شماره‌ 2645‏‎ ‎‏‏،‏‎ 8 Feb 2002 جمعه‌ 19بهمن‌ 1380 ، ‏‎
Front Page
Editorial
National
Economy
Tourism
Metropolitan
Life
Metropolis
Women
Business
Sports
World Sports
Science/Culture
Arts
Environment
Media
Literature
Last Page
جهاني‌‏‎ دهكده‌‏‎

آدينه‌‏‎ نگاه‌‏‎

بازار‏‎ تحليل‌‏‎

جهاني‌‏‎ دهكده‌‏‎


انتخاباتي‌‏‎ -‎ اقتصادي‌‏‎ معادلات‌‏‎ منظر‏‎ از‏‎ بوش‌‏‎ سخنراني‌‏‎
فخرطاولي‌‏‎ كوروش‌‏‎
از‏‎ كشور ، ‏‎ اين‌‏‎ كنگره‌‏‎ در‏‎ آمريكا‏‎ جمهور‏‎ رييس‌‏‎ سالانه‌‏‎ سخنراني‌‏‎
ارزيابي‌‏‎ مهم‌‏‎ بسيار‏‎ جهاني‌‏‎ رسانه‌هاي‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ محافل‌‏‎ سوي‌‏‎
بوش‌‏‎ آنچه‌‏‎ اجزاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ ايران‌‏‎ نام‌‏‎ ذكر‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎
متحده‌‏‎ ايالات‌‏‎ جمهور‏‎ رييس‌‏‎ سخنراني‌‏‎ ناميده‌ ، ‏‎ "شيطاني‌‏‎ محور‏‎"
توجهات‌‏‎ مركز‏‎ در‏‎ نيز‏‎ ما‏‎ مسئولان‌‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ رسانه‌ها ، ‏‎ براي‌‏‎ را‏‎
در‏‎ مختلفي‌‏‎ تفسيرهاي‌‏‎ و‏‎ تعبير‏‎ روزها‏‎ اين‌‏‎.‎است‌‏‎ داده‌‏‎ قرار‏‎
كشورمان‌‏‎ عليه‌‏‎ تهديد‏‎ طرح‌‏‎ از‏‎ بوش‌‏‎ جورج‌‏‎ واقعي‌‏‎ نيات‌‏‎ اطراف‌‏‎
مفسري‌‏‎ و‏‎ منتقد‏‎ كمتر‏‎ كه‌‏‎ نكته‌اي‌‏‎ شايد‏‎ اما‏‎ مي‌رسد ، ‏‎ به‌گوش‌‏‎
به‌عنوان‌‏‎ بوش‌‏‎ انتخاباتي‌‏‎ سياسي‌ ، ‏‎ اهداف‌‏‎ كرده‌ ، ‏‎ توجه‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎
انتخابات‌‏‎ براي‌‏‎ آمريكايي‌ها‏‎ امسال‌‏‎.‎است‌‏‎ جمهوريخواه‌‏‎ يك‌‏‎
در‏‎.‎مي‌روند‏‎ راي‌‏‎ صندوق‌هاي‌‏‎ پاي‌‏‎ ديگر‏‎ يكبار‏‎ دوره‌اي‌‏‎ ميان‌‏‎
سنا‏‎ عضو‏‎ و 13‏‎ نمايندگان‌‏‎ مجلس‌‏‎ عضو‏‎ انتخابات‌ 435‏‎ اين‌‏‎
طي‌‏‎ بوش‌ ، ‏‎ جورج‌‏‎ آن‌‏‎ راس‌‏‎ در‏‎ و‏‎ آمريكا‏‎ دولت‌‏‎.مي‌شوند‏‎ برگزيده‌‏‎
.نكرده‌اند‏‎ ارايه‌‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ درخشاني‌‏‎ كارنامه‌‏‎ گذشته‌‏‎ يكسال‌‏‎
دريافت‌‏‎ قبولي‌‏‎ قابل‌‏‎ نمره‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ عرصه‌‏‎ در‏‎ شايد‏‎ بوش‌‏‎
نمي‌تواند‏‎ جنگ‌آورانه‌‏‎ رجزخواني‌هاي‌‏‎ ادامه‌‏‎ اما‏‎ باشد ، ‏‎ كرده‌‏‎
