏‎ جدال‌‏‎
.باشد‏‎ الگو‏‎
بلكه‌‏‎ دارد‏‎ ايمان‌‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ كسي‌‏‎ فقط‏‎ بسيجي‌ ، ‏‎ دانشجوي‌‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎
و‏‎ است‌‏‎ ممتاز‏‎ نيز‏‎ فكري‌‏‎ و‏‎ علمي‌‏‎ عرصه‌هاي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كسي‌است‌‏‎ او‏‎
.باشد‏‎ داشته‌‏‎ هم‌‏‎ با‏‎ را‏‎ وايمان‌‏‎ علم‌‏‎ بال‌‏‎ دو‏‎ بايد‏‎
علم‌‏‎ بهانه‌‏‎ به‌‏‎:‎كرد‏‎ تصريح‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ انقلاب‏‎ عالي‌‏‎ شوراي‌‏‎ رئيس‌‏‎
دين‌‏‎ بهانه‌‏‎ به‌‏‎ ديگر‏‎ سويي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ زد‏‎ كنار‏‎ را‏‎ نمي‌توان‌دين‌‏‎
.كنارگذاشت‌‏‎ را‏‎ علم‌‏‎ نمي‌توان‌‏‎ نيز‏‎
بايد‏‎ احسن‌‏‎ جدال‌‏‎ براي‌‏‎:‎گفت‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ به‌‏‎ خطاب‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
به‌‏‎ بايد‏‎ فكري‌‏‎ عرصه‌هاي‌‏‎ ودر‏‎ شد‏‎ آگاهي‌‏‎ و‏‎ به‌علم‌‏‎ مجهز‏‎
.گوييم‌‏‎ هجوم‌ها ، پاسخ‌‏‎ احتمالا‏‎ و‏‎ پرسش‌ها‏‎
درها‏‎ بايد‏‎ و‏‎ بماند‏‎ باقي‌‏‎ دانشگاهي‌‏‎ بايد‏‎ دانشگاهي‌‏‎ فضاي‌‏‎
.باشد‏‎ باز‏‎ سليقه‌‏‎ صاحبان‌‏‎ و‏‎ پرسشگران‌‏‎ به‌سوي‌‏‎
با‏‎ ايمان‌‏‎ و‏‎ علم‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ فضايي‌‏‎ كردن‌‏‎ فراهم‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
همدلي‌‏‎ و‏‎ همكاري‌‏‎ لزوم‌‏‎ بر‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ ضروري‌‏‎ بزندرا‏‎ موج‌‏‎ هم‌‏‎
و‏‎ دانشجويي‌‏‎ بسيج‌‏‎ تشكل‌هاي‌اسلامي‌ ، ‏‎ دانشگاهها ، ‏‎ ميان‌‏‎
ومديريت‌ها‏‎ دانشگاهها‏‎ در‏‎ فقيه‌‏‎ ولي‌‏‎ نمايندگي‌‏‎ نهادهاي‌‏‎
.كرد‏‎ تاكيد‏‎
علم‌‏‎" شهيد‏‎ دانشجوي‌‏‎ از‏‎ فرهنگي‌‏‎ انقلاب‏‎ عالي‌‏‎ شوراي‌‏‎ رئيس‌‏‎
دانشگاهي‌‏‎ جامعه‌‏‎ و‏‎ نظام‌‏‎ مردم‌ ، ‏‎ افتخار‏‎ به‌عنوان‌‏‎ "الهدي‌‏‎
از‏‎ سرشار‏‎ مقدس‌ ، ‏‎ دفاع‌‏‎ سراسرتاريخ‌‏‎:گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ ياد‏‎ كشور‏‎
شهادت‌‏‎ و‏‎ حماسه‌هويزه‌‏‎ سالروز‏‎ ماه‌ ، ‏‎ دي‌‏‎ اما 16‏‎ است‌ ، ‏‎ حماسه‌‏‎
حماسه‌هاي‌‏‎ بزرگترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ روز ، ‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ دانشجو‏‎ يكصد‏‎
.است‌‏‎ مقدس‌‏‎ دفاع‌‏‎ و‏‎ تاريخ‌انقلاب‏‎
(ره‌‏‎)‎خميني‌‏‎ امام‌‏‎ نقش‌‏‎ از‏‎ باتجليل‌‏‎ همچنين‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
در‏‎ بويژه‌‏‎ مختلف‌‏‎ عرصه‌هاي‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ كبيرانقلاب‏‎ بنيانگذار‏‎
و‏‎ محوريت‌‏‎ با‏‎ نظام‌‏‎ نيزاين‌‏‎ امروز‏‎:‎گفت‌‏‎ مقدس‌‏‎ دفاع‌‏‎ دوران‌‏‎
حضرت‌‏‎ مكتب‏‎ شده‌‏‎ تربيت‌‏‎ كه‌‏‎ خامنه‌اي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ حضرت‌‏‎ رهبريت‌‏‎
.مي‌پيمايد‏‎ را‏‎ اعتلا‏‎ و‏‎ سربلندي‌‏‎ راه‌‏‎ است‌ ، ‏‎ (‎ع‌‏‎)علي‌‏‎
حضور‏‎ نيز‏‎ كشوري‌‏‎ و‏‎ لشكري‌‏‎ مقامات‌‏‎ از‏‎ جمعي‌‏‎ كه‌‏‎ مراسم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
اهداف‌‏‎ از‏‎ گزارشي‌‏‎ بسيج‌‏‎ مقاومت‌‏‎ نيروي‌‏‎ فرمانده‌‏‎ داشتند ، ‏‎
.كرد‏‎ ارائه‌‏‎ دانشجو‏‎ شهداي‌‏‎ يادواره‌‏‎

