شماره‌ 2334‏‎ ‎‏‏،‏‎5 FEB 2001 بهمن‌1379 ، ‏‎ دوشنبه‌ 17‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Life
Free Tribune
Business
Stocks
Sports
World Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Environment
Articles
Last Page
باحضوررئيس‌جمهوري‌كتابهاي‌برگزيده‌سال‌‏‎
شدند‏‎ معرفي‌‏‎

استان‌‏‎ كتابخانه‌هاي‌‏‎ در‏‎ رايگان‌‏‎ نام‌‏‎ ثبت‌‏‎
تهران‌‏‎

ديدگاه‌‏‎

- علمي‌‏‎ دستاوردهاي‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ دوازدهمين‌‏‎
مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ پژوهشي‌‏‎

برادران‌‏‎ و‏‎ خواهران‌‏‎ براي‌‏‎ شطرنج‌‏‎ مسابقه‌‏‎

نوازندگي‌‏‎ نه‌‏‎ موسيقي‌ ، ‏‎

بازتاب‏‎

فرهنگيان‌‏‎ با‏‎ تلفني‌‏‎ پرورش‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎ وزير‏‎
مي‌كند‏‎ گفت‌وگو‏‎

در‏‎ "چادر‏‎ و‏‎ گل‌‏‎ سرزمين‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎" كتاب‏‎
شد‏‎ منتشر‏‎ آلمان‌‏‎

