شماره‌ 2484‏‎ ‎‏‏،‏‎ 25 Aug2001 ‎‏‏،‏‎ شنبه‌3شهريور1380‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Life
Business
Stocks
Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
مجلس‌‏‎ از‏‎ اعتماد‏‎ راي‌‏‎ اخذ‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ ساعاتي‌‏‎
شد‏‎ تشكيل‌‏‎ جديد‏‎ هيات‌وزيران‌‏‎ جلسه‌‏‎ نخستين‌‏‎

مردم‌‏‎ معتمد‏‎ جديد‏‎ وزراي‌‏‎:‎يزدي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎
هستند‏‎

كوتاه‌‏‎ خبرهاي‌‏‎

مجلس‌‏‎ راهروهاي‌‏‎ در‏‎

ضرورت‌‏‎ و‏‎ جديد‏‎ كابينه‌‏‎ سياسي‌‏‎ يادداشت‌‏‎
تعادل‌‏‎

مجلس‌‏‎ اعتماد‏‎ راي‌‏‎ علت‌‏‎ از‏‎ نمايندگان‌‏‎ تحليل‌‏‎
پيشنهادي‌‏‎ وزيران‌‏‎ همه‌‏‎ به‌‏‎

شدند‏‎ آزاد‏‎ پدرام‌‏‎ مسعود‏‎ و‏‎ رجايي‌‏‎ عليرضا‏‎

مجلس‌‏‎ از‏‎ اعتماد‏‎ راي‌‏‎ اخذ‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ ساعاتي‌‏‎
شد‏‎ تشكيل‌‏‎ جديد‏‎ جلسه‌هيات‌وزيران‌‏‎ نخستين‌‏‎دوم‌‏‎ دوره‌‏‎ دولت‌‏‎ هيات‌‏‎ جلسه‌‏‎ نخستين‌‏‎ :سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
از‏‎ پس‌‏‎ چهارشنبه‌‏‎ ظهر‏‎ از‏‎ بعد‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎
.شد‏‎ تشكيل‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ اعتماد‏‎ راي‌‏‎ كسب‏‎
رئيس‌‏‎ و‏‎ نمايندگان‌‏‎ مجدداز‏‎ تشكر‏‎ اظهار‏‎ با‏‎ رئيس‌جمهور‏‎
و‏‎ باموافقت‌‏‎ دقت‌‏‎ و‏‎ باحوصله‌‏‎ كه‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎
اين‌‏‎ شايسته‌‏‎ را‏‎ دولت‌‏‎ خود‏‎ راي‌‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ مخالفت‌‏‎
كه‌‏‎ عهدي‌‏‎ بر‏‎ بايد‏‎ ما‏‎:گفت‌‏‎ دانستند ، ‏‎ بزرگ‌‏‎ مسئوليت‌‏‎
پيگيري‌‏‎ براي‌‏‎ شده‌است‌ ، ‏‎ بسته‌‏‎ مجلس‌‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎ بين‌‏‎
مجلس‌‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎ جايگاه‌‏‎ باحفظ‏‎ شده‌ ، ‏‎ اعلام‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎
.بكوشيم‌‏‎
همكاراني‌‏‎ خدمات‌‏‎ از‏‎ يادآوري‌‏‎ و‏‎ سپاس‌‏‎ با‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
:كرد‏‎ اميدواري‌‏‎ اظهار‏‎ ندارند‏‎ عضويت‌‏‎ جديد‏‎ دولت‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎
به‌‏‎ دولت‌‏‎ مجموعه‌‏‎ در‏‎ عزيزان‌‏‎ آن‌‏‎ توان‌‏‎ و‏‎ تجربيات‌‏‎ از‏‎
.شود‏‎ استفاده‌‏‎ شايسته‌‏‎ صورت‌‏‎
حبيبي‌‏‎ دكتر‏‎ بي‌نظير‏‎ نقش‌‏‎ به‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
مديريتي‌‏‎ و‏‎ علمي‌‏‎ جامعه‌‏‎ افتخارات‌‏‎ از‏‎ را‏‎ وي‌‏‎ كردو‏‎ اشاره‌‏‎
هاي‌‏‎ راهنمايي‌‏‎ و‏‎ تدابير‏‎ از‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ كشور‏‎
دولت‌‏‎ مشكلات‌‏‎ و‏‎ مسائل‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎ گشاي‌‏‎ گره‌‏‎
.كرد‏‎ سپاسگزاري‌‏‎
كه‌‏‎ رسيد‏‎ تصويب‏‎ به‌‏‎ پيشنهاد‏‎ چند‏‎ همچنين‌‏‎ جلسه‌‏‎ دراين‌‏‎
اختيار‏‎ در‏‎ ريال‌‏‎ ميليارد‏‎ مبلغ‌ده‌‏‎ اختصاص‌‏‎ آنها‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
بين‌المللي‌‏‎ كنفرانس‌‏‎ برگزاري‌‏‎ براي‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎
.است‌‏‎ بوده‌‏‎ فلسطين‌‏‎ مردم‌‏‎ از‏‎ حمايت‌‏‎
مجلس‌‏‎ از‏‎ رئيس‌جمهور‏‎ قدرداني‌‏‎
نمايندگان‌‏‎ رئيس‌و‏‎ از‏‎ پيامي‌‏‎ در‏‎ چهارشنبه‌‏‎ روز‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
مجلس‌‏‎ رئيس‌‏‎ به‌‏‎ خطاب‏‎ نامه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎كرد‏‎ قدرداني‌‏‎ و‏‎ تشكر‏‎ مجلس‌‏‎
جنابعالي‌‏‎ ارجمند‏‎ تلاش‌‏‎ و‏‎ شكيبايي‌‏‎ سعه‌صدر ، ‏‎ از‏‎:‎است‌‏‎ آمده‌‏‎
دقت‌ ، ‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ محترم‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ و‏‎
و‏‎ كار‏‎ بررسي‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ روز‏‎ چهار‏‎ طي‌‏‎ حسن‌نيت‌‏‎ و‏‎ كارشناسي‌‏‎
بحثهاي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ فرموديد‏‎ دقت‌‏‎ و‏‎ جد‏‎ پيشنهادي‌‏‎ وزيران‌‏‎ برنامه‌‏‎
وزيران‌‏‎ سخنان‌‏‎ استماع‌‏‎ و‏‎ موافقان‌‏‎ و‏‎ مخالفان‌‏‎ احترام‌‏‎ درخور‏‎
بخش‌‏‎ در‏‎.سپاسگزارم‌‏‎ صميمانه‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ دقت‌‏‎ و‏‎ پيشنهادي‌‏‎ محترم‌‏‎
همكارانم‌‏‎ و‏‎ من‌‏‎:است‌‏‎ آمده‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ نامه‌‏‎ از‏‎ ديگري‌‏‎
همدلي‌‏‎ و‏‎ همكاري‌‏‎ و‏‎ محترم‌‏‎ مجلس‌‏‎ نظارت‌‏‎ با‏‎ اميدواريم‌‏‎
.برسانيم‌‏‎ انجام‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ سنگين‌‏‎ وظايف‌‏‎ بتوانيم‌‏‎ نمايندگان‌‏‎
از‏‎ پيش‌‏‎ مجلس‌‏‎ علني‌‏‎ نشست‌‏‎ در‏‎ چهارشنبه‌‏‎ روز‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
با‏‎ من‌‏‎:كرد‏‎ تاكيد‏‎ پيشنهادي‌‏‎ وزراي‌‏‎ به‌‏‎ اعتماد‏‎ راي‌‏‎ آغاز‏‎
