شماره‌ 2645‏‎ ‎‏‏،‏‎ 8 Feb 2002 جمعه‌ 19بهمن‌ 1380 ، ‏‎
Front Page
Editorial
National
Economy
Tourism
Metropolitan
Life
Metropolis
Women
Business
Sports
World Sports
Science/Culture
Arts
Environment
Media
Literature
Last Page
شد‏‎ گشوده‌‏‎ جهان‌‏‎ به‌‏‎ جميني‌‏‎ هاي‌‏‎ چشم‌‏‎

(‎‏‏22‏‎)تندرستي‌‏‎ بحران‌‏‎

ساخت‌‏‎ ديگرببايد‏‎ عالمي‌‏‎

ها‏‎ نوبليست‌‏‎

شد‏‎ گشوده‌‏‎ جهان‌‏‎ به‌‏‎ جميني‌‏‎ هاي‌‏‎ چشم‌‏‎فرهاديان‌‏‎ سليمان‌‏‎
شيلي‌‏‎ آند‏‎ كوه‌هاي‌‏‎ در‏‎ (‎Cerropachon) سروپاكون‌‏‎ ارتفاعات‌‏‎ در‏‎
هر‏‎ از‏‎ دور‏‎ به‌‏‎ و‏‎ متروك‌‏‎ منطقه‌اي‌‏‎ در‏‎ متري‌‏‎ ارتفاع‌ 2737‏‎ در‏‎ و‏‎
قلوي‌‏‎ دو‏‎ خواهر‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ قرار‏‎ جميني‌‏‎ جنوبي‌‏‎ تلسكوپ‌‏‎ آبادي‌ ، ‏‎
اين‌‏‎.‎دارد‏‎ قرار‏‎ هاوايي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ محسوب‏‎ شمالي‌‏‎ جميني‌‏‎
بنابراين‌‏‎ و‏‎ گرفته‌اند‏‎ قرار‏‎ استوا‏‎ خط‏‎ طرف‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ تلسكوپ‌‏‎ دو‏‎
از‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ آسمان‌‏‎ تمام‌‏‎ تا‏‎ مي‌سازد‏‎ قادر‏‎ را‏‎ دانشمندان‌‏‎
.باشند‏‎ داشته‌‏‎ نظر‏‎ زير‏‎ جنوبي‌‏‎ نيمكره‌‏‎ از‏‎ هم‌‏‎ و‏‎ شمالي‌‏‎ نيمكره‌‏‎
بتوانند‏‎ كه‌‏‎ شده‌اند‏‎ ساخته‌‏‎ و‏‎ طراحي‌‏‎ طوري‌‏‎ جميني‌‏‎ تلسكوپ‌هاي‌‏‎
موج‌هاي‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ جهان‌‏‎ از‏‎ دقيق‌‏‎ و‏‎ واضح‌‏‎ بي‌نهايت‌‏‎ تصاويري‌‏‎
تلسكوپ‌ها‏‎ اين‌‏‎ ساخت‌‏‎ و‏‎ طراحي‌‏‎ در‏‎.‎دهند‏‎ ارائه‌‏‎ قرمز‏‎ زير‏‎
.داشته‌اند‏‎ شركت‌‏‎ كشور‏‎ چندين‌‏‎
مي‌سازد‏‎ قادر‏‎ را‏‎ دانشمندان‌‏‎ سرخ‌‏‎ فرو‏‎ موج‌هاي‌‏‎ طول‌‏‎ بررسي‌‏‎
تشكيل‌‏‎ منطقه‌‏‎ هستي‌ ، ‏‎ جهان‌‏‎ تار‏‎ و‏‎ تيره‌‏‎ غبارات‌‏‎ وراي‌‏‎ از‏‎ تا‏‎
.كنند‏‎ مشاهده‌‏‎ را‏‎ دوردست‌‏‎ كهكشان‌هاي‌‏‎ مركزي‌‏‎ هسته‌‏‎ و‏‎ ستارگان‌‏‎
قدرت‌‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ آينه‌اي‌‏‎ تلسكوپ‌ها‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ كدام‌‏‎ هر‏‎
نور‏‎ جمع‌كنندگي‌‏‎ قدرت‌‏‎ برابر‏‎ حدود 10‏‎ آن‌‏‎ نور‏‎ جمع‌كنندگي‌‏‎
.است‌‏‎ (‎HST) فضايي‌هابي‌‏‎ تلسكوپ‌‏‎
نوري‌‏‎ سيستم‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ تلسكوپ‌ها‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ آنجايي‌‏‎ از‏‎
از‏‎ حاصل‌‏‎ اغتشاشات‌‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ مجهز‏‎ ويژه‌اي‌‏‎ تنظيم‌كننده‌‏‎
اين‌‏‎ لذا‏‎ مي‌كند ، ‏‎ خنثي‌‏‎ را‏‎ زمين‌‏‎ جو‏‎ متلاطم‌‏‎ جريانات‌‏‎
همانند‏‎ كه‌‏‎ دهند‏‎ ارائه‌‏‎ تصاويري‌‏‎ مي‌توانند‏‎ تلسكوپ‌ها‏‎
در‏‎.‎است‌‏‎ واضح‌‏‎ و‏‎ شفاف‌‏‎ فضايي‌‏‎ تلسكوپ‌هاي‌‏‎ از‏‎ حاصل‌‏‎ تصاوير‏‎
رييس‌‏‎ هاليدي‌‏‎ يان‌‏‎ پروفسور‏‎ جنوبي‌‏‎ جميني‌‏‎ افتتاحيه‌‏‎ سخنراني‌‏‎
تحقيقات‌‏‎ و‏‎ ذرات‌‏‎ فيزيك‌‏‎ انجمن‌‏‎ ستاره‌شناسي‌‏‎ صندوق‌‏‎
براي‌‏‎ مهمي‌‏‎ روز‏‎ امروز ، ‏‎":گفت‌‏‎ (‎pparc) ستاره‌شناسي‌‏‎
جامعه‌‏‎ كل‌‏‎ براي‌‏‎ مهمي‌‏‎ روز‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ جميني‌‏‎ تلسكوپ‌هاي‌‏‎
عضو‏‎ هفت‌‏‎ بين‌‏‎ در‏‎ بريتانيا‏‎.‎است‌‏‎ بريتانيا‏‎ ستاره‌شناسان‌‏‎
در‏‎ آنكه‌‏‎ براي‌‏‎ ".‎است‌‏‎ بزرگ‌‏‎ سهامدار‏‎ دومين‌‏‎ جميني‌‏‎ كنسرسيوم‌‏‎
بريتانيا‏‎ دانشمندان‌‏‎ پروژه‌‏‎ اين‌‏‎ مثل‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ پروژه‌هاي‌‏‎
كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ خاطرنشان‌‏‎ pparc باشند‏‎ داشته‌‏‎ محوري‌‏‎ نقش‌‏‎
جهاني‌‏‎ پيشرفته‌‏‎ تجهيزات‌‏‎ و‏‎ امكانات‌‏‎ به‌‏‎ بريتانيا‏‎ دانشمندان‌‏‎
كشفيات‌‏‎ و‏‎ تحقيقات‌‏‎ در‏‎ قادرند‏‎ لذا‏‎ و‏‎ دارند‏‎ دسترسي‌‏‎
.باشند‏‎ پيشقدم‌‏‎ جهان‌‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ ستاره‌شناسي‌‏‎
Mountain) (Matt مونتين‌‏‎ مت‌‏‎ دكتر‏‎ جميني‌‏‎ پروژه‌‏‎ مدير‏‎
راه‌‏‎ در‏‎ جديدي‌‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎ ما‏‎ پيش‌‏‎ ماه‌‏‎ يك‌‏‎ حدود‏‎":مي‌گويد‏‎
هم‌‏‎ و‏‎ شمال‌‏‎ جميني‌‏‎ هم‌‏‎ زمان‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ رسيديم‌ ، ‏‎ نجومي‌‏‎ تحقيقات‌‏‎
مختلف‌‏‎ آزمايش‌هاي‌‏‎ از‏‎ زمان‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ مشاهداتي‌‏‎ جنوب‏‎ جميني‌‏‎