باحضوررئيس‌جمهوري‌كتابهاي‌برگزيده‌سال‌‏‎
شدند‏‎ معرفي‌‏‎


:خاتمي‌‏‎
نيست‌‏‎ ديگران‌‏‎ فكري‌‏‎ دستاوردهاي‌‏‎ نفي‌‏‎ به‌معناي‌‏‎ استقلال‌ ، ‏‎ *
است‌‏‎ ميسر‏‎ انديشه‌‏‎ رونق‌‏‎ سايه‌‏‎ در‏‎ كتاب‏‎ رونق‌‏‎ *
رئيس‌‏‎ و‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ خاتمي‌‏‎ سيدمحمد‏‎ :‎علمي‌فرهنگي‌‏‎ گروه‌‏‎
هجدهمين‌‏‎ مراسم‌‏‎ در‏‎ ديشب‏‎ فرهنگي‌‏‎ انقلاب‏‎ عالي‌‏‎ شوراي‌‏‎
جايزه‌‏‎ اهداي‌‏‎ دوره‌‏‎ هشتمين‌‏‎ و‏‎ سال‌‏‎ كتاب‏‎ معرفي‌‏‎ دوره‌‏‎
وحدت‌‏‎ تالار‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ سال‌‏‎ كتاب‏‎ جهاني‌‏‎
اقتباس‌‏‎ به‌مقام‌‏‎ رسيدن‌‏‎ خودباوري‌ ، ‏‎:گفت‌‏‎ تهران‌‏‎
حتي‌‏‎ باشيم‌ ، ‏‎ تقليد‏‎ اهل‌‏‎ اگر‏‎ زيرا‏‎ است‌ ، ‏‎ تقليد‏‎ به‌جاي‌‏‎
در‏‎ و‏‎ بود‏‎ نخواهيم‌‏‎ ديگران‌‏‎ آثار‏‎ براي‌‏‎ خوبي‌‏‎ مصرف‌كننده‌‏‎
.شد‏‎ خواهيم‌‏‎ آشفتگي‌‏‎ دچار‏‎ درون‌ ، ‏‎
دستاورد‏‎ از‏‎ بهره‌نگرفتن‌‏‎ به‌معناي‌‏‎ خودباوري‌‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
علاوه‌‏‎ مي‌كند‏‎ تلاش‌‏‎ خودباور‏‎ جامعه‌‏‎ بلكه‌‏‎ نيست‌‏‎ ديگران‌‏‎
و‏‎ بهره‌گرفته‌‏‎ نيز‏‎ ديگران‌‏‎ فكر‏‎ از‏‎ انديشه‌ ، ‏‎ آفرينش‌‏‎ بر‏‎
.گيرد‏‎ به‌كار‏‎ خود‏‎ تاريخي‌‏‎ نياز‏‎ به‌تناسب‏‎ آن‌را‏‎
به‌‏‎ استقلال‌‏‎ كه‌‏‎ نكته‌‏‎ اين‌‏‎ بيان‌‏‎ با‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
:كرد‏‎ تصريح‌‏‎ نيست‌ ، ‏‎ فكري‌ديگران‌‏‎ دستاوردهاي‌‏‎ نفي‌‏‎ معناي‌‏‎
عقب‏‎ و‏‎ گرد‏‎ عقب‏‎ معناي‌‏‎ به‌‏‎ بشري‌‏‎ دستاوردهاي‌‏‎ نفي‌‏‎
بايد‏‎ پيشرفته‌‏‎ جامعه‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ زمان‌‏‎ گردونه‌‏‎ از‏‎ ماندن‌‏‎
.بهره‌بگيرد‏‎ نيز‏‎ ديگران‌‏‎ دستاوردهاي‌‏‎ از‏‎ به‌درستي‌‏‎ بتواند‏‎
معنوي‌‏‎ سرمايه‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ آگاهي‌‏‎ همچنين‌‏‎ را‏‎ خودباوري‌‏‎ وي‌ ، ‏‎
ديگران‌‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ عرضه‌‏‎ به‌‏‎ اعتقاد‏‎ و‏‎ خود‏‎ جامعه‌‏‎ تاريخي‌‏‎ و‏‎
كردن‌‏‎ معناي‌مطلق‌‏‎ به‌‏‎ خودباوري‌‏‎:اظهارداشت‌‏‎ و‏‎ خواند‏‎
و‏‎ زمان‌‏‎ هر‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ بهره‌گيري‌‏‎ و‏‎ داريم‌‏‎ خود‏‎ آنچه‌‏‎
.نيست‌‏‎ شرايط‏‎
آفرينيم‌‏‎ تمدن‌‏‎ و‏‎ آفريننده‌‏‎ قومي‌‏‎ ما‏‎:‎گفت‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
شش‌‏‎_پنج‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ بدانيم‌‏‎ اينكه‌‏‎ يعني‌‏‎ خودباوري‌‏‎ و‏‎
آنها‏‎ برجسته‌ترين‌‏‎ ايرانيان‌‏‎ جهان‌ ، ‏‎ آفرين‌‏‎ تمدن‌‏‎ قوم‌‏‎
.هستند‏‎
فرهنگ‌‏‎ و‏‎ هويت‌‏‎ دائم‌‏‎ بازسازي‌‏‎ و‏‎ نوسازي‌‏‎ خاتمي‌ ، ‏‎ آقاي‌‏‎
:كرد‏‎ تصريح‌‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ خودباوري‌‏‎ ضرورت‌‏‎ مهمترين‌‏‎ را‏‎ خويش‌‏‎
فقط‏‎ مكان‌ ، ‏‎ و‏‎ زمان‌‏‎ شرايط‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ بدون‌‏‎ خودباوري‌‏‎
آن‌ ، ‏‎ نتيجه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ خواهد‏‎ گذشته‌ها‏‎ بر‏‎ كردن‌‏‎ مويه‌‏‎
كه‌‏‎ رفت‌‏‎ خواهد‏‎ قدرتمنداني‌‏‎ به‌تاراج‌‏‎ نيز‏‎ امروزمان‌‏‎
.مي‌خواهند‏‎ خويش‌‏‎ قدرت‌‏‎ مدار‏‎ بر‏‎ را‏‎ زمانه‌‏‎ گردش‌‏‎
دايم‌‏‎ بازسازي‌‏‎ و‏‎ گذشته‌‏‎ بر‏‎ تكيه‌‏‎ با‏‎ بايد‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎
.باشيم‌‏‎ آفريننده‌‏‎ هم‌‏‎ امروز‏‎ خويش‌ ، ‏‎ هويت‌‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎
انديشه‌‏‎ باشد ، ‏‎ آزادي‌‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ اگر‏‎:‎گفت‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
آثار‏‎ و‏‎ مي‌كنند‏‎ ظهور‏‎ انديشمندان‌‏‎ مي‌يابد ، ‏‎ حرمت‌‏‎ و‏‎ رواج‌‏‎
.مي‌شود‏‎ فراوان‌‏‎ انديشه‌اي‌‏‎
بلكه‌‏‎ سخن‌‏‎ در‏‎ نه‌تنها‏‎ آزادي‌‏‎ اين‌‏‎:‎افزود‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
آزادي‌‏‎ و‏‎ باشد‏‎ شده‌‏‎ پايدار‏‎ قانوني‌ ، ‏‎ فضاي‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ بايد‏‎
شعارها‏‎ وراي‌‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ امنيت‌آور‏‎ و‏‎ قانوني‌‏‎ و‏‎ قانونمند‏‎
.باشد‏‎ يافته‌‏‎ تحقق‌‏‎
به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ فرهنگي‌‏‎ انقلاب‏‎ عالي‌‏‎ شوراي‌‏‎ رئيس‌‏‎
كشور‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ چندسال‌‏‎ طي‌‏‎ كتاب‏‎ رونق‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ گزارشهايي‌‏‎
مورد‏‎ را‏‎ جامعه‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ رونق‌‏‎ عوامل‌‏‎ دارد ، ‏‎ حكايت‌‏‎
دانشمندان‌‏‎ و‏‎ انديشه‌‏‎ آزادي‌‏‎ وجود‏‎ و‏‎ داد‏‎ قرار‏‎ بررسي‌‏‎
.كرد‏‎ عنوان‌‏‎ آن‌‏‎ اساسي‌‏‎ عامل‌‏‎ دو‏‎ را‏‎ خودباور‏‎
رونق‌‏‎ سايه‌‏‎ در‏‎ كتاب‏‎ رونق‌‏‎:اظهارداشت‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
مي‌دهد‏‎ رخ‌‏‎ زماني‌‏‎ نيز‏‎ انديشه‌‏‎ رونق‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ ميسر‏‎ انديشه‌‏‎
احترام‌‏‎ آن‌‏‎ آزادي‌‏‎ به‌‏‎ حاكم‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ سياسي‌ ، ‏‎ نظام‌‏‎ كه‌‏‎
قانوني‌‏‎ و‏‎ نظام‌مند‏‎ جامعه‌ ، ‏‎ در‏‎ را‏‎ آزادي‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ بگذارد‏‎
.كند‏‎
و‏‎ آگاهي‌‏‎ نقد ، ‏‎ علم‌ ، ‏‎ جامعه‌اي‌ ، ‏‎ چنين‌‏‎ در‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ براي‌‏‎ تلاش‌‏‎ و‏‎ مي‌آيد‏‎ به‌حساب‏‎ ارزش‌‏‎ پرسش‌ ، ‏‎
.است‌‏‎ فزاينده‌‏‎ پديدآورنده‌ ، ‏‎ و‏‎ دم‌‏‎ به‌‏‎ دم‌‏‎ پرسشهاي‌‏‎ اين‌‏‎
در‏‎ را‏‎ كتاب‏‎ رونق‌‏‎ علت‌‏‎ بايد‏‎:كرد‏‎ تصريح‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
عرضه‌‏‎ عرصه‌هاي‌‏‎ نمايشگاهها ، ‏‎ جشنواره‌ها ، ‏‎ مراسم‌ ، ‏‎ وراي‌‏‎
و‏‎ ظواهر‏‎ اينها‏‎ زيرا‏‎ جست‌ ، ‏‎ بازارها‏‎ و‏‎ كتاب‏‎ تبادل‌‏‎ و‏‎
.است‌‏‎ آن‌‏‎ رونق‌‏‎ وسيله‌‏‎
علم‌‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎ به‌‏‎ احساس‌‏‎ ما‏‎ جامعه‌‏‎ اگر‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎
را‏‎ خود‏‎ كشور‏‎ سياستمداران‌‏‎ و‏‎ مديران‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ وآگاهي‌‏‎
كتاب‏‎ آن‌وقت‌‏‎ يافتند ، ‏‎ دانش‌‏‎ و‏‎ علم‌‏‎ اهل‌‏‎ به‌‏‎ نيازمندان‌‏‎
.يافت‌‏‎ خواهد‏‎ رونق‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ عزيز‏‎
فرهنگ‌‏‎ وزير‏‎ مسجدجامعي‌‏‎ احمد‏‎ خاتمي‌ ، ‏‎ آقاي‌‏‎ سخنان‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎
روزافزون‌‏‎ انتشار‏‎ از‏‎ گزارشي‌‏‎ ارائه‌‏‎ با‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎
خلاق‌‏‎ نويسندگان‌‏‎ از‏‎ جديد‏‎ نسلي‌‏‎ ظهور‏‎ و‏‎ كتاب‏‎ عنوان‌‏‎ صدها‏‎
معرفي‌‏‎ برگزيده‌‏‎ كتابهاي‌‏‎ آنگاه‌‏‎ و‏‎ خبرداد‏‎ كشور‏‎ در‏‎ شكوفا‏‎ و‏‎
دريافت‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ جوايز‏‎ آنها‏‎ مولفان‌‏‎ و‏‎ شدند‏‎
.كردند‏‎
كتابهاي‌‏‎ كاربردي‌‏‎ علوم‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ به‌گزارش‌‏‎
"پزشكي‌‏‎ فيزيك‌‏‎" دبيري‌ ، ‏‎ پرويز‏‎ تاليف‌‏‎ "تومورها‏‎ پاتولوژي‌‏‎"
تاليف‌‏‎ "صنايع‌‏‎ در‏‎ خوردگي‌‏‎ كنترل‌‏‎" تكاور ، ‏‎ عباس‌‏‎ تاليف‌‏‎
ترجمه‌‏‎ "پيش‌رانش‌‏‎ ترموديناميك‌‏‎ و‏‎ مكانيك‌‏‎" و‏‎ سيدرضي‌‏‎ سيدمحسن‌‏‎
.شد‏‎ برگزيده‌‏‎ مظاهري‌‏‎ كريم‌‏‎
اثر‏‎ "الزمان‌‏‎ جنگ‌آخر‏‎" كتاب‏‎ نيز‏‎ ادبيات‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎
انتشارات‌‏‎ از‏‎ كوثري‌‏‎ عبدالله‌‏‎ ترجمه‌‏‎ يوسابا‏‎ ماريوبارگاس‌‏‎
.شد‏‎ برگزيده‌‏‎ آگاه‌‏‎
ملي‌‏‎ نهضت‌‏‎ و‏‎ مصدق‌‏‎ دكتر‏‎ نفت‌ ، ‏‎ آشفته‌‏‎ خواب‏‎" كتابهاي‌‏‎ همچنين‌‏‎
و‏‎ كارنامه‌‏‎ انتشارات‌‏‎ از‏‎ موحد‏‎ محمدعلي‌‏‎ تاليف‌‏‎ "ايران‌‏‎
در‏‎ مومني‌‏‎ مصطفي‌‏‎ تاليف‌‏‎ "ايران‌‏‎ در‏‎ شهري‌‏‎ جغرافياي‌‏‎ پايگاه‌‏‎"
.شد‏‎ برگزيده‌‏‎ جغرافيا‏‎ و‏‎ تاريخ‌‏‎ بخش‌‏‎
كاربردهاي‌‏‎ و‏‎ نمونه‌گيري‌‏‎ نظريه‌‏‎" كتاب‏‎ داوران‌‏‎ نظر‏‎ براساس‌‏‎