و‏‎ مي‌كنم‌‏‎ افتخار‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ نظام‌‏‎ به‌‏‎ وجود‏‎ همه‌‏‎
تحقق‌‏‎ و‏‎ اعتلا‏‎ راه‌‏‎ در‏‎ كوچك‌‏‎ سربازي‌‏‎ چون‌‏‎ همواره‌‏‎
.كوشيد‏‎ خواهم‌‏‎ آن‌‏‎ آرمانهاي‌‏‎
آمد ، ‏‎ كار‏‎ روي‌‏‎ خرداد 76‏‎ دوم‌‏‎ در‏‎ خاتمي‌‏‎ دولت‌‏‎ وقتي‌‏‎:وي‌گفت‌‏‎
خدا‏‎ اما‏‎ كردند ، ‏‎ برخورد‏‎ او‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ داشت‌‏‎ وجود‏‎ جريان‌‏‎ دو‏‎
داشته‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ تحمل‌‏‎ داد‏‎ توان‌‏‎ ما‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ شكر‏‎ را‏‎
.باشيم‌‏‎
انقلاب ، ‏‎ امام‌ ، ‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎ كساني‌‏‎ نخست‌ ، ‏‎ دسته‌‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎
را‏‎ ملت‌‏‎ جانانه‌‏‎ مقاومت‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ نظام‌‏‎
نظام‌‏‎ از‏‎ خوشي‌‏‎ دل‌‏‎ و‏‎ نمي‌پسنديدند‏‎ مقدس‌‏‎ دفاع‌‏‎ در‏‎
اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آمده‌‏‎ خاتمي‌‏‎ گفتند‏‎ عده‌‏‎ اين‌‏‎.‎نداشتند‏‎
كه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ غافل‌‏‎.‎شد‏‎ بسيج‌‏‎ او‏‎ عليه‌‏‎ بايد‏‎ و‏‎ دهد‏‎ نجات‌‏‎ را‏‎
كه‌‏‎ هستند‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ كوچكتر‏‎ او‏‎ از‏‎ بزرگتر‏‎ خيلي‌‏‎ و‏‎ خاتمي‌‏‎
اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ بتوانند‏‎
:كرد‏‎ تصريح‌‏‎ وي‌‏‎.‎باشند‏‎ تاثيرگذار‏‎ مردم‌‏‎ حركت‌‏‎ روند‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎
هرچه‌‏‎ نيستند ، ‏‎ سازگار‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ آنان‌‏‎
بوده‌ام‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ طرفدار‏‎ من‌‏‎ اما‏‎.‎بگويند‏‎ مي‌خواهند‏‎
.بمانم‌‏‎ آن‌‏‎ خدمت‌‏‎ در‏‎ همچنان‌‏‎ اميدوارم‌‏‎ و‏‎
كار‏‎ روي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ دومي‌‏‎ جريان‌‏‎ جمهوري‌ ، ‏‎ رئيس‌‏‎
او‏‎ با‏‎ ناسازگاري‌‏‎ بناي‌‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎ دولت‌‏‎ آمدن‌‏‎
بيايد‏‎ كه‌‏‎ خاتمي‌‏‎ مي‌گفتند‏‎ كه‌‏‎ خواند‏‎ كساني‌‏‎ گذاشتند ، ‏‎ را‏‎
روي‌‏‎ با‏‎ و‏‎ است‌‏‎ انقلاب‏‎ مخالف‌‏‎ او‏‎.‎مي‌رود‏‎ بين‌‏‎ از‏‎ ارزشها‏‎
وي‌‏‎.‎شد‏‎ خواهد‏‎ متوقف‌‏‎ كشور‏‎ پيشرفت‌‏‎ و‏‎ امنيت‌‏‎ آمدنش‌ ، ‏‎ كار‏‎
و‏‎ سالاري‌‏‎ مدافع‌مردم‌‏‎ من‌‏‎ بگويم‌‏‎ صراحت‌‏‎ به‌‏‎:افزود‏‎
در‏‎ كجا‏‎ هر‏‎ در‏‎ را‏‎ كس‌‏‎ هر‏‎ امنيت‌‏‎ و‏‎ انديشه‌ام‌‏‎ آزادي‌‏‎
پاس‌‏‎ -‎ موافق‌‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ مخالف‌‏‎ چه‌‏‎ - قانون‌‏‎ چارچوب‏‎
آن‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ مي‌دانم‌‏‎ خود‏‎ وظيفه‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ دفع‌‏‎.‎مي‌دارم‌‏‎
.مي‌كنم‌‏‎ افتخار‏‎
شكني‌ ، ‏‎ حرمت‌‏‎ با‏‎ مترادف‌‏‎ ارزشها‏‎ اگر‏‎:‎كرد‏‎ خاطرنشان‌‏‎ خاتمي‌‏‎
ستيزي‌ ، ‏‎ آزادي‌‏‎
و‏‎ بداخلاقي‌‏‎ رواج‌‏‎ آزادي‌ ، ‏‎ و‏‎ دين‌‏‎ از‏‎ ابزاري‌‏‎ استفاده‌‏‎
من‌‏‎ باشد ، ‏‎ آوردن‌‏‎ حساب‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ دشمن‌‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎ خشونت‌‏‎
.ندارم‌‏‎ ايمان‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎
پيگرد‏‎ و‏‎ حبس‌‏‎ درباره‌‏‎ رئيس‌جمهور‏‎ به‌‏‎ نماينده‌‏‎ نامه‌ 170‏‎
نمايندگان‌‏‎
امضاي‌ 170‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ نامه‌اي‌‏‎ مجلس‌‏‎ چهارشنبه‌‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎
.شد‏‎ قرائت‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ به‌‏‎ خطاب‏‎ مجلس‌‏‎ نماينده‌‏‎
مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ اظهارنظر‏‎ حق‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ نامه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
از‏‎ برخي‌‏‎ براي‌‏‎ تعزيري‌‏‎ حبس‌‏‎ حكم‌‏‎ صدور‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ شوراي‌‏‎
يا‏‎ و‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ دستور‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ نطق‌‏‎ علت‌‏‎ به‌‏‎ نمايندگان‌‏‎
مقررات‌‏‎ و‏‎ موازين‌‏‎ با‏‎ مغاير‏‎ آنها‏‎ قرارگرفتن‌‏‎ پيگرد‏‎ تحت‌‏‎
اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎.است‌‏‎ شده‌‏‎ خوانده‌‏‎ كشور‏‎
نقض‌‏‎ از‏‎ جلوگيري‌‏‎ براي‌‏‎ خواستند‏‎ خاتمي‌‏‎ از‏‎ خود‏‎ نامه‌‏‎ در‏‎
.آورد‏‎ بعمل‌‏‎ را‏‎ لازم‌‏‎ اقدامات‌‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎
آينده‌‏‎ هفته‌‏‎ يكشنبه‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ بعدي‌‏‎ جلسه‌‏‎
.مي‌شود‏‎ برگزار‏‎

