شماره‌ 2645‏‎ ‎‏‏،‏‎ 8 Feb 2002 جمعه‌ 19بهمن‌ 1380 ، ‏‎
Front Page
Editorial
National
Economy
Tourism
Metropolitan
Life
Metropolis
Women
Business
Sports
World Sports
Science/Culture
Arts
Environment
Media
Literature
Last Page
اين‌‏‎ زمين‌‏‎ آبروي‌‏‎ ها‏‎ بلوط‏‎ ;معمولان‌‏‎
ناحيه‌اند‏‎

عمومي‌‏‎ خدمات‌‏‎

اين‌‏‎ زمين‌‏‎ آبروي‌‏‎ ها‏‎ بلوط‏‎ ;معمولان‌‏‎
ناحيه‌اند‏‎
پنهاني‌‏‎ داوود‏‎
كه‌‏‎ انگار‏‎ دريده‌‏‎ پهلو‏‎ نامريي‌‏‎ دشنه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ كوهستان‌‏‎ كسي‌‏‎
به‌‏‎ سر‏‎ كوهستان‌‏‎.‎اين‌جا‏‎ شده‌‏‎ نمايان‌‏‎ زاگرس‌‏‎ بر‏‎ دره‌‏‎ همه‌‏‎ اين‌‏‎
هم‌‏‎ سهمي‌‏‎ تا‏‎ جا‏‎ به‌‏‎ گذاشته‌‏‎ آسمان‌‏‎ آنقدر‏‎ همه‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ هوازده‌ ، ‏‎
برفراز‏‎ هرازگاه‌‏‎ عقابي‌‏‎ كني‌‏‎ اگر‏‎ نگاه‌‏‎.‎برسد‏‎ عقابها‏‎ به‌‏‎
.ناحيه‌اند‏‎ اين‌‏‎ زمين‌‏‎ آبروي‌‏‎.‎ها‏‎ بلوط‏‎.‎غرور‏‎ به‌‏‎ مي‌چرخد‏‎
رشته‌‏‎ بر‏‎ ناديده‌‏‎ پدراني‌‏‎ از‏‎ مانده‌‏‎ جاي‌‏‎ بر‏‎ ناشناخته‌ ، ‏‎ ميراث‌‏‎
را‏‎ اين‌‏‎.‎است‌‏‎ وحشي‌‏‎ هنوز‏‎ تعبيري‌‏‎ به‌‏‎ طبيعت‌‏‎.‎بلند‏‎ رشته‌هاي‌‏‎
بر‏‎ پاهاشان‌‏‎ غريب‏‎ نقش‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌گويد‏‎ حيواناتي‌‏‎ ناشناخته‌‏‎ نشان‌‏‎
همه‌‏‎.‎مي‌غرد‏‎ هنوز‏‎ كه‌‏‎ "كشكان‌‏‎" رود‏‎ و‏‎ است‌‏‎ انداخته‌‏‎ رد‏‎ خاك‌‏‎
هنوز‏‎ كه‌‏‎ آدم‌ها‏‎ حتي‌‏‎.‎است‌‏‎ غريب‏‎ ناگويا‏‎ زباني‌‏‎ به‌‏‎ چيز‏‎
از‏‎ ما‏‎ با‏‎ مي‌وزد‏‎ كه‌‏‎ اگر‏‎ باد‏‎.‎نشده‌اند‏‎ ماشيني‌‏‎ ماشيني‌‏‎
رونده‌اي‌‏‎ حيران‌‏‎ هنوز‏‎ كه‌‏‎ مي‌گويد‏‎ صخره‌هايي‌‏‎ هزارساله‌‏‎ سكوت‌‏‎
حيواني‌‏‎ طبيعت‌ ، ‏‎ خلوص‌‏‎ او‏‎ سهم‌‏‎ باشد‏‎ اگر‏‎ انساني‌‏‎ نيامده‌اند‏‎
منطقه‌‏‎.‎سالي‌‏‎ يا‏‎ ماهي‌‏‎ شبي‌ ، ‏‎ دهد‏‎ پناهش‌‏‎ تا‏‎ كنامي‌‏‎ اگر‏‎
صخره‌هاي‌‏‎ ميان‌‏‎ جايي‌‏‎.‎پيش‌‏‎ بي‌حرف‌‏‎ است‌ ، ‏‎ جايي‌‏‎ چنين‌‏‎ معمولان‌‏‎
بنهيم‌ ، ‏‎ سر‏‎ پشت‌‏‎ اگر‏‎ را‏‎ خرم‌آباد‏‎.‎دور‏‎ دورهاي‌‏‎ از‏‎ مانده‌‏‎ كهن‌ ، ‏‎
