شماره‌ 1753‏‎ ‎‏‏،‏‎28 January 1999 بهمن‌ 1377 ، ‏‎ پنج‌شنبه‌ 8‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Life
Business
Stocks
Sports
World Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
همبستگي‌‏‎ حزب‏‎ اعضاي‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎
كردن‌‏‎ محروم‌‏‎:‎خاتمي‌‏‎ اسلامي‌‏‎ ايران‌‏‎
در‏‎ شدن‌‏‎ انتخاب‏‎ از‏‎ افراد‏‎
باشد‏‎ مستدل‌‏‎ بايد‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراهاي‌‏‎

و‏‎ نظامي‌‏‎ نيروهاي‌‏‎:‎كشور‏‎ وزير‏‎
مسائل‌‏‎ در‏‎ دخالت‌‏‎ حق‌‏‎ انتظامي‌‏‎
ندارند‏‎ را‏‎ سياسي‌‏‎

مركزي‌‏‎ هيات‌‏‎:اجاق‌‏‎ موسوي‌‏‎
صلاحيت‌هاي‌‏‎ رد‏‎ برابر‏‎ در‏‎ نظارت‌‏‎
نمي‌ماند‏‎ خاموش‌‏‎ غيرقانوني‌‏‎

جمع‌‏‎ در‏‎ لاري‌‏‎ موسوي‌‏‎
رد‏‎ با‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ :استانداران‌‏‎
مي‌كند‏‎ برخورد‏‎ صالح‌‏‎ افراد‏‎ صلاحيت‌‏‎

قوه‌‏‎ معارفه‌نمايندگان‌‏‎ مراسم‌‏‎ در‏‎
شد‏‎ عنوان‌‏‎ سيما‏‎ و‏‎ صدا‏‎ در‏‎ مجريه‌‏‎
بر‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ تاكيد‏‎
قواي‌‏‎ سيماو‏‎ و‏‎ هماهنگي‌صدا‏‎
سه‌گانه‌‏‎

عبدالله‌‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎
جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ پيام‌‏‎ نوري‌‏‎
عربستان‌‏‎ وليعهد‏‎ به‌‏‎ ايران‌را‏‎
كرد‏‎ ابلاغ‌‏‎ سعودي‌‏‎

يادداشت‌‏‎

به‌‏‎ آمريكايي‌‏‎ موشك‌‏‎ اصابت‌‏‎ درپي‌‏‎
عذرخواهي‌‏‎ خواستار‏‎ ايران‌‏‎ آبادان‌‏‎
شد‏‎ آمريكا‏‎

شوراهاي‌‏‎ انتخابات‌‏‎:‎ساوجي‌‏‎ موحدي‌‏‎
فريدن‌‏‎ -‎ بافت‌‏‎ شهرهاي‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎
نمي‌شود‏‎ فريدونشهربرگزار‏‎ و‏‎

ايران‌‏‎ با‏‎ گفت‌وگو‏‎ آماده‌‏‎ طالبان‌‏‎
است‌‏‎

به‌‏‎ ايرلند‏‎ :ايرلند‏‎ خارجه‌‏‎ وزير‏‎
علاقه‌مند‏‎ ايران‌‏‎ با‏‎ روابط‏‎ گسترش‌‏‎
است‌‏‎

كه‌‏‎ كساني‌‏‎ عليه‌‏‎:رسولي‌نژاد‏‎
را‏‎ صلاحيت‌شدگان‌‏‎ رد‏‎ اسامي‌‏‎
مي‌شود‏‎ شكايت‌‏‎ دادند‏‎ مطبوعات‌‏‎ به‌‏‎

تهيه‌‏‎ عاملان‌‏‎ دستگيري‌‏‎ و‏‎ شناسايي‌‏‎
توسط‏‎ مجعول‌‏‎ جزوات‌‏‎ و‏‎ شبنامه‌‏‎
اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎

همبستگي‌‏‎ حزب‏‎ اعضاي‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎
كردن‌‏‎ محروم‌‏‎:‎اسلامي‌خاتمي‌‏‎ ايران‌‏‎
در‏‎ شدن‌‏‎ انتخاب‏‎ از‏‎ افراد‏‎
باشد‏‎ مستدل‌‏‎ بايد‏‎ شوراهاي‌اسلامي‌‏‎

ديروز‏‎ اسلامي‌‏‎ ايران‌‏‎ همبستگي‌‏‎ حزب‏‎ موءسس‌‏‎ اعضاي‌‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
رئيس‌جمهوري‌‏‎ خاتمي‌‏‎ سيدمحمد‏‎ حجت‌الاسلام‌والمسلمين‌‏‎ با‏‎
.كردند‏‎ گفتگو‏‎ و‏‎ ديدار‏‎
انقلاب‏‎ پيروزي‌‏‎ سالگرد‏‎ تبريك‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
تداوم‌‏‎ انقلاب‏‎ مهم‌‏‎ هدف‌هاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎:‎داشت‌‏‎ اظهار‏‎ اسلامي‌‏‎
بر‏‎ مردم‌‏‎ حاكميت‌‏‎ تامين‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ صحنه‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ حضور‏‎
جهت‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ گامي‌‏‎ سياسي‌‏‎ تشكل‌هاي‌‏‎ ايجاد‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ سرنوشت‌شان‌‏‎
.است‌‏‎
و‏‎ كشور‏‎ سلامت‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ تشكل‌ها‏‎ و‏‎ احزاب‏‎ وجود‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
و‏‎ خواند‏‎ مهم‌‏‎ و‏‎ ضروري‌‏‎ امري‌‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ انحرافات‌‏‎ از‏‎ جلوگيري‌‏‎
نظارت‌‏‎ حكومت‌‏‎ كار‏‎ بر‏‎ كه‌‏‎ رسمي‌‏‎ نهادهاي‌‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎:گفت‌‏‎
اين‌‏‎ مردم‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ مي‌توانند‏‎ هم‌‏‎ سياسي‌‏‎ تشكل‌هاي‌‏‎ مي‌كنند‏‎
.دهند‏‎ انجام‌‏‎ را‏‎ نظارت‌‏‎
هيچ‌‏‎ نظري‌‏‎ لحاظ‏‎ به‌‏‎ امروز‏‎ دنياي‌‏‎ در‏‎ دست‌كم‌‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
و‏‎ مردم‌‏‎ خواست‌‏‎ براساس‌‏‎ آنكه‌‏‎ مگر‏‎ نمي‌شود‏‎ محقق‌‏‎ حكومتي‌‏‎
باشند‏‎ نداشته‌‏‎ قبول‌‏‎ را‏‎ نظر‏‎ اين‌‏‎ كساني‌‏‎ شايد‏‎.‎باشد‏‎ پاسخگو‏‎
دارد‏‎ قبول‌‏‎ را‏‎ اين‌‏‎ هم‌‏‎ اسلام‌‏‎ است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ پذيرفته‌‏‎ اصل‌‏‎ اين‌‏‎ اما‏‎
از‏‎ و‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ تدوين‌‏‎ نظر‏‎ اين‌‏‎ براساس‌‏‎ هم‌‏‎ ما‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ و‏‎
حكومتي‌‏‎ چنانچه‌‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ غير‏‎ امكاني‌‏‎ نيز‏‎ عملي‌‏‎ نظر‏‎
خسارت‌‏‎ با‏‎ جامعه‌‏‎ كند‏‎ تحميل‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ بخواهد‏‎ مردم‌‏‎ خواست‌‏‎ بدون‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ مواجه‌‏‎ زياد‏‎
جامعه‌‏‎" مورد‏‎ در‏‎ متفاوت‌‏‎ نظريات‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
جمله‌‏‎ از‏‎:گفت‌‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ مختلف‌‏‎ قرائت‌هاي‌‏‎ و‏‎ "مدني‌‏‎
مدني‌‏‎ نهادهاي‌‏‎ وجود‏‎ مدني‌‏‎ جامعه‌‏‎ درباب‏‎ اتفاق‌‏‎ مورد‏‎ مطالب‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ طبيعي‌‏‎ هستند ، ‏‎ حكومت‌‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ ميان‌‏‎ واسطه‌اي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
صداي‌‏‎ جمعيت‌‏‎ ميليون‌‏‎ با 60‏‎ ايران‌‏‎ جامعه‌‏‎ مثل‌‏‎ جامعه‌اي‌‏‎ در‏‎
نوع‌‏‎ يك‌‏‎ سياسي‌‏‎ تشكل‌‏‎ و‏‎ نمي‌رسد‏‎ جايي‌‏‎ به‌‏‎ افراد‏‎ تك‌تك‌‏‎
مردم‌‏‎ خود‏‎ توسط‏‎ مردم‌‏‎ خواستهاي‌‏‎ كاناليزه‌كردن‌‏‎ و‏‎ سازماندهي‌‏‎
سرنوشتشان‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ دخالت‌‏‎ حق‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎.‎است‌‏‎
بلكه‌‏‎ نمي‌خواهد‏‎ دليل‌‏‎ مردم‌‏‎ حق‌‏‎ اعمال‌‏‎:‎داشت‌‏‎ اظهار‏‎
مي‌خواهد‏‎ دليل‌‏‎ شدن‌‏‎ يا‏‎ انتخابكردن‌‏‎ حق‌‏‎ از‏‎ مردم‌‏‎ محروم‌كردن‌‏‎
نادرست‌‏‎ شخصيت‌‏‎ و‏‎ سابقه‌‏‎ يا‏‎ جرم‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ فردي‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ آن‌‏‎ و‏‎
محكم‌‏‎ بايد‏‎ دليل‌‏‎ نتيجه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ شود‏‎ محروم‌‏‎ و‏‎ محكوم‌‏‎ قانون‌‏‎ طبق‌‏‎
داشته‌‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎ حقوق‌‏‎ دغدغه‌‏‎ بايد‏‎ همواره‌‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎.باشد‏‎
مي‌كند‏‎ تحمل‌‏‎ را‏‎ فشارها‏‎ انواع‌‏‎ كه‌‏‎ نجيب‏‎ ملت‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ باشيم‌‏‎
و‏‎ كنند‏‎ انتخاب‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ مردم‌‏‎ حق‌‏‎.كرد‏‎ اعتماد‏‎ بايد‏‎
حزب‏‎ دبيركل‌‏‎ چمني‌‏‎ راه‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ ابتداي‌‏‎ در‏‎بشوند‏‎ انتخاب‏‎
و‏‎ اهداف‌‏‎ شكل‌گيري‌ ، ‏‎ نحوه‌‏‎ از‏‎ گزارشي‌‏‎ اسلامي‌‏‎ ايران‌‏‎ همبستگي‌‏‎
.كرد‏‎ ارائه‌‏‎ حزب‏‎ اين‌‏‎ عملكرد‏‎

