شماره‌ 2645‏‎ ‎‏‏،‏‎ 8 Feb 2002 جمعه‌ 19بهمن‌ 1380 ، ‏‎
Front Page
Editorial
National
Economy
Tourism
Metropolitan
Life
Metropolis
Women
Business
Sports
World Sports
Science/Culture
Arts
Environment
Media
Literature
Last Page
حديث‌‏‎

!مي‌برند‏‎ گوش‌‏‎ آنها‏‎

جهان‌‏‎ خرافاتي‌‏‎ مردمان‌‏‎

شير‏‎ با‏‎ آتش‌سوزي‌‏‎ مهار‏‎

!نداشت‌‏‎ شوخي‌‏‎ طاقت‌‏‎ ماهي‌‏‎ كوسه‌‏‎

اينترنت‌‏‎ خط‏‎ روي‌‏‎

شناسنامه‌‏‎

حديث‌‏‎...يكديگرند‏‎ برادر‏‎ مومنان‌‏‎ آينه‌‏‎ هر‏‎
‎‏‏10‏‎(‎‏‏49‏‎) حجرات‌‏‎ سوره‌‏‎

(ع‌‏‎)‎علي‌‏‎ امام‌‏‎ است‌‏‎ حاكمان‌‏‎ جمال‌‏‎..عدل‌‏‎

!مي‌برند‏‎ گوش‌‏‎ آنها‏‎برخي‌‏‎ با‏‎ روسي‌‏‎ سربازان‌‏‎ ميان‌‏‎ كه‌‏‎ آتشي‌‏‎ تبادل‌‏‎ در‏‎
خود‏‎ گروگان‌‏‎ دو‏‎ از‏‎ روس‌ها‏‎ مي‌آيد‏‎ پديد‏‎ پارتيزاني‌‏‎ نيروهاي‌‏‎
مي‌كنند‏‎ استفاده‌‏‎ سپر‏‎ به‌عنوان‌‏‎
انواع‌‏‎ زير‏‎ تمام‌‏‎ ساعت‌‏‎ كه‌ 48‏‎ بودند‏‎ نفر‏‎ اسرا 100‏‎
داشتند‏‎ قرار‏‎ روس‌‏‎ سربازان‌‏‎ شكنجه‌‏‎ و‏‎ آزار‏‎
سر‏‎ كار‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ هنگامي‌‏‎ چچن‌‏‎ تسوتسين‌‏‎ دهكده‌‏‎ روستاييان‌‏‎
از‏‎ و‏‎ شدند‏‎ روبه‌رو‏‎ جسد‏‎ سه‌‏‎ با‏‎ ناگهان‌‏‎ مي‌رفتند‏‎ خود‏‎ مزارع‌‏‎
صدمه‌‏‎ فجيعي‌‏‎ طرز‏‎ به‌‏‎ جسد‏‎ سه‌‏‎ اين‌‏‎ صورت‌هاي‌‏‎.‎زد‏‎ خشكشان‌‏‎ ترس‌‏‎
را‏‎ آنها‏‎ چهره‌‏‎ منفجره‌‏‎ مواد‏‎ با‏‎ مي‌رسيد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ ديده‌‏‎
روستاييان‌‏‎.‎نشوند‏‎ شناسايي‌‏‎ راحتي‌‏‎ به‌‏‎ تا‏‎ برده‌اند‏‎ بين‌‏‎ از‏‎
بسيار‏‎ پيگيري‌هاي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ توانستند‏‎ سرانجام‌‏‎ تسوتسين‌‏‎ دهكده‌‏‎
شناسايي‌‏‎ باقيمانده‌‏‎ نشانه‌هاي‌‏‎ روي‌‏‎ از‏‎ را‏‎ اجساد‏‎ سه‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
.كنند‏‎
كه‌‏‎ سليسوف‌‏‎ سعيد‏‎ الخضر‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ ساله‌اي‌‏‎ سه‌‏‎ و‏‎ بيست‌‏‎ جوان‌‏‎
بود‏‎ مدت‌ها‏‎ و‏‎ رفته‌‏‎ اسارت‌‏‎ به‌‏‎ روسي‌‏‎ سربازان‌‏‎ توسط‏‎ پيش‌‏‎ چندي‌‏‎
اين‌‏‎ روستاييان‌‏‎.‎نداشت‌‏‎ دست‌‏‎ در‏‎ خبري‌‏‎ جوان‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ كسي‌‏‎ كه‌‏‎
بار‏‎ اين‌‏‎ اما‏‎ بوده‌اند‏‎ وقايع‌‏‎ اين‌‏‎ شاهد‏‎ كرات‌‏‎ به‌‏‎ منطقه‌‏‎
...چون‌‏‎.‎بخورد‏‎ رقم‌‏‎ ديگر‏‎ طور‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎ ظاهرا‏‎ داستان‌‏‎
سرباز‏‎ دسته‌‏‎ يك‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ ظهر‏‎ از‏‎ بعد‏‎ سه‌‏‎ ساعت‌‏‎ گذشته‌ ، ‏‎ هفته‌‏‎
تسوتسين‌ ، ‏‎ دهكده‌‏‎ وارد‏‎ ناگهان‌‏‎ روسي‌‏‎ سرهنگ‌‏‎ يك‌‏‎ سركردگي‌‏‎ به‌‏‎
دنبال‌‏‎ در‏‎ به‌‏‎ در‏‎ و‏‎ شدند‏‎ گروزني‌‏‎ شرق‌‏‎ كيلومتري‌‏‎ در 40‏‎ واقع‌‏‎
پناه‌‏‎ دهكده‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ مي‌رفت‌‏‎ گمان‌‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎ چچني‌‏‎ جنگجويان‌‏‎
را‏‎ خروجي‌‏‎ و‏‎ ورودي‌‏‎ راه‌هاي‌‏‎ تمام‌‏‎ سرعت‌‏‎ به‌‏‎ آنها‏‎.‎گرفته‌اند‏‎
رديف‌‏‎ را‏‎ بالا‏‎ به‌‏‎ سال‌‏‎ سن‌ 14‏‎ از‏‎ مردها‏‎ كليه‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ مسدود‏‎
زيادي‌‏‎ تعداد‏‎ سپس‌‏‎.‎شد‏‎ آغاز‏‎ آنها‏‎ تك‌تك‌‏‎ از‏‎ بازجويي‌‏‎ و‏‎ كردند‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ گرفتند‏‎ كتك‌‏‎ باد‏‎ و‏‎ برده‌‏‎ دهكده‌‏‎ بيرون‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آنها‏‎ از‏‎