براي‌‏‎ قسمت‌ها‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ كدام‌‏‎ هر‏‎ رصد‏‎ كه‌‏‎ دادند‏‎ انجام‌‏‎ آسمان‌‏‎
patrick روشه‌‏‎ پاتريك‌‏‎ دكتر‏‎ "بود‏‎ غيرممكن‌‏‎ ديگر‏‎ تلسكوپ‌‏‎ آن‌‏‎
من‌‏‎":‎مي‌گويد‏‎ جميني‌‏‎ پروژه‌‏‎ دانشمندان‌‏‎ از‏‎ ديگر‏‎ يكي‌‏‎ Roche
قرمز‏‎ زير‏‎ تصاوير‏‎ كه‌‏‎ هستم‌‏‎ كساني‌‏‎ اولين‌‏‎ جزء‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎
زيرا‏‎ مي‌كنم‌‏‎ خوشوقتي‌‏‎ احساس‌‏‎ كردم‌‏‎ دريافت‌‏‎ را‏‎ اوريون‌‏‎ نزديك‌‏‎
دريافت‌‏‎ اوريون‌‏‎ از‏‎ تاكنون‌‏‎ كه‌‏‎ تصاويري‌‏‎ ساير‏‎ از‏‎ تصاوير‏‎ اين‌‏‎
اين‌‏‎":‎مي‌گويد‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎ ".‎است‌‏‎ كامل‌تر‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎
مي‌سازد‏‎ آشكار‏‎ ما‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ جالبي‌‏‎ و‏‎ نو‏‎ ساختارهاي‌‏‎ تصاوير‏‎
.است‌‏‎ نداشته‌‏‎ سابقه‌‏‎ تاكنون‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ همراه‌‏‎ زيادي‌‏‎ جزئيات‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎
پيش‌روي‌‏‎ علمي‌‏‎ كشفيات‌‏‎ از‏‎ سودمند‏‎ و‏‎ طولاني‌‏‎ مرحله‌اي‌‏‎ اكنون‌‏‎
".ماست‌‏‎
تصاوير‏‎ نيز‏‎ دارد‏‎ قرار‏‎ هاوايي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ جميني‌‏‎ شمالي‌‏‎ تلسكوپ‌‏‎
نوري‌‏‎ سال‌‏‎ ميليون‌‏‎ فاصله‌ 30‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كهكشان‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ مهمي‌‏‎ بسيار‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ تهيه‌‏‎ دارد‏‎ قرار‏‎ زمين‌‏‎
بيانگر‏‎ تصاوير‏‎ اين‌‏‎ بالاي‌‏‎ كيفيت‌‏‎ مي‌گويند‏‎ ستاره‌شناسان‌‏‎
اين‌‏‎ به‌‏‎ اخيرا‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ تجهيزاتي‌‏‎ بالاي‌‏‎ بسيار‏‎ قابليت‌‏‎
طيف‌نگار‏‎ تلسكوپ‌‏‎ اين‌‏‎ جديد‏‎ حس‌گر‏‎است‌‏‎ شده‌‏‎ متصل‌‏‎ تلسكوپ‌‏‎
تا‏‎ است‌‏‎ قادر‏‎ حس‌گر‏‎ اين‌‏‎.‎دارد‏‎ نام‌‏‎ GMOS يا‏‎ جميني‌‏‎ كاره‌‏‎ چند‏‎
براي‌‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ نمايد‏‎ ثبت‌‏‎ تصوير‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ را‏‎ جسم‌‏‎ صدها‏‎ طيف‌‏‎
اين‌‏‎.‎است‌‏‎ مفيد‏‎ بسيار‏‎ ستاره‌شناسي‌‏‎ شاخه‌هاي‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ اجسامي‌‏‎ از‏‎ عكس‌برداري‌‏‎ براي‌‏‎ مي‌تواند‏‎ تجهيزات‌‏‎
ابرنواخترها‏‎ مثل‌‏‎ هستند‏‎ واقع‌‏‎ هستي‌‏‎ جهان‌‏‎ نقاط‏‎ دورترين‌‏‎
شده‌‏‎ مشاهده‌‏‎ جزئيات‌‏‎گيرد‏‎ قرار‏‎ استفاده‌‏‎ مورد‏‎ (supernova)
خوشه‌هاي‌‏‎ همانند‏‎ جنبه‌هايي‌‏‎ (‎MV يا 4‏‎) NGC كهكشان‌ 628‏‎ از‏‎
نشان‌‏‎ وضوح‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ غبار‏‎ خطوط‏‎ و‏‎ گازي‌‏‎ ابرهاي‌‏‎ ستاره‌اي‌‏‎
.مي‌دهد‏‎
جميني‌‏‎ پروژه‌‏‎ مدير‏‎ (Jean Rene Roy) جين‌رنه‌روي‌‏‎ دكتر‏‎
از‏‎ زيادي‌‏‎ بسيار‏‎ جزئيات‌‏‎ قادريم‌‏‎ ما‏‎ اينكه‌‏‎":‎مي‌گويد‏‎ شمالي‌‏‎
را‏‎ دارد‏‎ فاصله‌‏‎ ما‏‎ از‏‎ نوري‌‏‎ سال‌‏‎ ميليون‌‏‎ كه‌ 30‏‎ كهكشاني‌‏‎
تصوري‌‏‎ تا‏‎ مي‌كند‏‎ كمك‌‏‎ ما‏‎ به‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ مهم‌‏‎ بسيار‏‎ كنيم‌‏‎ مشاهده‌‏‎
در‏‎ جميني‌‏‎ همانند‏‎ تلسكوپي‌‏‎ اگر‏‎ كه‌‏‎ باشيم‌‏‎ داشته‌‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ از‏‎
ما‏‎ كهكشان‌‏‎ كند ، ‏‎ تصويربرداري‌‏‎ ما‏‎ از‏‎ و‏‎ باشد‏‎ كهكشان‌‏‎ اين‌‏‎
MV كه‌ 4‏‎ مي‌شود‏‎ زده‌‏‎ تخمين‌‏‎ ".رسيد‏‎ خواهد‏‎ به‌نظر‏‎ چگونه‌‏‎
كهكشان‌‏‎ از‏‎ بنابراين‌‏‎ و‏‎ باشد‏‎ ستاره‌‏‎ ميليارد‏‎ حدود 100‏‎ شامل‌‏‎
.است‌‏‎ كوچك‌تر‏‎ جزيي‌‏‎ ما‏‎ شيري‌‏‎ راه‌‏‎
:جهان‌‏‎ تاريخ‌‏‎
پايان‌‏‎ تا‏‎ را‏‎ علمي‌اش‌‏‎ كارهاي‌‏‎ GMOS كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ پيش‌بيني‌‏‎
گروه‌‏‎ ستاره‌شناسان‌‏‎ هنگام‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎كند‏‎ شروع‌‏‎ سال‌‏‎ همين‌‏‎
علمي‌‏‎ تحقيقات‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ انجام‌‏‎ براي‌‏‎ تجهيزات‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ جميني‌‏‎
.مي‌كنند‏‎ استفاده‌‏‎
اينكه‌‏‎":‎مي‌گويد‏‎ (‎Inger Jorgensen) يورگنسن‌‏‎ اينگر‏‎ دكتر‏‎
مشاهداتي‌‏‎ از‏‎ وسيعي‌‏‎ گستره‌‏‎ آينده‌‏‎ ماه‌‏‎ چند‏‎ طي‌‏‎ در‏‎ مي‌توانيم‌‏‎
دهيم‌‏‎ انجام‌‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ GMOS براي‌‏‎ قبلا‏‎ كه‌‏‎ را‏‎
