شماره‌ 2645‏‎ ‎‏‏،‏‎ 8 Feb 2002 جمعه‌ 19بهمن‌ 1380 ، ‏‎
Front Page
Editorial
National
Economy
Tourism
Metropolitan
Life
Metropolis
Women
Business
Sports
World Sports
Science/Culture
Arts
Environment
Media
Literature
Last Page
و 5‏‎ فازهاي‌ 4‏‎ برنده‌‏‎ كره‌اي‌‏‎ يا‏‎ ايراني‌‏‎
مي‌شود‏‎ مشخص‌‏‎ پارس‌جنوبي‌‏‎

تهران‌‏‎ در‏‎ مخابراتي‌‏‎ آنتن‌‏‎ و‏‎ سايت‌‏‎ ‎‏‏91‏‎
شد‏‎ راه‌اندازي‌‏‎

افول‌‏‎ به‌‏‎ رو‏‎ تابان‌‏‎ آفتاب‏‎ سرزمين‌‏‎

شد‏‎ رد‏‎ آمريكا‏‎ سناي‌‏‎ بوش‌در‏‎ اقتصادي‌‏‎ طرح‌‏‎

فازهاي‌4و5‏‎ برنده‌‏‎ كره‌اي‌‏‎ يا‏‎ ايراني‌‏‎
مشخص‌مي‌شود‏‎ پارس‌جنوبي‌‏‎


توسعه‌‏‎ پروژه‌‏‎ و 5‏‎ فازهاي‌ 4‏‎ اجرايي‌‏‎ عمليات‌‏‎ مناقصه‌‏‎ نتيجه‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ اعلام‌‏‎ آينده‌‏‎ روزهاي‌‏‎ طي‌‏‎ جنوبي‌‏‎ پارس‌‏‎ گازي‌‏‎ ميادين‌‏‎
سازمان‌‏‎ صنعتي‌‏‎ پروژه‌هاي‌‏‎ گسترش‌‏‎ معاون‌‏‎ مهنما‏‎ عبدالحسين‌‏‎
ضمن‌‏‎ جمعه‌‏‎ همشهري‌‏‎ با‏‎ گفت‌وگو‏‎ در‏‎ صنايع‌‏‎ نوسازي‌‏‎ و‏‎ گسترش‌‏‎
دو‏‎ به‌‏‎ قريب‏‎ باارزشي‌‏‎ فاز‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎:گفت‌‏‎ خبر‏‎ اين‌‏‎ اعلام‌‏‎
شركت‌هاي‌‏‎ از‏‎ آجيپ‌‏‎ شركت‌‏‎ به‌‏‎ جاري‌‏‎ سال‌‏‎ در‏‎ دلار‏‎ ميليارد‏‎
مناقصه‌‏‎ كمپاني‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ سپرده‌‏‎ ايتاليا‏‎ "اني‌‏‎" اقماري‌‏‎
.نمود‏‎ برگزار‏‎ را‏‎ پروژه‌‏‎
نفتي‌‏‎ مناقصات‌‏‎ آيين‌نامه‌‏‎ براساس‌‏‎:‎كرد‏‎ نشان‌‏‎ خاطر‏‎ وي‌‏‎
- ايراني‌‏‎:‎رقيب‏‎ كنسرسيوم‌‏‎ دو‏‎ حضور‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ فقط‏‎ مناقصه‌‏‎
كره‌‏‎ هيونداي‌‏‎ شركت‌‏‎ آنكه‌‏‎ حال‌‏‎ مي‌كند‏‎ پيدا‏‎ رسميت‌‏‎ خارجي‌‏‎
كنسرسيوم‌‏‎ اگر‏‎ و‏‎ نمود‏‎ شركت‌‏‎ مناقصه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ نه‌تنها‏‎ جنوبي‌‏‎
ارايه‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ پيشنهاد‏‎ (جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎) _ دايلم‌‏‎ -ايدرو‏‎
.نمي‌شد‏‎ برگزار‏‎ مناقصه‌اي‌‏‎ اساسا‏‎ نمي‌داد‏‎
بدترين‌‏‎ آجيپ‌‏‎ مناقصه‌‏‎ مختلف‌‏‎ مراحل‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎:افزود‏‎ مهنما‏‎
صورت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ داد‏‎ انجام‌‏‎ ما‏‎ كنسرسيوم‌‏‎ با‏‎ را‏‎ ممكن‌‏‎ برخورد‏‎
احقاق‌‏‎ پروژه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ را‏‎ ايراني‌‏‎ شركت‌هاي‌‏‎ حق‌‏‎ نهايي‌‏‎ پيروزي‌‏‎
