شماره‌ 2645‏‎ ‎‏‏،‏‎ 8 Feb 2002 جمعه‌ 19بهمن‌ 1380 ، ‏‎
Front Page
Editorial
National
Economy
Tourism
Metropolitan
Life
Metropolis
Women
Business
Sports
World Sports
Science/Culture
Arts
Environment
Media
Literature
Last Page
نرسيد‏‎ سر‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ قصه‌اي‌‏‎

سياه‌‏‎ مرواريد‏‎ صدف‌‏‎

نرسيد‏‎ سر‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ قصه‌اي‌‏‎


شرفي‌‏‎ محمدصادق‌‏‎:‎ترجمه‌‏‎
.مي‌ماند‏‎ سرآلكس‌‏‎
چند‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ خوبي‌‏‎ بسيار‏‎ خبرهاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ جمله‌‏‎ اين‌‏‎
.رسيد‏‎ اولدترافورد‏‎ هواداران‌‏‎ گوش‌‏‎ به‌‏‎ روز‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ انگليس‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ جديد‏‎ فصل‌‏‎ ابتداي‌‏‎ از‏‎
يونايتد‏‎ منچستر‏‎ در‏‎ سهمي‌‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ تمامي‌‏‎ دلمشغولي‌هاي‌‏‎
مربي‌‏‎ فرگوسن‌‏‎ سرآلكس‌‏‎ جايگزين‌‏‎ كسي‌‏‎ چه‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ اين‌‏‎ دارند‏‎
.بود‏‎ خواهد‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ افسانه‌اي‌‏‎
روز‏‎ هر‏‎ او‏‎ احتمالي‌‏‎ نامزدهاي‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ رسيده‌‏‎ جايي‌‏‎ به‌‏‎ كار‏‎
هلندي‌ ، ‏‎ ون‌گال‌‏‎ لوئيس‌‏‎.‎مي‌شدند‏‎ معرفي‌‏‎ مختلف‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ از‏‎
كاپلو‏‎ فابيو‏‎ و‏‎ اونيل‌‏‎ مارتين‌‏‎ سوييسي‌ ، ‏‎ فيلد‏‎ اوتمارهيتز‏‎
صندلي‌‏‎ بر‏‎ نشستن‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ بخت‌‏‎ بيشترين‌‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎ كساني‌‏‎
فوق‌‏‎ اسامي‌‏‎ به‌‏‎ نگاهي‌‏‎ با‏‎.داشتند‏‎ فرگوسن‌‏‎ ساله‌‏‎ پانزده‌‏‎
با‏‎ را‏‎ طلا‏‎ حاضرند‏‎ فقط‏‎ منچستر‏‎ مديران‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مشخص‌‏‎ كاملا‏‎
ماندن‌‏‎ زمزمه‌هاي‌‏‎ اخير‏‎ روز‏‎ چند‏‎ در‏‎ اما‏‎.كنند‏‎ معاوضه‌‏‎ طلا‏‎
ابتدا‏‎ در‏‎ فرگوسن‌‏‎.‎رسيد‏‎ گوش‌‏‎ به‌‏‎ ساله‌اش‌‏‎ چند‏‎ پست‌‏‎ در‏‎ فرگوسن‌‏‎
باقي‌‏‎ منچستر‏‎ مربي‌‏‎ ديگر‏‎ فصل‌‏‎ يك‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ تمايل‌‏‎ اظهار‏‎
.بماند‏‎
:كرد‏‎ اعلام‌‏‎ گيرودار‏‎ همين‌‏‎ در‏‎ باشگاه‌‏‎ سخنگوي‌‏‎ هارورسن‌‏‎ پدي‌‏‎
حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ باشگاه‌‏‎ در‏‎ فرگوسن‌‏‎ ماندن‌‏‎ فلسفه‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎"
اين‌‏‎ با‏‎ عمومي‌‏‎ محافل‌‏‎ انتظار‏‎ اما‏‎"نداريم‌‏‎ تفسيري‌‏‎ و‏‎ تعبير‏‎
زودتر‏‎ چه‌‏‎ هر‏‎ منچستر‏‎ هواداران‌‏‎.نمي‌نشست‌‏‎ فرو‏‎ جوابها‏‎
فرگوسن‌‏‎.‎بودند‏‎ محبوبشان‌‏‎ مربي‌‏‎ نهايي‌‏‎ تصميم‌‏‎ شنيدن‌‏‎ خواهان‌‏‎
باعث‌‏‎ ساندرلند‏‎ بر‏‎ من‌يو‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ چهار‏‎ پيروزي‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎
را‏‎ باشگاه‌‏‎ برماندن‌‏‎ تصميم‌‏‎ با‏‎ نيز‏‎ او‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ تفكراتش‌‏‎ تغيير‏‎
بابي‌رابسون‌‏‎ موفقيت‌هاي‌‏‎ هم‌‏‎ طرفي‌‏‎ از‏‎.‎است‌‏‎ نموده‌‏‎ شوك‌‏‎ دچار‏‎
عامل‌‏‎ بالا‏‎ سن‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ ثابت‌‏‎ فرگوسن‌‏‎ به‌‏‎ نيوكاسل‌‏‎ كهنسال‌‏‎ مربي‌‏‎
اقرار‏‎ بايد‏‎".‎نيست‌‏‎ مديريت‌‏‎ در‏‎ موفقيت‌‏‎ براي‌‏‎ بازدارنده‌اي‌‏‎
از‏‎ غير‏‎ به‌‏‎.‎ندارد‏‎ وجود‏‎ تجربه‌‏‎ براي‌‏‎ جايگزيني‌‏‎ هيچ‌‏‎ كه‌‏‎ كنم‌‏‎
من‌‏‎ براي‌‏‎ اولدترافورد‏‎ از‏‎ بودن‌‏‎ دور‏‎ مي‌كنم‌‏‎ فكر‏‎ هميشه‌‏‎ اين‌‏‎
".بود‏‎ خواهد‏‎ مشكل‌‏‎ خيلي‌‏‎
يك‌‏‎ براي‌‏‎ حداقل‌‏‎ فرگوسن‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شدند‏‎ متقاعد‏‎ همه‌‏‎ آرام‌‏‎ آرام‌‏‎
بالاخره‌‏‎ هم‌‏‎ سال‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ ماند ، ‏‎ خواهد‏‎ منچستر‏‎ در‏‎ فصل‌‏‎
ناگاه‌‏‎ به‌‏‎ اما‏‎.‎مي‌شود‏‎ پيدا‏‎ منچستر‏‎ هدايت‌‏‎ براي‌‏‎ خوبي‌‏‎ مربي‌‏‎
ارزش‌‏‎ به‌‏‎ ساله‌‏‎ سه‌‏‎ قرارداد‏‎ يك‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎ فرگوسن‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ امضا‏‎ منچستر‏‎ با‏‎ پوند‏‎ ميليون‌‏‎ يازده‌ونيم‌‏‎
دستگاه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ شعفي‌‏‎ چنان‌‏‎ آن‌‏‎ خبر‏‎ اين‌‏‎.‎ماند‏‎ خواهد‏‎ باقي‌‏‎ تيم‌‏‎
اولين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎.‎بود‏‎ بي‌سابقه‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ ايجاد‏‎ اولدترافورد‏‎
بكام‌‏‎ ديويد‏‎ يعني‌‏‎ انگليس‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ كاپيتان‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ واكنش‌ها‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ به‌‏‎ بود‏‎ قرار‏‎ فصل‌‏‎ پايان‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ كه‌‏‎ بكام‌‏‎.‎داد‏‎ رخ‌‏‎