و‏‎ نظامي‌‏‎ نيروهاي‌‏‎:‎كشور‏‎ وزير‏‎
مسائل‌‏‎ در‏‎ دخالت‌‏‎ حق‌‏‎ انتظامي‌‏‎
ندارند‏‎ را‏‎ سياسي‌‏‎


كشور‏‎ وزير‏‎ لاري‌‏‎ موسوي‌‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
انتظامي‌ ، ‏‎ نيروي‌‏‎ سياسي‌‏‎ عقيدتي‌‏‎ روحانيون‌‏‎ سراسري‌‏‎ همايش‌‏‎ در‏‎
حاضر‏‎ قرن‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ تحول‌‏‎ مهم‌ترين‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎.‎دانست‌‏‎
و‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ سوم‌‏‎ دهه‌‏‎ در‏‎:كرد‏‎ تصريح‌‏‎ همچنين‌‏‎ نشست‌‏‎
است‌‏‎ آينده‌‏‎ سوي‌‏‎ به‌‏‎ حركت‌‏‎ محور‏‎ رهبري‌ ، ‏‎ تدابير‏‎ و‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎
بايد‏‎ قانونگذاري‌‏‎ و‏‎ قضايي‌‏‎ اجرايي‌ ، ‏‎ مديران‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ ما‏‎ و‏‎
مجهز‏‎ رهبري‌‏‎ تدابير‏‎ و‏‎ نظام‌‏‎ اهداف‌‏‎ تحقق‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ خودمان‌‏‎
طالبان‌‏‎ عنوان‌‏‎ تحت‌‏‎ وابسته‌‏‎ متحجرين‌‏‎ حضور‏‎ كشور ، ‏‎ وزير‏‎كنيم‌‏‎
رژيم‌‏‎ و‏‎ تركيه‌‏‎ نظامي‌‏‎ همكاريهاي‌‏‎ پيمان‌‏‎ افغانستان‌ ، ‏‎ در‏‎
يافته‌‏‎ استقلال‌‏‎ تازه‌‏‎ جمهوريهاي‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ دعوت‌‏‎ صهيونيستي‌ ، ‏‎
نبود‏‎ كشورها ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ نظامي‌‏‎ پايگاه‌‏‎ ايجاد‏‎ براي‌‏‎ آمريكا‏‎ از‏‎
حضور‏‎ و‏‎ مازندران‌‏‎ درياي‌‏‎ نفتي‌‏‎ منابع‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ حقوقي‌‏‎ رژيم‌‏‎
قالب‏‎ در‏‎ نظامي‌‏‎ وابسته‌هاي‌‏‎ و‏‎ چپاولگران‌‏‎ و‏‎ بيگانگان‌‏‎
عوامل‌‏‎ از‏‎ را‏‎ مازندران‌‏‎ درياي‌‏‎ سواحل‌‏‎ در‏‎ نفتي‌‏‎ شركتهاي‌‏‎
نيروي‌‏‎ كار‏‎ حساسيت‌‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎.كرد‏‎ اعلام‌‏‎ منطقه‌‏‎ تهديدكننده‌‏‎
جناح‌بنديها‏‎ و‏‎ گروه‌بنديها‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ ايجاب‏‎ انتظامي‌‏‎
وارد‏‎ بخواهند‏‎ نيروها‏‎ اين‌‏‎ اگر‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎ بماند‏‎ مصون‌‏‎
.ديد‏‎ خواهند‏‎ ضرر‏‎ جامعه‌‏‎ هم‌‏‎ و‏‎ خود‏‎ هم‌‏‎ بشوند ، ‏‎ دسته‌بنديها‏‎
كه‌‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎ بيان‌‏‎ با‏‎ قوا‏‎ كل‌‏‎ معظم‌‏‎ فرماندهي‌‏‎ جانشين‌‏‎
تلخ‌‏‎ من‌‏‎ خود‏‎ براي‌‏‎ مي‌كنند‏‎ فرماندهان‌‏‎ برخي‌‏‎ كه‌‏‎ اظهاراتي‌‏‎"
بدون‌‏‎ و‏‎ بي‌طرفانه‌‏‎ بايد‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎:‎كرد‏‎ اضافه‌‏‎ "است‌‏‎
امام‌‏‎ كه‌‏‎ امري‌‏‎ كند ، ‏‎ پيدا‏‎ حضور‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ جناحها‏‎ به‌‏‎ وابستگي‌‏‎
داشته‌‏‎ آن‌‏‎ بر‏‎ زيادي‌‏‎ تاكيد‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎ و‏‎ راحل‌‏‎
تدابير‏‎ و‏‎ (ره‌‏‎)امام‌‏‎ حضرت‌‏‎ رهنمودهاي‌‏‎:‎شد‏‎ يادآور‏‎ وي‌‏‎.‎دارند‏‎ و‏‎
اگر‏‎ كه‌‏‎ دارند‏‎ تاكيد‏‎ مسئله‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ اخير‏‎
و‏‎ سياسي‌‏‎ مسائل‌‏‎ در‏‎ مي‌خواهند‏‎ انتظامي‌‏‎ و‏‎ نظامي‌‏‎ فرماندهان‌‏‎
.دهند‏‎ استعفا‏‎ خود‏‎ سمت‌‏‎ از‏‎ كنند ، ‏‎ دخالت‌‏‎ جناحي‌‏‎

مركزي‌‏‎ هيات‌‏‎:اجاق‌‏‎ موسوي‌‏‎
صلاحيت‌هاي‌‏‎ رد‏‎ برابر‏‎ در‏‎ نظارت‌‏‎
نمي‌ماند‏‎ خاموش‌‏‎ غيرقانوني‌‏‎


