شماره‌ 2645‏‎ ‎‏‏،‏‎ 8 Feb 2002 جمعه‌ 19بهمن‌ 1380 ، ‏‎
Front Page
Editorial
National
Economy
Tourism
Metropolitan
Life
Metropolis
Women
Business
Sports
World Sports
Science/Culture
Arts
Environment
Media
Literature
Last Page
نگيريد‏‎ كم‌‏‎ دست‌‏‎ را‏‎ خوب‏‎ ايده‌‏‎ يك‌‏‎ قدرت‌‏‎ هرگز‏‎

فوت‌‏‎ و‏‎ فن‌‏‎

شير‏‎ دم‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎

موقوف‌‏‎ بازي‌‏‎ كار‏‎ موقع‌‏‎

گوگل‌‏‎ رئيس‌‏‎ با‏‎ دقيقه‌‏‎ سه‌‏‎

گستره‌‏‎

زيست‌محيطي‌‏‎ ماهواره‌‏‎ بزرگترين‌‏‎

برق‌‏‎ بدون‌‏‎ لامپ‌‏‎

قلبي‌‏‎ دوست‌‏‎

ندارد‏‎ وجود‏‎ اصلا‏‎ كمپاني‌‏‎ اين‌‏‎

نگيريد‏‎ كم‌‏‎ دست‌‏‎ را‏‎ خوب‏‎ ايده‌‏‎ يك‌‏‎ قدرت‌‏‎ هرگز‏‎عبادتي‌‏‎ عليرضا‏‎
بهمن‌‏‎ تا 12‏‎ از 11‏‎ لينوكس‌‏‎ جهاني‌‏‎ كنفرانس‌‏‎ و‏‎ نمايشگاه‌‏‎
"همگان‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎" خدمات‌‏‎ دوستداران‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ برگزار‏‎
ساير‏‎ از‏‎ روي‌گردانان‌‏‎ ميان‌‏‎ از‏‎ ويژه‌‏‎ به‌‏‎ [سورس‌‏‎ اوپن‌‏‎]
از‏‎ بسياري‌‏‎ گردهمايي‌‏‎ لينوكس‌‏‎.بودند‏‎ جمع‌‏‎ عامل‌‏‎ سيستم‌هاي‌‏‎
.است‌‏‎ آي‌بي‌ام‌‏‎ مديون‌‏‎ را‏‎ غول‌ها‏‎ اين‌‏‎
عامل‌‏‎ سيستم‌‏‎ روي‌‏‎ دلار‏‎ ميليارد‏‎ يك‌‏‎ سال‌ 2001‏‎ آي‌بي‌ام‌‏‎
ديد‏‎ را‏‎ نتيجه‌اش‌‏‎ سال‌‏‎ همان‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كرد‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎ لينوكس‌‏‎
.بازگشت‌‏‎ سال‌‏‎ همان‌‏‎ در‏‎ سرمايه‌اش‌‏‎ تمامي‌‏‎ و‏‎
وجود‏‎ آشنايي‌‏‎ نام‌هاي‌‏‎ لينوكس‌‏‎ به‌‏‎ روي‌آورندگان‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎
.است‌‏‎ تعجب‏‎ مايه‌‏‎ آن‌ها‏‎ گوناگوني‌‏‎ كه‌‏‎ دارند‏‎
:برد‏‎ نام‌‏‎ را‏‎ زير‏‎ موارد‏‎ مي‌توان‌‏‎ ميان‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎
كامپك‌‏‎ و‏‎ پكارد‏‎ هولت‌‏‎ يعني‌‏‎ ادغامي‌‏‎ غول‌‏‎ دو‏‎ با‏‎ توربولينوكس‌‏‎
مديريت‌‏‎ نرم‌افزار‏‎ اختيار‏‎ آن‌‏‎ طي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ بسته‌‏‎ قراردادي‌‏‎
دور‏‎ راه‌‏‎ از‏‎ كنترل‌‏‎ كار‏‎ كه‌‏‎ كامپك‌اچ‌پي‌‏‎ لينوكس‌‏‎ سرور‏‎
واگذار‏‎ توربولينوكس‌‏‎ به‌‏‎ مي‌دهد‏‎ انجام‌‏‎ را‏‎ لينوكس‌‏‎ سرورهاي‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎
كمپاني‌‏‎] هت‌‏‎ رد‏‎ يونيكس‌‏‎ از‏‎ نسخه‌اي‌‏‎ با‏‎ نيز‏‎ سافت‌ور‏‎ ورتاس‌‏‎
فانديشن‌‏‎ مجموعه‌‏‎ [دارد‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ را‏‎ لينوكس‌‏‎ امتياز‏‎ كه‌‏‎
سرور‏‎ ترتيب‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎.‎است‌‏‎ كرده‌‏‎ راه‌اندازي‌‏‎ را‏‎ سوئيت‌‏‎
ابزارهاي‌‏‎ با‏‎ مي‌تواند‏‎ خبرگزاري‌ها‏‎ نظير‏‎ سازمان‌هايي‌‏‎
.كند‏‎ برقرار‏‎ ارتباط‏‎ [اطلاعات‌‏‎] ذخيره‌كننده‌‏‎ متعدد‏‎
سورس‌‏‎ اپن‌‏‎ توسعه‌‏‎ لابراتور‏‎ به‌‏‎ نوكيا‏‎ سيسكوسيستم‌ ، ‏‎ آلكاتل‌ ، ‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ زماني‌‏‎ آستانه‌‏‎ در‏‎ لينوكس‌‏‎ ترتيب‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ پيوسته‌اند‏‎
اين‌‏‎ طراحي‌‏‎ در‏‎ [كاميونيكشن‌‏‎ تله‌‏‎] دور‏‎ از‏‎ ارتباطات‌‏‎ در‏‎
.گيرد‏‎ قرار‏‎ استفاده‌‏‎ مورد‏‎ هم‌‏‎ ابزارها‏‎
[انيميشن‌‏‎] پويانمايي‌‏‎ استوديوها‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ جاي‌‏‎ لينوكس‌‏‎
هولت‌‏‎ ماشين‌هاي‌‏‎.‎است‌‏‎ كرده‌‏‎ باز‏‎ Worksت‌‏‎Dream وركس‌‏‎ نظير‏‎
هنوز‏‎ اما‏‎.‎گرفت‌‏‎ خواهند‏‎ را‏‎ SGI جاي‌‏‎ لينوكس‌ ، ‏‎ به‌‏‎ مجهز‏‎ پكارد‏‎
جزيي‌‏‎ نواقص‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ عاملي‌‏‎ سيستم‌‏‎ لينوكس‌‏‎ است‌‏‎ باقي‌‏‎ اشكال‌‏‎ يك‌‏‎
با‏‎.‎آشنايند‏‎ آن‌‏‎ قلق‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ ماهر‏‎ لينوكس‌كاران‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎
وصله‌‏‎" اصطلاح‌‏‎ به‌‏‎ با‏‎ را‏‎ لينوكس‌ 5/2‏‎ نسخه‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ كه‌‏‎ وجودي‌‏‎
جزيي‌‏‎ مشكلات‌‏‎ اين‌‏‎ حل‌‏‎ اما‏‎ كرد‏‎ حل‌‏‎ [Patch Pinguin] "پنگوئن‌‏‎
كه‌‏‎ لينوكس‌‏‎ بنيانگذار‏‎] تورولدز‏‎ لينوس‌‏‎ مخالفت‌‏‎ با‏‎ همواره‌‏‎
روبه‌رو‏‎ [است‌‏‎ شده‌‏‎ گرفته‌‏‎ او‏‎ كوچك‌‏‎ نام‌‏‎ از‏‎ هم‌‏‎ لينوكس‌‏‎ نام‌‏‎
.مي‌شود‏‎
بود‏‎ اين‌‏‎ مي‌كرد‏‎ توجه‌‏‎ جلب‏‎ كه‌‏‎ جالبي‌‏‎ نكته‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
مين‌‏‎ به‌‏‎ مشهور‏‎] الجثه‌‏‎ عظيم‌‏‎ كامپيوترهاي‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ لينوكس‌‏‎ كه‌‏‎
دستي‌‏‎ ابزارهاي‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ يافته‌‏‎ راه‌‏‎ آي‌بي‌ام‌‏‎ [فريم‌‏‎
كمپاني‌‏‎ زاروس‌‏‎ نظير‏‎ ديجيتالي‌‏‎ يادداشت‌‏‎ دفترچه‌‏‎ مثل‌‏‎ كوچك‌‏‎
پلي‌‏‎ نظير‏‎ كامپيوتري‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ دستگاه‌‏‎ و‏‎ شارپ‌‏‎ ژاپني‌‏‎ مشهور‏‎
.سوني‌‏‎ كمپاني‌‏‎ استيشن‌ 2‏‎
رنگي‌‏‎ نمايش‌‏‎ صفحه‌‏‎ با‏‎ را‏‎ خود‏‎ S5500‏‎L مدل‌‏‎ زاروس‌‏‎ شارپ‌‏‎
باطري‌‏‎ كشويي‌ ، ‏‎ كليد‏‎ صفحه‌‏‎ با‏‎ (‎مگاهرتز‏‎ ‎‏‏206‏‎)‎ اينتل‌‏‎ پروسسور‏‎
بازار‏‎ به‌‏‎ اسفند‏‎ ماه‌‏‎ از‏‎ حافظه‌‏‎ مگابايت‌‏‎ و 64‏‎ شارژ‏‎ قابل‌‏‎
با‏‎ مي‌كند‏‎ كار‏‎ لينوكس‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ وجودي‌‏‎ با‏‎.كرد‏‎ خواهد‏‎ روانه‌‏‎
.است‌‏‎ سازگار‏‎ هم‌‏‎ ويندوز‏‎
به‌‏‎ موسوم‌‏‎] ديجيتالي‌‏‎ يادداشت‌هاي‌‏‎ دفترچه‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎
پالم‌‏‎ به‌‏‎ فارسي‌زبانان‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎] پام‌‏‎ نظير‏‎ [پي‌دي‌اي‌‏‎
عامل‌‏‎ سيستم‌‏‎ با‏‎ شارپ‌‏‎.‎.‎.‎و‏‎ هنداسپرينگ‌‏‎ كامپك‌ ، ‏‎ [است‌‏‎ معروف‌‏‎
_ مي‌شود‏‎ افزوده‌‏‎ روز‏‎ روزه‌به‌‏‎ محبوبيتش‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ _ لينوكس‌‏‎
مخصوص‌‏‎] سوني‌‏‎ استيشن‌ 2‏‎ پلي‌‏‎.‎داشت‌‏‎ خواهد‏‎ بهتري‌‏‎ شانس‌‏‎
نشان‌‏‎ لينوكس‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ كنجكاوي‌‏‎ نيز‏‎ [كامپيوتري‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎
تمامي‌ 7900‏‎.شد‏‎ عايدش‌‏‎ هم‌‏‎ خوبي‌‏‎ نتيجه‌‏‎ بابت‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ و‏‎ داد‏‎
سال‌‏‎ آوريل‌‏‎ ماه‌‏‎ در‏‎ كرده‌‏‎ طراحي‌‏‎ لينوكس‌‏‎ اساس‌‏‎ بر‏‎ كه‌‏‎ نسخه‌اي‌‏‎
از‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ راه‌‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ جديد‏‎ نسخه‌‏‎.است‌‏‎ شده‌‏‎ فروخته‌‏‎ گذشته‌‏‎
.مي‌آيد‏‎ بازار‏‎ به‌‏‎ اسفند‏‎ ماه‌‏‎
شرك‌‏‎ يعني‌‏‎ زيبايش‌‏‎ بسيار‏‎ كار‏‎ با‏‎ بعضي‌‏‎ را‏‎ دريم‌وركس‌‏‎ شايد‏‎
بي‌نظير‏‎ كامپيوتري‌‏‎ كارتون‌‏‎ اين‌‏‎ ساختن‌‏‎ براي‌‏‎.بشناسند‏‎ Shrek
شده‌‏‎ استفاده‌‏‎ مي‌كردند‏‎ كار‏‎ لينوكس‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ ماشين‌هايي‌‏‎ از‏‎
SGI كامپيوترهاي‌‏‎ از‏‎ مجموعه‌اي‌‏‎ ;دريم‌وركس‌‏‎ هنوز‏‎ گرچه‌‏‎ است‌‏‎
به‌‏‎ شدن‌‏‎ مجهز‏‎ با‏‎.‎مي‌كنند‏‎ كار‏‎ يونيكس‌‏‎ عامل‌‏‎ سيستم‌‏‎ با‏‎ و‏‎
چهار‏‎ به‌‏‎ توانش‌‏‎ و‏‎ نصف‌‏‎ به‌‏‎ دريم‌وركس‌‏‎ هزينه‌هاي‌‏‎ لينوكس‌‏‎
.مي‌رسد‏‎ برابر‏‎
كامپيوترهايي‌‏‎ به‌‏‎ مجهزشدن‌‏‎ درصدد‏‎ كمپاني‌‏‎ اين‌‏‎ دليل‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎
.دارند‏‎ لينوكس‌‏‎ عامل‌‏‎ سيستم‌‏‎ و‏‎ اينتل‌‏‎ پردازش‌گر‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
Adobe مثل‌‏‎ بزرگي‌‏‎ شركت‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ لينوكس‌‏‎ معايب‏‎ از‏‎
كه‌‏‎ مي‌كنند‏‎ طراحي‌‏‎ طوري‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ فتوشاپ‌‏‎ برنامه‌‏‎ نيستند‏‎ حاضر‏‎
اين‌‏‎ جبران‌‏‎ براي‌‏‎ باشد‏‎ اجرا‏‎ قابل‌‏‎ لينوكس‌‏‎ سيستم‌عامل‌‏‎ در‏‎
مكينتاش‌‏‎ به‌‏‎ فتوشاپ‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ براي‌‏‎ شركت‌ها‏‎ بعضي‌‏‎ نقيصه‌‏‎
