شماره‌ 1954‏‎ ‎‏‏،‏‎14 OCT 1999 مهر 1378 ، ‏‎ پنج‌شنبه‌ 22‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Life
Business
Stocks
Sports
World Sports
Science/Culture
Arts
Environment
Articles
Last Page
انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎ با‏‎ يونان‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ ديدار‏‎

هيات‌‏‎ ‎‏‏،‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ تسليت‌رهبر‏‎ هاي‌‏‎ پيام‌‏‎
به‌‏‎ نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ رئيس‌‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎
ظهيرنژاد‏‎ سرلشكر‏‎ درگذشت‌‏‎ مناسبت‌‏‎

را‏‎ خود‏‎ وكيل‌‏‎ آينده‌‏‎ هفته‌‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎
مي‌كند‏‎ معرفي‌‏‎

از‏‎ دفاع‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ "خرداد‏‎" :‎نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎
هم‌‏‎ آن‌‏‎ توقيف‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ كردم‌‏‎ تاسيس‌‏‎ اسلام‌‏‎ غربت‌‏‎
مي‌دهم‌‏‎ راهم‌ادامه‌‏‎ به‌‏‎

شهيد‏‎ بنياد‏‎ امناي‌‏‎ هيات‌‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎
شهيدان‌‏‎ خانواده‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ خدمت‌‏‎ :رئيس‌جمهوري‌‏‎
است‌‏‎ دولت‌‏‎ وظيفه‌‏‎ جانبازان‌‏‎ و‏‎ ايثارگران‌‏‎

به‌‏‎ انگلستان‌‏‎ خارجه‌‏‎ وزير‏‎ سال‌‏‎ بيست‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
مي‌آيد‏‎ ايران‌‏‎

ظهيرنژاد‏‎ سرلشگر‏‎ چهارشنبه‌امير‏‎ سحرگاه‌‏‎
گفت‌‏‎ وداع‌‏‎ را‏‎ فاني‌‏‎ دار‏‎

فاني‌‏‎ دار‏‎ مازندران‌‏‎ در‏‎ فقيه‌‏‎ ولي‌‏‎ نماينده‌‏‎
گفت‌‏‎ وداع‌‏‎ را‏‎

آيت‌الله‌‏‎ با‏‎ يونان‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ ديدار‏‎
رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎

محاكمه‌‏‎ :‎اسلامي‌‏‎ ايران‌‏‎ همبستگي‌‏‎ حزب‏‎
از‏‎ پس‌‏‎ به‌‏‎ خرداد‏‎ روزنامه‌‏‎ مديرمسئول‌‏‎
شود‏‎ موكول‌‏‎ مجلس‌‏‎ انتخابات‌‏‎ برگزاري‌‏‎

ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ :‎مجلس‌‏‎ در‏‎ شيراز‏‎ مردم‌‏‎ نماينده‌‏‎
مطبوعاتي‌‏‎ جرايم‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ صلاحيت‌‏‎ روحانيت‌‏‎
ندارد‏‎ را‏‎

اول‌‏‎ معاون‌‏‎ با‏‎ عربستان‌‏‎ جديد‏‎ سفير‏‎ ديدار‏‎
ايران‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎

انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎ با‏‎ يونان‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ ديدار‏‎


فرهنگي‌‏‎ سوابق‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎
شدند‏‎ كشور‏‎ دو‏‎ هاي‌‏‎ همكاري‌‏‎ سعه‌‏‎ تو‏‎ خواستار‏‎ يونان‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎
خامنه‌اي‌‏‎ الله‌‏‎ آيت‌‏‎ حضرت‌‏‎:اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ - تهران‌‏‎
"استفانوپولوس‌‏‎ كنستانتين‌‏‎" ديروز‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎
به‌‏‎ را‏‎ وي‌‏‎ همراه‌‏‎ هيات‌‏‎ عاليرتبه‌‏‎ اعضاي‌‏‎ و‏‎ يونان‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
.پذيرفتند‏‎ حضور‏‎
خاتمي‌‏‎ محمد‏‎ سيد‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎ كه‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
گسترش‌‏‎ از‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ حضورداشت‌ ، ‏‎ جمهوري‌نيز‏‎ رئيس‌‏‎
و‏‎ كردند‏‎ استقبال‌‏‎ ويونان‌‏‎ ايران‌‏‎ بين‌‏‎ جانبه‌‏‎ همه‌‏‎ مناسبات‌‏‎
كشور‏‎ دو‏‎ روابط‏‎ در‏‎ موجود‏‎ مثبت‌‏‎ زمينه‌هاي‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ ضرورت‌‏‎
.شدند‏‎ يادآور‏‎ همكاري‌ها‏‎ توسعه‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎
ملت‌‏‎ ذهنيت‌‏‎ در‏‎ منفي‌‏‎ نقاط‏‎ نبود‏‎ بر‏‎ خامنه‌اي‌‏‎ الله‌‏‎ آيت‌‏‎ حضرت‌‏‎
فرهنگ‌‏‎ سوابق‌‏‎:‎فرمودند‏‎ و‏‎ كردند‏‎ تاكيد‏‎ يونان‌‏‎ نسبت‌به‌‏‎ ايران‌‏‎
است‌‏‎ برجسته‌‏‎ و‏‎ بسياردرخشان‌‏‎ تاريخ‌ايران‌‏‎ در‏‎ يوناني‌‏‎ دانش‌‏‎ و‏‎
سطح‌‏‎ در‏‎ فرهنگي‌ ، همواره‌‏‎ و‏‎ علمي‌‏‎ همكاريهاي‌‏‎ و‏‎ دادوستد‏‎ و‏‎
.است‌‏‎ داشته‌‏‎ وجود‏‎ كشور‏‎ دو‏‎ ميان‌‏‎ وسيعي‌‏‎
به‌‏‎ يونان‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ بزرگ‌‏‎ متفكرين‌‏‎ از‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎
مردم‌‏‎:‎فرمودند‏‎ و‏‎ كردند‏‎ ياد‏‎ بشري‌‏‎ پايه‌گذاران‌تمدن‌‏‎ عنوان‌‏‎
و‏‎ فرهنگ‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ درمسايل‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ استعداد‏‎ يونان‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎
زمينه‌هاي‌‏‎ مي‌توانند‏‎ اساس‌‏‎ براين‌‏‎ و‏‎ داده‌اند‏‎ نشان‌‏‎ تمدن‌‏‎
.بخشند‏‎ تحكيم‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ ميان‌‏‎ دوستي‌‏‎
كنوني‌‏‎ تمدن‌‏‎ كردن‌‏‎ كامل‌‏‎ ضرورت‌‏‎ بر‏‎ خامنه‌اي‌‏‎ الله‌‏‎ آيت‌‏‎ حضرت‌‏‎
براي‌‏‎ لازم‌‏‎ مصالح‌‏‎ و‏‎ ابزارها‏‎:فرمودند‏‎ و‏‎ تاكيدكردند‏‎ جهان‌‏‎
است‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ با‏‎ ملت‌هاي‌‏‎ دراختيار‏‎ بشر‏‎ امروز‏‎ تمدن‌‏‎ كردن‌‏‎ كامل‌‏‎
يكديگر‏‎ با‏‎ اين‌جهت‌‏‎ در‏‎ مي‌توانند‏‎ يونان‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ كشور‏‎ دو‏‎ و‏‎
.كنند‏‎ همكاري‌‏‎
يونان‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ "استفانوپولوس‌‏‎" گزارش‌‏‎ همين‌‏‎ پايه‌‏‎ بر‏‎
بسيار‏‎ يكديگر‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ را‏‎ ملت‌‏‎ دو‏‎ سخناني‌احساسات‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎
ميراث‌دار‏‎ يونان‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎:گفت‌‏‎ و‏‎ خواند‏‎ دوستانه‌‏‎ و‏‎ مثبت‌‏‎
دوكشور‏‎ مسئولان‌‏‎ اساس‌‏‎ همين‌‏‎ بر‏‎ و‏‎ هستند‏‎ غني‌‏‎ فرهنگ‌هاي‌‏‎
احساس‌‏‎ بشر‏‎ كنوني‌‏‎ مسايل‌‏‎ قبال‌‏‎ در‏‎ را‏‎ بيشتري‌‏‎ مسئوليت‌‏‎
.مي‌كنند‏‎
در‏‎ دوكشور‏‎ همكاري‌‏‎ براهميت‌‏‎ همچنين‌‏‎ يونان‌‏‎ جمهور‏‎ رئيس‌‏‎
و‏‎ زمينه‌ها‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ مختلف‌تاكيد‏‎ زمينه‌هاي‌‏‎
دارد‏‎ جانبه‌وجود‏‎ دو‏‎ روابط‏‎ توسعه‌‏‎ براي‌‏‎ زيادي‌‏‎ توانايي‌هاي‌‏‎
در‏‎ مي‌توانند‏‎ كشور‏‎ دو‏‎ زمينه‌ها‏‎ اين‌‏‎ دادن‌‏‎ بسط‏‎ با‏‎ و‏‎
.باشند‏‎ داشته‌‏‎ همكاري‌‏‎ يكديگر‏‎ با‏‎ موضوعات‌گوناگون‌‏‎