فراموشمان‌‏‎ "رود‏‎ كشكان‌‏‎" و‏‎ باشيم‌‏‎ داشته‌‏‎ كوهستان‌‏‎ با‏‎ اگر‏‎ دل‌‏‎
سهم‌‏‎ است‌‏‎ انتظاري‌‏‎ كيلومتر‏‎ مي‌رسيم‌ ، 60‏‎ جا‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ نشود ، ‏‎
در‏‎ رفته‌‏‎ پيچ‌‏‎ در‏‎ پيچ‌‏‎ جاده‌هاي‌‏‎.شماست‌‏‎ با‏‎ باقي‌اش‌‏‎ جاده‌ها‏‎
مي‌رسانند‏‎ آن‌جا‏‎ به‌‏‎ را‏‎ بزرگ‌‏‎ و‏‎ كوچك‌‏‎ خودروهاي‌‏‎ كوه‌ها ، ‏‎ دل‌‏‎
در‏‎ "كلهر‏‎ پل‌‏‎" مي‌نمايد‏‎ ساله‌‏‎ هزار‏‎ تاريخ‌اش‌‏‎ سابقه‌‏‎ كه‌‏‎
كه‌‏‎ شود‏‎ معلوم‌‏‎ را‏‎ رهگذران‌‏‎ تا‏‎ زنده‌‏‎ است‌‏‎ سندي‌‏‎ شهر‏‎ آستانه‌‏‎
چندان‌‏‎ نه‌‏‎ بي‌نام‌ ، ‏‎ چندان‌‏‎ نه‌‏‎ است‌‏‎ جايي‌‏‎ گونه‌‏‎ ديگر‏‎ جا‏‎ اين‌‏‎
است‌‏‎ دروازه‌اي‌‏‎ را‏‎ شهر‏‎.مي‌طلبد‏‎ ديدار‏‎ به‌‏‎ رخصت‌‏‎.بي‌نشان‌‏‎
تلاش‌‏‎ در‏‎ فرهادگونه‌‏‎ دستي‌‏‎ كه‌‏‎ تونل‌هايي‌‏‎.كوه‌‏‎ دل‌‏‎ از‏‎ كنده‌‏‎
.نبوده‌ايم‌‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ روزي‌‏‎ به‌‏‎ لابد‏‎ بوده‌‏‎ كندنشان‌‏‎
تلاش‌‏‎ از‏‎ زيبايي‌اند‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ جنوب‏‎ جاده‌‏‎ سهم‌‏‎ تنها‏‎ آن‌ها‏‎
آبشاري‌‏‎ به‌‏‎ شهر‏‎ ورودي‌‏‎.‎طبيعت‌‏‎ ناگزير‏‎ تسخير‏‎ براي‌‏‎ انسان‌‏‎
.است‌‏‎ كوهستان‌‏‎ رگ‌هاي‌‏‎ بريدن‌‏‎ حاصل‌‏‎ آبشار‏‎.‎يافته‌‏‎ تزيين‌‏‎ زنده‌‏‎
طرح‌‏‎ زماني‌‏‎ كه‌‏‎ ماشين‌آلاتي‌‏‎ نقش‌‏‎ از‏‎ باقي‌مانده‌‏‎ يادگاري‌‏‎
تعدد‏‎.‎مي‌شود‏‎ نفر‏‎ هزار‏‎ معمولان‌ 20‏‎ جمعيت‌‏‎.‎ريخته‌اند‏‎ جاده‌‏‎
محلي‌ها‏‎.‎مي‌شود‏‎ ديده‌‏‎ هم‌‏‎ شهر‏‎ در‏‎ جاده‌اي‌‏‎ بين‌‏‎ رستوران‌هاي‌‏‎
".مي‌كنند‏‎ استراحت‌‏‎ خوب‏‎ جا‏‎ اين‌‏‎ خسته‌‏‎ مسافران‌‏‎":مي‌گويند‏‎
پناه‌‏‎ خسته‌اي‌‏‎ طبيعت‌ ، ‏‎ و‏‎ تاريخ‌‏‎ ساده‌‏‎ جمع‌‏‎ حاصل‌‏‎ معمولان‌ ، ‏‎
گويي‌‏‎ تو‏‎.مي‌ماند‏‎ را‏‎ هوا‏‎ و‏‎ آب‏‎ خوش‌‏‎ دره‌اي‌‏‎ به‌‏‎ آورده‌‏‎
كشكان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ تا‏‎ آمده‌‏‎ كوه‌ها‏‎ سوي‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مسافري‌‏‎