كتابهاي‌‏‎ و‏‎ اجتماعي‌‏‎ علوم‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ عميدي‌‏‎ علي‌‏‎ تاليف‌‏‎ "آن‌‏‎
و‏‎ دبيرمقدم‌‏‎ محمد‏‎ تاليف‌‏‎ "زايشي‌‏‎ دستور‏‎ تكوين‌‏‎ و‏‎ پيدايش‌‏‎"
بخش‌‏‎ در‏‎ صادقي‌‏‎ علي‌اشرف‌‏‎ ترجمه‌‏‎ "ايراني‌‏‎ زبان‌هاي‌‏‎"
.شد‏‎ انتخاب‏‎ نظري‌‏‎ زبان‌شناسي‌‏‎
ترجمه‌‏‎ "ارسطو‏‎ آثار‏‎ مجموعه‌‏‎" نيز‏‎ روانشناسي‌‏‎ و‏‎ فلسفه‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎
و‏‎ (‎نو‏‎ طرح‌‏‎ انتشارات‌‏‎) تبريزي‌‏‎ لطفي‌‏‎ محمدحسن‌‏‎ مرحوم‌‏‎
تاليف‌‏‎ "پيري‌‏‎ تا‏‎ تولد‏‎ از‏‎ رواني‌‏‎ تحول‌‏‎ ژنتيك‌ ، ‏‎ روانشناسي‌‏‎"
انتخاب‏‎ سال‌ 78‏‎ برگزيده‌‏‎ كتابهاي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ منصور‏‎ محمود‏‎
.شدند‏‎
نسب‏‎ في‌‏‎ الانهار‏‎ زلال‌‏‎ و‏‎ الازهار‏‎ تحفه‌‏‎" كتاب‏‎ دين‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎
و‏‎ مدني‌‏‎ شدقم‌الحسيني‌‏‎ بن‌‏‎ ضامن‌‏‎ تاليف‌‏‎ "الاطهار‏‎ انباءالائمه‌‏‎
الجبوري‌‏‎ سلمان‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ كتاب‏‎ همين‌‏‎ تعليق‌‏‎ و‏‎ تحقيق‌‏‎ همچنين‌‏‎
انتخاب‏‎ سال‌ 78‏‎ برگزيده‌‏‎ كتابهاي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ است‌‏‎ گرفته‌‏‎ صورت‌‏‎
.شدند‏‎
ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ سال‌‏‎ كتاب‏‎ دوره‌‏‎ هجدهمين‌‏‎ مراسم‌‏‎ در‏‎
نيز‏‎ كتابهايي‌‏‎ سال‌ 78 ، ‏‎ برگزيده‌‏‎ كتابهاي‌‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎ همچنين‌‏‎
.شدند‏‎ معرفي‌‏‎ تشويقي‌‏‎ كتابهاي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎
و‏‎ كون‌‏‎ در‏‎" كتابهاي‌‏‎ فلسفه‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ داوران‌‏‎ هيات‌‏‎ نظر‏‎ براساس‌‏‎
تاليف‌‏‎ "في‌الحدوث‌‏‎ رساله‌‏‎" سعادت‌ ، ‏‎ اسماعيل‌‏‎ ترجمه‌‏‎ "فساد‏‎
مدرس‌‏‎ علي‌‏‎ آقا‏‎ موسس‌‏‎ حكم‌‏‎ مصنفات‌‏‎ مجموعه‌‏‎" و‏‎ شيرازي‌‏‎ صدرالدين‌‏‎
(اطلاعات‌‏‎ انتشارات‌‏‎)‎ كديور‏‎ محسن‌‏‎ دكتر‏‎ تصحيح‌‏‎ و‏‎ تحقيق‌‏‎ "تهران‌‏‎
.شدند‏‎ معرفي‌‏‎ تشويقي‌‏‎ كتابهاي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎
از‏‎ تحولي‌‏‎ مرضي‌ ، ‏‎ روانشناسي‌‏‎" كتاب‏‎ نيز‏‎ روانشناسي‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎
.شد‏‎ معرفي‌‏‎ دادستان‌‏‎ پريرخ‌‏‎ تاليف‌‏‎ "بزرگسالي‌‏‎ تا‏‎ كودكي‌‏‎
رضامختاري‌‏‎ كوشش‌‏‎ به‌‏‎ "موسيقي‌‏‎ و‏‎ غنا‏‎" كتابهاي‌‏‎ دين‌ ، ‏‎ حوزه‌‏‎ در‏‎
محمد‏‎ نوشته‌‏‎ "اسلامي‌‏‎ انديشه‌‏‎ در‏‎ دولت‌‏‎ و‏‎ دين‌‏‎" صادقي‌ ، ‏‎ محسن‌‏‎ و‏‎
محمد‏‎ علي‌بن‌‏‎ صائن‌الدين‌‏‎ نوشته‌‏‎ "الحكم‌‏‎ فصوص‌‏‎ شرح‌‏‎" سروش‌ ، ‏‎
.شدند‏‎ معرفي‌‏‎ تشويقي‌‏‎ كتابهاي‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ تركه‌‏‎
مخبر‏‎ عباس‌‏‎ ترجمه‌‏‎ "مدرن‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ نظريه‌‏‎" كتابهاي‌‏‎ همچنين‌‏‎
مهدي‌‏‎ ترجمه‌‏‎ "فني‌‏‎ تغييرات‌‏‎ و‏‎ سنتي‌‏‎ جوامع‌‏‎" ‎‏‏،‏‎(آگاه‌‏‎ انتشارات‌‏‎)‎
شيرازي‌‏‎ جمشيد‏‎ ترجمه‌‏‎ "بيستم‌‏‎ قرن‌‏‎ در‏‎ جهان‌‏‎ تاريخ‌‏‎" و‏‎ ثريا‏‎
.شدند‏‎ معرفي‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ علوم‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ (‎روز‏‎ فرزان‌‏‎ نشر‏‎)‎
نوشته‌‏‎ "بازار‏‎ عملكرد‏‎ و‏‎ ساختار‏‎" كتاب‏‎ نيز‏‎ اقتصاد‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎
"كيفري‌‏‎ دادرسي‌‏‎ آئين‌‏‎" كتاب‏‎ حقوق‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ و‏‎ خدادادكاشي‌‏‎ فرهاد‏‎
.شدند‏‎ معرفي‌‏‎ تشويقي‌‏‎ كتابهاي‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ دادبان‌‏‎ حسن‌‏‎ ترجمه‌‏‎
با‏‎ عمومي‌‏‎ شيمي‌‏‎" كتابهاي‌‏‎ نيز‏‎ علوم‌‏‎ بخش‌‏‎ تشويقي‌‏‎ كتابهاي‌‏‎
مرتضي‌‏‎ طوسي‌ ، ‏‎ خواجه‌نصيري‌‏‎ احمد‏‎ مشترك‌‏‎ ترجمه‌‏‎ "كاربردي‌‏‎ نگرش‌‏‎
كتابهاي‌‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ سيدي‌‏‎ علي‌‏‎ و‏‎ بديني‌‏‎ منصور‏‎ خلخالي‌ ، ‏‎
معرفي‌‏‎ مدبري‌‏‎ سروش‌‏‎ و‏‎ فريدمر‏‎ ترجمه‌‏‎ "زمين‌شناسي‌‏‎ مباني‌‏‎"
.شدند‏‎
ترجمه‌‏‎ "مهره‌داران‌‏‎ زيست‌شناسي‌‏‎" كتابهاي‌‏‎
درون‌ريز‏‎ غدد‏‎ و‏‎ اعصاب‏‎ فيزيولوژي‌‏‎" محمدابراهيم‌نژاد ، ‏‎
نوين‌‏‎ يافته‌هاي‌‏‎" رستمي‌ ، ‏‎ پرويز‏‎ تاليف‌‏‎ "ارتباطي‌‏‎ دستگاههاي‌‏‎
محمدعلي‌‏‎ مشترك‌‏‎ ترجمه‌‏‎ "دام‌‏‎ و‏‎ انسان‌‏‎ مشترك‌‏‎ بيماريهاي‌‏‎ در‏‎
تشويقي‌‏‎ كتابهاي‌‏‎ ساير‏‎ همت‌‏‎ كوروش‌‏‎ و‏‎ فيروزبخش‌‏‎ فريد‏‎ راد ، ‏‎
.بود‏‎ علوم‌‏‎ بخش‌‏‎
مواد‏‎ در‏‎ بيماري‌زا‏‎ ميكروبهاي‌‏‎" كتابهاي‌‏‎ بخش‌‏‎ همين‌‏‎ در‏‎
ودود‏‎ تاليف‌‏‎ "غذايي‌‏‎ مسموميت‌هاي‌‏‎ ايپدمولوژي‌‏‎ و‏‎ غذايي‌‏‎
"مواد‏‎ در‏‎ حركت‌‏‎ و‏‎ حرارت‌‏‎ معدن‌ ، ‏‎ و‏‎ مواد‏‎ مهندسي‌‏‎" رضوي‌لو ، ‏‎
"فلزات‌‏‎ تصفيه‌‏‎ مباني‌‏‎" صدرنژاد ، ‏‎ سيدخطيبالاسلام‌‏‎ تاليف‌‏‎
افشارمقدم‌ ، ‏‎ محمدرضا‏‎ و‏‎ ابوطالبي‌‏‎ محمدرضا‏‎ مشترك‌‏‎ ترجمه‌‏‎
و‏‎ دهقان‌‏‎ ابوالقاسم‌‏‎ مشترك‌‏‎ ترجمه‌‏‎ "فلزات‌‏‎ و‏‎ فازها‏‎ دگرگوني‌‏‎"
علوم‌‏‎ بخش‌‏‎ تشويقي‌‏‎ كتابهاي‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ علي‌نظربلند‏‎ عباس‌‏‎
.شدند‏‎ معرفي‌‏‎
سيستم‌ها‏‎ و‏‎ سيگنال‌ها‏‎ كتابهاي‌‏‎ نيز‏‎ برق‌‏‎ مهندسي‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎
زند ، ‏‎ بهمن‌‏‎ و‏‎ مارالاني‌‏‎ جبه‌دار‏‎ پرويز‏‎ مشترك‌‏‎ ترجمه‌‏‎
به‌عنوان‌‏‎ عارف‌‏‎ محمدرضا‏‎ ترجمه‌‏‎ "تصادفي‌‏‎ سيگنال‌هاي‌‏‎"
.شدند‏‎ معرفي‌‏‎ تشويقي‌‏‎ كتابهاي‌‏‎
علي‌اكبر‏‎ ترجمه‌‏‎ "PLC برنامه‌پذير‏‎ منطقي‌‏‎ كنترل‌كننده‌هاي‌‏‎"
و‏‎ كامپيوتر‏‎ مهندسي‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ محمودي‌‏‎ حميد‏‎ و‏‎ جلالي‌‏‎
راهنماي‌‏‎" و‏‎ نوربخش‌‏‎ سيداحمد‏‎ ترجمه‌‏‎ "توربوماشين‌ها‏‎"
مهندسي‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ واحديان‌‏‎ ابراهيم‌‏‎ ترجمه‌‏‎ "مصالح‌‏‎ مقاومت‌‏‎
.شدند‏‎ معرفي‌‏‎ تشويقي‌‏‎ كتابهاي‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ مكانيك‌‏‎
محمدرضا‏‎ ترجمه‌‏‎ "ارگونومي‌‏‎" كتاب‏‎ نيز‏‎ صنايع‌‏‎ مهندسي‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎
.شد‏‎ معرفي‌‏‎ تشويقي‌‏‎ كتاب‏‎ به‌عنوان‌‏‎ افضلي‌‏‎
گياهان‌‏‎ اصلاح‌‏‎" نيز‏‎ كشاورزي‌‏‎ مهندسي‌‏‎ بخش‌‏‎ تشويقي‌‏‎ كتابهاي‌‏‎
در‏‎ رشد‏‎ كرنش‌هاي‌‏‎ و‏‎ تنش‌ها‏‎" و‏‎ ارزاني‌‏‎ احمد‏‎ ترجمه‌‏‎ "زراعي‌‏‎
.بودند‏‎ ابراهيمي‌‏‎ قنبر‏‎ ترجمه‌‏‎ "درختان‌‏‎
نگارش‌‏‎ و‏‎ شرح‌‏‎ ترجمه‌ ، ‏‎ "تجسمي‌‏‎ تجارب‏‎ تنوع‌‏‎" كتاب‏‎ هنر‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎
بخش‌‏‎ در‏‎.شد‏‎ معرفي‌‏‎ تشويقي‌‏‎ كتاب‏‎ به‌عنوان‌‏‎ مرزبان‌‏‎ پرويز‏‎
ابي‌الخير ، ‏‎ ابوسعيد‏‎" كتابهاي‌‏‎ تشويقي‌‏‎ كتابهاي‌‏‎ نيز‏‎ ادبيات‌‏‎
در‏‎ جعل‌‏‎ حساب‏‎" باي‌وردي‌ ، ‏‎ مهرآفاق‌‏‎ ترجمه‌‏‎ "افسانه‌‏‎ و‏‎ حقيقت‌‏‎
تاليف‌‏‎ "جامي‌‏‎ آثار‏‎ مجموعه‌‏‎" صدري‌ ، ‏‎ مهدي‌‏‎ تاليف‌‏‎ "فارسي‌‏‎ شعر‏‎
.بودند‏‎ افصح‌زاد‏‎ اعلي‌خان‌‏‎
تشويقي‌ ، ‏‎ كتابهاي‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ نوجوان‌‏‎ و‏‎ كودك‌‏‎ ادبيات‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎
تاليف‌‏‎ "آرزو‏‎ گام‌هاي‌‏‎" سناپور ، ‏‎ حسين‌‏‎ اثر‏‎ "نيمه‌غايب‏‎" كتاب‏‎
گمشده‌‏‎" اكرم‌پور ، ‏‎ احمد‏‎ تاليف‌‏‎ "شب‏‎ آن‌‏‎ قطار‏‎" محمدي‌ ، ‏‎ محمد‏‎
ترجمه‌‏‎ "پرنده‌‏‎ آبي‌‏‎ اسب‏‎" ابراهيمي‌ ، ‏‎ حسين‌‏‎ ترجمه‌‏‎ "شهرزاد‏‎
"ابزار‏‎ طراحي‌‏‎ در‏‎ حيوانات‌‏‎ اندام‌‏‎ نقش‌‏‎" و‏‎ بهروزكيا‏‎ كمال‌‏‎
.بود‏‎ عميق‌‏‎ مجيد‏‎ ترجمه‌‏‎
"اسلام‌‏‎ صدر‏‎ تاريخ‌‏‎" كتابهاي‌‏‎ نيز‏‎ جغرافيا‏‎ و‏‎ تاريخ‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎
در‏‎ اسلامي‌‏‎ تمدن‌‏‎ و‏‎ تاريخ‌‏‎" و‏‎ زرگري‌نژاد‏‎ غلامحسين‌‏‎ تاليف‌‏‎
كتابهاي‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ ناجي‌‏‎ محمدرضا‏‎ تاليف‌‏‎ "سامانيان‌‏‎ قلمرو‏‎
.شدند‏‎ معرفي‌‏‎ تشويقي‌‏‎