طراحان‌‏‎ هدف‌‏‎:مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎
انتخابات‌‏‎ قانون‌‏‎ تغيير‏‎
اجراي‌‏‎ از‏‎ جلوگيري‌‏‎ شوراها‏‎
دولت‌‏‎ سياسي‌‏‎ توسعه‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎
است‌‏‎ خاتمي‌‏‎

اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ امروز‏‎ شوراها‏‎ قانون‌‏‎ اصلاح‌‏‎ طرح‌‏‎ *
مي‌شود‏‎ مطرح‌‏‎
ديروز‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ نمايندگان‌‏‎:سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
صدد‏‎ در‏‎ كشور‏‎ سياسي‌‏‎ جناح‌هاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ گفتند‏‎ خبرنگاران‌‏‎ به‌‏‎
زمينه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ دولت‌‏‎ شوراها ، ‏‎ انتخابات‌‏‎ قانون‌‏‎ تغيير‏‎ با‏‎ است‌‏‎
قانون‌‏‎ اصلاح‌‏‎ طرح‌‏‎.‎كند‏‎ روبرو‏‎ مانع‌‏‎ با‏‎ سياسي‌‏‎ مشاركت‌‏‎ گسترش‌‏‎
.شود‏‎ بررسي‌‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ امروز‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎ شوراها‏‎
باره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ رشتخوار‏‎ و‏‎ خواف‌‏‎ نماينده‌‏‎ سلامي‌‏‎ ابراهيمباي‌‏‎
بدون‌‏‎ و‏‎ متعادل‌‏‎ شرايط‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ قانون‌‏‎ اصالت‌‏‎ گفت‌ء‏‎
از‏‎ گروهي‌‏‎ جانب‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ اخير‏‎ طرحهاي‌‏‎.شود‏‎ وضع‌‏‎ جانبداري‌‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ استوار‏‎ مبنا‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ بيشتر‏‎ مي‌شود‏‎ ارائه‌‏‎ نمايندگان‌‏‎
تحقق‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ ايجاد‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ دولت‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ محدوديت‌هايي‌‏‎
موانعي‌‏‎ با‏‎ را‏‎ ملت‌‏‎ آحاد‏‎ گسترده‌‏‎ مشاركت‌‏‎ بر‏‎ مبني‌‏‎ دولت‌‏‎ اهداف‌‏‎
.نمايد‏‎ روبرو‏‎
مطرح‌‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ شوراها‏‎ قانون‌‏‎ اصلاح‌‏‎ به‌‏‎ راجع‌‏‎ آنچه‌‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
.مي‌شود‏‎ محسوب‏‎ اجرائي‌‏‎ امور‏‎ در‏‎ دخالت‌‏‎ است‌‏‎
تحقق‌‏‎ شوراها‏‎ اگر‏‎ مي‌كنند‏‎ گمان‌‏‎ كه‌‏‎ گروهي‌‏‎:‎گفت‌‏‎ ابراهيمباي‌‏‎
آنها‏‎ شود‏‎ داده‌‏‎ سوق‌‏‎ مدني‌‏‎ جامعه‌‏‎ تشكيل‌‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ پيدا‏‎
در‏‎ را‏‎ تلاششان‌‏‎ همه‌‏‎ داشت‌ ، ‏‎ نخواهند‏‎ مردم‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ جايگاهي‌‏‎
مدني‌‏‎ جامعه‌‏‎ ايجاد‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ مشاركت‌‏‎ تحقق‌‏‎ از‏‎ جلوگيري‌‏‎ جهت‌‏‎
.كرده‌اند‏‎ متمركز‏‎
استصوابي‌‏‎ نظارت‌‏‎ اشاعه‌‏‎:كرد‏‎ اضافه‌‏‎ رشتخوار‏‎ و‏‎ خواف‌‏‎ نماينده‌‏‎
و‏‎ مردم‌‏‎ مشاركت‌‏‎ كردن‌‏‎ محدود‏‎ نوعي‌‏‎ به‌‏‎ جامعه‌‏‎ پائين‌‏‎ سطوح‌‏‎ به‌‏‎
طرح‌‏‎ جهت‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎.‎است‌‏‎ نظام‌‏‎ براي‌‏‎ مشروعيت‌‏‎ بحران‌‏‎ ايجاد‏‎
با‏‎ را‏‎ قانون‌‏‎ اجراي‌‏‎ كه‌‏‎ طرحي‌‏‎ هرگونه‌‏‎ يا‏‎ استصوابي‌‏‎ نظارت‌‏‎
عمومي‌‏‎ مصلحت‌‏‎ خلاف‌‏‎ كند‏‎ تفسير‏‎ جناحي‌‏‎ و‏‎ گروهي‌‏‎ منافع‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎
.است‌‏‎ جامعه‌‏‎
نخبگان‌‏‎ حذف‌‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ استصوابي‌‏‎ نظارت‌‏‎ از‏‎ تاكنون‌‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
