شماره‌ 2233‏‎ ‎‏‏،‏‎ 2 Oct 2000 مهر 1379 ، ‏‎ دوشنبه‌ 11‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Life
Business
Stocks
Sports
World Sports
Science/Culture
Arts
Environment
Articles
Last Page
Advertisements

قرن‌‏‎ المپيك‌‏‎ آخرين‌‏‎ پايان‌‏‎

شد‏‎ آلمان‌‏‎ عازم‌‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎

شد‏‎ ششم‌‏‎ و‏‎ بيست‌‏‎ ايران‌‏‎

قرن‌‏‎ المپيك‌‏‎ آخرين‌‏‎ پايان‌‏‎


ماست‌؟‏‎ ورزش‌‏‎ واقعيت‌‏‎ طلا‏‎ مدال‌‏‎ سه‌‏‎ كسب‏‎
از‏‎ بيش‌‏‎.‎بود‏‎ سيدني‌‏‎ المپيك‌ 2000‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ روز‏‎ آخرين‌‏‎ ديروز‏‎
در‏‎ رقابت‌‏‎ هفته‌‏‎ دو‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ جهان‌‏‎ سراسر‏‎ از‏‎ ورزشكار‏‎ هزار‏‎ ‎‏‏10‏‎
مراسم‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ و‏‎ المپيك‌‏‎ مشعل‌‏‎ خاموش‌شدن‌‏‎ با‏‎ بازي‌ها‏‎ اين‌‏‎
را‏‎ بيستم‌‏‎ قرن‌‏‎ المپيك‌‏‎ آخرين‌‏‎ رسمي‌‏‎ پايان‌‏‎ اختتاميه‌‏‎ باشكوه‌‏‎
حقيقت‌‏‎ در‏‎ بيست‌وهفتم‌‏‎ المپيك‌‏‎ پايان‌‏‎ ديروز‏‎.كردند‏‎ اعلام‌‏‎
دوره‌‏‎ ترويج‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ و‏‎ فناوري‌ها‏‎ از‏‎ نوين‌‏‎ دوره‌اي‌‏‎ آغاز‏‎
دستاوردهاي‌‏‎ آخرين‌‏‎ از‏‎ مانده‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ هويت‌‏‎ از‏‎ تازه‌اي‌‏‎
جديد‏‎ عصر‏‎ در‏‎ جهان‌‏‎ مردم‌‏‎ حالا‏‎.بود‏‎ ورزش‌‏‎ مدرن‌‏‎ و‏‎ تكنيكي‌‏‎
و‏‎ تازه‌بي‌تعادلي‌‏‎ قرن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مي‌دانند‏‎ بخوبي‌‏‎ المپيك‌‏‎
ناخواسته‌‏‎ و‏‎ خواسته‌‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ پيشرفت‌‏‎ با‏‎ منطبق‌‏‎ هرگز‏‎ بي‌هدفي‌‏‎
آن‌ها‏‎ و‏‎ شناخت‌‏‎ را‏‎ دستاوردها‏‎ آخرين‌‏‎ باد‏‎ و‏‎ برق‌‏‎ بسرعت‌‏‎ بايد‏‎
تكنيك‌هاي‌‏‎ آخرين‌‏‎ اصلي‌‏‎ قالب‏‎ سيدني‌‏‎ المپيك‌‏‎بست‌‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ را‏‎
كشوري‌‏‎ داشتن‌‏‎ با‏‎ ما‏‎ و‏‎ بود‏‎ ورزش‌‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ دانش‌بشري‌‏‎ ابزاري‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ دريافتيم‌‏‎ بخوبي‌‏‎ ميليون‌‏‎ بالغ‌بر 60‏‎ جمعيتي‌‏‎ و‏‎ پهناور‏‎
چه‌‏‎ اگر‏‎ طلا‏‎ مدال‌‏‎ كسب 3‏‎.‎عقبمانده‌ايم‌‏‎ هنوز‏‎ مجموعه‌‏‎ اين‌‏‎
ما‏‎ نبايد‏‎ اما‏‎ برسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ راضي‌كننده‌‏‎ كمي‌‏‎ شايد‏‎ ظاهر‏‎ به‌‏‎
مدال‌ها‏‎ اين‌‏‎ كسب‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎ سازد ، ‏‎ دور‏‎ واقعيت‌ها‏‎ بيان‌‏‎ از‏‎ را‏‎