هيات‌‏‎ ‎‏‏،‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ تسليت‌رهبر‏‎ هاي‌‏‎ پيام‌‏‎
به‌‏‎ نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ رئيس‌‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎
ظهيرنژاد‏‎ سرلشكر‏‎ درگذشت‌‏‎ مناسبت‌‏‎


سرلشگر‏‎ درگذشت‌‏‎ مناسبت‌‏‎ به‌‏‎ انقلاب‏‎ رهبرمعظم‌‏‎ تسليت‌‏‎ پيام‌‏‎
"ظهيرنژاد‏‎"
خامنه‌اي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ حضرت‌‏‎:‎اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ -تهران‌‏‎
به‌‏‎ ديروز‏‎ قوا ، ‏‎ كل‌‏‎ فرمانده‌‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎
جمهوري‌‏‎ ارتش‌‏‎ غيرتمند‏‎ و‏‎ شجاع‌‏‎ امير‏‎ درگذشت‌‏‎ مناسبت‌‏‎
صادر‏‎ را‏‎ تسليتي‌‏‎ پيام‌‏‎ "ظهيرنژاد‏‎" سرلشگر‏‎ اسلامي‌ايران‌‏‎
.فرمودند‏‎
:است‌‏‎ زير‏‎ شرح‌‏‎ به‌‏‎ پيام‌‏‎ اين‌‏‎ متن‌‏‎
الرحيم‌‏‎ الرحمن‌‏‎ بسم‌الله‌‏‎
سرلشگر‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ جمهوري‌‏‎ ارتش‌‏‎ غيرتمند‏‎ و‏‎ شجاع‌‏‎ امير‏‎
جهاد‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ عمر‏‎ از‏‎ ساليان‌متمادي‌‏‎ كه‌‏‎ ظهيرنژاد‏‎
مقدس‌‏‎ درجبهه‌هاي‌دفاع‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ سپري‌‏‎ كشور‏‎ و‏‎ دين‌‏‎ بادشمنان‌‏‎
و‏‎ مختلف‌‏‎ سنگرهاي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ نمود‏‎ فراوان‌‏‎ فداكاريهاي‌‏‎ و‏‎ رشادتها‏‎
ملكوت‌‏‎ به‌‏‎ كرد ، ‏‎ شايان‌‏‎ خدمات‌‏‎ اسلامي‌‏‎ ميهن‌‏‎ به‌‏‎ مدارج‌عالي‌‏‎
.پيوست‌‏‎ اعلي‌‏‎
سرافراز‏‎ ياور‏‎ و‏‎ اسلام‌‏‎ شريف‌‏‎ سرباز‏‎ اين‌‏‎ درگذشت‌‏‎ اينجانب‏‎
جمهوري‌‏‎ ارتش‌‏‎ خصوصا‏‎ مسلح‌‏‎ به‌نيروهاي‌‏‎ را‏‎ اسلامي‌‏‎ نظام‌‏‎
و‏‎ مي‌گويم‌‏‎ عزيزتسليت‌‏‎ آن‌‏‎ بازماندگان‌‏‎ كليه‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎
خانواده‌‏‎ براي‌‏‎ شكيبايي‌‏‎ و‏‎ صبر‏‎ و‏‎ او‏‎ بر‏‎ را‏‎ الهي‌‏‎ غفران‌‏‎
.مي‌كنم‌‏‎ مسالت‌‏‎ متعال‌‏‎ خداي‌‏‎ ايشان‌از‏‎
خامنه‌اي‌‏‎ علي‌‏‎ سيد‏‎
‎‏‏21/7/78‏‎
احترام‌‏‎ اداي‌‏‎ ظهيرنژاد‏‎ سرلشكر‏‎ شخصيت‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ دولت‌‏‎ هيات‌‏‎
كرد‏‎
ظهر‏‎ از‏‎ بعد‏‎ وزيران‌‏‎ هيات‌‏‎:‎اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ - تهران‌‏‎
محمد‏‎ سيد‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎ به‌رياست‌‏‎ چهارشنبه‌‏‎ روز‏‎
.داد‏‎ جلسه‌‏‎ تشكيل‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ خاتمي‌‏‎
دراين‌‏‎ جمهوري‌‏‎ واخباررياست‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ كل‌‏‎ اداره‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
سرلشكر‏‎ امير‏‎ ارزشمند‏‎ شخصيت‌‏‎ به‌‏‎ دولت‌نسبت‌‏‎ هيات‌‏‎ جلسه‌‏‎
اسلام‌‏‎ ارتش‌‏‎ شجاع‌‏‎ و‏‎ ‎‏‏، صادق‌‏‎ فداكار‏‎ سربازان‌‏‎ كه‌از‏‎ ظهيرنژاد‏‎
پس‌‏‎ و‏‎ كردستان‌‏‎ در‏‎ ابتداي‌انقلاب‏‎ دشوار‏‎ شرايط‏‎ در‏‎ و‏‎ بود‏‎
اداي‌احترام‌‏‎ بود ، ‏‎ بزرگي‌‏‎ خدمات‌‏‎ منشاء‏‎ تحميلي‌ ، ‏‎ جنگ‌‏‎ در‏‎ ازآن‌‏‎
قوا ، ‏‎ كل‌‏‎ معظم‌‏‎ فرماندهي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ وي‌‏‎ درگذشت‌‏‎ ضايعه‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎
ملت‌‏‎ و‏‎ ايشان‌‏‎ خانواده‌‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ مسلح‌ ، ارتش‌‏‎ نيروهاي‌‏‎
.گفت‌‏‎ تسليت‌‏‎ ايران‌‏‎
درگذشت‌‏‎ مناسبت‌‏‎ به‌‏‎ رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ تسليت‌‏‎ پيام‌‏‎
ظهيرنژاد‏‎ سرلشگر‏‎ امير‏‎
مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ رييس‌‏‎ رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎ آقاي‌‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
را‏‎ ظهيرنژاد‏‎ قاسمعلي‌‏‎ سرلشگر‏‎ امير‏‎ درگذشت‌‏‎ پيامي‌ ، ‏‎ در‏‎ نظام‌‏‎
:است‌‏‎ زير‏‎ به‌شرح‌‏‎ پيام‌‏‎ اين‌‏‎ متن‌‏‎.‎گفت‌‏‎ تسليت‌‏‎
الرحيم‌‏‎ الرحمن‌‏‎ بسم‌الله‌‏‎
سربازي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ ظهيرنژاد‏‎ قاسمعلي‌‏‎ سرلشگر‏‎ امير‏‎ درگذشت‌‏‎
حماسه‌‏‎ دوران‌‏‎ همرزم‌‏‎ و‏‎ دلاور‏‎ اميري‌‏‎ فرماندهي‌شجاع‌ ، ‏‎ فداكار ، ‏‎
خود‏‎ پربركت‌‏‎ لحظات‌عمر‏‎ آخرين‌‏‎ تا‏‎ كه‌‏‎ مقدس‌‏‎ دفاع‌‏‎ جاويد‏‎
.گرديد‏‎ خاطر‏‎ تالم‌‏‎ و‏‎ تاسف‌‏‎ موجب‏‎ بازنايستاد‏‎ تلاش‌‏‎ از‏‎ لحظه‌اي‌‏‎
محترم‌ ، ‏‎ خانواده‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ دلسوز‏‎ فرمانده‌‏‎ اين‌‏‎ غم‌انگيز‏‎ درگذشت‌‏‎
از‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ عرض‌‏‎ تسليت‌‏‎ مسلح‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ در‏‎ همرزمانش‌‏‎ و‏‎ همكاران‌‏‎
اسلام‌‏‎ شجاع‌‏‎ آن‌فرمانده‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ درجات‌‏‎ علو‏‎ متعال‌‏‎ خداوند‏‎
.مي‌نمايم‌‏‎ مسالت‌‏‎
نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ رييس‌‏‎ رفسنجاني‌ ، ‏‎ هاشمي‌‏‎ اكبر‏‎

را‏‎ خود‏‎ وكيل‌‏‎ آينده‌‏‎ هفته‌‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎
مي‌كند‏‎ معرفي‌‏‎


نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎ گفت‌‏‎ همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ به‌‏‎ ديشب‏‎ موثق‌‏‎ منبع‌‏‎ يك‌‏‎
ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ به‌‏‎ دفاع‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ وكيل‌‏‎ آينده‌‏‎ هفته‌‏‎ اوايل‌‏‎
.مي‌كند‏‎ معرفي‌‏‎ روحانيت‌‏‎

از‏‎ دفاع‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ "خرداد‏‎" :‎نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎
هم‌‏‎ آن‌‏‎ توقيف‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ كردم‌‏‎ تاسيس‌‏‎ اسلام‌‏‎ غربت‌‏‎
مي‌دهم‌‏‎ راهم‌ادامه‌‏‎ به‌‏‎