.كند‏‎ خنك‌تر‏‎ آب‏‎ به‌‏‎ لبي‌‏‎ و‏‎ دره‌‏‎ ميان‌‏‎ بزند‏‎ زانو‏‎ و‏‎ برساند‏‎ رود‏‎
كه‌‏‎ كلهر‏‎ پل‌‏‎.‎مي‌گذرد‏‎ شهر‏‎ ميانه‌‏‎ از‏‎ كشكان‌‏‎ رود‏‎
قدمت‌‏‎ از‏‎ نگاشته‌اند ، ‏‎ كوه‌‏‎ بر‏‎ كتيبه‌اي‌‏‎ چون‌‏‎ را‏‎ شناسنامه‌اش‌‏‎
ادعايند‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ كساني‌‏‎ حال‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎مي‌دهد‏‎ خبر‏‎ قرني‌اش‌‏‎ ‎‏‏10‏‎
در‏‎ باستان‌شناسان‌‏‎ برخي‌‏‎.مي‌رسد‏‎ ساسانيان‌‏‎ به‌‏‎ پل‌‏‎ تاريخ‌‏‎ كه‌‏‎
و‏‎ غارها‏‎.‎يافته‌اند‏‎ هم‌‏‎ اشكانيان‌‏‎ از‏‎ نشان‌‏‎ شهر‏‎ كنار‏‎ گوشه‌‏‎
است‌ ، ‏‎ مسافران‌‏‎ ديدن‌‏‎ انتظار‏‎ چشم‌‏‎ اطراف‌‏‎ فراوان‌‏‎ بيشه‌هاي‌‏‎
بر‏‎ در‏‎ درختاني‌‏‎ پوشش‌‏‎ را‏‎ اطراف‌‏‎ دره‌هاي‌‏‎ ميانه‌‏‎ هنوز‏‎ انگاري‌‏‎
فصل‌هاي‌‏‎ متفاوتند‏‎ ناحيه‌‏‎ معمول‌‏‎ گياهي‌‏‎ پوشش‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ گرفته‌‏‎
اگر‏‎ بهار‏‎.‎ناحيه‌اند‏‎ نشان‌دار‏‎ نيستند ، ‏‎ نامريي‌‏‎ سال‌اش‌‏‎
عطر‏‎ با‏‎مي‌شوند‏‎ شما‏‎ گوي‌‏‎ آمد‏‎ خوش‌‏‎ زيبا‏‎ ارغواني‌‏‎ به‌‏‎ برويد‏‎
اگر ، ‏‎ تابستان‌‏‎.‎مي‌كند‏‎ معجزه‌‏‎ داروي‌شان‌‏‎ كه‌‏‎ گياهاني‌‏‎
آن‌ها‏‎ به‌‏‎ طبيعت‌اش‌‏‎ ناخوانده‌‏‎ ميراث‌‏‎ كه‌‏‎ وحشتي‌‏‎ با‏‎ ميوه‌جات‌ ، ‏‎
...و‏‎ گلابي‌‏‎ انجير ، ‏‎ زالزالك‌ ، ‏‎ بادام‌ ، ‏‎ پسته‌ ، ‏‎بخشيده‌‏‎
ناشناخته‌ ، ‏‎ مرغاني‌‏‎ پرنده‌ ، ‏‎ و‏‎ بلوط‏‎ و‏‎ دارد‏‎ عسل‌‏‎ پاييزش‌‏‎
كه‌‏‎ از‏‎ جا‏‎ اين‌‏‎ نشاني‌‏‎ است‌ ، ‏‎ عجيب‏‎)‎.‎جهان‌‏‎ سوي‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ برآمده‌‏‎
اين‌‏‎ به‌‏‎ آمدن‌‏‎ از‏‎ را‏‎ آن‌ها‏‎ تفنگي‌‏‎ هيچ‌‏‎ لوله‌‏‎ و‏‎ (پرسيده‌اند؟‏‎
سال‌هاي‌‏‎ عهد‏‎ همان‌‏‎ با‏‎ مي‌آيند‏‎ ساله‌‏‎ هر‏‎ نمي‌كند‏‎ پشيمان‌‏‎ جا‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ فصل‌هاست‌‏‎ راز‏‎.‎است‌‏‎ بي‌فصلي‌‏‎ فصل‌‏‎ كه‌‏‎ زمستان‌‏‎ و‏‎ پيش‌‏‎
.مي‌آيد‏‎ كه‌‏‎ هنگام‌‏‎ دارد ، ‏‎ خود‏‎ با‏‎ ناشناخته‌‏‎ عطري‌‏‎ زمين‌‏‎ سوي‌‏‎
