شماره‌ 2645‏‎ ‎‏‏،‏‎ 8 Feb 2002 جمعه‌ 19بهمن‌ 1380 ، ‏‎
Front Page
Editorial
National
Economy
Tourism
Metropolitan
Life
Metropolis
Women
Business
Sports
World Sports
Science/Culture
Arts
Environment
Media
Literature
Last Page
لادن‌‏‎ بن‌‏‎ با‏‎ مصاحبه‌‏‎ سر‏‎ بر‏‎ جدال‌‏‎

سياست‌‏‎ و‏‎ اقتصاد‏‎ كشاكش‌‏‎ در‏‎ تلويزيون‌‏‎

لادن‌‏‎ بن‌‏‎ با‏‎ مصاحبه‌‏‎ سر‏‎ بر‏‎ جدال‌‏‎


بايد‏‎ اما‏‎ بود ، ‏‎ شرم‌آور‏‎ بس‌‏‎ كاري‌‏‎:‎ان‌‏‎.ان‌‏‎.‎سي‌‏‎ سخنگوي‌‏‎
از‏‎ اهميت‌ ، ‏‎ چنين‌‏‎ با‏‎ نواري‌‏‎ به‌‏‎ دست‌يافتن‌‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ داشت‌‏‎ توجه‌‏‎
آن‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ غيرمنطقي‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ و‏‎ خبرنگاري‌‏‎ كار‏‎ نظر‏‎
نمي‌كرديم‌‏‎ استفاده‌‏‎
ايزدپناه‌‏‎ پارميس‌‏‎:‎ترجمه‌‏‎
شدت‌‏‎ به‌‏‎ الجزيره‌‏‎ و‏‎ سي‌ان‌ان‌‏‎ تلويزيوني‌‏‎ شبكه‌‏‎ دو‏‎ روابط‏‎
و‏‎ بيست‌‏‎ از‏‎ آمده‌‏‎ پيش‌‏‎ مشكلات‌‏‎ و‏‎ اختلافات‌‏‎ اين‌‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ تيره‌‏‎
به‌‏‎ بن‌لادن‌‏‎ مصاحبه‌‏‎ نوار‏‎ كه‌‏‎ يافته‌‏‎ شدت‌‏‎ زماني‌‏‎ ماه‌‏‎ مهر‏‎ هشتم‌‏‎
اين‌‏‎ وجود‏‎ الجزيره‌‏‎ زمان‌‏‎ آن‌‏‎ تا‏‎.‎افتاد‏‎ آمريكايي‌ها‏‎ دست‌‏‎
پس‌‏‎ چندي‌‏‎.مي‌كرد‏‎ تكذيب‏‎ خبري‌اش‌‏‎ شبكه‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ در‏‎ را‏‎ نوار‏‎
نسبت‌‏‎ الجزيره‌‏‎ سي‌ان‌ان‌ ، ‏‎ شبكه‌‏‎ توسط‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ بخش‌هايي‌‏‎ پخش‌‏‎ از‏‎
اصل‌‏‎ دريافت‌‏‎ خواستار‏‎ سي‌ان‌ان‌‏‎ كه‌‏‎ هنگامي‌‏‎.‎شد‏‎ معترض‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎
نوار‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ داشتند‏‎ اعلام‌‏‎ آنها‏‎ شد ، ‏‎ الجزيره‌‏‎ از‏‎ نوار‏‎ اين‌‏‎
سي‌ان‌ان‌‏‎ بعد‏‎ چندي‌‏‎ اما‏‎ است‌‏‎ نداشته‌‏‎ وجود‏‎ آنها‏‎ شبكه‌‏‎ در‏‎
مدير‏‎ جاسم‌‏‎ محمد‏‎.بياورد‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ نوار‏‎ اين‌‏‎ كپي‌‏‎ توانست‌‏‎
ادامه‌‏‎ از‏‎ الجزيره‌‏‎" كه‌‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎ زمان‌‏‎ آن‌‏‎ الجزيره‌‏‎ شبكه‌‏‎ كل‌‏‎
جلوگيري‌‏‎ سي‌ان‌ان‌‏‎ با‏‎ خود‏‎ همكاري‌هاي‌‏‎ و‏‎ ارتباطات‌‏‎ روند‏‎
از‏‎ شبكه‌‏‎ اين‌‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ عملكردي‌‏‎ قطعا‏‎ و‏‎ كرد‏‎ خواهد‏‎