پكارد‏‎ هولت‌‏‎ مانند‏‎ شركت‌ها‏‎ بيشتر‏‎ اما‏‎.مي‌آورند‏‎ روي‌‏‎ اپل‌‏‎
نيز‏‎ ادوب‏‎ فتوشاپ‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ كردند‏‎ ارايه‌‏‎ لينوكس‌‏‎ از‏‎ نسخه‌اي‌‏‎
.است‌‏‎ سازگار‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ بودن‌‏‎ سورس‌‏‎ اپن‌‏‎ جالب‏‎ بسيار‏‎ خصوصيات‌‏‎ از‏‎
شكلي‌‏‎ هر‏‎ خمير‏‎ مانند‏‎ مي‌توانند‏‎ نرم‌افزارسازان‌‏‎ و‏‎ كاربران‌‏‎
.بدهند‏‎ سيستم‌عامل‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ مي‌خواهند‏‎ كه‌‏‎
كه‌‏‎ كند‏‎ متقاعد‏‎ را‏‎ دنيا‏‎ سرتاسر‏‎ دارد‏‎ قصد‏‎ آي‌بي‌ام‌‏‎
مهمترين‌‏‎ از‏‎ و‏‎ دارد‏‎ را‏‎ ارزشش‌‏‎ لينوكس‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎
تمام‌‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ دو‏‎ ظرف‌‏‎ است‌‏‎ داده‌‏‎ انجام‌‏‎ كه‌‏‎ اقدام‌هايي‌‏‎
به‌‏‎ را‏‎ عظيم‌الجثه‌‏‎ كامپيوترهاي‌‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ خرج‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ كوشش‌‏‎
فريم‌ها‏‎ مين‌‏‎ اين‌‏‎ اكنون‌‏‎ كند‏‎ مجهز‏‎ لينوكس‌‏‎ سيستم‌عامل‌‏‎
اينتل‌‏‎ از‏‎ مايكروسيستم‌‏‎ سان‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ mainframe
.مي‌كنند‏‎ استفاده‌‏‎
نيز‏‎ Pixar پيكسار‏‎ ديجيتالي‌‏‎ انيميشن‌‏‎ استوديو‏‎ حتي‌‏‎
لينوكس‌‏‎ به‌‏‎ مجهز‏‎ آي‌بي‌ام‌‏‎ با‏‎ را‏‎ خود‏‎ اس‌جي‌آي‌‏‎ ماشين‌هاي‌‏‎
قصه‌‏‎ كارتون‌هاي‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ براي‌‏‎.كرد‏‎ خواهد‏‎ عوض‌‏‎
.] غول‌ها‏‎ كمپاني‌‏‎ كارتون‌‏‎ و‏‎ [T2‏‎oy Story] دو‏‎ اسباببازي‌‏‎
.است‌‏‎ آشنايي‌‏‎ نام‌‏‎ پيكسار‏‎ هستند‏‎ آشنا‏‎ [Monster,Inc
دو‏‎ ادغام‌‏‎ خبر‏‎ شاهد‏‎ [سپتامبر‏‎ ماه‌‏‎] ميلادي‌‏‎ جاري‌‏‎ سال‌‏‎ اواخر‏‎
موسوم‌‏‎ پكارد‏‎ هولت‌‏‎ ;بوديم‌‏‎ كامپيوتري‌‏‎ صنايع‌‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ غول‌‏‎
.شوند‏‎ يكي‌‏‎ هم‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ بستند‏‎ قرارداد‏‎ كامپك‌‏‎ و‏‎ اچ‌پي‌‏‎ به‌‏‎
و‏‎ نمايشگاه‌‏‎ در‏‎ اچ‌پي‌‏‎ كمپاني‌‏‎ كل‌‏‎ مدير‏‎ فيورينا‏‎ كارلي‌‏‎
سود‏‎ به‌‏‎ كامپك‌‏‎ و‏‎ اچ‌پي‌‏‎ ادغام‌‏‎":گفت‌‏‎ لينوكس‌‏‎ جهاني‌‏‎ كنفرانس‌‏‎
لينوكس‌‏‎ و‏‎ اچ‌پي‌‏‎ بنيانگذاران‌‏‎ روحيه‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ تمام‌‏‎ لينوكس‌‏‎
".دارد‏‎ چشمگيري‌‏‎ سازگاري‌هاي‌‏‎ نيز‏‎ ادغام‌‏‎ عمل‌‏‎ ابتكار‏‎ با‏‎
اچ‌پي‌‏‎ ادغام‌‏‎ با‏‎ هولت‌‏‎ بيل‌‏‎ فرزند‏‎ هولت‌‏‎ والتر‏‎ كه‌‏‎ وجودي‌‏‎ با‏‎
مي‌دانست‌‏‎ اچ‌پي‌‏‎ ضرر‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ مخالف‌‏‎ كامپك‌‏‎ و‏‎
به‌‏‎ فكر‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎":‎كه‌‏‎ مي‌كرد‏‎ احتجاج‌‏‎ گونه‌‏‎ اين‌‏‎ فيورينا‏‎
برآييد ، ‏‎ خود‏‎ عملكرد‏‎ از‏‎ دفاع‌‏‎ و‏‎ توجيه‌‏‎ درصدد‏‎ اگر‏‎ بهبودي‌ ، ‏‎
."شماست‌‏‎ شكست‌‏‎ مراحل‌‏‎ آغاز‏‎ اين‌‏‎
به‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ نصيحت‌‏‎ لينوكس‌‏‎ دوستداران‌‏‎ به‌‏‎ فيورينا‏‎ همچنين‌‏‎
دسك‌تاپ‌‏‎ نرم‌افزارهاي‌‏‎ بازار‏‎ كه‌‏‎ مايكروسافت‌‏‎ با‏‎ جنگيدن‌‏‎ جاي‌‏‎
كه‌‏‎ لينوكس‌‏‎ قدرت‌‏‎ جنبه‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ بيشتر‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ قبضه‌‏‎ را‏‎
فيورينا‏‎.‎باشند‏‎ داشته‌‏‎ تاكيد‏‎ دارد ، ‏‎ نمود‏‎ سرودها‏‎ در‏‎ بيشتر‏‎
حين‌‏‎ آن‌‏‎ دوستداران‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ طوري‌‏‎ صنعت‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ درست‌‏‎" گفت‌‏‎
اين‌‏‎ واقعيت‌‏‎ ولي‌‏‎ بجنگند‏‎ هم‌‏‎ با‏‎ سگ‌‏‎ مثل‌‏‎ دارند‏‎ دوست‌‏‎ رقابت‌‏‎
اين‌‏‎ مهم‌‏‎بكنيم‌‏‎ بهتري‌‏‎ مصارف‌‏‎ صرف‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ انرژي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
بخشي‌‏‎ چه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مهم‌‏‎ اما‏‎ كند‏‎ قبضه‌‏‎ را‏‎ دنيا‏‎ لينوكس‌‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎
محاسن‌‏‎ از‏‎..‎مي‌آورد‏‎ در‏‎ خود‏‎ تسلط‏‎ تحت‌‏‎ را‏‎ جهان‌‏‎ از‏‎
تجربيات‌‏‎ شده‌‏‎ انباشته‌‏‎ و‏‎ پرداخته‌‏‎ و‏‎ ساخته‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آن‌‏‎ لينوكس‌‏‎
"ندارد‏‎ تكيه‌‏‎ انفرادي‌‏‎ كوشش‌هاي‌‏‎ بر‏‎ و‏‎ است‌‏‎ متخصصان‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎
هرگز‏‎ را‏‎ خوب‏‎ ايده‌‏‎ يك‌‏‎ قدرت‌‏‎":گفت‌‏‎ نيز‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ فيورينا‏‎.‎
".نگيريد‏‎ كم‌‏‎ دست‌‏‎
كه‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ عظيم‌‏‎ يونيكس‌‏‎ سرور‏‎ چند‏‎ نيز‏‎ اوريكل‌‏‎ عظيم‌‏‎ كمپاني‌‏‎
خواهد‏‎ كنار‏‎ مي‌كرد‏‎ كار‏‎ مايكروسيستم‌‏‎ سان‌‏‎ ماشين‌هاي‌‏‎ با‏‎
را‏‎ آن‌‏‎ لينوكس‌‏‎ كه‌‏‎ اينتل‌‏‎ شركت‌‏‎ سرور‏‎ از‏‎ آن‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ گذاشت‌‏‎
تصميم‌‏‎ اين‌‏‎ ناخواه‌‏‎ خواه‌‏‎.‎كرد‏‎ خواهد‏‎ استفاده‌‏‎ مي‌كند ، ‏‎ اداره‌‏‎
سان‌‏‎ و‏‎ اوريكل‌‏‎ يعني‌‏‎ ديرينه‌‏‎ دوست‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ ميان‌‏‎ دلخوري‌هايي‌‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎ ايجاد‏‎ مايكروسيستم‌‏‎
تعويض‌‏‎ قابل‌‏‎ راحتي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ ارزان‌ترند‏‎ اينتل‌‏‎ سرورهاي‌‏‎ اما‏‎
هم‌‏‎ مايكروسافت‌‏‎ ويندوز‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ لينوكس‌‏‎ انتخاب‏‎ دليل‌‏‎.‎هستند‏‎
.است‌‏‎ امن‌تر‏‎ بسيار‏‎ لينوكس‌‏‎ اينترنت‌‏‎ فضاي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎
اين‌‏‎ دوستي‌‏‎ خوردن‌‏‎ هم‌‏‎ به‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ اوريكل‌‏‎ رئيس‌‏‎ اليسون‌‏‎ لري‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ مي‌كنند‏‎ اشتباه‌‏‎":گفت‌‏‎ مايكروسيستم‌‏‎ سان‌‏‎ با‏‎ كمپاني‌‏‎
نمي‌توانند‏‎ ندارند‏‎ ماندن‌‏‎ شانس‌‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ رقابتي‌‏‎ بازار‏‎
هم‌‏‎ آن‌‏‎ بگذارند‏‎ پيش‌‏‎ گام‌‏‎ اپن‌سورس‌‏‎ نظير‏‎ استانداردهايي‌‏‎ با‏‎
آن‌ها‏‎ قلبي‌‏‎ خوش‌‏‎ از‏‎ اين‌‏‎.‎پول‌‏‎ آوردن‌‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ در‏‎ رقابت‌‏‎ براي‌‏‎
".است‌‏‎
ميان‌‏‎ دوستي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌شود‏‎ اليسون‌‏‎ سخن‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ برداشتي‌‏‎
.است‌‏‎ نگسسته‌‏‎ هنوز‏‎ خورده‌ ، ‏‎ جوش‌‏‎ دهه‌ 90‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ سان‌‏‎ و‏‎ اوريكل‌‏‎
سان‌‏‎ ي‌‏‎"جاوا‏‎" فناوري‌‏‎ قرص‌‏‎ پا‏‎ و‏‎ پر‏‎ حامي‌‏‎ اوريكل‌‏‎ كه‌‏‎ خصوص‌‏‎ به‌‏‎
.است‌‏‎
نتايج‌‏‎ اولين‌‏‎ لينوكس‌‏‎ جهاني‌‏‎ كنفرانس‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ آخر‏‎ سر‏‎
فايق‌‏‎ براي‌‏‎ لينوكس‌‏‎ براي‌‏‎ استاندارد‏‎ پايه‌گذاري‌‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎
ترتيب‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎.‎آمد‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ زباني‌‏‎ موانع‌‏‎ بر‏‎ آمدن‌‏‎
خود‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ مي‌توانند‏‎ اوريكل‌‏‎ مثل‌‏‎ عظيمي‌‏‎ كمپاني‌هاي‌‏‎
اين‌‏‎ اساس‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎كنند‏‎ طراحي‌‏‎ هم‌‏‎ لينوكس‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎
.مي‌شود‏‎ تعريف‌‏‎ عامل‌‏‎ سيستم‌‏‎ اين‌‏‎ اصلي‌‏‎ بنيان‌‏‎ استانداردها‏‎
‎‏‏،‏‎Dell دل‌‏‎ آي‌بي‌ام‌ ، ‏‎ پي‌ ، ‏‎ اچ‌‏‎ عظيم‌‏‎ شركت‌هاي‌‏‎ كنفرانس‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
زيميان‌‏‎ و‏‎ توربولينوكس‌‏‎ كالدرا ، ‏‎ ردهت‌ ، ‏‎ ‎‏‏،‏‎Suse سوسه‌‏‎ كامپك‌ ، ‏‎
.شناختند‏‎ رسميت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ استاندارد‏‎ اين‌‏‎