مردم‌‏‎ معتمد‏‎ جديد‏‎ وزراي‌‏‎:‎يزدي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎
هستند‏‎


يزدي‌‏‎ محمد‏‎ آيت‌الله‌‏‎:‎اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ -‎تهران‌‏‎
تمامي‌‏‎ و‏‎ وزيران‌‏‎ به‌‏‎ خطاب‏‎ تهران‌‏‎ ديروز‏‎ نماز‏‎ دوم‌‏‎ خطبه‌‏‎ در‏‎
مردم‌‏‎ رئيس‌‏‎ و‏‎ خدمتند‏‎ مستحق‌‏‎ مردم‌‏‎:گفت‌‏‎ كشور‏‎ مسئولان‌‏‎
راي‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎.‎كند‏‎ خدمت‌‏‎ آنها‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كسي‌‏‎
آقاي‌‏‎ دولت‌‏‎ پيشنهادي‌‏‎ وزراي‌‏‎ تمامي‌‏‎ به‌‏‎ مجلس‌‏‎ اعتماد‏‎
شما‏‎ به‌‏‎ مجلس‌‏‎ اينكه‌‏‎:‎افزود‏‎ وزيران‌‏‎ به‌‏‎ خطاب‏‎ خاتمي‌‏‎
و‏‎ مي‌كند‏‎ تكيه‌‏‎ شما‏‎ به‌‏‎ اينكه‌‏‎ يعني‌‏‎ مي‌دهد‏‎ اعتماد‏‎ راي‌‏‎
انجام‌‏‎ بدرستي‌‏‎ را‏‎ كارها‏‎ كه‌‏‎ مي‌داند‏‎ معتمدي‌‏‎ آدم‌‏‎ را‏‎ شما‏‎
.مي‌دهيد‏‎
راي‌‏‎ حقيقت‌‏‎ در‏‎:‎كرد‏‎ تصريح‌‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ فقهاي‌‏‎ عضو‏‎
جامعه‌‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ اينكه‌‏‎ يعني‌‏‎ به‌شما‏‎ نمايندگان‌‏‎ اعتماد‏‎
و‏‎ مردم‌هستيد‏‎ معتمد‏‎ شما‏‎ و‏‎ داده‌اند‏‎ اعتماد‏‎ راي‌‏‎ شما‏‎ به‌‏‎
نفت‌ ، ‏‎ از‏‎ اعم‌‏‎ هست‌‏‎ اختيارتان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ سرمايه‌هايي‌‏‎
مسلمانان‌‏‎ عامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ جوانان‌‏‎ فكر‏‎ و‏‎ روح‌‏‎ و‏‎ بودجه‌‏‎
دولت‌‏‎ تشكيل‌‏‎ با‏‎:‎كرد‏‎ اميدواري‌‏‎ اظهار‏‎ وي‌‏‎.‎است‌‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎
و‏‎ جناحي‌‏‎ بحث‌هاي‌‏‎ و‏‎ آيد‏‎ در‏‎ گردش‌‏‎ به‌‏‎ كشور‏‎ چرخهاي‌‏‎ جديد‏‎
.شود‏‎ حل‌‏‎ ديگري‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ يكي‌‏‎ مشكلات‌‏‎ تا‏‎ رود‏‎ كنار‏‎ سياسي‌‏‎
و‏‎ دولت‌‏‎ هفته‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ تهران‌‏‎ موقت‌‏‎ جمعه‌‏‎ امام‌‏‎
و‏‎ رجايي‌‏‎ علي‌‏‎ محمد‏‎ شهيدان‌‏‎ بويژه‌‏‎ دولت‌‏‎ شهداي‌‏‎ تكريم‌‏‎
دست‌‏‎ به‌‏‎ فاجعه‌‏‎ اين‌‏‎:‎داشت‌‏‎ اظهار‏‎ باهنر ، ‏‎ جواد‏‎ محمد‏‎
در‏‎ هم‌‏‎ امروز‏‎ كه‌‏‎ كوردلي‌‏‎ منافقين‌‏‎
و‏‎ آدمكشي‌‏‎ كاري‌جز‏‎ و‏‎ مي‌كنند‏‎ را‏‎ اسلام‌‏‎ دشمنان‌‏‎ يوزگي‌‏‎
از‏‎ ديگري‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ يزدي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎.‎گرفت‌‏‎ صورت‌‏‎ ندارند ، ‏‎ ترور‏‎
رژيم‌‏‎ از‏‎ آمريكا‏‎ حمايت‌هاي‌‏‎ و‏‎ اسرائيل‌‏‎ جنايات‌‏‎ دوم‌ ، ‏‎ خطبه‌‏‎
تروريست‌‏‎" يك‌‏‎ شارون‌‏‎:گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ محكوم‌‏‎ را‏‎ صهيونيستي‌‏‎
.شود‏‎ محاكمه‌‏‎ زود‏‎ يا‏‎ دير‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ "رسمي‌‏‎