به‌‏‎ اقدام‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ فردي‌‏‎ يا‏‎ سازمان‌‏‎ هر‏‎ و‏‎ داد‏‎ خواهد‏‎ نشان‌‏‎ خود‏‎
مورد‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ آن‌‏‎ توزيع‌‏‎ و‏‎ پخش‌‏‎ و‏‎ ويديويي‌‏‎ نوار‏‎ اين‌‏‎ دزديدن‌‏‎
اين‌‏‎ تمام‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎ اما‏‎ "داد‏‎ خواهد‏‎ قرار‏‎ قانوني‌‏‎ مجازات‌‏‎
پافشاري‌‏‎ نوار‏‎ اين‌‏‎ كامل‌‏‎ پخش‌‏‎ به‌‏‎ سي‌ان‌ان‌‏‎ شبكه‌‏‎ تهديدها‏‎
را‏‎ مصاحبه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بخش‌هايي‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ اينكه‌‏‎ از‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎
.است‌‏‎ نكرده‌‏‎ ندامت‌‏‎ اظهار‏‎ چندان‌‏‎ داده‌‏‎ نشان‌‏‎
پنجشنبه‌‏‎ كه‌‏‎ گفت‌وگويي‌‏‎ در‏‎ سي‌ان‌ان‌‏‎ اخبار‏‎ رييس‌‏‎ جردن‌‏‎ ايسن‌‏‎
ما‏‎ شبكه‌‏‎":‎كرد‏‎ اعلام‌‏‎ شد ، ‏‎ پخش‌‏‎ شبكه‌‏‎ همين‌‏‎ از‏‎ گذشته‌‏‎ هفته‌‏‎
ويديويي‌‏‎ نوار‏‎ اين‌‏‎ نكردن‌‏‎ پخش‌‏‎ جهت‌‏‎ غيرقانوني‌‏‎ مورد‏‎ هيچ‌‏‎
تمايل‌‏‎ و‏‎ اجازه‌‏‎ با‏‎ گرفت‌‏‎ تصميم‌‏‎ رو‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ و‏‎ نكرده‌‏‎ مشاهده‌‏‎
نمايش‌‏‎ تلويزيون‌‏‎ از‏‎ را‏‎ مصاحبه‌‏‎ فيلم‌‏‎ و‏‎ اخبار‏‎ اين‌‏‎ دوجانبه‌‏‎
واقعه‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ الجزيره‌ ، ‏‎ خبري‌‏‎ شبكه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ذكر‏‎ شايان‌‏‎".دهد‏‎
با‏‎ مرتبط‏‎ خبري‌‏‎ سرويس‌‏‎ و‏‎ شبكه‌‏‎ تنها‏‎ سپتامبر ، ‏‎ يازدهم‌‏‎
پيمان‌‏‎ به‌‏‎ سي‌ان‌ان‌ ، ‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ بوده‌‏‎ طالبان‌‏‎ و‏‎ افغانستان‌‏‎
داده‌‏‎ ادامه‌‏‎ خبري‌‏‎ شبكه‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ ارتباط‏‎ و‏‎ همكاري‌‏‎ انحصاري‌‏‎
خبري‌‏‎ شبكه‌‏‎ با‏‎ را‏‎ مشابهي‌‏‎ سياست‌‏‎ بعد‏‎ چندي‌‏‎ البته‌‏‎ كه‌‏‎ است‌ ، ‏‎
ادامه‌‏‎ در‏‎ سي‌ان‌ان‌‏‎ سخنگوي‌‏‎.‎گرفت‌‏‎ پيش‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ اي‌بي‌سي‌‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ داشته‌‏‎ اظهار‏‎ نوار‏‎ اين‌‏‎ سر‏‎ بر‏‎ مجادلات‌‏‎ و‏‎ مباحثات‌‏‎
ديگري‌‏‎ خبري‌‏‎ سرويس‌‏‎ هيچ‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ را‏‎ نوار‏‎ اين‌‏‎ ما‏‎ شبكه‌‏‎"
حق‌‏‎ ندارد ، ‏‎ تعلق‌‏‎ ما‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ چيزي‌‏‎ زيرا‏‎ است‌ ، ‏‎ نداده‌‏‎ قرار‏‎