كه‌‏‎ مي‌دانند‏‎ بهتر‏‎ اين‌‏‎ خرس‌‏‎ هم‌‏‎ گاهي‌‏‎ و‏‎ گرگ‌‏‎ كبك‌ ، ‏‎ تيمو ، ‏‎
اگر‏‎ دل‌‏‎مي‌دهند‏‎ نشان‌‏‎ غريبه‌ها‏‎ به‌‏‎ رخ‌‏‎ و‏‎ مي‌آيند‏‎ آن‌‏‎ همراه‌‏‎
آزارشان‌‏‎ انساني‌‏‎ كه‌‏‎ جا‏‎ آن‌‏‎ طبيعت‌ ، ‏‎ هواي‌‏‎ به‌‏‎ باشي‌‏‎ داشته‌‏‎
كهنسال‌‏‎ صخره‌اي‌‏‎ پستوي‌‏‎ در‏‎ كوچك‌‏‎ كنامي‌‏‎ به‌‏‎.‎مي‌لولند‏‎ نرساند‏‎
.دلخوش‌اند‏‎
به‌‏‎ هنوز‏‎.‎نيست‌‏‎ كم‌‏‎ ديدني‌هاش‌‏‎ باشي‌ ، ‏‎ اگر‏‎ ناحيه‌‏‎ اين‌‏‎ مسافر‏‎
.بداند‏‎ قدرش‌‏‎ و‏‎ بكشد‏‎ غريبه‌ها‏‎ انتظار‏‎ تا‏‎ هست‌‏‎ چشم‌‏‎ كافي‌‏‎ قدر‏‎
روز‏‎ و‏‎ آرام‌گيري‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ تا‏‎ خانه‌اي‌‏‎ مسافر‏‎ باشد‏‎ اگر‏‎ شب‏‎
بخشش‌‏‎ از‏‎ سوغاتي‌اش‌ ، ‏‎ جا‏‎ اين‌‏‎عشاير‏‎ ميهماني‌‏‎ و‏‎ طبيعت‌‏‎ دامان‌‏‎
ميوه‌جات‌‏‎ تا‏‎ گرفته‌‏‎ لبنيات‌‏‎ از‏‎مي‌رسد‏‎ آدمي‌‏‎ به‌‏‎ طبيعت‌‏‎
به‌‏‎ هم‌‏‎ چوبي‌‏‎ صنايع‌‏‎ و‏‎ فرش‌‏‎ و‏‎ جاجيم‌‏‎ يادگار‏‎ رسم‌‏‎ به‌‏‎مختلف‌‏‎
نمي‌شناسند ، ‏‎ مسافر‏‎ اسم‌‏‎ به‌‏‎ كسي‌‏‎ مردم‌‏‎.‎مي‌بخشند‏‎ ميهمان‌‏‎
مردم‌‏‎ براي‌‏‎.‎ميهمان‌‏‎ يعني‌‏‎ غريبه‌ ، ‏‎ كه‌‏‎ آموخته‌‏‎ آن‌ها‏‎ به‌‏‎ طبيعت‌‏‎
دل‌‏‎ و‏‎ گشاده‌‏‎ روي‌‏‎ همه‌‏‎ ارمغان‌‏‎ نمي‌كند ، ‏‎ فرقي‌‏‎ غريب‏‎ و‏‎ آشنا‏‎
سال‌‏‎ هزار‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنند‏‎ زندگي‌‏‎ طوايفي‌‏‎ معمولان‌‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎ باز‏‎
اينان‌‏‎ براي‌‏‎ ميهمان‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ نشستن‌‏‎.‎دارند‏‎ ياد‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ پيش‌‏‎
دو‏‎.‎رفتار‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ خوگرفته‌اند‏‎.مي‌شود‏‎ تلقي‌‏‎ خوشايند‏‎ رسمي‌‏‎
.مي‌آيد‏‎ شمار‏‎ به‌‏‎ ديدني‌‏‎ جايي‌‏‎ خود‏‎ شهر‏‎ بيرون‌‏‎ در‏‎ گرم‌‏‎ آب‏‎ چشمه‌‏‎
آن‌‏‎ آب‏‎ از‏‎ محلي‌ها‏‎ بي‌نظيرند ، ‏‎ خود‏‎ نوع‌‏‎ در‏‎ گفت‌‏‎ مي‌توان‌‏‎
روستاهاي‌‏‎)‎ از‏‎ يكي‌‏‎ افرينه‌‏‎ زيباي‌‏‎ آبشار‏‎.مي‌كنند‏‎ درمان‌‏‎ طلب‏‎