و‏‎ فرهنگ‌‏‎ مظلوم‌‏‎ وزير‏‎ بايد‏‎ كشور‏‎ فرهنگي‌‏‎ اتفاق‌‏‎ هر‏‎ در‏‎ آيا‏‎
نشانه‌رفت‌؟‏‎ را‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎
عضو‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
در‏‎ خرداد‏‎ روزنامه‌‏‎ مسئول‌‏‎ ومدير‏‎ نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎
اين‌‏‎ مانبايد‏‎:‎كرد‏‎ تصريح‌‏‎ شهركرد‏‎ دانشگاه‌‏‎ دانشجويي‌‏‎ تجمع‌‏‎
است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ بسيج‌‏‎ ما‏‎ نظام‌‏‎ ضد‏‎ بر‏‎ جهان‌‏‎ تمام‌‏‎ كه‌‏‎ بينديشيم‌‏‎ گونه‌‏‎
خودمان‌‏‎ براي‌‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ حاكي‌‏‎ واقعيات‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ بلكه‌‏‎
.مي‌گيريم‌‏‎ نتيجه‌‏‎ آن‌‏‎ مبناي‌‏‎ بر‏‎ مي‌كنيم‌و‏‎ درست‌‏‎ را‏‎ مطالبي‌‏‎
علوم‌‏‎ عصر‏‎ كنوني‌‏‎ دنياي‌‏‎:‎افزود‏‎ دانشجويي‌‏‎ تجمع‌‏‎ دراين‌‏‎ نوري‌‏‎
چنين‌‏‎ كه‌‏‎ نيستند‏‎ بيكار‏‎ آنقدر‏‎ و‏‎ است‌‏‎ مختلف‌‏‎ وارتباطات‌‏‎
را‏‎ بايدواقعيت‌ها‏‎ ما‏‎ كنند ، ‏‎ مابسيج‌‏‎ عليه‌‏‎ رافقط‏‎ امكاناتي‌‏‎
.درك‌كنيم‌‏‎
رهنمون‌‏‎ نيكويي‌ها‏‎ به‌سوي‌‏‎ را‏‎ ما‏‎ كه‌خود ، ‏‎ قرآن‌‏‎ گفت‌‏‎ وي‌‏‎
برروي‌‏‎ خودرا‏‎ گوش‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهد‏‎ مااجازه‌‏‎ چگونه‌به‌‏‎ مي‌سازد‏‎
بودن‌‏‎ شعارگونه‌‏‎ از‏‎ بايد‏‎ ببنديم‌؟‏‎ جهان‌‏‎ پيشرفته‌‏‎ علوم‌‏‎ نداي‌‏‎
.گيريم‌‏‎ پيش‌‏‎ رادر‏‎ صحيح‌‏‎ وشيوه‌‏‎ باشيم‌‏‎ برحذر‏‎
شدن‌‏‎ خدشه‌دار‏‎ نگران‌‏‎ هركشوري‌‏‎ فرهيختگان‌‏‎:‎كرد‏‎ تصريح‌‏‎ نوري‌‏‎
به‌‏‎ وباتاسي‌‏‎ گونه‌ايم‌‏‎ همين‌‏‎ وماهم‌‏‎ جامعه‌خودهستند‏‎ ارزش‌هاي‌‏‎
رحمه‌‏‎"و‏‎ اشرف‌كائنات‌‏‎ كه‌‏‎ (‎ص‌‏‎)‎اسلام‌‏‎ نبي‌مكرم‌‏‎ منطق‌‏‎
.بپرهيزيم‌‏‎ خشن‌‏‎ رفتار‏‎ از‏‎ بايد‏‎ است‌‏‎ "للعالمين‌‏‎
درآن‌‏‎ آميزمندرج‌‏‎ اهانت‌‏‎ ومطلب‏‎ موج‌‏‎ نشريه‌‏‎ درسخنانش‌‏‎ وي‌‏‎
به‌‏‎ اهانت‌‏‎ آيا‏‎:‎كرد‏‎ تصريح‌‏‎ حال‌‏‎ درعين‌‏‎ كرداما‏‎ رامحكوم‌‏‎
كه‌‏‎ حالي‌‏‎ بوده‌ ، در‏‎ موج‌‏‎ نشريه‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ تنهامربوط‏‎ مقدسات‌‏‎
رئيس‌جمهوري‌‏‎ سياسي‌‏‎ توسعه‌‏‎ عليه‌‏‎ قضيه‌‏‎ شداين‌‏‎ مشخص‌‏‎ هم‌‏‎ عاقبت‌‏‎
.است‌‏‎
گونه‌‏‎ سئوال‌‏‎ بطور‏‎ موضوع‌‏‎ بيشتراين‌‏‎ درتوضيح‌‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎
صداي‌‏‎(‎ره‌‏‎) خميني‌‏‎ امام‌‏‎ حضرت‌‏‎ حيات‌‏‎ درزمان‌‏‎ مگر‏‎ اظهارداشت‌‏‎
وموجب‏‎ نكرد‏‎ اهانت‌‏‎(س‌‏‎)‎فاطمه‌‏‎ حضرت‌‏‎ به‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎
رئيس‌جمهوري‌‏‎ كسي‌‏‎ روزهم‌‏‎ آياآن‌‏‎ نشد ، ‏‎ امام‌‏‎ برآشفته‌شدن‌‏‎
برد؟‏‎ وقت‌رازيرسوال‌‏‎
نشريه‌ 150‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ خاصي‌‏‎ فكري‌‏‎ جريان‌‏‎ به‌‏‎ سپس‌‏‎ سخنران‌‏‎ خطاب‏‎
گونه‌‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ راتمسكي‌‏‎ يك‌دانشگاه‌‏‎ داخلي‌‏‎ نسخه‌اي‌‏‎
بايد‏‎ فرهنگي‌كشور‏‎ آيادرهراتفاق‌‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ قضاياقراردادند‏‎
همه‌‏‎ مگر‏‎ رفت‌؟‏‎ رانشانه‌‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزيرمظلوم‌‏‎
را‏‎ مسائل‌‏‎ اين‌‏‎ مردم‌‏‎ است‌؟‏‎ مهاجراني‌‏‎ آقاي‌‏‎ فرهنگ‌كشوردردست‌‏‎
.مي‌كنند‏‎ قضاوت‌‏‎ و‏‎ مي‌فهمند‏‎
دانشگاه‌‏‎ به‌‏‎ نگرش‌‏‎ نحوه‌‏‎ درسخنانش‌‏‎ نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ عضومجمع‌‏‎
و‏‎ تاثير‏‎ دانشگاه‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ تاكيد‏‎ نكته‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ كردو‏‎ تشريح‌‏‎ را‏‎
دانشگاه‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ وافسردگي‌‏‎ نشاط‏‎ و‏‎ دارد‏‎ جامعه‌‏‎ باكل‌‏‎ تاثر‏‎
.مي‌بخشد‏‎ امورارتقا‏‎ رادرسطح‌‏‎ جامعه‌‏‎ كيفيت‌‏‎
از‏‎ بايد‏‎ است‌ ، ‏‎ اسلامي‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ يك‌‏‎ داشتن‌‏‎ نظرمان‌‏‎ اگر‏‎ گفت‌‏‎ وي‌‏‎
بهترين‌‏‎ ومردم‌‏‎ حاكميت‌‏‎ بين‌‏‎ ارتباطي‌‏‎ عنوان‌پل‌‏‎ به‌‏‎ دانشگاه‌‏‎
.كنيم‌‏‎ رابرداشت‌‏‎ بهره‌برداري‌‏‎
و‏‎ خرداد‏‎ روزنامه‌‏‎ صدوركيفرخواست‌‏‎ چگونگي‌‏‎ ي‌درزمينه‌‏‎ نور‏‎
ومعرفي‌‏‎ اسلام‌ازغربت‌‏‎ نجات‌‏‎ براي‌‏‎ من‌‏‎:‎گفت‌‏‎ آن‌‏‎ توقيف‌‏‎ احتمال‌‏‎
ونيزايجاد‏‎ نوجوان‌‏‎ و‏‎ جوان‌‏‎ نسل‌‏‎ جديدبه‌‏‎ به‌شكل‌‏‎ مبين‌‏‎ دين‌‏‎ اين‌‏‎
منتشركردم‌‏‎ را‏‎ اين‌روزنامه‌‏‎ اسلام‌‏‎ به‌‏‎ آنان‌‏‎ بيشتر‏‎ دلبستگي‌‏‎
ازغربت‌‏‎ مي‌دانم‌‏‎ خود‏‎ وظيفه‌‏‎ شود‏‎ توقيف‌‏‎ واگرهم‌‏‎
ازچهره‌‏‎ كسي‌‏‎ ندهم‌‏‎ اجازه‌‏‎ و‏‎ كنم‌‏‎ ديگردفاع‌‏‎ اسلام‌ازطريقي‌‏‎
خشن‌‏‎ چهره‌اي‌‏‎ (‎ص‌‏‎)‎محمدمصطفي‌‏‎ ختمي‌مرتبت‌‏‎ حضرت‌‏‎ رحمتللعالمين‌‏‎
.كند‏‎ معرفي‌‏‎
است‌‏‎ عبارت‌‏‎ مي‌گوييم‌‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ آزادي‌‏‎ نيزگفت‌‏‎ آزادي‌‏‎ درتعريف‌‏‎ وي‌‏‎
قانون‌‏‎ درچارچوب‏‎ ودقيقا‏‎ اسلامي‌‏‎ درحيطه‌ارزش‌هاي‌‏‎ ازآزادي‌‏‎
اسلامي‌‏‎ كه‌ارزش‌هاي‌‏‎ اعتقادداريم‌‏‎ نكته‌‏‎ وبراين‌‏‎ اساسي‌‏‎
آزادي‌هاي‌‏‎ گسترش‌‏‎ مي‌ماندكه‌درجهت‌‏‎ مصون‌‏‎ ازآسيب‏‎ درحالي‌‏‎
.كنيم‌‏‎ برخورد‏‎ فعال‌‏‎ اساسي‌‏‎ درقانون‌‏‎ مندرج‌‏‎ سياسي‌اجتماعي‌‏‎
و‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ همچنين‌‏‎ سخنانش‌‏‎ در‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎
.كرد‏‎ توصيف‌‏‎ ومهم‌‏‎ حساس‌‏‎ رابسيار‏‎ آن‌‏‎ تشكيل‌‏‎ نحوه‌‏‎
ملت‌‏‎ اكثريت‌‏‎ باخواست‌‏‎ هماهنگ‌‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ اگر‏‎:گفت‌‏‎ نوري‌‏‎
.ماند‏‎ خواهد‏‎ ابتر‏‎ رئيس‌جمهور‏‎ خاتمي‌‏‎ برنامه‌هاي‌آقاي‌‏‎ نباشد‏‎
به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ و‏‎ پرسش‌‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎ دانشجويي‌‏‎ نشست‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ نوري‌‏‎
.گفت‌‏‎ پاسخ‌‏‎ روز‏‎ سياسي‌‏‎ مسائل‌‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ دانشجويان‌‏‎ سئوالات‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎:كرد‏‎ اظهار‏‎ خرداد‏‎ روزنامه‌‏‎ كيفرخواست‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
به‌عنوان‌‏‎ اينها‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ مبهمي‌‏‎ مسائل‌‏‎ كيفرخواست‌‏‎
مسائل‌‏‎ جلمه‌‏‎ از‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ مطرح‌‏‎ خرداد‏‎ روزنامه‌‏‎ جرمهاي‌‏‎
طرح‌‏‎ آزادي‌ ، ‏‎ نهضت‌‏‎ طرح‌‏‎ منتظري‌ ، ‏‎ آيت‌الله‌‏‎ درباره‌‏‎ بحث‌‏‎ مطروحه‌‏‎
آمريكا‏‎ با‏‎ رابطه‌‏‎ به‌‏‎ راجع‌‏‎ كردن‌‏‎ بحث‌‏‎ اجازه‌‏‎ علمي‌ ، ‏‎ جريان‌هاي‌‏‎
به‌‏‎ اهانت‌‏‎ مقدسات‌ ، ‏‎ به‌‏‎ اهانت‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ ديگر‏‎ موارد‏‎ بسياري‌‏‎ و‏‎
براي‌‏‎ شده‌‏‎ مطرح‌‏‎..و‏‎ رهبري‌‏‎ به‌‏‎ اهانت‌‏‎ و‏‎ (ره‌‏‎)امام‌‏‎ حضرت‌‏‎
كه‌‏‎ ماده‌ 47‏‎ رعايت‌‏‎ با‏‎ بايد‏‎ مجازات‌ها‏‎ اين‌‏‎ همه‌‏‎ كه‌‏‎ مجازات‌‏‎
با‏‎ مشكلي‌‏‎ هيچ‌‏‎ من‌‏‎ البته‌‏‎باشد‏‎ است‌ ، ‏‎ مجازات‌‏‎ اشد‏‎ هم‌‏‎ آن‌‏‎
ان‌شاءالله‌‏‎.‎داريم‌‏‎ و‏‎ داشتيم‌‏‎ وظيفه‌اي‌‏‎ ما‏‎ ندارم‌ ، ‏‎ محاكمه‌‏‎
كوتاهي‌‏‎ وظيفه‌مان‌‏‎ انجام‌‏‎ در‏‎ هستيم‌‏‎ زنده‌‏‎ تا‏‎ اميدواريم‌‏‎
.نكنيم‌‏‎
وظيفه‌مان‌‏‎ آنچه‌‏‎ داشتيم‌ ، ‏‎ قرار‏‎ انقلاب‏‎ در‏‎ دوره‌اي‌‏‎ يك‌‏‎ ما‏‎
بوده‌‏‎ جنگ‌‏‎ دوران‌‏‎ دوره‌اي‌‏‎ يك‌‏‎ داديم‌ ، ‏‎ انجام‌‏‎ داديم‌ ، ‏‎ تشخيص‌‏‎
و‏‎ عراق‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ مرزي‌‏‎ نقطه‌‏‎ شمالي‌ترين‌‏‎ از‏‎ "تقريبا‏‎ است‌ ، ‏‎
فاو‏‎ عراق‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ مرزي‌‏‎ نقطه‌‏‎ جنوبي‌ترين‌‏‎ تا‏‎ را‏‎ عراق‌‏‎ داخل‌‏‎
.داشته‌ام‌‏‎ حضور‏‎ را‏‎ عمليات‌ها‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ و‏‎ بوده‌ام‌‏‎ را‏‎
انجام‌‏‎ است‌ ، ‏‎ وظيفه‌مان‌‏‎ كرديم‌‏‎ فكر‏‎ را‏‎ آنچه‌‏‎ دوره‌اي‌‏‎ هر‏‎ در‏‎
.داديم‌‏‎
معصومين‌‏‎ و‏‎ قرآن‌‏‎ و‏‎ اسلام‌‏‎ از‏‎ روحاني‌‏‎ يك‌‏‎ كه‌‏‎ وقتي‌‏‎
جهاني‌‏‎ جامعه‌‏‎ انتظار‏‎ از‏‎ دور‏‎ و‏‎ خشن‌‏‎ چهره‌هايي‌‏‎ عليهم‌السلام‌‏‎
از‏‎ دفاع‌‏‎ براي‌‏‎ موظف‌اند‏‎ عده‌‏‎ يك‌‏‎ "حتما‏‎ بسازد ، ‏‎ جوان‌‏‎ نسل‌‏‎ و‏‎
نبايد‏‎ "اصلا‏‎ و‏‎ بكنند‏‎ اقدام‌‏‎ اكرم‌‏‎ پيغمبر‏‎ و‏‎ قرآن‌‏‎ و‏‎ اسلام‌‏‎
اين‌‏‎ مهم‌‏‎ بايد‏‎ آنها ، ‏‎ براي‌‏‎ مي‌افتد‏‎ اتفاقي‌‏‎ چه‌‏‎ كنند‏‎ فكر‏‎
پيغمبر ، ‏‎ كه‌‏‎ بفهمانيم‌‏‎ نسل‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ جامعه‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ باشد‏‎
.است‌‏‎ شامل‌‏‎ را‏‎ زيبايي‌ها‏‎ تمام‌‏‎ دين‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ رحمت‌للعالمين‌‏‎
خشن‌معرفي‌‏‎ چهره‌اي‌‏‎ معصومين‌‏‎ از‏‎ و‏‎ خشن‌‏‎ چهره‌اي‌‏‎ دين‌‏‎ از‏‎ وقتي‌‏‎
دين‌‏‎ از‏‎ نادرست‌‏‎ به‌‏‎ جهان‌‏‎ و‏‎ جوان‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ قرائتي‌‏‎ اين‌‏‎ كرديم‌ ، ‏‎
.شناخت‌‏‎ خواهد‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ دارم‌ ، ‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎ نگراني‌هايي‌‏‎ بزرگترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
عظيمي‌‏‎ قشر‏‎ روگرداني‌‏‎ باعث‌‏‎ افراد‏‎ اين‌‏‎ سخن‌‏‎ و‏‎ ما‏‎ سكوت‌‏‎ مبادا‏‎
شاكرم‌‏‎ خود‏‎ خداي‌‏‎ پيشگاه‌‏‎ در‏‎ لذا‏‎ و‏‎ شود‏‎ دين‌‏‎ از‏‎ كنوني‌‏‎ نسل‌‏‎ از‏‎
همچنين‌‏‎ وي‌‏‎.دادم‌‏‎ انجام‌‏‎ را‏‎ ديني‌ام‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ خودم‌ ، ‏‎ حد‏‎ در‏‎ كه‌‏‎
بسيار‏‎ مسائل‌‏‎ از‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎:گفت‌‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ انتخابات‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎
وي‌‏‎.‎دارد‏‎ وجود‏‎ آن‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ زيادي‌‏‎ احتمالات‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مهمي‌‏‎
ارزش‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ هستيم‌‏‎ آن‌‏‎ دنبال‌‏‎ ما‏‎ "واقعا‏‎ اگر‏‎ افزود‏‎ همچنين‌‏‎
ارزش‌هاي‌‏‎ نديدن‌‏‎ ضربه‌‏‎ و‏‎ لطمه‌‏‎ براي‌‏‎ نبيند ، ‏‎ ضربه‌‏‎ اسلامي‌‏‎
اجتماعي‌‏‎ -‎سياسي‌‏‎ آزادي‌هاي‌‏‎ گسترش‌‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ بايد‏‎ اسلامي‌‏‎
به‌دنبال‌‏‎ صورت‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.كنيم‌‏‎ تلاش‌‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ در‏‎ مندرج‌‏‎
با‏‎ برخورد‏‎ و‏‎ نشريات‌‏‎ با‏‎ برخورد‏‎ و‏‎ مطبوعات‌‏‎ توقيف‌‏‎
.بود‏‎ نخواهيم‌‏‎ آزادانديشان‌‏‎