روسي‌‏‎ سربازان‌‏‎.‎مي‌خورد‏‎ چشم‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ مگ‌مدوف‌‏‎ نام‌‏‎ آنها‏‎ ميان‌‏‎
و‏‎ بريدند‏‎ را‏‎ مگ‌مدوف‌‏‎ گوش‌‏‎ آنها‏‎ تمام‌‏‎ اذيت‌‏‎ و‏‎ آزار‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
بودند‏‎ نفر‏‎ اسرا 100‏‎.‎كردند‏‎ قطع‌‏‎ نيز‏‎ را‏‎ ديگري‌‏‎ مرد‏‎ انگشت‌‏‎
روس‌‏‎ سربازان‌‏‎ شكنجه‌‏‎ و‏‎ آزار‏‎ انواع‌‏‎ زير‏‎ تمام‌‏‎ ساعت‌‏‎ كه‌ 48‏‎
را‏‎ متوالي‌‏‎ شب‏‎ چند‏‎ شدند‏‎ ناچار‏‎ دهكده‌‏‎ مردان‌‏‎.‎داشتند‏‎ قرار‏‎
.برسانند‏‎ صبح‌‏‎ به‌‏‎ روسيه‌‏‎ منجمدكننده‌‏‎ هواي‌‏‎ و‏‎ باز‏‎ فضاي‌‏‎ در‏‎
آزاد‏‎ نفر‏‎ ده‌‏‎ از‏‎ غير‏‎ به‌‏‎ را‏‎ اسرا‏‎ تمام‌‏‎ روس‌ها‏‎ بعد‏‎ روز‏‎ چند‏‎
توان‌‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎ شده‌‏‎ شكنجه‌‏‎ آنقدر‏‎ آنها‏‎ از‏‎ بعضي‌‏‎ اما‏‎ كردند‏‎
آزاد‏‎ را‏‎ دهكده‌‏‎ مردان‌‏‎ كه‌‏‎ روزي‌‏‎ از‏‎ اما‏‎.نداشتند‏‎ رفتن‌‏‎ راه‌‏‎
ندارد‏‎ خبر‏‎ ديگر‏‎ نفر‏‎ ده‌‏‎ آن‌‏‎ سرنوشت‌‏‎ از‏‎ كسي‌‏‎ حال‌‏‎ به‌‏‎ تا‏‎ كردند‏‎
كه‌‏‎ اين‌‏‎ تا‏‎.‎شده‌اند‏‎ ناپديد‏‎ عجيبي‌‏‎ طرز‏‎ به‌‏‎ آنها‏‎ زيرا‏‎
ديگر‏‎ نفر‏‎ ده‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ سه‌‏‎ جسد‏‎ دهكده‌‏‎ اطراف‌‏‎ در‏‎ روستاييان‌‏‎
جسد‏‎.‎بودند‏‎ شده‌‏‎ كشته‌‏‎ وحشتناكي‌‏‎ بسيار‏‎ طرز‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ يافتند‏‎ را‏‎
همان‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ ساله‌‏‎ بيست‌وسه‌‏‎ جوان‌‏‎ همان‌‏‎ سليسوف‌‏‎ سعيد‏‎
.داشت‌‏‎ قرار‏‎ شده‌‏‎ ناپديد‏‎ نفر‏‎ ده‌‏‎
به‌‏‎ عمليات‌‏‎ همان‌‏‎ در‏‎ روسي‌‏‎ سربازان‌‏‎ عيني‌‏‎ شاهدان‌‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎
گمان‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنند‏‎ حمله‌‏‎ نيز‏‎ ساله‌اي‌‏‎ پيرمرد 70‏‎ خانه‌‏‎
دستيابي‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ شده‌اند‏‎ پنهان‌‏‎ چچني‌‏‎ جنگجوي‌‏‎ دو‏‎ مي‌كردند‏‎
موسي‌‏‎ نام‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خانه‌‏‎ اين‌‏‎ مردان‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ دو‏‎ خود‏‎ هدف‌‏‎ به‌‏‎
در‏‎ اما‏‎ مي‌گيرند‏‎ گروگان‌‏‎ به‌‏‎ ذاكريف‌ ، ‏‎ ادريس‌‏‎ و‏‎ اف‌‏‎ اسماعيل‌‏‎
پديد‏‎ پارتيزاني‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ برخي‌‏‎ با‏‎ آنها‏‎ ميان‌‏‎ كه‌‏‎ آتشي‌‏‎ تبادل‌‏‎
استفاده‌‏‎ سپر‏‎ به‌عنوان‌‏‎ خود‏‎ گروگان‌‏‎ دو‏‎ از‏‎ روس‌ها‏‎ مي‌آيد‏‎
لذا‏‎ مي‌شوند‏‎ مجروح‌‏‎ شدت‌‏‎ به‌‏‎ دو‏‎ آن‌‏‎ ميان‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنند‏‎
كشته‌ ، ‏‎ را‏‎ دو‏‎ هر‏‎ آنها‏‎ شر‏‎ از‏‎ رهايي‌‏‎ براي‌‏‎ روس‌ها‏‎
و‏‎ گوش‌‏‎ با‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ جنازه‌‏‎مي‌كنند‏‎ رها‏‎ را‏‎ جنازه‌هايشان‌‏‎
.شد‏‎ پيدا‏‎ بريده‌‏‎ بيني‌‏‎
و‏‎ فرزندان‌‏‎ جان‌‏‎ نگران‌‏‎ شدت‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ منطقه‌‏‎ اين‌‏‎ مردم‌‏‎ اكنون‌‏‎ هم‌‏‎
سازمان‌هاي‌‏‎ دامان‌‏‎ به‌‏‎ دست‌‏‎ هستند‏‎ شده‌شان‌‏‎ ناپديد‏‎ اقوام‌‏‎
سرنوشت‌‏‎ از‏‎ سرنخي‌‏‎ بتوانند‏‎ تا‏‎ شده‌اند‏‎ بين‌المللي‌‏‎
.بيابند‏‎ فرزندانشان‌‏‎