.كرد‏‎ خواهيم‌‏‎
با‏‎ كه‌‏‎ تلخي‌‏‎ باتجربه‌‏‎ هيونداي‌‏‎ شركت‌‏‎:داد‏‎ ادامه‌‏‎ وي‌‏‎
حق‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ گسترده‌اي‌‏‎ اجحاف‌‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ ايراني‌‏‎ پيمانكاران‌‏‎
دو‏‎ اين‌‏‎ گرفتن‌‏‎ با‏‎ داد ، ‏‎ صورت‌‏‎ كشورمان‌‏‎ كارگران‌‏‎ و‏‎ شركت‌ها‏‎
.خورد‏‎ برخواهد‏‎ اساسي‌تري‌‏‎ معضلات‌‏‎ به‌‏‎ فاز‏‎
فاز‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ سازمان‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ كرد‏‎ اميدواري‌‏‎ ابراز‏‎ مهنما‏‎
گرفته‌‏‎ كار‏‎ كه‌‏‎ كشور‏‎ داخل‌‏‎ در‏‎ ارز‏‎ دلار‏‎ ميليون‌‏‎ از 600‏‎ بيش‌‏‎
و‏‎ آذرآب‏‎ نظير‏‎ سنگين‌‏‎ صنعت‌‏‎ شركت‌هاي‌‏‎ از‏‎ وسيعي‌‏‎ شمار‏‎ و‏‎ شود‏‎
ظرفيت‌هاي‌‏‎ و‏‎ درآمده‌‏‎ حركت‌‏‎ به‌‏‎ تبريز‏‎ و‏‎ اراك‌‏‎ ماشين‌سازي‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ گشوده‌‏‎ حوزه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ بسياري‌‏‎
جنوبي‌‏‎ پارس‌‏‎ پروژه‌‏‎ يك‌‏‎ فاز‏‎ راه‌اندازي‌‏‎ درباره‌‏‎ همچنين‌‏‎ وي‌‏‎
رسيدن‌‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ ماه‌‏‎ سه‌‏‎ حدود‏‎ نهايي‌‏‎ افتتاح‌‏‎:گفت‌‏‎
.بود‏‎ خواهد‏‎ آينده‌‏‎ سال‌‏‎ مياني‌‏‎ ماه‌هاي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ تكنيكال‌‏‎ مراحل‌‏‎

تهران‌‏‎ در‏‎ مخابراتي‌‏‎ آنتن‌‏‎ و‏‎ سايت‌‏‎ ‎‏‏91‏‎
شد‏‎ راه‌اندازي‌‏‎


طرف‌‏‎ از‏‎ مختلف‌‏‎ سفارش‌هاي‌‏‎ قالب‏‎ در‏‎ همراه‌‏‎ تلفن‌‏‎ سايت‌‏‎ نودويك‌‏‎
سطح‌‏‎ در‏‎ خاص‌‏‎ سايت‌هاي‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ ايران‌‏‎ مخابرات‌‏‎ شركت‌‏‎
نمايشگاه‌‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ پارك‌هاي‌‏‎ بزرگ‌ترين‌‏‎
.شد‏‎ نصب‏‎ تهران‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎
قراردادي‌‏‎ براساس‌‏‎ سايت‌ها‏‎ اين‌‏‎ همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
مخابرات‌‏‎ شركت‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ تلفن‌‏‎ توسعه‌‏‎ و‏‎ طرح‌‏‎ شركت‌‏‎ بين‌‏‎ كه‌‏‎
سطح‌‏‎ در‏‎ همراه‌‏‎ تلفن‌‏‎ سايت‌هاي‌‏‎ نصب‏‎ و‏‎ احداث‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ نصب‏‎ شد ، ‏‎ منعقد‏‎ بزرگ‌‏‎ تهران‌‏‎
جمله‌‏‎ از‏‎ دولتي‌‏‎ موسسات‌‏‎ اكثر‏‎ در‏‎ بامي‌‏‎ پشت‌‏‎ سايت‌هاي‌‏‎ نصب‏‎
