شماره‌ 2645‏‎ ‎‏‏،‏‎ 8 Feb 2002 جمعه‌ 19بهمن‌ 1380 ، ‏‎
Front Page
Editorial
National
Economy
Tourism
Metropolitan
Life
Metropolis
Women
Business
Sports
World Sports
Science/Culture
Arts
Environment
Media
Literature
Last Page
مي‌كنند‏‎ حسادت‌‏‎ من‌‏‎ به‌‏‎ همه‌‏‎

خوراك‌‏‎

مي‌كنند‏‎ حسادت‌‏‎ من‌‏‎ به‌‏‎ همه‌‏‎است‌‏‎ معتقد‏‎ اكبري‌‏‎ علي‌‏‎
چرا‏‎ دهد‏‎ انجام‌‏‎ كاري‌‏‎ او‏‎ نمي‌خواهند‏‎ حسادت‌‏‎ روي‌‏‎ از‏‎ عده‌اي‌‏‎
پزشكان‌‏‎ كاسبي‌‏‎ و‏‎ كار‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ خالي‌‏‎ مطبها‏‎ صورت‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎
مي‌شود‏‎ كساد‏‎
بازتابهاي‌‏‎ شد ، ‏‎ منتشر‏‎ "كيست‌؟‏‎ علي‌اكبري‌‏‎" گزارش‌‏‎ وقتي‌‏‎
مسئول‌‏‎ مدير‏‎ دفتر‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ علي‌اكبري‌‏‎.‎داشت‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ بسياري‌‏‎
آن‌‏‎ از‏‎ است‌‏‎ كلياتي‌‏‎ مي‌خوانيد‏‎ آنچه‌‏‎.‎نشست‌‏‎ گفت‌وگو‏‎ به‌‏‎ و‏‎ آمد‏‎
ويژه‌‏‎ ماه‌‏‎ همشهري‌‏‎ در‏‎ را‏‎ گفت‌وگو‏‎ مفصل‌‏‎ و‏‎ ساعته‌‏‎ دو‏‎ نشست‌‏‎
.مي‌خوانيد‏‎ نوروز‏‎
باز‏‎ هم‌‏‎ از‏‎ دست‌هايش‌‏‎ بار‏‎ اين‌‏‎.‎است‌‏‎ نشسته‌‏‎ روبه‌رويم‌‏‎
.مي‌فشارد‏‎ و‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ گره‌‏‎ درهم‌‏‎ را‏‎ آنها‏‎.نيستند‏‎
نايستاده‌‏‎ بيمار‏‎ جمعيت‌‏‎ كنار‏‎ بار‏‎ اين‌‏‎.‎است‌‏‎ نشسته‌‏‎ روبه‌رويم‌‏‎
.ديگر‏‎ مرد‏‎ دو‏‎ با‏‎ همراه‌‏‎.‎نشسته‌‏‎ روزنامه‌‏‎ دفتر‏‎ در‏‎ بلكه‌‏‎
انرژي‌درماني‌‏‎ من‌‏‎ كار‏‎ مي‌گويد‏‎ مي‌گشايد‏‎ كه‌‏‎ سخن‌‏‎ به‌‏‎ لب‏‎
.است‌‏‎ درماني‌‏‎ نيرو‏‎ مي‌دهم‌‏‎ انجام‌‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎ آنچه‌‏‎ نيست‌ ، ‏‎
و‏‎ پي‌برده‌‏‎ نيرويش‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ كند‏‎ شروع‌‏‎ آنجايي‌‏‎ از‏‎ مي‌شود‏‎ قرار‏‎
نيرويي‌‏‎ كه‌‏‎ كرده‌‏‎ احساس‌‏‎ سالگي‌‏‎ پنج‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ تعريف‌‏‎ او‏‎
منزل‌‏‎ در‏‎ به‌‏‎ افعي‌‏‎ يك‌‏‎ كه‌‏‎ بوده‌‏‎ زماني‌‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ درونش‌‏‎
.داشته‌اند‏‎ را‏‎ او‏‎ كشتن‌‏‎ قصد‏‎ محل‌‏‎ اهالي‌‏‎ و‏‎ آمده‌‏‎ مادرش‌‏‎ و‏‎ پدر‏‎
او‏‎ پيكر‏‎ دور‏‎ افعي‌‏‎ و‏‎ مي‌رود‏‎ افعي‌‏‎ طرف‌‏‎ به‌‏‎ ناخودآگاه‌‏‎ او‏‎
مي‌كند‏‎ باز‏‎ وي‌‏‎ بدن‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ لحظه‌‏‎ چند‏‎ از‏‎ بعد‏‎ و‏‎ مي‌پيچد‏‎
كه‌‏‎ جا‏‎ هر‏‎ و‏‎ مي‌افتد‏‎ راه‌‏‎ او‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ افعي‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎
جوي‌‏‎ يك‌‏‎ داخل‌‏‎ بعد‏‎ و‏‎ است‌‏‎ بوده‌‏‎ پي‌اش‌‏‎ در‏‎ افعي‌‏‎ مي‌رفته‌‏‎
.مي‌ميرد‏‎ بعد‏‎ و‏‎ مي‌دهد‏‎ تكان‌‏‎ را‏‎ دمش‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎
نيرويي‌‏‎ كه‌‏‎ برده‌‏‎ پي‌‏‎ اكبري‌‏‎ علي‌‏‎ كه‌‏‎ بوده‌‏‎ باري‌‏‎ اولين‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎
سالگي‌‏‎ سن‌ 16‏‎ در‏‎ تا‏‎ مي‌گذرد‏‎ سال‌ها‏‎.‎دارد‏‎ قرار‏‎ وجودش‌‏‎ در‏‎
دانشگاه‌‏‎ در‏‎ فرانسه‌‏‎ زبان‌‏‎ خواندن‌‏‎ قصد‏‎ و‏‎ مي‌رود‏‎ فرانسه‌‏‎ به‌‏‎
همان‌‏‎ در‏‎.مي‌خواند‏‎ اقتصاد‏‎ بعد‏‎ اما‏‎.‎مي‌كند‏‎ را‏‎ كشور‏‎ آن‌‏‎
ميان‌‏‎ در‏‎ او‏‎.‎مي‌شود‏‎ كشف‌‏‎ خود‏‎ اساتيد‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ توسط‏‎ دانشگاه‌‏‎
و‏‎ نيست‌‏‎ اكتسابي‌‏‎ نيرو‏‎ اين‌‏‎ مي‌كند‏‎ تاكيد‏‎ خود‏‎ صحبت‌هاي‌‏‎