فوت‌‏‎ و‏‎ فن‌‏‎


معنا‏‎ تمام‌‏‎ به‌‏‎ گجت‌‏‎ يك‌‏‎

وسايل‌‏‎ تمامي‌‏‎ مي‌كند‏‎ ايجاد‏‎ را‏‎ امكان‌‏‎ اين‌‏‎ ماكسي‌‏‎ ساخت‌‏‎ هاب‏‎
دور‏‎ راه‌‏‎ از‏‎ كنترل‌‏‎ يك‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ منزل‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ رسانه‌اي‌‏‎
و‏‎ ويدئو‏‎ وب ، ‏‎ ترتيب‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎.‎دهيد‏‎ قرار‏‎ استفاده‌‏‎ مورد‏‎
دور‏‎ راه‌‏‎ از‏‎ كنترل‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ مي‌شوند‏‎ شبكه‌‏‎ طوري‌‏‎ تلويزيون‌‏‎
را‏‎ خود‏‎ پلير‏‎ سي‌دي‌‏‎ يا‏‎ دي‌وي‌دي‌‏‎ بايد‏‎ اصلا‏‎.‎شوند‏‎ هدايت‌‏‎
ايفا‏‎ برايتان‌‏‎ نيز‏‎ را‏‎ آنها‏‎ نقش‌‏‎ هاب‏‎ اين‌‏‎ چون‌‏‎ بياندازيد‏‎ دور‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎
ماهواره‌اي‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ [گيرنده‌‏‎] رسيور‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ اول‌‏‎
سازگار‏‎ هم‌‏‎ كابلي‌‏‎ سيستم‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎ طراحي‌‏‎ تلويزيوني‌‏‎
انجام‌‏‎ هاب‏‎ همين‌‏‎ را‏‎ ويدئويي‌‏‎ اعمال‌‏‎ تمامي‌‏‎ حالا‏‎ اما‏‎ باشد‏‎
دور‏‎ مي‌توانيد‏‎ نيز‏‎ را‏‎ خود‏‎ AirPort سيستم‌‏‎.مي‌دهد‏‎
و‏‎ است‌‏‎ سازگار‏‎ نيز‏‎ wi/fi علائم‌‏‎ با‏‎ هاب‏‎ اين‌‏‎ چون‌‏‎ بيندازيد‏‎
با 80‏‎.مي‌كند‏‎ متصل‌‏‎ نيز‏‎ زياد‏‎ پهناي‌‏‎ با‏‎ اينترنت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ شما‏‎
چقدر‏‎ هر‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ جاسازي‌‏‎ هاب‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ درايوي‌‏‎ گيگابايت‌‏‎
كنيد‏‎ ضبط‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ علاقه‌‏‎ مورد‏‎ فيلم‌‏‎ و‏‎ عكس‌‏‎ مي‌خواهيد‏‎
.(سي‌دي‌‏‎ اندازه‌ 950‏‎ به‌‏‎ فضايي‌‏‎ دست‌كم‌‏‎)
نگران‌‏‎ اين‌كه‌‏‎ بدون‌‏‎ كنيد‏‎ ضبط‏‎ و‏‎ بگيريد‏‎ موسيقي‌‏‎ اينترنت‌‏‎ از‏‎
سال‌‏‎ تا‏‎ كه‌‏‎ مدل‌هايي‌‏‎.باشيد‏‎ كامپيوترتان‌‏‎ هارد‏‎ فضاي‌‏‎ شدن‌‏‎ پر‏‎
هم‌‏‎ را‏‎ اينترنتي‌‏‎ تلفن‌‏‎ مي‌آيند‏‎ بازار‏‎ به‌‏‎ ميلادي‌‏‎ آينده‌‏‎
را‏‎ خانگي‌تان‌‏‎ تلفن‌هاي‌‏‎ ترتيب‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ مي‌سازند‏‎ امكان‌پذير‏‎
.بگذاريد‏‎ منزلتان‌‏‎ دكور‏‎ در‏‎ يادگاري‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ ببوسيد‏‎ نيز‏‎
و‏‎ اطلاعاتي‌‏‎ بانك‌‏‎ ديجيتالي‌‏‎ ابزار‏‎ همين‌‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎
سينمايي‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ شده‌‏‎ ضبط‏‎ موسيقي‌هاي‌‏‎ تمامي‌‏‎ از‏‎ كاتالوگي‌‏‎
و‏‎ حاضر‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ آنچه‌‏‎ و‏‎ مي‌دهد‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ تلويزيوني‌‏‎ شوهاي‌‏‎ و‏‎
نكته‌‏‎.‎مي‌كند‏‎ مشخص‌‏‎ دارد‏‎ اينترنت‌‏‎ از‏‎ دريافت‌‏‎ براي‌‏‎ آماده‌‏‎
جمله‌‏‎ از‏‎ ماهواره‌‏‎ خدمات‌‏‎ عمده‌‏‎ فراهم‌كنندگان‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آن‌‏‎ مهم‌‏‎
آن‌لاين‌‏‎ آمريكا‏‎ درواقع‌‏‎.هستند‏‎ پديده‌‏‎ اين‌‏‎ پشت‌‏‎ اكواستار‏‎
اين‌‏‎ با‏‎.است‌‏‎ كرده‌‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎ پرلمان‌‏‎ شركت‌‏‎ پيشنهاد‏‎ روي‌‏‎
.مي‌شود‏‎ حفظ‏‎ نيز‏‎ [كپي‌رايت‌‏‎] مولف‌‏‎ حق‌‏‎ وسيله‌‏‎

شير‏‎ دم‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎


موسيقي‌‏‎ در‏‎ انقلابي‌‏‎.‎comM3‏‎P با‏‎ كه‌‏‎ رابرتسون‌‏‎ مايكل‌‏‎
موسيقي‌‏‎ صنعت‌‏‎ بزرگي‌‏‎ كمپاني‌هاي‌‏‎ صداي‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ ايجاد‏‎ ديجيتالي‌‏‎
.نيست‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ كمتر‏‎ چيزي‌‏‎ جديدش‌‏‎ بلندپروازي‌‏‎ حالا‏‎ درآورد ، ‏‎ را‏‎
نام‌‏‎ به‌‏‎ است‌‏‎ افتاده‌‏‎ سيستم‌عامل‌‏‎ يك‌‏‎ فكر‏‎ به‌‏‎ بار‏‎ اين‌‏‎ او‏‎
در‏‎ اجرا‏‎ قابل‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ تمامي‌‏‎ مي‌تواند‏‎ كه‌‏‎ ليندوز‏‎
ختم‌‏‎ اينجا‏‎ به‌‏‎ كار‏‎ اما‏‎.اجراكند‏‎ را‏‎ مايكروسافت‌‏‎ ويندوز‏‎
رنج‌هاي‌‏‎ محصولاتش‌‏‎ كردن‌‏‎ پولي‌‏‎ براي‌‏‎ مايكروسافت‌‏‎ چون‌‏‎ نمي‌شود‏‎
مي‌كند‏‎ را‏‎ ويندوز‏‎ كار‏‎ همان‌‏‎ ليندوز‏‎ حال‌‏‎.است‌‏‎ برده‌‏‎ بسياري‌‏‎
هم‌‏‎ اكس‌پي‌‏‎ براي‌‏‎ پول‌‏‎ پرداخت‌‏‎ به‌‏‎ مجبور‏‎ مشتري‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ بدون‌‏‎
با‏‎ يعني‌‏‎ مي‌كند ، ‏‎ كار‏‎ هم‌‏‎ لينوكس‌‏‎ با‏‎ ليندوز‏‎ تازه‌‏‎ باشد ، ‏‎
قرار‏‎ كاربران‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ لينوكس‌‏‎ امكانات‌‏‎ ليندوز‏‎
را‏‎ بسياري‌‏‎ توجه‌‏‎ Lindows.com سايت‌‏‎ دليل‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎.‎مي‌گيرد‏‎
خبر‏‎ هم‌‏‎ پيش‌‏‎ هفته‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ همان‌طور‏‎.است‌‏‎ كرده‌‏‎ جلب‏‎ خود‏‎ به‌‏‎
آخر‏‎ اما‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ شكايت‌‏‎ ليندوز‏‎ از‏‎ ويندوز‏‎ شد‏‎ منتشر‏‎ آن‌‏‎
تغييري‌‏‎ هر‏‎ مي‌گويد‏‎ رابرتسون‌‏‎است‌‏‎ معلوم‌‏‎ نيز‏‎ آن‌‏‎ عاقبت‌‏‎
.مي‌كند‏‎ ايجاب‏‎ را‏‎ تغيير‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ تبعات‌‏‎ با‏‎ شدن‌‏‎ مواجه‌‏‎