;كند‏‎ تضمين‌‏‎ را‏‎ پيش‌رو‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎ حزبش‌‏‎ پيروزي‌‏‎
به‌‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ مردم‌‏‎ مي‌گويد‏‎ آمريكا‏‎ سياسي‌‏‎ جامعه‌شناسي‌‏‎
و‏‎ داخلي‌‏‎ معادلات‌‏‎ برپايه‌‏‎ دوره‌اي‌‏‎ ميان‌‏‎ انتخابات‌‏‎ هنگام‌‏‎
بوش‌‏‎ كه‌‏‎ آنجايي‌‏‎ از‏‎.‎مي‌دهند‏‎ راي‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ معيارهاي‌‏‎ به‌ويژه‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ ندارد ، ‏‎ دفاعي‌‏‎ قابل‌‏‎ كارنامه‌‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ مي‌داند‏‎
مورد‏‎ در‏‎ اغراق‌گويي‌‏‎ با‏‎ است‌‏‎ كوشيده‌‏‎ _ انتخاباتي‌‏‎ _ سخنراني‌‏‎
كشور‏‎ چند‏‎ از‏‎ ناشيانه‌‏‎ بردن‌‏‎ نام‌‏‎ و‏‎ بين‌المللي‌‏‎ تروريسم‌‏‎ خطر‏‎
_ شد‏‎ مواجه‌‏‎ جهاني‌‏‎ مخالفت‌هاي‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ ايران‌‏‎ به‌ويژه‌‏‎ _
جمهوريخواهان‌‏‎ فعلا‏‎ كه‌‏‎ سازد‏‎ متقاعد‏‎ را‏‎ آمريكايي‌‏‎ شهروندان‌‏‎
حال‌‏‎ در‏‎ رييس‌جمهور‏‎ با‏‎ همراه‌‏‎ كنگره‌‏‎ تئوري‌‏‎) كنگره‌‏‎ در‏‎ را‏‎
را‏‎ بوش‌‏‎ تلاش‌‏‎ كارشناسان‌‏‎ حال‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎..كنند‏‎ حفظ‏‎ (‎جنگ‌‏‎
ميان‌‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ احتمال‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ مي‌دانند‏‎ بي‌فايده‌‏‎
نمايند ، ‏‎ ايفا‏‎ را‏‎ اصلي‌‏‎ نقش‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ مسايل‌‏‎ دوره‌اي‌ 2002 ، ‏‎
.مي‌كنند‏‎ ارزيابي‌‏‎ جدي‌‏‎ بسيار‏‎
اقتصادي‌‏‎ ركود‏‎ يا‏‎ تروريسم‌‏‎ با‏‎ جنگ‌‏‎
.است‌‏‎ كامل‌‏‎ ركود‏‎ در‏‎ و‏‎ شكننده‌‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ آمريكا‏‎ اقتصاد‏‎
فدرال‌ ، ‏‎ خزانه‌داري‌‏‎ و‏‎ كنگره‌‏‎ جمهور ، ‏‎ رييس‌‏‎ تلاش‌هاي‌‏‎ علي‌رغم‌‏‎
پاييز 2002 ، ‏‎ انتخابات‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ تا‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ پيش‌بيني‌‏‎
كوتاه‌‏‎ نگاهي‌‏‎ حتي‌‏‎.‎ندهد‏‎ روي‌‏‎ اقتصاد‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ خوشايندي‌‏‎ اتفاق‌‏‎