و‏‎ خصوصي‌‏‎ موسسات‌‏‎ و‏‎ مختلف‌‏‎ ارگان‌هاي‌‏‎ بانك‌ها ، ‏‎ ادارات‌ ، ‏‎
ايران‌ ، ‏‎ مخابرات‌‏‎ شركت‌‏‎ طرف‌‏‎ از‏‎ شده‌‏‎ خريداري‌‏‎ مسكوني‌‏‎ منازل‌‏‎
متري‌ ، 24‏‎ منوپل‌ 30‏‎ دكل‌هاي‌‏‎ با‏‎ زميني‌‏‎ سايت‌‏‎ نصب 15‏‎ و‏‎ ساخت‌‏‎
ايستگاه‌هاي‌ 63‏‎ و‏‎ شهروند‏‎ فروشگاه‌‏‎ محوطه‌‏‎ در‏‎ متري‌‏‎ متري‌ ، 18‏‎
آنتن‌هاي‌‏‎ و‏‎ دكل‌‏‎ نصب‏‎ و‏‎ بزرگ‌‏‎ تهران‌‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ برق‌‏‎ كيلووات‌‏‎
اين‌‏‎ از‏‎ بخش‌هايي‌‏‎ بزرگ‌‏‎ تهران‌‏‎ حومه‌‏‎ در‏‎ متري‌‏‎ بلند 42‏‎
.است‌‏‎ بوده‌‏‎ قرارداد‏‎
مطلوب‏‎ و‏‎ مناسب‏‎ آنتن‌دهي‌‏‎ عدم‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ است‌‏‎ ذكر‏‎ به‌‏‎ لازم‌‏‎
اين‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ مخابرات‌‏‎ شركت‌‏‎ سفارش‌‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎ بزرگ‌‏‎ بازار‏‎ در‏‎
و 38‏‎ لازم‌‏‎ تجهيزات‌‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ همراه‌‏‎ تلفن‌‏‎ ايستگاه‌‏‎ شركت‌ 18‏‎
تهران‌‏‎ بزرگ‌‏‎ بازار‏‎ در‏‎ آنتن‌دهي‌‏‎ تقويت‌‏‎ براي‌‏‎ B.TS دستگاه‌‏‎
.داد‏‎ تحويل‌‏‎ ايران‌‏‎ مخابرات‌‏‎ شركت‌‏‎ به‌‏‎ راه‌اندازي‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ اجرا‏‎
در‏‎ همراه‌‏‎ تلفن‌‏‎ سايت‌‏‎ شركت‌ 32‏‎ اين‌‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ گفتني‌‏‎
.دارد‏‎ احداث‌‏‎ و‏‎ اجرا‏‎ حال‌‏‎

افول‌‏‎ به‌‏‎ رو‏‎ تابان‌‏‎ آفتاب‏‎ سرزمين‌‏‎لنتليژان‌‏‎ -‎ آفريك‌‏‎ ژون‌‏‎:‎منبع‌‏‎
اكبرپور‏‎ رضاعلي‌‏‎:‎ترجمه‌‏‎
با‏‎ پياپي‌‏‎ ماهه‌‏‎ سه‌‏‎ دومين‌‏‎ براي‌‏‎ ژاپن‌‏‎ داخلي‌‏‎ ناخالص‌‏‎ توليد‏‎
ركود‏‎ در‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ نگذاشت‌‏‎ باقي‌‏‎ شكي‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ روبه‌رو‏‎ كاهش‌‏‎
اقتصادي‌‏‎ رشد‏‎ ميزان‌‏‎ كه‌‏‎ ژاپن‌‏‎ دولت‌‏‎.است‌‏‎ رفته‌‏‎ فرو‏‎ اقتصادي‌‏‎
را 7/1‏‎ (مارس‌ 2002‏‎ به‌‏‎ منتهي‌‏‎)‎ جاري‌‏‎ مالي‌‏‎ سال‌‏‎ براي‌‏‎ كشور‏‎
مذكور‏‎ رقم‌‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ اقرار‏‎ اكنون‌‏‎ بود ، ‏‎ كرده‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ درصد‏‎
يك‌‏‎ طي‌‏‎.بود‏‎ خواهد‏‎ (‎درصد‏‎ -‎ /0‏‎) پايين‌تر‏‎ هم‌‏‎ صفر‏‎ از‏‎ حتي‌‏‎
تابان‌‏‎ آفتاب‏‎ امپراتوري‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ بار‏‎ سومين‌‏‎ اين‌‏‎ گذشته‌ ، ‏‎ دهه‌‏‎