موقوف‌‏‎ بازي‌‏‎ كار‏‎ موقع‌‏‎


مجرم‌‏‎ كنيد‏‎ نصب‏‎ نرم‌افزار‏‎ كار‏‎ محل‌‏‎ در‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎ يك‌‏‎ اگر‏‎
كار‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ دانشجو‏‎ يك‌‏‎ اگر‏‎ كه‌‏‎ معني‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎.مي‌شويد‏‎ محسوب‏‎
نصب‏‎ Saverت‌‏‎Screen سيور‏‎ اسكرين‌‏‎ دانشگاه‌ ، ‏‎ كامپيوتر‏‎ با‏‎ جدي‌‏‎
.است‌‏‎ مجرم‌‏‎ و‏‎ خاطي‌‏‎ [جدي‌‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ بي‌ربط‏‎ تفنني‌‏‎ كار‏‎ يك‌‏‎] كند‏‎
.مي‌شود‏‎ تعيين‌‏‎ آن‌‏‎ براي‌‏‎ زندان‌‏‎ تا‏‎ گرفته‌‏‎ نقدي‌‏‎ مجازات‌‏‎ از‏‎
همرديف‌‏‎ را‏‎ جدي‌‏‎ كار‏‎ از‏‎ دزدي‌‏‎ گذار‏‎ قانون‌‏‎ كه‌‏‎ اينجاست‌‏‎ نكته‌‏‎
.است‌‏‎ داده‌‏‎ قرار‏‎ جيبزني‌‏‎ يا‏‎ منزل‌‏‎ از‏‎ سرقت‌‏‎ مثلا‏‎ دزدي‌‏‎
آمريكا‏‎ در‏‎ قانون‌‏‎ اين‌‏‎ قرباني‌‏‎ اولين‌‏‎ كه‌‏‎ بشنويد‏‎ است‌‏‎ جالب‏‎
و‏‎ جريمه‌‏‎ دلار‏‎ هزار‏‎ به‌ 415‏‎ دادگاه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ مك‌آون‌‏‎ ديويد‏‎
با‏‎ درگيري‌‏‎ سال‌‏‎ دو‏‎ از‏‎ بعد‏‎ اما‏‎شد‏‎ محكوم‌‏‎ زندان‌‏‎ سال‌‏‎ ‎‏‏8‏‎
.شد‏‎ آزاد‏‎ مشروط‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ دادگاه‌ها‏‎

