شماره‌ 2615‏‎ ‎‏‏،‏‎8 Jan 2002 دي‌ 1380 ، ‏‎ سه‌شنبه‌ 18‏‎
Front Page
National
International
Industry
Economy
Oil
Banking and Stocks
Water and Agriculture
Tourism
Councils
Metropolitan
Features
Life
Metropolis
Business
Stocks
Sports
World Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
اروميه‌‏‎ در‏‎ صنام‌‏‎ پياپي‌‏‎ برد‏‎ دوازدهمين‌‏‎
شد‏‎ حاصل‌‏‎

در‏‎ "تختي‌‏‎ پهلوان‌‏‎ جهان‌‏‎" گراميداشت‌‏‎
ابن‌بابويه‌‏‎

فجر‏‎ دهه‌‏‎ همگاني‌ 110‏‎ دو‏‎

شد‏‎ آسيا‏‎ ماه‌‏‎ بازيكن‌‏‎ بهترين‌‏‎ باقري‌‏‎ كريم‌‏‎

دولتي‌؟‏‎ يا‏‎ خصوصي‌‏‎ ورزش‌‏‎

برگزار‏‎ جديد‏‎ اوزان‌‏‎ در‏‎ باشگاهها‏‎ كشتي‌‏‎
مي‌شود‏‎

پاس‌‏‎ حريف‌‏‎ استقلال‌‏‎ ايران‌‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎
شد‏‎