به‌‏‎ را‏‎ شهر‏‎ از‏‎ گريزان‌‏‎ خستگان‌‏‎ تا‏‎ است‌‏‎ بهانه‌اي‌‏‎ خود‏‎ (منطقه‌‏‎
از‏‎ ناحيه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ بيشتر‏‎ توجه‌‏‎ اندكي‌‏‎ كند‏‎ مجموع‌‏‎ خويش‌‏‎ گرد‏‎
خويش‌‏‎ گرد‏‎ به‌‏‎ را‏‎ فراواني‌‏‎ مسافران‌‏‎ سالانه‌‏‎ تا‏‎ است‌‏‎ كافي‌‏‎ كشور‏‎
.بسوزاند‏‎ دل‌‏‎ جا‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ كه‌‏‎ باشد‏‎ كسي‌‏‎ بايد‏‎.نمايد‏‎ جمع‌‏‎
است‌‏‎ ناخواسته‌اي‌‏‎ ميراث‌‏‎ ناحيه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ بي‌توجهي‌‏‎ متاسفانه‌‏‎
رنج‌اش‌‏‎ كه‌‏‎ كشور‏‎ اداري‌‏‎ ساختار‏‎ در‏‎ مديريت‌ها‏‎ سوء‏‎ از‏‎ رسيده‌‏‎
اندكي‌‏‎ با‏‎.مي‌رساند‏‎ آزار‏‎ منطقه‌‏‎ اين‌‏‎ زيبايي‌هاي‌‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ بر‏‎
پذيراي‌‏‎ استعداد‏‎ ناحيه‌‏‎ اين‌‏‎ توريسم‌‏‎ جلب‏‎ در‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎
گرفته‌‏‎ درخت‌اش‌‏‎ و‏‎ دار‏‎ و‏‎ طبيعت‌‏‎ از‏‎.دارد‏‎ را‏‎ مسافران‌‏‎ انبوه‌‏‎
براي‌‏‎ كه‌‏‎ دارند‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ توانايي‌‏‎ همه‌ ، ‏‎ محلي‌ ، ‏‎ غذاهاي‌‏‎ تا‏‎
.ديگر‏‎ مي‌خواهد‏‎ جاذبه‌‏‎ سفر‏‎.‎كنند‏‎ جذابيت‌‏‎ ايجاد‏‎ جهانگردان‌‏‎
براي‌‏‎ را‏‎ آدم‌‏‎ كه‌‏‎ هست‌‏‎ جذاب‏‎ قدر‏‎ آن‌‏‎ جا‏‎ اين‌‏‎ طبيعت‌‏‎ و‏‎ تاريخ‌‏‎
غذاهاي‌‏‎ نمك‌گير‏‎ مي‌توان‌‏‎كند‏‎ خود‏‎ مسحور‏‎ متمادي‌‏‎ روزهاي‌‏‎
كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ افسونت‌‏‎ ترفندي‌‏‎ هر‏‎ با‏‎ طبيعت‌‏‎ ساحره‌‏‎شد‏‎ محلي‌اش‌‏‎
آمدي‌ ، ‏‎ كه‌‏‎ لرستان‌‏‎ به‌‏‎ كني‌‏‎ امتحان‌‏‎ بار‏‎ يك‌‏‎ است‌‏‎ كافي‌‏‎.‎بماني‌‏‎
قدر‏‎ آن‌‏‎ لرستان‌‏‎.‎نسپار‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ را‏‎ فلك‌الافلاك‌اش‌‏‎ تنها‏‎
يكي‌‏‎ معمولان‌‏‎.‎بگيرد‏‎ ما‏‎ از‏‎ وقت‌‏‎ روزها‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ ديدني‌‏‎ جاي‌‏‎