كه‌‏‎ آنچه‌‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ ما‏‎ ورزش‌‏‎ امروز‏‎ سيستم‌‏‎ واقعي‌‏‎ محصول‌‏‎ هرگز‏‎
فدراسيون‌‏‎ دو‏‎ يا‏‎ يك‌‏‎ دستاوردهاي‌‏‎ واقع‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ آمده‌‏‎ بوجود‏‎
.بوده‌اند‏‎ تاثيرگذار‏‎ آن‌‏‎ خلق‌‏‎ در‏‎ تنهايي‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
امروز‏‎ ما‏‎ چيست‌؟‏‎ ايران‌‏‎ ورزش‌‏‎ حقيقي‌‏‎ ماهيت‌‏‎ و‏‎ واقعيت‌‏‎ امروز‏‎
و‏‎ بي‌همتا‏‎ جهان‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ كه‌‏‎ هم‌‏‎ كشتي‌‏‎ نظير‏‎ رشته‌هايي‌‏‎ در‏‎
مدال‌‏‎ يك‌‏‎ صاحب‏‎ اسطرلاب‏‎ و‏‎ رمل‌‏‎ هزاران‌‏‎ با‏‎ مي‌بينيم‌‏‎ كم‌نظير‏‎
عقبماندگي‌ها‏‎ و‏‎ ناخرسندي‌ها‏‎ اين‌‏‎ ابعاد‏‎ تا‏‎ مي‌شويم‌‏‎ طلا‏‎
ادامه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ ما‏‎ امروز‏‎ سخن‌‏‎ اصلي‌‏‎ محور‏‎.‎شود‏‎ گسترده‌تر‏‎
رشد‏‎ و‏‎ عقلاني‌‏‎ مسير‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ راه‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ ورزش‌‏‎ حيات‌‏‎
و‏‎ است‌‏‎ سالم‌‏‎ عمل‌‏‎ و‏‎ خرد‏‎ موضوع‌‏‎ دو‏‎ برقراري‌‏‎ به‌‏‎ معطوف‌‏‎ آن‌‏‎ صحيح‌‏‎
دو‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ مرتبط‏‎ بخش‌هاي‌‏‎ تمامي‌‏‎ در‏‎ اساسي‌‏‎ تحول‌‏‎ چنانچه‌‏‎
پديدار‏‎ موفقيت‌‏‎ و‏‎ شادكامي‌‏‎ مايه‌هاي‌‏‎ نپذيرد ، ‏‎ صورت‌‏‎ موضوع‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ هم‌‏‎ بدتر‏‎ بسيار‏‎ امروزاست‌ ، ‏‎ كه‌‏‎ آنچه‌‏‎ از‏‎ وضع‌‏‎ و‏‎ نشده‌‏‎
منصوريان‌‏‎ محمدرضا‏‎
بازي‌هاي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
پاياني‌‏‎ مراحل‌‏‎ كشتي‌هاي‌‏‎ انجام‌‏‎ ديروزبا‏‎ سيدني‌‏‎ المپيك‌ 2000‏‎
با‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ و‏‎ خاتمه‌يافت‌‏‎ دوم‌‏‎ درچهاروزن‌‏‎ پاياني‌‏‎ نيمه‌‏‎ و‏‎
.پايان‌داد‏‎ خود‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ چهارمي‌‏‎ مقام‌‏‎ دو‏‎ و‏‎ طلا‏‎ مدال‌‏‎ يك‌‏‎ كسب‏‎
مدال‌‏‎ كسب‏‎ بدون‌‏‎ اول‌‏‎ وزن‌‏‎ چهار‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ ايران‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ تيم‌‏‎
شده‌بود ، ‏‎ سيزدهمي‌‏‎ رده‌‏‎ دو‏‎ و‏‎ ششمي‌‏‎ چهارمي‌ ، ‏‎ عنوان‌‏‎ دو‏‎ صاحب‏‎
كرد‏‎ عمل‌‏‎ موفق‌تر‏‎ كيلوگرم‌‏‎ و130‏‎ دوم‌ 58 ، 69 ، 85‏‎ چهاروزن‌‏‎ در‏‎
و‏‎ "عليرضادبير‏‎" به‌وسيله‌‏‎ طلا‏‎ مدال‌‏‎ يك‌‏‎ آوردن‌‏‎ به‌دست‌‏‎ با‏‎ و‏‎
"جديدي‌‏‎ عباس‌‏‎" و‏‎ "خادم‌‏‎ اميررضا‏‎" توسط‏‎ چهارمي‌‏‎ مقام‌‏‎ دو‏‎
.رابست‌‏‎ خود‏‎ پرونده‌‏‎
گرفت‌‏‎ طلا‏‎ مدال‌‏‎ "دبير‏‎ عليرضا‏‎"