اروميه‌‏‎ در‏‎ صنام‌‏‎ پياپي‌‏‎ برد‏‎ دوازدهمين‌‏‎
شد‏‎ حاصل‌‏‎


ايران‌‏‎ واليبال‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎

حريف‌‏‎ زمين‌‏‎ اميرحسيني‌‏‎ پاس‌‏‎ روي‌‏‎ صنام‌‏‎ برترين‌هاي‌‏‎ از‏‎ "نادي‌‏‎"
.است‌‏‎ گرفته‌‏‎ هدف‌‏‎ را‏‎
برگشت‌‏‎ دور‏‎ سوم‌‏‎ هفته‌‏‎ از‏‎ بازي‌‏‎ آخرين‌‏‎ در‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
در‏‎ ديروز‏‎ ايران‌‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ برتر‏‎ جام‌‏‎ واليبال‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎
صدرنشين‌‏‎.‎رسيد‏‎ خود‏‎ پياپي‌‏‎ برد‏‎ همين‌‏‎ دوازد‏‎ به‌‏‎ صنام‌‏‎ اروميه‌‏‎
تختي‌‏‎ سالن‌‏‎ در‏‎ تماشاگر‏‎ به‌ 2500‏‎ نزديك‌‏‎ درحضور‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎
دست‌‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ سه‌‏‎ برتري‌‏‎ به‌‏‎ باكري‌‏‎ شهيد‏‎ ميزبان‌‏‎ نماينده‌‏‎ مقابل‌‏‎
.كرد‏‎ پيدا‏‎
سه‌‏‎ در‏‎ اما‏‎ باخت‌ ، ‏‎ خود‏‎ ميزبان‌‏‎ به‌‏‎ (‎‎‏‏2325‏‎)‎ را‏‎ اول‌‏‎ گيم‌‏‎ صنام‌‏‎
برابر‏‎ نتوانستند‏‎ هرگز‏‎ باكري‌‏‎ شهيد‏‎ بازيكنان‌‏‎ بعدي‌‏‎ گيم‌‏‎
-‎‏‏، 19‏‎ ‎‏‏، 25‏‎ ‎‏‏21‏‎)نتايج‌‏‎ با‏‎ و‏‎ كنند‏‎ مقاومت‌‏‎ صدرنشين‌‏‎
.شدند‏‎ قهرماني‌‏‎ جام‌‏‎ اول‌‏‎ مدعي‌‏‎ مغلوب‏‎ (و 1825‏‎ ‎‏‏25‏‎
دريافت‌هاي‌‏‎ مرهون‌‏‎ را‏‎ اول‌‏‎ گيم‌‏‎ در‏‎ پيروزي‌‏‎ باكري‌‏‎ شهيد‏‎ تيم‌‏‎
بعد‏‎ گيم‌هاي‌‏‎ در‏‎ صنام‌‏‎ اما‏‎ بود ، ‏‎ نائيني‌‏‎ عالي‌‏‎ پاس‌هاي‌‏‎ و‏‎ خوب‏‎
اتخاذ‏‎ با‏‎ كنترلي‌‏‎ و‏‎ پرشي‌‏‎ سرويس‌هاي‌‏‎ و‏‎ ساعد‏‎ بهبود‏‎ با‏‎
ميزبان‌‏‎ توانست‌‏‎ حريف‌‏‎ حملات‌‏‎ دربرابر‏‎ انفرادي‌‏‎ دفاع‌‏‎ تاكتيك‌‏‎
بهترين‌‏‎ در‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ صنامي‌ها‏‎گذارد‏‎ ناكام‌‏‎ را‏‎ خود‏‎
.مي‌برند‏‎ به‌سر‏‎ پيش‌‏‎ فصل‌‏‎ قهرماني‌‏‎ تكرار‏‎ براي‌‏‎ خود‏‎ شرايط‏‎
عليرضا‏‎ قاسميان‌ ، ‏‎ عباس‌‏‎ محمدي‌راد ، ‏‎ رحمان‌‏‎ صنامي‌ها‏‎ نزد‏‎ در‏‎
بايد‏‎ نيز‏‎ مقاومت‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ و‏‎ بودند‏‎ بهترين‌‏‎ اميرحسيني‌‏‎ و‏‎ نادي‌‏‎
.كرد‏‎ ياد‏‎ رئوفي‌‏‎ رحمان‌‏‎ و‏‎ نائيني‌‏‎ رضا‏‎ خوب‏‎ بازي‌‏‎ از‏‎
و‏‎ داشت‌‏‎ خدمت‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ نفرات‌‏‎ همه‌‏‎ اروميه‌‏‎ به‌‏‎ سفر‏‎ در‏‎ صنام‌‏‎
تيم‌‏‎ اين‌‏‎ كاپيتان‌‏‎ تركاشوند‏‎ شايد‏‎ مي‌شد‏‎ گفته‌‏‎ آنكه‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎
بازيكن‌‏‎ اين‌‏‎ باشد ، ‏‎ غايب‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ آسيبديدگي‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎
ميدان‌‏‎ در‏‎ اصلي‌‏‎ بازيكن‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ بازي‌‏‎ طول‌‏‎ تمام‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎
همچنان‌‏‎ امتياز‏‎ (‎‎‏‏24‏‎)‎ كسب‏‎ با‏‎ پيروزي‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ صنام‌‏‎.‎بود‏‎ حاضر‏‎
.بخشيد‏‎ تداوم‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ پيش‌‏‎ هفته‌هاي‌‏‎ صدرنشيني‌‏‎
اكثر‏‎ بكارگيري‌‏‎ در‏‎ عالي‌‏‎ مهارت‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎ صنام‌‏‎ بازيكنان‌‏‎
و‏‎ مشكلند‏‎ دچار‏‎ هنوز‏‎ سرويس‌‏‎ نواختن‌‏‎ در‏‎ واليبال‌‏‎ تكنيك‌هاي‌‏‎
مي‌توانند‏‎ راحتي‌‏‎ به‌‏‎ يابند‏‎ غلبه‌‏‎ خود‏‎ ضعف‌‏‎ نقطه‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ اگر‏‎
خود‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ واليبال‌‏‎ برتر‏‎ سكوهاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
مكان‌‏‎ در‏‎ پيكان‌‏‎ جدول‌ ، ‏‎ صدر‏‎ در‏‎ صنام‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎.‎دهند‏‎ اختصاص‌‏‎
قرار‏‎ بعدي‌‏‎ رده‌هاي‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ ذوبآهن‌‏‎ و‏‎ پاس‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ جدول‌‏‎ دوم‌‏‎
.دارند‏‎