كوتاه‌‏‎ خبرهاي‌‏‎


معاونان‌‏‎ نشست‌‏‎ پنجمين‌‏‎ باكو‏‎ چاپ‌‏‎ "اخو‏‎" نشريه‌‏‎ نوشته‌‏‎ به‌‏‎ *
بررسي‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ خزر‏‎ درياي‌‏‎ ساحلي‌‏‎ كشور‏‎ پنج‌‏‎ خارجه‌‏‎ وزيران‌‏‎
در‏‎ شهريور‏‎ دريا 27‏‎ اين‌‏‎ حقوقي‌‏‎ رژيم‌‏‎ تعيين‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ مسائل‌‏‎
.مي‌شود‏‎ آغاز‏‎ قزاقستان‌‏‎ جمهوري‌‏‎ مركز‏‎ "آستانه‌‏‎"
در‏‎ پكن‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ سفير‏‎ ملائك‌‏‎ محمدحسين‌‏‎ *
ميان‌‏‎ رسمي‌‏‎ روابط‏‎ برقراري‌‏‎ سالگرد‏‎ سي‌امين‌‏‎ گراميداشت‌‏‎ مراسم‌‏‎
از‏‎ پس‌‏‎ سياسي‌‏‎ رابطه‌‏‎ سال‌‏‎ تحولات‌ 22‏‎:گفت‌‏‎ چين‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎
يكي‌‏‎ همواره‌‏‎ چين‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ رابطه‌‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ نشان‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎
.است‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ قدرت‌‏‎ توازن‌‏‎ در‏‎ مهم‌‏‎ موضوع‌هاي‌‏‎ از‏‎
به‌‏‎ حاجي‌‏‎ مرتضي‌‏‎ به‌‏‎ پرورش‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎ سابق‌‏‎ وزير‏‎ مظفر‏‎ حسين‌‏‎ *
.گفت‌‏‎ تبريك‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ از‏‎ اعتماد‏‎ راي‌‏‎ كسب‏‎ خاطر‏‎
تاكيد‏‎ با‏‎ مجلس‌‏‎ ملي‌‏‎ امنيت‌‏‎ كميسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎ ميردامادي‌‏‎ محسن‌‏‎*
مردم‌‏‎ مي‌كردند ، ‏‎ تغيير‏‎ كابينه‌‏‎ اعضاي‌‏‎ همه‌‏‎ اگر‏‎ اينكه‌‏‎ بر‏‎
كردند‏‎ اعتماد‏‎ خاتمي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ مردم‌‏‎:‎گفت‌‏‎ مي‌شدند‏‎ راضي‌‏‎ بيشتر‏‎
.كنند‏‎ اعتماد‏‎ وي‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ همكاران‌‏‎ انتخاب‏‎ در‏‎ بايد‏‎