در‏‎ شوراها‏‎ انتخابات‌‏‎ بر‏‎ نظارت‌‏‎ مركزي‌‏‎ هيات‌‏‎ عضو‏‎ اجاق‌‏‎ موسوي‌‏‎
چهره‌هاي‌‏‎ از‏‎ بعضي‌‏‎ صلاحيت‌‏‎ رد‏‎ پيرامون‌‏‎ ما‏‎ خبرنگار‏‎ با‏‎ گفتگو‏‎
تهران‌‏‎ شهرستان‌‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ توسط‏‎ كشور‏‎ سياسي‌‏‎ شناخته‌شده‌‏‎
را‏‎ كسي‌‏‎ دهم‌‏‎ اجازه‌‏‎ كه‌‏‎ شوند‏‎ رد‏‎ من‌‏‎ جنازه‌‏‎ روي‌‏‎ از‏‎ مگر‏‎:گفت‌‏‎
و‏‎ سند‏‎ و‏‎ دليل‌‏‎ بدون‌‏‎ كشور‏‎ از‏‎ ديگر‏‎ نقطه‌‏‎ هر‏‎ يا‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎
هيات‌هاي‌‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎.كنند‏‎ رد‏‎ قانوني‌‏‎ و‏‎ شرعي‌‏‎ معتبر‏‎ مدرك‌‏‎
ندارند‏‎ حق‌‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌هاي‌‏‎ بويژه‌‏‎ انتخابات‌‏‎ امر‏‎ در‏‎ ذيربط‏‎
كنند‏‎ برخورد‏‎ داوطلبان‌‏‎ صلاحيت‌‏‎ تاييد‏‎ مورد‏‎ در‏‎ تنگ‌نظري‌‏‎ با‏‎
صلاحيت‌‏‎ ندارند‏‎ حق‌‏‎ شرعي‌‏‎ و‏‎ قانوني‌‏‎ ادله‌‏‎ به‌‏‎ استناد‏‎ بدون‌‏‎ و‏‎
قول‌‏‎ اين‌‏‎ ايران‌‏‎ قهرمان‌‏‎ و‏‎ عزيز‏‎ ملت‌‏‎ به‌‏‎ كنند ، من‌‏‎ رد‏‎ را‏‎ افراد‏‎
سر‏‎ از‏‎ هستم‌‏‎ نظارت‌‏‎ مركزي‌‏‎ هيات‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎ تا‏‎ مي‌دهم‌ ، ‏‎ را‏‎
در‏‎ مسئولين‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ اشخاص‌‏‎ قانون‌‏‎ خلاف‌‏‎ اقدامات‌‏‎ و‏‎ تخطي‌‏‎ سوزن‌‏‎
پشتيباني‌‏‎ با‏‎ و‏‎ كرد‏‎ نخواهم‌‏‎ چشم‌پوشي‌‏‎ صلاحيت‌ها‏‎ رد‏‎ امر‏‎
كه‌‏‎ افرادي‌‏‎ حق‌‏‎ احقاق‌‏‎ در‏‎ او‏‎ از‏‎ استعانت‌‏‎ و‏‎ منان‌‏‎ خداوند‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ حياتم‌‏‎ لحظه‌‏‎ آخرين‌‏‎ تا‏‎ باشد‏‎ شده‌‏‎ تضييع‌‏‎ حقشان‌‏‎
هراس‌‏‎ جوسازي‌ها‏‎ و‏‎ هياهو‏‎ از‏‎ و‏‎ كرد‏‎ خواهم‌‏‎ دفاع‌‏‎ مسئوليت‌‏‎
در‏‎ و‏‎ نمود‏‎ خواهم‌‏‎ برخورد‏‎ متخلف‌‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌هاي‌‏‎ با‏‎ و‏‎ ندارم‌‏‎
آنها‏‎ مركزي‌ ، ‏‎ هيات‌‏‎ قانون‌‏‎ طبق‌‏‎ آنها‏‎ تخلفات‌‏‎ محرزبودن‌‏‎ صورت‌‏‎
.كرد‏‎ خواهم‌‏‎ منحل‌‏‎ را‏‎

جمع‌‏‎ در‏‎ لاري‌‏‎ موسوي‌‏‎
رد‏‎ با‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ :استانداران‌‏‎
مي‌كند‏‎ برخورد‏‎ صالح‌‏‎ افراد‏‎ صلاحيت‌‏‎