جهان‌‏‎ خرافاتي‌‏‎ مردمان‌‏‎


!باشيد‏‎ مواظب‏‎

در‏‎ كه‌‏‎ همان‌طور‏‎ است‌ ، ‏‎ جامعه‌‏‎ عقايد‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ خرافات‌‏‎
اين‌‏‎ پرداختيم‌‏‎ انگليس‌‏‎ مردم‌‏‎ نزد‏‎ خرافات‌‏‎ به‌‏‎ گذشته‌‏‎ هفته‌هاي‌‏‎
حيوانات‌‏‎ پيش‌بيني‌هاي‌‏‎ و‏‎ خرافات‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ نيز‏‎ هفته‌‏‎
داشتن‌‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎ است‌‏‎ شانس‌‏‎ نشانه‌‏‎ هميشه‌‏‎ سفيد‏‎ اسب‏‎.‎مي‌پردازيم‌‏‎
مخصوصا‏‎ است‌‏‎ شانس‌‏‎ نشانه‌‏‎ اسب‏‎ يك‌‏‎ كردن‌‏‎ نگاه‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ اسب‏‎ يك‌‏‎
!باشد‏‎ بسته‌‏‎ نقش‌‏‎ پيشانيش‌‏‎ روي‌‏‎ بر‏‎ ستاره‌اي‌‏‎ اگر‏‎
همراه‌‏‎ به‌‏‎ اسبي‌‏‎ اگر‏‎ كه‌‏‎ گفت‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ هوا‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎
طوفاني‌‏‎ زودي‌‏‎ به‌‏‎ هوا‏‎ يعني‌‏‎ ببينيد ، ‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ باشد‏‎ گروهش‌‏‎
!شد‏‎ خواهد‏‎
شانسي‌‏‎ خوش‌‏‎ موجود‏‎ كلا‏‎ خرگوش‌‏‎مي‌رويم‌‏‎ خرگوش‌ها‏‎ سراغ‌‏‎ به‌‏‎
بخواهيد‏‎ اگر‏‎ است‌ ، ‏‎ معروف‌‏‎ شانس‌‏‎ به‌‏‎ خرگوش‌‏‎ پاي‌‏‎ مثلا‏‎.‎است‌‏‎
:بگوييد‏‎ ماه‌‏‎ روز‏‎ اولين‌‏‎ باشيد ، ‏‎ داشته‌‏‎ پيش‌‏‎ در‏‎ خوبي‌‏‎ ماه‌‏‎
نماند‏‎ ناگفته‌‏‎ البته‌‏‎سفيد‏‎ خرگوش‌‏‎ سفيد ، ‏‎ خرگوش‌‏‎ سفيد ، ‏‎ خرگوش‌‏‎
را‏‎ جملات‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌شويد‏‎ بيدار‏‎ خواب‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ صبح‌‏‎ است‌‏‎ بهتر‏‎ كه‌‏‎
خوبي‌‏‎ ماه‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهد‏‎ اطمينان‌‏‎ جمله‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎كنيد‏‎ تكرار‏‎
.داشت‌‏‎ خواهيد‏‎ پيش‌‏‎ در‏‎
و‏‎ شكلات‌‏‎ اوقات‌‏‎ گاهي‌‏‎ Easter خرگوش‌‏‎ ‎‏‏،‏‎Easter تعطيلات‌‏‎ در‏‎
شبيه‌‏‎ تخم‌مرغ‌ها‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهد‏‎ كوچك‌‏‎ Easter تخم‌مرغ‌هاي‌‏‎
را‏‎ آن‌ها‏‎ نوروز‏‎ عيد‏‎ براي‌‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ رنگي‌‏‎ تخم‌مرغ‌هاي‌‏‎ به‌‏‎
خفاش‌ها‏‎.‎مي‌رويم‌‏‎ خفاش‌ها‏‎ سراغ‌‏‎ به‌‏‎.‎مي‌كنيم‌‏‎ درست‌‏‎
و‏‎ مي‌ترسند‏‎ آن‌ها‏‎ از‏‎ انسان‌ها‏‎ معمولا‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ حيواناتي‌‏‎
يكي‌‏‎ اگر‏‎ و‏‎ !مي‌آوريد‏‎ بدشانسي‌‏‎ حتما‏‎ بكشيد ، ‏‎ را‏‎ خفاشي‌‏‎ اگر‏‎
پيش‌‏‎ در‏‎ مرگي‌‏‎ ديديد ، ‏‎ خانه‌‏‎ در‏‎ پرواز‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ را‏‎ آن‌ها‏‎ از‏‎
مواظب‏‎.‎.‎كند‏‎ پرواز‏‎ شما‏‎ بغل‌‏‎ از‏‎ خفاشي‌‏‎ اگر‏‎ همچنين‌‏‎.‎داريد‏‎
شخصيت‌‏‎ دارد‏‎ قصد‏‎ كسي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ منظور‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ اين‌‏‎ !!!باشيد‏‎
از‏‎ بعضي‌‏‎ !كند‏‎ كوچك‌‏‎ و‏‎ خراب‏‎ را‏‎ شما‏‎ يا‏‎ و‏‎ آورد‏‎ پايين‌‏‎ را‏‎ شما‏‎
خوش‌شانسي‌‏‎ موجب‏‎ خود ، ‏‎ جيب‏‎ در‏‎ را‏‎ خفاش‌‏‎ استخوان‌‏‎ داشتن‌‏‎ مردم‌‏‎
خود‏‎ شايد‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ مرسوم‌‏‎ آنقدر‏‎ باور‏‎ اين‌‏‎ ولي‌‏‎.‎مي‌دانند‏‎
!كنند‏‎ مرسوم‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ نمي‌خواهند‏‎ مردم‌‏‎