المپيك‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ كشتي‌‏‎ طلايي‌‏‎ چهره‌‏‎ تنها‏‎ "دبير‏‎ عليرضا‏‎"
گرم‌‏‎ كيلو‏‎ وزن‌ 58‏‎ هاي‌‏‎ رقابت‌‏‎ فينال‌‏‎ در‏‎ دبير‏‎.بود‏‎ سيدني‌‏‎
اوكرايني‌‏‎ حريف‌‏‎ "بسلوويچ‌‏‎" فكورانه‌‏‎ كشتي‌‏‎ يك‌‏‎ باارائه‌‏‎
.كرد‏‎ مغلوب‏‎ را‏‎ خود‏‎
جهاني‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ نقره‌‏‎ و‏‎ طلا‏‎ مدال‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ "دبير‏‎ عليرضا‏‎"
دراين‌‏‎ دارد ، ‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ را‏‎ آنكارا‏‎ و 99‏‎ تهران‌‏‎ سال‌هاي‌ 98‏‎
آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ متزلزل‌‏‎ چهره‌تيم‌‏‎ درخشان‌ترين‌‏‎ بازي‌ها‏‎ از‏‎ دوره‌‏‎
دست‌‏‎ به‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ وي‌‏‎ هم‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ ايران‌‏‎
اين‌‏‎ كشتي‌‏‎ مدال‌‏‎ تنها‏‎ صاحب‏‎ را‏‎ كشورمان‌‏‎ طلا ، ‏‎ آوردن‌مدال‌‏‎
.كرد‏‎ بازي‌ها‏‎
گينه‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ برابر‏‎ مقدماتي‌‏‎ دور‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ وي‌‏‎
كشتي‌‏‎ انجام‌ 3‏‎ با‏‎ ديروز‏‎ شده‌بود ، ‏‎ كاناداپيروز‏‎ و‏‎ بيسائو‏‎
بر 2‏‎ باحساب 5‏‎ مغولستان‌‏‎ از‏‎ "پوري‌باتار‏‎" بر‏‎ ابتدا‏‎ سنگين‌‏‎
.راه‌يافت‌‏‎ پاياني‌‏‎ نيمه‌‏‎ به‌مرحله‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ غلبه‌‏‎
تري‌‏‎" برابر‏‎ را‏‎ خود‏‎ كشتي‌‏‎ حساس‌ترين‌‏‎ مرحله‌‏‎ دراين‌‏‎ "دبير‏‎"
در‏‎ جهان‌‏‎ كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 57‏‎ طلاي‌‏‎ مدال‌‏‎ دو‏‎ دارنده‌‏‎"براندز‏‎
حركات‌‏‎ همه‌‏‎ وجود‏‎ كه‌با‏‎ كرد‏‎ برگزار‏‎ و95‏‎ سال‌هاي‌ 93‏‎
مغرضانه‌‏‎ داوري‌‏‎ و‏‎ آمريكايي‌‏‎ كشتي‌گير‏‎ اين‌‏‎ غيرورزشي‌‏‎
.شد‏‎ پاياني‌‏‎ كشتي‌‏‎ راهي‌‏‎ و‏‎ يافت‌‏‎ دست‌‏‎ بر 4‏‎ به‌پيروزي‌ 6‏‎
و‏‎ فكورانه‌‏‎ چنان‌‏‎ خود‏‎ پاياني‌‏‎ كشتي‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ كشتي‌‏‎ اول‌‏‎ جوان‌‏‎
كه‌‏‎ رفت‌‏‎ اوكراين‌‏‎ از‏‎ "بوسلوويچ‌‏‎ يوگن‌‏‎" به‌مصاف‌‏‎ حسابگرانه‌‏‎
و‏‎ نداشت‌‏‎ دبير‏‎ مقابل‌‏‎ صفر‏‎ شكست‌ 3بر‏‎ قبول‌‏‎ جز‏‎ چاره‌اي‌‏‎ حريف‌‏‎
وي‌‏‎ طلاي‌‏‎ كسبمدال‌‏‎ به‌‏‎ راي‌‏‎ "دبير‏‎ عليرضا‏‎" تحسين‌‏‎ با‏‎ درپايان‌‏‎
.داد‏‎
شد‏‎ چهارم‌‏‎ "خادم‌‏‎ اميررضا‏‎"
در‏‎ جهان‌‏‎ طلاي‌‏‎ و‏‎ برنز‏‎ مدال‌هاي‌‏‎ دارنده‌‏‎ "خادم‌‏‎ اميررضا‏‎"
المپيك‌هاي‌ 92‏‎ برنز‏‎ مدال‌‏‎ دو‏‎ دارنده‌‏‎ و‏‎ و1991‏‎ سال‌هاي‌ 1990‏‎
قهرمان‌‏‎ "خوئل‌رومرو‏‎" برابر‏‎ در‏‎ پاياني‌‏‎ نيمه‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎ و 96‏‎
برصفر‏‎ سه‌‏‎ شكست‌‏‎ قبول‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ گرفت‌‏‎ قرار‏‎ كوبا‏‎ از‏‎ جهان‌‏‎ سال‌ 99‏‎
.ماند‏‎ باز‏‎ طلا‏‎ مدال‌‏‎ كسب‏‎ براي‌‏‎ پاياني‌‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎ راهيابي‌‏‎ از‏‎
كسب‏‎ براي‌‏‎ المپيك‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ كشتي‌‏‎ آخرين‌‏‎ در‏‎ "خادم‌‏‎"
ثانيه‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ رفت‌‏‎"اف‌‏‎ ابراهيم‌‏‎ ماگمد‏‎" مصاف‌‏‎ به‌‏‎ برنز‏‎ مدال‌‏‎
در‏‎ و‏‎ شد‏‎ حريف‌‏‎ تندر‏‎ لنگ‌‏‎ گرفتار‏‎ اضافي‌‏‎ وقت‌‏‎ دقيقه‌‏‎ سه‌‏‎ پايان‌‏‎
و‏‎ باخت‌‏‎ را‏‎ كشتي‌‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ چهار‏‎ بود‏‎ مساوي‌‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ يك‌‏‎ حالي‌كه‌‏‎
.رسيد‏‎ چهارم‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎
باخت‌‏‎ "رودريگرز‏‎" به‌‏‎"جديدي‌‏‎ عباس‌‏‎"