از‏‎ قابل‌توجهي‌‏‎ بخش‌‏‎ شود‏‎ برگزار‏‎ خوب‏‎ شوراها‏‎ انتخابات‌‏‎ اگر‏‎ *
يافت‌‏‎ خواهد‏‎ تحقق‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ وعده‌هاي‌‏‎
صحنه‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ از‏‎ بي‌دليل‌‏‎ صلاحيت‌‏‎ رد‏‎ با‏‎ نبايد‏‎ كس‌‏‎ هيچ‌‏‎ *
شود‏‎ محروم‌‏‎
نشست‌‏‎ در‏‎ لاري‌‏‎ موسوي‌‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
با‏‎ برخورد‏‎ در‏‎:‎گفت‌‏‎ استانداري‌ها‏‎ امنيتي‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ معاونان‌‏‎
مردم‌‏‎ و‏‎ شود‏‎ گذاشته‌‏‎ كنار‏‎ قيم‌مابانه‌‏‎ روحيه‌‏‎ بايد‏‎ مردم‌‏‎
.شوند‏‎ دانسته‌‏‎ عمل‌‏‎ و‏‎ فكر‏‎ آزادي‌‏‎ داراي‌‏‎
شد‏‎ برگزار‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ محل‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ نشست‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎
كشور‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراهاي‌‏‎ انتخابات‌‏‎ برگزاري‌‏‎ كرد‏‎ تاكيد‏‎
.است‌‏‎ دولت‌‏‎ كار‏‎ مهم‌ترين‌‏‎
شوراها‏‎ انتخابات‌‏‎ اگر‏‎:كرد‏‎ اظهار‏‎ همچنين‌‏‎ لاري‌‏‎ موسوي‌‏‎
توجهي‌‏‎ قابل‌‏‎ بخش‌‏‎ شود ، ‏‎ برگزار‏‎ است‌‏‎ دولت‌‏‎ نظر‏‎ مورد‏‎ كه‌‏‎ آن‌طور‏‎
بايد‏‎ مردم‌‏‎.‎كرد‏‎ خواهد‏‎ پيدا‏‎ تحقق‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ وعده‌هاي‌‏‎ از‏‎
تعيين‌‏‎ در‏‎ موءثر‏‎ و‏‎ حق‌‏‎ صاحب‏‎ را‏‎ آنها‏‎ دولت‌‏‎ كه‌‏‎ كنند‏‎ احساس‌‏‎
به‌‏‎ مساله‌اي‌‏‎ هيچ‌‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ براي‌‏‎.‎مي‌داند‏‎ سرنوشتشان‌‏‎
.نيست‌‏‎ مطرح‌‏‎ قانون‌‏‎ كامل‌‏‎ اجراي‌‏‎ اندازه‌‏‎
مساله‌‏‎ قدرت‌‏‎ كسب‏‎ براي‌‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎:كرد‏‎ خاطرنشان‌‏‎ وي‌‏‎
اين‌‏‎ بلكه‌‏‎ نمي‌كنند ، ‏‎ پيگيري‌‏‎ را‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراهاي‌‏‎ انتخابات‌‏‎
عنوان‌‏‎ به‌‏‎ ما‏‎ و‏‎ است‌‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ قدرت‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ تفويض‌‏‎ براي‌‏‎ تلاش‌‏‎
:كرد‏‎ تاكيد‏‎ وي‌‏‎.‎هستيم‌‏‎ قانون‌‏‎ از‏‎ تخطي‌‏‎ نگران‌‏‎ قانون‌ ، ‏‎ مجري‌‏‎
محروم‌‏‎ صحنه‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ از‏‎ شود ، ‏‎ صلاحيت‌‏‎ رد‏‎ بي‌دليل‌‏‎ نبايد‏‎ كسي‌‏‎
افراد‏‎.‎شود‏‎ مشكل‌‏‎ دچار‏‎ خود‏‎ عقيده‌‏‎ ابراز‏‎ براي‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ شود‏‎
صلاحيت‌‏‎ رد‏‎ نظارت‌‏‎ هياتهاي‌‏‎ جناحي‌‏‎ نگرشهاي‌‏‎ به‌دليل‌‏‎ نبايد‏‎
.شوند‏‎
رد‏‎ اين‌‏‎ اما‏‎ شود ، ‏‎ صلاحيت‌‏‎ رد‏‎ فردي‌‏‎ اگر‏‎:‎كرد‏‎ خاطرنشان‌‏‎ وي‌‏‎
اعلام‌‏‎ را‏‎ وي‌‏‎ نام‌‏‎ نباشد ، ‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ قبول‌‏‎ مورد‏‎ صلاحيت‌‏‎
.بدهند‏‎ فرد‏‎ آن‌‏‎ درباره‌‏‎ را‏‎ خودشان‌‏‎ راي‌‏‎ مردم‌‏‎ تا‏‎ مي‌كنيم‌‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎ برخورد‏‎ صالح‌‏‎ افراد‏‎ صلاحيت‌‏‎ رد‏‎ با‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎
به‌‏‎ اشراف‌‏‎ موضع‌‏‎ از‏‎ بايد‏‎ استانداري‌ها‏‎:‎گفت‌‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎
مسايل‌‏‎ حل‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ بخشي‌ ، ‏‎ هر‏‎ از‏‎ جانبداري‌‏‎ عدم‌‏‎ و‏‎ مسائل‌‏‎
.كنند‏‎ اهتمام‌‏‎
نظام‌‏‎ اصل‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ مسائلي‌‏‎ در‏‎ اينكه‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎
به‌‏‎ نياز‏‎ جامعه‌‏‎:داشت‌‏‎ اظهار‏‎ آمد‏‎ كوتاه‌‏‎ نبايد‏‎ برمي‌گردد ، ‏‎
در‏‎ تعادل‌‏‎ نقطه‌‏‎ بايد‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ تعادل‌‏‎ و‏‎ آرامش‌‏‎
.باشد‏‎ جامعه‌‏‎
با‏‎ چماقي‌‏‎ برخورد‏‎ عدم‌‏‎ متفاوت‌ ، ‏‎ سليقه‌هاي‌‏‎ طرح‌‏‎ لاري‌‏‎ موسوي‌‏‎
و‏‎ تصميم‌گيري‌ها‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ مشاركت‌‏‎ سياسي‌ ، ‏‎ توسعه‌‏‎ سليقه‌ها ، ‏‎
در‏‎ شده‌‏‎ پذيرفته‌‏‎ اصل‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ انديشه‌ها‏‎ بودن‌‏‎ آزاد‏‎
مسائل‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ خيلي‌‏‎ ابتدا‏‎ در‏‎ عده‌اي‌‏‎:‎افزود‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ دولت‌‏‎
.نبودند‏‎ موافق‌‏‎
ندارند‏‎ علاقه‌‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ افرادي‌‏‎ اين‌كه‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎
كنم‌ ، ‏‎ متهم‌‏‎ نمي‌خواهم‌‏‎ را‏‎ كسي‌‏‎:‎گفت‌‏‎ باشد‏‎ آرام‌‏‎ جامعه‌‏‎ اوضاع‌‏‎
احترام‌‏‎ آنها‏‎ براي‌‏‎ هم‌‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎ اعتقاداتي‌‏‎ براي‌‏‎ افراد‏‎ اين‌‏‎ اما‏‎
بتوانيم‌‏‎ بايد‏‎ ما‏‎.‎مي‌كنند‏‎ دنبال‌‏‎ را‏‎ مسائلي‌‏‎ چنين‌‏‎ قائلم‌ ، ‏‎
با‏‎ نظام‌ ، ‏‎ اصول‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ عقبنشيني‌‏‎ بدون‌‏‎ و‏‎ منطق‌‏‎ با‏‎
با‏‎ برخورد‏‎.‎كنيم‌‏‎ مقابله‌‏‎ جامعه‌‏‎ درون‌‏‎ بحران‌سازي‌هاي‌‏‎
بلكه‌‏‎ نيست‌ ، ‏‎ قهريه‌‏‎ نيروي‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ با‏‎ "الزاما‏‎ بحرانها‏‎
.كرد‏‎ حل‌‏‎ را‏‎ مسائل‌‏‎ اين‌‏‎ نظر‏‎ دقت‌‏‎ و‏‎ هوشياري‌‏‎ با‏‎ بايد‏‎
به‌‏‎ نمي‌توانند‏‎ تند‏‎ برخوردهاي‌‏‎ با‏‎ افراد‏‎:‎افزود‏‎ لاري‌‏‎ موسوي‌‏‎
برخوردها‏‎ اين‌‏‎ شكل‌دهندگان‌‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ و‏‎ برسند‏‎ نتيجه‌‏‎
مسئله‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ داده‌اند‏‎ جهت‌‏‎ تغيير‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ بوده‌اند ، ‏‎
كه‌‏‎ مسائلي‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎.است‌‏‎ مهم‌‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ براي‌‏‎
وي‌‏‎.‎كرد‏‎ نخواهد‏‎ عقبنشيني‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ جامعه‌‏‎ و‏‎ افراد‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎
و‏‎ فرمانداران‌‏‎ اگر‏‎:گفت‌‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ بازرسي‌‏‎ به‌‏‎ خطاب‏‎
.كنيد‏‎ برخورد‏‎ آنها‏‎ با‏‎ كردند ، ‏‎ عمل‌‏‎ قانون‌‏‎ خلاف‌‏‎ نيز‏‎ بخشداران‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ نيز‏‎ كشور‏‎ انتخابات‌‏‎ ستاد‏‎ رئيس‌‏‎ همچنين‌‏‎
است‌‏‎ مصمم‌‏‎ ملي‌‏‎ وحدت‌‏‎ حفظ‏‎ با‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎:كرد‏‎ تاكيد‏‎ همايش‌‏‎
كامل‌‏‎ به‌طور‏‎ انتخابكنندگان‌‏‎ و‏‎ انتخابشوندگان‌‏‎ حقوق‌‏‎ از‏‎
.كند‏‎ دفاع‌‏‎
شهر‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ اقدام‌‏‎ از‏‎ تاسف‌‏‎ اظهار‏‎ با‏‎ تاج‌زاده‌‏‎ مصطفي‌‏‎
شده‌‏‎ شناخته‌‏‎ داوطلبان‌‏‎ از‏‎ تعدادي‌‏‎ صلاحيت‌‏‎ رد‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎
ستاد‏‎:‎كرد‏‎ اعلام‌‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎ رهبري‌‏‎ و‏‎ امام‌‏‎ تاييد‏‎ مورد‏‎ و‏‎
زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ گزارشي‌‏‎ نزديك‌‏‎ آينده‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ انتخابات‌‏‎
كشور‏‎ وزارت‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ سياسي‌‏‎ معاون‌‏‎.‎كرد‏‎ خواهد‏‎ ارايه‌‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎
در‏‎ "دقيقا‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ اميدواري‌‏‎ ابراز‏‎ همچنين‌‏‎
گسترش‌‏‎ و‏‎ جامعه‌‏‎ وحدت‌‏‎ راستاي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كند‏‎ عمل‌‏‎ قوانين‌‏‎ چارچوب‏‎
.باشد‏‎ كوشا‏‎ مردم‌‏‎ مشاركت‌‏‎
برگزاري‌‏‎ براي‌‏‎ زمان‌‏‎ بهترين‌‏‎ اكنون‌‏‎ هم‌‏‎:‎افزود‏‎ تاج‌زاده‌‏‎
جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ و‏‎ رهبري‌‏‎ مقام‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎ است‌‏‎ شوراها‏‎ انتخابات‌‏‎
نظر‏‎ اجماع‌‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ دولت‌‏‎ اجرايي‌‏‎ سطوح‌‏‎ پايين‌ترين‌‏‎ تا‏‎
.دارد‏‎ وجود‏‎
وجود‏‎ با‏‎:كرد‏‎ خاطرنشان‌‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ سياسي‌‏‎ معاون‌‏‎
عدم‌‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ دشمنان‌‏‎ تلاش‌‏‎ و‏‎ كارشكني‌ها‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ مشكلات‌‏‎ همه‌‏‎
برگزاري‌‏‎ مساعد‏‎ شرايط‏‎ بحمدالله‌‏‎ شوراها ، ‏‎ انتخابات‌‏‎ اجراي‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ فراهم‌‏‎ مهم‌‏‎ اين‌‏‎
تجلي‌‏‎ معنا‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ شوراها‏‎ انتخابات‌‏‎ برگزاري‌‏‎:‎گفت‌‏‎ تاج‌زاده‌‏‎
نظام‌‏‎ نفع‌‏‎ به‌‏‎ "طبعا‏‎ و‏‎ است‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ شعارهاي‌‏‎ همه‌‏‎ بخش‌‏‎
سال‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ دولت‌‏‎ كارهاي‌‏‎ از‏‎ هيچيك‌‏‎ حقيقت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ بود‏‎ خواهد‏‎
دولت‌‏‎ شعارهاي‌‏‎ بخش‌‏‎ تحقق‌‏‎ نمي‌تواند‏‎ شوراها‏‎ اندازه‌‏‎ به‌‏‎ گذشته‌‏‎
.باشد‏‎

قوه‌‏‎ معارفه‌نمايندگان‌‏‎ مراسم‌‏‎ در‏‎
شد‏‎ سيماعنوان‌‏‎ و‏‎ صدا‏‎ در‏‎ مجريه‌‏‎
بر‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ تاكيد‏‎
سيماوقواي‌‏‎ و‏‎ هماهنگي‌صدا‏‎
سه‌گانه‌‏‎