شير‏‎ با‏‎ آتش‌سوزي‌‏‎ مهار‏‎


و‏‎ جالب‏‎ ابتكار‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ شيرفروشي‌‏‎ ساله‌‏‎ ليچ‌ 35‏‎ استيو‏‎
وال‌‏‎ كورن‌‏‎ شهر‏‎ در‏‎ مهيبي‌‏‎ آتش‌سوزي‌‏‎ از‏‎ مانع‌‏‎ شجاعانه‌‏‎
برگزيده‌‏‎ هزاره‌‏‎ شيرفروشان‌‏‎ قهرمان‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ شد ، ‏‎ انگلستان‌‏‎
در‏‎ خبر‏‎ اين‌‏‎ اعلام‌‏‎ با‏‎ انگلستان‌‏‎ فروشان‌‏‎ لبني‌‏‎ انجمن‌‏‎.‎شد‏‎
كه‌‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎ بود‏‎ داده‌‏‎ ترتيب‏‎ ليچ‌‏‎ افتخار‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ مراسمي‌‏‎
آتش‌سوزي‌‏‎ مهار‏‎ به‌‏‎ موفق‌‏‎ شير‏‎ ليتر‏‎ از 182‏‎ استفاده‌‏‎ به‌‏‎ ليچ‌‏‎
كورن‌‏‎ جنوبي‌‏‎ شهر‏‎ مغازه‌هاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ شديدي‌‏‎
سال‌‏‎":‎مي‌گويد‏‎ استيو‏‎.‎بود‏‎ داده‌‏‎ روي‌‏‎ انگلستان‌‏‎ در‏‎ وال‌‏‎
از‏‎ كه‌‏‎ دود‏‎ از‏‎ ستوني‌‏‎ كه‌‏‎ بودم‌‏‎ روزانه‌ام‌‏‎ كار‏‎ مشغول‌‏‎ گذشته‌‏‎
بلافاصله‌‏‎.‎كرد‏‎ جلب‏‎ را‏‎ نظرم‌‏‎ مي‌آمد‏‎ بيرون‌‏‎ مغازه‌اي‌‏‎ گوشه‌‏‎
كه‌‏‎ مسكوني‌‏‎ آپارتمان‌هاي‌‏‎ ديدن‌‏‎ با‏‎ و‏‎ شدم‌‏‎ آتش‌سوزي‌‏‎ متوجه‌‏‎
فهميدم‌‏‎ بود‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎ اطراف‌‏‎ مغازه‌هاي‌‏‎ و‏‎ مغازه‌‏‎ اين‌‏‎ روي‌‏‎
بطري‌‏‎ بي‌درنگ‌‏‎ لذا‏‎.‎داد‏‎ خواهد‏‎ روي‌‏‎ فاجعه‌اي‌‏‎ بجنبم‌‏‎ دير‏‎ اگر‏‎
سختي‌‏‎ كار‏‎ريختم‌‏‎ آتش‌‏‎ روي‌‏‎ را‏‎ آنها‏‎ و‏‎ كردم‌‏‎ باز‏‎ را‏‎ شيرها‏‎
سخت‌تر‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ اما‏‎ دارد‏‎ محكمي‌‏‎ درهاي‌‏‎ بطري‌ها‏‎ اين‌‏‎ زيرا‏‎ بود‏‎
اين‌‏‎ با‏‎ بگويم‌‏‎ او‏‎ به‌‏‎ و‏‎ بدهم‌‏‎ چه‌‏‎ را‏‎ رئيسم‌‏‎ جواب‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ اين‌‏‎
حضور‏‎ صحنه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ نشان‌هايي‌‏‎ آتش‌‏‎ ".‎كرده‌ام‌‏‎ چه‌‏‎ شير‏‎ همه‌‏‎
محل‌‏‎ به‌‏‎ آنها‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎ مي‌دارند‏‎ اذعان‌‏‎ داشته‌اند‏‎
.بود‏‎ شده‌‏‎ مهار‏‎ كاملا‏‎ آتش‌‏‎ رسيده‌اند‏‎