منعكس‌كننده‌‏‎ مي‌تواند‏‎ نيز‏‎ بوش‌‏‎ اخير‏‎ سخنراني‌‏‎ عناوين‌‏‎ به‌‏‎
ايجاد‏‎:‎باشد‏‎ جمهوريخواه‌‏‎ دولت‌‏‎ جدي‌‏‎ و‏‎ واقعي‌‏‎ دلمشغولي‌هاي‌‏‎
امنيت‌‏‎ تامين‌‏‎ و‏‎ داخلي‌ ، ‏‎ مصرف‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ اقتصاد‏‎ در‏‎ تحرك‌‏‎
و‏‎ تروريسم‌‏‎ با‏‎ جنگ‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ آمريكايي‌‏‎ كارگران‌‏‎ اقتصادي‌‏‎
به‌‏‎ بازگشت‌‏‎ خطر‏‎ امروز‏‎ مي‌گيرد ، ‏‎ قرار‏‎ داخلي‌‏‎ امنيت‌‏‎ تامين‌‏‎
موج‌‏‎ و‏‎ انداخته‌‏‎ سايه‌‏‎ آمريكا‏‎ اقتصاد‏‎ بر‏‎ بودجه‌ ، ‏‎ كسري‌‏‎ دوره‌‏‎
دموكرات‌ها‏‎ مي‌تواند‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ عواملي‌‏‎ مصرف‌‏‎ كاهش‌‏‎ و‏‎ بيكاري‌‏‎
است‌‏‎ مسئله‌اي‌‏‎ دقيقا‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ برساند‏‎ قدرت‌‏‎ به‌‏‎ كنگره‌‏‎ در‏‎ را‏‎
جنگ‌‏‎ درونمايه‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ حزبي‌هايش‌‏‎ هم‌‏‎ و‏‎ بوش‌‏‎ نگراني‌‏‎ باعث‌‏‎ كه‌‏‎
البته‌‏‎.‎است‌‏‎ كرده‌‏‎ تقويت‌‏‎ اخيرش‌‏‎ سخنراني‌‏‎ در‏‎ را‏‎ تروريسم‌‏‎ با‏‎
رشد‏‎ كاهش‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ خواهند‏‎ استدلال‌‏‎ چنين‌‏‎ جمهوريخواهان‌‏‎
گرديده‌‏‎ آغاز‏‎ كلينتون‌‏‎ دولت‌‏‎ اوليه‌‏‎ ماه‌هاي‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ اقتصادي‌‏‎
را‏‎ اقتصادي‌‏‎ رشد‏‎ بازگشت‌‏‎ اسباب‏‎ آنها‏‎ مالياتي‌‏‎ كاهش‌‏‎ برنامه‌‏‎ و‏‎
.نيست‌‏‎ ماجرا‏‎ همه‌‏‎ اين‌‏‎ اما‏‎ آورد ، ‏‎ خواهد‏‎ فراهم‌‏‎
كه‌‏‎ درحالي‌‏‎ تاريخش‌ ، ‏‎ عطف‌‏‎ نقاط‏‎ حساس‌ترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ در‏‎ آمريكا‏‎
سامان‌‏‎ ملي‌اش‌‏‎ منافع‌‏‎ مسير‏‎ در‏‎ را‏‎ جهان‌‏‎ آينده‌‏‎ حركت‌‏‎ مي‌خواهد‏‎
اگر‏‎ و‏‎ دارد‏‎ هزينه‌‏‎ جنگ‌‏‎.‎است‌‏‎ مواجه‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ ركود‏‎ با‏‎ دهد ، ‏‎
عليه‌‏‎ را‏‎ تهديدات‌شان‌‏‎ بخواهند‏‎ واقعا‏‎ بوش‌‏‎ و‏‎ آمريكا‏‎
دچار‏‎ قطعا‏‎ نالان‌‏‎ اقتصاد‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ كنند ، ‏‎ عملي‌‏‎ ديگر‏‎ كشورهاي‌‏‎