گوگل‌‏‎ رئيس‌‏‎ با‏‎ دقيقه‌‏‎ سه‌‏‎نقشه‌‏‎ حكم‌‏‎ اشميت‌‏‎ اريك‌‏‎ كه‌‏‎ باورند‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ نفر‏‎ ميليون‌ها‏‎
موتور‏‎ كاليفرنيا‏‎ سيتي‌‏‎ وود‏‎ رد‏‎ در‏‎ گوگل‌‏‎.‎دارد‏‎ را‏‎ اينترنت‌‏‎
در‏‎ را‏‎ اطلاعات‌‏‎ مرتبطترين‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ بي‌نظيري‌‏‎ جست‌وجوي‌‏‎
.مي‌دهد‏‎ قرار‏‎ جست‌وجوگر‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ ممكن‌‏‎ زمان‌‏‎ كوتاه‌ترين‌‏‎
ساله‌‏‎ پيچ‌ 28‏‎ لري‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ امسال‌‏‎ تابستان‌‏‎ ساله‌‏‎ اشميت‌ 46‏‎
به‌‏‎ نرم‌افزار‏‎ سازنده‌‏‎ شركت‌‏‎ يك‌‏‎ رئيس‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎.زد‏‎ تكيه‌‏‎
سان‌‏‎ شركت‌‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ Novell نوول‌‏‎ نام‌‏‎
همه‌‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎ درست‌‏‎ گوگل‌‏‎مي‌كرد‏‎ كار‏‎ مايكروسيستم‌‏‎
ورشكستگي‌‏‎ ورطه‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ مي‌زدند‏‎ زار‏‎ اينترنتي‌‏‎ پايگاه‌هاي‌‏‎
مصاحبه‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ شما‏‎ توجه‌‏‎ جا‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎شد‏‎ شكوفاتر‏‎ مي‌افتادند‏‎
شده‌‏‎ انجام‌‏‎ PC World توسط‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنيم‌‏‎ جلب‏‎ اشميت‌‏‎ با‏‎ كوتاه‌‏‎
.است‌‏‎ سي‌ان‌ان‌‏‎ مصاحبه‌‏‎ اين‌‏‎ منبع‌‏‎.‎است‌‏‎
مي‌دهد‏‎ پرسشگر‏‎ به‌‏‎ را‏‎ جوابها‏‎ بهترين‌‏‎ معمولا‏‎ كه‌‏‎ گوگل‌‏‎ &
ناخواسته‌‏‎ آگهي‌هاي‌‏‎ تحميل‌‏‎ براي‌‏‎ بالا‏‎ توانايي‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ هرگز‏‎
كه‌‏‎ منظور‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ كمپاني‌ها‏‎ از‏‎ و‏‎ نكرده‌‏‎ استفاده‌‏‎ مزاحم‌‏‎ و‏‎
نكرده‌‏‎ دريافت‌‏‎ پول‌‏‎ بگيرد‏‎ قرار‏‎ جوابها‏‎ فهرست‌‏‎ در‏‎ نامشان‌‏‎
مي‌آورد؟‏‎ در‏‎ پول‌‏‎ چگونه‌‏‎ پس‌‏‎ است‌‏‎
سوال‌‏‎ با‏‎ كامل‌‏‎ ارتباط‏‎ كه‌‏‎ متني‌‏‎ آگهي‌هاي‌‏‎ راه‌‏‎ از‏‎ نيمي‌‏‎
گذاشته‌‏‎ پيشنهادي‌‏‎ پاسخ‌هاي‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ و‏‎ دارد‏‎ جست‌وجوگر‏‎
قراردادن‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ راه‌‏‎ از‏‎ ديگر‏‎ نيمي‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎
yahoo!ياهو‏‎ نظير‏‎ سايت‌هايي‌‏‎ به‌‏‎ جست‌وجو‏‎ فناوري‌هاي‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنيد‏‎ دريافت‌‏‎ پيغام‌‏‎ هزار‏‎ صد‏‎ هفته‌اي‌‏‎ مي‌گوييد‏‎ &
كاربر‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ ارايه‌‏‎ هنگام‌‏‎ مي‌كنند‏‎ تقاضا‏‎ كمپاني‌ها‏‎ آن‌‏‎
و‏‎ باشند‏‎ دريافتي‌‏‎ پاسخ‌هاي‌‏‎ اولين‌‏‎ جزو‏‎ جست‌وجو ، ‏‎ موتور‏‎ در‏‎
انتفاعي‌‏‎ غير‏‎ ميان‌‏‎ تعادل‌‏‎ چگونه‌‏‎ [نمي‌كنيد‏‎ قبول‌‏‎ شما‏‎ و‏‎]
كرده‌ايد؟‏‎ برقرار‏‎ [مالي‌‏‎ لحاظ‏‎ از‏‎] ايستادن‌‏‎ سرپا‏‎ و‏‎ بودن‌‏‎
ندارد‏‎ پاسخ‌ها‏‎ طبقه‌بندي‌‏‎ در‏‎ تاثيري‌‏‎ تبليغات‌‏‎ ما‏‎ مدل‌‏‎ در‏‎
با‏‎ بيشتري‌‏‎ ارتباط‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ داده‌‏‎ پاسخ‌هايي‌‏‎ به‌‏‎ اولويت‌‏‎]
از‏‎ ما‏‎ كمپاني‌‏‎ آگهي‌‏‎ مخصوص‌‏‎ كامپيوترهاي‌‏‎ [دارند‏‎ سوال‌‏‎
آن‌‏‎ پشت‌‏‎ هم‌‏‎ خوبي‌‏‎ دليل‌‏‎هستند‏‎ جدا‏‎ جست‌وجوگرما‏‎ كامپيوترهاي‌‏‎
.نمي‌شود‏‎ سرگردان‌‏‎ موضوع‌‏‎ اين‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ انساني‌‏‎ هيچ‌‏‎ چون‌‏‎.‎است‌‏‎
بتاتستينگ‌‏‎ و‏‎ يوزنت‌‏‎ ساله‌‏‎ جست‌وجوي‌ 20‏‎ قابل‌‏‎ آرشيو‏‎ گوگل‌‏‎ &
چه‌‏‎ آينده‌‏‎ در‏‎ است‌ ، ‏‎ افزوده‌‏‎ خود‏‎ خدمات‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ [Beta testing]
داريد؟‏‎ نظر‏‎ در‏‎
دو‏‎ چون‌‏‎ است‌‏‎ جديد‏‎ خدمات‌‏‎ از‏‎ خوب‏‎ نمونه‌‏‎ يك‌‏‎ كاتالوگ‌‏‎ جست‌وجو‏‎
از‏‎ گوگل‌‏‎ چون‌‏‎ و‏‎ رساندند‏‎ انجام‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ ماه‌‏‎ شش‌‏‎ ظرف‌‏‎ نفر‏‎
آسان‌‏‎ جديد‏‎ خدمات‌‏‎ افزودن‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ برخوردار‏‎ خوبي‌‏‎ ساخت‌‏‎ زير‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎
كارهاي‌‏‎ از‏‎ پرده‌‏‎ موعد‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ ما‏‎ كلي‌‏‎ قاعده‌‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎
.برنمي‌داريم‌‏‎ خود‏‎ ويژه‌‏‎
به‌‏‎ و‏‎ جديدترين‌‏‎ ;بود‏‎ اين‌‏‎ كرديم‌‏‎ كه‌‏‎ مهمي‌‏‎ كار‏‎ آخرين‌‏‎
را‏‎ شده‌‏‎ جست‌وجو‏‎ كلمات‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ اطلاعات‌ ، ‏‎ و‏‎ اخبار‏‎ روزترين‌‏‎
.داده‌ايم‌‏‎ قرار‏‎ پيشنهادي‌‏‎ ي‌‏‎[لينك‌ها‏‎] پاسخ‌ها‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎
روز‏‎ به‌‏‎ كمپاني‌‏‎ گرفتم‌‏‎ عهده‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ [مسئوليت‌‏‎] من‌‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎
دو‏‎ كم‌‏‎ دست‌‏‎ مي‌كرد‏‎ معرفي‌‏‎ جديدترين‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آنچه‌‏‎.نبود‏‎
ماهانه‌‏‎ خزنده‌‏‎ نرم‌افزارهاي‌‏‎ چون‌‏‎.‎بود‏‎ گذشته‌‏‎ عمرش‌‏‎ از‏‎ هفته‌‏‎
است‌‏‎ روز‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌هايش‌‏‎ اولين‌‏‎ گوگل‌‏‎ حالا‏‎ اما‏‎ مي‌كردند‏‎ كار‏‎
در‏‎ اتفاقي‌‏‎ روز‏‎ همان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ آن‌‏‎ مگر‏‎ است‌‏‎ روز‏‎ همان‌‏‎ مال‌‏‎ يعني‌‏‎]
رديابي‌‏‎ لگاريتمي‌‏‎ روش‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ ما‏‎.‎[باشد‏‎ نيفتاده‌‏‎ آن‌‏‎ مورد‏‎
مجهز‏‎ پايگاه‌ها‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ ترافيك‌‏‎ كنترل‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ خاص‌‏‎