!نداشت‌‏‎ شوخي‌‏‎ طاقت‌‏‎ ماهي‌‏‎ كوسه‌‏‎


در‏‎ بي‌نظير‏‎ حادثه‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ استراليايي‌‏‎ روزنامه‌‏‎ يك‌‏‎ نوشته‌‏‎ به‌‏‎
نهنگ‌‏‎ با‏‎ تنگاتنگ‌‏‎ جدال‌‏‎ در‏‎ مردي‌‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ درياي‌‏‎ سواحل‌‏‎
آن‌كه‌‏‎ پس‌‏‎ است‌‏‎ مشهور‏‎ گرامپي‌‏‎ به‌‏‎ منطقه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ عظيم‌الجثه‌اي‌‏‎
و‏‎ برد‏‎ به‌در‏‎ سالم‌‏‎ جان‌‏‎ شد‏‎ بلعيده‌‏‎ كامل‌‏‎ به‌طور‏‎ يك‌بار‏‎
براي‌‏‎ حتي‌‏‎ آن‌‏‎ باور‏‎ كه‌‏‎ زد‏‎ رقم‌‏‎ را‏‎ شگفت‌انگيزي‌‏‎ بسيار‏‎ داستان‌‏‎
.است‌‏‎ غيرممكن‌‏‎ ديده‌‏‎ حادثه‌‏‎ خود‏‎
سواحل‌‏‎ به‌‏‎ شنا‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ سوئدي‌ ، ‏‎ جهانگرد‏‎ دونلاند ، ‏‎ آندره‌‏‎
ماهي‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ متوجه‌‏‎ ابتدا‏‎ در‏‎ بود‏‎ رفته‌‏‎ يونگالا‏‎
ابتدا‏‎ در‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎.‎مي‌كند‏‎ تعقيب‏‎ را‏‎ او‏‎ عظيم‌الجثه‌اي‌‏‎
آن‌‏‎ سر‏‎ به‌‏‎ سر‏‎ كمي‌‏‎ تا‏‎ گرفت‌‏‎ تصميم‌‏‎ و‏‎ آمد‏‎ خوشايند‏‎ او‏‎ براي‌‏‎
آندره‌‏‎ و‏‎ مي‌رفت‌‏‎ پيش‌‏‎ خوبي‌‏‎ به‌‏‎ چيز‏‎ همه‌‏‎ اول‌‏‎.بگذارد‏‎ ماهي‌‏‎
اينكه‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ گم‌‏‎ را‏‎ راهش‌‏‎ ماهي‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌كرد‏‎ گمان‌‏‎
داستان‌‏‎ اما‏‎ مي‌كند‏‎ تعقيب‏‎ را‏‎ او‏‎ بيابد‏‎ را‏‎ خود‏‎ راه‌‏‎
عظيم‌الجثه‌‏‎ ماهي‌‏‎ اين‌‏‎.‎برگشت‌‏‎ ورق‌‏‎ كم‌كم‌‏‎ و‏‎ نبود‏‎ اين‌گونه‌‏‎
لقب‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ بومي‌‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ شناخته‌‏‎ منطقه‌‏‎ در‏‎ خوبي‌‏‎ به‌‏‎
چه‌‏‎ تا‏‎ نام‌‏‎ اين‌‏‎ اينكه‌‏‎ از‏‎ جداي‌‏‎.‎داده‌اند‏‎ (‎غرغرو‏‎)‎ گرامپي‌‏‎
بود‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ گرسنه‌تر‏‎ گرامپي‌‏‎ است‌‏‎ ماهي‌‏‎ آن‌‏‎ برازنده‌‏‎ اندازه‌‏‎
آندره‌‏‎ جناب‏‎ اثني‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.باشد‏‎ داشته‌‏‎ شوخي‌‏‎ حوصله‌‏‎ و‏‎ حال‌‏‎ كه‌‏‎
دلچسبي‌‏‎ عصرانه‌‏‎ مي‌گيرد‏‎ تصميم‌‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ جلب‏‎ را‏‎ او‏‎ نظر‏‎
ابتداي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مي‌گويد‏‎ آندره‌‏‎.كند‏‎ پا‏‎ و‏‎ دست‌‏‎ خود‏‎ براي‌‏‎
به‌‏‎ ماهي‌‏‎ اين‌‏‎ توسط‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ كه‌‏‎ نمي‌كرده‌‏‎ فكر‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ اصلا‏‎
ازبس‌‏‎ اتفاق‌‏‎ اين‌‏‎ او‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎.‎شود‏‎ خورده‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ بيافتد‏‎ خطر‏‎
او‏‎ از‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ كردن‌‏‎ فكر‏‎ هرگونه‌‏‎ فرصت‌‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ روي‌‏‎ ناگهاني‌‏‎
در‏‎ دنيا‏‎":‎مي‌گويد‏‎ شد‏‎ بلعيده‌‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎ درباره‌‏‎ او‏‎.گرفت‌‏‎
كه‌‏‎ طوري‌‏‎ به‌‏‎ شد‏‎ سخت‌‏‎ برايم‌‏‎ كشيدن‌‏‎ نفس‌‏‎ و‏‎ تار‏‎ و‏‎ تيره‌‏‎ برابرم‌‏‎
ميان‌‏‎ در‏‎ كاملا‏‎ چون‌‏‎ كنم‌‏‎ تنفس‌‏‎ راحتي‌‏‎ به‌‏‎ نمي‌توانستم‌‏‎
دارم‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ باورم‌‏‎ واقعا‏‎.‎داشتم‌‏‎ قرار‏‎ گرامپي‌‏‎ آرواره‌هاي‌‏‎
را‏‎ ماهي‌‏‎ دهان‌‏‎ نتوانستم‌‏‎ زدم‌‏‎ زور‏‎ هرچه‌‏‎.‎مي‌شوم‌‏‎ ماهي‌‏‎ طعمه‌‏‎
احساس‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ اتمام‌‏‎ به‌‏‎ رو‏‎ هم‌‏‎ اكسيژن‌‏‎ ذخيره‌‏‎ و‏‎ كنم‌‏‎ باز‏‎
من‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ سياه‌‏‎ و‏‎ تاريك‌‏‎ است‌‏‎ جاري‌‏‎ خون‌‏‎ هم‌‏‎ گردنم‌‏‎ از‏‎ مي‌كردم‌‏‎
بايد‏‎ كه‌‏‎ مي‌كردم‌‏‎ قانع‌‏‎ را‏‎ كم‌كم‌خودم‌‏‎.نمي‌ديدم‌‏‎ چيز‏‎ هيچ‌‏‎
كه‌‏‎ اعجازي‌‏‎ همان‌‏‎ به‌‏‎ ماهي‌‏‎ كه‌‏‎ بسپارم‌‏‎ سرنوشت‌‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎
.كرد‏‎ پرتاب‏‎ بيرون‌‏‎ به‌‏‎ دهانش‌‏‎ از‏‎ و‏‎ كرد‏‎ بودآزاد‏‎ بلعيده‌‏‎ مرا‏‎
به‌‏‎ را‏‎ ذخيره‌‏‎ ماسك‌‏‎ كردم‌‏‎ سعي‌‏‎ و‏‎ آمدم‌‏‎ بيرون‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ محض‌‏‎ به‌‏‎
پيدا‏‎ كله‌اش‌‏‎ و‏‎ سر‏‎ دوباره‌‏‎ برسم‌‏‎ آب‏‎ سطح‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ بگذارم‌‏‎ دهانم‌‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ داده‌‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ را‏‎ لذيذي‌‏‎ لقمه‌‏‎ مي‌كرد‏‎ فكر‏‎ شايد‏‎شد‏‎
به‌‏‎ محكمي‌‏‎ ضربه‌‏‎ چكمه‌هايم‌‏‎ با‏‎ توان‌‏‎ تمام‌‏‎ با‏‎ بار‏‎ اين‌‏‎
بوده‌‏‎ كافي‌‏‎ همين‌‏‎ ظاهرا‏‎ ".چشمش‌‏‎ دو‏‎ بين‌‏‎ درست‌‏‎ زدم‌‏‎ پيشاني‌اش‌‏‎
.سازد‏‎ منصرف‌‏‎ آندره‌‏‎ خوردن‌‏‎ از‏‎ را‏‎ گرامپي‌‏‎ تا‏‎ است‌‏‎
.است‌‏‎ آن‌‏‎ نيرومند‏‎ بسيار‏‎ آرواره‌هاي‌‏‎ ماهي‌‏‎ اين‌‏‎ ويژگي‌هاي‌‏‎ از‏‎
اين‌‏‎ بر‏‎ منطقه‌‏‎ غريق‌‏‎ نجات‌‏‎ و‏‎ شنا‏‎ آموزش‌‏‎ استاد‏‎ راگري‌‏‎ مورو‏‎
خوش‌‏‎ ظاهر‏‎ به‌‏‎ دوست‌‏‎ مي‌كرد‏‎ قصد‏‎ ماهي‌‏‎ چنانچه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ باور‏‎
و‏‎ مي‌داد‏‎ انجام‌‏‎ راحتي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ بخورد‏‎ را‏‎ طعمش‌‏‎
مغزش‌‏‎ و‏‎ بشكند‏‎ درهم‌‏‎ را‏‎ گردنش‌‏‎ آرواره‌‏‎ ضربه‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ مي‌توانست‌‏‎
راگري‌‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎.‎زدن‌‏‎ به‌هم‌‏‎ چشم‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ آن‌‏‎ بتركاند‏‎ را‏‎
را‏‎ او‏‎ يا‏‎ و‏‎ كند‏‎ شوخي‌‏‎ خودش‌‏‎ دوست‌‏‎ با‏‎ مي‌خواسته‌‏‎ فقط‏‎ گرامپي‌‏‎
آندره‌‏‎ اما‏‎مي‌خورد‏‎ را‏‎ او‏‎ راحتي‌‏‎ به‌‏‎ وگرنه‌‏‎ بترساند‏‎ كمي‌‏‎
ديگر‏‎ بار‏‎ يك‌‏‎ نظريه‌‏‎ اين‌‏‎ رد‏‎ يا‏‎ اثبات‌‏‎ براي‌‏‎ نيست‌‏‎ حاضر‏‎ اصلا‏‎
.كند‏‎ نرم‌‏‎ دست‌وپنجه‌‏‎ گرامپي‌‏‎ با‏‎