شهيد‏‎ بنياد‏‎ امناي‌‏‎ هيات‌‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎
شهيدان‌‏‎ به‌خانواده‌هاي‌‏‎ خدمت‌‏‎ :‎رئيس‌جمهوري‌‏‎
است‌‏‎ دولت‌‏‎ وظيفه‌‏‎ جانبازان‌‏‎ و‏‎ ايثارگران‌‏‎


رياست‌‏‎ به‌‏‎ ديروز‏‎ شهيد‏‎ بنياد‏‎ امناي‌‏‎ هيات‌‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
تشكيل‌‏‎ رئيس‌جمهور‏‎ خاتمي‌‏‎ محمد‏‎ والمسلمين‌سيد‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎
.داد‏‎ جلسه‌‏‎
از‏‎ تشكر‏‎ ضمن‌‏‎ اين‌جلسه‌‏‎ در‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ ايرنا ، ‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
شهيدان‌ ، ‏‎ خانواده‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ كردن‌‏‎ خدمت‌‏‎ شهيد ، ‏‎ بنياد‏‎ خدمات‌‏‎
وظيفه‌اي‌‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎ اولويت‌هاي‌‏‎ جزو‏‎ را‏‎ جانبازان‌‏‎ و‏‎ ايثارگران‌‏‎
.كردند‏‎ سختي‌ها‏‎ تحمل‌‏‎ و‏‎ فداكاري‌‏‎ كه‌‏‎ كساني‌خواند‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎
را‏‎ شهدا‏‎ گذشتگي‌‏‎ خود‏‎ از‏‎ و‏‎ فداكاري‌‏‎:‎كرد‏‎ تاكيد‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
.كرد‏‎ جبران‌‏‎ باماديات‌‏‎ نمي‌توان‌‏‎
و‏‎ تحصيل‌‏‎ امر‏‎ به‌‏‎ شاهد‏‎ فرزندان‌‏‎ توجه‌‏‎ و‏‎ اهتمام‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
:گفت‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ يادآور‏‎ را‏‎ آنان‌‏‎ نزد‏‎ دانش‌‏‎ وارتقاي‌‏‎ پيشرفت‌‏‎
رقابت‌هاي‌‏‎ در‏‎ عادي‌‏‎ همچون‌افراد‏‎ شاهد‏‎ فرزندان‌‏‎ خوشبختانه‌‏‎
قائل‌‏‎ براي‌آنها‏‎ كه‌‏‎ امتيازاتي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ مي‌يابند‏‎ حضور‏‎ تحصيلي‌‏‎
.نكرده‌اند‏‎ استفاده‌‏‎ هيچگاه‌سوء‏‎ شده‌اند ، ‏‎
و‏‎ شاهد‏‎ فرزندان‌‏‎ موفقيت‌‏‎ آمار‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
دانشگاه‌ها‏‎ سراسري‌‏‎ كنكور‏‎ و‏‎ جهاني‌‏‎ درالمپيادهاي‌‏‎ پيروزي‌‏‎
شاهد ، ‏‎ فرزندان‌‏‎ كه‌‏‎ راكرده‌ايم‌‏‎ توصيه‌‏‎ اين‌‏‎ همواره‌‏‎:‎افزود‏‎
درعرصه‌هاي‌‏‎ پدرانشان‌‏‎ راه‌‏‎ ادامه‌‏‎ با‏‎ ايثارگران‌‏‎ و‏‎ بسيجي‌‏‎
و‏‎ صنعت‌‏‎ علم‌ ، ‏‎ مانند‏‎ زمينه‌ها‏‎ همه‌‏‎ در‏‎ آفرينندگي‌‏‎ به‌‏‎ مختلف‌‏‎
دست‌‏‎ به‌‏‎ دست‌‏‎ بايد‏‎ همه‌‏‎ اينكه‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎.‎كوشاباشند‏‎ هنر‏‎
عدالت‌‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ هرچه‌‏‎:گفت‌‏‎ ساخته‌شود‏‎ مملكت‌‏‎ تا‏‎ دهيم‌‏‎ هم‌‏‎
ما‏‎ نياز‏‎ و‏‎ افزايش‌يابد‏‎ توليد‏‎ و‏‎ پيشرفت‌‏‎ و‏‎ مستقرشود‏‎ بيشتر‏‎
راه‌‏‎ بگوييم‌‏‎ مي‌توانيم‌‏‎ وقت‌‏‎ آن‌‏‎ شود‏‎ كمتر‏‎ ديگران‌‏‎ به‌‏‎
.داده‌ايم‌‏‎ ادامه‌‏‎ شهيدان‌را‏‎

به‌‏‎ انگلستان‌‏‎ خارجه‌‏‎ وزير‏‎ سال‌‏‎ بيست‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
مي‌آيد‏‎ ايران‌‏‎


سال‌‏‎ در 12‏‎ بار‏‎ اولين‌‏‎ براي‌‏‎ انگليس‌‏‎ پارلماني‌‏‎ هيات‌‏‎ يك‌‏‎
مي‌كند‏‎ سفر‏‎ ايران‌‏‎ به‌‏‎ گذشته‌‏‎
در‏‎ بار‏‎ اولين‌‏‎ براي‌‏‎ انگليس‌‏‎ پارلماني‌‏‎ هيات‌‏‎ يك‌‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
.مي‌كند‏‎ سفر‏‎ ايران‌‏‎ به‌‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ ‎‏‏12‏‎
عوام‌‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ كارگر‏‎ حزب‏‎ نماينده‌‏‎ "موريس‌‏‎ تمپل‌‏‎ پيتر‏‎"
با‏‎ گفت‌وگو‏‎ در‏‎ پارلماني‌‏‎ هيات‌‏‎ اين‌‏‎ رياست‌‏‎ و‏‎ انگليس‌‏‎
در‏‎ اشاره‌‏‎ مورد‏‎ سفر‏‎:‎گفت‌‏‎ لندن‌ ، ‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ آغاز‏‎ (ميلادي‌‏‎) جاري‌‏‎ سال‌‏‎ نوامبر‏‎ ماه‌‏‎ ‎‏‏14‏‎
نمايندگان‌‏‎ از‏‎ "جكسون‌‏‎ رابرت‌‏‎" و‏‎ "كازينز‏‎ جيم‌‏‎" هيات‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
حزب‏‎ از‏‎ "اتكينسون‌‏‎ ديويد‏‎" انگليس‌ ، ‏‎ كارگر‏‎ حاكم‌‏‎ حزب‏‎
در‏‎ الستر‏‎ اتحادگراي‌‏‎ حزب‏‎ از‏‎ "تايلور‏‎ جان‌‏‎" محافظه‌كار ، ‏‎
دموكرات‌‏‎ ليبرال‌‏‎ حزب‏‎ از‏‎ "فيليپز‏‎ لرد‏‎" و‏‎ شمالي‌ ، ‏‎ ايرلند‏‎
.داشت‌‏‎ خواهند‏‎ عضويت‌‏‎ انگليس‌‏‎
انجام‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ به‌‏‎ انگليس‌‏‎ پارلماني‌‏‎ هيات‌‏‎ اين‌‏‎ سفر‏‎
خود‏‎ سفر‏‎ انگليس‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ كشور‏‎ دو‏‎ خارجه‌‏‎ وزيران‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌گيرد‏‎
اولين‌‏‎ اين‌‏‎مي‌كنند‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ را‏‎ يكديگر‏‎ كشورهاي‌‏‎ به‌‏‎
از‏‎ متقابل‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ به‌‏‎ كشور‏‎ دو‏‎ خارجه‌‏‎ وزيران‌‏‎ رسمي‌‏‎ سفر‏‎
خواهد‏‎ سال‌ 1979‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ پيروزي‌‏‎ زمان‌‏‎
.بود‏‎
ماه‌‏‎ در‏‎ لندن‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ خارجه‌‏‎ وزير‏‎ سفر‏‎ مي‌شود‏‎ پيش‌بيني‌‏‎
انگليسي‌‏‎ همتاي‌‏‎ "كوك‌‏‎ رابين‌‏‎".‎گيرد‏‎ انجام‌‏‎ (ميلادي‌‏‎)‎ آينده‌‏‎
سفر‏‎ تهران‌‏‎ به‌‏‎ (ميلادي‌‏‎) آينده‌‏‎ سال‌‏‎ اوايل‌‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎ نيز‏‎ وي‌‏‎
.كند‏‎
جزئيات‌‏‎:‎گفت‌‏‎ لندن‌‏‎ در‏‎ ايرنا‏‎ دفتر‏‎ به‌‏‎ "موريس‌‏‎ تمپل‌‏‎ پيتر‏‎"
نشده‌‏‎ نهايي‌‏‎ هنوز‏‎ تهران‌‏‎ به‌‏‎ پارلماني‌‏‎ هيات‌‏‎ سفر‏‎ برنامه‌‏‎ دقيق‌‏‎
و‏‎ مجلس‌‏‎ رئيس‌‏‎ با‏‎ بتواند‏‎ هيات‌‏‎ اين‌‏‎ است‌‏‎ اميدوار‏‎ وي‌‏‎ اما‏‎ است‌ ، ‏‎
.نمايد‏‎ ملاقات‌‏‎ ايران‌‏‎ سياسي‌‏‎ بلندپايه‌‏‎ مقامات‌‏‎
ديدار‏‎ موضوع‌‏‎ روزه‌ ، ‏‎ ديدار 6‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ "موريس‌‏‎ تمپل‌‏‎" گفته‌‏‎ به‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ مطرح‌‏‎ لندن‌‏‎ از‏‎ ايران‌‏‎ پارلماني‌‏‎ هيات‌‏‎ يك‌‏‎ متقابل‌‏‎