جديد‏‎ صفحات‌ ، ‏‎ كه‌‏‎ شويم‌‏‎ مطمئن‌‏‎ روش‌ها‏‎ آن‌‏‎ با‏‎ تا‏‎ شده‌ايم‌‏‎
بازنگري‌‏‎ كرده‌ايم‌‏‎ اضافه‌‏‎ كه‌‏‎ چيزي‌‏‎ بودن‌ ، ‏‎ جديد‏‎ براي‌‏‎.باشند‏‎
تمام‌‏‎ انسان‌‏‎ دخالت‌‏‎ بدون‌‏‎ گوگل‌‏‎است‌‏‎ روز‏‎ خبرهاي‌‏‎ تيتر‏‎
.مي‌خواند‏‎ شدن‌‏‎ روز‏‎ به‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ اينترنتي‌‏‎ روزنامه‌هاي‌‏‎
عبرت‌هايي‌‏‎ چه‌‏‎ جست‌وجو‏‎ موتورهاي‌‏‎ ساير‏‎ اشتباه‌هاي‌‏‎ از‏‎ &
برده‌ايد؟‏‎
تجارت‌‏‎ ديگر‏‎ عبارت‌‏‎ به‌‏‎ نشويم‌‏‎ عمومي‌‏‎ زود‏‎ خيلي‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ يكي‌‏‎
جست‌وجو‏‎ روي‌‏‎ را‏‎ حواس‌مان‌‏‎ تمام‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ دوم‌‏‎.‎بسازيم‌‏‎ حقيقي‌‏‎
آنها‏‎ از‏‎ نامي‌‏‎ نمي‌خواهم‌‏‎ كه‌‏‎ جست‌وجو‏‎ كمپاني‌هاي‌‏‎.‎بگذاريم‌‏‎
براي‌‏‎.‎پرداختند‏‎ هم‌‏‎ ديگر‏‎ كارهاي‌‏‎ به‌‏‎ جست‌وجو ، ‏‎ جز‏‎ به‌‏‎ ببرم‌‏‎
در‏‎ را‏‎ بعدي‌‏‎ انقلاب‏‎ يا‏‎ ;كردند‏‎ فراموش‌‏‎ را‏‎ جست‌وجو‏‎ همين‌‏‎
باز‏‎ گوگل‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ راه‌‏‎ يا‏‎ دادند‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ جست‌وجو‏‎ زمينه‌‏‎
.كند‏‎ پيش‌دستي‌‏‎ كه‌‏‎ گذاشتند‏‎
پايگاه‌‏‎ مثل‌‏‎ چيزي‌‏‎ يا‏‎ مي‌بينيد‏‎ شبكه‌‏‎ يك‌‏‎ را‏‎ گوگل‌‏‎ شما‏‎ آيا‏‎ &
مقصد؟‏‎
كمپاني‌‏‎ يك‌‏‎ اول‌‏‎ وهله‌‏‎ در‏‎ گوگل‌‏‎ امروز‏‎.‎آينده‌‏‎ در‏‎ شايد‏‎
است‌‏‎ اميدوار‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ توليد‏‎ بزرگي‌‏‎ محصولات‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ فناوري‌‏‎
حال‌‏‎ ما‏‎ بخواهيد‏‎ را‏‎ راستش‌‏‎ اما‏‎كنند‏‎ استفاده‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ مردم‌‏‎
هم‌‏‎ خودمان‌‏‎ رشد‏‎ روبه‌‏‎ و‏‎ اندازه‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ محصولات‌‏‎ در‏‎ حاضر‏‎
ديگر‏‎ چيزهاي‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ نگراني‌‏‎ براي‌‏‎ فرصتي‌‏‎ ديگر‏‎.‎مانده‌ايم‌‏‎
اطمينان‌‏‎ با‏‎ جست‌وجوي‌مان‌‏‎ موتور‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مهم‌‏‎ برايمان‌‏‎نيست‌‏‎
.باشد‏‎ داشته‌‏‎ پاسخ‌‏‎ كاربر‏‎ پرسش‌هاي‌‏‎ براي‌‏‎ صددرصد‏‎ خاطر ، ‏‎
بشويد؟‏‎ ديگري‌‏‎ ياهوي‌‏‎ نداريد‏‎ تصميم‌‏‎ پس‌‏‎ &
با‏‎ است‌‏‎ Portal پورتال‌‏‎ ياهو‏‎ كار‏‎است‌‏‎ جست‌وجو‏‎ كارما‏‎
كافي‌‏‎ اندازه‌‏‎ به‌‏‎ مي‌كند‏‎ گوگل‌‏‎ كه‌‏‎ كاري‌‏‎ويژه‌‏‎ خدمات‌‏‎ هزاران‌‏‎
آن‌لاين‌‏‎ آمريكا‏‎ و‏‎ ياهو‏‎ اندازه‌‏‎ به‌‏‎ گوگل‌‏‎ هدف‌‏‎.‎هست‌‏‎ محدود‏‎
آنها‏‎ مي‌خواهيم‌ ، ‏‎ ما‏‎ نيست‌‏‎ رقابت‌‏‎ ما‏‎ استراتژي‌‏‎.‎نيست‌‏‎ بزرگ‌‏‎
.بمانند‏‎ ما‏‎ مشتري‌‏‎ [ياهو‏‎]
تصور‏‎ قابل‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بالاتر‏‎ چه‌چيز‏‎ جست‌وجو‏‎ فناوري‌‏‎ براي‌‏‎ &
است‌؟‏‎
فقط‏‎ نه‌‏‎ - كمپاني‌ها‏‎ است‌ ، ‏‎ بوده‌‏‎ پيش‌‏‎ به‌‏‎ رو‏‎ هميشه‌‏‎ فناوري‌‏‎
.باشند‏‎ داشته‌‏‎ واهمه‌‏‎ تغيير‏‎ از‏‎ نبايد‏‎ - جست‌وجو‏‎ كمپاني‌هاي‌‏‎
از‏‎ بار‏‎ آخرين‌‏‎ براي‌‏‎ شبكه‌ها‏‎ كه‌‏‎ بوديد‏‎ آن‌‏‎ شاهد‏‎ شما‏‎ چه‌وقت‌‏‎
كامپيوتر‏‎ معتنابهي‌‏‎ تعداد‏‎ و‏‎ ارزان‌‏‎ DRAM ارزان‌‏‎ باند‏‎ پهناي‌‏‎
بيشتر‏‎ كرده‌اند؟‏‎ استفاده‌‏‎ [مين‌فريم‌‏‎ با‏‎ مقايسه‌‏‎ در‏‎ PC]
ساخته‌‏‎ قديمي‌شان‌‏‎ معماري‌‏‎ و‏‎ مين‌فريم‌ها‏‎ با‏‎ هنوز‏‎ كمپاني‌ها‏‎
ذخيره‌‏‎ براي‌‏‎ رسيديم‌‏‎ نتيجه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ ما‏‎ گوگل‌‏‎ در‏‎.مي‌شوند‏‎
هم‌‏‎ كه‌‏‎ كنيم‌‏‎ استفاده‌‏‎ ديسك‌‏‎ هارد‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ DRAM از‏‎ اطلاعات‌‏‎
به‌خصوص‌‏‎ موثرتر ، ‏‎ برابر‏‎ هزار‏‎ دويست‌‏‎ هم‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ ارزان‌تر‏‎
منتظر‏‎ بايد‏‎ هاردديسك‌‏‎ معماري‌‏‎ در‏‎.‎داده‌ها‏‎ بازيافت‌‏‎ هنگام‌‏‎
هاردديسك‌‏‎ پلاتر‏‎ روي‌‏‎ از‏‎ را‏‎ اطلاعات‌‏‎ ديسك‌‏‎ بازوهاي‌‏‎ شويد‏‎
.مي‌ماند‏‎ برق‌‏‎ و‏‎ رعد‏‎ مثل‌‏‎ DRAM كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎.بياورد‏‎ برايتان‌‏‎
تا‏‎ به‌خصوص‌‏‎ دارد ، ‏‎ پيشرفت‌‏‎ براي‌‏‎ جا‏‎ هنوز‏‎ جست‌وجو‏‎ فناوري‌‏‎
.هست‌‏‎ كامپيوتر‏‎ معماري‌‏‎ و‏‎ لگاريتم‌‏‎ وقتي‌‏‎
چيست‌؟‏‎ گوگل‌‏‎ مشكل‌‏‎ مهمترين‌‏‎ &
حد‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ ما‏‎ سرورهاي‌‏‎ به‌‏‎.‎رشد‏‎ كردن‌‏‎ اداره‌‏‎ و‏‎ كنترل‌‏‎
كامپيوترهايمان‌‏‎.‎مي‌آوريم‌‏‎ كم‌‏‎ DRAM.مي‌آيد‏‎ فشار‏‎ توانشان‌‏‎
پيچيده‌تر‏‎ را‏‎ ابزارهايمان‌‏‎ مي‌كنيم‌‏‎ زيادتر‏‎ روزبه‌روز‏‎ را‏‎
.است‌‏‎ رشد‏‎ مشكلمان‌‏‎ هنوز‏‎ اما‏‎ مي‌كنيم‌‏‎
را‏‎ رشد‏‎ اين‌‏‎ جلو‏‎ وقتي‌‏‎ چه‌‏‎ شود‏‎ بزرگ‌‏‎ مي‌تواند‏‎ كجا‏‎ تا‏‎ &
مي‌گيريد؟‏‎
.است‌‏‎ اشتباه‌‏‎ شده‌‏‎ شروع‌‏‎ تازه‌‏‎ كه‌‏‎ بازاري‌‏‎ اندازه‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎
هم‌‏‎ ما‏‎.ندارد‏‎ شدن‌‏‎ كند‏‎ از‏‎ نشاني‌‏‎ هيچ‌‏‎ مي‌بينيم‌‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ مدلي‌‏‎
به‌‏‎ رسيد‏‎ موقعش‌‏‎ كه‌‏‎ هم‌‏‎ وقتي‌‏‎.‎مي‌رويم‌‏‎ برود ، ‏‎ پيش‌‏‎ كجا‏‎ هر‏‎ تا‏‎
.مي‌پردازيم‌‏‎ ديگر‏‎ مشكلات‌‏‎
آورديد؟‏‎ چه‌‏‎ گوگل‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ با‏‎ &
اجرايي‌‏‎ كار‏‎ فقط‏‎ گوگل‌‏‎ در‏‎ اما‏‎.‎هستم‌‏‎ فناوري‌‏‎ متخصص‌‏‎ خودم‌‏‎ من‌‏‎
از‏‎ بهتر‏‎ جديد‏‎ نسل‌‏‎ فناوران‌‏‎.مي‌گردانم‌‏‎ را‏‎ كمپاني‌‏‎ و‏‎ مي‌كنم‌‏‎
تجربه‌‏‎ فقط‏‎ من‌‏‎ مي‌فهمند ، ‏‎ بهتر‏‎.‎سريع‌ترند‏‎هستند‏‎ ما‏‎ نسل‌‏‎
گوگل‌‏‎ كارمندان‌‏‎.‎بياورم‌‏‎ اينجا‏‎ به‌‏‎ مي‌توانستم‌‏‎ را‏‎ اجرايي‌‏‎
.مي‌آيد‏‎ پيش‌‏‎ جديدي‌‏‎ چالش‌هاي‌‏‎ هم‌‏‎ روز‏‎ هر‏‎.‎جوانند‏‎ همه‌‏‎