اينترنت‌‏‎ خط‏‎ روي‌‏‎


بلاغ‌‏‎ سايت‌‏‎
http:// www.balagh.net:سايت‌‏‎ آدرس‌‏‎
قم‌‏‎ علميه‌‏‎ حوزه‌‏‎ اسلامي‌‏‎ تبليغات‌‏‎ دفتر‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ سايت‌‏‎ اين‌‏‎
.مي‌خورد‏‎ به‌چشم‌‏‎ زير‏‎ بخش‌هاي‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
قرآني‌‏‎ معارف‌‏‎ درباره‌‏‎ وسيعي‌‏‎ بسيار‏‎ اطلاعات‌‏‎ داراي‌‏‎ كه‌‏‎:قرآن‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ گردآوري‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ آيات‌‏‎ و‏‎ قرآن‌‏‎ سوره‌هاي‌‏‎ كليه‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎
خط‏‎ قرآن‌ ، ‏‎ جمع‌آوري‌‏‎ و‏‎ تدوين‌‏‎ نحوه‌‏‎ قرآن‌ ، ‏‎ نزول‌‏‎ قرآن‌ ، ‏‎ تاريخ‌‏‎
.مي‌دهد‏‎ تشكيل‌‏‎ را‏‎ قسمت‌‏‎ اين‌‏‎ بخش‌هاي‌‏‎..‎و‏‎ قرآن‌‏‎ نگارش‌‏‎ و‏‎
بيت‌ ، ‏‎ اهل‌‏‎ شناخت‌‏‎ قسمت‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎:بيت‌‏‎ اهل‌‏‎ و‏‎ پيامبر‏‎
معصومان‌ ، ‏‎ علم‌‏‎ اهل‌بيت‌ ، ‏‎ اجتماعي‌‏‎ سيره‌‏‎ بيت‌ ، ‏‎ اهل‌‏‎ زندگي‌نامه‌‏‎
...و‏‎ مطهري‌‏‎ آثار‏‎ قصار ، ‏‎ كلمات‌‏‎ مناظرات‌ ، ‏‎ سياست‌ ، ‏‎ و‏‎ حكومت‌‏‎
اختيار‏‎ در‏‎ را‏‎ سودمندي‌‏‎ بسيار‏‎ اطلاعات‌‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎
و‏‎ كلام‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎:اعتقادات‌‏‎ و‏‎ كلام‌‏‎.‎مي‌دهد‏‎ قرار‏‎ كاربران‌‏‎
پيامبرشناسي‌ ، ‏‎ خداشناسي‌ ، ‏‎ مباني‌ ، ‏‎ بخش‌هاي‌‏‎ اعتقادات‌‏‎
.دارد‏‎ وجود‏‎ اسلام‌‏‎ نوين‌‏‎ مسائل‌‏‎ و‏‎ معادشناسي‌ ، ‏‎ امام‌شناسي‌ ، ‏‎
از‏‎ اعتقادات‌‏‎ و‏‎ پيامبر‏‎ قرآن‌ ، ‏‎:‎درباره‌‏‎ مطهري‌‏‎ شهيد‏‎ انديشه‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎:‎پاسخ‌‏‎ و‏‎ پرسش‌‏‎.‎مي‌باشد‏‎ سايت‌‏‎ اين‌‏‎ موارد‏‎ ديگر‏‎
در‏‎ كاربران‌‏‎ مذهبي‌‏‎ و‏‎ اعتقادي‌‏‎ سوالات‌‏‎ كليه‌‏‎ به‌‏‎ بخش‌‏‎
را‏‎ پاسخ‌ها‏‎ كاربران‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ داده‌‏‎ پاسخ‌‏‎ زمان‌‏‎ كوتاهترين‌‏‎
.مي‌كنند‏‎ دريافت‌‏‎ خود‏‎ اي‌ميل‌‏‎ روي‌‏‎جهان‌‏‎ سراسر‏‎ از‏‎ خواندني‌‏‎ ;كوتاه‌‏‎
هلند‏‎
دستگير‏‎ خطر‏‎ بود‏‎ فراري‌‏‎ پليس‌‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ خود‏‎ كه‌‏‎ دوچرخه‌اي‌‏‎ دزد‏‎
ميان‌‏‎ كه‌‏‎ بچه‌اي‌‏‎ دختر‏‎ جان‌‏‎ نجات‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ خريد‏‎ جان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ شدن‌‏‎
.شتافت‌‏‎ او‏‎ كمك‌‏‎ به‌‏‎ بود‏‎ كرده‌‏‎ گير‏‎ پدربزرگش‌‏‎ دوچرخه‌‏‎ پره‌هاي‌‏‎
همراه‌‏‎ دزدي‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ بزرگ‌‏‎ سيم‌چين‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ با‏‎ او‏‎
پره‌ها‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ بچه‌‏‎ دختر‏‎ پاي‌‏‎ قوزك‌‏‎ توانست‌‏‎ داشت‌‏‎ خود‏‎
او‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎دهد‏‎ خلاصي‌‏‎ مي‌كرد‏‎ خونريزي‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ كرده‌‏‎ گير‏‎
پزشكي‌‏‎ امداد‏‎ گروه‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ پليس‌‏‎ چند‏‎ بود‏‎ پره‌ها‏‎ چيدن‌‏‎ مشغول‌‏‎
كه‌‏‎ پليسي‌‏‎.‎مي‌كردند‏‎ تشكر‏‎ او‏‎ از‏‎ و‏‎ بودند‏‎ زده‌‏‎ حلقه‌‏‎ او‏‎ دور‏‎
آورد‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ ناگهان‌‏‎ كرد‏‎ قدرداني‌‏‎ او‏‎ از‏‎ و‏‎ داد‏‎ دست‌‏‎ او‏‎ با‏‎
.است‌‏‎ دوچرخه‌‏‎ معروف‌‏‎ دزد‏‎ داگ‌بلاد‏‎ همان‌‏‎ او‏‎ كه‌‏‎
استراليا‏‎
است‌‏‎ قرار‏‎ كه‌‏‎ نبود‏‎ خبردار‏‎ هم‌‏‎ روحش‌‏‎ انگليسي‌‏‎ بينواي‌‏‎ توريست‌‏‎
را‏‎ فاني‌‏‎ دار‏‎ استراليا‏‎ سواحل‌‏‎ كوچك‌‏‎ بسيار‏‎ ماهي‌‏‎ يك‌‏‎ نيش‌‏‎ با‏‎
شمال‌‏‎ حاره‌اي‌‏‎ بنادر‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ ساله‌‏‎ جردن‌ 58‏‎ ريچارد‏‎.‎كند‏‎ وداع‌‏‎
حتي‌‏‎ كه‌‏‎ ريز‏‎ بسيار‏‎ ماهي‌‏‎ يك‌‏‎ توسط‏‎ بود‏‎ شنا‏‎ مشغول‌‏‎ استراليا‏‎
.باخت‌‏‎ جان‌‏‎ بعد‏‎ ساعاتي‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ گزيده‌‏‎ مي‌شود‏‎ ديده‌‏‎ هم‌‏‎ زحمت‌‏‎ به‌‏‎
اولين‌‏‎ ريچارد‏‎ است‌‏‎ موجود‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ سوابقي‌‏‎ بنابر‏‎
.مي‌رود‏‎ بين‌‏‎ از‏‎ موردي‌‏‎ چنين‌‏‎ از‏‎ گزيدگي‌‏‎ واسطه‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كسي‌‏‎
افزايش‌‏‎ را‏‎ خون‌‏‎ فشار‏‎ و‏‎ قلب‏‎ ضربان‌‏‎ كوچك‌ ، ‏‎ ماهي‌‏‎ اين‌‏‎ سم‌‏‎
به‌‏‎ را‏‎ او‏‎ همسرش‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ گزيده‌‏‎ چهارشنبه‌‏‎ روز‏‎ غروب‏‎ او‏‎.‎مي‌دهد‏‎
فرو‏‎ كما‏‎ حالت‌‏‎ به‌‏‎ بيمارستان‌‏‎ در‏‎ او‏‎.‎برد‏‎ هميلتن‌‏‎ بيمارستان‌‏‎
.مرد‏‎ پنج‌شنبه‌‏‎ روز‏‎ پاياني‌‏‎ ساعات‌‏‎ در‏‎ و‏‎ رفت‌‏‎