استان‌‏‎ كتابخانه‌هاي‌‏‎ در‏‎ رايگان‌‏‎ نام‌‏‎ ثبت‌‏‎
تهران‌‏‎


هشتمين‌‏‎ سعادت‌‏‎ با‏‎ ميلاد‏‎ با‏‎ همزمان‌‏‎ :علمي‌فرهنگي‌‏‎ گروه‌‏‎
مبارك‌‏‎ دهه‌‏‎ و‏‎ (‎ع‌‏‎)رضا‏‎ امام‌‏‎ حضرت‌‏‎ جهان‌‏‎ شيعيان‌‏‎ پيشواي‌‏‎
تمامي‌‏‎ كتابخواني‌‏‎ و‏‎ كتاب‏‎ دوستداران‌‏‎ تشويق‌‏‎ به‌منظور‏‎ فجر‏‎
امروزاز‏‎ از‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎ عمومي‌‏‎ كتابخانه‌هاي‌‏‎
.مي‌كنند‏‎ ثبت‌نام‌‏‎ رايگان‌‏‎ به‌صورت‌‏‎ علاقمندان‌‏‎
و‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ كتاب ، ‏‎ به‌‏‎ علاقمندان‌‏‎ از‏‎ رايگان‌‏‎ ثبت‌نام‌‏‎
ساوجبلاغ‌ ، ‏‎ اسلامشهر ، ‏‎ كرج‌ ، ‏‎ ري‌ ، ‏‎ شميرانات‌ ، ‏‎ شهرستانهاي‌‏‎
صورت‌‏‎ فيروزكوه‌‏‎ و‏‎ كريم‌‏‎ رباط‏‎ دماوند ، ‏‎ ورامين‌ ، ‏‎ شهريار ، ‏‎
رايگان‌‏‎ نام‌نويسي‌‏‎ براي‌‏‎ مي‌توانند‏‎ علاقمندان‌‏‎.‎مي‌گيرد‏‎
و‏‎ فرهنگ‌‏‎ كل‌‏‎ اداره‌‏‎ پوشش‌‏‎ تحت‌‏‎ عمومي‌‏‎ كتابخانه‌‏‎ به‌74‏‎
.كنند‏‎ مراجعه‌‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎

ديدگاه‌‏‎


بازنشستگي‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ فرهنگ‌ ، ‏‎ بازنشستگان‌‏‎
رسيدن‌‏‎ و‏‎ مشكلات‌‏‎ بر‏‎ غلبه‌‏‎ نيازها ، ‏‎ رفع‌‏‎ براي‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ انسان‌‏‎
بوده‌‏‎ مختلفي‌‏‎ وكارهاي‌‏‎ ساز‏‎ به‌دنبال‌‏‎ همواره‌‏‎ نسبي‌‏‎ رفاه‌‏‎ به‌‏‎
مختلف‌‏‎ پديدآيي‌سازمانهاي‌‏‎ به‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ آنها‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎.است‌‏‎
با‏‎ سازمانها‏‎ اين‌‏‎.اشاره‌كرد‏‎ جوامع‌امروزي‌‏‎ در‏‎ بويژه‌‏‎
‎‏‏،‏‎ اطلاعات‌‏‎ قبيل‌‏‎ از‏‎ مختلفي‌‏‎ عوامل‌‏‎ متفاوت‌ ، ‏‎ اهداف‌‏‎
كار‏‎ به‌‏‎ را‏‎.‎.. و‏‎ انساني‌‏‎ نيروي‌‏‎ سرمايه‌هاي‌مادي‌ ، ‏‎
در‏‎ و‏‎ تسهيل‌سازي‌كرده‌‏‎ انساني‌‏‎ زندگي‌‏‎ امر‏‎ در‏‎ تا‏‎ مي‌گيرند‏‎
هر‏‎ اصلي‌‏‎ ازعوامل‌‏‎ يكي‌‏‎.‎بكوشند‏‎.‎.‎.‎و‏‎ زيست‌‏‎ محيط‏‎ و‏‎ منابع‌‏‎ حفظ‏‎
وكوچك‌ ، ‏‎ سازمان‌بزرگ‌‏‎ هر‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ انساني‌‏‎ نيروي‌‏‎ سازمان‌ ، ‏‎
يا‏‎ مكتوب‏‎ را‏‎ تعهداتي‌‏‎ خود‏‎ ابوالجمعي‌‏‎ قبال‌‏‎ كلان‌در‏‎ و‏‎ خرد‏‎
از‏‎ متمادي‌‏‎ سالهاي‌‏‎ كاركنان‌‏‎.دارد‏‎ عهده‌‏‎ غيرمكتبوببه‌‏‎
ارائه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ تندرستي‌‏‎ و‏‎ جواني‌‏‎ زندگاني‌ ، ‏‎ بهترين‌ايام‌‏‎
اشتغال‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌نمايند‏‎ سپري‌‏‎ خود‏‎ سازمانهاي‌‏‎ به‌‏‎ خدمت‌‏‎
در‏‎.‎بازنشستگي‌مي‌رسند‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ پديده‌اي‌‏‎ به‌‏‎ خود ، ‏‎ رسمي‌‏‎
كردن‌‏‎ وياراي‌كار‏‎ كه‌توان‌‏‎ زماني‌‏‎ افرادتا‏‎ گذشته‌ ، ‏‎ ايام‌‏‎
اما‏‎;مي‌گرفتند‏‎ كارفرمايان‌قرار‏‎ استفاده‌‏‎ داشتند ، مورد‏‎
مشخص‌‏‎ توسطقوانين‌مربوطه‌‏‎ سن‌بازنشستگان‌‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎
از‏‎ قبل‌‏‎ افراد‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ كه‌‏‎ داشت‌‏‎ بايستي‌توجه‌‏‎گرديده‌است‌‏‎
دست‌‏‎ از‏‎ را‏‎ كردن‌‏‎ توان‌كار‏‎ بازنشستگي‌ ، ‏‎ سن‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎
بازنشستگي‌نيز‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ سالها‏‎ ديگر‏‎ عده‌اي‌‏‎ و‏‎ مي‌دهند‏‎
.دارند‏‎ كاررا‏‎ توانايي‌‏‎
ضرورت‌ ، ‏‎ اهميت‌ ، ‏‎ داراي‌‏‎ خود‏‎ عملكرد‏‎ و‏‎ اهداف‌‏‎ به‌‏‎ بنا‏‎ سازمانها‏‎
كه‌‏‎ سازمانهايي‌‏‎ هستند ، اما‏‎ ويژه‌اي‌‏‎ منزلت‌‏‎ و‏‎ جايگاه‌‏‎
بسزايي‌‏‎ اهميت‌‏‎ از‏‎ دارند ، ‏‎ عهده‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ جامعه‌‏‎ تربيت‌‏‎ و‏‎ تعليم‌‏‎
به‌‏‎ بايد‏‎ اهميت‌ ، ‏‎ و‏‎ ضرورت‌‏‎ به‌‏‎ بنا‏‎ است‌‏‎ بديهي‌‏‎.‎برخوردارند‏‎
بازنشستگي‌توجه‌‏‎ و‏‎ اشتغال‌‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎ تربيت‌‏‎ و‏‎ تعليم‌‏‎ كاركنان‌‏‎
شرايط‏‎ بخشنامه‌هايي‌‏‎ طي‌‏‎ ساله‌‏‎ همه‌‏‎.كرد‏‎ مبذول‌‏‎ ويژه‌اي‌‏‎
فرهنگيان‌‏‎ خيل‌عظيم‌‏‎ از‏‎ گروهي‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ بازنشستگي‌اعلام‌‏‎
سن‌‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎.‎.‎. و‏‎ خردمندان‌‏‎ قبيل‌‏‎ مختلفي‌از‏‎ عناوين‌‏‎ با‏‎
تجربه‌ ، ‏‎ از‏‎ كوله‌باري‌‏‎ با‏‎ وهمراه‌‏‎ خودمي‌رسند‏‎ كار‏‎ رسمي‌‏‎
و‏‎ خارج‌‏‎ رسمي‌‏‎ كار‏‎ گردونه‌‏‎ از‏‎..و‏‎ تدريس‌‏‎ روش‌‏‎ علم‌ ، ‏‎ درايت‌ ، ‏‎
و‏‎ مي‌پردازند‏‎ ديگر‏‎ مشاغل‌‏‎ يا‏‎ فرهنگي‌و‏‎ رسمي‌‏‎ غير‏‎ كار‏‎ به‌‏‎
غالب‏‎ دلايل‌ ، ‏‎ ساير‏‎ اقتصادي‌و‏‎ مشكلات‌‏‎ تورم‌ ، ‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎
.مي‌آورند‏‎ روي‌‏‎ مختلفي‌‏‎ مشاغل‌‏‎ بازنشستگي‌به‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ معلمان‌‏‎
متبادر‏‎ ذهن‌‏‎ به‌‏‎ مختلفي‌‏‎ سوالات‌‏‎ مطروحه‌‏‎ نكات‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎
:جمله‌‏‎ از‏‎ مي‌شود ، ‏‎
بازنشستگي‌‏‎ ايام‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ كاركنان‌‏‎ بايد‏‎ چگونه‌‏‎ -‎
كنيم‌؟‏‎ آماده‌‏‎
كرد؟‏‎ عنايت‌‏‎ كاركنان‌‏‎ به‌‏‎ خدمت‌‏‎ پايان‌‏‎ صرفابايددر‏‎ آيا‏‎-‎
شايسته‌‏‎ و‏‎ تقدير‏‎ خور‏‎ در‏‎ چند‏‎ هر‏‎ برگزاري‌مراسمي‌‏‎ با‏‎ آيا‏‎ -‎
به‌‏‎ قبال‌آنان‌‏‎ در‏‎ را‏‎ وظايف‌خود‏‎ از‏‎ گوشه‌اي‌‏‎ مي‌توانيم‌‏‎
رسانيم‌؟‏‎ انجام‌‏‎
با‏‎ مبارزه‌‏‎ اقتصادي‌و‏‎ مشكلات‌‏‎ رفع‌‏‎ براي‌‏‎ سازمانها‏‎ آيا‏‎-‎
تمهيداتي‌انديشيده‌اند؟‏‎ بازنشستگي‌‏‎ ايام‌‏‎ در‏‎ تورم‌‏‎
ومعنوي‌‏‎ رواني‌‏‎ مشكلات‌‏‎ رويارويي‌با‏‎ براي‌‏‎ سازمانها‏‎ آيا‏‎ -‎
كرده‌اند؟‏‎ اتخاذ‏‎ را‏‎ لازم‌‏‎ بازنشستگي‌پيش‌بيني‌هاي‌‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎
ذغدغه‌ذهني‌‏‎ مي‌تواند‏‎ همواره‌‏‎ قبيل‌‏‎ اين‌‏‎ پرسش‌هايي‌از‏‎
با‏‎ بايد‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ كافي‌‏‎ گيرد ، اما‏‎ قرار‏‎ مسئولان‌‏‎ و‏‎ كاركنان‌‏‎
راهگشا ، مديران‌‏‎ و‏‎ منطقي‌‏‎ پيشنهادهايي‌‏‎ و‏‎ راهكارها‏‎ ارائه‌‏‎
امكانات‌‏‎ و‏‎ پيش‌بيني‌بودجه‌‏‎ با‏‎ تا‏‎ تشويق‌كرد‏‎ را‏‎ ومسئولان‌‏‎
به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎.‎بردارند‏‎ موثري‌‏‎ مهم‌گامهاي‌‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ لازم‌‏‎
زير‏‎ پيشنهادات‌‏‎ انساني‌‏‎ منابع‌‏‎ درمديريت‌‏‎ شده‌‏‎ مطرح‌‏‎ مباحث‌‏‎
:مي‌شود‏‎ ارائه‌‏‎
آشنا‏‎ ديگر‏‎ ومشاغل‌‏‎ حرف‌‏‎ با‏‎ را‏‎ كاركنان‌‏‎ اشتغال‌ ، ‏‎ ايام‌‏‎ در‏‎
كار‏‎ به‌‏‎ مشغول‌‏‎ نياز‏‎ صورت‌‏‎ بازنشستگي‌در‏‎ ايام‌‏‎ در‏‎ تا‏‎ كنيم‌‏‎
.كنند‏‎ مقابله‌‏‎ اقتصادي‌احتمالي‌‏‎ مشكلات‌‏‎ با‏‎ و‏‎ شده‌‏‎
ايام‌‏‎ براي‌‏‎.‎.‎.‎و‏‎ تفريحي‌‏‎ علمي‌ ، ‏‎ وبازديدهاي‌‏‎ مختلف‌‏‎ تورهاي‌‏‎
.شود‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ بازنشستگي‌‏‎
معيني‌‏‎ ايام‌‏‎ در‏‎ بازنشستگان‌‏‎ تا‏‎ شود‏‎ تشكيل‌‏‎ مجامعي‌‏‎
.باشند‏‎ داشته‌‏‎ را‏‎ گردهمايي‌هايي‌‏‎
و‏‎ مختلف‌‏‎ رسته‌هاي‌‏‎ مشاورين‌در‏‎ عنوان‌‏‎ بازنشستگان‌به‌‏‎ از‏‎
.شود‏‎ استفاده‌‏‎ گوناگون‌‏‎ سطوح‌‏‎ در‏‎
دوران‌‏‎ در‏‎ جسماني‌‏‎ و‏‎ فيزيكي‌‏‎ حفظسلامت‌‏‎ و‏‎ تامين‌‏‎ نحوه‌‏‎
.شود‏‎ داده‌‏‎ بازنشستگي‌آموزش‌‏‎
كتابخانه‌ها ، ‏‎ تالارها ، ‏‎ سالن‌ها ، ‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ مختلف‌‏‎ مكانهاي‌‏‎
.شوند‏‎ اسامي‌بازنشستگان‌نامگذاري‌‏‎ با‏‎.‎.‎.‎ مدارس‌و‏‎
و‏‎ مختلف‌‏‎ مناسبت‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ بازنشستگان‌‏‎ وتشكراز‏‎ تقدير‏‎
.شود‏‎ اقدام‌‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ گوناگون‌مدنظر‏‎ شيوه‌هاي‌‏‎
ضريب‏‎ افزايش‌‏‎ قيمتها‏‎ افزايش‌‏‎ و‏‎ تورم‌‏‎ نرخ‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎
.شود‏‎ گرفته‌‏‎ نظر‏‎ در‏‎ بازنشستگان‌‏‎ براي‌‏‎ خاص‌‏‎ حقوقي‌‏‎
نسبت‌‏‎ مختلف‌‏‎ كانونهاي‌‏‎ راه‌اندازي‌‏‎ با‏‎ اشتغال‌رسمي‌ ، ‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
.شود‏‎ اقدام‌‏‎ اوقات‌فراغت‌‏‎ وصحيح‌‏‎ مناسب‏‎ كردن‌‏‎ پر‏‎ به‌‏‎
قبيل‌‏‎ از‏‎ مختلف‌‏‎ باهنرهاي‌‏‎ كاركنان‌را‏‎ اشتغال‌‏‎ حين‌‏‎ در‏‎
مثبت‌‏‎ تاثير‏‎ كه‌‏‎.‎.‎. و‏‎ نويسندگي‌‏‎ منبت‌كاري‌ ، ‏‎ تذهيب ، ‏‎ خطاطي‌ ، ‏‎
.سازيم‌‏‎ ايام‌بازنشستگي‌دارند ، آشنا‏‎ در‏‎ رواني‌‏‎
تجارب‏‎ و‏‎ تخصص‌‏‎ تحصيلات‌ ، ‏‎ بايداز‏‎ كاري‌‏‎ گروههاي‌‏‎ تشكيل‌‏‎ با‏‎
كتب‏‎ تاليف‌‏‎ مثال‌در‏‎ براي‌‏‎ شود‏‎ بهره‌گيري‌‏‎ ارزشمندآنان‌‏‎
مشاوره‌‏‎ معلمان‌ ، ‏‎ آموزش‌‏‎ تدريس‌ ، ‏‎ روش‌‏‎ كتابهاي‌‏‎ درسي‌ ، ‏‎
بازنشستگان‌‏‎ تجربه‌‏‎ از‏‎ مي‌توان‌‏‎.‎. دانش‌آموزان‌و‏‎
.كرد‏‎ استفاده‌‏‎
.شود‏‎ ايجاد‏‎ بازنشستگان‌‏‎ بانك‌اطلاعات‌‏‎
مراجع‌‏‎ به‌‏‎ آنان‌كاريابي‌و‏‎ بازنشستگان‌ ، ‏‎ تواناييهاي‌‏‎ حسب‏‎
.معرفي‌گردند‏‎ مربوطه‌‏‎
با‏‎ مواجهه‌‏‎ صحيح‌‏‎ شيوه‌هاي‌‏‎ با‏‎ را‏‎ كاركنان‌‏‎ آموزشهايي‌ ، ‏‎ طي‌‏‎
.كنند‏‎ بازنشستگي‌آشنا‏‎ دوران‌‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ عوارض‌‏‎
اميري‌‏‎ يحيي‌‏‎
تهران‌‏‎ منطقه‌ 6‏‎ آموزش‌عمومي‌‏‎ معاون‌‏‎