اين‌‏‎ دارند‏‎ قصد‏‎ جديد‏‎ طرح‌‏‎ با‏‎ اما‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ استفاده‌‏‎ جامعه‌‏‎
كه‌‏‎ عادي‌‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎ جامعه‌‏‎ پائين‌‏‎ لايه‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ نظارت‌‏‎ گونه‌‏‎
دارند‏‎ را‏‎ مسئوليت‌ها‏‎ تصدي‌‏‎ و‏‎ امور‏‎ اجراي‌‏‎ در‏‎ مشاركت‌‏‎ قصد‏‎
.دهند‏‎ تسري‌‏‎
است‌‏‎ چهارم‌‏‎ مجلس‌‏‎ مصوبه‌‏‎ كه‌‏‎ استصوابي‌‏‎ نظارت‌‏‎:گفت‌‏‎ ابراهيمباي‌‏‎
شوراي‌‏‎ مخصوص‌‏‎ بلكه‌‏‎ نيست‌‏‎ ناظرين‌‏‎ همه‌‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ تسري‌‏‎ معني‌‏‎ به‌‏‎
.ندارد‏‎ قانوني‌‏‎ وجاهت‌‏‎ سايرين‌‏‎ توسط‏‎ آن‌‏‎ اعمال‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ نگهبان‌‏‎
صورتجلسه‌هاي‌‏‎ همه‌‏‎" عبارت‌‏‎ گنجاندن‌‏‎ سلامي‌‏‎ ابراهيمباي‌‏‎
را‏‎ "برسد‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌هاي‌‏‎ تائيد‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ اجرايي‌‏‎ هيات‌هاي‌‏‎
استصوابي‌‏‎ كلمه‌‏‎ ذكر‏‎ بدون‌‏‎ منتهي‌‏‎ استصوابي‌‏‎ نظارت‌‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎
.دانست‌‏‎
قانون‌‏‎ اصلاح‌‏‎ طرح‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ نيز‏‎ ورامين‌‏‎ نماينده‌‏‎ محمدقمي‌‏‎
انجام‌‏‎ انتخابات‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ كارهاي‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎:‎گفت‌‏‎ انتخابات‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ قانون‌‏‎ اصلاح‌‏‎ كرده‌اند‏‎ ثبت‌نام‌‏‎ نامزدها‏‎ و‏‎ شده‌‏‎
.است‌‏‎ ناصوابي‌‏‎ كار‏‎ شرايط‏‎
پشتيباني‌‏‎ مجلس‌‏‎ اكثريت‌‏‎ جناح‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ طرح‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎
مالي‌‏‎ امور‏‎ بحث‌‏‎ محور‏‎ يك‌‏‎:دارد‏‎ وجود‏‎ اساسي‌‏‎ محور‏‎ سه‌‏‎ مي‌شود‏‎
(تومان‌‏‎ ميليون‌‏‎ صد‏‎ حدود‏‎) انتخابات‌‏‎ بودجه‌‏‎ درصد‏‎ كه‌ 25‏‎ است‌‏‎
.گيرد‏‎ قرار‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌هاي‌‏‎ نظر‏‎ تحت‌‏‎
هزينه‌‏‎ تومان‌‏‎ ميليون‌‏‎ پنجم‌ 70‏‎ مجلس‌‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎:‎گفت‌‏‎ قمي‌‏‎
با‏‎ و‏‎ كند‏‎ هزينه‌‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ درست‌‏‎ راه‌‏‎.شد‏‎
دريافت‌‏‎ را‏‎ مربوطه‌‏‎ هزينه‌‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ فاكتور‏‎ ارائه‌‏‎
را‏‎ تبذير‏‎ و‏‎ اسراف‌‏‎ زمينه‌هاي‌‏‎ بودجه‌‏‎ اين‌‏‎ گرفتن‌‏‎.‎نمايد‏‎
.مي‌كند‏‎ فراهم‌‏‎
عضو‏‎ نمايندگان‌‏‎ از‏‎ بعضي‌‏‎ اختلاف‌‏‎ ديگر‏‎ مسئله‌‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎
.است‌‏‎ هيات‌‏‎ اين‌‏‎ اعضاي‌‏‎ ديگر‏‎ نفر‏‎ دو‏‎ با‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌هاي‌‏‎
نفر‏‎ سه‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ استان‌‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌هاي‌‏‎ جلسات‌‏‎ قانون‌‏‎ براساس‌‏‎
آمده‌‏‎ پيش‌‏‎ كه‌‏‎ جديدي‌‏‎ مشكل‌‏‎ با‏‎ حال‌‏‎ مي‌يابد‏‎ رسميت‌‏‎ آن‌‏‎ اعضاي‌‏‎
نفر‏‎ دو‏‎ حضور‏‎ كردن‌‏‎ قانوني‌‏‎ با‏‎ مي‌خواهد‏‎ نظارت‌‏‎ مركزي‌‏‎ هيات‌‏‎
.كند‏‎ بي‌اثر‏‎ را‏‎ سوم‌‏‎ نفر‏‎ راي‌‏‎ و‏‎ نظر‏‎ عملا‏‎
از‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ عضو‏‎ دو‏‎ اگر‏‎:‎كرد‏‎ اضافه‌‏‎ وي‌‏‎