برزيل‌‏‎
راننده‌‏‎ برزيل‌‏‎ در‏‎ بويينگ‌ 737‏‎ هواپيماي‌‏‎ با‏‎ تاكسي‌‏‎ يك‌‏‎ برخورد‏‎
.برد‏‎ فرو‏‎ كما‏‎ حالت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ او‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ بيمارستان‌‏‎ راهي‌‏‎ را‏‎
تابلوهاي‌‏‎ نديدن‌‏‎ و‏‎ مناسب‏‎ ديد‏‎ عدم‌‏‎ علت‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ تاكسي‌‏‎ راننده‌‏‎
با‏‎ بود‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎ فرودگاه‌‏‎ باند‏‎ مسير‏‎ در‏‎ راهنمايي‌‏‎
.داشت‌‏‎ سرعت‌‏‎ ثانيه‌‏‎ بر‏‎ متر‏‎ تنها 140‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ برخورد‏‎ بويينگي‌‏‎
كنده‌‏‎ زمين‌‏‎ از‏‎ متر‏‎ راننده‌ 25‏‎ با‏‎ اتومبيل‌‏‎ برخورد‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
شد‏‎ پرتاب‏‎ ماشين‌‏‎ از‏‎ بيرون‌‏‎ به‌‏‎ راننده‌‏‎ آنكه‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ شدند‏‎
اطراف‌‏‎ صخره‌هاي‌‏‎ با‏‎ شدت‌‏‎ به‌‏‎ مي‌زد‏‎ چرخ‌‏‎ هوا‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ اتومبيل‌‏‎
به‌‏‎ زمين‌‏‎ سطح‌‏‎ با‏‎ برخورد‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ نيز‏‎ راننده‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ برخورد‏‎
.رفت‌‏‎ فرو‏‎ كما‏‎ حالت‌‏‎
آمريكا‏‎
تصميم‌‏‎ سانفرانسيسكو‏‎ اهل‌‏‎ ساله‌‏‎ هنرمند 33‏‎ زارتسكي‌ ، ‏‎ آدام‌‏‎
باغ‌‏‎ در‏‎ فوت‌‏‎ در 8‏‎ ابعاد 8‏‎ به‌‏‎ آكواريومي‌‏‎ در‏‎ مدتي‌‏‎ است‌‏‎ گرفته‌‏‎
قورباغه‌ ، ‏‎ آكواريوم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.كند‏‎ زندگي‌‏‎ سانفرانسيسكو‏‎ وحش‌‏‎
زندگي‌‏‎ نيز‏‎ دريايي‌‏‎ جلبك‌هاي‌‏‎ و‏‎ كرم‌ها‏‎ انواع‌‏‎ و‏‎ ماهي‌‏‎
و‏‎ هنر‏‎ از‏‎ تركيبي‌‏‎ او‏‎ عمل‌‏‎ اين‌‏‎ است‌‏‎ معتقد‏‎ زارتسكي‌‏‎مي‌كنند‏‎
نوع‌‏‎ درباره‌‏‎ تا‏‎ وامي‌دارد‏‎ را‏‎ انسان‌ها‏‎ و‏‎ است‌‏‎ علم‌‏‎
در‏‎ او‏‎كنند‏‎ تامل‌‏‎ بيشتر‏‎ كمي‌‏‎ مخلوقات‌‏‎ ديگر‏‎ با‏‎ رابطه‌شان‌‏‎
فرهنگ‌‏‎ ميان‌‏‎ مرزهاي‌‏‎ تا‏‎ مي‌كنم‌‏‎ تلاش‌‏‎":مي‌گويد‏‎ رابطه‌‏‎ اين‌‏‎
".ببرم‌‏‎ بين‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ پيرامون‌‏‎ واقعيت‌‏‎ و‏‎ انساني‌‏‎
روسيه‌‏‎
مادران‌‏‎ كليه‌‏‎ روسيه‌‏‎ در‏‎ قضايي‌‏‎ تحولات‌‏‎ و‏‎ تغيير‏‎ آخرين‌‏‎ براساس‌‏‎
توجه‌‏‎ بدون‌‏‎ مي‌برند‏‎ سر‏‎ به‌‏‎ روسيه‌‏‎ زندان‌هاي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بندي‌‏‎ در‏‎
اين‌‏‎.‎شد‏‎ خواهند‏‎ آزاد‏‎ زندان‌‏‎ از‏‎ داده‌اند‏‎ انجام‌‏‎ كه‌‏‎ جرمي‌‏‎ به‌‏‎
مورد‏‎ است‌‏‎ رسيده‌‏‎ تصويب‏‎ به‌‏‎ روسيه‌‏‎ دوماي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ عمومي‌‏‎ عفو‏‎
ماه‌‏‎ در‏‎ البته‌‏‎گرفت‌‏‎ قرار‏‎ نيز‏‎ پوتين‌‏‎ ولاديمير‏‎ تاييد‏‎
شد‏‎ اجرا‏‎ و‏‎ تصويب‏‎ مطرح‌ ، ‏‎ قانوني‌‏‎ چنين‌‏‎ نيز‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ نوامبر‏‎
زير‏‎ كودك‌‏‎ و 16000‏‎ زنداني‌‏‎ مادران‌‏‎ از‏‎ نفر‏‎ هزار‏‎ آن‌ 23‏‎ طي‌‏‎ كه‌‏‎
باردار ، ‏‎ زنان‌‏‎ تنها‏‎ قبلي‌‏‎ قانون‌‏‎ اما‏‎.‎شدند‏‎ آزاد‏‎ سال‌‏‎ ‎‏‏16‏‎
در‏‎ را‏‎ بيوه‌ها‏‎ و‏‎ سن‌‏‎ سال‌‏‎ بالاي‌ 50‏‎ زنان‌‏‎ ناتوان‌ ، ‏‎ و‏‎ معلول‌‏‎
بر‏‎ در‏‎ را‏‎ زنداني‌‏‎ مادران‌‏‎ تمام‌‏‎ فعلي‌‏‎ قانون‌‏‎ اما‏‎ مي‌گرفت‌‏‎ بر‏‎
زندانيان‌‏‎ آمار‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كشورهايي‌‏‎ معدود‏‎ از‏‎ روسيه‌‏‎مي‌گيرد‏‎
تعداد‏‎ بررسي‌ها‏‎ آخرين‌‏‎ براساس‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ زياد‏‎ بسيار‏‎ آن‌‏‎
برهمين‌‏‎.‎است‌‏‎ رسيده‌‏‎ هم‌‏‎ نفر‏‎ ميليون‌‏‎ يك‌‏‎ مرز‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ زندانيان‌‏‎
از‏‎ زندان‌ها‏‎ جمعيت‌‏‎ كنترل‌‏‎ براي‌‏‎ روسي‌‏‎ مسئولين‌‏‎ اساس‌‏‎
مسئولين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎.‎مي‌كنند‏‎ استفاده‌‏‎ عمومي‌‏‎ عفو‏‎ استراتژي‌‏‎
عفوها‏‎ اين‌‏‎ ظاهر‏‎ به‌‏‎":‎مي‌گويد‏‎ باره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ روسيه‌‏‎ بشر‏‎ حقوق‌‏‎
حل‌‏‎ راه‌‏‎ يك‌‏‎ اين‌‏‎ من‌‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ اما‏‎ است‌‏‎ موجه‌‏‎ و‏‎ انساني‌‏‎ بسيار‏‎
به‌‏‎ كشور‏‎ زندانيان‌‏‎ جمعيت‌‏‎ كاهش‌‏‎ و‏‎ كنترل‌‏‎ براي‌‏‎ سطحي‌‏‎ بسيار‏‎
هنوز‏‎ اصلي‌‏‎ مشكل‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ مقطعي‌‏‎ راه‌حل‌ها‏‎ اين‌‏‎.‎مي‌رود‏‎ شمار‏‎
".پابرجاست‌‏‎
آلوده‌‏‎ و‏‎ اسفبار‏‎ بسيار‏‎ وضعيت‌‏‎ بارها‏‎ بشر‏‎ حقوق‌‏‎ سازمان‌هاي‌‏‎
سر‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ زنداني‌‏‎ هزاران‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ روسيه‌‏‎ زندان‌هاي‌‏‎
.كرده‌اند‏‎ تقبيح‌‏‎ مي‌برند‏‎