چهارم‌‏‎ ماه‌‏‎ سه‌‏‎ درصدي‌‏‎ رشد 2/0‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎.مي‌شوند‏‎ مشكل‌‏‎
برخي‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ برانگيخته‌‏‎ را‏‎ زيادي‌‏‎ اميدواري‌هاي‌‏‎ سال‌ 2001 ، ‏‎
سخن‌‏‎ سال‌ 2003‏‎ در‏‎ درصدي‌‏‎ رشد 4‏‎ بازگشت‌‏‎ از‏‎ اقتصاددان‌ها‏‎
روچ‌‏‎ استفان‌‏‎ مثل‌‏‎ واقع‌گراتري‌‏‎ اقتصاددان‌هاي‌‏‎ هستند‏‎ گفتند ، ‏‎
درصد‏‎ ‎‏‏4‏‎) آمريكا‏‎ فعلي‌‏‎ خارجي‌‏‎ موازنه‌‏‎ كسري‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎
روچ‌‏‎.‎درمي‌آورند‏‎ صدا‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خطر‏‎ زنگ‌‏‎ (داخلي‌‏‎ ناخالص‌‏‎ توليد‏‎
حركتش‌‏‎ به‌‏‎ فعلي‌‏‎ آهنگ‌‏‎ با‏‎ آمريكا‏‎ اقتصاد‏‎ اگر‏‎ دارد‏‎ عقيده‌‏‎
باشد ، ‏‎ برقرار‏‎ جنگ‌‏‎ سرسام‌آور‏‎ هزينه‌هاي‌‏‎ همچنان‌‏‎ و‏‎ دهد‏‎ ادامه‌‏‎
درصد‏‎ به‌ 6‏‎ سال‌ 2003‏‎ در‏‎ متحده‌‏‎ ايالات‌‏‎ خارجي‌‏‎ موازنه‌‏‎ كسري‌‏‎
بيان‌‏‎ به‌‏‎ ;رسيد‏‎ خواهد‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ داخلي‌‏‎ ناخالص‌‏‎ توليد‏‎
توازن‌ ، ‏‎ عدم‌‏‎ اين‌‏‎ رفع‌‏‎ براي‌‏‎ بود‏‎ خواهد‏‎ مجبور‏‎ دولت‌‏‎ ساده‌تر‏‎
.كند‏‎ تزريق‌‏‎ كشور‏‎ اقتصاد‏‎ پيكره‌‏‎ به‌‏‎ دلار‏‎ ميليارد‏‎ دو‏‎ روزانه‌‏‎
است‌‏‎ تيره‌وتار‏‎ ژاپن‌‏‎ در‏‎ اقتصادي‌‏‎ رشد‏‎ چشم‌انداز‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎
شرودر ، ‏‎ گرهارد‏‎ -‎ دوخته‌‏‎ آمريكا‏‎ به‌‏‎ اميد‏‎ چشم‌‏‎ نيز‏‎ اروپا‏‎ و‏‎
به‌‏‎ اخيرا‏‎ اروپا ، ‏‎ قاره‌‏‎ يك‌‏‎ شماره‌‏‎ اقتصاد‏‎ آلمان‌ ، ‏‎ صدراعظم‌‏‎
نيز ، ‏‎ آمريكا‏‎ مي‌رسد‏‎ به‌نظر‏‎ _ كرده‌‏‎ اعتراف‌‏‎ موضوع‌‏‎ اين‌‏‎
ركود‏‎ از‏‎ مطلوب‏‎ خروج‌‏‎ به‌‏‎ نمي‌تواند‏‎ مدت‌‏‎ كوتاه‌‏‎ در‏‎ دست‌كم‌‏‎
جنگي‌‏‎ جاه‌طلبي‌هاي‌‏‎ اوصاف‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎.‎باشد‏‎ اميدوار‏‎ اقتصادي‌‏‎
به‌‏‎ هم‌‏‎ با‏‎ را‏‎ جمهوريخواهان‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ اقتصاد‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ بوش‌‏‎
دوره‌اي‌‏‎ ميان‌‏‎ انتخابات‌‏‎ لحاظ‏‎ اين‌‏‎ از‏‎.‎بكشاند‏‎ جدي‌‏‎ سقوط‏‎