.مي‌گذارد‏‎ ضعف‌‏‎ به‌‏‎ رو‏‎
عوامل‌‏‎.‎شد‏‎ آغاز‏‎ هشتاد‏‎ دهه‌‏‎ اواخر‏‎ از‏‎ ژاپن‌‏‎ مزمن‌‏‎ بيماري‌‏‎
به‌‏‎ شركت‌ها‏‎ انتقال‌‏‎هستند‏‎ شده‌‏‎ شناخته‌‏‎ كاملا‏‎ نيز‏‎ بيماري‌‏‎
كه‌‏‎ چين‌‏‎ مثلا‏‎)‎ دارند‏‎ ارزان‌‏‎ كار‏‎ نيروهاي‌‏‎ كه‌‏‎ كشورهايي‌‏‎
زماني‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(است‌‏‎ ژاپن‌‏‎ از‏‎ كمتر‏‎ برابر‏‎ بيست‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ دستمزدها‏‎
طي‌‏‎.‎داشت‌‏‎ وجود‏‎ دايمي‌‏‎ كار‏‎ همه‌‏‎ براي‌‏‎ ژاپن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ گرفت‌‏‎ انجام‌‏‎
اين‌‏‎ و‏‎ رسيد ، ‏‎ درصد‏‎ به‌ 3/5‏‎ درصد‏‎ از 2‏‎ بيكاري‌‏‎ نرخ‌‏‎ سال‌‏‎ ده‌‏‎
در‏‎ فرانسه‌‏‎ مانند‏‎ كشوري‌‏‎ حتي‌‏‎.‎بيكار‏‎ نفر‏‎ ميليون‌‏‎ يعني‌ 57/3‏‎
فرهنگ‌‏‎" اما‏‎ است‌ ، ‏‎ بيكاري‌‏‎ نرخ‌‏‎ چنين‌‏‎ به‌‏‎ دستيابي‌‏‎ آرزوي‌‏‎
البته‌‏‎.‎مي‌كند‏‎ تحمل‌‏‎ سختي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ وضعي‌‏‎ چنين‌‏‎ ژاپن‌‏‎ "كارمندي‌‏‎
طرح‌هاي‌‏‎ از‏‎ خبر‏‎ بزرگ‌‏‎ شركت‌هاي‌‏‎.‎است‌‏‎ شدن‌‏‎ بدتر‏‎ به‌‏‎ رو‏‎ اوضاع‌‏‎
.داده‌اند‏‎ تعديل‌‏‎ گسترده‌‏‎
هيتاچي‌‏‎ شركت‌‏‎ از‏‎ نفر‏‎ و 15900‏‎ تسو‏‎ فوجي‌‏‎ شركت‌‏‎ از‏‎ نفر‏‎ ‎‏‏21000‏‎
ميان‌‏‎ از‏‎ شغل‌‏‎ حدود 840000‏‎ سال‌‏‎ يك‌‏‎ عرض‌‏‎ در‏‎.‎شد‏‎ خواهند‏‎ اخراج‌‏‎
ژاپن‌‏‎ نفري‌‏‎ ميليون‌‏‎ جمعيت‌ 65‏‎ براي‌‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ رفته‌‏‎
.طاقت‌فرساست‌‏‎ بسيار‏‎
و‏‎ نوين‌‏‎ تكنولوژي‌هاي‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ بحران‌‏‎ گذشته‌ ، ‏‎ سال‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎
تجاري‌‏‎ مازاد‏‎:‎افزود‏‎ مشكلات‌‏‎ تعداد‏‎ بر‏‎ آمريكا‏‎ اقتصادي‌‏‎ ركود‏‎
صادرات‌‏‎ يافت‌ ، ‏‎ كاهش‌‏‎ درصد‏‎ ‎‏‏1/43‏‎(‎‏‏2001‏‎)‎ اول‌‏‎ ماهه‌‏‎ سه‌‏‎ در‏‎ ژاپن‌‏‎
درصدي‌‏‎ سقوطي‌ 23‏‎ با‏‎ نيز‏‎ الكترونيك‌‏‎ كالاهاي‌‏‎ و‏‎ نرم‌افزار‏‎
در‏‎ شركت‌ها‏‎ از‏‎ بيشتري‌‏‎ تعداد‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ سرانجام‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ روبه‌رو‏‎
كه‌‏‎ ندارد‏‎ تعجب‏‎ جاي‌‏‎ لذا‏‎افتادند‏‎ فرو‏‎ ورشكستگي‌‏‎ ورطه‌‏‎
خاطر‏‎ به‌‏‎ آن‌ها‏‎ و‏‎ باشد‏‎ كرده‌‏‎ افت‌‏‎ ژاپني‌‏‎ خانواده‌هاي‌‏‎ روحيه‌‏‎
ركورد‏‎ و‏‎ بياورند‏‎ پايين‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ مصرف‌‏‎ ميزان‌‏‎ فردا ، ‏‎ از‏‎ ترس‌‏‎