.گرفت‌‏‎ ياد‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ نمي‌توان‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ قفل‌‏‎ درهم‌‏‎ دستانش‌‏‎ و‏‎ نشسته‌‏‎ روبه‌رويم‌‏‎ هنوز‏‎ او‏‎
نيرو‏‎ و‏‎ انرژي‌درماني‌‏‎ بين‌‏‎ فرق‌‏‎ او‏‎ از‏‎.مي‌فشارد‏‎ را‏‎ آنها‏‎
آنها‏‎ ابتدا‏‎ از‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ مقوله‌اي‌‏‎ دو‏‎ همان‌‏‎ پرسيديم‌‏‎ را‏‎ درماني‌‏‎
.مي‌كند‏‎ شروع‌‏‎ تله‌پاتي‌‏‎ از‏‎ ابتدا‏‎ او‏‎.‎كرد‏‎ تفكيك‌‏‎ هم‌‏‎ از‏‎ را‏‎
انرژي‌‏‎ در‏‎ است‌ ، ‏‎ نفر‏‎ دو‏‎ بين‌‏‎ فكري‌‏‎ ارتباط‏‎ تله‌پاتي‌ ، ‏‎"
بيماري‌‏‎ روي‌‏‎ تمركز‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ مي‌گيرد‏‎ ياد‏‎ درمان‌‏‎ انرژي‌‏‎ درماني‌ ، ‏‎
هم‌‏‎ شايد‏‎ شود‏‎ علاج‌‏‎ بيماري‌‏‎ شايد‏‎ مورد‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كند‏‎ كار‏‎
مغز‏‎ به‌‏‎ نيرو‏‎ كوتاهي‌‏‎ مدت‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آن‌‏‎ درماني‌‏‎ نيرو‏‎نشود‏‎
نيرو‏‎ كند‏‎ درد‏‎ زانوهايش‌‏‎ كسي‌‏‎ اگر‏‎ حتي‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ داده‌‏‎ بيمار‏‎
كار‏‎ بيمار‏‎ روي‌‏‎ تله‌پاتي‌‏‎ با‏‎ بعد‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ داده‌‏‎ مغز‏‎ به‌‏‎
مغناطيسي‌‏‎ امواج‌‏‎ كه‌‏‎ بگويم‌‏‎ بايد‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ اين‌‏‎ البته‌‏‎.‎مي‌شود‏‎
از‏‎ بيشتر‏‎ من‌‏‎ وجود‏‎ در‏‎ اما‏‎.‎دارد‏‎ وجود‏‎ انسان‌ها‏‎ همه‌‏‎ درون‌‏‎
را‏‎ مغز‏‎ مغناطيسي‌‏‎ طيف‌‏‎ مي‌دهم‌ ، ‏‎ مغز‏‎ به‌‏‎ نيرويي‌‏‎است‌‏‎ بقيه‌‏‎
آن‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ تله‌پاتي‌‏‎ و‏‎ تحريك‌‏‎ اثر‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌كنم‌‏‎ تحريك‌‏‎
".مي‌كند‏‎ فعاليت‌‏‎ به‌‏‎ شروع‌‏‎ شده‌‏‎ ضايع‌‏‎ سلول‌هاي‌‏‎
كنند؟‏‎ نيرودرماني‌‏‎ كه‌‏‎ داريم‌‏‎ را‏‎ ديگري‌‏‎ آدم‌هاي‌‏‎ ما‏‎ آيا‏‎ &
كشور‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ در‏‎ اما‏‎ نمي‌شناسم‌‏‎ را‏‎ كسي‌‏‎ من‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎
كه‌‏‎ كارهايي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎مي‌كنند‏‎ نيرودرماني‌‏‎ كه‌‏‎ افرادي‌‏‎ هستند‏‎
انجام‌‏‎ اسكن‌‏‎ عمل‌‏‎ دستم‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌دهم‌‏‎ انجام‌‏‎ من‌‏‎
چون‌‏‎ نمي‌دهم‌‏‎ انجام‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ را‏‎ عمل‌‏‎ اين‌‏‎ البته‌‏‎ مي‌دهم‌‏‎
.مي‌شود‏‎ پزشكي‌‏‎ امر‏‎ در‏‎ دخالت‌‏‎
يا‏‎ خارجي‌‏‎ عوامل‌‏‎ تاثير‏‎ تحت‌‏‎ آيا‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ كه‌‏‎ نيرويي‌‏‎ اين‌‏‎ &
مي‌شود؟‏‎ زياد‏‎ و‏‎ كم‌‏‎ متفاوت‌‏‎ مكان‌هاي‌‏‎ در‏‎ گرفتن‌‏‎ قرار‏‎
.مي‌كند‏‎ تغيير‏‎ قوي‌‏‎ فشار‏‎ برق‌‏‎ دكل‌هاي‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ بله‌‏‎
نيروهاي‌‏‎ مكان‌ها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كرده‌اند‏‎ عنوان‌‏‎ هم‌‏‎ بيمارانم‌‏‎
.دارد‏‎ وجود‏‎ مزاحمي‌‏‎
است‌؟‏‎ كنترل‌‏‎ قابل‌‏‎ نيرو‏‎ اين‌‏‎ ميزان‌‏‎ آيا‏‎ &
.كنم‌‏‎ كنترل‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ نمي‌توانم‌‏‎ خير‏‎
داراي‌‏‎ مي‌شود‏‎ داده‌‏‎ مختلف‌‏‎ بيماري‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ انرژي‌‏‎ ميزان‌‏‎ &
مي‌آيد؟‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ تجربي‌‏‎ يا‏‎ است‌‏‎ خاصي‌‏‎ استاندارد‏‎
انجام‌‏‎ را‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ تجربه‌‏‎ به‌‏‎ من‌‏‎ و‏‎ ندارد‏‎ استانداردي‌‏‎