من‌‏‎":‎افزود‏‎ همچنين‌‏‎ وي‌‏‎ ".‎است‌‏‎ هيجان‌انگيز‏‎ بسيار‏‎ ما‏‎ براي‌‏‎
به‌وسيله‌‏‎ دوردست‌‏‎ كهكشان‌هاي‌‏‎ رصد‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ هستم‌‏‎ خوشحال‌‏‎ بسيار‏‎
ماشين‌‏‎" به‌عنوان‌‏‎ مي‌تواند‏‎ جميني‌‏‎ زيرا‏‎ مي‌كنم‌‏‎ شركت‌‏‎ جميني‌‏‎
از‏‎ جوان‌تر‏‎ جهان‌هايي‌‏‎ مشاهده‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ عمل‌‏‎ ‎‏‏،‏‎"زمان‌‏‎
به‌‏‎ مي‌بينيم‌ ، ‏‎ خودمان‌‏‎ بر‏‎ و‏‎ دور‏‎ امروز‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ جهان‌هايي‌‏‎
".برگردد‏‎ گذشته‌‏‎ زمان‌هاي‌‏‎
و‏‎ اورهام‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ از‏‎ (‎Roger Davies) ديويس‌‏‎ راجر‏‎ پروفسور‏‎
من‌‏‎ كه‌‏‎ كاري‌‏‎ زمينه‌‏‎ يك‌‏‎":مي‌گويد‏‎ GMOS بريتانيايي‌‏‎ تيم‌‏‎ مدير‏‎
مطالعه‌‏‎ دارند ، ‏‎ مزيت‌‏‎ و‏‎ برتري‌‏‎ تجهيزات‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ فكر‏‎
ما‏‎ كه‌‏‎ وقتي‌‏‎.است‌‏‎ دور‏‎ بسيار‏‎ كهكشان‌هاي‌‏‎ در‏‎ ابرنواخترها‏‎
مي‌توانيم‌‏‎ آوريم‌‏‎ به‌دست‌‏‎ ستارگان‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ طيف‌هايي‌‏‎ بتوانيم‌‏‎
".باشيم‌‏‎ داشته‌‏‎ هستي‌‏‎ جهان‌‏‎ از‏‎ بهتري‌‏‎ درك‌‏‎
اين‌‏‎ بود‏‎ خواهيم‌‏‎ قادر‏‎ ما‏‎":مي‌گويد‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
كهكشان‌ها‏‎ اين‌‏‎ گويي‌‏‎ كنيم‌‏‎ مشاهده‌‏‎ راحتي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ كهكشان‌ها‏‎
طيف‌سنجي‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ ما‏‎ اكنون‌‏‎هستند‏‎ ما‏‎ همسايگي‌‏‎ در‏‎
مشخص‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ اجزا‏‎ تركيب‏‎ و‏‎ اندازه‌‏‎ جرم‌ ، ‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ استفاده‌‏‎
در‏‎ آنها‏‎ چگونه‌‏‎ ديد‏‎ خواهيم‌‏‎ گذشته‌‏‎ به‌‏‎ نگاهي‌‏‎ با‏‎ و‏‎ مي‌كنيم‌‏‎
".كرده‌اند‏‎ تغيير‏‎ هستي‌‏‎ جهان‌‏‎ تاريخ‌‏‎ طي‌‏‎

(‎‏‏22‏‎) تندرستي‌‏‎ بحران‌‏‎


دهنده‌‏‎ آرامش‌‏‎ تنفس‌‏‎

بهزاد‏‎ محمود‏‎ دكتر‏‎
.است‌‏‎ بسيار‏‎ استرس‌‏‎ رفع‌‏‎ در‏‎ دهنده‌‏‎ آرامش‌‏‎ تنفس‌‏‎ اثر‏‎
متوجه‌‏‎ را‏‎ حواستان‌‏‎ تمامي‌‏‎ ببنديد ، ‏‎ آهسته‌‏‎ را‏‎ چشم‌هايتان‌‏‎
و‏‎ (‎سوراخ‌ها‏‎ لبه‌‏‎ با‏‎ آن‌‏‎ تماس‌‏‎) بيني‌‏‎ سوراخ‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ هوا‏‎ ورود‏‎
دم‌‏‎ هواي‌‏‎ گرماي‌‏‎ تفاوت‌‏‎ بخصوص‌‏‎-‎آنها‏‎ از‏‎ بازدم‌‏‎ گرم‌‏‎ هواي‌‏‎ خروج‌‏‎
چون‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آن‌‏‎ تمرين‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ مهم‌‏‎ نكته‌‏‎كنيد‏‎ - بازدم‌‏‎ و‏‎
مي‌شود ، ‏‎ ديگري‌‏‎ امر‏‎ متوجه‌‏‎ ذهنتان‌‏‎ دقيقه‌‏‎ دو‏‎ يكي‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎
.بازگرديد‏‎ بازدم‌‏‎ و‏‎ دم‌‏‎ هواي‌‏‎ گرماي‌‏‎ تفاوت‌‏‎ احساس‌‏‎ به‌‏‎ فورا‏‎
صبح‌ها‏‎ دقيقه‌اي‌‏‎ چند‏‎ تمرين‌‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ موقع‌‏‎ بهترين‌‏‎
.است‌‏‎ رختخواب‏‎ ترك‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ و‏‎ شدن‌‏‎ بيدار‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ بلافاصله‌‏‎
مي‌روند ، ‏‎ هدر‏‎ بيهوده‌‏‎ كه‌‏‎ اوقاتي‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ -‎ انتظار‏‎ بازي‌‏‎
براي‌‏‎ وقتي‌‏‎ كه‌‏‎ بهانه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ غالبا‏‎دارد‏‎ نام‌‏‎ انتظار‏‎ بازي‌‏‎
خودداري‌‏‎ آنها‏‎ اجراي‌‏‎ از‏‎ نداريم‌‏‎ آرامش‌‏‎ كسب‏‎ تمرين‌هاي‌‏‎
.است‌‏‎ مرده‌‏‎ اوقات‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ انتظار‏‎ بازي‌‏‎ ولي‌‏‎ مي‌كنند‏‎
.مي‌رود‏‎ هدر‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ جهت‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ مرده‌‏‎
چراغ‌‏‎ شدن‌‏‎ سبز‏‎ براي‌‏‎ انتظار‏‎ گوناگون‌ ، ‏‎ صف‌هاي‌‏‎ در‏‎ انتظار‏‎
نوبت‌ ، ‏‎ رسيدن‌‏‎ براي‌‏‎ پزشك‌‏‎ مطب‏‎ در‏‎ انتظار‏‎ چهارراه‌ها ، ‏‎ راهنماي‌‏‎
براي‌‏‎ انتظار‏‎ پول‌ ، ‏‎ دادن‌‏‎ يا‏‎ گرفتن‌‏‎ براي‌‏‎ بانك‌‏‎ در‏‎ انتظار‏‎
چيزهاي‌‏‎ براي‌‏‎ انتظار‏‎ دقايق‌‏‎ ده‌ها‏‎ و‏‎ تاكسي‌‏‎ يا‏‎ اتوبوس‌‏‎ رسيدن‌‏‎
دچار‏‎ انسان‌‏‎ آن‌‏‎ طي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ روزمره‌‏‎ رويدادهاي‌‏‎ از‏‎ مختلف‌‏‎