در‏‎ ها‏‎ وزن‌‏‎ سنگين‌‏‎ جمع‌‏‎ در‏‎ معلومي‌‏‎ نا‏‎ دلايل‌‏‎ به‌‏‎ "جديدي‌‏‎ عباس‌‏‎"
كوبا‏‎ و‏‎ روسيه‌‏‎ گيران‌‏‎ كشتي‌‏‎ به‌‏‎ او‏‎ !نگرفت‌‏‎ كشتي‌‏‎ خوب‏‎ المپيك‌‏‎
.بماند‏‎ دور‏‎ المپيك‌‏‎ در‏‎ مدال‌‏‎ كسب‏‎ از‏‎ تا‏‎ باخت‌‏‎
گام‌‏‎ تركيه‌‏‎ در‏‎ جهان‌‏‎ سال‌ 99‏‎ برنز‏‎ مدال‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ "جديدي‌‏‎ عباس‌‏‎"
يك‌‏‎ از‏‎ برخورداري‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎ بود‏‎ گذاشته‌‏‎ سيدني‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ به‌‏‎
كشتي‌‏‎ و‏‎ خود‏‎ استحقاق‌‏‎ آنچه‌‏‎ به‌‏‎ مناسبنتوانست‌‏‎ بسيار‏‎ قرعه‌‏‎
ممكن‌‏‎ مقام‌‏‎ كمترين‌‏‎ وبه‌‏‎ يابد‏‎ دست‌‏‎ بود ، ‏‎ وزن‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎
.داد‏‎ رضايت‌‏‎ چهارمي‌‏‎ يعني‌‏‎
ابتدا‏‎ بود ، ‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎ نفره‌‏‎ سه‌‏‎ گروه‌‏‎ دريك‌‏‎ كه‌‏‎ "جديدي‌‏‎"
و‏‎ داد‏‎ شكست‌‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ را 9‏‎ ازيونان‌‏‎ "توپاليديس‌‏‎ افستاتيوس‌‏‎"
موده‌‏‎ الكس‌‏‎" سد‏‎ از‏‎ صفر‏‎ بر‏‎ امتياز4‏‎ با‏‎ نيز‏‎ دوم‌‏‎ دركشتي‌‏‎
به‌‏‎ مستقيم‌‏‎ بلندبطور‏‎ بختي‌‏‎ با‏‎ تا‏‎ گذشت‌‏‎ گرجستان‌‏‎ از‏‎ "بادزه‌‏‎
.يابد‏‎ راه‌‏‎ پاياني‌‏‎ نيمه‌‏‎ مرحله‌‏‎
"بز‏‎ موسول‌‏‎" برابر‏‎ در‏‎ پرانتقاد‏‎ كشتي‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ مرحله‌‏‎ دراين‌‏‎ وي‌‏‎
از‏‎ تا‏‎ باخت‌‏‎ صفر‏‎ بر‏‎ سه‌‏‎ باحساب‏‎ اضافي‌‏‎ وقت‌‏‎ در‏‎ كشتي‌گيرروسي‌‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ كسب‏‎ براي‌‏‎ وزن‌‏‎ پاياني‌اين‌‏‎ كشتي‌‏‎ به‌‏‎ راهيابي‌‏‎
براي‌كسب‏‎ را‏‎ خود‏‎ اميد‏‎ و‏‎ بماند‏‎ باز‏‎ ونقره‌‏‎ طلا‏‎ مدال‌هاي‌‏‎
.بيازمايد‏‎ برنز‏‎ مدال‌‏‎
و‏‎ باشد‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ نبود‏‎ هماني‌‏‎ هم‌‏‎ بندي‌‏‎ رده‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ "جديدي‌‏‎"
دوباره‌‏‎ بازبيني‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ كشتي‌‏‎ دقيقه‌‏‎ و 9‏‎ اضافه‌‏‎ پايان‌وقت‌‏‎ در‏‎
الكسيس‌‏‎" به‌‏‎ صفر‏‎ بر‏‎ يك‌‏‎ حساب‏‎ داوران‌با‏‎ ازسوي‌‏‎ كشتي‌‏‎ فيلم‌‏‎
و 98‏‎ طلاي‌سال‌هاي‌ 97‏‎ و‏‎ برنز‏‎ مدال‌هاي‌‏‎ دارنده‌‏‎ "رودريگرز‏‎
.كرد‏‎ قناعت‌‏‎ چهارم‌‏‎ مقام‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ باخت‌‏‎ كوبا‏‎ از‏‎ جهان‌‏‎