.مي‌دهم‌‏‎
چطور‏‎ نداريد‏‎ را‏‎ نيرو‏‎ اين‌‏‎ كنترل‌‏‎ شما‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ &
كنيد؟‏‎ رعايت‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ اندازه‌‏‎ مي‌توانيد‏‎
از‏‎ بيشتر‏‎ كه‌‏‎ مي‌فهمم‌‏‎ وقت‌‏‎ آن‌‏‎ كرد‏‎ گزگز‏‎ به‌‏‎ شروع‌‏‎ دستم‌‏‎ وقتي‌‏‎
.بدهم‌‏‎ نيرو‏‎ نبايد‏‎ آن‌‏‎
بيگاه‌؟‏‎ و‏‎ گاه‌‏‎ يا‏‎ است‌‏‎ مداوم‌‏‎ نيرو‏‎ اين‌‏‎ وجود‏‎ &
مي‌توانند‏‎ باشند‏‎ مثبت‌‏‎ افراد‏‎ هرچه‌‏‎.‎است‌‏‎ مداوم‌‏‎ چشمه‌‏‎ مانند‏‎
.مي‌شوند‏‎ دور‏‎ كمك‌‏‎ از‏‎ باشند‏‎ منفي‌‏‎ اگر‏‎ اما‏‎ كنند‏‎ كمك‌‏‎ من‌‏‎ به‌‏‎
مي‌شود‏‎ اثر‏‎ مرحله‌‏‎ وارد‏‎ و‏‎ خارج‌‏‎ شما‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ نيرويي‌‏‎ اين‌‏‎ &
باشد‏‎ خاص‌‏‎ فرد‏‎ براي‌‏‎ بايد‏‎ يعني‌‏‎ خير؟‏‎ يا‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ هدايت‌‏‎ آيا‏‎
بفرستيد؟‏‎ نيرو‏‎ مي‌توانيد‏‎ هم‌‏‎ افراد‏‎ انبوه‌‏‎ براي‌‏‎ يا‏‎
اين‌‏‎ هم‌‏‎ تلويزيون‌‏‎ امواج‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ حتي‌‏‎.مي‌شود‏‎ بهتر‏‎ انبوه‌‏‎
به‌‏‎ داشتم‌ ، ‏‎ برنامه‌‏‎ كه‌‏‎ جام‌جم‌‏‎ شبكه‌‏‎ در‏‎ من‌‏‎.‎مي‌كند‏‎ اثر‏‎ نيرو‏‎
دست‌‏‎ كه‌‏‎ آنان‌‏‎ و‏‎ دادم‌‏‎ نيرو‏‎ تلويزيوني‌‏‎ امواج‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ مردم‌‏‎
.گرفتند‏‎ نيرو‏‎ كردند‏‎ تمركز‏‎ و‏‎ گذاشتند‏‎ قلبشان‌‏‎ روي‌‏‎ را‏‎ چپ‌شان‌‏‎
.است‌‏‎ بهتر‏‎ بسيار‏‎ دسته‌جمعي‌‏‎ دادن‌‏‎ نيرو‏‎ داده‌‏‎ نشان‌‏‎ تجربه‌‏‎
دست‌‏‎ كف‌‏‎ حس‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌دهيد‏‎ نيرو‏‎ كه‌‏‎ نفر‏‎ هر‏‎ به‌‏‎ مي‌گوييد‏‎ شما‏‎ &
امكان‌‏‎ چطور‏‎.مي‌كند‏‎ تعيين‌‏‎ را‏‎ دادن‌‏‎ نيرو‏‎ ميزان‌‏‎ كه‌‏‎ شماست‌‏‎
شود؟‏‎ كنترل‌‏‎ نيرو‏‎ اين‌‏‎ جمعيت‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ مواجهه‌‏‎ در‏‎ دارد‏‎
.كند‏‎ فكر‏‎ بيماريش‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ گرفتن‌‏‎ نيرو‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎ بيمار‏‎ هر‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ ترشح‌‏‎ مغناطيسي‌‏‎ طيف‌‏‎ ماده‌‏‎ زمان‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
جمعيت‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎.‎باشد‏‎ مفيد‏‎ بيمار‏‎ براي‌‏‎ مي‌تواند‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ حالت‌‏‎
و‏‎ كند‏‎ دريافت‌‏‎ را‏‎ نيرو‏‎ مي‌تواند‏‎ باشد‏‎ مثبت‌‏‎ كس‌‏‎ هر‏‎ هم‌‏‎
.شود‏‎ علاج‌‏‎ بيماريش‌‏‎
***
اعتقاد‏‎ كه‌‏‎ كسي‌‏‎ است‌‏‎ معتقد‏‎ او‏‎.‎مي‌شود‏‎ كشيده‌‏‎ اعتقاد‏‎ به‌‏‎ بحث‌‏‎
آن‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ دريافت‌‏‎ را‏‎ نيرو‏‎ مي‌تواند‏‎ باشد‏‎ داشته‌‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎
امام‌‏‎ حرم‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ كسي‌‏‎ مي‌آورد‏‎ مثال‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ كمك‌‏‎ فرد‏‎ به‌‏‎ نيرو‏‎
راه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ پا‏‎ اعتقاد‏‎ با‏‎ مي‌رود‏‎ گرفتن‌‏‎ شفا‏‎ براي‌‏‎ (‎ع‌‏‎) رضا‏‎
كه‌‏‎ چرا‏‎ مي‌گذاريم‌‏‎ كنار‏‎ را‏‎ اعتقاد‏‎ بحث‌‏‎ اما‏‎.‎مي‌گذارد‏‎
مي‌رود‏‎ اكبري‌‏‎ علي‌‏‎ نزد‏‎ بيماريش‌‏‎ علاج‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ كسي‌‏‎ معتقديم‌‏‎
.دارد‏‎ عمل‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ اعتقاد‏‎