- علمي‌‏‎ دستاوردهاي‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ دوازدهمين‌‏‎
مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ پژوهشي‌‏‎


اسلامي‌ ، 37‏‎ شكوهمند‏‎ انقلاب‏‎ پيروزي‌‏‎ سالگرد‏‎ ايام‌‏‎ با‏‎ همزمان‌‏‎
تشكل‌هاي‌‏‎ و‏‎ علمي‌‏‎ انجمن‌‏‎ چند‏‎ و‏‎ تحقيقاتي‌‏‎ مركز‏‎ دانشگاه‌ ، ‏‎
در‏‎ را‏‎ خود‏‎ فرهنگي‌‏‎ و‏‎ تحقيقاتي‌‏‎-علمي‌‏‎ دستاوردهاي‌‏‎ دانشجويي‌ ، ‏‎
.داده‌اند‏‎ قرار‏‎ هموطنان‌‏‎ ديد‏‎ معرض‌‏‎
اين‌‏‎ فناوري‌‏‎ و‏‎ تحقيقات‌‏‎ علوم‌ ، ‏‎ وزارت‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
ارائه‌‏‎ هدف‌‏‎ با‏‎ و‏‎ وزارت‌‏‎ اين‌‏‎ پژوهشي‌‏‎ معاونت‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ نمايشگاه‌‏‎
:قالب‏‎ در‏‎ تحقيقاتي‌‏‎ فعاليت‌هاي‌‏‎ و‏‎ علمي‌‏‎ يافته‌هاي‌‏‎ تازه‌ترين‌‏‎
محل‌‏‎ در‏‎ ماه‌‏‎ تا 19بهمن‌‏‎ علمي‌‏‎ گزارش‌‏‎ و‏‎ پايان‌نامه‌‏‎ طرح‌ ، ‏‎
صبح‌‏‎ از 9‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ تهران‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ مركزي‌‏‎ كتابخانه‌‏‎
.است‌‏‎ بازديد‏‎ آماده‌‏‎ بعدازظهر‏‎ الي‌ 17‏‎

برادران‌‏‎ و‏‎ خواهران‌‏‎ براي‌‏‎ شطرنج‌‏‎ مسابقه‌‏‎


بهار‏‎ سومين‌‏‎ و‏‎ بيست‌‏‎ رسيدن‌‏‎ فرا‏‎ گراميداشت‌‏‎ مناسبت‌‏‎ به‌‏‎
مسابقه‌‏‎ دوره‌‏‎ يك‌‏‎ جاري‌‏‎ ماه‌‏‎ بهمن‌‏‎ جمعه‌ 21‏‎ روز‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎
سينا‏‎ ابن‌‏‎ كتابخانه‌‏‎ در‏‎ خواهران‌‏‎ و‏‎ برادران‌‏‎ ويژه‌‏‎ شطرنج‌‏‎
.مي‌شود‏‎ برگزار‏‎
شماره‌‏‎ با‏‎ مي‌توانند‏‎ بيشتر‏‎ اطلاعات‌‏‎ كسب‏‎ براي‌‏‎ علاقمندان‌‏‎
و 3343560‏‎ اندرزگو‏‎ شهيد‏‎ فرهنگ‌‏‎ خانه‌‏‎ تلفن‌هاي‌ 3359888‏‎
.بگيرند‏‎ تماس‌‏‎ (‎ابن‌سينا‏‎ كتابخانه‌‏‎)