و‏‎ اقتصادي‌‏‎ دورنماي‌‏‎ زيادي‌‏‎ اندازه‌‏‎ تا‏‎ مي‌تواند‏‎ امسال‌‏‎ پاييز‏‎
.سازد‏‎ مشخص‌‏‎ را‏‎ جهان‌‏‎ ابرقدرت‌‏‎ تنها‏‎ سياسي‌‏‎

آدينه‌‏‎ نگاه‌‏‎


بود؟‏‎ كه‌‏‎ با‏‎ وزير‏‎ صحبت‌‏‎ روي‌‏‎
مهدوي‌‏‎ اميرحسين‌‏‎
نيشابور‏‎ در‏‎ معادن‌‏‎ و‏‎ صنايع‌‏‎ وزير‏‎ جهانگيري‌‏‎ اسحاق‌‏‎ پيش‌‏‎ هفته‌‏‎
متاسفانه‌‏‎ خودروسازان‌ ، ‏‎ گروه‌‏‎ در‏‎ تغييرات‌‏‎":كرد‏‎ اعلام‌‏‎
پيش‌بيني‌‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎نياورد‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ سياست‌ها‏‎ در‏‎ تغييري‌‏‎
به‌‏‎ را‏‎ سياست‌ها‏‎ در‏‎ تحول‌‏‎ مديران‌‏‎ گروه‌‏‎ در‏‎ تغيير‏‎ مي‌شد‏‎
."است‌‏‎ داشته‌‏‎ دنبال‌‏‎
خودروسازي‌‏‎ مديران‌‏‎ در‏‎ لحظه‌‏‎ اين‌‏‎ تا‏‎ گرفته‌‏‎ انجام‌‏‎ تغييرات‌‏‎
حذف‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ صنايع‌‏‎ نوسازي‌‏‎ و‏‎ گسترش‌‏‎ سازمان‌‏‎ عامل‌‏‎ هيات‌‏‎ در‏‎
شركت‌هاي‌‏‎ مديريت‌‏‎ و‏‎ وي‌‏‎ توسط‏‎ سازمان‌‏‎ خودرو‏‎ صنايع‌‏‎ معاونت‌‏‎
صحبت‌هاي‌‏‎ در‏‎ موجود‏‎ ايهام‌‏‎.‎است‌‏‎ بوده‌‏‎ مگاموتور‏‎ و‏‎ سايپا‏‎
:مي‌نمايد‏‎ ضروري‌‏‎ را‏‎ نكته‌‏‎ دو‏‎ ذكر‏‎ وزير‏‎
و‏‎ شفاف‌‏‎ اعلام‌‏‎ بدون‌‏‎ معادن‌‏‎ و‏‎ صنايع‌‏‎ وزير‏‎ تاسف‌‏‎ اظهار‏‎ -‎ ‎‏‏1‏‎
انجام‌‏‎ تغييرات‌‏‎ علت‌‏‎ و‏‎ چرايي‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ وزارتخانه‌‏‎ سياست‌‏‎ صريح‌‏‎
سياست‌ها‏‎ تغيير‏‎ عدم‌‏‎ و‏‎ خودروساز‏‎ گروه‌‏‎ مديران‌‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ شده‌‏‎
هيات‌‏‎ رئيس‌‏‎ محترم‌ ، ‏‎ وزير‏‎ منظور‏‎ اگر‏‎ زيرا‏‎.‎است‌‏‎ شگفتي‌‏‎ باعث‌‏‎
و‏‎ وي‌‏‎ نزديكان‌‏‎ از‏‎ و‏‎ مشاور‏‎ ويسه‌‏‎ كه‌‏‎ باشد‏‎ گسترش‌‏‎ سازمان‌‏‎ عامل‌‏‎
انتصاب‏‎ هم‌‏‎ اگر‏‎.است‌‏‎ بوده‌‏‎ سمت‌‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ او‏‎ خود‏‎ انتخاب‏‎
هيات‌‏‎ عضو‏‎ و‏‎ عامل‌‏‎ مدير‏‎ رمضانعلي‌پورمجيب‏‎ و‏‎ قلعه‌باني‌‏‎ احمد‏‎
وزارت‌‏‎ سياست‌هاي‌‏‎ با‏‎ مغاير‏‎ جهانگيري‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ سايپا‏‎ مديره‌‏‎
در‏‎ كشور‏‎ صنعت‌‏‎ نخست‌‏‎ نفر‏‎ انتقادي‌‏‎ موضع‌گيري‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ صنايع‌‏‎