ظهيرنژاد‏‎ سرلشگر‏‎ چهارشنبه‌امير‏‎ سحرگاه‌‏‎
گفت‌‏‎ وداع‌‏‎ را‏‎ فاني‌‏‎ دار‏‎


ظهيرنژاد‏‎ قاسمعلي‌‏‎ سرلشگر‏‎ امير‏‎ درگذشت‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
كل‌‏‎ ستاد‏‎ قوا ، ‏‎ كل‌‏‎ فرماندهي‌‏‎ نظامي‌‏‎ مشاوران‌‏‎ گروه‌‏‎ رئيس‌‏‎
.كرد‏‎ صادر‏‎ اطلاعيه‌اي‌‏‎ مسلح‌‏‎ نيروهاي‌‏‎
ظهيرنژاد‏‎ سرلشگر‏‎ امير‏‎:است‌‏‎ آمده‌‏‎ اطلاعيه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ در‏‎
اباعبدالله‌‏‎ حضرت‌‏‎ درگاه‌‏‎ ارادتمند‏‎ و‏‎ مجيد‏‎ قرآن‌‏‎ قاري‌‏‎
رئيس‌‏‎ و‏‎ (ره‌‏‎)‎خميني‌‏‎ امام‌‏‎ حضرت‌‏‎ مخلص‌‏‎ مشاور‏‎ و‏‎ يار‏‎ (ع‌‏‎)الحسين‌‏‎
شهادت‌‏‎ شب‏‎ در‏‎ قوا‏‎ كل‌‏‎ معظم‌‏‎ فرماندهي‌‏‎ نظامي‌‏‎ مشاوران‌‏‎ گروه‌‏‎
ايران‌‏‎ ملت‌‏‎ و‏‎ گفت‌‏‎ وداع‌‏‎ را‏‎ فاني‌‏‎ دار‏‎ (ع‌‏‎)علي‌النقي‌‏‎ امام‌‏‎
.شد‏‎ محروم‌‏‎ وجودش‌‏‎ بركات‌‏‎ از‏‎ مسلح‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ به‌ويژه‌‏‎
سخت‌‏‎ دوران‌‏‎ در‏‎ او‏‎:است‌‏‎ آمده‌‏‎ اطلاعيه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ ديگري‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎
سمت‌‏‎ در‏‎ مقدس‌‏‎ دفاع‌‏‎ جاويد‏‎ حماسه‌‏‎ دوران‌‏‎ تمامي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ انقلاب‏‎
جمهوري‌‏‎ ارتش‌‏‎ مشترك‌‏‎ ستاد‏‎ رئيس‌‏‎ و‏‎ زميني‌‏‎ نيروي‌‏‎ فرماندهي‌‏‎
رزمندگان‌‏‎ پيروزيهاي‌‏‎ در‏‎ موءثري‌‏‎ و‏‎ ارزنده‌‏‎ نقش‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎
پيروز‏‎ عمليات‌‏‎ در‏‎ به‌خصوص‌‏‎ بعثي‌‏‎ متجاوزان‌‏‎ بر‏‎ اسلام‌‏‎ سلحشور‏‎
سالهاي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كرد‏‎ ايفا‏‎ آبادان‌‏‎ حصر‏‎ شكست‌‏‎ و‏‎ (‎ع‌‏‎)ثامن‌الائمه‌‏‎
و‏‎ صاحبنظر‏‎ و‏‎ امين‌‏‎ مشاوري‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ پرثمرش‌‏‎ عمر‏‎ پاياني‌‏‎
و‏‎ فعاليت‌‏‎ سال‌ها‏‎ باارزش‌‏‎ و‏‎ ذيقيمت‌‏‎ تجارب‏‎ مهربان‌‏‎ آموزگاري‌‏‎
منتقل‌‏‎ مسلح‌‏‎ نيروي‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ برومند‏‎ فرزندان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مجاهدت‌‏‎
.كرد‏‎
آن‌‏‎ تشييع‌‏‎ مراسم‌‏‎ برنامه‌‏‎ است‌‏‎ آمده‌‏‎ اطلاعيه‌‏‎ اين‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ اعلام‌‏‎ "متعاقبا‏‎ مرحوم‌‏‎
شد‏‎ متولد‏‎ اردبيل‌‏‎ شهرستان‌‏‎ در‏‎ سال‌ 1303‏‎ در‏‎ ظهيرنژاد‏‎ سرلشگر‏‎
شد‏‎ افسري‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ وارد‏‎ سال‌ 1330‏‎ در‏‎ ديپلم‌‏‎ گرفتن‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎
درجه‌‏‎ اخذ‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ وي‌‏‎.‎شد‏‎ بازنشسته‌‏‎ ارتش‌‏‎ از‏‎ سال‌ 1352‏‎ در‏‎ و‏‎
همزمان‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ كل‌‏‎ ژاندارمري‌‏‎ فرمانده‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎ره‌‏‎)امام‌‏‎ از‏‎ سرتيپي‌‏‎
نيروي‌‏‎ فرماندهي‌‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎ امام‌‏‎ حضرت‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ سال‌ 1359‏‎ در‏‎
مقام‌‏‎ فرمان‌‏‎ به‌‏‎ سال‌ 1366‏‎ در‏‎ و‏‎ شد‏‎ منصوب‏‎ نيز‏‎ ارتش‌‏‎ زميني‌‏‎
ظهيرنژاد‏‎ سرلشگر‏‎.‎يافت‌‏‎ ارتقا‏‎ سرلشگري‌‏‎ درجه‌‏‎ به‌‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎
.گفت‌‏‎ وداع‌‏‎ را‏‎ دارفاني‌‏‎ مغزي‌‏‎ سكته‌‏‎ اثر‏‎ بر‏‎ چهارشنبه‌‏‎ شب‏‎ نيمه‌‏‎

فاني‌‏‎ دار‏‎ مازندران‌‏‎ در‏‎ فقيه‌‏‎ ولي‌‏‎ نماينده‌‏‎
گفت‌‏‎ وداع‌‏‎ را‏‎


در‏‎ ولي‌فقيه‌‏‎ نماينده‌‏‎ روحاني‌‏‎ هادي‌‏‎ الله‌‏‎ آيت‌‏‎:سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
دار‏‎ سالگي‌‏‎ سن‌ 76‏‎ قلبي‌در‏‎ سكته‌‏‎ اثر‏‎ بر‏‎ ديروز‏‎ مازندران‌‏‎
از‏‎ دهه‌ 60‏‎ اوايل‌‏‎ از‏‎ روحاني‌‏‎ الله‌‏‎ آيت‌‏‎.‎گفت‌‏‎ وداع‌‏‎ را‏‎ فاني‌‏‎
در‏‎ ايشان‌‏‎ عنوان‌نماينده‌‏‎ به‌‏‎ (‎ره‌‏‎)‎ خميني‌‏‎ امام‌‏‎ حضرت‌‏‎ سوي‌‏‎
مناسبت‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ مازندران‌‏‎ استانداري‌‏‎.‎گرديد‏‎ منصوب‏‎ مازندران‌‏‎
.كرد‏‎ اعلام‌‏‎ استان‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ عمومي‌‏‎ عزاي‌‏‎ روز‏‎ سه‌‏‎

آيت‌الله‌‏‎ با‏‎ يونان‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ ديدار‏‎
رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎


آيت‌الله‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ يونان‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎:سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ به‌‏‎ سفر‏‎ از‏‎ خرسندي‌‏‎ ابراز‏‎ رفسنجاني‌با‏‎ هاشمي‌‏‎
ادبي‌‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎ سوابق‌‏‎ وبا‏‎ متمدن‌‏‎ كشور‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎
متقابل‌ميان‌‏‎ علاقه‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ اراده‌‏‎ وجود‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎:‎گفت‌‏‎ كهن‌‏‎
شاهد‏‎ روز‏‎ روزبه‌‏‎ كه‌‏‎ داريم‌‏‎ اطمينان‌‏‎ آتن‌ ، ‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ مقامات‌‏‎
منافع‌‏‎ و‏‎ متقابل‌‏‎ احترام‌‏‎ براساس‌‏‎ مناسبات‌دوجانبه‌‏‎ گسترش‌‏‎
.بود‏‎ خواهيم‌‏‎ مشترك‌‏‎
فلسفي‌‏‎ ادبي‌ ، ‏‎ درخشان‌‏‎ سوابق‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ استفانوپولوس‌‏‎ آقاي‌‏‎
روابط‏‎ چه‌‏‎ اگر‏‎:اظهارداشت‌‏‎ يونان‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ دوكشور‏‎ علمي‌‏‎ و‏‎
زيربناي‌‏‎ ملت‌ ، ‏‎ دو‏‎ علمي‌‏‎ و‏‎ تاريخي‌ ، فرهنگي‌‏‎ پيوندهاي‌‏‎ و‏‎ ديرينه‌‏‎
ما‏‎ ولي‌‏‎ شود‏‎ محسوبمي‌‏‎ متقابل‌‏‎ روابط‏‎ استحكام‌‏‎ براي‌‏‎ خوبي‌‏‎
گذشته‌ ، ‏‎ همكاريهاي‌‏‎ بيشتر‏‎ چه‌‏‎ هر‏‎ تعميق‌‏‎ براي‌‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ معتقديم‌‏‎
سياسي‌ ، فرهنگي‌ ، ‏‎ زمينه‌هاي‌‏‎ در‏‎ مناسبات‌‏‎ توسعه‌‏‎ جديد‏‎ راههاي‌‏‎
.گيرد‏‎ قرار‏‎ توجه‌‏‎ مورد‏‎ نيز‏‎ مشترك‌‏‎ تجاري‌‏‎ اقتصادي‌و‏‎ فني‌ ، ‏‎
اظهار‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ همچنين‌‏‎ رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎
و‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ روابط‏‎ رشد‏‎ روبه‌‏‎ روند‏‎ از‏‎ رضايت‌‏‎
ابعاد‏‎ در‏‎ اين‌همكاري‌ها‏‎ تداوم‌‏‎ اهميت‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ و‏‎ يونان‌‏‎
و‏‎ فرهنگي‌‏‎ تاريخي‌ ، ‏‎ پيشينه‌‏‎:اظهارداشت‌‏‎ مختلف‌‏‎
دوستانه‌‏‎ روابط‏‎ و‏‎ همكاري‌‏‎ توسعه‌‏‎ خاص‌ ، ‏‎ موقعيت‌جغرافيايي‌‏‎
.است‌‏‎ ضروري‌ساخته‌‏‎ را‏‎ آتن‌‏‎ - تهران‌‏‎

محاكمه‌‏‎ :‎اسلامي‌‏‎ ايران‌‏‎ همبستگي‌‏‎ حزب‏‎
از‏‎ پس‌‏‎ به‌‏‎ خرداد‏‎ روزنامه‌‏‎ مديرمسئول‌‏‎
شود‏‎ موكول‌‏‎ مجلس‌‏‎ انتخابات‌‏‎ برگزاري‌‏‎


نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎ احضار‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
به‌‏‎ خرداد‏‎ روزنامه‌‏‎ مديرمسئول‌‏‎ و‏‎ نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ عضو‏‎
را‏‎ سياسي‌‏‎ مختلف‌‏‎ گروههاي‌‏‎ عكس‌العمل‌‏‎ روحانيت‌‏‎ ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎
همبستگي‌‏‎ حزب‏‎ مركزي‌‏‎ شوراي‌‏‎ زمينه‌‏‎ همين‌‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎ دربرداشته‌‏‎
اتهامات‌‏‎ پيرامون‌‏‎ و‏‎ داد‏‎ جلسه‌‏‎ تشكيل‌‏‎ گذشته‌‏‎ شب‏‎ اسلامي‌‏‎ ايران‌‏‎
.آورد‏‎ عمل‌‏‎ به‌‏‎ نظر‏‎ تبادل‌‏‎ و‏‎ بحث‌‏‎ نوري‌‏‎ به‌‏‎ وارده‌‏‎
در‏‎ خود‏‎ مركزي‌‏‎ شوراي‌‏‎ اعضاي‌‏‎ نشست‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ همبستگي‌‏‎ حزب‏‎
محاكمه‌‏‎ همبستگي‌ ، ‏‎ حزب‏‎ مركزي‌‏‎ شوراي‌‏‎:كرد‏‎ تصريح‌‏‎ بيانيه‌اي‌‏‎
درخشاني‌‏‎ سوابق‌‏‎ با‏‎ را‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎
سياسي‌‏‎ شاخص‌‏‎ چهره‌هاي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ داشته‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ در‏‎ كه‌‏‎
از‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ حماسه‌‏‎ ايجاد‏‎ در‏‎ نقش‌آفرين‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎
رهبر‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎ شرايط‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ است‌ ، ‏‎ شهدا‏‎ محترم‌‏‎ خانواده‌‏‎
و‏‎ وحدت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ كشور‏‎ سياسي‌‏‎ جناحهاي‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎
زمان‌‏‎ بودن‌‏‎ نزديك‌‏‎ و‏‎ فرموده‌اند‏‎ دعوت‌‏‎ بيشتر‏‎ دوستي‌‏‎ و‏‎ همدلي‌‏‎
بدور‏‎ و‏‎ آرام‌‏‎ فضاي‌‏‎ كه‌‏‎ مجلس‌‏‎ دوره‌‏‎ ششمين‌‏‎ انتخابات‌‏‎ برگزاري‌‏‎
است‌‏‎ معتقد‏‎ و‏‎ نمي‌داند‏‎ مصلحت‌‏‎ به‌‏‎ مي‌كند ، ‏‎ طلب‏‎ را‏‎ تشنج‌‏‎ از‏‎
جناحهاي‌‏‎ دوستي‌‏‎ و‏‎ همدلي‌‏‎ و‏‎ وحدت‌‏‎ تنها‏‎ نه‌‏‎ محاكمه‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎
و‏‎ جناحها‏‎ اختلافات‌‏‎ تشديد‏‎ بلكه‌‏‎ نمي‌سازد ، ‏‎ محقق‌‏‎ را‏‎ سياسي‌‏‎
فرمايشات‌‏‎ تحقق‌‏‎ و‏‎ گشته‌‏‎ موجب‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ سياسي‌‏‎ گروههاي‌‏‎
حزب‏‎ مركزي‌‏‎ شوراي‌‏‎شد‏‎ خواهد‏‎ مانع‌‏‎ را‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎
رياست‌‏‎ از‏‎ نامه‌اي‌‏‎ طي‌‏‎ حزب‏‎ نمود‏‎ تصويب‏‎ جلسه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ همبستگي‌‏‎
محاكمه‌‏‎ تا‏‎ نمايد‏‎ درخواست‌‏‎ خيرخواهانه‌‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ محترم‌‏‎
مناسب‏‎ وقت‌‏‎ و‏‎ زمان‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خرداد‏‎ روزنامه‌‏‎ مسئول‌‏‎ مدير‏‎
و‏‎ كند‏‎ موكول‌‏‎ مجلس‌‏‎ ششم‌‏‎ دوره‌‏‎ انتخابات‌‏‎ برگزاري‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ ديگري‌‏‎
اختلافات‌‏‎ تشديد‏‎ از‏‎ مردم‌پسند ، ‏‎ و‏‎ خيرخواهانه‌‏‎ اقدام‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎
.نمايد‏‎ جلوگيري‌‏‎ سياسي‌‏‎ و‏‎ جناحي‌‏‎

ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ :‎مجلس‌‏‎ در‏‎ شيراز‏‎ مردم‌‏‎ نماينده‌‏‎
مطبوعاتي‌‏‎ جرايم‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ صلاحيت‌‏‎ روحانيت‌‏‎
ندارد‏‎ را‏‎