مجلس‌‏‎ راهروهاي‌‏‎ در‏‎


توسط‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎ از‏‎ نقل‌‏‎ به‌‏‎ نظراتي‌‏‎ طرح‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ *
:گفت‌‏‎ مجلس‌‏‎ رئيس‌‏‎ نفت‌ ، ‏‎ وزير‏‎ زنگنه‌‏‎ عليه‌‏‎ محتشمي‌‏‎ علي‌اكبر‏‎
بحث‌هايي‌‏‎ و‏‎ نداشته‌‏‎ زنگنه‌‏‎ وزارت‌‏‎ با‏‎ مخالفتي‌‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎
و‏‎ جهاد‏‎ وزارتخانه‌هاي‌‏‎ ادغام‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ شده‌‏‎ مطرح‌‏‎ كه‌‏‎
.بود‏‎ مخالف‌‏‎ آن‌‏‎ با‏‎ نوري‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ كشاورزي‌‏‎
خواسته‌‏‎ وي‌‏‎ از‏‎ محتشمي‌‏‎ كه‌‏‎ گفت‌‏‎ كروبي‌‏‎ آقاي‌‏‎ جلسه‌ ، ‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎
زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ را‏‎ وي‌‏‎ نظر‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎ با‏‎ تماس‌‏‎ ضمن‌‏‎ تا‏‎ است‌‏‎
تماس‌‏‎ زندان‌‏‎ در‏‎ نوري‌‏‎ عبدالله‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ گفت‌‏‎ كروبي‌‏‎ آقاي‌‏‎.‎بپرسد‏‎
كرده‌‏‎ تاييد‏‎ را‏‎ مجلس‌‏‎ رئيس‌‏‎ صحبت‌هاي‌‏‎ نيز‏‎ وي‌‏‎ و‏‎ گرفته‌‏‎ تلفني‌‏‎
.است‌‏‎
خواسته‌اند‏‎ دفاع‌‏‎ وزير‏‎ شمخاني‌‏‎ از‏‎ نمايندگان‌‏‎ از‏‎ تعدادي‌‏‎ *
نيروهاي‌‏‎ از‏‎ دفاع‌‏‎ وزارت‌‏‎ ستادي‌‏‎ مديريت‌هاي‌‏‎ حوزه‌‏‎ در‏‎ تا‏‎
.كند‏‎ استفاده‌‏‎ ارتشي‌‏‎
و‏‎ كشور ، دادگستري‌‏‎ خارجه‌ ، ‏‎ اطلاعات‌ ، ‏‎ وزراي‌‏‎ فردا‏‎ شد‏‎ شنيده‌‏‎ *
و‏‎ ملي‌‏‎ امنيت‌‏‎ كميسيون‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎ فرمانده‌‏‎
مورد‏‎ در‏‎ نمايندگان‌‏‎ پرسش‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ حاضر‏‎ خارجي‌‏‎ سياست‌‏‎
قرار‏‎ كميسيون‌‏‎ دهند ، ‏‎ پاسخ‌‏‎ عام‌‏‎ ملا‏‎ در‏‎ احكام‌‏‎ اجراي‌‏‎ انعكاس‌‏‎
.دهد‏‎ قرار‏‎ بررسي‌‏‎ مورد‏‎ را‏‎ موضوع‌‏‎ اين‌‏‎ است‌‏‎