شد‏‎ آلمان‌‏‎ عازم‌‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎


ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ اسامي‌‏‎ طالبي‌ ، ‏‎ جلال‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
در‏‎ حضور‏‎ و‏‎ تداركاتي‌‏‎ بازي‌‏‎ دو‏‎ انجام‌‏‎ براي‌‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎
.شد‏‎ اعلام‌‏‎ آسيا‏‎ ملتهاي‌‏‎ جام‌‏‎ نهايي‌‏‎ مرحله‌‏‎
سيدعباسي‌ ، ‏‎ داود‏‎ فنايي‌ ، ‏‎ داود‏‎ برومند ، ‏‎ پرويز‏‎ طباطبايي‌ ، ‏‎ هادي‌‏‎
پژمان‌‏‎ امامي‌فر ، ‏‎ عليرضا‏‎ مهدوي‌ ، ‏‎ محمدرضا‏‎ رهبري‌فر ، ‏‎ بهروز‏‎
مهدي‌‏‎ نوازي‌ ، ‏‎ محمد‏‎ كريمي‌ ، ‏‎ علي‌‏‎ كاويانپور ، ‏‎ حامد‏‎ جمشيدي‌ ، ‏‎
دايي‌ ، ‏‎ علي‌‏‎ همداني‌ ، ‏‎ ستار‏‎ يزداني‌ ، ‏‎ داريوش‌‏‎ هاشمي‌نسب ، ‏‎
استيلي‌ ، ‏‎ حميد‏‎ باقري‌ ، ‏‎ كريم‌‏‎ مهدوي‌كيا ، ‏‎ مهدي‌‏‎ عزيزي‌ ، ‏‎ خداداد‏‎
سهراب‏‎ و‏‎ هاشميان‌‏‎ وحيد‏‎ ميناوند ، ‏‎ مهرداد‏‎ حلالي‌ ، ‏‎ اسماعيل‌‏‎
اين‌‏‎.‎هستند‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ به‌‏‎ شده‌‏‎ دعوت‌‏‎ بازيكن‌‏‎ بختياري‌زاده‌ 23‏‎
شدند‏‎ آلمان‌‏‎ راهي‌‏‎ صبح‌‏‎ دقيقه‌‏‎ ساعت‌ 30/5‏‎ امروز‏‎ نفرات‌‏‎
و‏‎ بوخوم‌‏‎ تيمهاي‌‏‎ مقابل‌‏‎ تداركاتي‌‏‎ بازي‌‏‎ دو‏‎ هفته‌‏‎ دراين‌‏‎ و‏‎
احمدرضا‏‎ شده‌ ، ‏‎ دعوت‌‏‎ نفرات‌‏‎ جمع‌‏‎ از‏‎.‎مي‌كنند‏‎ برگزار‏‎ هامبورگ‌‏‎
يحيي‌‏‎ وزيري‌ ، ‏‎ اميرحسين‌‏‎ شيري‌ ، ‏‎ مهدي‌‏‎ مجيدي‌ ، ‏‎ فرهاد‏‎ عابدزاده‌ ، ‏‎
عليرضا‏‎ انصاريان‌ ، ‏‎ علي‌‏‎ ميرزاپور ، ‏‎ ابراهيم‌‏‎ گل‌محمدي‌ ، ‏‎
كنار‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ از‏‎ نكونام‌‏‎ جواد‏‎ و‏‎ سامره‌‏‎ علي‌‏‎ واحدي‌ ، ‏‎ نيكبخت‌‏‎
.شدند‏‎ گذاشته‌‏‎
مهدي‌‏‎ خورد ، ‏‎ خط‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ از‏‎ آسيبديدگي‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ عابدزاده‌‏‎