آري‌‏‎.‎بشكنند‏‎ جهان‌‏‎ در‏‎ (‎درصدي‌‏‎ نرخي‌ 30‏‎ با‏‎)‎ را‏‎ پس‌انداز‏‎
پس‌اندازشان‌‏‎ حساب‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ درآمد‏‎ از‏‎ سوم‌‏‎ يك‌‏‎ ژاپني‌ها‏‎
كالا‏‎ خريد‏‎ از‏‎ بود‏‎ ژاپني‌ها‏‎ جاي‌‏‎ كس‌‏‎ هر‏‎.‎مي‌كنند‏‎ واريز‏‎
(سال‌‏‎ در‏‎ درصد‏‎ ‎‏‏1‏‎) قيمت‌ها‏‎ كاهش‌‏‎ روند‏‎ زيرا‏‎ مي‌كرد‏‎ خودداري‌‏‎
امروز‏‎ از‏‎ ارزان‌تر‏‎ فردا‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهد‏‎ را‏‎ اميد‏‎ اين‌‏‎ آدم‌‏‎ به‌‏‎
.خريد‏‎ خواهد‏‎
متحده‌‏‎ ايالات‌‏‎ همانند‏‎ نيز‏‎ ژاپن‌‏‎ به‌‏‎ سپتامبر‏‎ قصدهاي‌ 11‏‎ سوء‏‎
نگراني‌هاي‌‏‎ بر‏‎ حملات‌‏‎ اين‌‏‎ آورد ، ‏‎ وارد‏‎ لطمه‌‏‎ شدت‌‏‎ به‌‏‎
بسيار‏‎ وقايع‌‏‎ اين‌‏‎ پيامدهاي‌‏‎افزود‏‎ ژاپني‌‏‎ مصرف‌كنندگان‌‏‎
باقي‌مانده‌‏‎ روحيه‌اي‌‏‎ نه‌‏‎ ژاپن‌‏‎ براي‌‏‎ زيرا‏‎ بود ، ‏‎ خواهد‏‎ وخيم‌‏‎
.واكنش‌‏‎ توانايي‌‏‎ نه‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎
تمامي‌‏‎ از‏‎ آمده‌اند‏‎ كار‏‎ سر‏‎ بر‏‎ پياپي‌‏‎ كه‌‏‎ دولت‌هايي‌‏‎
را‏‎ ژاپن‌‏‎ تا‏‎ كرده‌اند‏‎ استفاده‌‏‎ تصور‏‎ قابل‌‏‎ و‏‎ ممكن‌‏‎ راه‌هاي‌‏‎
اين‌‏‎ به‌‏‎ سال‌ 1990‏‎ از‏‎ آنان‌‏‎.بدهند‏‎ نجات‌‏‎ دشوار‏‎ شرايط‏‎ اين‌‏‎ از‏‎
اجرا‏‎ به‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ رونق‌‏‎ ايجاد‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ مختلف‌‏‎ طرح‌‏‎ يازده‌‏‎ سو ، ‏‎
معادل‌ 1248‏‎) ين‌‏‎ ميليارد‏‎ آن‌ها 140000‏‎ طي‌‏‎ و‏‎ درآورده‌اند‏‎
مجموع‌‏‎.‎نموده‌اند‏‎ زيربنايي‌‏‎ كارهاي‌‏‎ صرف‌‏‎ را‏‎ (‎يورو‏‎ ميليارد‏‎
آورده‌‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ را‏‎ دولتي‌‏‎ بدهي‌هاي‌‏‎ از‏‎ كوهي‌‏‎ اقدامات‌ ، ‏‎ اين‌‏‎
.دارد‏‎ قرار‏‎ صنعتي‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ صدر‏‎ در‏‎ ژاپن‌‏‎ نظر ، ‏‎ اين‌‏‎ از‏‎.‎است‌‏‎
اقتصاد‏‎ چرخ‌‏‎ كرده‌اند‏‎ تلاش‌‏‎ خود‏‎ نوبه‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ پولي‌‏‎ مقامات‌‏‎
نرخ‌‏‎" كه‌‏‎ را‏‎ سياستي‌‏‎ كار ، ‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ آورند‏‎ در‏‎ حركت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎
اين‌‏‎ طبق‌‏‎گذاشته‌اند‏‎ اجرا‏‎ مورد‏‎ به‌‏‎ دارد‏‎ نام‌‏‎ "درصدي‌‏‎ صفر‏‎
بسيار‏‎ شرايط‏‎ تحت‌‏‎ مي‌توانند‏‎ شركت‌ها‏‎ و‏‎ افراد‏‎ سياست‌ ، ‏‎