در‏‎ "تختي‌‏‎ پهلوان‌‏‎ جهان‌‏‎" گراميداشت‌‏‎
ابن‌بابويه‌‏‎


پهلوان‌‏‎ جهان‌‏‎" درگذشت‌‏‎ سالگرد‏‎ سي‌وچهارمين‌‏‎ در‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
به‌‏‎ علاقه‌مندان‌‏‎ و‏‎ دوستداران‌‏‎ ديروز‏‎ صبح‌‏‎ ‎‏‏،‏‎"تختي‌‏‎ غلامرضا‏‎
و‏‎ نامي‌‏‎ پهلوان‌‏‎ و‏‎ قهرمان‌‏‎ اين‌‏‎ مزار‏‎ سر‏‎ بر‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎ يك‌‏‎ تختي‌‏‎
بابويه‌‏‎ ابن‌‏‎ گورستان‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ ورزش‌‏‎ اسطوره‌‏‎
مرد‏‎ بزرگ‌‏‎ آن‌‏‎ جاودانه‌‏‎ حماسه‌هاي‌‏‎ و‏‎ خاطره‌‏‎ ياد ، ‏‎ و‏‎ آمدند‏‎ گرد‏‎
و‏‎ كشتي‌گيران‌‏‎ مردم‌ ، ‏‎ از‏‎ كثيري‌‏‎ گروه‌‏‎.‎داشتند‏‎ گرامي‌‏‎ را‏‎
پيشكسوتان‌‏‎ هنرمندان‌ ، ‏‎ ورزشي‌ ، ‏‎ رشته‌هاي‌‏‎ ساير‏‎ ورزشكاران‌‏‎
خانواده‌‏‎ ورزش‌ ، ‏‎ مسئولان‌‏‎ دانشگاهيان‌ ، ‏‎ و‏‎ دانشجويان‌‏‎ ورزش‌ ، ‏‎
بابك‌‏‎" و‏‎ وي‌‏‎ برادر‏‎ "تختي‌‏‎ مهدي‌‏‎" جمله‌‏‎ از‏‎ تختي‌‏‎ پهلوان‌‏‎ جهان‌‏‎
.داشتند‏‎ حضور‏‎ وي‌‏‎ هم‌دوره‌هاي‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ او‏‎ يادگار‏‎ تنها‏‎ "تختي‌‏‎

فجر‏‎ دهه‌‏‎ همگاني‌ 110‏‎ دو‏‎


دو‏‎ مسابقات‌‏‎ بزرگترين‌‏‎ كشور‏‎ در‏‎ اولين‌بار‏‎ براي‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
جامعه‌‏‎ مختلف‌‏‎ اقشار‏‎ از‏‎ نفر‏‎ هزار‏‎ از 10‏‎ بيش‌‏‎ شركت‌‏‎ با‏‎ همگاني‌‏‎
اين‌‏‎.‎مي‌گردد‏‎ برگزار‏‎ بهمن‌‏‎ تاريخ‌ 12‏‎ در‏‎ خاص‌‏‎ عظمتي‌‏‎ و‏‎ باشكوه‌‏‎
ورزشي‌ ، ‏‎ اقتصادي‌ ، ‏‎ سياسي‌ ، ‏‎ چهره‌هاي‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بزرگ‌‏‎ همايش‌‏‎
راستاي‌‏‎ در‏‎ داد‏‎ خواهند‏‎ تشكيل‌‏‎ را‏‎ جامعه‌‏‎ آحاد‏‎ كل‌‏‎ در‏‎ و‏‎ هنري‌‏‎
عمومي‌‏‎ نشاط‏‎ نهايت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ همدلي‌‏‎ و‏‎ همبستگي‌‏‎ دوستي‌ ، ‏‎ و‏‎ ورزش‌‏‎
نهادهاي‌‏‎ و‏‎ ارگانها‏‎ كليه‌‏‎ همگامي‌‏‎ و‏‎ همكاري‌‏‎.‎شد‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎
حركت‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ جهاني‌‏‎ تبليغات‌‏‎ فراگير‏‎ طرح‌‏‎ و‏‎ همايش‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎
خواهد‏‎ زمين‌‏‎ ايران‌‏‎ ورزش‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ از‏‎ جهان‌‏‎ واقعي‌‏‎ شناخت‌‏‎ آغازگر‏‎
همگاني‌‏‎ دو‏‎ ‎‏‏،‏‎(ع‌‏‎)‎علي‌‏‎ مبارك‌‏‎ نام‌‏‎ با‏‎ ساله‌‏‎ هر‏‎ مسابقات‌‏‎ اين‌‏‎.بود‏‎
و‏‎ شد‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ ماه‌‏‎ بهمن‌‏‎ تاريخ‌ 12‏‎ در‏‎ ‎‏‏110‏‎
را‏‎ اسلامي‌‏‎ ميهن‌‏‎ سراسر‏‎ آن‌‏‎ گسترش‌‏‎ آتي‌‏‎ سالهاي‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ اميد‏‎
.فراگيرد‏‎