گستره‌‏‎


ارزان‌تر‏‎ اما‏‎ ديرتر‏‎

پام‌ ، ‏‎ شركت‌‏‎ پي‌دي‌اي‌ ، ‏‎ يا‏‎ شخصي‌‏‎ ديجيتالي‌‏‎ يادداشت‌‏‎ دفترچه‌‏‎
و‏‎ است‌‏‎ وصل‌‏‎ اينترنت‌‏‎ به‌‏‎ مدام‌‏‎ است‌‏‎ خود‏‎ سر‏‎ آنتن‌‏‎ آي‌ 705‏‎ مدل‌‏‎
نامه‌هاي‌‏‎ و‏‎ اينترنت‌‏‎ به‌‏‎ بخواهيد‏‎ كه‌‏‎ زمان‌‏‎ هر‏‎ در‏‎
صفحه‌‏‎ بودن‌ ، ‏‎ كم‌مصرف‌‏‎ براي‌‏‎ داريد‏‎ دسترسي‌‏‎ الكترونيكي‌تان‌‏‎
وارد‏‎ هفته‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ آي‌ 705‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ ساخته‌‏‎ تك‌رنگ‌‏‎ آن‌‏‎ نمايش‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ بازار‏‎
ترئو‏‎ مدل‌‏‎ خود‏‎ جديد‏‎ پي‌دي‌اي‌‏‎ با‏‎ اسپرينگ‌‏‎ هند‏‎ شركت‌‏‎ اما‏‎
روي‌‏‎ اما‏‎ (اسفند‏‎ ماه‌‏‎)‎ مي‌آيد‏‎ ديرتر‏‎ آي‌ 705‏‎ از‏‎ اگرچه‌‏‎ ‎‏‏180 ،‏‎
ارزان‌تر‏‎ پام‌‏‎ از‏‎ آن‌‏‎ تك‌رنگ‌‏‎ نوع‌‏‎ چون‌‏‎.‎كرد‏‎ خواهد‏‎ كم‌‏‎ را‏‎ پام‌‏‎
نمايش‌‏‎ صفحه‌‏‎ با‏‎ انواع‌‏‎ كه‌‏‎ درحالي‌‏‎ است‌‏‎ كارايي‌‏‎ همان‌‏‎ با‏‎ و‏‎
.است‌‏‎ گران‌تر‏‎ تك‌رنگ‌پام‌‏‎ از‏‎ قدري‌‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ هم‌‏‎ رنگي‌‏‎