يا‏‎ حالت‌‏‎ آنكه‌‏‎ بدون‌‏‎ مي‌شود‏‎ نگران‌‏‎ دلواپس‌ ، ‏‎ ناراحت‌ ، ‏‎ و‏‎ استرس‌‏‎
ما‏‎ در‏‎ استرس‌‏‎.‎باشد‏‎ داشته‌‏‎ استرس‌زا‏‎ عامل‌‏‎ در‏‎ تاثير‏‎ كوچكترين‌‏‎
را‏‎ خودمان‌‏‎ چرا‏‎ پس‌‏‎ !نمي‌برد‏‎ بين‌‏‎ از‏‎ را‏‎ استرس‌زا‏‎ عامل‌‏‎
براي‌‏‎ است‌‏‎ لحظات‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ راه‌‏‎ بهترين‌‏‎ كنيم‌؟‏‎ ناراحت‌‏‎
.استرس‌‏‎ از‏‎ پيشگيري‌‏‎
ديگران‌‏‎ به‌‏‎ اگر‏‎ هستيد ، ‏‎ اتوبوس‌‏‎ انتظار‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ موقعي‌‏‎ مثلا‏‎
مرتبا‏‎ مي‌خوانيد ، ‏‎ بي‌حوصلگي‌‏‎ آنها‏‎ قيافه‌‏‎ در‏‎ كنيد‏‎ نگاه‌‏‎
يا‏‎ است‌‏‎ آمدن‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ دور‏‎ از‏‎ اتوبوس‌‏‎ ببينند‏‎ كه‌‏‎ مي‌كشند‏‎ سرك‌‏‎
!مي‌كنيد‏‎ را‏‎ كار‏‎ همان‌‏‎ باشيد‏‎ متوجه‌‏‎ آنكه‌‏‎ بدون‌‏‎ هم‌‏‎ شما‏‎.‎نه‌‏‎
!نمي‌آورد‏‎ زودتر‏‎ را‏‎ اتوبوس‌‏‎ شما‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎
.كنيد‏‎ كار‏‎ بدنتان‌‏‎ نفع‌‏‎ به‌‏‎ دقايق‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ بياييد‏‎
يك‌‏‎ ببنديد ، ‏‎ را‏‎ چشم‌هايتان‌‏‎ بياوريد ، ‏‎ پايين‌‏‎ را‏‎ شانه‌هايتان‌‏‎
بيرون‌‏‎ بعد‏‎ و‏‎ كنيد‏‎ حبس‌‏‎ شماره‌‏‎ چهار‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ بكشيد ، ‏‎ عميق‌‏‎ نفس‌‏‎
تا‏‎ عمل‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ تكرار‏‎ بار‏‎ چند‏‎ به‌‏‎ تمرين‌ ، ‏‎ آغاز‏‎ از‏‎.‎بدهيد‏‎
حالات‌‏‎ در‏‎ آن‌ ، ‏‎ تكرار‏‎ اثر‏‎ بر‏‎ ولي‌‏‎ داريد‏‎ نياز‏‎ اتوبوس‌‏‎ رسيدن‌‏‎
استرس‌‏‎ ميني‌‏‎ نوع‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ عميق‌‏‎ نفس‌‏‎ بار‏‎ دو‏‎ يا‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ مشابه‌ ، ‏‎
.يافت‌‏‎ خواهيد‏‎ رهايي‌‏‎
چيست‌؟‏‎ بيوفيدبك‌‏‎
سهولت‌‏‎ براي‌‏‎ مي‌گيرند ، ‏‎ انجام‌‏‎ ما‏‎ بدن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ اعمالي‌‏‎
آگاهي‌‏‎ بدان‌ها‏‎ كه‌‏‎ اعمالي‌‏‎:‎كرده‌اند‏‎ دسته‌‏‎ دو‏‎ به‌‏‎ بررسي‌‏‎
و‏‎ زبان‌‏‎ و‏‎ لبها‏‎ و‏‎ تنه‌‏‎ و‏‎ پاها‏‎ و‏‎ دست‌ها‏‎ حركات‌‏‎ مثل‌‏‎ داريم‌ ، ‏‎
كه‌‏‎ اعمالي‌‏‎ و‏‎ هستند‏‎ نيز‏‎ ارادي‌‏‎ عموما‏‎ كه‌‏‎ بازدم‌‏‎ و‏‎ دم‌‏‎
قلب ، ‏‎ ضربان‌‏‎ نحوه‌‏‎ غده‌ ، ‏‎ جذب‏‎ و‏‎ هضم‌‏‎ مثل‌‏‎ نداريم‌‏‎ آگاهي‌‏‎ بدان‌ها‏‎
بر‏‎ و‏‎ درون‌ريز‏‎ و‏‎ گوارشي‌‏‎ غده‌هاي‌‏‎ كار‏‎ ادرار ، ‏‎ و‏‎ صفرا‏‎ ترشح‌‏‎
.قياس‌‏‎ اين‌‏‎
بدان‌ها‏‎ كه‌‏‎ اعمالي‌‏‎ از‏‎ فرد‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ خبري‌‏‎ بيوفيدبك‌‏‎
در‏‎ خبرها‏‎ نوع‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ ما‏‎ همه‌‏‎.مي‌كند‏‎ كسب‏‎ نداريم‌‏‎ آگاهي‌‏‎
داريم‌ ، ‏‎ تب‏‎ وقتي‌‏‎ مثلا‏‎.‎مي‌آوريم‌‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ روزمره‌‏‎ زندگي‌‏‎
را‏‎ آن‌‏‎ بعد‏‎ مي‌دهيم‌ ، ‏‎ قرار‏‎ زيرزبان‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ (درجه‌‏‎)‎ دماسنجي‌‏‎
مي‌آوريم‌ ، ‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ اطلاع‌‏‎ بدن‌‏‎ دروني‌‏‎ رويداد‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ مي‌خوانيم‌‏‎
را‏‎ خود‏‎ نبض‌‏‎ ضربان‌هاي‌‏‎ دويدن‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ و‏‎ قبل‌‏‎ وقتي‌‏‎
وقتي‌‏‎.‎مي‌كنيم‌‏‎ اطلاع‌‏‎ كسب‏‎ دروني‌‏‎ رويداد‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ مي‌شماريم‌ ، ‏‎
كننده‌‏‎ تعيين‌‏‎ كاغذ‏‎ باريكه‌‏‎ (قند‏‎ مرض‌‏‎)‎ ديابت‌‏‎ به‌‏‎ مبتلا‏‎ بيمار‏‎
آن‌‏‎ رنگ‌‏‎ تغيير‏‎ از‏‎ و‏‎ مي‌برد‏‎ فرو‏‎ ادرار‏‎ در‏‎ را‏‎ قند ، ‏‎ مقدار‏‎
رويداد‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ مي‌شود ، ‏‎ خود‏‎ ادرار‏‎ قند‏‎ نسبي‌‏‎ مقدار‏‎ متوجه‌‏‎
شما‏‎ فشارخون‌‏‎ فشارسنج‌‏‎ با‏‎ پزشك‌‏‎ وقتي‌‏‎.است‌‏‎ يافته‌‏‎ آگاهي‌‏‎ بدن‌‏‎
گوش‌‏‎ قلبتان‌‏‎ صداهاي‌‏‎ به‌‏‎ گوشي‌‏‎ با‏‎ و‏‎ مي‌گيرد‏‎ اندازه‌‏‎ را‏‎
اگر‏‎.‎مي‌يابد‏‎ آگاهي‌‏‎ بدنتان‌‏‎ داخلي‌‏‎ رويداد‏‎ دو‏‎ از‏‎ مي‌دهد ، ‏‎
خواهيد‏‎ آگاهي‌‏‎ شخصا‏‎ دهيد‏‎ انجام‌‏‎ را‏‎ كار‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ خودتان‌‏‎ شما‏‎
در‏‎ كاري‌‏‎ آنها‏‎ مانند‏‎ و‏‎ گوشي‌‏‎ سنج‌ ، ‏‎ فشار‏‎ دماسنج‌ ، ‏‎.‎يافت‌‏‎
دروني‌‏‎ اوضاع‌‏‎ از‏‎ خبرهايي‌‏‎ فقط‏‎ بلكه‌‏‎ نمي‌دهند‏‎ انجام‌‏‎ بدنتان‌‏‎