دلايل‌‏‎ همچنان‌‏‎ اما‏‎ ".نداريم‌‏‎ نيز‏‎ ديگران‌‏‎ با‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ تقسيم‌‏‎
مشخص‌‏‎ الجزيره‌‏‎ خبري‌‏‎ سرويس‌‏‎ توسط‏‎ نوار‏‎ اين‌‏‎ انكار‏‎ و‏‎ تكذيب‏‎
از‏‎ دقيقه‌‏‎ شصت‌‏‎ تنها‏‎ كه‌‏‎ كرده‌‏‎ اعلام‌‏‎ سي‌ان‌ان‌‏‎ است‌ ، ‏‎ نشده‌‏‎
مصاحبه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ آنهاست‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ لادن‌‏‎ بن‌‏‎ مصاحبه‌‏‎
كرده‌‏‎ بيان‌‏‎ بي‌گناه‌‏‎ افراد‏‎ كشتن‌‏‎ با‏‎ رابطه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ عقايد‏‎
مجاز‏‎ اسلامي‌‏‎ اهداف‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ شهروندان‌‏‎ كشتن‌‏‎ و‏‎
براي‌‏‎ غيررسمي‌‏‎ خبري‌‏‎ شبكه‌‏‎ از‏‎ مصاحبه‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ دانسته‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ پخش‌‏‎ بار‏‎ نخستين‌‏‎
منظور‏‎ به‌‏‎ الجزيره‌‏‎ اتهامات‌‏‎ رد‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ جردن‌‏‎ ايسن‌‏‎
كاري‌‏‎ اين‌‏‎" است‌‏‎ گفته‌‏‎ چنين‌‏‎ نوار‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ غيرقانوني‌‏‎ دست‌يابي‌‏‎
به‌‏‎ دست‌يافتن‌‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ داشت‌‏‎ توجه‌‏‎ بايد‏‎ اما‏‎ است‌‏‎ شرم‌آور‏‎ بس‌‏‎
خبرگزاري‌‏‎ و‏‎ خبرنگاري‌‏‎ كار‏‎ نظر‏‎ از‏‎ اهميت‌ ، ‏‎ چنين‌‏‎ با‏‎ نواري‌‏‎
همچنين‌‏‎ او‏‎ "نمي‌كرديم‌‏‎ استفاده‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ بوده‌‏‎ غيرمنطقي‌‏‎
شبكه‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ بين‌‏‎ همكاري‌‏‎ معاهده‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مدعي‌‏‎
ديگر‏‎ سرويس‌‏‎ توسط‏‎ آنها‏‎ از‏‎ يك‌‏‎ هر‏‎ خبري‌‏‎ منابع‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎
اقدام‌‏‎ هيچگونه‌‏‎ به‌‏‎ مبادرت‌‏‎ سي‌ان‌ان‌ ، ‏‎ نتيجه‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ مجاز‏‎
الجزيره‌‏‎ شبكه‌‏‎ مسئولين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎.‎است‌‏‎ نكرده‌‏‎ غيرقانوني‌‏‎
در‏‎ شبكه‌‏‎ اين‌‏‎ تكذيب‏‎ دليل‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ گفته‌‏‎ هلال‌‏‎ ابراهيم‌‏‎ به‌نام‌‏‎
به‌‏‎ آن‌‏‎ شمردن‌‏‎ كم‌اهميت‌‏‎ بن‌لادن‌‏‎ ويديويي‌‏‎ نوار‏‎ حضور‏‎ مورد‏‎
توجيه‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ جردن‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ بوده‌‏‎ آن‌‏‎ تكنولوژيك‌‏‎ ضعف‌‏‎ دليل‌‏‎