ضرورت‌‏‎ و‏‎ جديد‏‎ كابينه‌‏‎ سياسي‌‏‎ يادداشت‌‏‎
تعادل‌‏‎


عين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ جناح‌ها‏‎ همه‌‏‎ مندي‌‏‎ گلايه‌‏‎ درون‌‏‎ از‏‎ جديد‏‎ كابينه‌‏‎
در‏‎ دوگانگي‌‏‎ اين‌‏‎.آمد‏‎ بيرون‌‏‎ مثبت‌جناح‌ها‏‎ راي‌‏‎ با‏‎ حال‌‏‎
مي‌نمايد ، ‏‎ شگفت‌انگيز‏‎ قدري‌‏‎ متعارف‌‏‎ سياسي‌‏‎ مناسبات‌‏‎ چارچوب‏‎
كه‌‏‎ گذار‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ كشورهاي‌‏‎ اجتماعي‌‏‎-‎سياسي‌‏‎ روابط‏‎ قالب‏‎ در‏‎ اما‏‎
در‏‎.‎است‌‏‎ عادي‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ توجيه‌‏‎ قابل‌‏‎ آنهاست‌ ، ‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ ايران‌‏‎
و‏‎ اجتماعي‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ مي‌گذرانند‏‎ را‏‎ گذار‏‎ دوران‌‏‎ كه‌‏‎ جوامعي‌‏‎
دائمي‌‏‎ كشاكشي‌‏‎ در‏‎ حكمرانان‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ نهادهاي‌‏‎ با‏‎ مدني‌‏‎ جامعه‌‏‎
نيروهاي‌‏‎ با‏‎ عددي‌‏‎ اكثريت‌‏‎ كارزار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎مي‌برند‏‎ سر‏‎ به‌‏‎
اقليت‌‏‎ نهادهاي‌‏‎ دست‌‏‎ در‏‎ واقعي‌‏‎ و‏‎ كيفي‌‏‎ قدرت‌‏‎ اما‏‎ است‌‏‎ اجتماعي‌‏‎
.است‌‏‎
آن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ ايجاد‏‎ پيچيده‌‏‎ وضعي‌‏‎ استثنايي‌‏‎ خصلت‌‏‎ اين‌‏‎
و‏‎ محافظه‌كارانه‌‏‎ خصلت‌‏‎ توامان‌‏‎ و‏‎ همزمان‌‏‎ اكثريت‌‏‎ و‏‎ اقليت‌‏‎
.مي‌كنند‏‎ پيدا‏‎ دگرگوني‌خواهانه‌‏‎
جهت‌گيري‌‏‎ خود‏‎ قدرت‌‏‎ موانع‌‏‎ آخرين‌‏‎ كردن‌‏‎ برطرف‌‏‎ براي‌‏‎ اكثريت‌‏‎
اما‏‎ ;دارد‏‎ (‎اصلاح‌طلبانه‌‏‎ يا‏‎ انقلابي‌‏‎) خواهانه‌‏‎ دگرگوني‌‏‎
ناچار‏‎ به‌‏‎ دارد ، ‏‎ دراختيار‏‎ كه‌‏‎ اكثريتي‌‏‎ حفظ‏‎ براي‌‏‎ حال‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎
توجه‌‏‎ واقعيت‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ ).‎مي‌كند‏‎ پيدا‏‎ محافظه‌كارانه‌‏‎ خصلت‌‏‎
التقاطي‌ ، ‏‎ محافظه‌كاري‌ ، ‏‎ مانند‏‎ عبارات‌‏‎ برخي‌‏‎ كه‌‏‎ باشيم‌‏‎ داشته‌‏‎
به‌شمار‏‎ سياسي‌‏‎ ناسزاي‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ اينها‏‎ نظاير‏‎ و‏‎ سنتي‌‏‎
و‏‎ هستند‏‎ اجتماعي‌‏‎ روابط‏‎ تبيين‌‏‎ ضروريات‌‏‎ از‏‎ مي‌روند‏‎
درصدد‏‎ معمولا‏‎ جهان‌‏‎ سنتي‌هاي‌‏‎ و‏‎ التقاطيون‌‏‎ محافظه‌كاران‌ ، ‏‎
.(نيستند‏‎ خود‏‎ ويژگي‌هاي‌‏‎ اين‌‏‎ انكار‏‎
تسلط‏‎ ملموس‌‏‎ برخي‌ابزارهاي‌‏‎ هنوز‏‎ كه‌‏‎ جهت‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ نيز‏‎ اقليت‌‏‎
قدرت‌‏‎ وانهادن‌‏‎ به‌‏‎ حاضر‏‎ به‌راحتي‌‏‎ دارد ، ‏‎ دست‌‏‎ در‏‎ را‏‎ سياسي‌‏‎
دارد ، ‏‎ محافظه‌كارانه‌‏‎ خصلت‌‏‎ اقليت‌ ، ‏‎ عملكرد‏‎ وجه‌‏‎ اين‌‏‎.نيست‌‏‎
اكثريت‌‏‎ دولت‌‏‎ نقد‏‎ مقام‌‏‎ در‏‎ وقتي‌‏‎ محافظه‌كار‏‎ اقليت‌‏‎ همين‌‏‎ اما‏‎
(اصلاح‌طلب‏‎ يا‏‎ انقلابي‌‏‎) دگرگوني‌خواه‌‏‎ خصلت‌‏‎ برمي‌آيد ، ‏‎
در‏‎ را‏‎ اكثريت‌‏‎ دولت‌‏‎ تئوريك‌ ، ‏‎ نقد‏‎ مقام‌‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ پيدا‏‎
است‌‏‎ ممكن‌‏‎ اقليتي‌‏‎ چنين‌‏‎.‎مي‌دهد‏‎ قرار‏‎ پاسخگويي‌‏‎ تنگناي‌‏‎
در‏‎ اگر‏‎ يا‏‎ و‏‎ دهد‏‎ قرار‏‎ عمومي‌‏‎ آراء‏‎ معرض‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ نتواند‏‎
شكست‌‏‎ اين‌‏‎ اما‏‎ بخورد ، ‏‎ شكست‌‏‎ گيرد ، ‏‎ قرار‏‎ اجتماعي‌‏‎ داوري‌‏‎ معرض‌‏‎
آن‌‏‎ از‏‎ يا‏‎ مي‌دارد‏‎ دريغ‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ را‏‎ ايجابي‌‏‎ قدرت‌‏‎ تنها‏‎
اراده‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ ذاتي‌‏‎ كه‌‏‎ اعتراضي‌اش‌‏‎ قدرت‌‏‎ اما‏‎ بازمي‌ستاند‏‎
غريزي‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ فعال‌‏‎ ندارد‏‎ اتكا‏‎ عمومي‌‏‎ افكار‏‎
.مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ واكنش‌‏‎
اصلاح‌طلب‏‎ اصطلاحا‏‎ كه‌‏‎ مجموعه‌اي‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ كنوني‌‏‎ شرايط‏‎ در‏‎
ناميده‌‏‎ خردادي‌‏‎ يادوم‌‏‎
وضع‌‏‎ در‏‎ تقنيني‌‏‎ و‏‎ اجرايي‌‏‎ نهادهاي‌‏‎ بر‏‎ تسلط‏‎ لحاظ‏‎ به‌‏‎ مي‌شود‏‎
نهاد‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ قدرت‌‏‎ كه‌‏‎ آنجا‏‎ از‏‎ اما‏‎ دارد‏‎ قرار‏‎ حاكمانه‌‏‎
و‏‎ دولت‌‏‎ است‌ ، ‏‎ سياسي‌‏‎ نظام‌‏‎ ديگر‏‎ نهادهاي‌‏‎ به‌‏‎ منوط‏‎ و‏‎ موكول‌‏‎
چنين‌‏‎ در‏‎ اكثريت‌‏‎ و‏‎ اقليت‌‏‎ تقابل‌‏‎.‎نيستند‏‎ مايشاء‏‎ فعال‌‏‎ مجلس‌‏‎
در‏‎ اكثريت‌‏‎ دگرگوني‌خواه‌‏‎ وجه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شكل‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ مرحله‌اي‌‏‎
وجه‌‏‎ برعكس‌‏‎ و‏‎ اقليت‌‏‎ محافظه‌كارانه‌‏‎ وجه‌‏‎ برابر‏‎
قرار‏‎ اقليت‌‏‎ نقادانه‌‏‎ گرايش‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ محافظه‌كارانه‌‏‎
.مي‌گيرد‏‎
و‏‎ محافظه‌كارانه‌‏‎ خصال‌‏‎ تعامل‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ تعليقي‌‏‎ و‏‎ سكون‌‏‎ اين‌‏‎
عنوان‌‏‎ به‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ ايجاد‏‎ حاكميت‌‏‎ بخش‌‏‎ دو‏‎ دگرگوني‌خواهانه‌‏‎
حال‌‏‎ در‏‎ را‏‎ سياسي‌‏‎ نظام‌‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ عمل‌‏‎ دوجانبه‌‏‎ نوشدارويي‌‏‎
.مي‌دارد‏‎ نگه‌‏‎ -ناپايدار‏‎ هرچند‏‎-‎ تعادل‌‏‎
مجموعه‌اي‌‏‎ خود‏‎ كه‌‏‎ مجلس‌‏‎ اكثريت‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ فرض‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ براساس‌‏‎
برخي‌‏‎ به‌‏‎ مي‌خواستند‏‎ اگر‏‎ هستند ، ‏‎ متفاوت‌‏‎ گرايش‌هاي‌‏‎ از‏‎
با‏‎ مجلسيان‌‏‎ گمان‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎-‎ خاتمي‌‏‎ پيشنهادي‌‏‎ وزيران‌‏‎
ندهند ، ‏‎ راي‌‏‎ -ناسازگارند‏‎ اصلاحات‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎
و‏‎ محافظه‌كاري‌‏‎ تقسيم‌‏‎ در‏‎ ديگري‌‏‎ شاخه‌هاي‌‏‎ زير‏‎
سال‌‏‎ چهار‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ تعادلي‌‏‎ و‏‎ مي‌شد‏‎ گشوده‌‏‎ دگرگوني‌خواهي‌‏‎
جبهه‌‏‎ عليه‌‏‎ است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ ايجاد‏‎ فراوان‌‏‎ هزينه‌‏‎ با‏‎ و‏‎ اخير‏‎
كه‌‏‎ گروهي‌‏‎ يا‏‎ حزب‏‎ شخص‌ ، ‏‎ هر‏‎ زيرا‏‎ ;مي‌زد‏‎ هم‌‏‎ به‌‏‎ اصلاح‌طلبان‌‏‎
اقليت‌‏‎ به‌‏‎ يا‏‎ لاجرم‌‏‎ شود ، ‏‎ خارج‌‏‎ اصلاح‌طلبان‌‏‎ كنوني‌‏‎ جبهه‌‏‎ از‏‎
اكنون‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ مي‌گشايد‏‎ تازه‌‏‎ بابي‌‏‎ يا‏‎ مي‌پيوندد‏‎ محافظه‌كار‏‎
دهد ، ‏‎ رخ‌‏‎ كه‌‏‎ حالت‌ها‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ يك‌‏‎ هر‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ قابل‌‏‎
اكثريت‌ ، ‏‎ محافظه‌كاري‌‏‎ اين‌‏‎.‎است‌‏‎ اصلاح‌طلبي‌‏‎ جنبش‌‏‎ در‏‎ گسستي‌‏‎
خصلت‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اقليت‌‏‎ خواهي‌‏‎ دگرگوني‌‏‎ با‏‎ مقابله‌‏‎ سلاح‌‏‎ تنها‏‎
.مي‌چربد‏‎ نقادانه‌اش‌‏‎ خصلت‌‏‎ بر‏‎ آن‌‏‎ واپسگراي‌‏‎
صدري‌‏‎ محمود‏‎