مثل‌‏‎ وسيله‌ها‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ يك‌‏‎ هر‏‎.مي‌رسانند‏‎ شما‏‎ اطلاع‌‏‎ به‌‏‎
همان‌‏‎ اين‌‏‎مي‌كند‏‎ منعكس‌‏‎ را‏‎ دروني‌‏‎ اوضاع‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آينه‌اي‌‏‎
صورت‌‏‎ بدن‌‏‎ درون‌‏‎ كه‌‏‎ كارهايي‌‏‎ از‏‎ آگاهي‌‏‎ يعني‌‏‎ است‌ ، ‏‎ بيوفيدبك‌‏‎
.بي‌اطلاعيم‌‏‎ آنها‏‎ از‏‎ ما‏‎ معمولا‏‎ و‏‎ مي‌گيرند‏‎
شده‌‏‎ اختراع‌‏‎ حساسي‌‏‎ بسيار‏‎ وسايل‌‏‎ تكنولوژي‌‏‎ پيشرفت‌‏‎ نتيجه‌‏‎ در‏‎
و‏‎ كنند‏‎ ثبت‌‏‎ را‏‎ دروني‌‏‎ تغييرات‌‏‎ كمترين‌‏‎ مي‌توانند‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
سه‌‏‎ وسايل‌‏‎ اين‌‏‎.‎گردند‏‎ احساس‌‏‎ راحتي‌‏‎ به‌‏‎ تا‏‎ دهند‏‎ جلوه‌‏‎ بزرگ‌‏‎
:دارند‏‎ ارزنده‌‏‎ بسيار‏‎ خصوصيت‌‏‎
;حمل‌اند‏‎ قابل‌‏‎ آساني‌‏‎ به‌‏‎ (‎‎‏‏1‏‎
;اعتمادند‏‎ قابل‌‏‎ (‎‎‏‏2‏‎
فيدبك‌‏‎ نور‏‎ يا‏‎ صدا‏‎ اندازه‌‏‎ وسيله‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ دروني‌‏‎ تغييرات‌‏‎ (‎‏‏3‏‎
.مي‌كنند‏‎
ضربان‌هاي‌‏‎ درجه‌ ، ‏‎ صدم‌‏‎ يك‌‏‎ تا‏‎ دهم‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ را‏‎ دما‏‎ تغييرات‌‏‎
تغييرات‌‏‎ دقيقه‌ ، ‏‎ در‏‎ ضربان‌‏‎ دو‏‎ يكي‌‏‎ اندازه‌‏‎ به‌‏‎ حتي‌‏‎ را‏‎ قلب‏‎
به‌‏‎ را‏‎ عضلاني‌‏‎ تنش‌‏‎ تغيير‏‎ و‏‎ مقدار‏‎ كمترين‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خون‌‏‎ فشار‏‎
.مي‌نمايند‏‎ فيدبك‌‏‎ دقيقا‏‎ نور‏‎ يا‏‎ صدا‏‎ صورت‌‏‎ دو‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎

ساخت‌‏‎ ديگرببايد‏‎ عالمي‌‏‎
براي‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ نوسازي‌‏‎ بنيادي‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ بريتانيا‏‎ ستاره‌شناسي‌‏‎
شده‌‏‎ استفاده‌‏‎ موجود‏‎ تجهيزات‌‏‎ و‏‎ تلسكوپ‌ها‏‎ از‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ انجام‌‏‎
ذخيره‌‏‎ جديد‏‎ بين‌المللي‌‏‎ پروژه‌هاي‌‏‎ جهت‌‏‎ مربوطه‌‏‎ وجوه‌‏‎ و‏‎
.مي‌شود‏‎
و‏‎ ستاره‌شناسي‌‏‎ تحقيقات‌‏‎ موسسه‌‏‎ كه‌‏‎ معناست‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ سخن‌‏‎ اين‌‏‎
تحقيقات‌‏‎ هزينه‌هاي‌‏‎ عمده‌‏‎ كه‌‏‎ موسسه‌اي‌‏‎ (pparc) ذرات‌‏‎ فيزيك‌‏‎
هزينه‌‏‎ تهيه‌‏‎ در‏‎ مي‌كند‏‎ تامين‌‏‎ را‏‎ بريتانيا‏‎ ستاره‌شناسي‌‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎ صرفه‌جويي‌‏‎ ستاره‌شناسي‌‏‎ تجهيزات‌‏‎
مشهور‏‎ راديويي‌‏‎ رصدخانه‌‏‎ همه‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ تحولات‌‏‎ و‏‎ تغيير‏‎ اين‌‏‎
و‏‎ قناري‌‏‎ جزاير‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ نوري‌‏‎ رصدخانه‌هاي‌‏‎ و‏‎ بانك‌‏‎ جودرل‌‏‎
.داد‏‎ خواهد‏‎ قرار‏‎ تاثير‏‎ تحت‌‏‎ را‏‎ هستند‏‎ واقع‌‏‎ هاوايي‌‏‎
پوند‏‎ ميليون‌‏‎ از 5‏‎ بيش‌‏‎ تا‏‎ مي‌شود‏‎ وارد‏‎ pparc بر‏‎ فشارهايي‌‏‎)
تا‏‎ شود‏‎ پرداخت‌‏‎ مليتي‌‏‎ چند‏‎ كنسرسيوم‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ تهيه‌‏‎
.(كند‏‎ استفاده‌‏‎ پيشرفته‌‏‎ تلسكوپ‌هاي‌‏‎ از‏‎ بتواند‏‎ بريتانيا‏‎
كنسرسيوم‌‏‎ به‌‏‎ بتواند‏‎ بريتانيا‏‎ تا‏‎ شود‏‎ پرداخت‌‏‎ بايد‏‎ مبالغي‌‏‎
بتواند‏‎ نهايت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ ملحق‌‏‎ (ESO)‎ اروپا‏‎ جنوبي‌‏‎ رصدخانه‌‏‎
جنوبي‌‏‎ آمريكاي‌‏‎ در‏‎ پارانال‌‏‎ رصدخانه‌‏‎ در‏‎ موجود‏‎ امكانات‌‏‎ از‏‎
از‏‎ گذشته‌‏‎ نوامبر‏‎ در‏‎ ESO در‏‎ عضويت‌‏‎ به‌‏‎ تصميم‌‏‎.‎كند‏‎ استفاده‌‏‎
عمده‌‏‎ قسمت‌‏‎ دولت‌‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎ و‏‎ شد‏‎ اتخاذ‏‎ بريتانيا‏‎ دولت‌‏‎ سوي‌‏‎
.بپردازد‏‎ را‏‎ عضويت‌‏‎ حق‌‏‎ مبلغ‌‏‎
و‏‎ فعاليت‌‏‎ از‏‎ مجددي‌‏‎ ارزيابي‌‏‎ pparc است‌‏‎ قرار‏‎ اينهمه‌‏‎ با‏‎
ستاره‌شناسي‌‏‎ مي‌گويند‏‎ كارشناسان‌‏‎.‎آورد‏‎ عمل‌‏‎ به‌‏‎ هزينه‌هايش‌‏‎
چشمگيري‌‏‎ پيشرفت‌هاي‌‏‎ اخير‏‎ دهه‌‏‎ يك‌‏‎ جريانات‌‏‎ اثر‏‎ در‏‎ بريتانيا‏‎
نوري‌‏‎ تلسكوپ‌‏‎ بزرگترين‌‏‎ به‌‏‎ اكنون‌‏‎ اينكه‌‏‎ مخصوصا‏‎ است‌ ، ‏‎ نموده‌‏‎
.دارد‏‎ دسترسي‌‏‎ نيز‏‎ جهان‌‏‎
پيشرفته‌ترين‌‏‎ از‏‎ تا‏‎ دو‏‎ به‌‏‎ بريتانيايي‌‏‎ ستاره‌شناسان‌‏‎
دسترسي‌‏‎ جنوبي‌‏‎ جميني‌‏‎ و‏‎ شمالي‌‏‎ جميني‌‏‎ يعني‌‏‎ جهان‌‏‎ تلسكوپ‌هاي‌‏‎
است‌‏‎ شده‌‏‎ ساخته‌‏‎ متحده‌‏‎ ايالات‌‏‎ با‏‎ مشترك‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ دارند‏‎