و‏‎ ندارد‏‎ ضرري‌‏‎ هيچ‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ لطيف‌‏‎ او‏‎ نيروي‌‏‎ نوع‌‏‎ است‌‏‎ معتقد‏‎ او‏‎
گرفته‌‏‎ نتيجه‌‏‎ كرده‌ ، ‏‎ دريافت‌‏‎ را‏‎ نيرو‏‎ هركس‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ تاكيد‏‎
گذاشته‌‏‎ كنار‏‎ را‏‎ مي‌كرده‌‏‎ مصرف‌‏‎ كه‌‏‎ داروهايي‌‏‎ كه‌‏‎ آن‌‏‎ مگر‏‎ است‌‏‎
.باشد‏‎
روزنامه‌‏‎ در‏‎ خصوص‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ اول‌‏‎ گزارش‌‏‎ انتشار‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ روز‏‎ يك‌‏‎
.كرديم‌‏‎ دريافت‌‏‎ را‏‎ گوناگوني‌‏‎ بازتابهاي‌‏‎ جمعه‌‏‎ همشهري‌‏‎
شكايت‌‏‎ او‏‎ از‏‎ ديگر‏‎ عده‌اي‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ طرفداري‌‏‎ وي‌‏‎ از‏‎ عده‌اي‌‏‎
.داشتند‏‎
و‏‎ مي‌خورد‏‎ زنگ‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ يك‌‏‎ همراهانش‌‏‎ موبايل‌‏‎ مصاحبه‌‏‎ هنگام‌‏‎ در‏‎
با‏‎ او‏‎مي‌كردند‏‎ رديف‌‏‎ را‏‎ اكبري‌‏‎ علي‌‏‎ ديدار‏‎ وعده‌هاي‌‏‎ آنان‌‏‎
چون‌‏‎ باشد‏‎ مخفيانه‌‏‎ بايد‏‎ مي‌روم‌‏‎ جا‏‎ هر‏‎ من‌‏‎":‎مي‌گويد‏‎ خنده‌‏‎
و‏‎ زدم‌‏‎ دودي‌‏‎ عينك‌‏‎ آمدم‌‏‎ كه‌‏‎ هم‌‏‎ جا‏‎ همين‌‏‎ مي‌آيند‏‎ دنبالم‌‏‎ مردم‌‏‎
".گذاشتم‌‏‎ سر‏‎ بر‏‎ كلاه‌‏‎
كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ صحبت‌‏‎ اكبري‌‏‎ علي‌‏‎ با‏‎ بيماري‌‏‎ از‏‎ سياه‌پوشش‌‏‎ همراه‌‏‎
و‏‎ مي‌شود‏‎ ردوبدل‌‏‎ جملاتي‌‏‎.‎است‌‏‎ ايستاده‌‏‎ روزنامه‌‏‎ در‏‎ مقابل‌‏‎
كه‌‏‎ بود‏‎ گفته‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ او‏‎.گفت‌وگو‏‎ به‌‏‎ برمي‌گرديم‌‏‎ باز‏‎
و‏‎ داده‌اند‏‎ انجام‌‏‎ آزمايش‌هايي‌‏‎ او‏‎ از‏‎ اميركبير‏‎ دانشگاه‌‏‎ در‏‎
.كرده‌اند‏‎ تاييد‏‎ را‏‎ وي‌‏‎ نيروي‌‏‎ وجود‏‎
دانشگاهي‌‏‎ اميركبير‏‎ دانشگاه‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ اين‌‏‎ ما‏‎ سوال‌‏‎ اما‏‎ &
بودن‌‏‎ درمان‌بخش‌‏‎ بر‏‎ مي‌تواند‏‎ چطور‏‎ و‏‎ پزشكي‌‏‎ نه‌‏‎ است‌‏‎ صنعتي‌‏‎
كند؟‏‎ قضاوت‌‏‎ نيرو‏‎ اين‌‏‎
"احمدي‌‏‎" او‏‎.مي‌گويد‏‎ پاسخ‌‏‎ همراهش‌‏‎ دو‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ بار‏‎ اين‌‏‎
.مي‌گويد‏‎ خودش‌‏‎ را‏‎ اين‌‏‎اكبري‌‏‎ علي‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ مدير‏‎.است‌‏‎
بيمار‏‎ عده‌اي‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ انجام‌‏‎ كاري‌‏‎ دادگاه‌‏‎ درخواست‌‏‎ به‌‏‎ بار‏‎ يك‌‏‎
نيرودرماني‌‏‎ تحت‌‏‎ تا‏‎ گرفتند‏‎ قرار‏‎ اكبري‌‏‎ علي‌‏‎ جناب‏‎ اختيار‏‎ در‏‎
حضور‏‎ هم‌‏‎ متخصص‌‏‎ افراد‏‎ آزمايش‌ها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎بگيرند‏‎ قرار‏‎
در‏‎ وسيع‌‏‎ پژوهش‌‏‎ و‏‎ علمي‌‏‎ تحقيق‌‏‎ يك‌‏‎ منظورتان‌‏‎ اگر‏‎ اما‏‎ داشتند‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ بهداشت‌‏‎ وزارت‌‏‎ وظيفه‌‏‎ اين‌‏‎ بگويم‌‏‎ بايد‏‎ است‌‏‎ باره‌‏‎ اين‌‏‎
.است‌‏‎ نشده‌‏‎ انجام‌‏‎ تاكنون‌‏‎
چيست‌؟‏‎ آن‌‏‎ انجام‌‏‎ عدم‌‏‎ علت‌‏‎ &
كه‌‏‎ ديگر‏‎ كار‏‎ ده‌ها‏‎ مثل‌‏‎ هم‌‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎":مي‌دهد‏‎ پاسخ‌‏‎ احمدي‌‏‎
بيماري‌ها ، ‏‎ دارو ، ‏‎ مانند‏‎ بوده‌‏‎ بهداشت‌‏‎ وزارت‌‏‎ عهده‌‏‎ به‌‏‎
انجام‌‏‎ كاري‌‏‎ تاكنون‌‏‎ آنها‏‎ براي‌‏‎ ولي‌‏‎ بهداشت‌‏‎ و‏‎ بيمارستان‌ها‏‎
ما‏‎ حتي‌‏‎ است‌‏‎ مانده‌‏‎ باقي‌‏‎ همانطور‏‎ هم‌‏‎ نيرو‏‎ اين‌‏‎ بحث‌‏‎ نشده‌‏‎
از‏‎ بارها‏‎.‎است‌‏‎ نداشته‌‏‎ نتيجه‌‏‎ اما‏‎ كرده‌ايم‌‏‎ مراجعه‌‏‎ خودمان‌‏‎
حالا‏‎ تا‏‎ اما‏‎ دهند‏‎ انجام‌‏‎ تحقيقاتي‌‏‎ كار‏‎ كه‌‏‎ خواسته‌ايم‌‏‎ آنان‌‏‎