داده‌‏‎ مجلس‌‏‎ به‌‏‎ اصلاحيه‌اي‌‏‎ چنين‌‏‎ هرگز‏‎ آيا‏‎ بودند‏‎ چپ‌‏‎ جناح‌‏‎
مي‌شد؟‏‎
مردم‌‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ آن‌‏‎ استصوابي‌‏‎ نظارت‌‏‎ را‏‎ طرح‌‏‎ سوم‌‏‎ محور‏‎ وي‌‏‎
با‏‎ مخالفت‌‏‎ علت‌‏‎ و‏‎ ندارند‏‎ استصوابي‌‏‎ نظارت‌‏‎ از‏‎ خوشي‌‏‎ خاطره‌‏‎
.است‌‏‎ جناحي‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ ديد‏‎ با‏‎ صلاحيت‌ها‏‎ بررسي‌‏‎ نظارت‌‏‎ نوع‌‏‎ اين‌‏‎
اينگونه‌‏‎ حذف‌‏‎ با‏‎ است‌‏‎ سالاري‌‏‎ مردم‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ شعار‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎
.شود‏‎ تجربه‌‏‎ كشور‏‎ در‏‎ سالاري‌‏‎ مردم‌‏‎ بايد‏‎ نظارت‌ها‏‎
تصويب‏‎:‎گفت‌‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌هاي‌‏‎ بودن‌‏‎ جناحي‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ قمي‌‏‎
شوراها‏‎ قانون‌‏‎ اجراي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ زيادي‌‏‎ مشكلات‌‏‎ استصوابي‌‏‎ نظارت‌‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎ ايجاد‏‎ نظارت‌‏‎ و‏‎ اجرايي‌‏‎ هيات‌هاي‌‏‎ بين‌‏‎
از‏‎ تازگي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ نيك‌شهر‏‎ و‏‎ چابهار‏‎ نماينده‌‏‎ فتوحي‌‏‎ شريف‌‏‎
استعفا‏‎ بلوچستان‌‏‎ و‏‎ سيستان‌‏‎ استان‌‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ در‏‎ عضويت‌‏‎
و‏‎ سيستان‌‏‎ استان‌‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ تصميمات‌‏‎ تمامي‌‏‎:گفت‌‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎
نظارت‌‏‎ هيات‌هاي‌‏‎ همه‌‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ غيرقانوني‌‏‎ بلوچستان‌‏‎
.شوند‏‎ منحل‌‏‎ بايد‏‎ استان‌‏‎ اين‌‏‎ شهرستانهاي‌‏‎
و‏‎ سيستان‌‏‎ استان‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ نفر‏‎ مجموع‌ 7‏‎ از‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎
و‏‎ دارند‏‎ عضويت‌‏‎ استان‌‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ در‏‎ نفر‏‎ دو‏‎ تنها‏‎ بلوچستان‌‏‎
زيرا‏‎ كند‏‎ انتخاب‏‎ را‏‎ سومي‌‏‎ فرد‏‎ نتوانسته‌‏‎ تاكنون‌‏‎ مركزي‌‏‎ هيات‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ عضويت‌‏‎ به‌‏‎ حاضر‏‎ استان‌‏‎ اين‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ از‏‎ يك‌‏‎ هيچ‌‏‎
بلوچ‌‏‎ نماينده‌‏‎ چهار‏‎:گفت‌‏‎ نيز‏‎ خاش‌‏‎ نماينده‌‏‎.‎نيستند‏‎ هيات‌‏‎
اين‌‏‎ عملكرد‏‎ زيرا‏‎ شوند‏‎ عضو‏‎ هيات‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ نيستند‏‎ حاضر‏‎ استان‌‏‎
.مي‌دانند‏‎ جناحي‌‏‎ و‏‎ خطي‌‏‎ كاملا‏‎ را‏‎ هيات‌ها‏‎
در‏‎ نيز‏‎ انتخابات‌‏‎ بر‏‎ نظارت‌‏‎ مركزي‌‏‎ هيات‌‏‎ رئيس‌‏‎ ساوجي‌‏‎ موحدي‌‏‎
استصوابي‌‏‎ نظارت‌‏‎ گنجاندن‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ ما‏‎ خبرنگار‏‎ پرسش‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎
نام‌‏‎ به‌‏‎ چيزي‌‏‎ طرح‌‏‎ در‏‎:‎گفت‌‏‎ انتخابات‌‏‎ قانون‌‏‎ اصلاح‌‏‎ طرح‌‏‎ در‏‎
.ندارد‏‎ وجود‏‎ استصوابي‌‏‎ نظارت‌‏‎
ولي‌‏‎ نيست‌‏‎ استصوابي‌‏‎ نظارت‌‏‎ اسم‌‏‎ كه‌‏‎ پرسش‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
نيازي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ قوي‌‏‎ نظارتمان‌‏‎ ما‏‎:گفت‌‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ آن‌‏‎ محتواي‌‏‎
.نداريم‌‏‎ طرح‌‏‎ به‌‏‎