نوازندگي‌‏‎ نه‌‏‎ موسيقي‌ ، ‏‎


دانشگاهي‌‏‎ آموزشهاي‌‏‎ و‏‎ موسيقي‌‏‎
از‏‎ موسيقي‌‏‎ كلمه‌‏‎ كه‌‏‎ بوديم‌‏‎ آن‌‏‎ شاهد‏‎ گذشته‌‏‎ ماه‌‏‎ چند‏‎ در‏‎
و‏‎ شده‌‏‎ برداشته‌‏‎ رشته‌‏‎ اين‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ دانشگاهي‌‏‎ رشته‌‏‎ عنوان‌‏‎
جهاني‌‏‎ ساز‏‎ نوازندگي‌‏‎ و‏‎ ايراني‌‏‎ ساز‏‎ نوازندگي‌‏‎ آن‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎
به‌‏‎ نيز‏‎ تحصيلات‌‏‎ اتمام‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎.‎است‌‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎
ساز‏‎ نوازندگي‌‏‎ كارشناس‌‏‎ هنر ، ‏‎ از‏‎ رشته‌‏‎ اين‌‏‎ فارغ‌التحصيل‌‏‎
.مي‌شود‏‎ اطلاق‌‏‎ جهاني‌‏‎ ساز‏‎ نوازندگي‌‏‎ كارشناس‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ ايراني‌‏‎
شده‌ ، ‏‎ بحث‌برانگيز‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ بيست‌‏‎ در‏‎ موسيقي‌‏‎ واژه‌‏‎ متاسفانه‌‏‎
تغيير‏‎ انقلابي‌‏‎ آهنگهاي‌‏‎ و‏‎ سرود‏‎ به‌‏‎ سالي‌‏‎ چند‏‎ كه‌‏‎ جايي‌‏‎ تا‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ بدل‌‏‎ ساز‏‎ نوازندگي‌‏‎ به‌‏‎ حال‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ داده‌‏‎ نام‌‏‎
يك‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ ما‏‎ زبان‌‏‎ وارد‏‎ هجري‌‏‎ سوم‌‏‎ قرن‌‏‎ از‏‎ موسيقي‌‏‎ واژه‌‏‎
(موز‏‎)‎ كلمه‌‏‎ از‏‎ و‏‎ (موزيكا‏‎) از‏‎ برگرفته‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ يوناني‌‏‎ واژه‌‏‎
باستان‌‏‎ يونان‌‏‎ هنرهاي‌‏‎ و‏‎ شعر‏‎ حافظ‏‎ الهه‌‏‎ نه‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ نام‌‏‎ كه‌‏‎
از‏‎ است‌‏‎ تركيبي‌‏‎ موسيقي‌‏‎ عرب‏‎ زبان‌‏‎ در‏‎ است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ مشتق‌‏‎ است‌‏‎
معني‌‏‎ به‌‏‎ "قي‌‏‎" و‏‎ نغمه‌ها‏‎ معني‌‏‎ به‌‏‎ موسي‌‏‎ كه‌‏‎ "قي‌‏‎" و‏‎ "موسي‌‏‎"
بيان‌‏‎ هنر‏‎ را‏‎ موسيقي‌‏‎ فارسي‌‏‎ زبان‌‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ ذكر‏‎ خوشايند‏‎
.كرده‌اند‏‎ تعبير‏‎ اصوات‌‏‎ بوسيله‌‏‎ احساسات‌‏‎ و‏‎ عواطف‌‏‎
و‏‎ شده‌‏‎ رايج‌‏‎ ما‏‎ زبان‌‏‎ در‏‎ واژه‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ قرن‌‏‎ يازده‌‏‎ حدود‏‎
درخشيده‌‏‎ خوش‌‏‎ زمين‌‏‎ ايران‌‏‎ ادبي‌‏‎ متون‌‏‎ و‏‎ اشعار‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ در‏‎
.است‌‏‎ نكرده‌‏‎ پيدا‏‎ موسيقي‌‏‎ واژه‌‏‎ خود‏‎ از‏‎ بهتر‏‎ جايگزيني‌‏‎ و‏‎
حدود‏‎ گذشت‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ و‏‎ واژه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ قرن‌‏‎ از 11‏‎ پس‌‏‎
اكنون‌‏‎ موسيقي‌ ، ‏‎ رشته‌‏‎ در‏‎ ليسانس‌‏‎ مدرك‌‏‎ اولين‌‏‎ از‏‎ سال‌‏‎ چهل‌‏‎
ساز‏‎ نوازندگي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ جاي‌‏‎ واژه‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ بي‌انصافي‌‏‎
.بدهد‏‎
موسيقي‌ ، ‏‎ تاريخ‌‏‎ درس‌‏‎ سال‌‏‎ چهار‏‎ كه‌‏‎ شخصي‌‏‎ بين‌‏‎ تفاوت‌‏‎ پس‌‏‎
دانشگاه‌‏‎ در‏‎ را‏‎.‎.‎.و‏‎ آهنگسازي‌‏‎ شناسي‌ ، ‏‎ ساز‏‎ هارموني‌ ، ‏‎
ساز‏‎ يك‌‏‎ فراگيري‌‏‎ جهت‌‏‎ آزاد‏‎ كلاسهاي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ كسي‌‏‎ با‏‎ مي‌گذراند‏‎
تفاوتي‌‏‎ اگر‏‎ هستند؟‏‎ حد‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ دو‏‎ هر‏‎ آيا‏‎ چيست‌؟‏‎ مي‌برد‏‎ بهره‌‏‎
آزاد‏‎ كلاسهاي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ برداريم‌‏‎ را‏‎ دانشگاهها‏‎ است‌‏‎ بهتر‏‎ نيست‌ ، ‏‎
به‌‏‎ ساز‏‎ يك‌‏‎ فراگيري‌‏‎ دوره‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ شود‏‎ داده‌‏‎ اختيار‏‎ اين‌‏‎
!بدهند‏‎ نظر‏‎ مورد‏‎ ساز‏‎ نوازندگي‌‏‎ بر‏‎ دال‌‏‎ مدركي‌‏‎ هنرجو‏‎
آيا‏‎.‎است‌‏‎ جهاني‌‏‎ و‏‎ ايراني‌‏‎ ساز‏‎ نوازندگي‌‏‎ درباره‌‏‎ بعدي‌‏‎ نكته‌‏‎
آيا‏‎ نشده‌اند؟‏‎ مطرح‌‏‎ دنيا‏‎ در‏‎ ايراني‌‏‎ سازهاي‌‏‎ و‏‎ نوازنده‌ها‏‎
كه‌‏‎ نمي‌كند‏‎ ثابت‌‏‎ كشور‏‎ خارج‌‏‎ در‏‎ ايراني‌‏‎ ازكنسرتهاي‌‏‎ استقبال‌‏‎
است‌‏‎ سزاوار‏‎ آيا‏‎ است‌؟‏‎ جهاني‌‏‎ موسيقي‌‏‎ يك‌‏‎ زمين‌‏‎ ايران‌‏‎ موسيقي‌‏‎
دلنشين‌‏‎ صدايي‌‏‎ توانسته‌‏‎ مشقت‌‏‎ و‏‎ تمرين‌‏‎ سالها‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ كسي‌‏‎ به‌‏‎
كارشناس‌‏‎ بگوييم‌‏‎ برساند ، ‏‎ شنونده‌‏‎ گوش‌‏‎ به‌‏‎ ايراني‌‏‎ ساز‏‎ يك‌‏‎ از‏‎
پيانو ، ‏‎ تخصصي‌‏‎ ساز‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ كسي‌‏‎ و‏‎ ايراني‌‏‎ ساز‏‎ نوازندگي‌‏‎
عمومي‌‏‎ دوره‌هاي‌‏‎ گذراندن‌‏‎ با‏‎ و‏‎ كلاسيك‌‏‎ ويلن‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ گيتار‏‎
ساز‏‎ نوازنده‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ فارغ‌التحصيل‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ از‏‎ يكسان‌‏‎
بناميم‌؟‏‎ جهاني‌‏‎
خودمان‌‏‎ اصالت‌‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ فرهنگها‏‎ تمامي‌‏‎ هميشه‌‏‎ چرا‏‎
مي‌دانيم‌؟‏‎ مقدم‌‏‎
(سابق‌‏‎ موسيقي‌‏‎)‎ ايراني‌‏‎ ساز‏‎ نوازندگي‌‏‎ دانشجوي‌‏‎ طريقت‌ ، ‏‎ علي‌‏‎

بازتاب‏‎


!كنند‏‎ معرفي‌‏‎
صفحه‌‏‎ در‏‎ دي‌ 1379‏‎ دوشنبه‌ 26‏‎ شماره‌ 2317‏‎ روزنامه‌‏‎ در‏‎
رئيس‌‏‎ جاسبي‌‏‎ دكتر‏‎ باجناب‏‎ گفت‌وگويي‌‏‎ (فرهنگي‌‏‎ علمي‌‏‎)‎‏‏11‏‎
سوال‌‏‎ چند‏‎ ارتباط‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كرديد‏‎ چاپ‌‏‎ را‏‎ آزاد‏‎ دانشگاه‌‏‎
:آمد‏‎ پيش‌‏‎ برايم‌‏‎
مدارس‌‏‎ سازمان‌‏‎ صرف‌‏‎ آزاد‏‎ دانشگاه‌‏‎ دريافتي‌‏‎ از‏‎ درصدي‌‏‎ -‎‎‏‏1‏‎
دريافتي‌‏‎ آيا‏‎مي‌شود‏‎ آزاد‏‎ دانشگاه‌‏‎ به‌‏‎ وابسته‌‏‎ غيرانتفاعي‌‏‎
است‌؟واگر‏‎ بيشتر‏‎ مي‌شود‏‎ آن‌‏‎ صرف‌‏‎ كه‌‏‎ اعتباري‌‏‎ از‏‎ سازمان‌‏‎ اين‌‏‎
امور‏‎ به‌‏‎ مبلغ‌‏‎ اين‌‏‎ دادن‌‏‎ اختصاص‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ چرا‏‎ ;است‌‏‎ كمتر‏‎
مي‌شود؟‏‎ داده‌‏‎ اختصاص‌‏‎ سازمان‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ دانشجويان‌ ، ‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎
كه‌ 50‏‎ كردند‏‎ اشاره‌‏‎ سخنانشان‌‏‎ از‏‎ گوشه‌اي‌‏‎ در‏‎ جاسبي‌‏‎ دكتر‏‎ -‎‎‏‏2‏‎
وضعيت‌‏‎ در‏‎ آموزشي‌‏‎ فضاي‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ اسلامي‌‏‎ آزاد‏‎ دانشگاه‌‏‎ واحد‏‎
اين‌‏‎ ايشان‌‏‎.‎دارند‏‎ قرار‏‎ دولتي‌‏‎ دانشگاههاي‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ بهتري‌‏‎
انجام‌‏‎ دولتي‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ كدام‌‏‎ با‏‎ مقايسه‌‏‎ ودر‏‎ چگونه‌‏‎ را‏‎ مقايسه‌‏‎
مطلوب‏‎ استانداردهاي‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ آموزشي‌‏‎ فضاهاي‌‏‎ اين‌‏‎ داده‌اندو‏‎
است‌‏‎ مقدور‏‎ واگر‏‎ دارند؟‏‎ قرار‏‎ جايگاهي‌‏‎ چه‌‏‎ جهاني‌در‏‎ يا‏‎ و‏‎
كنند؟‏‎ معرفي‌‏‎ را‏‎ آموزشي‌‏‎ واحدهاي‌‏‎ اين‌‏‎
تهران‌‏‎ -‎باقرپور‏‎ مهدي‌‏‎

فرهنگيان‌‏‎ با‏‎ تلفني‌‏‎ پرورش‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎ وزير‏‎
مي‌كند‏‎ گفت‌وگو‏‎


دهه‌‏‎ از‏‎ روز‏‎ ششمين‌‏‎ با‏‎ همزمان‌‏‎ :علمي‌فرهنگي‌‏‎ گروه‌‏‎
و‏‎ مستقيم‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ پرورش‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎ وزير‏‎ فجر ، ‏‎ مباركه‌‏‎
.مي‌كند‏‎ گفت‌وگو‏‎ تلفني‌‏‎ فرهنگيان‌‏‎ با‏‎ زنده‌‏‎
كه‌‏‎ داد‏‎ گزارش‌‏‎ پرورش‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎ وزارت‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎
و‏‎ شماره‌هاي‌ 8172220‏‎ با‏‎ توانند‏‎ مي‌‏‎ كشور‏‎ سراسر‏‎ فرهنگيان‌‏‎
مشكلات‌‏‎ گرفته‌ ، ‏‎ تماس‌‏‎ (فردا‏‎) تا 16‏‎ ساعت‌ 14‏‎ از‏‎ ‎‏‏8171‏‎
.كنند‏‎ مطرح‌‏‎ مظفر‏‎ حسين‌‏‎ با‏‎ مستقيم‌‏‎ به‌طور‏‎ را‏‎ موجود‏‎

در‏‎ "چادر‏‎ و‏‎ گل‌‏‎ سرزمين‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎" كتاب‏‎
شد‏‎ منتشر‏‎ آلمان‌‏‎