از‏‎ پس‌‏‎ ماه‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ كمتر‏‎ هم‌‏‎ آن‌‏‎ مياني‌‏‎ مديران‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ خصوص‌‏‎
.مي‌آيد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ عجيب‏‎ كمي‌‏‎ او‏‎ انتصاب‏‎
سياست‌‏‎ هيچ‌گونه‌‏‎ ماه‌‏‎ يك‌‏‎ اين‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ اين‌‏‎
به‌‏‎ صنعتي‌‏‎ سياستگذاران‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ نيز‏‎ شفافي‌‏‎ مطالبه‌‏‎ و‏‎ آشكار‏‎
.است‌‏‎ نشده‌‏‎ ابلاغ‌‏‎ جديد‏‎ تيم‌‏‎
از‏‎ را‏‎ خود‏‎ نهايي‌‏‎ جمع‌بندي‌‏‎ دولت‌‏‎ مجموعه‌‏‎ است‌‏‎ بهتر‏‎ - ‎‏‏2‏‎
و‏‎ كرده‌‏‎ اعلام‌‏‎ مدون‌‏‎ سياستي‌‏‎ قالب‏‎ در‏‎ كشور‏‎ خودرو‏‎ صنعت‌‏‎ آينده‌‏‎
.دهد‏‎ قرار‏‎ كارشناسان‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ را‏‎ ارزيابي‌‏‎ معيار‏‎
هزار‏‎ پانصد‏‎ به‌‏‎ خودرو‏‎ توليد‏‎ تيراژ‏‎ رساندن‌‏‎ هدف‌‏‎ هنوز‏‎ آيا‏‎
جلوگيري‌‏‎ براي‌‏‎ خودروسازان‌‏‎ درخواست‌‏‎ آيا‏‎ است‌؟‏‎ سال‌‏‎ در‏‎ دستگاه‌‏‎
پايان‌‏‎ تا‏‎ (گرفت‌‏‎ قرار‏‎ هم‌‏‎ وزير‏‎ تاكيد‏‎ مورد‏‎ كه‌‏‎)‎ واردات‌‏‎ از‏‎
در‏‎ احتمالي‌‏‎ تغييرات‌‏‎ آيا‏‎ و‏‎ است‌؟‏‎ شده‌‏‎ پذيرفته‌‏‎ آتي‌‏‎ سال‌‏‎
(خودرو‏‎ ايران‌‏‎)‎ كشور‏‎ خودروساز‏‎ شركت‌‏‎ بزرگ‌ترين‌‏‎ مديران‌‏‎ تركيب‏‎
.گرفت‌‏‎ خواهد‏‎ صورت‌‏‎ شفاف‌‏‎ سياستي‌‏‎ مبناي‌‏‎ بر‏‎

بازار‏‎ تحليل‌‏‎


بيهوده‌؟‏‎ خوشبيني‌‏‎:‎مالي‌‏‎ بازارهاي‌‏‎
خوش‌‏‎ روزهاي‌‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎ متقاعد‏‎ اين‌روزها‏‎ جهاني‌‏‎ مالي‌‏‎ جامعه‌‏‎
سلامت‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ بانكداران‌‏‎.‎است‌‏‎ نزديك‌‏‎ جهاني‌‏‎ اقتصاد‏‎
آمريكا‏‎ اقتصادي‌‏‎ رشد‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنند‏‎ استدلال‌‏‎ مالي‌‏‎ بازارهاي‌‏‎
بهبود‏‎ زودي‌‏‎ به‌‏‎ جهاني‌‏‎ اقتصاد‏‎ نتيجه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ است‌‏‎ نزديك‌‏‎
بقيه‌‏‎ از‏‎ خوشبين‌تر‏‎ آمريكايي‌‏‎ بانكداران‌‏‎ به‌ويژه‌‏‎.‎مي‌يابد‏‎
مركزي‌‏‎ بانك‌‏‎ رييس‌‏‎ سانتومورو ، ‏‎ آنتوني‌‏‎.‎مي‌دهند‏‎ نشان‌‏‎