برگزار‏‎ آينده‌‏‎ سه‌شنبه‌‏‎
دبيران‌‏‎ ديدار‏‎ جلسه‌‏‎ مي‌شوددومين‌‏‎
كشور‏‎ وزير‏‎ با‏‎ سياسي‌‏‎ احزاب‏‎ كل‌‏‎


وزير‏‎ با‏‎ سياسي‌‏‎ احزاب‏‎ كل‌‏‎ دبيران‌‏‎ جلسه‌‏‎ دومين‌‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
در‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎.مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ كشور‏‎
نمايندگان‌‏‎ و‏‎ كل‌‏‎ دبيران‌‏‎ جلسه‌‏‎ دومين‌‏‎:كرد‏‎ اعلام‌‏‎ اطلاعيه‌اي‌‏‎
بيست‌‏‎ سه‌شنبه‌‏‎ روز‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ با‏‎ سياسي‌‏‎ تشكل‌هاي‌‏‎ و‏‎ احزاب‏‎
اطلاعيه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ در‏‎ دي‌ماه‌‏‎ ودوم‌‏‎
و‏‎ گفتگو‏‎ مناسب‏‎ فضاي‌‏‎ ايجاد‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎:است‌‏‎ آمده‌‏‎
جلسات‌‏‎ اين‌‏‎ سياسي‌ ، ‏‎ گروههاي‌‏‎ و‏‎ احزاب‏‎ بين‌‏‎ بيشتر‏‎ چه‌‏‎ هر‏‎ تفاهم‌‏‎
.است‌‏‎ ديده‌‏‎ تدارك‌‏‎ را‏‎
و‏‎ مسئولان‌‏‎ تمامي‌‏‎ از‏‎ اطلاعيه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎
شركت‌‏‎ براي‌‏‎ كشور‏‎ سياسي‌‏‎ فعال‌‏‎ تشكل‌هاي‌‏‎ و‏‎ احزاب‏‎ نمايندگان‌‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ دعوت‌‏‎ نشست‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
تشكلهاي‌‏‎ و‏‎ احزاب‏‎ نمايندگان‌‏‎ و‏‎ كل‌‏‎ دبيران‌‏‎ جلسه‌‏‎ نخستين‌‏‎
اسلامي‌‏‎ شوراهاي‌‏‎ انتخابات‌‏‎ مناسبت‌‏‎ به‌‏‎ گذشته‌‏‎ ماه‌‏‎ سياسي‌‏‎
.شد‏‎ برگزار‏‎

عاملان‌‏‎:‎زرتشتيان‌‏‎ نماينده‌‏‎
معرفي‌‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مشكوك‌‏‎ قتل‌هاي‌‏‎
كنيد‏‎


و‏‎ امنيتي‌‏‎ مسئولان‌‏‎ از‏‎ كشور‏‎ زرتشتيان‌‏‎ نماينده‌‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
نمايندگان‌‏‎ به‌‏‎ اخير‏‎ قتل‌هاي‌‏‎ درباره‌‏‎ خواست‌‏‎ كشور‏‎ اطلاعاتي‌‏‎
خبرنگار‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎.‎دهند‏‎ گزارش‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎
حقوق‌‏‎ سازمان‌هاي‌‏‎ برخي‌‏‎ اينكه‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ رواني‌‏‎ همشهري‌‏‎
گفت‌‏‎ دهند ، ‏‎ نسبت‌‏‎ نظام‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ قتل‌ها‏‎ اين‌‏‎ دارند‏‎ سعي‌‏‎ بشري‌‏‎
راه‌‏‎ تا‏‎ شوند‏‎ معرفي‌‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ قتل‌ها‏‎ اين‌‏‎ عاملان‌‏‎ بايد‏‎
.شود‏‎ بسته‌‏‎ شايعات‌‏‎

كشتار‏‎ اسلامي‌‏‎ بشر‏‎ حقوق‌‏‎ كميسيون‌‏‎
كرد‏‎ محكوم‌‏‎ را‏‎ پاكستان‌‏‎ شيعيان‌‏‎