زيست‌محيطي‌‏‎ ماهواره‌‏‎ بزرگترين‌‏‎


گردش‌‏‎ به‌‏‎ اريان‌ 5‏‎ موشك‌‏‎ توسط‏‎ را‏‎ "انوي‌ست‌‏‎" ديگر‏‎ روز‏‎ بيست‌‏‎
در‏‎ استريوم‌‏‎ شركت‌‏‎ در‏‎ فضا‏‎ هوا‏‎ مهندسين‌‏‎.مي‌فرستند‏‎ زمين‌‏‎
آنتونوف‌‏‎ هواپيماي‌‏‎.‎ساخته‌اند‏‎ را‏‎ ماهواره‌‏‎ اين‌‏‎ آلمان‌‏‎ برمن‌‏‎
فرانسه‌‏‎ گينه‌‏‎ به‌‏‎ آلمان‌‏‎ از‏‎ را‏‎ ماهواره‌‏‎ اين‌‏‎ حمل‌‏‎ وظيفه‌‏‎ روسي‌‏‎
.شود‏‎ پرتاب‏‎ آنجا‏‎ از‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎ كه‌‏‎ محلي‌‏‎ -‎ دارد‏‎

برق‌‏‎ بدون‌‏‎ لامپ‌‏‎


و‏‎ است‌‏‎ برق‌‏‎ مهندس‌‏‎ يك‌‏‎ برق‌‏‎ از‏‎ بي‌نياز‏‎ لامپ‌‏‎ ساله‌‏‎ سازنده‌ 58‏‎
خود‏‎ نام‌‏‎ همين‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ شود‏‎ مشهور‏‎ اديسون‌‏‎ مانند‏‎ ندارد‏‎ دوست‌‏‎
هيچ‌گونه‌‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎ بدون‌‏‎ لامپ‌ها‏‎ اين‌‏‎.‎است‌‏‎ نكرده‌‏‎ فاش‌‏‎ را‏‎
روشن‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ لازم‌‏‎ الكتريكي‌‏‎ انرژي‌‏‎ خود‏‎ خارجي‌ ، ‏‎ انرژي‌‏‎ منبع‌‏‎
آن‌‏‎ سازنده‌‏‎.‎ندارند‏‎ برق‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ نيازي‌‏‎ و‏‎ مي‌كنند‏‎ تامين‌‏‎ شدن‌‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ صرف‌‏‎ وقت‌‏‎ سال‌‏‎ ساختش‌ 23‏‎ براي‌‏‎

قلبي‌‏‎ دوست‌‏‎


وسيله‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ آمريكا‏‎ داروي‌‏‎ و‏‎ غذا‏‎ سازمان‌‏‎ آينده‌‏‎ ماه‌‏‎
دوست‌‏‎ آن‌‏‎ تحت‌اللفظي‌‏‎ معني‌‏‎ كه‌‏‎)‎ VEت‌‏‎Heart Mate نام‌‏‎ به‌‏‎ پزشكي‌‏‎
صورت‌‏‎ در‏‎.مي‌دهد‏‎ نظر‏‎ آن‌ ، ‏‎ بودن‌‏‎ استاندارد‏‎ و‏‎ (‎است‌‏‎ قلبي‌‏‎
سطحي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ بيماراني‌‏‎ براي‌‏‎ قلبي‌‏‎ دوست‌‏‎ سازمان‌‏‎ اين‌‏‎ تاييد‏‎
بسيار‏‎ ندارند‏‎ قلب‏‎ پيوند‏‎ جز‏‎ چاره‌اي‌‏‎ هيچ‌‏‎ كه‌‏‎ رسيده‌اند‏‎
دهليز‏‎ كردن‌‏‎ كردن‌‏‎ پمپاژ‏‎ كار‏‎ دستگاه‌‏‎ اين‌‏‎.‎بود‏‎ خواهد‏‎ مفيد‏‎
جراحي‌‏‎ عمل‌‏‎ از‏‎ را‏‎ بيماران‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ و‏‎ مي‌دهد‏‎ انجام‌‏‎ را‏‎ چپ‌‏‎
.مي‌دهد‏‎ نجات‌‏‎ قلب‏‎ پيوند‏‎

ندارد‏‎ وجود‏‎ اصلا‏‎ كمپاني‌‏‎ اين‌‏‎


مي‌كرد‏‎ ادعا‏‎ بود‏‎ كرده‌‏‎ معرفي‌‏‎ هورتل‌‏‎ مك‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ كه‌‏‎ كمپاني‌‏‎
بيولوژيكي‌‏‎ سلاح‌هاي‌‏‎ تضميني‌‏‎ ردگير‏‎ است‌‏‎ ساخته‌‏‎ كه‌‏‎ وسيله‌اي‌‏‎
خطرناكي‌‏‎ ميكروب‏‎ هر‏‎ يا‏‎ و‏‎ سياه‌زخم‌‏‎ كه‌‏‎ هرجا‏‎ بي‌ردخور‏‎ و‏‎ است‌‏‎
.مي‌دهد‏‎ هشداردهنده‌‏‎ علائم‌‏‎ باشد‏‎
دروغ‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ طراحي‌‏‎ هم‌‏‎ اينترنتي‌‏‎ سايت‌هاي‌‏‎
اين‌گونه‌‏‎ ساخت‌‏‎ براي‌‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎ به‌‏‎ تشويق‌‏‎ را‏‎ ساده‌لوحان‌‏‎
در‏‎.‎بود‏‎ Mcwhortle.com سايت‌‏‎ مورد‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎مي‌كند‏‎ تجهيزات‌‏‎
نام‌‏‎ به‌‏‎ نمايندگي‌‏‎ دفتر‏‎ يك‌‏‎ هم‌‏‎ غريب‏‎ و‏‎ عجيب‏‎ وسيله‌‏‎ اين‌‏‎ مورد‏‎
كمپاني‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ كرده‌‏‎ اعلام‌‏‎ "امنيت‌‏‎ و‏‎ تبادل‌‏‎ كميسيون‌‏‎"
خود‏‎ دستاورد‏‎ تشريح‌‏‎ به‌‏‎ خبري‌‏‎ كنفرانس‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ مك‌هورتل‌‏‎
.مي‌پردازد‏‎
برمي‌انگيخت‌‏‎ را‏‎ سليمي‌‏‎ عقل‌‏‎ هر‏‎ شك‌‏‎ مي‌بايست‌‏‎ آن‌‏‎ ادعاي‌‏‎ گرچه‌‏‎
كمر‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ردياب‏‎ اين‌‏‎ اگر‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ ادعا‏‎ كمپاني‌‏‎ اين‌‏‎ چون‌‏‎
سلاح‌هاي‌‏‎ لحاظ‏‎ از‏‎ خطرناك‌‏‎ موقعيت‌‏‎ هر‏‎ در‏‎ اگر‏‎ ببنديد‏‎
است‌‏‎ جالب‏‎.‎مي‌دهد‏‎ هشدار‏‎ فورا‏‎ دستگاه‌‏‎ اين‌‏‎ باشيد‏‎ ميكروبي‌‏‎
مراجعه‌كننده‌‏‎ هزار‏‎ مك‌هورتل‌ 120‏‎ اينترنتي‌‏‎ پايگاه‌‏‎ بدانيد‏‎
.داشت‌‏‎


Copyright 1996-2002 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.