شد‏‎ آسيا‏‎ ماه‌‏‎ بازيكن‌‏‎ بهترين‌‏‎ باقري‌‏‎ كريم‌‏‎


فوتبال‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ بازيكن‌‏‎ "باقري‌‏‎ كريم‌‏‎":‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
كنفدراسيون‌‏‎ دسامبر‏‎ ماه‌‏‎ بازيكن‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎
آسيا‏‎ فوتبال‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎.‎شد‏‎ برگزيده‌‏‎ آسيا‏‎ فوتبال‌‏‎
خوب‏‎ بسيار‏‎ بازي‌‏‎ به‌دليل‌‏‎ گزينش‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎
تيم‌‏‎ اين‌‏‎ شد‏‎ باعث‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ قطر‏‎ السد‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ "باقري‌‏‎"
قهرماني‌‏‎ جام‌‏‎ دوحه‌ ، ‏‎ در‏‎ "حامد‏‎ بن‌‏‎ قاسم‌‏‎" ورزشگاه‌‏‎ در‏‎
كسب‏‎ را‏‎ عرب‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ فوتبال‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎
در‏‎ دوشنبه‌‏‎ ظهر‏‎ از‏‎ بعد‏‎ آسيا‏‎ فوتبال‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎.‎كند‏‎
بازيكن‌‏‎ باقري‌ ، ‏‎:‎افزود‏‎ كوالالامپور‏‎ در‏‎ خبري‌‏‎ بيانيه‌‏‎
ثمر‏‎ به‌‏‎ گل‌‏‎ گذشته‌ 5‏‎ هفته‌‏‎ در 2‏‎ زمين‌‏‎ ميانه‌‏‎ كاركشته‌‏‎
نقشي‌‏‎ الجزاير ، ‏‎ مولوديه‌‏‎ و‏‎ السد‏‎ نهايي‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ و‏‎ رساند‏‎
اين‌‏‎ در‏‎.داشت‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ بر 1‏‎ پيروزي‌ 3‏‎ در‏‎ اساسي‌‏‎
عنوان‌‏‎ به‌‏‎ چين‌‏‎ داليان‌‏‎ تيم‌‏‎ همچنين‌‏‎ خبري‌‏‎ بيانيه‌‏‎
تيم‌‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ برگزيده‌‏‎ دسامبر‏‎ ماه‌‏‎ در‏‎ آسيا‏‎ برتر‏‎ تيم‌‏‎
در‏‎ جام‌‏‎ دو‏‎ دريافت‌‏‎ به‌‏‎ موفق‌‏‎ ماه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ چين‌‏‎ داليان‌‏‎
پي‌‏‎ بار‏‎ ششمين‌‏‎ براي‌‏‎ داليان‌‏‎.‎شد‏‎ چين‌‏‎ فوتبال‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎
موفق‌‏‎ سال‌ 1994 ، ‏‎ از‏‎ رقابتها‏‎ اين‌‏‎ فصل‌‏‎ هشتمين‌‏‎ در‏‎ پي‌‏‎ در‏‎
را‏‎ چين‌‏‎ فوتبال‌‏‎ اتحاديه‌‏‎ جام‌‏‎ بار‏‎ نخستين‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎
.كند‏‎ خود‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ پكن‌‏‎ "گووان‌‏‎" شكست‌‏‎ با‏‎ نيز‏‎
شد‏‎ موفق‌‏‎ زده‌‏‎ گل‌‏‎ با 16‏‎ نيز‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ مهاجم‌‏‎ "هائوهايدونگ‌‏‎"
كنفداسيون‌‏‎.‎يابد‏‎ دست‌‏‎ چين‌‏‎ ليگ‌‏‎ برتر‏‎ زن‌‏‎ گل‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎
تيم‌‏‎ مربي‌‏‎ "چره‌زو‏‎ تونينهو‏‎" كرد‏‎ اعلام‌‏‎ آسيا‏‎ فوتبال‌‏‎
اين‌‏‎ برگزيده‌‏‎ مربي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ ژاپن‌‏‎ آنتلرز‏‎ كاشيما‏‎
.شد‏‎ معرفي‌‏‎ دسامبر‏‎ ماه‌‏‎ در‏‎ كنفدراسيون‌‏‎