بر‏‎ نظارت‌‏‎ شوراي‌‏‎ در‏‎ سه‌گانه‌‏‎ قواي‌‏‎ نمايندگان‌‏‎:سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
حجت‌الاسلام‌‏‎ با‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ صبح‌‏‎ سيما ، ‏‎ و‏‎ صدا‏‎ سازمان‌‏‎
گفتگو‏‎ و‏‎ ديدار‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ خاتمي‌‏‎ سيدمحمد‏‎ والمسلمين‌‏‎
.كردند‏‎
به‌‏‎ كه‌‏‎ جلسه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
نمايندگان‌‏‎ امين‌زاده‌ ، ‏‎ محسن‌‏‎ و‏‎ پورنجاتي‌‏‎ احمد‏‎ معرفي‌‏‎ منظور‏‎
لاريجاني‌‏‎ علي‌‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎ برگزار‏‎ شورا‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ مجريه‌‏‎ قوه‌‏‎ جديد‏‎
حضور‏‎ نيز‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ سيماي‌‏‎ و‏‎ صدا‏‎ سازمان‌‏‎ رئيس‌‏‎
.داشت‌‏‎
هراتي‌‏‎ و‏‎ ميرمحمدي‌‏‎ از‏‎ مزبور‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
قدرداني‌‏‎ و‏‎ تشكر‏‎ سيما‏‎ و‏‎ صدا‏‎ در‏‎ قوه‌‏‎ اين‌‏‎ سابق‌‏‎ نمايندگان‌‏‎
انعكاس‌‏‎ و‏‎ تبيين‌‏‎ در‏‎ سيما‏‎ و‏‎ صدا‏‎ نقش‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ و‏‎ كرد‏‎
نظريات‌‏‎ طرح‌‏‎ و‏‎ ديدگاه‌ها‏‎ نقد‏‎ سياست‌‏‎ بر‏‎ نظام‌ ، ‏‎ ديدگاههاي‌‏‎
.كرد‏‎ تاكيد‏‎ متفاوت‌‏‎
قواي‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ حضور‏‎ نقش‌‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
مباحثي‌‏‎ طرح‌‏‎ جهت‌‏‎ سيما‏‎ و‏‎ صدا‏‎ بر‏‎ نظارت‌‏‎ شوراي‌‏‎ در‏‎ سه‌گانه‌‏‎
.شد‏‎ يادآور‏‎ را‏‎ نظام‌‏‎ مصالح‌‏‎ تامين‌‏‎ چگونگي‌‏‎ درباره‌‏‎
براي‌‏‎ مناسب‏‎ راهكارهاي‌‏‎ و‏‎ چارچوبها‏‎ تعيين‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎
براي‌‏‎ مشخص‌‏‎ طرح‌‏‎ و‏‎ برنامه‌‏‎ تدوين‌‏‎ شوراها ، ‏‎ اين‌‏‎ نظارت‌‏‎ اعمال‌‏‎
و‏‎ سيما‏‎ و‏‎ صدا‏‎ بين‌‏‎ هماهنگي‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ نظارت‌‏‎ اين‌‏‎ بهتر‏‎ اعمال‌‏‎
.شد‏‎ متذكر‏‎ را‏‎ گانه‌‏‎ قواي‌سه‌‏‎

عبدالله‌‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎
جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ پيام‌‏‎ نوري‌‏‎
عربستان‌‏‎ وليعهد‏‎ به‌‏‎ ايران‌را‏‎
كرد‏‎ ابلاغ‌‏‎ سعودي‌‏‎

شركت‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ عربستان‌‏‎ دولت‌‏‎ رسمي‌‏‎ دعوت‌‏‎ با‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎ *
است‌‏‎ رفته‌‏‎ كشور‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ سعودي‌‏‎ دولت‌‏‎ تاسيس‌‏‎ سال‌‏‎ صدمين‌‏‎ در‏‎
روز‏‎ خرداد‏‎ روزنامه‌‏‎ مسئول‌‏‎ مدير‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎:سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
و‏‎ ديدار‏‎ سعودي‌‏‎ عربستان‌‏‎ وليعهد‏‎ "اميرعبدالله‌‏‎" با‏‎ دوشنبه‌‏‎
.كرد‏‎ گفت‌وگو‏‎
يك‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ كه‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ‎‏‏،‏‎ همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
شفاهي‌‏‎ پيام‌‏‎ ابلاغ‌‏‎ ضمن‌‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎ انجاميد ، ‏‎ طول‌‏‎ به‌‏‎ ساعت‌‏‎
همكاري‌‏‎ ضرورت‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ دو‏‎ روابط‏‎ مورد‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ جمهور‏‎ رئيس‌‏‎
قيمت‌‏‎ بيشتر‏‎ كاهش‌‏‎ از‏‎ جلوگيري‌‏‎ براي‌‏‎ سعودي‌‏‎ عربستان‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎
عربستان‌‏‎ وليعهد‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.داد‏‎ انجام‌‏‎ مذاكراتي‌‏‎ نفت‌‏‎
جانبه‌ ، ‏‎ دو‏‎ روابط‏‎ گسترش‌‏‎ لزوم‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ ضمن‌‏‎ سعودي‌‏‎
براي‌‏‎ و‏‎ ستود‏‎ اخير‏‎ سالهاي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ موفقيتهاي‌‏‎
.كرد‏‎ موفقيت‌‏‎ آرزوي‌‏‎ ايران‌‏‎ جمهور‏‎ رئيس‌‏‎ سيدمحمدخاتمي‌‏‎
دولت‌‏‎ رسمي‌‏‎ دعوت‌‏‎ بنابه‌‏‎ كه‌‏‎ سفر‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎
مجدد‏‎ وحدت‌‏‎ سالگرد‏‎ صدمين‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ سعودي‌‏‎ عربستان‌‏‎
بن‌‏‎ اميرنايف‌‏‎" با‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎ انجام‌‏‎ دولت‌‏‎ تاسيس‌‏‎ و‏‎ جزيرتالعرب‏‎
.كرد‏‎ ملاقات‌‏‎ نيز‏‎ سعودي‌‏‎ عربستان‌‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ "عبدالعزيز‏‎

يادداشت‌‏‎

ماست‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ خشونت‌‏‎ ريشه‌هاي‌‏‎
خشكاندن‌‏‎" ملي‌‏‎ شعار‏‎ با‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ كه‌‏‎ گذشته‌‏‎ ماه‌‏‎
و‏‎ سياسي‌‏‎ فعالان‌‏‎ كشندگان‌‏‎ با‏‎ ستيز‏‎ به‌‏‎ "خشونت‌‏‎ ريشه‌هاي‌‏‎
:پاي‌فشردند‏‎ نكته‌‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ صاحبنظران‌‏‎ برخاست‌ ، ‏‎ كشور‏‎ نويسندگان‌‏‎
القائات‌‏‎ فرهنگي‌ ، ‏‎ بسترسازي‌هاي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خشونت‌‏‎ اصلي‌‏‎ ريشه‌‏‎
كه‌‏‎ مصاديقي‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎.‎بجوئيد‏‎ سخيف‌‏‎ پرونده‌سازي‌هاي‌‏‎ و‏‎ رواني‌‏‎
شد ، ‏‎ زياد‏‎ تاكيد‏‎ آنها‏‎ بر‏‎ خشونت‌زا‏‎ اقدام‌هاي‌‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎
مطبوعات‌‏‎ به‌ويژه‌‏‎ و‏‎ نهادها‏‎ گروه‌ها ، ‏‎ شخصيت‌ها ، ‏‎ چهره‌‏‎ تخريب‏‎
.بود‏‎
به‌‏‎ را‏‎ جامعه‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ تكرار‏‎ هشدار‏‎ اين‌‏‎ بارها‏‎ نمونه‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎
انقلاب‏‎ ياران‌‏‎ به‌‏‎ ;نكنيم‌‏‎ تقسيم‌‏‎ غيرخودي‌‏‎ و‏‎ خودي‌‏‎ گروههاي‌‏‎
ملي‌‏‎ منافع‌‏‎ شمول‌‏‎ دايره‌‏‎ نزنيم‌ ، ‏‎ بيگانگان‌‏‎ به‌‏‎ وابستگي‌‏‎ برچسب‏‎
...و‏‎ نكنيم‌‏‎ محدود‏‎ گروهي‌‏‎ تعلقات‌‏‎ و‏‎ خواسته‌ها‏‎ به‌‏‎ را‏‎
كه‌‏‎ رسانه‌ها‏‎ متاسفانه‌‏‎ و‏‎ گروهها‏‎ كسان‌ ، ‏‎ برخي‌‏‎ اما‏‎
با‏‎ همسو‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎ فراخوان‌‏‎ اين‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ مي‌بايست‌‏‎ علي‌القاعده‌‏‎
تبليغاتي‌‏‎ كارزار‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ به‌‏‎ مي‌گرفتند‏‎ قرار‏‎ آن‌‏‎
.كشيدند‏‎ تيغ‌‏‎ انديشه‌‏‎ اهل‌‏‎ روي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ شدند‏‎ تبديل‌‏‎ خشونت‌طلبان‌‏‎
به‌‏‎ مسلحانه‌‏‎ تهاجم‌‏‎ كشور‏‎ در‏‎ خشونت‌بار‏‎ رفتار‏‎ نمونه‌‏‎ آخرين‌‏‎
.بود‏‎ خرداد‏‎ روزنامه‌‏‎
و‏‎ صوتي‌‏‎ نوع‌‏‎ از‏‎ شد‏‎ پرتاب‏‎ خرداد‏‎ روزنامه‌‏‎ سوي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ بمبي‌‏‎
وجود‏‎ نيز‏‎ احتمال‌‏‎ اين‌‏‎ اما‏‎ ;بود‏‎ دادن‌‏‎ هشدار‏‎ و‏‎ ترساندن‌‏‎ براي‌‏‎
منفجره‌‏‎ ماده‌‏‎ مقاديري‌‏‎ كم‌خطر ، ‏‎ محموله‌‏‎ آن‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ داشت‌‏‎
ملي‌‏‎ فاجعه‌اي‌‏‎ و‏‎ آيد‏‎ فرود‏‎ روزنامه‌نگاران‌‏‎ سر‏‎ بر‏‎ ويرانگر‏‎
آنچه‌‏‎ و‏‎ داد‏‎ رخ‌‏‎ آنچه‌‏‎ از‏‎ تاسف‌آورتر‏‎ اما‏‎.‎بيافريند‏‎
روزنامه‌هاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ تبليغاتي‌‏‎ حمايت‌‏‎ دهد ، ‏‎ رخ‌‏‎ مي‌توانست‌‏‎
.است‌‏‎ "يافته‌‏‎ سازمان‌‏‎ جنايت‌‏‎" اين‌‏‎ از‏‎ كشور‏‎ عصر‏‎
از‏‎ را‏‎ خود‏‎ حمايت‌‏‎ هرگز‏‎ كه‌‏‎ روزنامه‌ها‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ ديروز‏‎
طرحي‌‏‎ چاپ‌‏‎ با‏‎ است‌ ، ‏‎ نكرده‌‏‎ پنهان‌‏‎ خشونت‌طلب‏‎ جريان‌هاي‌‏‎
كه‌‏‎ موشكي‌‏‎ با‏‎ همسو‏‎ را‏‎ خرداد‏‎ روزنامه‌‏‎ گستاخانه‌ ، ‏‎
جامعه‌‏‎ آيا‏‎داد‏‎ نشان‌‏‎ فروانداختند ، ‏‎ آبادان‌‏‎ بر‏‎ آمريكايي‌ها‏‎
ساختمان‌‏‎ سقف‌‏‎ زير‏‎ اكنون‌‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ به‌ويژه‌‏‎ كشور‏‎ مطبوعاتي‌‏‎
از‏‎ ندارند‏‎ حق‌‏‎ انديشه‌اند ، ‏‎ پرورش‌‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ خرداد‏‎ روزنامه‌‏‎
ترغيب‏‎ و‏‎ تهييج‌‏‎ در‏‎ شما‏‎ سهم‌‏‎ بپرسند‏‎ روزنامه‌‏‎ آن‌‏‎ گردانندگان‌‏‎
است‌؟‏‎ چقدر‏‎ روزنامه‌ها‏‎ به‌‏‎ فردا‏‎ و‏‎ امروز‏‎ ديروز ، ‏‎ مهاجمان‌‏‎
مشاور‏‎ و‏‎ يار‏‎ نزديك‌ترين‌‏‎ كه‌‏‎ روزنامه‌اي‌‏‎ همسويي‌‏‎ اتهام‌‏‎ آيا‏‎
آمريكا‏‎ با‏‎ مي‌كند ، ‏‎ منتشر‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ ملت‌‏‎ برگزيده‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
اين‌‏‎ به‌‏‎ تازه‌‏‎ تهاجمي‌‏‎ براي‌‏‎ هميشگي‌‏‎ بسترسازي‌‏‎ همان‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎
نيست‌؟‏‎ روزنامه‌‏‎
كنار‏‎ در‏‎ و‏‎ سرزمين‌‏‎ همين‌‏‎ در‏‎ خشونت‌ ، ‏‎ ريشه‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ بپذيريم‌‏‎ پس‌‏‎
مكتوب‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ پرداخت‌‏‎ و‏‎ ساخت‌‏‎ با‏‎ ديروز‏‎ اگر‏‎.ماست‌‏‎ گوش‌‏‎
و‏‎ شدند‏‎ متهم‌‏‎ الحاد‏‎ و‏‎ ارتداد‏‎ به‌‏‎ كساني‌‏‎ تصويري‌‏‎ و‏‎ صوتي‌‏‎ و‏‎
دارد‏‎ وجود‏‎ هم‌‏‎ احتمال‌‏‎ اين‌‏‎ افتاد ، ‏‎ خاك‌‏‎ بر‏‎ پيكرشان‌‏‎ بعد‏‎ چندي‌‏‎
متهم‌‏‎ آمريكا‏‎ به‌‏‎ وابستگي‌‏‎ و‏‎ همسويي‌‏‎ به‌‏‎ روزنامه‌ها‏‎ امروز‏‎ كه‌‏‎
.كشيد‏‎ مسلخ‌شان‌‏‎ به‌‏‎ راحتي‌‏‎ به‌‏‎ بتوان‌‏‎ فردا‏‎ كه‌‏‎ شوند‏‎