واكنش‌هاي‌‏‎ سياست‌ ، ‏‎ اين‌‏‎.‎بگيرند‏‎ اعتبار‏‎ بانك‌ها‏‎ از‏‎ مطلوبي‌‏‎
ايجاد‏‎ سرمايه‌گذاران‌‏‎ و‏‎ خريداران‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ را‏‎ نظر‏‎ مورد‏‎
خود‏‎ حيات‌‏‎ به‌‏‎ بي‌ثبات‌‏‎ شركت‌هاي‌‏‎ تا‏‎ شد‏‎ باعث‌‏‎ بلكه‌‏‎ نكرد‏‎
در‏‎ را‏‎ انتظار‏‎ و‏‎ صبر‏‎ راه‌‏‎ فعلا‏‎ خانواده‌ها‏‎ و‏‎ دهند‏‎ ادامه‌‏‎
.بگيرند‏‎ پيش‌‏‎
مي‌تواند‏‎ كاري‌‏‎ چه‌‏‎ كويزومي‌‏‎ يونيشيرو‏‎ دولت‌‏‎ شرايط‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
مرحله‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ رونق‌‏‎ طرح‌‏‎ يازدهمين‌‏‎ دولت‌‏‎ اين‌‏‎ دهد؟‏‎ انجام‌‏‎
بخش‌هاي‌‏‎ در‏‎ اشتغال‌‏‎ ايجاد‏‎ آن‌‏‎ اصلي‌‏‎ هدف‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ گذاشته‌‏‎ اجرا‏‎
.جنگل‌هاست‌‏‎ اداره‌‏‎ و‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ پرورش‌ ، ‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎
تدابيري‌‏‎ به‌‏‎ كم‌كم‌‏‎ ژاپني‌‏‎ سياستمداران‌‏‎ و‏‎ كارشناسان‌‏‎
است‌‏‎ آن‌‏‎ قيمت‌ها‏‎ افزايش‌‏‎ از‏‎ هدف‌‏‎.‎مي‌كنند‏‎ فكر‏‎ ابتكاري‌تر‏‎
خود‏‎ پول‌هاي‌‏‎ كردن‌‏‎ خرج‌‏‎ به‌‏‎ مجبور‏‎ شركت‌ها‏‎ و‏‎ خانواده‌‏‎ كه‌‏‎
افزايش‌‏‎ را‏‎ مصرف‌كننده‌ها‏‎ بي‌اعتمادي‌‏‎ علت‌‏‎ ديگر‏‎ برخي‌‏‎شوند‏‎
اجتماعي‌‏‎ تامين‌‏‎ نظام‌‏‎ كه‌‏‎ معتقدند‏‎ آنها‏‎مي‌دانند‏‎ بيكاري‌‏‎
ندارد‏‎ طولاني‌‏‎ و‏‎ گسترده‌‏‎ بيكاري‌‏‎ شرايط‏‎ با‏‎ تطابقي‌‏‎ هيچ‌‏‎ فعلي‌‏‎
از 330‏‎ بيش‌‏‎ بيكاري‌‏‎ بيمه‌‏‎ كه‌‏‎ به‌طوري‌‏‎ شود ، ‏‎ اصلاح‌‏‎ بايد‏‎ و‏‎
و‏‎ مصرف‌‏‎ تقويت‌‏‎ باعث‌‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎.‎گردد‏‎ پرداخت‌‏‎ بيكاران‌‏‎ به‌‏‎ روز‏‎
طرح‌‏‎ توقف‌‏‎ خواهان‌‏‎ هم‌‏‎ عده‌اي‌‏‎.شد‏‎ خواهد‏‎ اعتماد‏‎ بازگشت‌‏‎
اقتصاددان‌هاي‌‏‎ اما‏‎.شده‌اند‏‎ آسيا‏‎ به‌‏‎ كارخانه‌ها‏‎ انتقال‌‏‎
سياسي‌‏‎ مسئولين‌‏‎ به‌‏‎ ريشه‌اي‌تري‌‏‎ راه‌حل‌هاي‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎
در‏‎ اقتصادي‌‏‎ توسعه‌‏‎ و‏‎ همكاري‌‏‎ سازمان‌‏‎.‎مي‌كنند‏‎ پيشنهاد‏‎ ژاپن‌‏‎
نوامبر‏‎ ماه‌‏‎ در‏‎ "ژاپن‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ مطالعه‌‏‎" نام‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ گزارشي‌‏‎
اقدامي‌‏‎ هر‏‎ از‏‎ مهم‌تر‏‎ را‏‎ بانكي‌‏‎ نظام‌‏‎ سالم‌سازي‌‏‎ كرد ، ‏‎ منتشر‏‎
تضمين‌‏‎ وام‌هاي‌‏‎ دقيق‌‏‎ رقم‌‏‎ از‏‎ كسي‌‏‎مي‌داند‏‎ ژاپن‌‏‎ در‏‎ ديگر‏‎