كه‌‏‎ بهشتي‌‏‎ شهيد‏‎ دانشگاه‌‏‎ حتي‌‏‎.‎است‌‏‎ نشده‌‏‎ انجام‌‏‎ حركتي‌‏‎ هيچ‌‏‎
كاري‌‏‎ بوده‌‏‎ نيز‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ روي‌‏‎ تحقيقات‌‏‎ كاريش‌‏‎ حوزه‌‏‎ در‏‎ شايد‏‎
ديگر‏‎ غيرمنطقي‌‏‎ كارهاي‌‏‎ و‏‎ شكايت‌‏‎ به‌‏‎ اقدام‌‏‎ فقط‏‎ و‏‎ نكرده‌‏‎
و‏‎ دشمني‌‏‎ و‏‎ حسادت‌‏‎ روي‌‏‎ از‏‎ بيشتر‏‎ برخوردها‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ كرده‌اند‏‎
".است‌‏‎ شده‌‏‎ انجام‌‏‎ كدورت‌‏‎
با‏‎ مختلف‌‏‎ آدم‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ دادند‏‎ نشان‌‏‎ را‏‎ نامه‌هايي‌‏‎ آنان‌‏‎
.بودند‏‎ نوشته‌‏‎ نيرو‏‎ اين‌‏‎ تاييد‏‎ در‏‎ گوناگون‌‏‎ تخصص‌هاي‌‏‎
شهيد‏‎ بيمارستان‌‏‎ رييس‌‏‎ توسط‏‎ كه‌‏‎ نامه‌اي‌‏‎ مثال‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎
خواسته‌‏‎ اكبري‌‏‎ علي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎ نوشته‌‏‎ تهران‌‏‎ (قلب‏‎) رجايي‌‏‎
نيرودرماني‌‏‎ تحت‌‏‎ را‏‎ شده‌اند‏‎ معرفي‌‏‎ كه‌‏‎ بيماراني‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎
.دهد‏‎ قرار‏‎
البته‌‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎ ذكر‏‎ بيماران‌‏‎ خانوادگي‌‏‎ نام‌‏‎ فقط‏‎ كه‌‏‎ آن‌‏‎ جالب‏‎
چشم‌‏‎ به‌‏‎ معرفي‌نامه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ بيماري‌‏‎ نوع‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ سن‌‏‎ نام‌ ، ‏‎
.نمي‌خورد‏‎
نوربالا‏‎ دكتر‏‎ نامه‌‏‎ داد‏‎ نشان‌‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ نامه‌هايي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
كساني‌‏‎ بود‏‎ كرده‌‏‎ ذكر‏‎ نامه‌اش‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎ بود‏‎ بهداشت‌‏‎ وزير‏‎ معاون‌‏‎
كنند‏‎ ويزيت‌‏‎ مي‌توانند‏‎ را‏‎ بيماراني‌‏‎ فقط‏‎ اكبري‌‏‎ علي‌‏‎ مانند‏‎
.باشند‏‎ شده‌‏‎ معرفي‌‏‎ پزشك‌‏‎ توسط‏‎ كه‌‏‎
شرط‏‎ اين‌‏‎ مي‌شود‏‎ انجام‌‏‎ هم‌اكنون‌‏‎ كه‌‏‎ كاري‌‏‎ بود‏‎ اين‌‏‎ ما‏‎ سوال‌‏‎
آفريقا‏‎ خيابان‌‏‎ در‏‎ طويل‌‏‎ صفي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ آناني‌‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎ ندارد‏‎ را‏‎
خود‏‎ پزشك‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ معرفي‌نامه‌اي‌‏‎ يا‏‎ نامه‌اي‌‏‎ بودند‏‎ ايستاده‌‏‎
.نمي‌دادند‏‎ ارايه‌‏‎
مي‌كنند‏‎ مراجعه‌‏‎ نامه‌‏‎ با‏‎ همه‌‏‎ نه‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ اعتراض‌‏‎ اكبري‌‏‎ علي‌‏‎
مي‌گويد‏‎ او‏‎ است‌‏‎ نبوده‌‏‎ طور‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ بوديم‌‏‎ شاهد‏‎ خود‏‎ ما‏‎ اما‏‎
كس‌‏‎ آن‌‏‎ اما‏‎ ببينم‌شان‌‏‎ من‌‏‎ و‏‎ بيايند‏‎ نامه‌‏‎ بدون‌‏‎ ندارد‏‎ امكان‌‏‎
برنامه‌هاي‌‏‎ مدير‏‎ احمدي‌‏‎ برمي‌گرداند‏‎ جلسه‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آرامش‌‏‎ كه‌‏‎
حالا‏‎ تا‏‎ مي‌گوييد‏‎ شما‏‎ كه‌‏‎ شكلي‌‏‎ آن‌‏‎ بله‌‏‎":مي‌گويد‏‎.اوست‌‏‎
".است‌‏‎ نشده‌‏‎ انجام‌‏‎
چليك‌‏‎ چليك‌‏‎ فقط‏‎ شده‌‏‎ بلند‏‎ كه‌‏‎ بحثي‌‏‎ صداي‌‏‎ زمينه‌‏‎ پس‌‏‎ در‏‎
.مي‌شود‏‎ شنيده‌‏‎ كه‌‏‎ ماست‌‏‎ عكاس‌‏‎ دوربين‌‏‎
كوتاهي‌‏‎ تاكنون‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ كشيده‌‏‎ بهداشت‌‏‎ وزارت‌‏‎ به‌‏‎ بحث‌‏‎
حسادت‌‏‎ روي‌‏‎ از‏‎ عده‌اي‌‏‎ است‌‏‎ معتقد‏‎ اكبري‌‏‎ علي‌‏‎است‌‏‎ كرده‌‏‎
مطبها‏‎ صورت‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎ دهد‏‎ انجام‌‏‎ كاري‌‏‎ او‏‎ نمي‌خواهند‏‎