دارودرخت‌‏‎
Quercus muehlenbergii: گونه‌‏‎
Fagaceae:خانواده‌‏‎
كاپين‌‏‎ چين‌‏‎ بلوط‏‎

Chinkapin Oak
Yellow Chestnut Oak
مدور‏‎ تاج‌‏‎ انبوه‌ ، ‏‎:رويشي‌‏‎ شكل‌‏‎
يك‌‏‎ توسط‏‎ نيمه‌‏‎ تا‏‎ كه‌‏‎ سانتي‌متر‏‎ طول‌ 2‏‎ به‌‏‎ بلوطهاي‌‏‎:ميوه‌‏‎
.مي‌شوند‏‎ گرفته‌‏‎ بر‏‎ در‏‎ كرك‌‏‎ از‏‎ پوشيده‌‏‎ و‏‎ فلس‌دار‏‎ جام‌‏‎
دندانه‌هاي‌‏‎ داراي‌‏‎ شكل‌ ، ‏‎ نيزه‌اي‌‏‎ تا‏‎ دوكي‌‏‎ خزان‌پذير ، ‏‎:برگ‌‏‎
نوك‌تيز‏‎
روشن‌‏‎ سبز‏‎:رنگ‌‏‎
رنگ‌‏‎ خاكستري‌‏‎ و‏‎ پوسته‌‏‎ پوسته‌‏‎:‎درخت‌‏‎ پوست‌‏‎
آمريكا‏‎ شمال‌‏‎ جنگل‌هاي‌‏‎:‎بومي‌‏‎ زيستگاه‌‏‎
در‏‎ آهكي‌ ، ‏‎ خاك‌هاي‌‏‎ و‏‎ سايه‌‏‎ نيم‌‏‎ با‏‎ سازگار‏‎:‎رشد‏‎ شرايط‏‎
رشد‏‎ بهتر‏‎ شده‌‏‎ زهكشي‌‏‎ خوبي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ عميق‌‏‎ حاصلخيز ، ‏‎ خاك‌هاي‌‏‎
.مي‌كنند‏‎
پاييز‏‎ در‏‎ بذر‏‎ توسط‏‎:‎تكثير‏‎
متر‏‎ ‎‏‏20‏‎ ارتفاع‌‏‎
متر‏‎ ‎‏‏10‏‎ گستردگي‌‏‎شرعي‌‏‎ ساعات‌‏‎
دقيقه‌‏‎ ساعت‌ 12و19‏‎ :ظهر‏‎ اذان‌‏‎
دقيقه‌‏‎ و 57‏‎ ساعت‌ 17‏‎ :‎مغرب‏‎ اذان‌‏‎
دقيقه‌‏‎ و 31‏‎ ساعت‌ 5‏‎ :‎فردا‏‎ صبح‌‏‎ اذان‌‏‎
دقيقه‌‏‎ و 58‏‎ ساعت‌ 6‏‎ :‎فردا‏‎ آفتاب‏‎ طلوع‌‏‎


Copyright 1996-2002 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.