مجلس‌‏‎ اعتماد‏‎ راي‌‏‎ علت‌‏‎ از‏‎ نمايندگان‌‏‎ تحليل‌‏‎
پيشنهادي‌‏‎ وزيران‌‏‎ همه‌‏‎ به‌‏‎


راي‌‏‎ و‏‎ كابينه‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ بحث‌هاي‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
روز‏‎ كه‌‏‎ رئيس‌جمهور‏‎ پيشنهادي‌‏‎ وزيران‌‏‎ همه‌‏‎ به‌‏‎ اعتماد‏‎
پرسش‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ شد ، ‏‎ انجام‌‏‎ گذشته‌‏‎ چهارشنبه‌‏‎
پاسخ‌‏‎ كابينه‌‏‎ بررسي‌‏‎ مختلف‌‏‎ مسائل‌‏‎ درخصوص‌‏‎ خبرنگاران‌‏‎ متعدد‏‎
.دادند‏‎
و‏‎ هيات‌رئيسه‌‏‎ عضو‏‎ بورقاني‌‏‎ احمد‏‎ همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
همه‌‏‎ به‌‏‎ اعتماد‏‎ راي‌‏‎ علت‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ مجلس‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ كارپرداز‏‎
:گفت‌‏‎ كابينه‌‏‎ از‏‎ فراوان‌‏‎ انتقادات‌‏‎ طرح‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎ وزيران‌‏‎
توضيح‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ وزيران‌‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎ بود‏‎ طبيعي‌‏‎
مجلس‌ ، ‏‎ رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎ عضو‏‎شود‏‎ تعديل‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ نظر‏‎ بدهند‏‎
نظر‏‎ تغيير‏‎ در‏‎ را‏‎ كابينه‌‏‎ اعضاي‌‏‎ از‏‎ رئيس‌جمهور‏‎ دفاع‌‏‎
براي‌‏‎ رئيس‌جمهور‏‎ نظر‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ خواند‏‎ موثر‏‎ بسيار‏‎ نمايندگان‌‏‎
ديگر‏‎ عضو‏‎ شكوري‌راد‏‎ علي‌‏‎.‎است‌‏‎ محترم‌‏‎ بسيار‏‎ نمايندگان‌‏‎
راي‌‏‎:‎گفت‌‏‎ نيز‏‎ نمايندگان‌‏‎ آراي‌‏‎ شمارش‌‏‎ بر‏‎ ناظر‏‎ و‏‎ هيات‌رئيسه‌‏‎
پاسخگوي‌‏‎ نمي‌تواند‏‎ هيچكس‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ تك‌راي‌‏‎ از 276‏‎ مركب‏‎ مجلس‌‏‎
پراكندگي‌‏‎ نشان‌دهنده‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ آراي‌‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎.‎باشد‏‎ آرا‏‎ كل‌‏‎
در‏‎ مجلس‌‏‎ هيات‌رئيسه‌‏‎ عضو‏‎.‎بود‏‎ آنان‌‏‎ راي‌‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ سليقه‌‏‎
كابينه‌‏‎ به‌‏‎ اقليت‌‏‎ جناح‌‏‎ مثبت‌‏‎ آراي‌‏‎ آيا‏‎ كه‌‏‎ پرسش‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎
از‏‎ هيچيك‌‏‎:‎گفت‌‏‎ است‌؟‏‎ بوده‌‏‎ تعيين‌كننده‌‏‎ وزيران‌‏‎ انتخاب‏‎ در‏‎
درصد‏‎ پنج‌‏‎ حداكثر‏‎ و‏‎ ندادند‏‎ يكپارچه‌‏‎ راي‌‏‎ فراكسيون‌ها‏‎
.بود‏‎ سفيد‏‎ وزيران‌‏‎ به‌‏‎ راي‌شان‌‏‎ همه‌‏‎ نمايندگان‌‏‎
را‏‎ كابينه‌‏‎ بررسي‌‏‎ جلسات‌‏‎ در‏‎ نمايندگان‌‏‎ حضور‏‎ راد‏‎ شكوري‌‏‎
هستند‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ نماينده‌اي‌‏‎ از 279‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ چشمگير‏‎
بيماري‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ نداشتند‏‎ شركت‌‏‎ راي‌گيري‌‏‎ در‏‎ نفر‏‎ سه‌‏‎ تنها‏‎
.است‌‏‎ بوده‌‏‎ آنها‏‎ مسافرت‌‏‎ يا‏‎
صادقانه‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ تهران‌‏‎ نماينده‌‏‎
وزير‏‎ روي‌‏‎ كبود‏‎ آراي‌‏‎ چون‌‏‎:گفت‌‏‎ دادند‏‎ راي‌‏‎ كابينه‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎
بر‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ وي‌‏‎.‎آوردند‏‎ راي‌‏‎ همه‌‏‎ نشد ، ‏‎ متمركز‏‎ خاصي‌‏‎
مربوط‏‎ بحث‌هاي‌‏‎:‎گفت‌‏‎ خود‏‎ نظارتي‌‏‎ اختيارات‌‏‎ از‏‎ مجلس‌‏‎ استفاده‌‏‎
را‏‎ وزيري‌‏‎ هيچ‌‏‎ خردادي‌ها‏‎ دوم‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آن‌‏‎ مويد‏‎ كابينه‌‏‎ به‌‏‎
.نكردند‏‎ تاييد‏‎ مطلق‌‏‎ به‌طور‏‎
بودن‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ غيرقابل‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ بوشهر‏‎ نماينده‌‏‎ دادفر‏‎ محمد‏‎
وجود‏‎ عدم‌‏‎:گفت‌‏‎ آخر‏‎ دقايق‌‏‎ تا‏‎ وزرا‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ مجلس‌‏‎ نظر‏‎
شخصيت‌‏‎ نبودن‌‏‎ برجسته‌‏‎ و‏‎ نمايندگان‌‏‎ بين‌‏‎ تشكيلاتي‌‏‎ انسجام‌‏‎
از‏‎ آنان‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ معرفي‌‏‎ افراد‏‎ سياسي‌اجتماعي‌‏‎
به‌‏‎ نسبت‌‏‎ مجلس‌‏‎ نظر‏‎ شدن‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ غيرقابل‌‏‎ دلايل‌‏‎ جمله‌‏‎
.بود‏‎ كابينه‌‏‎
را‏‎ اقليت‌‏‎ جناح‌‏‎ راي‌‏‎ ساوجبلاغ‌‏‎ و‏‎ طالقان‌‏‎ نماينده‌‏‎ گلباز‏‎ جعفر‏‎
جناح‌‏‎ در‏‎ عمدتا‏‎ دولت‌‏‎ منتقدين‌‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ تعيين‌كننده‌‏‎
راي‌‏‎ لذا‏‎ شد‏‎ آنان‌‏‎ آراي‌‏‎ تشتت‌‏‎ باعث‌‏‎ امر‏‎ همين‌‏‎ و‏‎ بودند‏‎ اكثريت‌‏‎
توسط‏‎ آرا‏‎ سرنوشت‌‏‎ تغيير‏‎ از‏‎ كابينه‌‏‎ به‌‏‎ اقليت‌‏‎ جناح‌‏‎ يكپارچه‌‏‎
.كرد‏‎ جلوگيري‌‏‎ اكثريت‌‏‎