كامل‌‏‎ آمادگي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ بايد‏‎ وزيري‌‏‎ اميرحسين‌‏‎ و‏‎ شيري‌‏‎
آلمان‌ ، ‏‎ در‏‎ تداركاتي‌‏‎ بازي‌‏‎ دو‏‎ انجام‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ كه‌‏‎ نگهدارند‏‎
مشكل‌‏‎!گيرند‏‎ قرار‏‎ بازيكنان‌‏‎ نهايي‌‏‎ فهرست‌‏‎ در‏‎ احتمالا‏‎
استراحت‌‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎ و‏‎ شد‏‎ جدي‌‏‎ بسيار‏‎ مجيدي‌‏‎ فرهاد‏‎ آسيبديدگي‌‏‎
حل‌‏‎ گذرنامه‌اش‌‏‎ مشكل‌‏‎ نيز‏‎ واحدي‌‏‎ نيكبخت‌‏‎ عليرضا‏‎ و‏‎ دارد‏‎ مطلق‌‏‎
.نشد‏‎

شد‏‎ ششم‌‏‎ و‏‎ بيست‌‏‎ ايران‌‏‎


گرفت‌‏‎ قرار‏‎ بيست‌وششم‌‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ طلا‏‎ مدال‌‏‎ سه‌‏‎ كسب‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎
در‏‎ تركيه‌‏‎ تيم‌‏‎ با‏‎ همراه‌‏‎ ايران‌‏‎ ورزشي‌‏‎ كاروان‌‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
و‏‎ بيست‌‏‎ مدال‌هاي‌‏‎ توزيع‌‏‎ رده‌بندي‌‏‎ جدول‌‏‎ ششم‌‏‎ و‏‎ بيست‌‏‎ رده‌‏‎
.گرفت‌‏‎ سيدني‌قرار‏‎ المپيك‌ 2000‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ دوره‌‏‎ هفتمين‌‏‎
عليرضا‏‎" و‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎ در‏‎ "رضازاده‌‏‎ حسين‌‏‎ "‎‏‏،‏‎"توكلي‌‏‎ حسين‌‏‎"
مدال‌‏‎ و‏‎ كردند‏‎ كسب‏‎ را‏‎ طلا‏‎ مدال‌هاي‌‏‎ آزاد‏‎ دركشتي‌‏‎ "دبير‏‎
به‌دست‌‏‎ كشورمان‌‏‎ تكواندوكار‏‎"ساعي‌‏‎ هادي‌‏‎" را‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ برنز‏‎
جنوبي‌ ، ‏‎ كره‌‏‎ چين‌ ، ‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ آسيايي‌ ، ‏‎ كشورهاي‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎.‎آورد‏‎
مدال‌‏‎ و 7‏‎ كسب 59 ، 28 ، 18‏‎ با‏‎ ترتيب‏‎ قزاقستان‌به‌‏‎ و‏‎ ژاپن‌‏‎
مدال‌هاي‌‏‎ توزيع‌‏‎ جدول‌رده‌بندي‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ از‏‎ بالاتر‏‎
.گرفتند‏‎ قرار‏‎ بازي‌ها‏‎ اين‌‏‎


Copyright 1996-2000 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.