دولتي‌؟‏‎ يا‏‎ خصوصي‌‏‎ ورزش‌‏‎


است‌‏‎ تازه‌اي‌‏‎ اتفاق‌‏‎ پرسپوليس‌ ، ‏‎ مشكل‌‏‎
روبرو‏‎ آن‌‏‎ با‏‎ امروز‏‎ پرسپوليس‌‏‎ باشگاه‌‏‎ كه‌‏‎ مشكلي‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
نوع‌‏‎.‎است‌‏‎ تازه‌اي‌‏‎ پديده‌‏‎ اجتماع‌‏‎ و‏‎ ورزش‌‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎
روشن‌‏‎ هيچكس‌‏‎ براي‌‏‎ خصوصي‌‏‎ بخش‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎ باشگاه‌به‌‏‎ واگذاري‌‏‎
به‌‏‎ ثبت‌‏‎ و‏‎ ضبط‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ دولت‌‏‎ را‏‎ پرسپوليس‌‏‎ باشگاه‌‏‎است‌‏‎ نشده‌‏‎
است‌؟‏‎ نموده‌‏‎ واگذار‏‎ كسي‌‏‎ چه‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ نام‌‏‎
به‌‏‎ ؟‏‎..و‏‎ هنري‌‏‎ حوزه‌‏‎ جانبازان‌ ، ‏‎ بنياد‏‎ ورزش‌ ، ‏‎ سازمان‌‏‎ به‌‏‎
است‌؟‏‎ نشده‌‏‎ حل‌‏‎ قاطع‌‏‎ بطور‏‎ امروز‏‎ به‌‏‎ تا‏‎ مشكل‌‏‎ اين‌‏‎ چرا‏‎ كداميك‌؟‏‎
و‏‎ هاشمي‌طبا‏‎)‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎ قضائيه‌ ، ‏‎ قوه‌‏‎ كيست‌؟‏‎ مقصر‏‎
صادر‏‎ پروين‌‏‎ علي‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ بي‌پشتوانه‌اي‌‏‎ حكم‌‏‎ كه‌‏‎ (‎فائقي‌‏‎
دود‏‎ نيست‌ ، ‏‎ ساده‌اي‌‏‎ اتفاق‌‏‎ پرسپوليس‌ ، ‏‎ باشگاه‌‏‎ مسئله‌‏‎.‎نمودند‏‎
اين‌‏‎ به‌‏‎ دقيق‌تر‏‎ و‏‎ ظريف‌تر‏‎ كمي‌‏‎.رفت‌‏‎ خواهد‏‎ همه‌‏‎ چشم‌‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎
با‏‎ درگير‏‎ ارگانهاي‌‏‎ موقعيت‌‏‎ و‏‎ اعتبار‏‎ كه‌‏‎ كنيم‌‏‎ نگاه‌‏‎ اتفاق‌‏‎
از‏‎ گروهي‌‏‎ نادانسته‌‏‎ شايد‏‎ و‏‎ راحتي‌‏‎ به‌‏‎نرود‏‎ سئوال‌‏‎ زير‏‎ آن‌‏‎
آرزوها‏‎ به‌‏‎ كرده‌ايم‌ ، ‏‎ جدا‏‎ فوتبال‌‏‎ از‏‎ را‏‎ دوست‌‏‎ فوتبال‌‏‎ مردم‌‏‎
جريحه‌دار‏‎ را‏‎ آنها‏‎ احساسات‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ پشت‌‏‎ آنها‏‎ اميال‌‏‎ و‏‎
دولتي‌‏‎ يا‏‎ خصوصي‌‏‎ ورزش‌‏‎.‎كنيم‌‏‎ روشن‌‏‎ را‏‎ تكليف‌‏‎.نموده‌ايم‌‏‎