شدند‏‎ آزاد‏‎ پدرام‌‏‎ مسعود‏‎ و‏‎ رجايي‌‏‎ عليرضا‏‎


اعلام‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ دادگاههاي‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
از‏‎ تن‌‏‎ دو‏‎ پدرام‌‏‎ مسعود‏‎ و‏‎ رجايي‌‏‎ عليرضا‏‎ چهارشنبه‌‏‎ روز‏‎:‎كرد‏‎
از‏‎ وثيقه‌‏‎ سپردن‌‏‎ با‏‎ ملي‌مذهبي‌ها‏‎ به‌‏‎ موسوم‌‏‎ پرونده‌‏‎ متهمان‌‏‎
.شدند‏‎ آزاد‏‎ زندان‌‏‎
دكتر‏‎ احتمالا‏‎:‎گفت‌‏‎ ايرنا‏‎ به‌‏‎ عمراني‌‏‎ محمود‏‎ حال‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
مرتضي‌‏‎ و‏‎ اردهالي‌‏‎ محمد‏‎ مهدي‌‏‎ بسته‌نگار ، ‏‎ محمد‏‎ ملكي‌ ، ‏‎ محمد‏‎
دادگاه‌‏‎ شعبه‌ 2‏‎ به‌‏‎ وثيقه‌‏‎ سپردن‌‏‎ با‏‎ جاري‌‏‎ هفته‌‏‎ نيز‏‎ كاظميان‌‏‎
دوشنبه‌ 29‏‎ عمراني‌‏‎ محمد‏‎.شد‏‎ خواهند‏‎ آزاد‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎
آزاد‏‎ زندان‌‏‎ از‏‎ وثيقه‌‏‎ تومان‌‏‎ ميليون‌‏‎ سپردن‌ 70‏‎ با‏‎ مردادماه‌‏‎
ميليون‌‏‎ نيز 60‏‎ پدرام‌‏‎ مسعود‏‎ و‏‎ رجايي‌‏‎ عليرضا‏‎ وثيقه‌‏‎.‎شد‏‎
وثيقه‌‏‎ سپردن‌‏‎ با‏‎ رفيعي‌‏‎ دكتر‏‎ نيز‏‎ مرداد‏‎ است‌300‏‎ بوده‌‏‎ تومان‌‏‎
زمان‌‏‎ تا‏‎ ما‏‎ آزادي‌‏‎:‎گفت‌‏‎ ايرنا‏‎ به‌‏‎ وي‌‏‎.‎شد‏‎ آزاد‏‎ زندان‌‏‎ از‏‎
داده‌‏‎ اطلاع‌‏‎ ما‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ تشكيل‌‏‎ زمان‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ دادگاه‌‏‎ تشكيل‌‏‎
.است‌‏‎ نشده‌‏‎


Copyright 1996-2001 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.