نيز‏‎ الجزيره‌‏‎ شبكه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ بسياري‌‏‎ سوالات‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ گفته‌‏‎ وي‌‏‎
كه‌‏‎ ماهواره‌اي‌‏‎ تلويزيوني‌‏‎ شبكه‌‏‎ اين‌‏‎.است‌‏‎ پاسخگويي‌‏‎ به‌‏‎ موظف‌‏‎
بيننده‌‏‎ ميليون‌‏‎ چهار‏‎ و‏‎ سي‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ اداره‌‏‎ قطر‏‎ دولت‌‏‎ توسط‏‎
خبري‌‏‎ شبكه‌‏‎ تنها‏‎ دارد ، ‏‎ آمريكا‏‎ در‏‎ بيننده‌‏‎ هزار‏‎ و 150‏‎ عرب‏‎
و‏‎ سخنراني‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ القاعده‌‏‎ گروه‌‏‎ درباره‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ داراي‌‏‎
يازدهم‌‏‎ وقايع‌‏‎ و‏‎ تروريسم‌‏‎ درباره‌‏‎ لادن‌‏‎ بن‌‏‎ گفت‌وگوهاي‌‏‎
به‌‏‎ آمريكا‏‎ مقامات‌‏‎.‎است‌‏‎ كرده‌‏‎ پخش‌‏‎ را‏‎ آمريكا‏‎ در‏‎ سپتامبر‏‎
نوارهاي‌‏‎ پخش‌‏‎ در‏‎ تا‏‎ داده‌اند‏‎ هشدار‏‎ كشورشان‌‏‎ خبري‌‏‎ شبكه‌هاي‌‏‎
وجود‏‎ امكان‌‏‎ اين‌‏‎ زيرا‏‎ دهند‏‎ خرج‌‏‎ به‌‏‎ بيشتري‌‏‎ دقت‌‏‎ لادن‌‏‎ بن‌‏‎
رزمندگان‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ رمزهايي‌‏‎ نوارها‏‎ اين‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎
است‌‏‎ كرده‌‏‎ اعلام‌‏‎ نيز‏‎ سي‌ان‌ان‌‏‎بفرستد‏‎ خود‏‎ گروه‌‏‎ اعضاي‌‏‎ و‏‎
و‏‎ آمريكا‏‎ دولت‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ نوار‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ كپي‌هايي‌‏‎ كه‌‏‎
.دارد‏‎ قرار‏‎ نيز‏‎ (بلر‏‎ توني‌‏‎)‎ انگليس‌‏‎ نخست‌وزير‏‎

سياست‌‏‎ و‏‎ اقتصاد‏‎ كشاكش‌‏‎ در‏‎ تلويزيون‌‏‎


سادات‌‏‎ رضا‏‎:ترجمه‌‏‎
در‏‎ بي‌سابقه‌اي‌‏‎ نظر‏‎ دقت‌‏‎ آمدن‌‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ موجب‏‎ انرون‌‏‎ ماجراي‌‏‎
سه‌‏‎ هر‏‎ آنچه‌‏‎.شد‏‎ پولي‌‏‎ گردش‌‏‎ و‏‎ تجارت‌‏‎ سياست‌ ، ‏‎ بين‌‏‎ رابطه‌‏‎ مورد‏‎
تلويزيون‌‏‎ مي‌شوند‏‎ بهره‌مند‏‎ وجودش‌‏‎ از‏‎ مشترك‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ مورد‏‎
عنوان‌‏‎ تحت‌‏‎ پيش‌‏‎ سال‌‏‎ كه‌ 42‏‎ آنچه‌‏‎ است‌‏‎ تاسف‌آور‏‎.‎است‌‏‎
به‌‏‎ خدمت‌‏‎ در‏‎ فرد‏‎ به‌‏‎ منحصر‏‎ پديده‌اي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ تلويزيون‌‏‎
به‌‏‎ سال‌‏‎ چند‏‎ گذر‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ تنها‏‎ گذاشت‌‏‎ هيات‌‏‎ عرصه‌‏‎ به‌‏‎ پا‏‎ سياست‌‏‎
اولين‌‏‎ تحول‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كليدي‌‏‎ حادثه‌‏‎شد‏‎ بدل‌‏‎ سياسي‌‏‎ ابزاري‌‏‎