.نمي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ كافي‌‏‎ اينها‏‎ اما‏‎
در‏‎ آمريكا‏‎ همانند‏‎ نيز‏‎ ESO مليتي‌‏‎ چند‏‎ موسسه‌‏‎ حال‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎
پروفسور‏‎.‎مي‌باشد‏‎ رصدخانه‌ها‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ سري‌‏‎ يك‌‏‎ ساخت‌‏‎ حال‌‏‎
ويژه‌‏‎ كميته‌‏‎ رئيس‌‏‎ كه‌‏‎ لايسستر‏‎ دانشگاه‌‏‎ از‏‎ وارد‏‎ مارتين‌‏‎
:مي‌گويد‏‎ BBC به‌‏‎ است‌‏‎ مربوطه‌‏‎ وجوه‌‏‎ تامين‌‏‎ روش‌هاي‌‏‎ بررسي‌‏‎
نظر‏‎ به‌‏‎ كننده‌‏‎ نگران‌‏‎ حتي‌‏‎ يا‏‎ مشكل‌‏‎ كمي‌‏‎ شرايط‏‎ اين‌‏‎ شايد‏‎"
زيرا‏‎ داريم‌‏‎ مسايل‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ مثبتي‌‏‎ نگرش‌‏‎ ما‏‎ اما‏‎ برسد ، ‏‎
از‏‎ آينده‌‏‎ در‏‎ بريتانيا‏‎ ستاره‌شناسي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ ما‏‎ هدف‌‏‎
:مي‌گويد‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎ ".‎شود‏‎ برخوردار‏‎ مناسبتري‌‏‎ جايگاه‌‏‎
راه‌‏‎ تنها‏‎ و‏‎ است‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ و‏‎ هزينه‌بر‏‎ جديد‏‎ ستاره‌شناسي‌‏‎"
به‌‏‎ بريتانيا‏‎ ستاره‌شناسان‌‏‎ دسترسي‌‏‎ از‏‎ اطمينان‌‏‎ براي‌‏‎
از‏‎ عضوي‌‏‎ هم‌‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ پيشرفته‌‏‎ تجهيزات‌‏‎ و‏‎ تلسكوپ‌ها‏‎
درخواست‌ 6/8‏‎ قبلا‏‎ pparc"باشيم‌‏‎ مليتي‌‏‎ چند‏‎ گروه‌‏‎ يك‌‏‎
مجموعه‌‏‎ تلسكوپ‌هاي‌‏‎ تجهيز‏‎ براي‌‏‎ بانك‌‏‎ جودرل‌‏‎ پوندي‌‏‎ ميليون‌‏‎
كنوني‌‏‎ شرايط‏‎ در‏‎ و‏‎ نشود‏‎ تجهيز‏‎ مرلين‌‏‎ اگر‏‎.‎كرد‏‎ رد‏‎ را‏‎ مرلين‌‏‎
.بود‏‎ نخواهد‏‎ انتظارش‌‏‎ در‏‎ مطلوبي‌‏‎ چندان‌‏‎ آينده‌‏‎ بماند‏‎ باقي‌‏‎
كه‌‏‎ هستند‏‎ مطمئن‌‏‎ بانك‌‏‎ جودرل‌‏‎ ستاره‌شناسان‌‏‎ همه‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ اما‏‎
تهيه‌‏‎ ديگر‏‎ منابع‌‏‎ از‏‎ را‏‎ اينكار‏‎ براي‌‏‎ لازم‌‏‎ مبلغ‌‏‎ مي‌توانند‏‎
استرالين‌‏‎ -‎ آنگلو‏‎ تلسكوپ‌‏‎ به‌‏‎ سال‌ 2005‏‎ تا‏‎ pparcكنند‏‎
حدود 4/1‏‎ پس‌انداز‏‎ معناي‌‏‎ به‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ نخواهد‏‎ كمك‌‏‎ (AAT)‎
در‏‎ AAT كه‌‏‎ آنجايي‌‏‎ از‏‎.‎بود‏‎ خواهد‏‎ سال‌‏‎ هر‏‎ در‏‎ پوند‏‎ ميليون‌‏‎
ستاره‌شناسي‌‏‎ تاريخ‌‏‎ در‏‎ گرفت‌‏‎ قرار‏‎ بهره‌برداري‌‏‎ مورد‏‎ ‎‏‏1974‏‎
تلسكوپ‌‏‎ داراي‌‏‎ چه‌‏‎ اگر‏‎ و‏‎ دارد‏‎ قبولي‌‏‎ قابل‌‏‎ پرونده‌‏‎ بريتانيا‏‎
كه‌‏‎ آنجايي‌‏‎ از‏‎ اينهمه‌‏‎ با‏‎ اما‏‎ است‌‏‎ پيشرفته‌‏‎ تجهيزات‌‏‎ با‏‎ عالي‌‏‎
از‏‎ زيادي‌‏‎ حدود‏‎ تا‏‎ AAT شده‌اند‏‎ ساخته‌‏‎ جديدي‌‏‎ رصدخانه‌هاي‌‏‎
عملكرد ، ‏‎ بهبود‏‎ با‏‎ مي‌رود‏‎ انتظار‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ خارج‌‏‎ دور‏‎
بريتانيا‏‎ مهم‌‏‎ تلسكوپ‌‏‎ سه‌‏‎ بهره‌برداري‌‏‎ و‏‎ نگهداري‌‏‎ هزينه‌هاي‌‏‎
:از‏‎ عبارتند‏‎ بريتانيا‏‎ مهم‌‏‎ تلسكوپ‌‏‎ سه‌‏‎يابد‏‎ كاهش‌‏‎
قناري‌‏‎ جزاير‏‎ در‏‎ لاپالما‏‎ در‏‎ (‎WHT)‎ هرشل‌‏‎ ويليام‌‏‎ تلسكوپ‌‏‎ _
(JCMT) ماكسول‌‏‎ كلارك‌‏‎ جيمز‏‎ تلسكوپ‌‏‎ _
(UKirt) كبير‏‎ بريتانياي‌‏‎ قرمز‏‎ زير‏‎ تلسكوپ‌‏‎ -‎
براي‌‏‎ راه‌‏‎ يك‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ واقع‌‏‎ هاوايي‌‏‎ در‏‎ اخير‏‎ مورد‏‎ دو‏‎ كه‌‏‎
دتكتورهاي‌‏‎ تعداد‏‎ از‏‎ كاستن‌‏‎ بهره‌برداري‌ ، ‏‎ هزينه‌هاي‌‏‎ كاهش‌‏‎
.است‌‏‎ تلسكوپ‌ها‏‎ به‌‏‎ متصل‌‏‎
كريسمس‌‏‎ درخت‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ همانطور‏‎":‎مي‌گويد‏‎ وارد‏‎ پروفسور‏‎
نيز‏‎ تلسكوپ‌‏‎ به‌‏‎ سابقا‏‎ مي‌كنند ، ‏‎ آويزان‌‏‎ چراغ‌‏‎ زيادي‌‏‎ تعداد‏‎
متصل‌‏‎ دتكتورهاي‌‏‎ تعداد‏‎ چه‌‏‎ هر‏‎.‎بود‏‎ متصل‌‏‎ زيادي‌‏‎ دتكتورهاي‌‏‎
مصرف‌‏‎ بيشتري‌‏‎ هزينه‌‏‎ و‏‎ انرژي‌‏‎ وقت‌ ، ‏‎ شود‏‎ زياد‏‎ تلسكوپ‌ها‏‎ به‌‏‎
".مي‌شود‏‎
كه‌‏‎ مي‌رويم‌‏‎ سمتي‌‏‎ به‌‏‎ امروزه‌‏‎ ما‏‎":‎مي‌گويد‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
صورت‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ باشيم‌‏‎ داشته‌‏‎ تخصصي‌تري‌‏‎ تلسكوپ‌هاي‌‏‎
صرف‌‏‎ نيز‏‎ كمتري‌‏‎ هزينه‌‏‎ نتيجه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ ساده‌تر‏‎ تلسكوپ‌ها‏‎
".مي‌شود‏‎
خاتمه‌‏‎
تلسكوپ‌‏‎.‎نيست‌‏‎ خوشايند‏‎ تلسكوپ‌‏‎ يك‌‏‎ آينده‌‏‎ چشم‌انداز‏‎ اما‏‎
مگر‏‎.‎است‌‏‎ شدن‌‏‎ تعطيل‌‏‎ شرف‌‏‎ در‏‎ متري‌‏‎ آينه‌ 5/2‏‎ با‏‎ نيوتن‌‏‎ ايساك‌‏‎
تلسكوپ‌‏‎ اين‌‏‎ دانشگاهي‌‏‎ دپارتمان‌‏‎ يك‌‏‎ يا‏‎ ديگر‏‎ گروه‌هاي‌‏‎ آنكه‌‏‎