.مي‌شود‏‎ كساد‏‎ پزشكان‌‏‎ كاسبي‌‏‎ و‏‎ كار‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ خالي‌‏‎
نيرودرماني‌‏‎ فجر‏‎ بيمارستان‌‏‎ در‏‎ ماه‌‏‎ دو‏‎ كه‌‏‎ مي‌گويد‏‎ او‏‎
اما‏‎ آورده‌‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ عالي‌‏‎ نتايج‌‏‎ خودش‌‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ مي‌كرده‌‏‎
.داشتند‏‎ مشكل‌‏‎ آنجا‏‎ در‏‎ او‏‎ حضور‏‎ با‏‎ پزشكان‌‏‎
شش‌‏‎ ماه‌‏‎ دو‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ خودش‌‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ اين‌‏‎
گفته‌‏‎ به‌‏‎ آنان‌‏‎ از‏‎ نفر‏‎ كه‌ 200‏‎ كرده‌‏‎ ويزيت‌‏‎ را‏‎ بيمار‏‎ هزار‏‎
.يافته‌اند‏‎ بهبود‏‎ خودشان‌‏‎
كوتاهي‌ ، ‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎ بهداشت‌‏‎ وزارت‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ تاكيد‏‎ او‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ ندارد‏‎ را‏‎ وي‌‏‎ از‏‎ آزمايش‌‏‎ براي‌‏‎ لازم‌‏‎ لوازم‌‏‎
.مي‌گيرد‏‎ انجام‌‏‎ آزمايش‌ها‏‎ اين‌‏‎ فرانسه‌‏‎ و‏‎ ژنو‏‎
به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ را‏‎ نيرو‏‎ اين‌‏‎ منشا‏‎ مي‌خواهيم‌‏‎ او‏‎ از‏‎ ما‏‎
قادر‏‎ كه‌‏‎ نيرويي‌‏‎.‎كند‏‎ بيان‌‏‎ آنها‏‎ توسط‏‎ شده‌‏‎ انجام‌‏‎ تحقيقات‌‏‎
دست‌‏‎ به‌‏‎ عالي‌‏‎ نتيجه‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ اثر‏‎ صدهانفر‏‎ بر‏‎ روزانه‌‏‎ است‌‏‎
.آيد‏‎
يك‌‏‎ بلكه‌‏‎ ندارد‏‎ علمي‌‏‎ بحث‌‏‎ نيرو‏‎ اين‌‏‎":‎مي‌گويد‏‎ اكبري‌‏‎ علي‌‏‎
وجود‏‎ نفر‏‎ پنج‌‏‎ در‏‎ فقط‏‎ دنيا‏‎ تمام‌‏‎ در‏‎ و‏‎ است‌‏‎ خدادادي‌‏‎ نيروي‌‏‎
".هستم‌‏‎ من‌‏‎ آنان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎
موجود ، ‏‎ نظريه‌هاي‌‏‎ و‏‎ نيرو‏‎ اين‌‏‎ علمي‌‏‎ مبحث‌‏‎ پيرامون‌‏‎ گفت‌وگو‏‎
موقعيت‌‏‎ بهداشت‌ ، ‏‎ وزارت‌‏‎ كوتاهي‌‏‎ ايراني‌ ، ‏‎ پزشكان‌‏‎ حسادت‌‏‎ و‏‎ بخل‌‏‎
.كرد‏‎ پيدا‏‎ ادامه‌‏‎.‎.‎.‎و‏‎ پزشكان‌‏‎ و‏‎ متخصصان‌‏‎ ميان‌‏‎ اكبري‌‏‎ علي‌‏‎
گفت‌وگو‏‎ _ گزارش‌‏‎ اين‌‏‎ مفصل‌‏‎ كه‌‏‎ داشت‌‏‎ آن‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ آنقدر‏‎
.بگيريم‌‏‎ پي‌‏‎ آينده‌‏‎ "ماه‌‏‎ همشهري‌‏‎" در‏‎ را‏‎
بين‌‏‎ مدام‌‏‎ او‏‎ حالا‏‎نبود‏‎ آرام‌‏‎ ديگر‏‎ اكبري‌‏‎ علي‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎
.نزدند‏‎ زنگ‌‏‎ موبايل‌ها‏‎ ديگر‏‎.‎بود‏‎ آمد‏‎ و‏‎ رفت‌‏‎ در‏‎ همكارم‌‏‎ و‏‎ من‌‏‎
در‏‎ داد‏‎ قول‌‏‎ او‏‎.‎بود‏‎ ننشسته‌‏‎ روبه‌رويم‌‏‎ اكبري‌‏‎ علي‌‏‎ ديگر‏‎
...و‏‎ كند‏‎ خم‌‏‎ را‏‎ قاشق‌‏‎ آخر‏‎

خوراك‌‏‎


نخوريم‌‏‎ چه‌‏‎ بخوريم‌ ، ‏‎ چه‌‏‎

نياز‏‎ مورد‏‎ موادمعدني‌‏‎ و‏‎ ويتامين‌ها‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ هفته‌‏‎
تغذيه‌‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ اهميت‌‏‎ و‏‎ حياتي‌‏‎ مواد‏‎ اين‌‏‎ تامين‌‏‎ منابع‌‏‎ و‏‎ بدن‌‏‎
.كرديم‌‏‎ صحبت‌‏‎ روزانه‌‏‎
ضروري‌‏‎ غذايي‌‏‎ ماده‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ آب‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ ما‏‎ امروز‏‎ بحث‌‏‎
در‏‎ تاثيرشان‌‏‎ لحاظ‏‎ به‌‏‎ ب‏‎ ويتامين‌‏‎ بحث‌‏‎ ادامه‌‏‎ و‏‎ بدن‌‏‎ براي‌‏‎
.است‌‏‎ روح‌‏‎ و‏‎ جسم‌‏‎ سلامت‌‏‎
را‏‎ انسان‌‏‎ بدن‌‏‎ درصد‏‎ بگوييم‌ 70‏‎ اگر‏‎ بود‏‎ نخواهد‏‎ اغراق‌آميز‏‎
و‏‎ موادمعدني‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ آب‏‎ زيرا‏‎ مي‌دهد ، ‏‎ تشكيل‌‏‎ آب‏‎
تركيب‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ تامين‌‏‎ را‏‎ بدن‌‏‎ نياز‏‎ مورد‏‎ كمينه‌‏‎ عناصر‏‎