خبر‏‎ اين‌‏‎ شنيدن‌‏‎ با‏‎ كند‏‎ مكان‌‏‎ نقل‌‏‎ ايتاليايي‌‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎
.داد‏‎ نشان‌‏‎ اولدترافورد‏‎ در‏‎ ماندن‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ فراوانش‌‏‎ اشتياق‌‏‎
و‏‎ ديويد‏‎ رابطه‌‏‎":‎گفت‌‏‎ مورد‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ديويد‏‎ پدر‏‎ بكام‌‏‎ تد‏‎
هم‌‏‎ ديويد‏‎ مطمئنم‌‏‎.‎است‌‏‎ فرزند‏‎ و‏‎ پدر‏‎ رابطه‌‏‎ مثل‌‏‎ فرگوسن‌‏‎
اما‏‎ ".بگيرد‏‎ قرار‏‎ سرآلكس‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مشتاق‌‏‎ بسيار‏‎
روي‌‏‎.‎بود‏‎ هم‌‏‎ ديگر‏‎ جواهر‏‎ يك‌‏‎ دادن‌‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ منچستر‏‎
به‌‏‎.‎بود‏‎ سرداده‌‏‎ جدايي‌‏‎ آواز‏‎ هم‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ مقتدر‏‎ هافبك‌‏‎ كين‌‏‎
به‌‏‎ منچستر‏‎ مربيگري‌‏‎ مسند‏‎ بر‏‎ فرگي‌‏‎ باقي‌ماندن‌‏‎ با‏‎ ترتيب‏‎ اين‌‏‎
اما‏‎.‎كرد‏‎ نخواهد‏‎ ترك‌‏‎ را‏‎ منچستر‏‎ بندر‏‎ هم‌‏‎ او‏‎ زياد‏‎ احتمال‌‏‎
از‏‎ متوالي‌‏‎ و‏‎ داغ‌‏‎ اخبار‏‎ اين‌‏‎ شنيدن‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎ هم‌‏‎ عده‌اي‌‏‎
يك‌‏‎ هر‏‎ جذب‏‎ درصدد‏‎ كه‌‏‎ آن‌هايي‌‏‎شدند‏‎ غم‌زده‌‏‎ منچستر‏‎ باشگاه‌‏‎
به‌‏‎ پيوستن‌‏‎ تاب‏‎ و‏‎ تب‏‎ در‏‎ فرگوسن‌‏‎.‎بودند‏‎ نفر‏‎ سه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎
كالچو‏‎ در‏‎ حضور‏‎ آستانه‌‏‎ در‏‎ ديويد‏‎ بود ، ‏‎ اسكاتلند‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎
.داشت‌‏‎ فراواني‌‏‎ مشتري‌هاي‌‏‎ حتما‏‎ كه‌‏‎ هم‌‏‎ كين‌‏‎ روي‌‏‎ و‏‎
.ماند‏‎ خواهد‏‎ باقي‌‏‎ نفرات‌‏‎ همان‌‏‎ با‏‎ فعلا‏‎ منچستر‏‎ صورت‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎
داشته‌‏‎ جدايي‌‏‎ سوداي‌‏‎ فرگوسن‌‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎ بعد‏‎ سال‌‏‎ سه‌‏‎ كه‌‏‎ آن‌‏‎ مگر‏‎
.باشد‏‎

سياه‌‏‎ مرواريد‏‎ صدف‌‏‎


ادسون‌‏‎.‎است‌‏‎ جواهراتش‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ فروختن‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ سياه‌‏‎ مرواريد‏‎
بيستم‌‏‎ قرن‌‏‎ بازيكن‌‏‎ بهترين‌‏‎ (پله‌‏‎)‎ سيمنتو‏‎ دونا‏‎ آرانتس‌‏‎