آلماني‌‏‎ ايرانشناس‌‏‎ و‏‎ شناس‌‏‎ اسلام‌‏‎ يك‌‏‎ :‎فرهنگي‌‏‎ علمي‌‏‎ گروه‌‏‎
در‏‎ را‏‎ "چادر‏‎ و‏‎ گل‌‏‎ سرزمين‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎" عنوان‌‏‎ با‏‎ كتابي‌‏‎
.كرد‏‎ منتشر‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎
وارتباطات‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ سازمان‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
جاذبه‌هاي‌‏‎ از‏‎ تصاويرزيبايي‌‏‎ حاوي‌‏‎ كتاب‏‎ اين‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎
.است‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ و‏‎ تاريخي‌‏‎
به‌‏‎ سفر‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ تجربه‌‏‎ كتاب‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ "وايس‌‏‎ والتر‏‎"
در‏‎ نويسنده‌‏‎.‎است‌‏‎ آورده‌‏‎ در‏‎ تحرير‏‎ رشته‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎
ايران‌‏‎ كشور‏‎ زيبايي‌هاي‌‏‎" كه‌‏‎ است‌‏‎ آورده‌‏‎ كتاب‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎
براي‌‏‎ آنها‏‎ مشاهده‌‏‎ تنها‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ خيره‌كننده‌‏‎ قدري‌‏‎ به‌‏‎
در‏‎ وي‌‏‎"نيست‌‏‎ كافي‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ اثر‏‎ همه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بردن‌‏‎ لذت‌‏‎
كوري‌‏‎" توسط‏‎ آن‌‏‎ تصاوير‏‎ كه‌‏‎ كتاب‏‎ از‏‎ ديگري‌‏‎ بخش‌‏‎
:كند‏‎ مي‌‏‎ اضافه‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ عكسبرداري‌‏‎ "سترمان‌‏‎ و‏‎ ميشائل‌‏‎
مشاهده‌‏‎ با‏‎ و‏‎ كرد‏‎ لمس‌‏‎ بايد‏‎ را‏‎ زيباييها‏‎ اين‌‏‎
ايران‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ نزديك‌‏‎ باور‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ زيبايي‌هاي‌‏‎
.است‌‏‎ افسانه‌اي‌‏‎ سرزميني‌‏‎

فروشي‌ها‏‎ كتاب‏‎ پيشخوان‌‏‎ روي‌‏‎
دروغين‌‏‎ علم‌‏‎ و‏‎ علم‌‏‎ شبه‌‏‎ علم‌ ، ‏‎
:ناشر‏‎ /باقري‌‏‎ عباس‌‏‎ دكتر‏‎:‎مترجم‌‏‎ /ارس‌‏‎ ژري‌‏‎ -‎هانري‌‏‎:نويسنده‌‏‎
قيمت‌750‏‎ /رقعي‌‏‎ قطع‌‏‎ /زمستان‌ 1379‏‎ اول‌ ، ‏‎ چاپ‌‏‎ ني‌ ، ‏‎ نشر‏‎
صفحه‌‏‎ تومان‌ ، 120‏‎
مقدمه‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ در‏‎ علوم‌‏‎ نوبل‌‏‎ جايزه‌‏‎ برنده‌‏‎ دودوو‏‎ كريستيان‌‏‎
- هانري‌‏‎" درباره‌‏‎ است‌ ، ‏‎ آمده‌‏‎ كتاب‏‎ همين‌‏‎ ابتداي‌‏‎ در‏‎ خودكه‌‏‎
دانشجويان‌‏‎ از‏‎ نسل‌‏‎ چند‏‎ كه‌‏‎ او‏‎ درسهاي‌‏‎":‎مي‌گويد‏‎ "ارس‌‏‎ ژري‌‏‎
نويسنده‌‏‎ ".نمونه‌اند‏‎ خود‏‎ نوع‌‏‎ در‏‎ دنبال‌كرده‌اند ، ‏‎ پزشكي‌‏‎
ويژگي‌هاي‌‏‎ حدود‏‎ تا‏‎ مي‌كوشد‏‎ ".‎.‎ و‏‎ علم‌‏‎ شبه‌‏‎ علم‌ ، ‏‎" دركتاب‏‎
كه‌‏‎ دهد‏‎ ونشان‌‏‎ كند‏‎ معلوم‌‏‎ دقت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ شناخت‌‏‎ راههاي‌‏‎ از‏‎ يك‌‏‎ هر‏‎
دروغين‌است‌ ، ‏‎ علوم‌‏‎ و‏‎ علوم‌‏‎ شبه‌‏‎ مشخصه‌‏‎ كه‌‏‎ آنها ، ‏‎ آميختن‌‏‎ درهم‌‏‎
.داشت‌‏‎ نخواهد‏‎ نتيجه‌اي‌‏‎ ذهنها‏‎ درهم‌ريختن‌‏‎ جز‏‎
خشونت‌‏‎ شكافي‌‏‎ كالبد‏‎
/اول‌ 1379‏‎ ني‌ ، چاپ‌‏‎ نشر‏‎:ناشر‏‎ /سفيري‌‏‎ مسعود‏‎:وتدوين‌‏‎ تهيه‌‏‎
صفحه‌‏‎ تومان‌ ، 208‏‎ قيمت‌1100‏‎ /رقعي‌‏‎ قطع‌‏‎
اعمال‌‏‎ از‏‎ است‌‏‎ عبارت‌‏‎ خشونت‌‏‎ درساده‌ترين‌معرفت‌شناختي‌ ، ‏‎
ايجاد‏‎ كشتن‌يا‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ غير‏‎ به‌‏‎ انسداد‏‎ يا‏‎ آسيب‏‎ نوعي‌‏‎
مي‌توان‌‏‎ كه‌‏‎ باورند‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ متفكران‌‏‎ از‏‎ بعضي‌‏‎.‎روحي‌‏‎ صدمات‌‏‎
كتاب‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎داد‏‎ تعميم‌‏‎ هم‌‏‎ حوزه‌تهديد‏‎ تا‏‎ مفهوم‌را‏‎ اين‌‏‎
كاووس‌‏‎ آغاجري‌ ، ‏‎ هاشم‌‏‎ چون‌‏‎ چهره‌هايي‌‏‎ با‏‎ گفت‌وگو‏‎ حاصل‌‏‎ كه‌‏‎
محمدضيمران‌ ، ‏‎ رضايي‌ ، ‏‎ عبدالعلي‌‏‎ بشيريه‌ ، ‏‎ حسين‌‏‎ سيدامامي‌ ، ‏‎
از‏‎ گزارشي‌‏‎ ارائه‌‏‎ ضمن‌‏‎ قادري‌است‌ ، ‏‎ وحاتم‌‏‎ عضدانلو‏‎ حميد‏‎
بارز‏‎ نمونه‌هاي‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ و‏‎ درتاريخ‌جهان‌‏‎ خشونت‌‏‎ پروسه‌‏‎
گرفته‌‏‎ موردبحث‌قرار‏‎ خشونت‌‏‎ گوناگون‌‏‎ جنبه‌هاي‌‏‎ آن‌ ، ‏‎ تاريخي‌‏‎
.است‌‏‎
شناسي‌‏‎ برانسان‌‏‎ درآمدي‌‏‎
چاپ‌‏‎ نشرني‌ ، ‏‎:‎ناشر‏‎/فكوهي‌‏‎ ناصر‏‎:مترجم‌‏‎ /كلودريوير‏‎:نويسنده‌‏‎
تومان‌ ، 312‏‎ قيمت‌1700‏‎ /رقعي‌‏‎ قطع‌‏‎ / زمستان‌ 1379‏‎ اول‌ ، ‏‎
صفحه‌‏‎
به‌‏‎ غرب‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ نويني‌‏‎ دانش‌هاي‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ انسان‌شناسي‌‏‎
از‏‎ پس‌‏‎ نويسنده‌‏‎ كتاب‏‎ در‏‎.است‌‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎ توجه‌‏‎ مورد‏‎ سرعت‌‏‎
نظري‌‏‎ جريانهاي‌‏‎ از‏‎ پيشينه‌اي‌‏‎ روش‌ها ، ‏‎ و‏‎ مفاهيم‌‏‎ به‌‏‎ نگاهي‌‏‎
وچهار‏‎ ترسيم‌مي‌كند‏‎ خواننده‌‏‎ براي‌‏‎ انسان‌شناسي‌را‏‎
اقتصاد ، ‏‎ خويشاوند ، ‏‎ يعني‌ ، ‏‎ اجتماعي‌‏‎ نظامهاي‌‏‎ همه‌‏‎ اساسي‌‏‎ عامل‌‏‎
بررسي‌‏‎ انسان‌شناسي‌مورد‏‎ نظر‏‎ نقطه‌‏‎ دين‌از‏‎ و‏‎ سياست‌‏‎
بر‏‎ چيز‏‎ هر‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ اثر‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ نويسنده‌‏‎.‎است‌‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎
امكان‌‏‎ خواننده‌‏‎ به‌‏‎ تا‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ تاكيد‏‎ مسائل‌‏‎ روشني‌طرح‌‏‎
تحليلهاي‌‏‎ شناسي‌و‏‎ علم‌انسان‌‏‎ با‏‎ را‏‎ آشنايي‌‏‎ نخستين‌‏‎ دهد‏‎
.كنند‏‎ پيدا‏‎ آن‌‏‎ خاص‌‏‎
Copyright 1996-2001 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.