محكوميت‌‏‎ و‏‎ محاكمه‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ ابهامات‌‏‎ هنوز‏‎:سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
ديگري‌‏‎ فرد‏‎ كه‌‏‎ نشده‌‏‎ خارج‌‏‎ جامعه‌‏‎ ذهن‌‏‎ از‏‎ موسوي‌خوئيني‌ها‏‎
به‌‏‎ است‌‏‎ بوده‌‏‎ امام‌‏‎ نزديك‌‏‎ ياران‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎ نظير‏‎
سهرابي‌‏‎ علي‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ را‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎مي‌شود‏‎ كشيده‌‏‎ محاكمه‌‏‎
.كرد‏‎ عنوان‌‏‎ همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ با‏‎ گفتگو‏‎ در‏‎ شيراز‏‎ نماينده‌‏‎
در‏‎ را‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎ با‏‎ جديد‏‎ برخورد‏‎ وي‌‏‎
و‏‎ امام‌‏‎ ياران‌‏‎ حذف‌‏‎ به‌‏‎ منجر‏‎ كه‌‏‎ قبلي‌‏‎ سياسي‌‏‎ حركت‌هاي‌‏‎ راستاي‌‏‎
اين‌‏‎ مي‌رسد‏‎ به‌نظر‏‎:گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ عنوان‌‏‎ شد‏‎ خاتمي‌‏‎ طرفداران‌‏‎
را‏‎ خود‏‎ فرزندان‌‏‎ انقلاب‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ معروف‌‏‎ گفته‌‏‎ اين‌‏‎ مصداق‌‏‎ حركت‌‏‎
و‏‎ انقلابي‌‏‎ سوابق‌‏‎ آن‌‏‎ با‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎ وقتي‌‏‎.‎مي‌خورد‏‎
در‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ منصوب‏‎ ايشان‌‏‎ هم‌‏‎ الان‌‏‎ اينكه‌‏‎ به‌‏‎ باتوجه‌‏‎
قرار‏‎ تهاجم‌‏‎ مورد‏‎ اين‌چنين‌‏‎ هستند‏‎ نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎
.مي‌شود‏‎ آسانتر‏‎ ديگران‌‏‎ حذف‌‏‎ براي‌‏‎ راه‌‏‎ ديگر‏‎ مي‌گيرد‏‎
سوابق‌‏‎ به‌‏‎ باتوجه‌‏‎:گفت‌‏‎ كيفرخواست‌‏‎ موارد‏‎ درباره‌‏‎ سهرابي‌‏‎
اتهامات‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ پذيرفتني‌‏‎ جامعه‌‏‎ براي‌‏‎ نوري‌ ، ‏‎ آقاي‌‏‎
قانوني‌‏‎ صلاحيت‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ مجلس‌‏‎ قضايي‌‏‎ كميسيون‌‏‎ عضو‏‎.‎باشد‏‎ وارد‏‎
در‏‎:‎گفت‌‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ امور‏‎ در‏‎ روحانيت‌‏‎ ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ دخالت‌‏‎
دادگاه‌‏‎ دخالت‌‏‎ با‏‎ مطبوعات‌‏‎ قانون‌‏‎ اصلاح‌‏‎ طرح‌‏‎ بررسي‌‏‎ جريان‌‏‎
قانون‌‏‎ در‏‎ زيرا‏‎ كردم‌‏‎ مخالفت‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ امور‏‎ در‏‎ روحانيت‌‏‎ ويژه‌‏‎
محاكم‌‏‎ در‏‎ مطبوعات‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ محاكمات‌‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎ تصريح‌‏‎ اساسي‌‏‎
.شود‏‎ انجام‌‏‎ منصفه‌‏‎ هيات‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ و‏‎ دادگستري‌‏‎
قانون‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ اختيارات‌‏‎ حدود‏‎ و‏‎ منصفه‌‏‎ هيات‌‏‎ تعيين‌‏‎ و‏‎ نحوه‌‏‎
جزء‏‎ روحانيت‌‏‎ ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ هم‌‏‎ هنوز‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ مي‌كند‏‎ مشخص‌‏‎
آن‌‏‎ قضات‌‏‎ انتصاب‏‎ شيوه‌‏‎ چون‌‏‎ نمي‌شود‏‎ تلقي‌‏‎ دادگستري‌‏‎ محاكم‌‏‎
.است‌‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ رئيس‌‏‎ اختيارات‌‏‎ حيطه‌‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎

اول‌‏‎ معاون‌‏‎ با‏‎ عربستان‌‏‎ جديد‏‎ سفير‏‎ ديدار‏‎
ايران‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎


منافع‌‏‎ باشد ، ‏‎ بيشتر‏‎ كشور‏‎ دو‏‎ بين‌‏‎ همكاري‌‏‎ و‏‎ تفاهم‌‏‎ قدر‏‎ هر‏‎
داشت‌‏‎ خواهد‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ اسلام‌‏‎ جهان‌‏‎ و‏‎ منطقه‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ بيشتري‌‏‎
در‏‎ سعودي‌‏‎ عربستان‌‏‎ جديد‏‎ سفير‏‎ "عبدالله‌الحبشي‌‏‎ جميل‌بن‌‏‎"
رئيس‌جمهوري‌‏‎ اول‌‏‎ معاون‌‏‎ حبيبي‌‏‎ حسن‌‏‎ دكتر‏‎ ديروزبا‏‎ تهران‌‏‎
.كرد‏‎ گفت‌وگو‏‎ و‏‎ ديدار‏‎
به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ اين‌ديدار‏‎ در‏‎ حبيبي‌‏‎ دكتر‏‎ ايرنا ، ‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
در‏‎ سعودي‌‏‎ عربستان‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ ممتاز‏‎ موقعيت‌‏‎
همكاري‌‏‎ و‏‎ تفاهم‌‏‎ قدر‏‎ هر‏‎:كرد‏‎ اسلام‌ ، تاكيد‏‎ جهان‌‏‎ و‏‎ منطقه‌‏‎
و‏‎ منطقه‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ بيشتري‌‏‎ منافع‌‏‎ باشد ، ‏‎ بيشتر‏‎ كشور‏‎ دو‏‎ بين‌‏‎
.داشت‌‏‎ خواهد‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ اسلام‌‏‎ جهان‌‏‎
اشاره‌‏‎ با‏‎ ديدار ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ عربستان‌‏‎ جديد‏‎ سفير‏‎
مقامات‌‏‎ نظر‏‎ تبادل‌‏‎ مابين‌ ، ‏‎ خوبفي‌‏‎ روابط‏‎ به‌‏‎
بسيار‏‎ روابط‏‎ تعميق‌اين‌‏‎ و‏‎ توسعه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ عربستان‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎
.كرد‏‎ ارزيابي‌‏‎ موءثر‏‎
و‏‎ همكاري‌‏‎ از‏‎ خرسندي‌‏‎ ابراز‏‎ با‏‎ ‎‏‏،‏‎"عبدالله‌الحبشي‌‏‎ جميل‌بن‌‏‎"
بر‏‎ اسلام‌ ، ‏‎ دنياي‌‏‎ مشكلات‌‏‎ رفع‌‏‎ براي‌‏‎ اسلامي‌‏‎ وحدت‌كشورهاي‌‏‎
عضو‏‎ كشورهاي‌‏‎ همكاري‌‏‎ و‏‎ كنفرانس‌اسلامي‌‏‎ سازمان‌‏‎ بيشتر‏‎ نقش‌‏‎
.كرد‏‎ تاكيد‏‎ دنيا‏‎ مسلمانان‌‏‎ از‏‎ حمايت‌‏‎ براي‌‏‎

مجلس‌‏‎ راهروهاي‌‏‎ در‏‎
مجلس‌‏‎ حزبالله‌‏‎ مجمع‌‏‎ استانهاي‌‏‎ رابطين‌‏‎ جلسه‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ *
عبدالله‌‏‎ وضعيت‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ جلسه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ "ظاهرا‏‎ شد ، ‏‎ تشكيل‌‏‎
از‏‎.‎است‌‏‎ گرفته‌‏‎ صورت‌‏‎ بحث‌هايي‌‏‎ روحانيت‌‏‎ ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ و‏‎ نوري‌‏‎
مي‌شود ، ‏‎ اماگفته‌‏‎ نيست‌‏‎ خبري‌‏‎ جلسه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ شده‌‏‎ گرفته‌‏‎ تصميمات‌‏‎
خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ به‌‏‎ خطاب‏‎ اطلاعيه‌اي‌‏‎ در‏‎ حزبالله‌‏‎ مجمع‌‏‎ بزودي‌‏‎
خرداد‏‎ روزنامه‌‏‎ مديرمسئول‌‏‎ با‏‎ اخير‏‎ برخوردهاي‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎ اعتراض‌‏‎
بحث‌هايي‌‏‎ نيز‏‎ مبارز‏‎ روحانيون‌‏‎ مجمع‌‏‎ سياسي‌‏‎ كميته‌‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎
با‏‎ اخير‏‎ برخوردهاي‌‏‎ كردن‌‏‎ محكوم‌‏‎ و‏‎ بيانيه‌‏‎ صدور‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎
به‌‏‎ بيانيه‌‏‎ صدور‏‎ مورد‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ گرفته‌‏‎ صورت‌‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎
.نرسيدند‏‎ قطعي‌‏‎ تصميم‌‏‎
عده‌اي‌‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ شنيده‌‏‎ مجلس‌‏‎ راهروهاي‌‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ *
وضعيت‌‏‎ درباره‌‏‎ رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ با‏‎ نظام‌‏‎ مسئولين‌‏‎ از‏‎
.كنند‏‎ مذاكره‌‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎
و‏‎ اداري‌‏‎ امور‏‎ و‏‎ خانواده‌‏‎ مشترك‌‏‎ كميسيون‌‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎ *
آن‌‏‎ اساس‌‏‎ بر‏‎ كه‌‏‎ دهد‏‎ قرار‏‎ بررسي‌‏‎ مورد‏‎ را‏‎ طرحي‌‏‎ استخدامي‌‏‎
بازنشستگي‌‏‎ صندوق‌‏‎ دو‏‎ از‏‎ بازنشستگان‌‏‎ توسط‏‎ حقوق‌‏‎ دريافت‌‏‎
شاغل‌‏‎ زنان‌‏‎ با‏‎ رابطه‌‏‎ در‏‎ بويژه‌‏‎ طرح‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎شود‏‎ بلامانع‌‏‎
از‏‎ مي‌تواند‏‎ شاغل‌‏‎ زن‌‏‎ شوهر ، ‏‎ فوت‌‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آمده‌‏‎
زن‌‏‎ فوت‌‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ بالعكس‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ استفاده‌‏‎ خود‏‎ همسر‏‎ بازنشستگي‌‏‎
.كند‏‎ دريافت‌‏‎ را‏‎ وي‌‏‎ مستمري‌‏‎ مي‌تواند‏‎ او‏‎ شوهر‏‎ شده‌ ، ‏‎ بيمه‌‏‎
Copyright 1996-1999 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.