.نمايد‏‎ آغاز‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ مجدد‏‎ استفاده‌‏‎ و‏‎ گرفته‌‏‎ تحويل‌‏‎ را‏‎
تلسكوپ‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ تلسكوپ‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ پيشنهاد‏‎ يك‌‏‎
زمين‌‏‎ كره‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ سيارك‌هايي‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ تحقيق‌‏‎ براي‌‏‎ اصلي‌‏‎
كارشناسان‌‏‎.‎شود‏‎ استفاده‌‏‎ مي‌شوند‏‎ محسوب‏‎ بالقوه‌‏‎ تهديد‏‎
اين‌‏‎ براي‌‏‎ راه‌‏‎ تنها‏‎ بريتانيا‏‎ ستاره‌شناسي‌‏‎ نوسازي‌‏‎ مي‌گويند‏‎
نقش‌‏‎ آينده‌‏‎ بزرگ‌‏‎ تلسكوپ‌هاي‌‏‎ ساخت‌‏‎ در‏‎ بتواند‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كشور‏‎
ستاره‌شناسي‌‏‎ بزرگ‌‏‎ جامعه‌‏‎ براي‌‏‎ بتواند‏‎ و‏‎ باشد‏‎ داشته‌‏‎
.نمايد‏‎ فراهم‌‏‎ را‏‎ تجهيزات‌‏‎ بهترين‌‏‎ به‌‏‎ دسترسي‌‏‎ امكانات‌‏‎
شود‏‎ ساخته‌‏‎ نوري‌‏‎ تلسكوپ‌‏‎ يك‌‏‎ تا‏‎ است‌‏‎ انجام‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ مطالعاتي‌‏‎
.باشد‏‎ بزرگتر‏‎ موجود‏‎ تلسكوپ‌هاي‌‏‎ تمام‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎
_ است‌‏‎ شده‌‏‎ ساخته‌‏‎ كوچكتر‏‎ آينه‌‏‎ چندين‌‏‎ از‏‎ تلسكوپ‌‏‎ اين‌‏‎ آينه‌‏‎
- است‌‏‎ جهان‌‏‎ در‏‎ موجود‏‎ تلسكوپ‌‏‎ بزرگترين‌‏‎ كه‌‏‎ كك‌‏‎ تلسكوپ‌‏‎ مثل‌‏‎
.دارد‏‎ قطر‏‎ متر‏‎ حدود 50‏‎ و‏‎

ها‏‎ نوبليست‌‏‎


مايكلسن‌‏‎ آبراهام‌‏‎ آلبرت‌‏‎


(‎‏‏1852‏‎- ‎‏‏1931‏‎) آمريكايي‌‏‎ فيزيكدان‌‏‎
Albert Abraham Michelson
نور1907‏‎ فيزيك‌سرعت‌‏‎
به‌‏‎ (‎لهستان‌‏‎ در‏‎ واقع‌‏‎ كنوني‌‏‎ Strzelno)‎ Strelno در‏‎ مايكلسن‌‏‎
آمريكا‏‎ به‌‏‎ خانواده‌اش‌‏‎ همراه‌‏‎ سالگي‌‏‎ دو‏‎ در‏‎.آمد‏‎ دنيا‏‎
آمريكا‏‎ Naval نوال‌‏‎ آكادمي‌‏‎ از‏‎ در 1873‏‎.‎كرد‏‎ مهاجرت‌‏‎
شيمي‌‏‎ و‏‎ فيزيك‌‏‎ در‏‎ تحصيل‌‏‎ ادامه‌‏‎ براي‌‏‎ اما‏‎ شد‏‎ فارغ‌التحصيل‌‏‎
روي‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ كارش‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ سال‌‏‎ پنج‌‏‎ماند‏‎ همانجا‏‎
مطالعه‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ آغاز‏‎ نور‏‎ سرعت‌‏‎ اندازه‌گيري‌‏‎
سفر‏‎ اروپا‏‎ به‌‏‎ برلين‌‏‎ و‏‎ هايدلبرگ‌‏‎ كولژدوفرانس‌ ، ‏‎ در‏‎ نورشناسي‌‏‎
و‏‎ گفت‌‏‎ ترك‌‏‎ را‏‎ دريايي‌‏‎ نيروي‌‏‎ آمريكا‏‎ به‌‏‎ بازگشت‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎.‎كرد‏‎
در‏‎.‎شد‏‎ فيزيك‌‏‎ استاد‏‎ كليولند ، ‏‎ Case School اسكول‌‏‎ كيس‌‏‎ در‏‎
.زد‏‎ تخمين‌‏‎ ثانيه‌‏‎ در‏‎ مايل‌‏‎ حدود 186320‏‎ در‏‎ را‏‎ نور‏‎ سرعت‌‏‎ ‎‏‏1882‏‎
ده‌‏‎ تا‏‎ و‏‎ زمان‌‏‎ آن‌‏‎ تا‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ اندازه‌گيري‌‏‎ دقيق‌ترين‌‏‎ اين‌‏‎
وي‌‏‎ خود‏‎ نيز‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ حتي‌‏‎.بود‏‎ آمده‌‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ سال‌‏‎
.كند‏‎ محاسبه‌‏‎ را‏‎ نور‏‎ سرعت‌‏‎ از‏‎ دقيق‌تري‌‏‎ مقدار‏‎ توانست‌‏‎
نيز‏‎ را‏‎ تداخل‌سنج‌‏‎ توانست‌‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ انجام‌‏‎ ضمن‌‏‎ در‏‎ مايكلسن‌‏‎
به‌‏‎ را‏‎ نور‏‎ باريكه‌‏‎ يك‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ابزاري‌‏‎ تداخل‌سنج‌‏‎.‎كند‏‎ تكميل‌‏‎
سوي‌‏‎ دو‏‎ به‌‏‎ آنها‏‎ داشتن‌‏‎ گسيل‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ تقسيم‌‏‎ بخش‌‏‎ دو‏‎
دو‏‎ چنانچه‌‏‎.‎مي‌كند‏‎ تركيب‏‎ هم‌‏‎ با‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎ متفاوت‌‏‎
را‏‎ يكساني‌‏‎ مسافت‌‏‎ متفاوت‌ ، ‏‎ سرعت‌هاي‌‏‎ با‏‎ نور‏‎ از‏‎ باريكه‌‏‎
متفاوتي‌‏‎ مسافت‌‏‎ يكسان‌ ، ‏‎ سرعت‌هاي‌‏‎ با‏‎ برعكس‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ بپيمايند‏‎
تداخلي‌‏‎ فريزهاي‌‏‎ برسند‏‎ يكديگر‏‎ به‌‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎ و‏‎ كنند‏‎ طي‌‏‎ را‏‎
را‏‎ تداخل‌سنج‌‏‎ مايكلسن‌‏‎.‎مي‌كنند‏‎ ايجاد‏‎ پرده‌‏‎ روي‌‏‎ بر‏‎ را‏‎
زمين‌‏‎ سطح‌‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ نوري‌‏‎ سرعت‌‏‎ كه‌‏‎ نظريه‌‏‎ اين‌‏‎ آزمودن‌‏‎ براي‌‏‎
بر‏‎ عمود‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ نوري‌‏‎ سرعت‌‏‎ از‏‎ آهسته‌تر‏‎ بسيار‏‎ مي‌كند‏‎ حركت‌‏‎