به‌‏‎ آمريكايي‌‏‎ موشك‌‏‎ اصابت‌‏‎ درپي‌‏‎
عذرخواهي‌‏‎ خواستار‏‎ آبادان‌ايران‌‏‎
شد‏‎ آمريكا‏‎


گذشته‌‏‎ روز‏‎ ايران‌‏‎ وزيرامورخارجه‌‏‎ خرازي‌‏‎ كمال‌‏‎:سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
خاك‌‏‎ به‌‏‎ آمريكايي‌‏‎ زمين‌‏‎ به‌‏‎ هوا‏‎ موشك‌‏‎ فروند‏‎ يك‌‏‎ اصابت‌‏‎ درپي‌‏‎
نقض‌‏‎ جبران‌‏‎ براي‌‏‎ بايد‏‎ آمريكا‏‎:‎گفت‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎
.كند‏‎ عذرخواهي‌‏‎ ايران‌‏‎ از‏‎ ايران‌ ، ‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ فضايي‌‏‎ حريم‌‏‎
شهيد‏‎ و‏‎ قهرمان‌‏‎ مردم‌‏‎ عمومي‌‏‎ افكار‏‎:كرد‏‎ تصريح‌‏‎ وي‌‏‎
حريم‌‏‎ به‌‏‎ گونه‌‏‎ اين‌‏‎ بيگانگان‌‏‎ نمي‌دهدكه‌‏‎ اجازه‌‏‎ پرورايران‌‏‎
جمهوري‌‏‎ نيروهاي‌مسلح‌‏‎ "مسلما‏‎ و‏‎ نمايند‏‎ تجاوز‏‎ كشور‏‎ فضايي‌‏‎
خواهند‏‎ دفاع‌‏‎ كشور‏‎ از‏‎ تجاوز‏‎ هرگونه‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎
.كرد‏‎
خارجه‌ ، ‏‎ امور‏‎ وزارت‌‏‎ اخبار‏‎ و‏‎ اطلاعات‌‏‎ كل‌‏‎ اداره‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
و‏‎ سياسي‌‏‎ اقدامات‌‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزارت‌‏‎:افزود‏‎ دكترخرازي‌‏‎
و‏‎ داده‌‏‎ انجام‌‏‎ حقه‌خود‏‎ حقوق‌‏‎ از‏‎ دردفاع‌‏‎ را‏‎ لازم‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎
ايران‌‏‎ به‌‏‎ وارده‌‏‎ خسارات‌‏‎ است‌‏‎ موظف‌‏‎ آمريكا‏‎ دولت‌‏‎ و‏‎ داد‏‎ خواهد‏‎
اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ حريم‌‏‎ نقض‌‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ معنوي‌‏‎ خسارات‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎
خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزارت‌‏‎ سخنگوي‌‏‎ همچنين‌‏‎.‎نمايد‏‎ جبران‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎
فروند‏‎ يك‌‏‎ اصابت‌‏‎ قبال‌‏‎ در‏‎ را‏‎ وزارتخانه‌‏‎ اين‌‏‎ اقدامات‌‏‎ ايران‌‏‎
در‏‎ آصفي‌‏‎.‎كرد‏‎ تشريح‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ قلمرو‏‎ به‌‏‎ موشك‌‏‎
موشك‌‏‎ اصابت‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ با‏‎ گفتگو‏‎
محض‌‏‎ به‌‏‎ جاري‌‏‎ روال‌‏‎ طبق‌‏‎:كرد‏‎ اعلام‌‏‎ آبادان‌‏‎ به‌‏‎ آمريكايي‌‏‎
مراجع‌‏‎ و‏‎ مقامات‌‏‎ از‏‎ مراتب‏‎ حادثه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ اوليه‌‏‎ اطلاع‌‏‎
امور‏‎ وزير‏‎ موضوع‌ ، ‏‎ اهميت‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ و‏‎ شد‏‎ استعلام‌‏‎ ذي‌صلاح‌‏‎
تاييد‏‎ از‏‎ پس‌‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎.كرد‏‎ پيگيري‌‏‎ را‏‎ موضوع‌‏‎ "شخصا‏‎ خارجه‌‏‎
كاردار‏‎ احضار‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ ساعت‌‏‎ يك‌‏‎ فاصله‌‏‎ با‏‎ ذيصلاح‌ ، ‏‎ مراجع‌‏‎
مراتب‏‎ و‏‎ شد‏‎ اقدام‌‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزارت‌‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ سوئيس‌‏‎
.گرديد‏‎ ابلاغ‌‏‎ نامبرده‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ شديد‏‎ اعتراض‌‏‎
شهر‏‎ به‌‏‎ انگليسي‌‏‎ و‏‎ آمريكايي‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ اخير‏‎ حملات‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎
دوشنبه‌‏‎ روز‏‎ صبح‌‏‎ ساعت‌ 9‏‎ موشك‌‏‎ فروند‏‎ يك‌‏‎ عراق‌ ، ‏‎ جنوب‏‎ در‏‎ بصره‌‏‎
.كرد‏‎ اصابت‌‏‎ آبادان‌‏‎ شهر‏‎ نزديكي‌‏‎ به‌‏‎