بر 18000‏‎ بالغ‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ ژاپني‌‏‎ مقام‌هاي‌‏‎.‎ندارد‏‎ اطلاع‌‏‎ نشده‌‏‎
به‌‏‎ ساچز‏‎ گلدمن‌‏‎ تجاري‌‏‎ بانك‌‏‎ اما‏‎ مي‌دانند ، ‏‎ ين‌‏‎ ميليارد‏‎
.مي‌كند‏‎ اشاره‌‏‎ بيشتر‏‎ برابر‏‎ پنج‌‏‎ تا‏‎ چهار‏‎ مبلغي‌‏‎
كويزومي‌‏‎ دولت‌‏‎ از‏‎ اقتصادي‌‏‎ توسعه‌‏‎ و‏‎ همكاري‌‏‎ سازمان‌‏‎
كسري‌‏‎ و‏‎ دهد‏‎ ادامه‌‏‎ را‏‎ استقراض‌‏‎ كاهش‌‏‎ راه‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌خواهد‏‎
تبديل‌‏‎ بودجه‌‏‎ مازاد‏‎ به‌‏‎ مدت‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ را‏‎ درصدي‌‏‎ بودجه‌ 5‏‎
بايد‏‎ دولتي‌‏‎ هزينه‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ معتقد‏‎ مذكور‏‎ سازمان‌‏‎.‎نمايد‏‎
سوق‌‏‎ شهري‌ ، ‏‎ مناطق‌‏‎ در‏‎ به‌ويژه‌‏‎ سودآور ، ‏‎ پروژه‌هاي‌‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎
مناطق‌‏‎ در‏‎ به‌خصوص‌‏‎ بازده‌ ، ‏‎ كم‌‏‎ پروژه‌هاي‌‏‎ و‏‎ شود‏‎ داده‌‏‎
.شود‏‎ گذاشته‌‏‎ كنار‏‎ روستايي‌‏‎
و‏‎ عقبنشيني‌‏‎ ميان‌‏‎ و‏‎ دهد‏‎ خرج‌‏‎ به‌‏‎ شجاعت‌‏‎ بايد‏‎ نخست‌وزير‏‎
وي‌‏‎ از‏‎ او‏‎ حزب‏‎ اعضاي‌‏‎.‎كند‏‎ انتخاب‏‎ را‏‎ يكي‌‏‎ اصلاحات‌‏‎
به‌‏‎ كمك‌‏‎ عظيم‌ ، ‏‎ پروژه‌هاي‌‏‎ يارانه‌ ، ‏‎ اعطاي‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌خواهند‏‎
اين‌‏‎.‎دهد‏‎ ادامه‌‏‎ را‏‎ بودجه‌‏‎ كسري‌‏‎ افزايش‌‏‎ و‏‎ ورشكسته‌‏‎ شركت‌هاي‌‏‎
اما‏‎.‎مي‌كند‏‎ كمك‌‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎ آنان‌‏‎ موفقيت‌‏‎ به‌‏‎ اقدامات‌‏‎
كه‌‏‎ مي‌دهند‏‎ قرار‏‎ فشار‏‎ تحت‌‏‎ را‏‎ او‏‎ بين‌المللي‌‏‎ كارشناسان‌‏‎
.گيرد‏‎ پيش‌‏‎ را‏‎ بودجه‌‏‎ كنترل‌‏‎ و‏‎ تجاري‌‏‎ امور‏‎ شفافيت‌‏‎ گشايش‌ ، ‏‎ راه‌‏‎
دهد ، ‏‎ گوش‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ توصيه‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ نخست‌وزير‏‎ اگر‏‎ اما‏‎
درصد‏‎ ‎‏‏80‏‎) ژاپن‌‏‎ مردم‌‏‎ نزد‏‎ در‏‎ خود‏‎ عظيم‌‏‎ محبوبيت‌‏‎ احتمالا‏‎
و‏‎ شواهد‏‎ زيرا‏‎ داد ، ‏‎ خواهد‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ را‏‎ (‎نظرسنجي‌ها‏‎ طبق‌‏‎
سال‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ تا‏‎ ژاپن‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ رشد‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهند‏‎ نشان‌‏‎ قراين‌‏‎