سال‌ 1960‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ آمريكا‏‎ جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎ نامزدهاي‌‏‎ مباحثه‌‏‎
ريچارد‏‎ مباحثه‌‏‎ طرفين‌‏‎شد‏‎ پخش‌‏‎ تلويزيون‌‏‎ از‏‎ مستقيم‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎
.بودند‏‎ اف‌كندي‌‏‎ جان‌‏‎ و‏‎ نيكسون‌‏‎
شب‏‎ آن‌‏‎ حوادث‌‏‎ يادآوري‌‏‎ از‏‎ آنچه‌‏‎ مي‌نگريم‌‏‎ گذشته‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ وقتي‌‏‎
كسي‌‏‎ ذهن‌‏‎ به‌‏‎ هيچ‌گاه‌‏‎ زمان‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ تداعي‌‏‎ ذهن‌‏‎ در‏‎
يكديگر‏‎ با‏‎ سياست‌‏‎ و‏‎ تلويزيون‌‏‎ پيوند‏‎ و‏‎ امتزاج‌‏‎ نمي‌كرد‏‎ خطور‏‎
دسترسي‌‏‎ بودند‏‎ آن‌‏‎ تشنه‌‏‎ سياستمداران‌‏‎ و‏‎ سياست‌‏‎ آنچه‌‏‎.بود‏‎
آنچه‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ افراد‏‎ تك‌تك‌‏‎ مسكوني‌‏‎ خانه‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ عمومي‌‏‎
نامتناهي‌‏‎ منابع‌‏‎ به‌‏‎ دسترسي‌‏‎ بود‏‎ آن‌‏‎ خواهان‌‏‎ تلويزيون‌‏‎
و‏‎ سياست‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ فقط‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ آگهي‌‏‎ از‏‎ حاصله‌‏‎ دلارهاي‌‏‎
همين‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ بودند‏‎ هم‌‏‎ مكمل‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ ممكن‌‏‎ سياستمداران‌‏‎
.بود‏‎ اجتنابناپذير‏‎ آنان‌‏‎ امتزاج‌‏‎ جهت‌‏‎
در‏‎ نه‌ ، ‏‎ است‌؟‏‎ بوده‌‏‎ حاكم‌‏‎ هميشه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ روندي‌‏‎ همان‌‏‎ اين‌‏‎ آيا‏‎
بر‏‎ هنوز‏‎ آمريكا‏‎ كنگره‌‏‎ قانونگذاران‌‏‎ كه‌‏‎ هنگامي‌‏‎ سال‌ 1932‏‎
از‏‎ متاثر‏‎ هنوز‏‎ آمريكا‏‎ و‏‎ داشتند‏‎ تفوق‌‏‎ سياسي‌‏‎ لابي‌هاي‌‏‎
سوي‌‏‎ از‏‎ روزولت‌‏‎ فرانكلين‌‏‎ انتخاباتي‌‏‎ فعاليت‌هاي‌‏‎ بود‏‎ راديو‏‎
جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎ پست‌‏‎ احراز‏‎ براي‌‏‎ آمريكا‏‎ دموكراتيك‌‏‎ ملي‌‏‎ كنگره‌‏‎
كاهش‌‏‎ احتساب‏‎ با‏‎.‎برداشت‌‏‎ در‏‎ هزينه‌‏‎ دلار‏‎ ميليون‌‏‎ آمريكا 2/2‏‎
دلار‏‎ سي‌ميليون‌‏‎ معادل‌‏‎ امروز‏‎ پول‌‏‎ به‌‏‎ مبلغ‌‏‎ آن‌‏‎ دلار‏‎ ارزش‌‏‎
ميليون‌‏‎ انتخاباتي‌ 70‏‎ هزينه‌‏‎ نصف‌‏‎ از‏‎ كمتر‏‎ مبلغ‌‏‎ اين‌‏‎.است‌‏‎
سال‌ 2000‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎ ديك‌لارنو‏‎ و‏‎ كلينتون‌‏‎ هيلاري‌‏‎ دلاري‌‏‎
كه‌‏‎ !است‌‏‎ نيويورك‌‏‎ ايالت‌‏‎ در‏‎ سنا‏‎ نمايندگي‌‏‎ كرسي‌‏‎ كسب‏‎ براي‌‏‎