آمريكا‏‎ فدرال‌‏‎ خزانه‌داري‌‏‎ راي‌‏‎ صاحب‏‎ اعضاي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ فيلادلفيا‏‎
اقتصادي‌‏‎ شرايط‏‎ بازگشت‌‏‎ بر‏‎ دال‌‏‎ نشانه‌هايي‌‏‎" كه‌‏‎ دارد‏‎ عقيده‌‏‎
ويليام‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ مشاهده‌‏‎ "سپتامبر‏‎ از 11‏‎ قبل‌‏‎ دوره‌‏‎ به‌‏‎ كشور‏‎
عقيده‌‏‎ نيز‏‎ نيويورك‌‏‎ فدرال‌‏‎ خزانه‌داري‌‏‎ بانك‌‏‎ رييس‌‏‎ مك‌داناگ‌ ، ‏‎
از‏‎ تاريخ‌‏‎ مالي‌‏‎ بازارهاي‌‏‎ براي‌‏‎.‎مي‌كند‏‎ ابراز‏‎ را‏‎ مشابهي‌‏‎
مهم‌‏‎ اين‌‏‎ زيرا‏‎ است‌ ، ‏‎ مهم‌‏‎ آمريكا‏‎ اقتصادي‌‏‎ رشد‏‎ سرگيري‌‏‎
را‏‎ -‎ بهره‌‏‎ نرخ‌‏‎ - فدرال‌‏‎ خزانه‌داري‌‏‎ پولي‌‏‎ سياست‌‏‎ در‏‎ تغييرات‌‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎ اجتنابناپذير‏‎
فدرال‌‏‎ خزانه‌داري‌‏‎ مي‌كنند‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ تحليل‌گران‌‏‎
تا‏‎ داد‏‎ خواهد‏‎ كاهش‌‏‎ را‏‎ مرجع‌‏‎ بهره‌‏‎ نرخ‌‏‎ ديگر‏‎ يكبار‏‎
پيش‌بيني‌‏‎.‎بيايند‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎ بيشتر‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎ سرمايه‌گذاران‌‏‎
ماهه‌‏‎ سه‌‏‎ از‏‎ آمريكا‏‎ مالي‌‏‎ بازارهاي‌‏‎ در‏‎ سهام‌‏‎ قيمت‌‏‎ مي‌شود‏‎
.بگيرد‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ صعودي‌‏‎ روند‏‎ ميلادي‌‏‎ جاري‌‏‎ سال‌‏‎ دوم‌‏‎
خواهد‏‎ برجا‏‎ اروپايي‌‏‎ بررسي‌هاي‌‏‎ بر‏‎ مثبتي‌‏‎ اثر‏‎ اتفاق‌‏‎ اين‌‏‎
آغاز‏‎ جهاني‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ رشد‏‎ از‏‎ تازه‌اي‌‏‎ دور‏‎ به‌تدريج‌‏‎ و‏‎ گذاشت‌‏‎
.گرديد‏‎ خواهد‏‎
اپراتورهاي‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎نيست‌‏‎ قطعي‌‏‎ سناريو‏‎ اين‌‏‎ اما‏‎
اقتصادي‌‏‎ رشد‏‎ سرگيري‌‏‎ از‏‎ اقتصاددان‌ها‏‎ و‏‎ مالي‌‏‎ بازارهاي‌‏‎
سال‌‏‎ اواخر‏‎ سپس‌‏‎ و‏‎ سال‌ 2001‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ آمريكا‏‎
دوم‌‏‎ ماهه‌‏‎ سه‌‏‎ اوايل‌‏‎ به‌‏‎ مهم‌‏‎ اين‌‏‎ امروز‏‎.مي‌كردند‏‎ پيش‌بيني‌‏‎
كانادايي‌‏‎ بانك‌‏‎ اقتصاددان‌هاي‌‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ موكول‌‏‎ سال‌ 2002‏‎