حقوق‌‏‎ كميسيون‌‏‎ خارجي‌‏‎ بخش‌‏‎:‎اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ - تهران‌‏‎
اخير‏‎ پاكستاني‌كشتار‏‎ مقام‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ درنامه‌اي‌‏‎ اسلامي‌‏‎ بشر‏‎
را‏‎ خود‏‎ انزجار‏‎ مراتب‏‎ و‏‎ محكوم‌‏‎ پاكستان‌‏‎ مولتان‌‏‎ رادر‏‎ شيعيان‌‏‎
به‌‏‎.‎كرد‏‎ اعلام‌‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ تروريستي‌‏‎ ادامه‌اقدامهاي‌‏‎ از‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ بشر‏‎ حقوق‌‏‎ كميسيون‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ گزارش‌‏‎
خود‏‎ وظيفه‌‏‎ به‌‏‎ قويا‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ خواسته‌‏‎ پاكستان‌‏‎ دولت‌‏‎ نامه‌از‏‎
به‌‏‎ تروريستي‌‏‎ حوادث‌‏‎ عاملان‌‏‎ ومجازات‌‏‎ شهروندان‌‏‎ از‏‎ حفاظت‌‏‎ در‏‎
.كند‏‎ اقدام‌‏‎ اخير‏‎ انساني‌‏‎ غير‏‎ حادثه‌‏‎ ويژه‌‏‎
حوادث‌ ، ‏‎ گونه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ عميق‌‏‎ تاسف‌‏‎ ابراز‏‎ با‏‎ شده‌‏‎ ياد‏‎ كميسيون‌‏‎
كرد190‏‎ ابرازنگراني‌‏‎ پاكستان‌‏‎ در‏‎ حوادث‌‏‎ گونه‌‏‎ ادامه‌اين‌‏‎ از‏‎
يك‌‏‎ در‏‎ مسلح‌‏‎ افراد‏‎ توسط‏‎ دوشنبه‌‏‎ روز‏‎ نمازگزاران‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎
نيز‏‎ ديگر‏‎ تن‌‏‎ شدند250‏‎ كشته‌‏‎ پاكستان‌‏‎ پنجاب‏‎ درايالت‌‏‎ حسينيه‌‏‎
از‏‎ تن‌‏‎ چهار‏‎ كم‌‏‎ دست‌‏‎ حال‌‏‎ كه‌‏‎ شدند‏‎ زخمي‌‏‎ حادثه‌‏‎ دراين‌‏‎
كه‌‏‎ مسلح‌‏‎ افراد‏‎ هويت‌‏‎ تاكنون‌‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ توصيف‌‏‎ آنان‌وخيم‌‏‎
.است‌‏‎ مشخص‌نشده‌‏‎ كرده‌اند‏‎ تروريستي‌‏‎ عمل‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ اقدام‌‏‎

رئيس‌‏‎ جديد‏‎ نمايندگان‌‏‎ انتصاب‏‎
صدا‏‎ نظارت‌‏‎ شوراي‌‏‎ در‏‎ جمهوري‌‏‎
سيما‏‎ و‏‎


نظارت‌‏‎ شوراي‌‏‎ در‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ جديد‏‎ نمايندگان‌‏‎:سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
.شدند‏‎ تعيين‌‏‎ سيما‏‎ و‏‎ صدا‏‎
رئيس‌جمهوري‌ ، ‏‎ خاتمي‌‏‎ سيدمحمد‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎
عنوان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ پورنجاتي‌‏‎ احمد‏‎ دكتر‏‎ و‏‎ امين‌زاده‌‏‎ محسن‌‏‎ آقايان‌‏‎
جمهوري‌‏‎ سيماي‌‏‎ و‏‎ صدا‏‎ سازمان‌‏‎ بر‏‎ نظارت‌‏‎ شوراي‌‏‎ جديد‏‎ اعضاي‌‏‎
.نمود‏‎ تعيين‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎
در‏‎:‎است‌‏‎ آمده‌‏‎ ايشان‌‏‎ از‏‎ يك‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎ خطاب‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ حكم‌‏‎ در‏‎
بخش‌‏‎ در‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ اصل‌ 175‏‎ (‎‎‏‏1‏‎) ماده‌‏‎ (‎‏‏1‏‎) بند‏‎ اجراي‌‏‎
و‏‎ جنابعالي‌‏‎ مفيد‏‎ سوابق‌‏‎ و‏‎ شايستگي‌‏‎ تعهد ، ‏‎ به‌‏‎ باتوجه‌‏‎ نظارت‌ ، ‏‎
ايران‌ ، ‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ سيماي‌‏‎ و‏‎ صدا‏‎ سازمان‌‏‎ بر‏‎ نظارت‌‏‎ ضرورت‌‏‎
سازمان‌‏‎ آن‌‏‎ بر‏‎ نظارت‌‏‎ شوراي‌‏‎ عضو‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ شما‏‎
.برمي‌گزينم‌‏‎