و‏‎ است‌‏‎ خصوصي‌‏‎ امر‏‎ يك‌‏‎ ورزش‌‏‎ اگر‏‎.‎نرويم‌‏‎ طفره‌‏‎ كداميك‌؟‏‎
رقابت‌‏‎ صورت‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎مي‌شود‏‎ حاكم‌‏‎ بازار‏‎ منطق‌‏‎ بنابراين‌‏‎
ميان‌‏‎ و‏‎ ورزش‌ ، ‏‎ عملي‌‏‎ بازار‏‎ بر‏‎ سيطره‌‏‎ براي‌‏‎ فدراسيونها‏‎ ميان‌‏‎
و‏‎ نمايشي‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ فروش‌‏‎ و‏‎ بازيكنان‌‏‎ جلب‏‎ براي‌‏‎ باشگاهها‏‎
يك‌‏‎ ورزش‌‏‎ دولت‌ ، ‏‎ منطق‌‏‎ در‏‎ اما‏‎است‌‏‎ قانوني‌‏‎ ورزشكار ، ‏‎ جلب‏‎
ايجاد‏‎ را‏‎ تجهيزات‌‏‎ عمومي‌‏‎ موسسات‌‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎.‎است‌‏‎ عمومي‌‏‎ دارايي‌‏‎
را‏‎ ورزش‌‏‎ و‏‎ مي‌دهند‏‎ حقوق‌‏‎ ورزشكاران‌‏‎ و‏‎ مربيان‌‏‎ به‌‏‎ مي‌كنند ، ‏‎
اين‌‏‎ خصوصي‌‏‎ ورزش‌‏‎ منطق‌‏‎ يك‌‏‎.مي‌كنند‏‎ دستيابي‌‏‎ قابل‌‏‎ همگان‌‏‎ براي‌‏‎
را‏‎ ورزش‌‏‎ به‌‏‎ دسترسي‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ ايجاد‏‎ نابرابري‌‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ را‏‎ خطر‏‎
كه‌‏‎ است‌؟‏‎ كدام‌‏‎ مصلحت‌‏‎.‎كند‏‎ محدود‏‎ درآمد‏‎ كم‌‏‎ افراد‏‎ براي‌‏‎
بازارمرهم‌‏‎ نامناسب‏‎ كاركردهاي‌‏‎ بر‏‎ دولتي‌‏‎ بخش‌‏‎ مداخله‌‏‎
آن‌‏‎ كليت‌‏‎ يا‏‎ كند؟‏‎ جلوگيري‌‏‎ آن‌‏‎ تفريط‏‎ و‏‎ افراط‏‎ از‏‎ و‏‎ بگذارد‏‎
پديده‌‏‎ ويژه‌‏‎ به‌‏‎ ما‏‎ ورزش‌‏‎ دهد؟‏‎ قرار‏‎ خصوصي‌‏‎ بخش‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ را‏‎
شده‌‏‎ بلاتكليفي‌‏‎ و‏‎ سردرگمي‌‏‎ دچار‏‎ دوگانگي‌‏‎ اين‌‏‎ بدليل‌‏‎ فوتبال‌‏‎
تمام‌‏‎ متولي‌‏‎ بعنوان‌‏‎ ورزش‌‏‎ مسئولين‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌رود‏‎ انتظار‏‎است‌‏‎
قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ با‏‎ مكاتبه‌‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎ قدرت‌‏‎ به‌‏‎ اتكاء‏‎ با‏‎ رشته‌ها‏‎
.نمايد‏‎ مرتفع‌‏‎ هميشه‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ مسئله‌‏‎ اين‌‏‎