اختصاص‌‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مبلغ‌‏‎ اين‌‏‎ اعظم‌‏‎ بخش‌‏‎ تلويزيوني‌‏‎ آگهي‌هاي‌‏‎
منازعات‌‏‎ معطوف‌‏‎ صرفا‏‎ را‏‎ خود‏‎ نگاه‌‏‎ ندارد‏‎ ضرورتي‌‏‎.‎دادند‏‎
عمومي‌‏‎ افكار‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎ كنيم‌‏‎ آمريكا‏‎ در‏‎ سياسي‌‏‎
و‏‎ سيگار‏‎ فروش‌‏‎ آگهي‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ زماني‌‏‎ كه‌‏‎ همان‌گونه‌‏‎ آمريكا‏‎
سياسي‌‏‎ آگهي‌هاي‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ اين‌بار‏‎ گرفتند‏‎ موضع‌‏‎ تنباكو‏‎
.كنند‏‎ موضع‌گيري‌‏‎
مي‌شود‏‎ حادث‌‏‎ آنچه‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ خود‏‎ نظر‏‎ آنكه‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ است‌‏‎ بهتر‏‎
وجود‏‎ فدرال‌‏‎ قانون‌‏‎ كه‌‏‎ نكته‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ است‌‏‎ كافي‌‏‎ كنيم‌‏‎ متمركز‏‎
مي‌تواند‏‎ را‏‎ خبرپراكني‌‏‎ شبكه‌هاي‌‏‎ دولت‌‏‎ آن‌‏‎ براساس‌‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎
خواهان‌‏‎ كه‌‏‎ آنان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ تبليغاتي‌‏‎ خالي‌‏‎ فضاهاي‌‏‎ كند‏‎ موظف‌‏‎
اين‌چنين‌‏‎ كه‌‏‎ بفروشند‏‎ هستند‏‎ دولتي‌‏‎ سمت‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ يافتن‌‏‎ دست‌‏‎
كميسيون‌‏‎" مصوبه‌ 1934‏‎ ارتباطات‌‏‎ قوانين‌‏‎ براساس‌‏‎.‎مي‌كند‏‎ نيز‏‎
مكرر‏‎ متابعت‌‏‎ عدم‌‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ محق‌‏‎ دولتي‌‏‎ ارتباطات‌‏‎
مقادير‏‎ فروش‌‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ رسانه‌اي‌‏‎ و‏‎ خبرپراكني‌‏‎ شبكه‌هاي‌‏‎
براي‌‏‎ ذيحق‌‏‎ نامزدهاي‌‏‎ به‌‏‎ تبليغاتي‌‏‎ فضاي‌‏‎ از‏‎ متنابهي‌‏‎ و‏‎ منطقي‌‏‎
را‏‎ خاطي‌‏‎ شبكه‌هاي‌‏‎ فعاليت‌‏‎ پروانه‌‏‎ فدرال‌‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎
".كند‏‎ لغو‏‎
سال‌ 1960‏‎ در‏‎ كندي‌‏‎ نيكسون‌‏‎ مباحثه‌‏‎ حدوث‌‏‎ زمان‌‏‎ تا‏‎ قانون‌‏‎ اين‌‏‎
را‏‎ نظريه‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ كشاند‏‎ منازل‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ انتخاباتي‌‏‎ مناقشات‌‏‎ كه‌‏‎
تلويزيون‌‏‎ جز‏‎ جايي‌‏‎ در‏‎ انتخاباتي‌‏‎ مبارزات‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ تداعي‌‏‎
جالب‏‎ و‏‎ نداشت‌‏‎ اثري‌‏‎ هيچ‌‏‎ تقريبا‏‎ است‌ ، ‏‎ بي‌ثمر‏‎ و‏‎ بيهوده‌‏‎