انصاري‌‏‎ مجيد‏‎ به‌‏‎ يحيوي‌‏‎ محسن‌‏‎
داد‏‎ پاسخ‌‏‎


شوراهاي‌‏‎ انتخابات‌‏‎ بر‏‎ نظارت‌‏‎ عالي‌‏‎ هيات‌‏‎ عضو‏‎ انصاري‌‏‎ مجيد‏‎
خبرنگاران‌‏‎ با‏‎ مصاحبه‌‏‎ در‏‎ يكشنبه‌‏‎ روز‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎ اسلامي‌‏‎
انتخابات‌‏‎ بر‏‎ نظارت‌‏‎ هياتهاي‌‏‎ تمامي‌‏‎ گفت‌‏‎ داخلي‌‏‎ رسانه‌هاي‌‏‎
بايد‏‎ و‏‎ شده‌اند‏‎ تشكيل‌‏‎ قانوني‌‏‎ غير‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎ شهرستانهاي‌‏‎
جناحي‌‏‎ و‏‎ گروهي‌‏‎ گرايشهاي‌‏‎ بدون‌‏‎ و‏‎ مواردي‌‏‎ اصلاح‌‏‎ با‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎
.شوند‏‎ تشكيل‌‏‎
اعضاء‏‎ انتخاب‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ اين‌‏‎ انصاري‌‏‎ استدلال‌‏‎
و‏‎ است‌‏‎ نداشته‌‏‎ حضور‏‎ عالي‌‏‎ هيات‌‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎ نظارت‌ ، ‏‎ هيات‌هاي‌‏‎
.كند‏‎ راي‌گيري‌‏‎ وي‌‏‎ حضور‏‎ بدون‌‏‎ است‌‏‎ نمي‌توانسته‌‏‎ "قانونا‏‎ هيات‌‏‎
نيز‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ رياست‌‏‎ كه‌‏‎ نظارت‌‏‎ عالي‌‏‎ هيات‌‏‎ ديگر‏‎ عضو‏‎ يحيوي‌‏‎ محسن‌‏‎
جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ براي‌‏‎ نامه‌اي‌‏‎ ارسال‌‏‎ با‏‎ دارد‏‎ عهده‌‏‎ به‌‏‎
آقاي‌‏‎ جناب‏‎ بيان‌‏‎:داد‏‎ پاسخ‌‏‎ انصاري‌‏‎ مجيد‏‎ به‌‏‎ اينگونه‌‏‎ اسلامي‌‏‎
خلاف‌‏‎ راي‌گيري‌‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ عدم‌‏‎ بر‏‎ مبني‌‏‎ انصاري‌‏‎ مجيد‏‎
....نيست‌‏‎ روحاني‌‏‎ يك‌‏‎ شايسته‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ محض‌‏‎ واقع‌‏‎
ايشان‌‏‎ خود‏‎ از‏‎ كوتاهي‌‏‎ منتخب ، ‏‎ اعضاي‌‏‎ شناخت‌‏‎ عدم‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎
شهرستانهاي‌‏‎ نظارت‌‏‎ هياتهاي‌‏‎ اسامي‌‏‎ صورت‌‏‎ زيرا‏‎ است‌‏‎ بوده‌‏‎
جلسه‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ هفته‌‏‎ يك‌‏‎ گذشته‌ ، ‏‎ انتخابات‌‏‎ براي‌‏‎ (تهران‌‏‎) استان‌‏‎
.بود‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎ ايشان‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ اعضاء‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ راي‌گيري‌‏‎
مقصر‏‎ نكرده‌اند‏‎ شناسايي‌‏‎ به‌‏‎ اقدام‌‏‎ هفته‌‏‎ يك‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ اگر‏‎
.ديگر‏‎ عضو‏‎ دو‏‎ نه‌‏‎ و‏‎ بوده‌اند‏‎ خودشان‌‏‎
انتخابات‌‏‎ در‏‎ اجرا‏‎ يا‏‎ و‏‎ نظارت‌‏‎ سابقه‌‏‎ بودن‌‏‎ دارا‏‎ يحيوي‌‏‎
:افزود‏‎ و‏‎ كرد‏‎ ذكر‏‎ افراد‏‎ انتخاب‏‎ معيار‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ گذشته‌‏‎
و‏‎ هستند‏‎ مستقل‌‏‎ عمل‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ شرط‏‎ اين‌‏‎ دارندگان‌‏‎ ميان‌‏‎ از‏‎
تركيب‏‎ و‏‎ شده‌اند‏‎ برگزيده‌‏‎ كرد ، ‏‎ خواهند‏‎ عمل‌‏‎ بي‌طرفي‌‏‎ با‏‎
دليل‌‏‎ بهترين‌‏‎ تهران‌‏‎ شهرستان‌‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ براي‌‏‎ منتخب‏‎ اعضاي‌‏‎
.مدعاست‌‏‎ اين‌‏‎
بر‏‎ نظارت‌‏‎ مركزي‌‏‎ هيات‌‏‎ از‏‎ خود‏‎ نامه‌‏‎ از‏‎ ديگري‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ يحيوي‌‏‎
به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ درخواست‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراهاي‌‏‎ انتخابات‌‏‎
انتخابات‌‏‎ كشيدن‌‏‎ به‌بن‌بست‌‏‎ براي‌‏‎ انصاري‌‏‎ آقاي‌‏‎ تلاشهاي‌‏‎"
وي‌‏‎ ندهد‏‎ اجازه‌‏‎ و‏‎ دهد‏‎ پايان‌‏‎ ‎‏‏،‏‎"بحران‌‏‎ ايجاد‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎
اجرا‏‎ به‌‏‎ انتخابات‌‏‎ تاخير‏‎ يا‏‎ و‏‎ توقف‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ برنامه‌‏‎
.بگذارد‏‎

شب‏‎ ساعات‌‏‎ آخرين‌‏‎ در‏‎
ترور‏‎ مسئوليت‌‏‎ منافقين‌‏‎:‎گذشته‌‏‎
بر‏‎ را‏‎ تهران‌‏‎ دادگستري‌‏‎ كل‌‏‎ رئيس‌‏‎
گرفت‌‏‎ عهده‌‏‎