به‌‏‎ نتيجه‌گيري‌‏‎ اين‌‏‎.‎گرفت‌‏‎ به‌كار‏‎ مي‌كند‏‎ حركت‌‏‎ زمين‌‏‎ سطح‌‏‎
اتر‏‎.‎مي‌داد‏‎ قرار‏‎ آزمايش‌‏‎ بوته‌‏‎ در‏‎ را‏‎ اتر‏‎ وجود‏‎ موثري‌‏‎ طور‏‎
اتمسفر‏‎ دورتادور‏‎ فضاي‌‏‎ تمامي‌‏‎ مي‌رفت‌‏‎ گمان‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ماده‌اي‌‏‎
كلي‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ اتر‏‎ كه‌‏‎ آنجايي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ است‌‏‎ فراگرفته‌‏‎ را‏‎ زمين‌‏‎
نتيجه‌‏‎ در‏‎.مي‌كند‏‎ حركت‌‏‎ اتر‏‎ درون‌‏‎ در‏‎ زمين‌‏‎ است‌ ، ‏‎ حركت‌‏‎ فاقد‏‎
آهسته‌تر‏‎ مي‌كند‏‎ حركت‌‏‎ زمين‌‏‎ سطح‌‏‎ امتداد‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ نوري‌‏‎ سرعت‌‏‎
.مي‌كند‏‎ حركت‌‏‎ زمين‌‏‎ سطح‌‏‎ بر‏‎ عمود‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ نوري‌‏‎ از‏‎
در‏‎ در 1881‏‎ را‏‎ آزمايش‌‏‎ اين‌‏‎ نخستين‌بار‏‎ براي‌‏‎ مايكلسن‌‏‎
كه‌‏‎ بود‏‎ ترتيب‏‎ بدين‌‏‎ آمده‌‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ نتيجه‌‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ انجام‌‏‎ برلين‌‏‎
بر‏‎ مبني‌‏‎ مدركي‌‏‎ بنابراين‌‏‎ ندارند ، ‏‎ وجود‏‎ تداخلي‌‏‎ فريزهاي‌‏‎
.ندارد‏‎ وجود‏‎ نيز‏‎ متفاوت‌‏‎ سرعت‌هاي‌‏‎ با‏‎ نور‏‎ باريكه‌‏‎ دو‏‎ وجود‏‎
تكرار‏‎ بسيار‏‎ دقت‌‏‎ با‏‎ و‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎ چند‏‎ را‏‎ آزمايش‌‏‎ اين‌‏‎ او‏‎
(‎‏‏1838‏‎- ‎‏‏1932‏‎) E.Morely مورلي‌‏‎ ادوارد‏‎ با‏‎ در 1887‏‎.‎كرد‏‎
انجام‌‏‎ را‏‎ آزمايش‌‏‎ زمين‌‏‎ جو‏‎ به‌‏‎ نزديك‌‏‎ شرايط‏‎ در‏‎ و‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎
بدين‌‏‎.‎نشدند‏‎ اتر‏‎ كردن‌‏‎ پيدا‏‎ به‌‏‎ موفق‌‏‎ هم‌‏‎ بار‏‎ اين‌‏‎.داد‏‎
رسيدند‏‎ نتيجه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ جدي‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ فيزيكدانان‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ ترتيب‏‎
فيزيكي‌‏‎ نظريه‌هاي‌‏‎ نتيجه‌گيري‌‏‎ اين‌‏‎.‎ندارد‏‎ وجود‏‎ اتري‌‏‎ كه‌‏‎
با‏‎ اينشتاين‌‏‎ سرانجام‌‏‎ آنكه‌‏‎ تا‏‎.برد‏‎ زيرسوال‌‏‎ نيز‏‎ را‏‎ مرسوم‌‏‎
.يافت‌‏‎ نور‏‎ سرعت‌‏‎ ثبات‌‏‎ براي‌‏‎ توضيحي‌‏‎ خود‏‎ نسبيت‌‏‎ نظريه‌‏‎
بررسي‌هايش‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ را‏‎ فيزيك‌ 1907‏‎ نوبل‌‏‎ جايزه‌‏‎ مايكلسن‌‏‎
.داد‏‎ اختصاص‌‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ نور‏‎ سرعت‌‏‎ درباره‌‏‎
دانشمندان‌‏‎ از‏‎ تعدادي‌‏‎ نور‏‎ سرعت‌‏‎ ثبات‌‏‎ شدن‌‏‎ معلوم‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ تا‏‎
تفاوت‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ اندازه‌گيري‌‏‎ قابل‌‏‎ اختلاف‌‏‎ كه‌‏‎ كردند‏‎ اعلام‌‏‎
.يافته‌اند‏‎ نور‏‎ سرعت‌‏‎
استاد‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎‏‏1866‏‎- ‎‏‏1941‏‎) D.Millerميلر‏‎ ديتون‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎
ثانيه‌‏‎ در‏‎ مايل‌‏‎ حدود 6‏‎ در‏‎ را‏‎ اختلاف‌‏‎ اين‌‏‎ اسكول‌ ، ‏‎ كيس‌‏‎ فيزيك‌‏‎
اثر‏‎ در‏‎ ميلر‏‎ نتيجه‌گيري‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ ثابت‌‏‎ بعدها‏‎زد‏‎ تخمين‌‏‎
.بود‏‎ شده‌‏‎ ايجاد‏‎ متفاوت‌‏‎ دماي‌‏‎ شرايط‏‎
را‏‎ نجومي‌‏‎ اندازه‌گيري‌هاي‌‏‎ براي‌‏‎ تداخل‌‏‎ تكنيك‌هاي‌‏‎ مايكلسن‌‏‎
مقايسه‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ را‏‎ سماوي‌‏‎ اجرام‌‏‎ قطر‏‎ توانست‌‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ كار‏‎ به‌‏‎
اين‌‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎.كند‏‎ محاسبه‌‏‎ آنها‏‎ سوي‌‏‎ دو‏‎ از‏‎ شده‌‏‎ منتشر‏‎ نور‏‎
وي‌‏‎.‎داد‏‎ ادامه‌‏‎ نيز‏‎ را‏‎ نور‏‎ سرعت‌‏‎ دقيق‌تر‏‎ اندازه‌گيري‌‏‎ كار‏‎
واحد‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ نور‏‎ موج‌‏‎ طول‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ پيشنهاد‏‎
در‏‎ ايريديوم‌‏‎ -‎ پلاتينيوم‌‏‎ متر‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ طول‌‏‎ اندازه‌گيري‌‏‎
نوري‌‏‎ امواج‌‏‎ در 1960‏‎ سرانجام‌‏‎.شود‏‎ استفاده‌‏‎ پاريس‌ ، ‏‎ موزه‌‏‎
مورد‏‎ طول‌‏‎ اندازه‌گيري‌‏‎ واحد‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ كريپتون‌‏‎ بي‌اثر‏‎ گاز‏‎
.گرفت‌‏‎ قرار‏‎ پذيرش‌‏‎


Copyright 1996-2002 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.