مقادير‏‎" عبارات‌‏‎ از‏‎ تعريفي‌‏‎ حتي‌‏‎ فوق‌‏‎ قانون‌‏‎ كه‌‏‎ اينجاست‌‏‎
نيست‌‏‎ معلوم‌‏‎ درستي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ نداده‌‏‎ ارايه‌‏‎ "متنابه‌‏‎ و‏‎ منطقي‌‏‎
.دارد‏‎ مفهومي‌‏‎ چه‌‏‎ عبارت‌‏‎ اين‌‏‎
اجرايي‌‏‎ مديران‌‏‎ و‏‎ تلويزيوني‌‏‎ ايستگاه‌هاي‌‏‎ دارندگان‌‏‎ چنانكه‌‏‎
مشروعيت‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ جبهه‌گيري‌‏‎ به‌‏‎ وادار‏‎ مي‌شد‏‎ را‏‎ شبكه‌ها‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ مواجه‌‏‎ قضايي‌‏‎ پرونده‌اي‌‏‎ با‏‎ قطعا‏‎ كرد‏‎ قانون‌‏‎ اين‌‏‎
كاركرد‏‎ كردن‌‏‎ قاعده‌مند‏‎ براي‌‏‎ دولتي‌‏‎ ارتباطات‌‏‎ كميسيون‌‏‎ ادله‌‏‎
نمي‌شود‏‎ اعمال‌‏‎ روزنامه‌ها‏‎ مورد‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ تلويزيوني‌‏‎ شبكه‌هاي‌‏‎
ارسال‌‏‎ و‏‎ اشاعه‌‏‎ براي‌‏‎ تلويزيوني‌‏‎ شبكه‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ اين‌‏‎
اما‏‎ مي‌كنند‏‎ استفاده‌‏‎ عمومي‌‏‎ فضاي‌‏‎ از‏‎ خود‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎
اين‌‏‎ شده‌اند‏‎ كابلي‌‏‎ تلويزيوني‌‏‎ شبكه‌هاي‌‏‎ بيشتر‏‎ كه‌‏‎ امروزه‌‏‎
عمومي‌‏‎ فضاي‌‏‎ از‏‎ تلويزيون‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ همراه‌‏‎ تلفن‌هاي‌‏‎
هيچكس‌‏‎ مي‌دانيم‌‏‎ كه‌‏‎ آنجايي‌‏‎ تا‏‎ ليكن‌‏‎ مي‌كنند‏‎ بهره‌برداري‌‏‎
از‏‎ بخشي‌‏‎ است‌‏‎ نكرده‌‏‎ درخواست‌‏‎ مخابراتي‌‏‎ شبكه‌هاي‌‏‎ از‏‎ تاكنون‌‏‎
.دهند‏‎ اختصاص‌‏‎ سياسي‌‏‎ پيام‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ فضاي‌‏‎
رسانه‌اي‌‏‎ و‏‎ خبرپراكني‌‏‎ بنگاه‌هاي‌‏‎ از‏‎ چه‌‏‎ چنان‌‏‎ كنيد‏‎ فكر‏‎
چشم‌‏‎ سياسي‌‏‎ تبليغات‌‏‎ محل‌‏‎ از‏‎ خود‏‎ درآمدهاي‌‏‎ از‏‎ شود‏‎ خواسته‌‏‎
به‌‏‎ هرگز‏‎ آنان‌‏‎ آمد؟‏‎ خواهد‏‎ شبكه‌ها‏‎ اين‌‏‎ سر‏‎ بر‏‎ چه‌‏‎ بپوشند‏‎
ممكن‌‏‎ آنها‏‎.‎پوشيد‏‎ نخواهند‏‎ چشم‌‏‎ خود‏‎ درآمدهاي‌‏‎ از‏‎ كامل‌‏‎ طور‏‎
بشود‏‎ تا‏‎ بگسترانند‏‎ جا‏‎ آن‌‏‎ تا‏‎ را‏‎ مرزها‏‎ بگيرند‏‎ تصميم‌‏‎ است‌‏‎
اين‌‏‎ كه‌‏‎ يافت‌‏‎ سياسي‌‏‎ آگهي‌هاي‌‏‎ پخش‌‏‎ براي‌‏‎ مناسب‏‎ فرمولي‌‏‎
قبال‌‏‎ در‏‎ تسخيرآميز‏‎ ديدگاهي‌‏‎ كننده‌‏‎ تداعي‌‏‎ ديگر‏‎ آگهي‌ها‏‎
اين‌‏‎ انكارناپذير‏‎ واقعيت‌‏‎.‎نباشد‏‎ "آزاد‏‎ انتخابات‌‏‎" عبارت‌‏‎
دولتي‌‏‎ سمت‌هاي‌‏‎ احراز‏‎ نامزدهاي‌‏‎ انتخاب‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
.نيست‌‏‎ آزاد‏‎ واقعا‏‎ چيز‏‎ هيچ‌‏‎


Copyright 1996-2002 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.