تهران‌‏‎ دادگستري‌‏‎ كل‌‏‎ رئيس‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ شامگاه‌‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
.گرفت‌‏‎ قرار‏‎ قصد‏‎ سوء‏‎ مورد‏‎
رازيني‌‏‎ علي‌‏‎ حجت‌الاسلام‌والمسلمين‌‏‎ نافرجام‌‏‎ ترور‏‎ پي‌‏‎ در‏‎
را‏‎ ترور‏‎ اين‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ منافقين‌‏‎ گروهك‌‏‎ تهران‌‏‎ دادگستري‌‏‎ رئيس‌‏‎
.گرفت‌‏‎ برعهده‌‏‎
موثق‌‏‎ منابع‌‏‎ با‏‎ تماس‌‏‎ همشهري‌در‏‎ زمينه‌خبرنگار‏‎ همين‌‏‎ در‏‎
.اطلاعاتي‌شد‏‎ كسب‏‎ به‌‏‎ موفق‌‏‎
آقاي‌‏‎ حامل‌‏‎ اتومبيل‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ غروب‏‎ اطلاعات‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ بنا‏‎
تقاطع‌‏‎ سعدي‌‏‎ خيابان‌‏‎ در‏‎ منزل‌‏‎ به‌‏‎ برگشت‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ رازيني‌‏‎
مقابل‌‏‎ سمت‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ ويژه‌‏‎ خط‏‎ از‏‎ عبور‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ اميركبير‏‎
.مي‌رسد‏‎ راه‌‏‎ از‏‎ واحد‏‎ شركت‌‏‎ اتوبوس‌‏‎
به‌‏‎ ناگزير‏‎ تهران‌‏‎ دادگستري‌‏‎ رئيس‌كل‌‏‎ حامل‌‏‎ اتومبيل‌‏‎ راننده‌‏‎
از‏‎ موتورسوار‏‎ مهاجم‌‏‎ دو‏‎ فاصله‌‏‎ همين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ توقف‌‏‎
و‏‎ مي‌شوند‏‎ نزديك‌‏‎ رازيني‌‏‎ اتومبيل‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ استفاده‌‏‎ فرصت‌‏‎
رازيني‌‏‎ حامل‌‏‎ پاترول‌‏‎ عقب‏‎ در‏‎ به‌‏‎ را‏‎ دست‌سازي‌‏‎ بمب‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎ كنده‌‏‎ عقب‏‎ در‏‎ بمب‏‎ انفجار‏‎ با‏‎ مي‌چسبانند ، ‏‎
.مي‌رسد‏‎ شهادت‌‏‎ به‌‏‎ رهگذران‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ ميانه‌‏‎
خود‏‎ محافظين‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ دو‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ رازيني‌‏‎ حادثه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
اين‌‏‎ به‌‏‎ اقدام‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ مهاجم‌‏‎ موتورسواران‌‏‎.‎مي‌شوند‏‎ مجروح‌‏‎
به‌‏‎ تهران‌‏‎ دادگستري‌‏‎ رئيس‌‏‎ و‏‎ مي‌گريزند‏‎ حادثه‌‏‎ محل‌‏‎ از‏‎ عمل‌‏‎
تحت‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ منتقل‌‏‎ تهران‌‏‎ بيمارستان‌هاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ به‌‏‎ سرعت‌‏‎
.مي‌گيرد‏‎ قرار‏‎ مداوا‏‎
به‌‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎ مجروح‌‏‎ شكم‌‏‎ و‏‎ پا‏‎ ناحيه‌‏‎ از‏‎ رازيني‌‏‎ حادثه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
.است‌‏‎ رضايتبخش‌‏‎ وي‌‏‎ حال‌‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ معالج‌‏‎ پزشكان‌‏‎ گفته‌‏‎
منافقين‌‏‎ گروهك‌‏‎ گذشته‌‏‎ شب‏‎ ساعات‌‏‎ آخرين‌‏‎ در‏‎ رسيده‌‏‎ اخبار‏‎ طبق‌‏‎
.گرفت‌‏‎ برعهده‌‏‎ را‏‎ ترور‏‎ انجام‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ رسمي‌ ، ‏‎ اعلام‌‏‎ با‏‎

از‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ نماينده‌‏‎
حجت‌الاسلام‌‏‎
كرد‏‎ عيادت‌‏‎ والمسلمين‌رازيني‌‏‎


حجت‌الاسلام‌‏‎ نافرجام‌‏‎ ترور‏‎ پي‌‏‎ در‏‎:سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
نمايندگي‌‏‎ به‌‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ لاري‌‏‎ موسوي‌‏‎ آقاي‌‏‎ والمسلمين‌رازيني‌‏‎
خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ سلام‌‏‎ و‏‎ رفت‌‏‎ وي‌‏‎ عيادت‌‏‎ به‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎
.ابلاغ‌كرد‏‎ وي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎
رئيس‌جمهوري‌‏‎ تاكيد‏‎ بنابه‌‏‎:گفت‌‏‎ عيادت‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎
ترور‏‎ اين‌‏‎ عوامل‌‏‎ تا‏‎ درصددند‏‎ انتظامي‌‏‎ و‏‎ اطلاعاتي‌‏‎ دستگاههاي‌‏‎
.دهند‏‎ قرار‏‎ قانوني‌‏‎ پيگرد‏‎ و‏‎ شناسايي‌‏‎ تحت‌‏‎ را‏‎


© 1998 HAMSHAHRI, All rights reserved.
Web design and hosting by Hamshahri Computer Center.