بدهي‌ ، ‏‎ اگر‏‎ دل‌‏‎.‎هياهوش‌‏‎ و‏‎ سكوت‌‏‎ با‏‎.‎ديدني‌هاست‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎
.است‌‏‎ كافي‌‏‎ آمدن‌‏‎ براي‌‏‎ باد‏‎ هوهوي‌‏‎

عمومي‌‏‎ خدمات‌‏‎


كارافتادگي‌‏‎ از‏‎ مستمري‌‏‎
پزشكي‌‏‎ كميسيون‌هاي‌‏‎ نظر‏‎ طبق‌‏‎ كه‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ تامين‌‏‎ بيمه‌شدگان‌‏‎
با‏‎ باشند ، ‏‎ داده‌‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ توانايي‌‏‎ از‏‎ قسمتي‌‏‎ يا‏‎ تمام‌‏‎
مشمول‌‏‎ خود‏‎ بيمه‌اي‌‏‎ سوابق‌‏‎ و‏‎ كارافتادگي‌‏‎ از‏‎ ميزان‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎
.شد‏‎ خواهند‏‎ ماهانه‌‏‎ مستمري‌‏‎ دريافت‌‏‎
:است‌‏‎ شرح‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ كارافتادگي‌‏‎ از‏‎ ميزان‌‏‎ تعيين‌‏‎ روش‌‏‎
و‏‎ درصد‏‎ شده‌ 66‏‎ بيمه‌‏‎ كار‏‎ قدرت‌‏‎ كاهش‌‏‎ درجه‌‏‎ هرگاه‌‏‎ - الف‌‏‎
.مي‌شود‏‎ شناخته‌‏‎ كلي‌‏‎ كارافتادگي‌‏‎ از‏‎ باشد‏‎ بيشتر‏‎
تا 66‏‎ بين‌ 33‏‎ شده‌‏‎ بيمه‌‏‎ كار‏‎ قدرت‌‏‎ كاهش‌‏‎ ميزان‌‏‎ چنانچه‌‏‎ -‎ ب‏‎
افتاده‌‏‎ كار‏‎ از‏‎ باشد‏‎ كار‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ حادثه‌‏‎ علت‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ درصد‏‎
.مي‌شود‏‎ شناخته‌‏‎ جزئي‌‏‎
درصد‏‎ تا 33‏‎ بين‌ 10‏‎ شده‌‏‎ بيمه‌‏‎ كار‏‎ قدرت‌‏‎ كاهش‌‏‎ درجه‌‏‎ اگر‏‎ -‎ ج‌‏‎
دريافت‌‏‎ استحقاق‌‏‎ باشد‏‎ كار‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ حادثه‌‏‎ آن‌‏‎ موجب‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎
.داشت‌‏‎ خواهد‏‎ را‏‎ مقطوع‌‏‎ نقص‌‏‎ غرامت‌‏‎
يا‏‎ كار‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ حادثه‌‏‎ اثر‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ شده‌اي‌‏‎ بيمه‌‏‎ -‎ د‏‎
بدون‌‏‎ شود ، ‏‎ شناخته‌‏‎ كلي‌‏‎ كارافتاده‌‏‎ از‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ بيماري‌هاي‌‏‎
مستمري‌‏‎ دريافت‌‏‎ استحقاق‌‏‎ بيمه‌‏‎ حق‌‏‎ پرداخت‌‏‎ مدت‌‏‎ گرفتن‌‏‎ نظر‏‎ در‏‎