شوراهاي‌‏‎ انتخابات‌‏‎:‎ساوجي‌‏‎ موحدي‌‏‎
فريدن‌‏‎ -‎ بافت‌‏‎ شهرهاي‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎
نمي‌شود‏‎ فريدونشهربرگزار‏‎ و‏‎


شوراهاي‌‏‎ انتخابات‌‏‎ بر‏‎ نظارت‌‏‎ مركزي‌‏‎ هيات‌‏‎ رئيس‌‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
در‏‎ انتخابات‌‏‎ برگزاري‌‏‎ براي‌‏‎ موانع‌موجود‏‎:گفت‌‏‎ اسلامي‌‏‎
و‏‎ نشده‌‏‎ مرتفع‌‏‎ تاكنون‌‏‎ فريدونشهر‏‎ و‏‎ فريدن‌‏‎ -‎ بافت‌‏‎ شهرهاي‌‏‎
.شد‏‎ نخواهد‏‎ برگزار‏‎ شهرها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ انتخابات‌‏‎ شرايطي‌‏‎ هيچ‌‏‎ تحت‌‏‎
با‏‎ چهارشنبه‌‏‎ روز‏‎ عصر‏‎ كه‌‏‎ ساوجي‌‏‎ موحدي‌‏‎ علي‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎
جلسه‌‏‎ يك‌‏‎ تشكيل‌‏‎ به‌رغم‌‏‎:‎افزود‏‎ مي‌كرد‏‎ گفتگو‏‎ خبرنگاران‌‏‎
و‏‎ استانهاي‌كرمان‌‏‎ در‏‎ انتخابات‌‏‎ دست‌اندركاران‌‏‎ با‏‎ مشترك‌‏‎
توافق‌‏‎ اين‌‏‎ متاسفانه‌‏‎ بود‏‎ گرفته‌‏‎ صورت‌‏‎ كه‌‏‎ توافقي‌‏‎ و‏‎ اصفهان‌‏‎
عدم‌‏‎ و‏‎ نشده‌‏‎ تامين‌‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ نظر‏‎ وبنابراين‌‏‎ نشد‏‎ محقق‌‏‎
برگزار‏‎ هم‌‏‎ اگر‏‎ و‏‎ است‌‏‎ شهرقطعي‌‏‎ سه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ انتخابات‌‏‎ برگزاري‌‏‎
.بود‏‎ خواهد‏‎ غيرقانوني‌‏‎ شود‏‎
داوطلبان‌‏‎ از‏‎ درصد‏‎ حدود 3‏‎ صلاحيت‌‏‎ تاكنون‌‏‎:‎كرد‏‎ تصريح‌‏‎ وي‌‏‎
رقم‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌شود‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ رد‏‎ اجرايي‌‏‎ هياتهاي‌‏‎ توسط‏‎
بر‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌مركزي‌‏‎ رئيس‌‏‎ يابد‏‎ افزايش‌‏‎ درصد‏‎ شش‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ به‌‏‎
شخصيت‌ها‏‎ از‏‎ نفر‏‎ اسامي‌ 50‏‎ تاكنون‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ خبر‏‎ اين‌‏‎ انتخابات‌‏‎
.كرد‏‎ تاييد‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ رد‏‎ تهران‌‏‎ شهرستان‌‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌هاي‌‏‎ توسط‏‎
نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ توسط‏‎ نيز‏‎ نفر‏‎ گفت‌50‏‎ همچنين‌‏‎ ساوجي‌‏‎ موحدي‌‏‎
.شده‌اند‏‎ صلاحيت‌‏‎ رد‏‎ تهران‌‏‎ شهرستان‌‏‎

ايران‌‏‎ با‏‎ گفت‌وگو‏‎ آماده‌‏‎ طالبان‌‏‎
است‌‏‎


به‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎ ديروز‏‎ طالبان‌‏‎ خارجه‌‏‎ وزارت‌‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
.است‌‏‎ ايران‌‏‎ با‏‎ گفتگو‏‎ آماده‌‏‎ اختلافات‌‏‎ حل‌وفصل‌‏‎ منظور‏‎
بيانيه‌اي‌‏‎ صدور‏‎ با‏‎ گروه‌‏‎ اين‌‏‎ كابل‌‏‎ از‏‎ رويتر‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
مثبت‌‏‎ گام‌‏‎ هرگونه‌‏‎ از‏‎ استقبال‌‏‎ ضمن‌‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ تصريح‌‏‎ همچنين‌‏‎
كامل‌‏‎ آمادگي‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ با‏‎ روابط‏‎ بهبود‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎
حل‌وفصل‌‏‎ براي‌‏‎ ايراني‌‏‎ مقامات‌‏‎ با‏‎ گفتگو‏‎ انجام‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎
سال‌‏‎ ملل‌‏‎ سازمان‌‏‎مي‌دارد‏‎ اعلام‌‏‎ اختلاف‌‏‎ مورد‏‎ مسائل‌‏‎ تمامي‌‏‎
به‌‏‎ طالبان‌‏‎ و‏‎ داد‏‎ كاهش‌‏‎ را‏‎ كابل‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ ميان‌‏‎ تنش‌‏‎ گذشته‌‏‎
.كرد‏‎ آزاد‏‎ را‏‎ اسير‏‎ ايراني‌‏‎ از 50‏‎ بيش‌‏‎ روابط‏‎ بهبود‏‎ نشانه‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ ايراني‌‏‎ كاميون‌هاي‌‏‎ نيز‏‎ گذشته‌‏‎ هفته‌‏‎ گروه‌‏‎ اين‌‏‎
ايران‌ ، ‏‎.‎داد‏‎ ايران‌‏‎ تحويل‌‏‎ بودند‏‎ شده‌‏‎ توقيف‌‏‎ افغانستان‌‏‎ شمال‌‏‎
افغانستان‌‏‎ قانوني‌‏‎ دولت‌‏‎ را‏‎ رباني‌‏‎ برهان‌الدين‌‏‎ دولت‌‏‎ هنوز‏‎
دولت‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ ملل‌‏‎ سازمان‌‏‎ در‏‎ افغانستان‌‏‎ كرسي‌‏‎.مي‌داند‏‎
بين‌المللي‌‏‎ نهاد‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ طالبان‌‏‎ اما‏‎ است‌‏‎ رباني‌‏‎
.دارد‏‎ رسمي‌‏‎ غير‏‎ نماينده‌اي‌‏‎

به‌‏‎ ايرلند‏‎ :ايرلند‏‎ خارجه‌‏‎ وزير‏‎
علاقه‌مند‏‎ ايران‌‏‎ با‏‎ روابط‏‎ گسترش‌‏‎
است‌‏‎


رئيس‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ ايرلند‏‎ خارجه‌‏‎ وزير‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
را‏‎ ايرلند‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎ علاقه‌مندي‌‏‎ نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎
جمهوري‌‏‎ با‏‎ فرهنگي‌‏‎ و‏‎ اقتصادي‌‏‎ سياسي‌‏‎ روابط‏‎ توسعه‌‏‎ براي‌‏‎
.كرد‏‎ اعلام‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎
ايران‌‏‎ نقش‌‏‎ و‏‎ اهميت‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ آندروز‏‎ ديويد‏‎
افكار‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ خوبي‌‏‎ سابقه‌‏‎ و‏‎ جهان‌‏‎ و‏‎ منطقه‌‏‎ در‏‎
تنش‌هاي‌‏‎ برخي‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎:گفت‌‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ ايرلند‏‎ مردم‌‏‎ عمومي‌‏‎
و‏‎ روابط‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ سعي‌‏‎ همواره‌‏‎ ايرلند‏‎ بين‌المللي‌‏‎
.كند‏‎ حفظ‏‎ مطلوب‏‎ حد‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ با‏‎ را‏‎ خود‏‎ همكاري‌هاي‌‏‎
از‏‎ خرسندي‌‏‎ ابراز‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ هاشمي‌رفسنجاني‌‏‎
كرد‏‎ اميدواري‌‏‎ اظهار‏‎ شمالي‌‏‎ ايرلند‏‎ در‏‎ آرامش‌‏‎ برقراري‌‏‎
.شود‏‎ اجرا‏‎ كامل‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ اخير‏‎ صلح‌‏‎ موافقتنامه‌‏‎
دو‏‎ سياسي‌‏‎ روابط‏‎ توسعه‌‏‎ لزوم‌‏‎ نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ رئيس‌‏‎
:افزود‏‎ و‏‎ ساخت‌‏‎ خاطرنشان‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ روابط‏‎ با‏‎ همگام‌‏‎ را‏‎ جانبه‌‏‎
همه‌‏‎ همكاريهاي‌‏‎ سطح‌‏‎ افزايش‌‏‎ براي‌‏‎ خوبي‌‏‎ امكانات‌‏‎ از‏‎ كشور‏‎ دو‏‎
آن‌‏‎ از‏‎ مناسبتري‌‏‎ نحو‏‎ به‌‏‎ مي‌توانند‏‎ و‏‎ برخوردارند‏‎ جانبه‌‏‎
.كنند‏‎ استفاده‌‏‎