انتظارات‌‏‎":‎مي‌كنند‏‎ اظهارنظر‏‎ نگراني‌‏‎ با‏‎ مورد‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ CIBC
در‏‎ سهام‌‏‎ شاخص‌هاي‌‏‎ صعودي‌‏‎ روند‏‎ آغاز‏‎ مبني‌بر‏‎ بازارها‏‎ فعلي‌‏‎
عقيده‌‏‎ به‌‏‎ ".‎باشد‏‎ اشتباه‌‏‎ مي‌تواند‏‎ ژوئن‌ ، ‏‎ ماه‌‏‎ حول‌وحوش‌‏‎
نرخ‌هاي‌‏‎ آمريكا‏‎ فدرال‌‏‎ خزانه‌داري‌‏‎ بانك‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ تحليل‌گران‌‏‎
.داد‏‎ خواهد‏‎ افزايش‌‏‎ بعد‏‎ به‌‏‎ چهارم‌‏‎ ماهه‌‏‎ سه‌‏‎ از‏‎ تنها‏‎ را‏‎ بهره‌‏‎
دوره‌‏‎ دو‏‎ و 1990 ، ‏‎ دهه‌هاي‌ 1980‏‎ در‏‎ آمريكا‏‎ اقتصادي‌‏‎ تاريخ‌‏‎
حدود‏‎ فدرال‌‏‎ خزانه‌داري‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ اقتصادي‌ ، ‏‎ ركود‏‎
نشان‌‏‎ واكنش‌‏‎ مطلوب‏‎ اقتصادي‌‏‎ رشد‏‎ اولين‌‏‎ مشاهده‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ يكسال‌‏‎
خزانه‌داري‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ اروپايي‌‏‎ مركزي‌‏‎ بانك‌هاي‌‏‎.مي‌دهد‏‎
فراموش‌‏‎ نبايد‏‎ كه‌‏‎ ديگري‌‏‎ داده‌‏‎.‎مي‌شوند‏‎ عرصه‌‏‎ وارد‏‎ فدرال‌‏‎
گزارش‌هاي‌‏‎ آخرين‌‏‎ براساس‌‏‎ كه‌‏‎ آمريكاست‌‏‎ در‏‎ بيكاري‌‏‎ نرخ‌‏‎ شود‏‎
.است‌‏‎ رسيده‌‏‎ گذشته‌‏‎ دسامبر‏‎ در‏‎ درصد‏‎ به‌ 8/5‏‎ شده‌‏‎ منتشر‏‎
Lehman آمريكايي‌‏‎ بانك‌‏‎ اقتصاددان‌هاي‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ بنابراين‌‏‎
جاري‌‏‎ سال‌‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎ آمريكا‏‎ در‏‎ بيكاري‌‏‎ نرخ‌‏‎ ‎‏‏،‏‎Brothers
نشان‌‏‎ گذشته‌‏‎ تجربه‌‏‎.يابد‏‎ افزايش‌‏‎ نيز‏‎ درصد‏‎ تا 5/6‏‎ مي‌تواند‏‎
گرايش‌‏‎ تغيير‏‎ مشاهده‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ فدرال‌‏‎ خزانه‌داري‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهد‏‎
اين‌‏‎ همه‌‏‎ نمي‌دهد ، ‏‎ افزايش‌‏‎ را‏‎ بهره‌‏‎ نرخ‌هاي‌‏‎ كار ، ‏‎ بازار‏‎ در‏‎
بازارهاي‌‏‎ فعلي‌‏‎ خوشبيني‌‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ حكايت‌‏‎ نشانه‌ها‏‎
.است‌‏‎ گرايانه‌‏‎ غيرواقع‌‏‎ زيادي‌‏‎ اندازه‌‏‎ تا‏‎ مالي‌‏‎


Copyright 1996-2002 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.