.داشت‌‏‎ خواهد‏‎ را‏‎ كار‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ كلي‌‏‎ كارافتادگي‌‏‎ از‏‎
كارافتادگي‌‏‎ از‏‎ مستمري‌‏‎ ميزان‌‏‎ محاسبه‌‏‎ نحوه‌‏‎
شرح‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ مختلف‌‏‎ موارد‏‎ براي‌‏‎ كارافتادگي‌‏‎ از‏‎ مستمري‌‏‎ ميزان‌‏‎
:است‌‏‎
از 30/1‏‎ كار‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ كلي‌‏‎ كارافتادگي‌‏‎ از‏‎ مستمري‌‏‎ ميزان‌‏‎
از‏‎ مستمري‌‏‎ ميزان‌‏‎ و‏‎ بيمه‌‏‎ حق‌‏‎ پرداخت‌‏‎ سنوات‌‏‎ x متوسط‏‎ دستمزد‏‎
متوسط‏‎ دستمزد‏‎ از 30/1‏‎ كار‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ از‏‎ غير‏‎ كلي‌‏‎ كارافتادگي‌‏‎
محاسبه‌‏‎ ماهانه‌‏‎ پرداخت‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ بيمه‌‏‎ حق‌‏‎ پرداخت‌‏‎ سنوات‌‏‎ x
.مي‌شود‏‎
مشمول‌‏‎ ماهانه‌‏‎ حقوق‌‏‎ يا‏‎ مزد‏‎ كل‌‏‎ جمع‌‏‎ از‏‎)‎ نيز‏‎ متوسط‏‎ دستمزد‏‎
كار‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ حادثه‌‏‎ وقوع‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ روز‏‎ ظرف‌ 720‏‎ بيمه‌‏‎ حق‌‏‎ كسر‏‎
دست‌‏‎ به‌‏‎ كاركرد‏‎ روزهاي‌‏‎ بر‏‎ تقسيم‌‏‎ ‎‏‏30‏‎x (‎بيماري‌‏‎ شروع‌‏‎ يا‏‎
.مي‌آيد‏‎
از‏‎ درصد‏‎ از‏‎ نيز‏‎ جزئي‌‏‎ كارافتادگي‌‏‎ از‏‎ مستمري‌‏‎ ميزان‌‏‎
استحقاقي‌‏‎ كلي‌‏‎ كارافتادگي‌‏‎ از‏‎ مستمري‌‏‎ ميزان‌‏‎ xكارافتادگي‌‏‎
.مي‌شود‏‎ محاسبه‌‏‎
مستمري‌‏‎ برابر‏‎ از 36‏‎ نيز‏‎ مقطوع‌‏‎ نقص‌‏‎ غرامت‌‏‎ پرداخت‌‏‎ ميزان‌‏‎
افتادگي‌‏‎ كار‏‎ از‏‎ درصد‏‎ ميزان‌‏‎ x استحقاقي‌‏‎ كلي‌‏‎ كارافتادگي‌‏‎ از‏‎
.است‌‏‎ يكبار‏‎ فقط‏‎ پرداخت‌‏‎ شيوه‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ محاسبه‌‏‎
ساير‏‎ محاسبات‌‏‎ در‏‎ جزئي‌‏‎ كارافتادگي‌‏‎ از‏‎ مستمري‌‏‎ ميزان‌‏‎
هم‌مبناي‌‏‎ دستمزد‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ همواره‌‏‎ مستمري‌ها‏‎
.مي‌گيرد‏‎ قرار‏‎ محاسبه‌‏‎


Copyright 1996-2002 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.