كه‌‏‎ كساني‌‏‎ عليه‌‏‎:رسولي‌نژاد‏‎
را‏‎ صلاحيت‌شدگان‌‏‎ رد‏‎ اسامي‌‏‎
مي‌شود‏‎ شكايت‌‏‎ دادند‏‎ به‌مطبوعات‌‏‎


عالي‌‏‎ هيات‌‏‎ رئيس‌‏‎ نايب‏‎:‎اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ - تهران‌‏‎
اين‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎ شوراهاي‌‏‎ انتخابات‌‏‎ بر‏‎ نظارت‌‏‎
رد‏‎ اسامي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كساني‌‏‎ عليه‌‏‎ شكايت‌‏‎ طرح‌‏‎ درصدد‏‎ هيات‌‏‎
.داده‌اند‏‎ ارائه‌‏‎ كشور‏‎ مطبوعات‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ صلاحيت‌شدگان‌‏‎
به‌‏‎ فيروزكوه‌‏‎ و‏‎ دماوند‏‎ نماينده‌‏‎ رسولي‌نژاد‏‎ سيداحمد‏‎
قانون‌‏‎ اساس‌‏‎ بر‏‎ ردصلاحيت‌شدگان‌‏‎ اسامي‌‏‎:‎گفت‌‏‎ خبرنگاران‌‏‎
اعلام‌‏‎ شده‌‏‎ صلاحيت‌‏‎ رد‏‎ افراد‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ محرمانه‌‏‎ به‌صورت‌‏‎
كنند‏‎ اقدام‌‏‎ روز‏‎ چهار‏‎ مدت‌‏‎ ظرف‌‏‎ دارند‏‎ شكايتي‌‏‎ اگر‏‎ تا‏‎ مي‌شود‏‎
.شود‏‎ كشانده‌‏‎ روزنامه‌ها‏‎ به‌‏‎ اين‌موضوع‌‏‎ نبايد‏‎ و‏‎
به‌دليل‌‏‎ صلاحيت‌شدگان‌‏‎ رد‏‎ آيا‏‎ كه‌‏‎ سئوال‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
صلاحيت‌‏‎ رد‏‎ ولايت‌فقيه‌‏‎ و‏‎ اسلام‌‏‎ به‌‏‎ التزام‌عملي‌‏‎ عدم‌‏‎
شهرستانهاي‌‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ توسط‏‎ گروه‌‏‎ اين‌‏‎:‎كرد‏‎ تصريح‌‏‎ شده‌اند‏‎
آنها ، ‏‎ شكايت‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ شده‌اند‏‎ صلاحيت‌‏‎ رد‏‎ تهران‌‏‎
.دهيم‌‏‎ نظر‏‎ سپس‌‏‎ ببينيم‌‏‎ را‏‎ هيات‌‏‎ مدارك‌‏‎ و‏‎ اسناد‏‎
شكايت‌‏‎ بايد‏‎ صلاحيت‌شدگان‌‏‎ رد‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎:گفت‌‏‎ رسولي‌نژاد‏‎
اين‌‏‎ و‏‎ كنند‏‎ نظارت‌‏‎ عالي‌‏‎ هيات‌‏‎ تسليم‌‏‎ روز‏‎ چهار‏‎ ظرف‌‏‎ را‏‎ خود‏‎
.كند‏‎ نظر‏‎ اعلام‌‏‎ و‏‎ بررسي‌‏‎ شكايات‌را‏‎ روز‏‎ ده‌‏‎ مدت‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ هيات‌‏‎

تهيه‌‏‎ عاملان‌‏‎ دستگيري‌‏‎ و‏‎ شناسايي‌‏‎
توسط‏‎ مجعول‌‏‎ جزوات‌‏‎ و‏‎ شبنامه‌‏‎
اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎


در‏‎ مسئول‌‏‎ مقام‌‏‎ يك‌‏‎:‎اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ - تهران‌‏‎
و‏‎ شبنامه‌‏‎ تكثير‏‎ و‏‎ تهيه‌‏‎ عاملان‌‏‎:كرد‏‎ اعلام‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎
امام‌‏‎ گمنام‌‏‎ سربازان‌‏‎ پيگيري‌‏‎ و‏‎ تلاش‌‏‎ با‏‎ مجعول‌‏‎ جزوات‌‏‎
تسليم‌‏‎ قضائي‌‏‎ مراجع‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ دستگير‏‎ شناسايي‌ ، ‏‎ "اخيرا‏‎ (عج‌‏‎)‎زمان‌‏‎
.شدند‏‎
:افزود‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ با‏‎ گفتگو‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ وي‌‏‎
عناوين‌‏‎ تحت‌‏‎ را‏‎ شبنامه‌هايي‌‏‎ و‏‎ جزوات‌‏‎ اقدام‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ عاملان‌‏‎
عمومي‌ ، مركز‏‎ آگاه‌سازي‌‏‎ و‏‎ ارشاد‏‎ مركز‏‎" همچون‌‏‎ مجعولي‌‏‎
.مي‌كرده‌اند‏‎ منتشر‏‎ "غيره‌‏‎ و‏‎ ميليوني‌‏‎ اطلاعات‌ 36‏‎
اقدام‌‏‎ اين‌‏‎ اصلي‌‏‎ عامل‌‏‎:‎كرد‏‎ اضافه‌‏‎ امنيتي‌‏‎ مقام‌‏‎ اين‌‏‎
محرمانه‌‏‎ اسناد‏‎ به‌‏‎ دسترسي‌‏‎ ادعاي‌اين‌كه‌‏‎ با‏‎ غيرقانوني‌‏‎
نمابر‏‎ ازطريق‌‏‎ كه‌‏‎ اطلاعيه‌هايي‌‏‎ و‏‎ جزوات‌‏‎ طي‌‏‎ دارد ، ‏‎ خارجي‌‏‎
خيانت‌‏‎ به‌‏‎ متهم‌‏‎ را‏‎ نظام‌‏‎ مسئولان‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ مي‌كرد‏‎ ارسال‌‏‎
.بود‏‎ كرده‌‏‎
و‏‎ نگارش‌‏‎ با‏‎ اقدام‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ اصلي‌‏‎ عامل‌‏‎:داشت‌‏‎ اظهار‏‎ وي‌‏‎
ذهنيت‌‏‎ مي‌كرد‏‎ تلاش‌‏‎ ادعاهاي‌خلاف‌واقع‌‏‎ و‏‎ غلط‏‎ تحليلهاي‌‏‎
.سازد‏‎ يكديگرمخدوش‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ را‏‎ نظام‌‏‎ مذهبي‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ نخبگان‌‏‎
نتايج‌‏‎:‎كرد‏‎ تصريح‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎ در‏‎ مسئول‌‏‎ مقام‌‏‎ اين‌‏‎
نشر‏‎ عمومي‌ ، ‏‎ اذهان‌‏‎ تشويش‌‏‎ افراد ، ‏‎ غيرقانوني‌اين‌‏‎ اقدامات‌‏‎
جريانهاي‌‏‎ و‏‎ نظام‌‏‎ مسئولان‌‏‎ ميان‌‏‎ اختلاف‌‏‎ ايجاد‏‎ و‏‎ اكاذيب‏‎
.بود‏‎ كشور‏‎ مختلف‌‏‎ دستگاه‌هاي‌‏‎ و‏‎ خودي‌‏‎ سياسي‌‏‎
اين‌گونه‌‏‎ كه‌‏‎ مكاني‌‏‎ از‏‎ شده‌‏‎ انجام‌‏‎ بازرسيهاي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎
تعدادي‌‏‎ اسلحه‌ ، ‏‎ قبضه‌‏‎ يك‌‏‎ مي‌پذيرفت‌ ، ‏‎ صورت‌‏‎ درآنجا‏‎ اقدامات‌‏‎
مطالب‏‎ و‏‎ شبنامه‌‏‎ مقدارمعتنابهي‌‏‎ شده‌ ، ‏‎ طبقه‌بندي‌‏‎ اسناد‏‎
و‏‎ جعلي‌كشف‌‏‎ ماموريت‌‏‎ احكام‌‏‎ و‏‎ مهر‏‎ تعدادي‌‏‎ و‏‎ توزيع‌‏‎ آماده‌‏‎
.شد‏‎ ضبط‏‎
اصلي‌‏‎ عامل‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ اوليه‌‏‎ بررسي‌هاي‌‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
بوده‌‏‎ بزرگ‌بينانه‌‏‎ خود‏‎ داراي‌انگيزه‌هاي‌‏‎ مركز‏‎ اين‌‏‎ اداره‌‏‎
.است‌‏‎


© 1998 HAMSHAHRI, All rights reserved.
Web design and hosting by Hamshahri Computer Center.