برگزار‏‎ جديد‏‎ اوزان‌‏‎ در‏‎ باشگاهها‏‎ كشتي‌‏‎
مي‌شود‏‎


مسابقه‌هاي‌‏‎:‎كرد‏‎ اعلام‌‏‎ ديروز‏‎ كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
برگشت‌‏‎ دور‏‎ دوم‌‏‎ هفته‌‏‎ از‏‎ كشور‏‎ باشگاههاي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎
‎‏‏، 84 ،‏‎ ‎‏‏، 74‏‎ ‎‏‏، 66‏‎ ‎‏‏، 60‏‎ وزن‌هاي‌ 55‏‎ كشتي‌ ، ‏‎ جديد‏‎ وزن‌‏‎ هفت‌‏‎ در‏‎
.مي‌شود‏‎ كيلوگرم‌ ، برگزار‏‎ و 120‏‎ ‎‏‏96‏‎
جمعه‌‏‎ روز‏‎ ساعت‌ 17‏‎ راس‌‏‎ مسابقه‌ها‏‎ اين‌‏‎ برگشت‌‏‎ دور‏‎ دوم‌‏‎ هفته‌‏‎
همدان‌‏‎ و‏‎ نهاوند‏‎ مشهد ، ‏‎ تهران‌ ، ‏‎ شهرهاي‌‏‎ در‏‎ جاري‌‏‎ ماه‌‏‎ دي‌‏‎ ‎‏‏21‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎
:است‌‏‎ قرار‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ برگشت‌‏‎ دور‏‎ دوم‌‏‎ هفته‌‏‎ برنامه‌‏‎
جمعه‌ 21/10/80‏‎
شهيد‏‎ سالن‌‏‎ / تهران‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ نفت‌‏‎ با‏‎ تهران‌‏‎ پاس‌‏‎:‎يك‌‏‎ گروه‌‏‎
افراسيابي‌‏‎
مشهد‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ گواه‌‏‎ شركت‌‏‎ با‏‎ خراسان‌‏‎ آدنيس‌‏‎
در‏‎ مازندران‌‏‎ استقلال‌‏‎ با‏‎ نهاوند‏‎ سوئيچ‌‏‎ ايران‌‏‎:‎دو‏‎ گروه‌‏‎
نهاوند‏‎
همدان‌‏‎ در‏‎ كرمانشاه‌‏‎ نازگل‌‏‎ با‏‎ همدان‌‏‎ زندانهاي‌‏‎ سازمان‌‏‎

پاس‌‏‎ حريف‌‏‎ استقلال‌‏‎ ايران‌‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎
شد‏‎


مجموع‌‏‎ در‏‎ غلبه‌‏‎ با‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
بعدي‌‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎ گرگان‌‏‎ لشكر 30‏‎ تيم‌‏‎ مقابل‌‏‎ ديدار‏‎ دو‏‎
.يافت‌‏‎ راه‌‏‎ ايران‌‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎
ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ دوشنبه‌‏‎ روز‏‎ عصر‏‎ كه‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ برگشت‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎
صفر‏‎ بر‏‎ نتيجه‌ 3‏‎ با‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ شد ، ‏‎ برگزار‏‎ آزادي‌‏‎
پيروزي‌ 7‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ دو‏‎ مجموع‌‏‎ در‏‎ و‏‎ داد‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ حريف‌‏‎
اين‌‏‎ بعدي‌‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎ گام‌‏‎ گرگان‌‏‎ لشكر 30‏‎ تيم‌‏‎ مقابل‌‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎
.گذاشت‌‏‎ رقابتها‏‎
محمد‏‎" قضاوت‌‏‎ با‏‎ و‏‎ باراني‌‏‎ هواي‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
و‏‎ و 46‏‎ دقايق‌ 45‏‎ در‏‎ "نسب‏‎ هاشمي‌‏‎ مهدي‌‏‎" شد ، ‏‎ برگزار‏‎ "كارور‏‎
.كردند‏‎ گلزني‌‏‎ استقلال‌‏‎ براي‌‏‎ دقيقه‌ 60‏‎ در‏‎ "فاطمي‌‏‎ فراز‏‎"
اين‌‏‎ چهارم‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ ترتيب‏‎ بدين‌‏‎
خواهد‏‎ تهران‌‏‎ پاس‌‏‎ تيم‌‏‎ مصاف‌‏‎ به‌‏‎ جاري‌‏‎ ماه‌‏‎ دي‌‏‎ روز 21‏‎ مسابقات‌‏‎
.رفت‌‏‎


Copyright 1996-2002 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.