حراجي‌هاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ برزيل‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ شماره‌ 10‏‎ پيراهن‌‏‎
در‏‎ جام‌ 70‏‎ فينال‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ پيراهني‌‏‎ همان‌‏‎.فروخت‌‏‎ خواهد‏‎ لندن‌‏‎
و‏‎ او‏‎ پاهاي‌‏‎ زير‏‎ ايتاليا‏‎ و‏‎ بود‏‎ پله‌‏‎ تن‌‏‎ بر‏‎ مكزيكوسيتي‌‏‎
.شد‏‎ له‌‏‎ يارانش‌‏‎
ماه‌‏‎ در‏‎ رنگ‌ 10‏‎ سبز‏‎ شماره‌‏‎ و‏‎ طلايي‌‏‎ افسانه‌اي‌‏‎ پيراهن‌‏‎
پوند‏‎ هزار‏‎ تا 50‏‎ هزار‏‎ بين‌ 30‏‎ ما‏‎ پايه‌اي‌‏‎ قيمت‌‏‎ با‏‎ آينده‌‏‎
.خورد‏‎ خواهد‏‎ حراج‌‏‎ چوب‏‎
ارزشمند‏‎ هميشه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ فوتبال‌‏‎ از‏‎ جاوداني‌‏‎ قطعه‌اي‌‏‎ اين‌‏‎"
حراج‌‏‎ سخنگوي‌‏‎ صحبت‌هاي‌‏‎ اين‌‏‎ "جهاني‌‏‎ افتخار‏‎ يك‌‏‎ مثل‌‏‎.‎مي‌ماند‏‎
.است‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تاريخ‌‏‎ بازيكن‌‏‎ بزرگ‌ترين‌‏‎ پيراهن‌‏‎ اين‌‏‎".‎است‌‏‎ لندن‌‏‎
تاريخ‌‏‎ در‏‎ فوتبال‌‏‎ بازي‌‏‎ مهم‌ترين‌‏‎ كه‌‏‎ معتقدند‏‎ خيلي‌ها‏‎
و‏‎ شده‌‏‎ برگزار‏‎ ايتاليا‏‎ و‏‎ برزيل‌‏‎ بين‌‏‎ جام‌جهاني‌ 1970‏‎ فينال‌‏‎
فروش‌‏‎ به‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ پله‌‏‎ تن‌‏‎ بر‏‎ بازي‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ پيراهن‌‏‎ اين‌‏‎
روي‌‏‎ آزتك‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ چمن‌‏‎ رنگ‌‏‎ سبز‏‎ لكه‌هاي‌‏‎ هنوز‏‎ كه‌‏‎ مي‌رسد‏‎
".مي‌شود‏‎ مشاهده‌‏‎ پيراهن‌‏‎
براي‌‏‎ هم‌‏‎ ديگر‏‎ مهم‌‏‎ مورد‏‎ يك‌‏‎ مارس‌‏‎ هفتم‌‏‎ و‏‎ بيست‌‏‎ حراج‌‏‎ در‏‎ اما‏‎
جام‌جهاني‌‏‎ قهرماني‌‏‎ طلاي‌‏‎ مدال‌‏‎ هم‌‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ بود ، ‏‎ خواهد‏‎ فروش‌‏‎
از‏‎ پس‌‏‎ مدال‌‏‎ اين‌‏‎.‎آوردند‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ انگليسي‌ها‏‎ كه‌‏‎ ‎‏‏1966‏‎
برابر‏‎ در‏‎ دو‏‎ بر‏‎ چهار‏‎ نتيجه‌‏‎ با‏‎ انگلستان‌‏‎ مشهور‏‎ پيروزي‌‏‎
ورزشگاه‌‏‎ ويمبلي‌‏‎ در‏‎ انگليس‌‏‎.‎نشست‌‏‎ ويلسون‌‏‎ ري‌‏‎ سينه‌‏‎ به‌‏‎ آلمان‌‏‎
مي‌شود‏‎ پيش‌بيني‌‏‎.‎آمد‏‎ نايل‌‏‎ افتخار‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ لندن‌‏‎ شهر‏‎ معروف‌‏‎
هزار‏‎ نود‏‎ تا‏‎ هزار‏‎ هفتاد‏‎ بين‌‏‎ ما‏‎ قيمتي‌‏‎ با‏‎ هم‌‏‎ مدال‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎
.برسد‏‎ فروش‌‏‎ به‌‏‎ پوند‏‎


Copyright 1996-2002 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.