تشكيل‌‏‎ را‏‎ آن‌ها‏‎ اصلي‌‏‎ عنصر‏‎ و‏‎ است‌‏‎ موجود‏‎ بافت‌هاي‌‏‎ تمام‌‏‎
مايعات‌‏‎ تشكيل‌دهنده‌‏‎ مواد‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ ديگر‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ مي‌دهد‏‎
موادغذايي‌‏‎ حمل‌‏‎ در‏‎ آب‏‎.است‌‏‎ (.‎.‎و‏‎ مخاط‏‎ خون‌ ، ‏‎ لنف‌ ، ‏‎)‎ بدن‌‏‎
از‏‎ را‏‎ زايد‏‎ مواد‏‎ و‏‎ دارد‏‎ اساسي‌‏‎ نقشي‌‏‎ بدن‌‏‎ حرارت‌‏‎ تنظيم‌‏‎ در‏‎ و‏‎
.مي‌كند‏‎ دفع‌‏‎ ريه‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ پوست‌‏‎ روده‌ ، ‏‎ كليه‌ ، ‏‎
حتي‌‏‎ و‏‎ مي‌دهد‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ آب‏‎ ليتر‏‎ سه‌‏‎ تا‏‎ دو‏‎ روز‏‎ هر‏‎ شما‏‎ بدن‌‏‎
نمي‌توانيد‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎ روز‏‎ در‏‎ آب‏‎ ليوان‌‏‎ تا 8‏‎ آشاميدن‌ 7‏‎ با‏‎
آب‏‎ شما‏‎ براي‌‏‎ آب‏‎ بهترين‌‏‎.‎كنيد‏‎ مرتفع‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ بدن‌‏‎ نياز‏‎
آب‏‎ و‏‎ آشاميدني‌‏‎ آب‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ موادغذايي‌‏‎ در‏‎ موجود‏‎
بدن‌‏‎ در‏‎ متابوليك‌‏‎ آب‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ ديگر‏‎ نوعي‌‏‎ غذاها‏‎ در‏‎ موجود‏‎
البته‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ ناشي‌‏‎ موادغذايي‌‏‎ سوختن‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎
بايد 1000‏‎ ايده‌آل‌‏‎ غذايي‌‏‎ برنامه‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎ كم‌‏‎ آن‌‏‎ مقدار‏‎
كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ برسد ، ‏‎ شما‏‎ بدن‌‏‎ به‌‏‎ آب‏‎ ميلي‌ليتر‏‎ تا 1500‏‎
را‏‎ بدنتان‌‏‎ نياز‏‎ مورد‏‎ آب‏‎ از‏‎ ميلي‌ليتر‏‎ موادغذايي‌ 1000‏‎
مصرف‌‏‎ بيشتري‌‏‎ سبزيجات‌‏‎ و‏‎ ميوه‌‏‎ كنيد‏‎ سعي‌‏‎.‎مي‌كنند‏‎ تامين‌‏‎
تميز‏‎ را‏‎ بدن‌‏‎ سيستم‌‏‎ آب‏‎ اين‌‏‎ دارند ، ‏‎ بيشتري‌‏‎ آب‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎ كنيد‏‎
را‏‎ خوني‌‏‎ رگ‌هاي‌‏‎ در‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ سلول‌‏‎ در‏‎ چه‌‏‎ زايد ، ‏‎ مواد‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ موادي‌‏‎ حامل‌‏‎ آب‏‎ نوع‌‏‎ اين‌‏‎ همچنين‌‏‎مي‌برد‏‎ بين‌‏‎ از‏‎
سلول‌‏‎ در‏‎ شيميايي‌‏‎ مختلف‌‏‎ انفعالات‌‏‎ و‏‎ فعل‌‏‎ مي‌دهد‏‎ اجازه‌‏‎
.گيرد‏‎ انجام‌‏‎
نوشيد‏‎ نبايد‏‎ موقع‌‏‎ چه‌‏‎ را‏‎ آب‏‎
.بنوشيد‏‎ چيزي‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ يا‏‎ غذا‏‎ صرف‌‏‎ هنگام‌‏‎ نيست‌‏‎ درست‌‏‎
بعد‏‎ ساعت‌‏‎ يا 2‏‎ غذا‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ دقيقه‌‏‎ حداقل‌ 15‏‎ نبايد‏‎ اصولا‏‎
رقيق‌‏‎ را‏‎ معده‌‏‎ شيره‌‏‎ آب‏‎ زيرا‏‎.‎بنوشيد‏‎ مايعات‌‏‎ يا‏‎ آب‏‎ آن‌‏‎ از‏‎
عادي‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ معده‌‏‎ شيره‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ مانع‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎
ايجاد‏‎ اختلال‌‏‎ موادغذايي‌‏‎ هضم‌‏‎ در‏‎ طريق‌‏‎ بدين‌‏‎ و‏‎ كاركند‏‎
زايد‏‎ مواد‏‎ دفع‌‏‎ و‏‎ موادغذايي‌‏‎ جذب‏‎ به‌‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎
تشنه‌‏‎ غذا‏‎ صرف‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ شما‏‎ اگر‏‎.‎مي‌آورد‏‎ وارد‏‎ آسيب‏‎ ارگانيك‌‏‎
سبزيجات‌‏‎ و‏‎ ميوه‌‏‎ كافي‌‏‎ اندازه‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ دليل‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ هستيد‏‎