خود‏‎ حركت‌‏‎ به‌‏‎ درصدي‌‏‎ آهنگي‌ 8/0‏‎ با‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ نخواهد‏‎ سرعت‌‏‎ ‎‏‏2003‏‎
ميان‌‏‎ از‏‎ ديگر‏‎ شغل‌‏‎ هزار‏‎ چند‏‎ تاريخ‌‏‎ آن‌‏‎ تا‏‎.‎داد‏‎ خواهد‏‎ ادامه‌‏‎
ژاپن‌‏‎ انطباق‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ آثار‏‎ راي‌دهندگان‌‏‎ آيا‏‎ رفت‌؟‏‎ خواهد‏‎
كرد؟‏‎ خواهند‏‎ تحمل‌‏‎ طولاني‌‏‎ مدتي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ جهاني‌سازي‌‏‎ روند‏‎ با‏‎
كه‌‏‎ نكنيد‏‎ فراموش‌‏‎ اما‏‎ است‌‏‎ مثبت‌‏‎ ژاپني‌‏‎ جوانان‌‏‎ درباره‌‏‎ پاسخ‌‏‎
لذا‏‎ است‌ ، ‏‎ زمين‌‏‎ كره‌‏‎ سراسر‏‎ در‏‎ جمعيت‌‏‎ پيرترين‌‏‎ ژاپن‌‏‎ جمعيت‌‏‎
نيستند ، ‏‎ برخوردار‏‎ تغييرات‌‏‎ پذيرش‌‏‎ براي‌‏‎ لازم‌‏‎ آمادگي‌‏‎ از‏‎ آنان‌‏‎
ابتداي‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ و‏‎ تاريخي‌‏‎ تلاطمات‌‏‎ به‌واسطه‌‏‎ كه‌‏‎ تغييراتي‌‏‎
.است‌‏‎ اجتنابناپذير‏‎ يكم‌ ، ‏‎ و‏‎ بيست‌‏‎ قرن‌‏‎

شد‏‎ رد‏‎ آمريكا‏‎ سناي‌‏‎ بوش‌در‏‎ اقتصادي‌‏‎ طرح‌‏‎


ديروز‏‎ آمريكا‏‎ جمهوري‌‏‎ رييس‌‏‎ پيشنهادي‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ بازسازي‌‏‎ طرح‌‏‎
.نياورد‏‎ راي‌‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ سناي‌‏‎ در‏‎
نمايندگان‌‏‎ فرانسه‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ راديو‏‎ فرانسه‌‏‎ بخش‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
طرح‌‏‎ مفاد‏‎ درباره‌‏‎ آمريكا‏‎ سناي‌‏‎ دموكرات‌‏‎ و‏‎ جمهوريخواه‌‏‎
و‏‎ تهيه‌‏‎ سپتامبر‏‎ حملات‌ 11‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ كه‌‏‎ بوش‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ بازسازي‌‏‎
و‏‎ آمريكا‏‎ جمهور‏‎ رييس‌‏‎.‎نداشتند‏‎ اتفاق‌نظر‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎ تقديم‌‏‎
اما‏‎ بودند‏‎ ماليات‌ها‏‎ كاهش‌‏‎ خواستار‏‎ جمهوريخواه‌‏‎ نمايندگان‌‏‎
.شدند‏‎ مواجه‌‏‎ دموكرات‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ مخالفت‌‏‎ با‏‎
به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ بوش‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ بازسازي‌‏‎ طرح‌‏‎ تصويب‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎
.نمي‌رسد‏‎ به‌نظر‏‎ ضروري‌‏‎ آمريكا‏‎ فعلي‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ شرايط‏‎


Copyright 1996-2002 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.