.نكرده‌ايد‏‎ مصرف‌‏‎
عسل‌‏‎ قاشق‌‏‎ يك‌‏‎ فقط‏‎ بنوشيد‏‎ آب‏‎ غذا‏‎ از‏‎ بعد‏‎ مي‌خواهيد‏‎ اگر‏‎
نيز‏‎ زنجبيل‌‏‎ ريشه‌‏‎ دارد ، ‏‎ مطلوب‏‎ اثر‏‎ معده‌‏‎ بر‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎ بخوريد‏‎
براي‌‏‎ نمي‌توانيد‏‎ كه‌‏‎ صورتي‌‏‎ در‏‎.است‌‏‎ مفيد‏‎ هضم‌‏‎ تسهيل‌‏‎ براي‌‏‎
نيم‌‏‎ حتي‌‏‎ يا‏‎ ساعت‌‏‎ يك‌‏‎ دست‌كم‌‏‎ كنيد‏‎ صبر‏‎ ساعت‌‏‎ دو‏‎ آشاميدن‌‏‎
.باشيد‏‎ شكيبا‏‎ ساعت‌‏‎
كه‌‏‎ بخوريد‏‎ طوري‌‏‎ را‏‎ آب‏‎ بنوشيد ، ‏‎ آهسته‌‏‎ و‏‎ جرعه‌‏‎ جرعه‌‏‎ حداقل‌‏‎
همراه‌‏‎ زياد‏‎ بزاق‌‏‎ با‏‎ آب‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎.‎شود‏‎ ايجاد‏‎ بيشتري‌‏‎ بزاق‌‏‎
مزه‌مزه‌‏‎ با‏‎ و‏‎ مي‌گذارد‏‎ كم‌تري‌‏‎ اثر‏‎ معده‌‏‎ شيره‌‏‎ بر‏‎ باشد‏‎
.بياشاميد‏‎ زياد‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ نمي‌شويد‏‎ وسوسه‌‏‎ آب‏‎ كردن‌‏‎
ماست‌‏‎ بلافاصه‌‏‎ مي‌خوريد‏‎ ادويه‌دار‏‎ و‏‎ تند‏‎ غذاي‌‏‎ كه‌‏‎ هنگامي‌‏‎
را‏‎ خود‏‎ عطش‌‏‎ خام‌‏‎ سبزيجات‌‏‎ و‏‎ كاهو‏‎ خوردن‌‏‎ يا‏‎ با‏‎ و‏‎ كنيد‏‎ مصرف‌‏‎
.نشانيد‏‎ فرو‏‎
بدنتان‌‏‎ املاح‌معدني‌‏‎ با‏‎ ويتامين‌‏‎ كمبود‏‎ به‌‏‎ مي‌توانيد‏‎ چگونه‌‏‎
پي‌ببريد‏‎
را‏‎ ويتامين‌‏‎ كمبود‏‎ مراحل‌‏‎ اولين‌‏‎ بتوان‌‏‎ است‌‏‎ دشوار‏‎ تقريبا‏‎
مانند‏‎ كلينيكي‌‏‎ نشانه‌هاي‌‏‎ اولين‌‏‎ دچار‏‎ اگر‏‎ ولي‌‏‎ كرد‏‎ كشف‌‏‎
..و‏‎ هيجان‌‏‎ بي‌اشتهايي‌ ، ‏‎ تندمزاجي‌ ، ‏‎ خوابآلودگي‌ ، ‏‎ بي‌خوابي‌ ، ‏‎
بخواهيد‏‎ او‏‎ از‏‎ و‏‎ كنيد‏‎ مراجعه‌‏‎ خود‏‎ متخصص‌‏‎ پزشك‌‏‎ به‌‏‎ هستيد‏‎.‎
آزمايش‌‏‎ مورد‏‎ موادمعدني‌‏‎ و‏‎ ويتامين‌ها‏‎ لحاظ‏‎ به‌‏‎ خونتان‌‏‎ تا‏‎
.گيرد‏‎ قرار‏‎ دقيق‌‏‎
ويتامين‌‏‎ كمبود‏‎ معرض‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ از‏‎ گروه‌هايي‌‏‎ معمول‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎
:مانند‏‎ دارند‏‎ قرار‏‎
انجام‌‏‎ بدني‌‏‎ شديد‏‎ فعاليت‌‏‎ كه‌‏‎ كارگراني‌‏‎ و‏‎ ورزشكاران‌‏‎
.مي‌دهند‏‎
رشد‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ نوجوانان‌‏‎
در‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ البته‌‏‎ زايمان‌ ، ‏‎ از‏‎ بعد‏‎ و‏‎ بارداري‌‏‎ هنگام‌‏‎ زنان‌‏‎
.مي‌كند‏‎ صدق‌‏‎ نيز‏‎ نوزادان‌‏‎ خصوص‌‏‎
.گرفته‌اند‏‎ قرار‏‎ كوچك‌‏‎ چند‏‎ هر‏‎ جراحي‌‏‎ عمل‌‏‎ تحت‌‏‎ كه‌‏‎ اشخاصي‌‏‎
ويتامين‌‏‎ كمبود‏‎ دچار‏‎ مصرف‌‏‎ ميزان‌‏‎ با‏‎ متناسب‏‎ سيگاري‌‏‎ افراد‏‎
را‏‎ C ويتامين‌‏‎ ميلي‌گرم‌‏‎ سيگار 10025‏‎ نخ‌‏‎ هر‏‎ زيرا‏‎ هستند‏‎ C
.مي‌برد‏‎ بين‌‏‎ از‏‎
دليل‌‏‎ به‌‏‎ دارند‏‎ قهوه‌‏‎ زياد‏‎ مصرف‌‏‎ به‌‏‎ عادت‌‏‎ كه‌‏‎ اشخاصي‌‏‎ همچنين‌‏‎
هستند ، ‏‎ موادمعدني‌‏‎ و‏‎ ويتامين‌‏‎ كمبود‏‎ دچار‏‎ قهوه‌‏‎ مدربودن‌‏‎
كه‌‏‎ كساني‌‏‎ و‏‎ حيواني‌‏‎ پروتئين‌‏‎ مصرف‌‏‎ عدم‌‏‎ بابت‌‏‎ از‏‎ گياهخواران‌‏‎
A ويتامين‌‏‎ كمبود‏‎ با‏‎ مي‌باشند‏‎ ممتد‏‎ و‏‎ شديد‏‎ روحي‌‏‎ فشار‏‎ دچار‏‎
.مواجهند‏‎ كمپلكس‌‏‎ B و‏‎
يا‏‎ نياز‏‎ به‌‏‎ ساده‌‏‎ آزمايش‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ مي‌توانيد‏‎ شما‏‎ حال‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎
مصرف‌‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎ پي‌ببريد‏‎ غذايي‌‏‎ مكمل‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ بدنتان‌‏‎ نياز‏‎ عدم‌‏‎
داشته‌‏‎ فراواني‌‏‎ مضرات‌‏‎ مي‌تواند‏‎ نيز‏‎ ويتامين‌‏‎ حد‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎
.باشد‏‎


Copyright 1996-2002 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.